Boss Trở Thành Chồng

Chương 331 :

    trước sau   
Tang lễrgpy củcigra Mạdtbkc lãbnlho đbqtyrkamu, Tiêomhyu Lăidalng vàlqhe Tiêomhyu lãbnlho gia đbqtyưkrlpơmtcjng nhiêomhyn phảykhii tham dựrotb.

zhbni đbqtyếnjycn đbqtyâuhyny, vừvamya nghe tin Mạdtbkc lãbnlho đbqtyrkamu mấrnxkt do tai nạdtbkn, Tiêomhyu Lăidalng vàlqhe Tiêomhyu lãbnlho gia kinh ngạdtbkc khôqnewng thôqnewi.

Thấrnxky cộjjgrng đbqtymtcjng mạdtbkng đbqtygektn Mạdtbkc lãbnlho đbqtyrkamu do sợsaem tộjjgri tựrotbgektt, Tiêomhyu lãbnlho gia làlqhe ngưkrlpyivxi đbqtyrkamu tiêomhyn khôqnewng tin.

Ôeawong nózhbni vớazsei Tiêomhyu Lăidalng, “Mạdtbkc lãbnlho đbqtyrkamu làlqhe ngưkrlpyivxi ham sốszsvng nhấrnxkt trong nhữblusng ngưkrlpyivxi ôqnewng biếnjyct, ôqnewng ta khôqnewng thểkgjzlqheo tựrotbgektt. ôqnewng ta đbqtyi kinh thàlqhenh mộjjgrt chuyếnjycn, đbqtyjjgrt nhiêomhyn cózhbn chuyệrkamn, nếnjycu nózhbni trùdayeng hợsaemp thìbvzhksmrng trùdayeng hợsaemp quágekt, theo ôqnewng trong chuyệrkamn nàlqhey cózhbn sựrotb bấrnxkt thưkrlpyivxng, Tiêomhyu Lăidalng con đbqtyi đbqtyiềjjgru tra, xem xem trong chăidaln nàlqhey giấrnxku câuhyny kim nhưkrlp thếnjyclqheo.”

Tiêomhyu Lăidalng cũksmrng khôqnewng tin Mạdtbkc lãbnlho đbqtyrkamu sẽvznr tựrotbgektt, chỉtuqc dựrotba vàlqheo biểkgjzu hiệrkamn ípcmrch kỷtuqc củcigra ôqnewng ta trong buổfcssi đbqtyípcmrnh hôqnewn, cũksmrng giốszsvng nhưkrlp lờyivxi ôqnewng nộjjgri nózhbni, ngưkrlpyivxi nhưkrlp vậocfhy rấrnxkt ham sốszsvng khôqnewng thểkgjzlqheo đbqtyi tựrotbgektt đbqtyưkrlpsaemc. Khi nghe thấrnxky phâuhynn típcmrch củcigra ôqnewng nộjjgri, anh gậocfht gậocfht đbqtyrkamu, “Con sẽvznr đbqtyiềjjgru tra kỹvwudlqheng.”

……

Đmtcjágektm tang Mạdtbkc lãbnlho đbqtyrkamu đbqtyưkrlpsaemc đbqtysaemnh vàlqheo ngàlqhey 10 thágektng 10.

Ngàlqhey nàlqhey, vìbvzh Mộjjgr Bạdtbkch cũksmrng đbqtyi tham dựrotb lễrgpy tang củcigra Mạdtbkc lãbnlho đbqtyrkamu nêomhyn lấrnxky danh nghĩejsja vai chípcmrnh củcigra bộjjgr phim, đbqtylqhen làlqhem phim phảykhii nghỉtuqc quay mộjjgrt ngàlqhey, Tôqnew Tốszsv do vậocfhy cũksmrng đbqtyưkrlpsaemc nghỉtuqc mộjjgrt ngàlqhey.

Hai ngàlqhey nay vìbvzh chuyệrkamn củcigra mẹmfehqnewlqheuhynm tìbvzhnh khôqnewng đbqtyưkrlpsaemc tốszsvt, hai đbqtyhrcna con đbqtyjjgru đbqtyi họrkazc rồmtcji, Tiêomhyu Lăidalng lo mìbvzhnh côqnewdhnr nhàlqhe sẽvznr nghĩejsj lung tung, trưkrlpazsec lúbvzhc ra khỏmozki nhàlqhe anh gọrkazi cho Tiểkgjzu Hy, kêomhyu Tiểkgjzu Hy đbqtyếnjycn nhàlqhe chơmtcji vớazsei Tôqnew Tốszsv.

“Yêomhyn tâuhynm đbqtyi, em khôqnewng sao đbqtyâuhynu, mộjjgrt mìbvzhnh ởdhnr nhàlqhe xem ságektch, thờyivxi gian cũksmrng trôqnewi qua nhanh thôqnewi.”

Tiêomhyu Lăidalng khẽvznr thơmtcjm lêomhyn trágektn Tôqnew Tốszsv, “Nếnjycu ởdhnr nhàlqhe khôqnewng thoảykhii mágekti thìbvzh ra ngoàlqhei đbqtyi loanh quanh vớazsei An Tiểkgjzu Hy nhéryjf.”Anh rúbvzht từvamypcmr mộjjgrt chiếnjycc thẻmtcjlqheu đbqtyen, “Đmtcjâuhyny làlqhe thẻmtcj phụrkaz củcigra anh, khôqnewng giớazsei hạdtbkn sốszsvkrlp, thípcmrch gìbvzh em cứhrcn mua đbqtyózhbn, mậocfht mãbnlhlqhe 666.”

Mặsaemc dùdayeqnew Tốszsv khôqnewng vui, côqnew vẫgektn bịsaemgekti mậocfht mãbnlh quágekt đbqtywwybi đbqtyơmtcjn giảykhin củcigra anh làlqhem nựrotbc cưkrlpyivxi, “Mậocfht mãbnlh củcigra anh sao đbqtyơmtcjn giảykhin thếnjyc.”

Tiêomhyu Lăidalng nhanh trípcmr, nhéryjft thẻmtcjlqheo tay côqnewkrlpyivxi, “Hôqnewm nàlqheo mìbvzhnh đbqtyi đbqtyfcssi cágekti mậocfht mãbnlh phứhrcnc tạdtbkp hơmtcjn nhéryjf.”

“Vâuhynng.”

qnew Tốszsv khôqnewng từvamy chốszsvi, tiệrkamn tay nhéryjft thẻmtcjlqheo túbvzhi. Bâuhyny giờyivxqnew tuyệrkamt đbqtyszsvi khôqnewng nghèbwmxo, côqnewzhbn sốszsv tiếnjyct kiệrkamm 6 sốszsv mẹmfeh đbqtykgjz lạdtbki, bảykhin thâuhynn côqnewksmrng cózhbngektt xêomhy, hơmtcjn nữblusa bấrnxkt cứhrcn thứhrcnbvzhqnew muốszsvn, Tiêomhyu Lăidalng đbqtyjjgru cho ngưkrlpyivxi chuẩazsen bịsaem trưkrlpazsec, côqnew hoàlqhen toàlqhen khôqnewng cózhbn việrkamc gìbvzh cầrkamn dùdayeng đbqtyếnjycn tiềjjgrn.

Nhưkrlpng côqnewksmrng biếnjyct Tiêomhyu Lăidalng rấrnxkt kiêomhyn quyếnjyct, nếnjycu côqnew khôqnewng nhậocfhn lấrnxky, anh chắrkamc chắrkamn sẽvznr lạdtbki khôqnewng vui.

……

Tiêomhyu Lăidalng vàlqhebnlho gia đbqtyếnjycn đbqtyúbvzhng cuốszsvi giờyivx viếnjycng. Họrkaz mặsaemc mộjjgrt câuhyny đbqtyen, khi đbqtyếnjycn nhàlqhe Mạdtbkc gia, ngưkrlpyivxi nhàlqheomhyn họrkazksmrng đbqtyjjgru mặsaemc cảykhi bộjjgr đbqtyen. Mạdtbkc Đmtcjàlqheo ôqnewm di ảykhinh củcigra Mạdtbkc lãbnlho đbqtyrkamu, gưkrlpơmtcjng mặsaemt đbqtyyivx đbqtygektn tiếnjycp nhậocfhn lờyivxi an ủcigri củcigra khágektch viếnjycng.

Mạdtbkc Tầrkamm vàlqhe Mạdtbkc Oanh Oanh, hai ngưkrlpyivxi cũksmrng mặsaemc toàlqhen bộjjgr đbqtyen, đbqtyhrcnng ngoàlqhei cửxvika tiếnjycp đbqtyózhbnn khágektch viếnjycng.


Mạdtbkc Oanh Oanh tựrotb nhủcigr vớazsei bảykhin thâuhynn phảykhii quêomhyn Tiêomhyu Lăidalng vàlqhe bắrkamt đbqtyrkamu lạdtbki.

Nhưkrlpng khi nhìbvzhn thấrnxky anh chậocfhm rãbnlhi bưkrlpazsec đbqtyếnjycn, trágekti tim củcigra côqnew vẫgektn loạdtbkn nhịsaemp. Anh cózhbnkrlpazsec đbqtyi đbqtyĩejsjnh đbqtydtbkc, mặsaemc sơmtcj mi trắrkamng vớazsei vest đbqtyen, thờyivxi tiếnjyct đbqtyãbnlh chuyểkgjzn lạdtbknh, anh khoágektc lêomhyn mìbvzhnh mộjjgrt chiếnjycc ágekto giózhbn đbqtyen lìbvzh. Ámozko giózhbn đbqtykgjz phanh ngựrotbc, khi anh bưkrlpazsec từvamyng bưkrlpazsec lớazsen, cágektnh ágekto lay đbqtyjjgrng theo. Mạdtbkc Oanh Oanh dípcmrnh mắrkamt vàlqheo anh, rồmtcji từvamy ngưkrlpyivxi nhìbvzhn lêomhyn mặsaemt, lúbvzhc nàlqhey Tiêomhyu Lăidalng đbqtyang dìbvzhu lãbnlho gia đbqtyi tớazsei, anh đbqtyang cúbvzhi đbqtyrkamu nózhbni vớazsei lãbnlho gia gìbvzh đbqtyózhbn, sắrkamc mặsaemt lạdtbknh lùdayeng hơmtcji dịsaemu đbqtyi, côqnew nhìbvzhn anh màlqhe tim đbqtyocfhp thìbvzhnh thịsaemch.

Mạdtbkc Oanh Oanh giữblus lấrnxky lồmtcjng ngựrotbc.

Ngưkrlpyivxi nàlqhey sao lạdtbki cuốszsvn húbvzht đbqtyếnjycn thếnjyc, lạdtbki cózhbn thểkgjz đbqtymfehp đbqtyếnjycn thếnjyc.

Đmtcjsaemc biệrkamt khi anh cưkrlpyivxi, nụrkazkrlpyivxi khẽvznrmtcji khózhbne miệrkamng gầrkamn nhưkrlpzhbn thểkgjzlqhem cho nghìbvzhn vạdtbkn thiếnjycu nữblus mấrnxkt hồmtcjn, nhưkrlpng tạdtbki sao, từvamy trưkrlpazsec giờyivx nụrkazkrlpyivxi ấrnxky chưkrlpa từvamyng nởdhnr vớazsei côqnew.

Mạdtbkc Oanh Oanh đbqtyhrcnng ngâuhyny ra đbqtyrnxky, quêomhyn luôqnewn cảykhi chàlqheo hỏmozki khágektch đbqtyếnjycn viếnjycng.

Khágektch viếnjycng nhìbvzhn theo hưkrlpazseng củcigra côqnew, thấrnxky Tiêomhyu Lăidalng đbqtyếnjycn, ágektnh mắrkamt củcigra bọrkazn họrkaz bắrkamt đbqtyrkamu trởdhnromhyn kỳlqhe quặsaemc. Cágekti côqnew Mạdtbkc đbqtydtbki tiểkgjzu thưkrlplqhey đbqtyrkamu khôqnewng vấrnxkn đbqtyjjgr chứhrcn? Trong lễrgpy tang củcigra ôqnewng nộjjgri màlqheqnew ta còpcmrn tâuhynm tìbvzhnh đbqtykgjz ngắrkamm trai.

Đmtcjúbvzhng làlqhe cạdtbkn lờyivxi

Mạdtbkc Tầrkamm chúbvzh ýhrjm đbqtyếnjycn thágekti đbqtyjjgr củcigra Mạdtbkc Oanh Oanh, khẽvznr khàlqheng dẵxqaam lêomhyn châuhynn côqnew mộjjgrt cágekti.

“Ámozk.....” Mạdtbkc Oanh Oanh rêomhyn lêomhyn.

Mạdtbkc Tầrkamm lạdtbknh lùdayeng ngoắrkamc côqnew mộjjgrt cágekti, trầrkamm giọrkazng cảykhinh cágekto côqnew, “Mạdtbkc Oanh Oanh, đbqtyvamyng làlqhem anh mấrnxkt mặsaemt, muốszsvn lêomhyn cơmtcjn mêomhy trai thìbvzhbvzht vềjjgr phòpcmrng.”

Mạdtbkc Oanh Oanh ấrnxkm ứhrcnc cắrkamn lấrnxky môqnewi.

qnew chỉtuqc mớazsei nhìbvzhn Tiêomhyu Lăidalng mộjjgrt cágekti, sao đbqtyếnjycn mứhrcnc đbqtykgjz anh mắrkamng côqnew.

bvzhc nàlqhey, Tiêomhyu Lăidalng vàlqhebnlho gia đbqtyãbnlhkrlpazsec nhanh đbqtyếnjycn, vìbvzh Mạdtbkc gia thàlqhenh côqnewng vựrotbc lạdtbki đbqtydtbki cuộjjgrc nêomhyn ngưkrlpyivxi đbqtyếnjycn tham gia tang lễrgpy khôqnewng ípcmrt, lãbnlho gia vàlqhe Mạdtbkc lãbnlho đbqtyrkamu nózhbni gìbvzhksmrng làlqhe chiếnjycn hữblusu mấrnxky chụrkazc năidalm, thấrnxky Mạdtbkc lãbnlho đbqtyrkamu khi đbqtyi xưkrlpơmtcjng cốszsvt khôqnewng vẹmfehn, sắrkamc mặsaemt ôqnewng cũksmrng cózhbn chúbvzht thưkrlpơmtcjng tâuhynm, ôqnewng vỗwwyb vỗwwyb vai Mạdtbkc Tầrkamm, nózhbni nhỏmozk, “Bớazset đbqtyau buồmtcjn.”

Mạdtbkc Tầrkamm rung rung miệrkamng, khôqnewng nózhbni gìbvzh.

bnlho gia lắrkamc đbqtyrkamu, tiếnjycn vàlqheo sảykhinh lớazsen.

Tiêomhyu Lăidalng vừvamya đbqtysaemnh đbqtyi theo lãbnlho gia, Mạdtbkc Tầrkamm đbqtyãbnlhkrlpazsec lêomhyn trưkrlpazsec cảykhin anh lạdtbki. Đmtcjôqnewi mắrkamt sâuhynu củcigra anh bỗwwybng chốszsvc đbqtyen đbqtyi phầrkamn nàlqheo, anh liếnjycc nhìbvzhn Mạdtbkc Tầrkamm, “Cózhbn việrkamc?”

Mạdtbkc Tầrkamm nghĩejsj đbqtyếnjycn chuyệrkamn vụrkaz việrkamc vừvamya rồmtcji căidaln nguyêomhyn do Tiêomhyu Lăidalng, trong lòpcmrng oágektn hậocfhn, nhưkrlpng trêomhyn mặsaemt lạdtbki cưkrlpyivxi tưkrlpơmtcji, anh ta đbqtyèbwmx giọrkazng, “Tiêomhyu Lăidalng, đbqtysaemi sựrotb trảykhi đbqtyũksmra từvamyqnewi đbqtyrnxky.”

“Bấrnxkt kểkgjzbvzhc nàlqheo.”

Mạdtbkc Tầrkamm thấrnxky vẻmtcj mặsaemt vôqnew can củcigra Tiêomhyu Lăidalng, trong lòpcmrng càlqheng cay cúbvzh, anh ta thàlqhenh tâuhynm muốszsvn trọrkazc tứhrcnc Tiêomhyu Lăidalng, “Đmtcjúbvzhng rồmtcji, nózhbni ra thìbvzhqnewi phảykhii cảykhim ơmtcjn cậocfhu mớazsei đbqtyúbvzhng, nếnjycu khôqnewng phảykhii cậocfhu bàlqhey ra mộjjgrt đbqtyszsvng chuyệrkamn nhưkrlp vậocfhy thìbvzhqnewi bâuhyny giờyivxksmrng khôqnewng thểkgjz trởdhnr thàlqhenh ngưkrlpyivxi chủcigr củcigra Mạdtbkc gia, sau nàlqhey tậocfhp đbqtylqhen họrkaz Mạdtbkc trong tay tôqnewi chắrkamc chắrkamn sẽvznr phágektt triểkgjzn lớazsen mạdtbknh, còpcmrn nữblusa.....cũksmrng cảykhim ơmtcjn quyềjjgrn thếnjyc cậocfhu cho tôqnewi, đbqtykgjzqnewi sau nàlqhey hàlqhenh xửxvik khôqnewng cầrkamn phảykhii suy nghĩejsj nhiềjjgru nữblusa.”

Tiêomhyu Lăidalng đbqtyúbvzht hai tay vàlqheo túbvzhi, ngózhbn qua anh ta, “Nózhbni xong chưkrlpa?”

“Đmtcjưkrlpơmtcjng nhiêomhyn chưkrlpa.” Mạdtbkc Tầrkamm khózhbne miệrkamng nhểkgjznh lêomhyn, mộjjgrt nụrkazkrlpyivxi khózhbn hiểkgjzu, “Tiêomhyu Lăidalng, vậocfhy tôqnewi nózhbni thẳcuiing cho cậocfhu biếnjyct, vềjjgrqnew Tốszsv.....tôqnewi nhấrnxkt đbqtysaemnh sẽvznr khôqnewng bỏmozk cuộjjgrc đbqtyâuhynu, lúbvzhc trưkrlpazsec cózhbn ôqnewng nộjjgri ngồmtcji trêomhyn đbqtyrkamu éryjfp xuốszsvng, tôqnewi khôqnewng thểkgjzlqhem gìbvzh. Bâuhyny giờyivx.....Tôqnewi cózhbn thểkgjzlqhem bấrnxkt cứhrcn thứhrcnbvzhbvzhnh thípcmrch. Ha ha, đbqtyvamyng nhìbvzhn tôqnewi nhưkrlp thếnjyc, nhỡxvik đbqtyâuhynu tôqnewi lạdtbki sợsaem quágektlqhe đbqtyi cưkrlpxvikng hiếnjycp Tôqnew Tốszsv thìbvzh sao, mùdayei vịsaem củcigra nózhbn thậocfht khózhbn quêomhyn, lầrkamn trưkrlpazsec ởdhnr chỗwwyb William, nếnjycu nhưkrlp cậocfhu đbqtyếnjycn chậocfhm mấrnxky phúbvzht nữblusa thôqnewi, Tôqnew Tốszsv đbqtyãbnlh thàlqhenh ngưkrlpyivxi củcigra tôqnewi rồmtcji. Chậocfhc chậocfhc, bâuhyny giờyivx nhớazse lạdtbki vẫgektn tiếnjycc. Nhưkrlpng khôqnewng sao, tin làlqhe sựrotb tiếnjycc nuốszsvi nàlqhey khôqnewng phảykhii chờyivx đbqtysaemi bao lâuhynu đbqtyâuhynu. Đmtcjúbvzhng rồmtcji, quêomhyn nózhbni vớazsei cậocfhu, da củcigra Tôqnew Tốszsv thậocfht mềjjgrm mạdtbki, giốszsvng nhưkrlp lụrkaza vậocfhy, chúbvzhng làlqhem ngưkrlpyivxi ta khôqnewng muốszsvn rờyivxi đbqtyi, còpcmrn vòpcmrng eo thon gọrkazn ấrnxky nữblusa, bộjjgr ngựrotbc căidalng đbqtyrkamy.....”

“Ngậocfhm mồmtcjm!” tiêomhyu Lăidalng đbqtyãbnlh bịsaempcmrch đbqtyjjgrng.

Mạdtbkc Tầrkamm thấrnxky mìbvzhnh đbqtyãbnlh thàlqhenh côqnewng, cụrkazc tứhrcnc trong lòpcmrng cũksmrng đbqtyưkrlpsaemc tan ra nhiềjjgru, anh ta cưkrlpyivxi vui sưkrlpazseng, nózhbni tiếnjycp, “Sao thếnjyc, mớazsei vậocfhy đbqtyãbnlh khôqnewng chịsaemu đbqtyưkrlpsaemc rồmtcji? Ha ha, Tiêomhyu Lăidalng, kịsaemch hay còpcmrn ởdhnr đbqtybwmxng sau kìbvzha, Mạdtbkc Tầrkamm nàlqhey đbqtyykhim bảykhio vớazsei cậocfhu, đbqtyyivxi nàlqhey kiếnjycp nàlqhey, nếnjycu khôqnewng cózhbn đbqtyưkrlpsaemc trágekti tim Tôqnew Tốszsv, cũksmrng chắrkamc chắrkamn sẽvznr lấrnxky đbqtyưkrlpsaemc ngưkrlpyivxi củcigra côqnewrnxky. Trừvamy phi cảykhi đbqtyyivxi nàlqhey cậocfhu cho ngưkrlpyivxi bágektm ságektt côqnewrnxky, khôqnewng thìbvzh.....Chỉtuqc cầrkamn đbqtykgjzqnewi nhắrkamm đbqtyưkrlpsaemc cơmtcj hộjjgri, tôqnewi chắrkamc chắrkamn sẽvznrdayeng trăidalm phưkrlpơmtcjng nghìbvzhn kếnjyc, làlqhem cho côqnewrnxky đbqtyau khổfcss trêomhyn giưkrlpyivxng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.