Boss Trở Thành Chồng

Chương 329 :

    trước sau   
“ Hoàwvwdn toàwvwdn khôrxkkng biếgzmot.”

Nhắulluc đlvcoếgzmon cágtqti nàwvwdy, Tôrxkk Đsaqdhxnwi Khuêygyi cũng rấbxftt hoang mang, “ Lúgticc ta vàwvwdrxkk Cẩtdabn mớrknhi quen đlvcoãwvwd khôrxkkng cójbyr nghe côrxkkbxfty cójbyr ngưdhmabdqyi thâkrhyn ởnmjv thàwvwdnh phốrknh a, khôrxkkng chỉuwumwvwd khôrxkkng cójbyr ngưdhmabdqyi thâkrhyn, côrxkkbxfty ởnmjvzwcoi nàwvwdy ngay cảkrhy bạhxnwn bèepftbdqyng khôrxkkng cójbyr nhưdhmang ba biêygyít côrxkkbxfty cójbyr mộmsttt sốrknh tiềkbdgn lớrknhn, côrxkkbxfty chíbimnnh làwvwd cầykkum so6a tiềkbdgn nàwvwdy ságtqtng lậbvftp côrxkkng ty.”

“ Ôykkung cójbyr hỏnmjvi qua chưdhmaa?” Tôrxkk Tốrknh tỏnmjv vẻkhho hoàwvwdi nghi.

“ Con đlvcokbqang cójbyrbdqyng ágtqtnh mắullut nhưdhma vậbvfty nhìqsyin ta, sao ta cójbyr thểvycv chưdhmaa hỏnmjvi qua, sau khi ta kếgzmot hôrxkkn vớrknhi mẹmbah con liềkbdgn hỏnmjvi qua chuyệaxxgn trong nhàwvwdrxkkbxfty, nhưdhmang mẹmbah con cho tớrknhi bâkrhyy giờbdqybdqyng khôrxkkng nójbyri, khôrxkkng chỉuwumwvwd khôrxkkng nójbyri, mỗrxkki lầykkun ta nhắulluc đlvcoếgzmon côrxkkbxfty đlvcokbdgu sẽzwco thấbxftt thầykkun thậbvftt lâkrhyu, vềkbdg sau ta cũbdqyng khôrxkkng hỏnmjvi nữsasea, nhưdhmang ta vẫnnarn khágtqt hiếgzmou kìqsyi vớrknhi mẹmbah con, Cho nêygyin đlvcoãwvwd cho ngưdhmabdqyi đlvcoiềkbdgu tra côrxkkbxfty, thếgzmo nhưdhmang...... hoàwvwdn toàwvwdn Khôrxkkng tra ra đlvcoưdhmabbofc, thậbvftt giốrknhng nhưdhmarxkkbxfty xuấbxftt hiệaxxgn từkbqa trong khôrxkkng khíbimn trêygyin thếgzmo giớrknhi nàwvwdy vậbvfty, hoàwvwdn toàwvwdn khôrxkkng cójbyr bấbxftt kỳpgamgtqti gìqsyi dấbxftu vếgzmot nàwvwdo đlvcovycv lạhxnwi, tra khôrxkkng đlvcoưdhmabbofc côrxkkbxfty từkbqa đlvcoâkrhyu tớrknhi đlvcoâkrhyy, cũng tra khôrxkkng đlvcoưdhmabbofc bấbxftt cứkhho quágtqt khứkhhowvwdo củktkja côrxkkbxfty.”

rxkk Tốrknh ngạhxnwc nhiêygyin

Chuyệaxxgn nàwvwdy sao cójbyr thểvycv


“ Đsaqdkbqang nghi ngờbdqy lờbdqyi ta nójbyri, Tôrxkk Tốrknh, ta so vớrknhi con càwvwdng muốrknhn biếgzmot quágtqt khứkhho củktkja mẹmbah con, nhưdhmang thậbvftt đlvcoágtqtng tiếgzmoc, hoàwvwdn toàwvwdn tra khôrxkkng ra

......

gticc trởnmjv vềkbdg trờbdqyi đlvcoãwvwd hoàwvwdn toàwvwdn tốrknhi.

Cửgzmoa sổwpxt xe mởnmjv ra, Tôrxkk Tốrknh tựdhmaa trêygyin cửgzmoa sổwpxt xe, im lặxwltng nhìqsyin ngoàwvwdi cửgzmoa sổwpxt xe, trong đlvcoêygyim giójbyr lạhxnwnh thậbvftt lạhxnwnh, mágtqti tójbyrc dàwvwdi củktkja côrxkk bay bay trong giójbyr, quầykkun ágtqto chuyểvycvn đlvcomsttng phấbxftt phớrknhi, nhưdhmang côrxkk hầykkuu nhưdhma hoàwvwdn toàwvwdn khôrxkkng cójbyr cảkrhym giágtqtc lạhxnwnh, sắulluc mặxwltt đlvcobdqy đlvconnarn giốrknhng nhưdhmawvwd mộmsttt con con rốrknhi, côrxkk nhưdhma thếgzmo so vớrknhi côrxkkbimnch đlvcomsttng vừkbqaa rồxwlti còxwltn khiếgzmon Tiêygyiu Lăsqemng lo lắullung. Tiêygyiu Lăsqemng vừkbqaa lágtqti xe, vừkbqaa nhìqsyin côrxkk nhẹmbah giọsaseng an ủktkji, “ Tôrxkk Tốrknh, chuyệaxxgn nàwvwdy anh nhấbxftt đlvcobbofnh sẽzwco đlvcoiềkbdgu tra kĩbvft, nếgzmou nhưdhma mẹmbah em thậbvftt sựdhma bịbbof ngưdhmabdqyi ta hạhxnwi chếgzmot,anh cũbdqyng sẽzwcoqsyim ra têygyin hung thủktkj hạhxnwi chếgzmot mẹmbah em, tuyệaxxgt đlvcorknhi sẽzwco khôrxkkng đlvcovycv hung thủktkj ung dung ngoàwvwdi vòxwltng phágtqtp luậbvftt.”

rxkkng mi Tôrxkk Tốrknh run run, nhẹmbah nhàwvwdng xoay đlvcoykkuu lạhxnwi.

Tiêygyiu Lăsqemng nhìqsyin vàwvwdo con mắullut trốrknhng rỗrxkkng củktkja côrxkk, trong lòxwltng cójbyr chúgtict thắullut chặxwltt, anh dùbdqyng sứkhhoc năsqeḿm chăsqeṃt tay côrxkk, phágtqtt hiệaxxgn mộmsttt tay côrxkk lạhxnwnh ngắullut. Tiêygyiu Lăsqemng kévrzzo côrxkk đlvcoếgzmon bêygyin ngưdhmabdqyi, đlvcoưdhmaa tay ấbxftn núgtict đlvcoójbyrng cửgzmoa sổwpxt xe, cửgzmoa kiếgzmong xe liềkbdgn nâkrhyng lêygyin, trong xe lậbvftp tứkhhoc trởnmjvygyin ấbxftm ágtqtp hơzwcon.

“ Cójbyr lạhxnwnh hay khôrxkkng?”

rxkk Tốrknh lắulluc đlvcoykkuu, rủktkjbimn mắullut xuốrknhng, “Tiêygyiu Lăsqemng, hiệaxxgn giờbdqy em đlvcoãwvwdjbyr thểvycv khẳmlceng đlvcobbofnh, mẹmbah em chắulluc chắullun làwvwd bịbbof ngưdhmabdqyi ta mưdhmau ságtqtt, chắulluc chắullun mẹmbah trưdhmarknhc đlvcoójbyr biếgzmot trưdhmarknhc đlvcoưdhmabbofc cójbyr ngưdhmabdqyi muốrknhn hạhxnwi mẹmbah, cho nêygyin sớrknhm chuẩtdabn bịbbof nhiềkbdgu đlvcoxwlt cho em nhưdhma vậbvfty, sợbbof em sẽzwco chịbbofu ủktkjy khuấbxftt. Anh nójbyri...... cójbyr khảkrhysqemng làwvwdrxkk lớrknhn Khuêygyi hay khôrxkkng, từkbqa ngoàwvwdi nhìqsyin vàwvwdo, sau khi mẹmbah em qua đlvcobdqyi ngưdhmabdqyi đlvcoưdhmabbofc lợbbofi lớrknhn nhấbxftt chíbimnnh làwvwdrxkk Đsaqdhxnwi Khuêygyi, ôrxkkng ta chẳmlceng nhữsaseng tiếgzmop nhậbvftn lấbxfty ngôrxkki nhàwvwd củktkja mẹmbah em, còxwltn tiếgzmop nhậbvftn luôrxkkn côrxkkng ty củktkja mẹmbah......

“Khôrxkkng sẽzwco khôrxkkng phảkrhyi làwvwd hắullun”

“ Tạhxnwi sao?” Tôrxkk Tốrknh khôrxkkng hiểvycvu nhìqsyin anh.

“ Bởnmjvi vìqsyi anh làwvwd đlvcoàwvwdn ôrxkkng, hiểvycvu ágtqtnh mắullut củktkja ôrxkkng ta” Tiêygyiu Lăsqemng thấbxfty Tôrxkk Tốrknh vẫnnarn khôrxkkng hiểvycvu, vừkbqaa làwvwdm ấbxftm tay cho côrxkk vừkbqaa giảkrhyi thíbimnch, “ Tôrxkk Đsaqdhxnwi Khuêygyijbyr lẽzwcogticc nàwvwdo đlvcokbdgu khôrxkkng phảkrhyi ngưdhmabdqyi, nhưdhmang lúgticc ôrxkkng ta nhớrknh lạhxnwi mẹmbah em trong mắullut ôrxkkng ta mang theo hàwvwdo quang củktkja sựdhma theo đlvcouổwpxti hồxwlti ứkhhoc, ôrxkkng ta nhấbxftt đlvcobbofnh rấbxftt yêygyiu mẹmbah em. Vảkrhy lạhxnwi nếgzmou làwvwdrxkk Đsaqdhxnwi Khuêygyi, mẹmbah em biếgzmot ôrxkkng ta muốrknhn giếgzmot mẹmbah em, sao lạhxnwi ngu ngốrknhc ngốrknhc ởnmjv lạhxnwi thàwvwdnh phốrknh a đlvcovycv ôrxkkng ta ra tay chứkhho? Sớrknhm đlvcoãwvwd mang theo em cao chạhxnwy xa bay rồxwlti. Nếgzmou bàwvwd biếgzmot rấbxftt rõcrmcjbyr ngưdhmabdqyi muốrknhn mưdhmau ságtqtt bàwvwd, lạhxnwi khôrxkkng đlvcoi, đlvcoiềkbdgu nàwvwdy nójbyri rõcrmc mộmsttt vấbxftn đlvcokbdg......”

rxkk Tốrknh sữsaseng sờbdqy hỏnmjvi, “ Cágtqti gìqsyi?”

Tiêygyiu Lăsqemng thởnmjvwvwdi, “ Bởnmjvi vìqsyiwvwd biếgzmot, mặxwltc kệaxxgwvwd chạhxnwy tớrknhi đlvcoâkrhyu, ngưdhmabdqyi muốrknhn đlvcouổwpxti giếgzmot bàwvwd chắulluc chắullun cũbdqyng sẽzwcoqsyim thấbxfty bàwvwd...... Cho nêygyin dứkhhot khoágtqtt khôrxkkng làwvwdm chuyệaxxgn vôrxkk dụgtqtng nữsasea, Còxwltn cójbyr chíbimnnh làwvwdwvwdi xếgzmokrhyy ti nạhxnwn vàwvwd chiếgzmoc xe gâkrhyy tai nạhxnwn, theo cágtqtch nójbyri củktkja Tôrxkk Đsaqdhxnwi Khuêygyi, mẹmbah em trêygyin đlvcoưdhmabdqyng tan ca bịbbof xe tôrxkkng chếgzmot, từkbqarxkkng ty củktkja mẹmbah em đlvcoếgzmon biệaxxgt thựdhmarxkk gia, đlvcokbdgu làwvwd đlvcoưdhmabdqyng cágtqti lớrknhn, thếgzmo nhưdhmang đlvcooạhxnwn đlvcoưdhmabdqyng xảkrhyy ra tai nạhxnwn lạhxnwi làwvwd mộmsttt con đlvcoưdhmabdqyng khôrxkkng cójbyr camera, đlvcoiềkbdgu nàwvwdy nójbyri rõcrmcgtqti gìqsyi?”


“ Ngưdhmabdqyi mưdhmau ságtqtt sớrknhm đlvcoãwvwd chọsasen sẵzmion chỗrxkk rồxwlti?”

Tiêygyiu Lăsqemng gậbvftt đlvcoykkuu, lúgticc nàwvwdy trêygyin đlvcoưdhmabdqyng cágtqti khôrxkkng cójbyr ngưdhmabdqyi nàwvwdo, hắullun giẫnnarm lêygyin châkrhyn ga tăsqemng nhanh tốrknhc đlvcomstt, “ Dùbdqywvwddhmabdqyi bảkrhyy năsqemm trưdhmarknhc, thàwvwdnh phốrknh a cũng đlvcoãwvwd khágtqt phágtqtt triểvycvn, trêygyin đlvcoưdhmabdqyng cágtqti lớrknhn khắullup nơzwcoi đlvcokbdgu làwvwd camera, đlvcooạhxnwn đlvcoưdhmabdqyng xảkrhyy ra chuyệaxxgn khôrxkkng cójbyr camera, thếgzmo nhưdhmang đlvcooạhxnwn đlvcoưdhmabdqyng khágtqtc cójbyr, nhưdhmang cảkrhynh ságtqtt căsqemn bảkrhyn lạhxnwi khôrxkkng tra ra đlvcoưdhmabbofc bấbxftt kìqsyi xe khảkrhy nghi nàwvwdo. Cágtqti nàwvwdy lạhxnwi nójbyri rõcrmc đlvcoiềkbdgu gìqsyi?”

Tim Tôrxkk Tốrknh nặxwltng nềkbdg.

Đsaqdiềkbdgu nàwvwdy nójbyri rõcrmc ngưdhmabdqyi mưdhmau hạhxnwi mẹmbahrxkkjbyr lẽzwcojbyr quyềkbdgn thếgzmo rấbxftt lớrknhn, lớrknhn đlvcoếgzmon bốrknh tríbimn trậbvftn tai nạhxnwn xe nàwvwdy, nhưdhmang lạhxnwi khôrxkkng đlvcovycv bấbxftt kìqsyi kẻkhhowvwdo phágtqtt hiệaxxgn mágtqtnh khójbyre.

Tiêygyiu Lăsqemng nhìqsyin sắulluc mặxwltt Tôrxkk Tốrknh liềkbdgn biếgzmot côrxkk đlvcoãwvwd hiểvycvu, anh thấbxfty sắulluc mặxwltt côrxkk dầykkun dầykkun cójbyr chúgtict trắullung, nắullum chặxwltt tay côrxkk, “ Em phảkrhyi chuẩtdabn bịbbof tốrknht tâkrhym lýxwlt, cójbyr lẽzwco, anh nójbyri làwvwdjbyr lẽzwco, chuyệaxxgn nàwvwdy cójbyr thểvycv sẽzwco khôrxkkng cójbyr tiếgzmon triểvycvn gìqsyi

......

Mấbxfty ngàwvwdy kếgzmo tiếgzmop Tôrxkk Tốrknhbdqyng Tiêygyiu Lăsqemng chạhxnwy đlvcoôrxkkn chạhxnwy đlvcoágtqto vìqsyi vụgtqt ágtqtn nàwvwdy.

Tiêygyiu Lăsqemng vừkbqaa tìqsyim thágtqtm tửgzmodhma đlvcoiềkbdgu tra quágtqt khứkhho củktkjaTôrxkk Cẩtdabn, vừkbqaa tìqsyim Trưdhmaơzwcong cụgtqtc trưdhmanmjvng thàwvwdnh phốrknh a tra ra vụgtqt ágtqtn mưdhmabdqyi bảkrhyy năsqemm trưdhmarknhc củktkja Tôrxkk Cẩtdabn, Trưdhmaơzwcong cụgtqtc trưdhmanmjvng đlvcoíbimnch thâkrhyn dẫnnarn Tiêygyiu Lăsqemng vàwvwdrxkk Tốrknh đlvcoi xem hồxwltzwco, sau khi xem xong cho biếgzmot, “ Tiêygyiu thiếgzmou, vụgtqt ágtqtn nàwvwdy đlvcoãwvwd qua mưdhmabdqyi bảkrhyy năsqemm, tấbxftt cảkrhy chứkhhong cứkhho đlvcokbdgu mấbxftt hếgzmot, muốrknhn tìqsyim ra hung thủktkjjbyr thểvycvjbyri làwvwd chuyệaxxgn khôrxkkng thểvycvwvwdo.”

Tiêygyiu Lăsqemng hỏnmjvi ôrxkkng, “ Trưdhmaơzwcong cụgtqtc, ôrxkkng còxwltn cójbyrbxftn tưdhmabbofng vớrknhi vụgtqt ágtqtn nàwvwdy khôrxkkng?”

Trưdhmaơzwcong cụgtqtc trưdhmanmjvng tỉuwum mỉuwum hồxwlti tưdhmanmjvng mộmsttt phen, vẫnnarn lắulluc đlvcoykkuu, “Thờbdqyi gian quágtqtkrhyu, thựdhmac sựdhma nhớrknh khôrxkkng nổwpxti.”

Mặxwltc dùbdqy xảkrhyy ra ágtqtn mạhxnwng, nhưdhmang bêygyin trêygyin hồxwltzwco bịbbof đlvcoágtqtnh dấbxftu vìqsyi tai nạhxnwn giao thôrxkkng, trong mưdhmabdqyi bảkrhyy năsqemm nay khôrxkkng biếgzmot đlvcoãwvwd xảkrhyy ra bao nhiêygyiu ágtqtn hìqsyinh sựdhma, đlvcokbdgu làwvwd vụgtqt ágtqtn lớrknhn, Trưdhmaơzwcong cụgtqtc trưdhmanmjvng thựdhmac sựdhma nhớrknh khôrxkkng rõcrmc mộmsttt vụgtqt ágtqtn giao thôrxkkng.

xwltqsyim khôrxkkng cójbyr kếgzmot quảkrhy, Tiêygyiu Lăsqemng vàwvwdrxkk Tốrknh lạhxnwi đlvcoi hỏnmjvi thăsqemm nhữsaseng cảkrhynh ságtqtt đlvcoãwvwd qua tay vụgtqt ágtqtn nàwvwdy năsqemm đlvcoójbyr, vẫnnarn khôrxkkng thu hoạhxnwch đlvcoưdhmabbofc gìqsyi.

bdqyng cùbdqyng đlvcoójbyr, kếgzmot quảkrhywvwd Tiêygyiu Lăsqemng cho thágtqtm tửgzmodhma đlvcoiềkbdgu tra cũng ra rồxwlti.

“ Hoàwvwdn toàwvwdn khôrxkkng tra ra đlvcoưdhmabbofc” ngưdhmabdqyi củktkja xãwvwd trinh thágtqtm lắulluc đlvcoykkuu, bấbxftt lựdhmac, “ Chúgticng tôrxkki dốrknhc hếgzmot sứkhhoc toàwvwdn lựdhmac cũbdqyng chỉuwumjbyr thểvycv tra đlvcoưdhmabbofc tìqsyinh trạhxnwng sau khi bàwvwdrxkk đlvcoếgzmon thàwvwdnh phốrknh a, vớrknhi lạhxnwi thờbdqyi gian quágtqtkrhyu, sựdhma việaxxgc cụgtqt thểvycv cũng tra khôrxkkng rõcrmc, chỉuwum tra đlvcoưdhmabbofc bàwvwdrxkk sau khi đlvcoếgzmon thàwvwdnh phốrknh a lậbvftp tứkhhoc mởnmjvrxkkng ty vàwvwd mua biệaxxgt thựdhma, hơzwcon nữsasea sau khi đlvcoếgzmon bêygyin nàwvwdy khôrxkkng đlvcoếgzmon mộmsttt thágtqtng liềkbdgn kếgzmot hôrxkkn vớrknhi ôrxkkng Tôrxkk Đsaqdhxnwi Khuêygyi. Còxwltn tấbxftt cảkrhy nhữsaseng việaxxgc trưdhmarknhc khi bàwvwdbxfty đlvcoếgzmon thàwvwdnh phốrknh a...... giốrknhng nhưdhma cốrknh ýxwlt bịbbof ai đlvcoójbyrjbyra sạhxnwch vậbvfty, trốrknhng rỗrxkkng, hoàwvwdn toàwvwdn tra khôrxkkng ra”

Quảkrhy nhiêygyin giốrknhng vớrknhi suy đlvcogtqtn củktkja Tiêygyiu Lăsqemng

sắulluc mặxwltt Tôrxkk Tốrknh khójbyr giấbxftu sựdhma thấbxftt vọsaseng,đlvcoau khổwpxt nhắullum mắullut lạhxnwi.

Loạhxnwi cảkrhym giágtqtc nàwvwdy thậbvftt tệaxxg, rõcrmcwvwdng biếgzmot mẹmbah củktkja mìqsyinh làwvwd bịbbof ngưdhmabdqyi ta hạhxnwi chếgzmot, ngay cảkrhy mộmsttt chúgtict xíbimnu manh mốrknhi cũbdqyng khôrxkkng tìqsyim đlvcoưdhmabbofc khôrxkkng tra đlvcoưdhmabbofc quágtqt khứkhho củktkja mẹmbah, càwvwdng đlvcokbqang nghĩbvft sẽzwco tra đlvcoưdhmabbofc cha ruộmsttt củktkja côrxkk......

Tiêygyiu Lăsqemng im lặxwltng ôrxkkm lấbxfty nàwvwdng, Tôrxkk Tốrknh giốrknhng nhưdhmawvwd bắullut đlvcoưdhmabbofc mộmsttt cọsaseng cỏnmjv cứkhhou mạhxnwng cuốrknhi cùbdqyng, gắullut gao bắullut lấbxfty vạhxnwt ágtqto trưdhmarknhc ngựdhmac củktkja anh.

“ Tôrxkk Tốrknh...... Đsaqdkbqang nảkrhyn chíbimn, anh sẽzwco cho ngưdhmabdqyi tiếgzmop tụgtqtc đlvcoiềkbdgu tra, sẽzwco khôrxkkng từkbqa bỏnmjv.”

rxkk Tốrknh rầykkuu rĩbvft “ ừkbqam” mộmsttt tiếgzmong.

rxkk Tốrknh cốrknh gắullung đlvcoiềkbdgu chỉuwumnh tâkrhym tìqsyinh củktkja mìqsyinh, cốrknh gắullung khôrxkkng đlvcovycv cảkrhym xúgticc thưdhmaơzwcong tâkrhym củktkja mìqsyinh lâkrhyy nhiễbsbom cho Tiêygyiu Lăsqemng vàwvwdgtqtc con.

Ngay lúgticc Tôrxkk Tốrknhwvwd Tiêygyiu Lăsqemng đlvcoiềkbdgu tra quágtqt khứkhho củktkja Tôrxkk Cẩtdabn, còxwltn cójbyr mộmsttt chuyệaxxgn cũng làwvwdm truyềkbdgn thôrxkkng kinh ngạhxnwc.

ngưdhmabdqyi đlvcokhhong đlvcoykkuu củktkja tậbvftp đlvcowvwdn Mạhxnwc thịbbof, lúgticc Mạhxnwc lãwvwdo gia tửgzmonmjv kinh thàwvwdnh, thắullung xe đlvcomsttt nhiêygyin khôrxkkng ăsqemn, đlvcogtqtng vàwvwdo mộmsttt cỗrxkk xe tảkrhyi, trong xe mộmsttt tàwvwdi xếgzmoxwltn cójbyr hai cảkrhynh vệaxxg bao gồxwltm Mạhxnwc lãwvwdo đlvcoykkuu ôrxkkng, tửgzmo vong tạhxnwi chỗrxkk.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.