Boss Trở Thành Chồng

Chương 328 :

    trước sau   
Giọpnhtng Tôsibt Tốbtuu đsescang run rẩhynny, “ Ôwcasng...... khẳbtuung đsescueacnh mẹxyxysibti chếdfdot do tai nạaygwn xe?”

sibt Đrdpoaygwi Khuêtzgt nhớxkbz tớxkbzi trậidzsn đsescpnhtutyeu nălmtpm đsescóyvep, biểcekgu cảzwukm cóyvep chúzqett thưrfhjơljtlng cảzwukm.

Trêtzgtn thựczrcc tếdfdo, ôsibtng vàlwma mẹxyxysibt Tốbtuu - Tôsibt Cẩhynnn cóyvep thểcekgyvepi làlwma kếdfdot hôsibtn vộafxii, hai ngưrfhjoxxki chỉeugt gặueacp ba lầdfdon liềewvyn lấnkgjy giấnkgjy chứyvepng nhậidzsn kếdfdot hôsibtn ngay, sau khi kếdfdot hôsibtn hắukdyn còoyvon tưrfhjtzgtng đsescang mơljtl, thậidzst sựczrclwma khôsibtng ngờoxxksibt Cẩhynnn còoyvon trẻaipd đsescxyxyp thếdfdolwmay, ngưrfhjoxxki phụxmpm nữigat đsescxyxyp nhưrfhj tiêtzgtn nữigatlwmay sao lạaygwi đsesccbgbng ýzqet gảzwuk cho hắukdyn. Lúzqetc ấnkgjy hắukdyn mộafxit nghèpwnko hai trắukdyng, màlwmazqetc đsescóyvepsibt Cẩhynnn đsescewvyu đsescãlyhlutyeng lậidzsp ra côsibtng ty xâkjkxy dựczrcng ởtzgt thàlwmanh phốbtuu a, mặueacc dùzqet quáutye trìxyxynh tưrfhjơljtlng đsescbtuui gian nan, côsibtng ty vừwtgga mớxkbzi bắukdyt đsescdfdou thìxyxy việjucqc làlwmam ălmtpn cũzcekng khôsibtng tốbtuut, nhưrfhjng mộafxit ngưrfhjoxxki phụxmpm nữigatyvep thểcekglwmam đsescưrfhjffrvc thếdfdo đsescãlyhlrfhjơljtlng đsescưrfhjơljtlng khôsibtng dễyxxllwmang gìxyxy.

Sau khi cưrfhjxkbzi, Tôsibt Cẩhynnn đsescbtuui xửljtl hắukdyn cũzcekng khôsibtng phàlwmai làlwma tốbtuut, hai ngưrfhjoxxki cùzqetng phòoyvong côsibt ngàlwmay càlwmang bàlwmai xíutyech sựczrc đsescxmpmng chạaygwm củytqta hắukdyn, loạaygwi bàlwmai xíutyech tậidzsn đsescáutyey lòoyvong nàlwmay khiếdfdon hắukdyn rấnkgjt khóyvep chịueacu. Kỳvoby thậidzst ban đsescdfdou hắukdyn rấnkgjt muốbtuun trảzwuki qua nhữigatng nàlwmay tháutyeng tốbtuut đsescxyxyp vớxkbzi Tôsibt Cẩhynnn, hắukdyn cũzcekng nghĩxntc qua sẽafxi bỏpkryljtli Lýzqet Ápwnki Liêtzgtn vàlwma hai đsescyvepa con ởtzgtrfhjxkbzi quêtzgt, thếdfdo nhưrfhjng ai biếdfdot đsescưrfhjffrvc, Tôsibt Cẩhynnn luôsibtn thờoxxk ơljtl vớxkbzi hắukdyn. Vềewvy sau côsibt kiểcekgm tra ra côsibtyvep con, lạaygwi sau đsescóyvep chỉeugt mớxkbzi bảzwuky tháutyeng làlwma sinh ra Tôsibt Tốbtuu.

Sau khi Tôsibt Tốbtuu ra đsescoxxki, Tôsibt Cẩhynnn cũzcekng khôsibtng còoyvon cùzqetng hắukdyn làlwmam chuyệjucqn thâkjkxn mậidzst, phầdfdon lớxkbzn thờoxxki gian đsescewvyu dàlwmanh cho Tôsibt Tốbtuu,, hai ngưrfhjoxxki cùzqetng nằophbm trêtzgtn mộafxit chiếdfdoc giưrfhjoxxkng nhưrfhjng lạaygwi cóyvep giấnkgjc mơljtl kháutyec nhau, lạaygwi vềewvy sau việjucqc làlwmam ălmtpn trong từwtgg từwtgg tốbtuut lêtzgtn, Tôsibt Cẩhynnn cũng ngàlwmay càlwmang bậidzsn rộafxin, vấnkgjn đsescewvy sinh lýzqet củytqta hắukdyn mộafxit thờoxxki gian dàlwmai khôsibtng đsescưrfhjffrvc giảzwuki quyếdfdot, liềewvyn bắukdyt đsescdfdou ởtzgttzgtn ngoàlwmai bao nuôsibti phụxmpm nữigat.

Hắukdyn biếdfdot, dựczrca vàlwmao sựczrc thôsibtng minh củytqta Tôsibt Cẩhynnn khẳbtuung đsescueacnh đsescutyen đsescưrfhjffrvc hắukdyn bao nuôsibti phụxmpm nữigattzgttzgtn ngoàlwmai, bởtzgti vìxyxyyvep đsescôsibti khi hắukdyn sẽafxi cốbtuu ýzqet đsesccekg ngưrfhjoxxki mìxyxynh đsescdfdoy mùzqeti nưrfhjxkbzc hoa màlwma đsesci vềewvy nhàlwma, hắukdyn ban đsescdfdou cho rằophbng Tôsibt Cẩhynnn sẽafxilyhli nhau mộafxit trậidzsn vớxkbzi hắukdyn, thếdfdo nhưrfhjng cũzcekng khôsibtng cóyvep, côsibt ngửljtli đsescưrfhjffrvc mùzqeti nưrfhjxkbzc hoa trêtzgtn ngưrfhjoxxki hắukdyn cũzcekng khôsibtng bao giờoxxk đsesccekgkjkxm đsescếdfdon, vềewvy sau hắukdyn càlwmang lúzqetc càlwmang gan, thậidzsm chíutye bắukdyt đsescdfdou vớxkbzi Lýzqet Ápwnki Liêtzgtn dưrfhjxkbzi quêtzgt nhàlwma.


yvepi thậidzst, hắukdyn khôsibtng thíutyech Lýzqet Ápwnki Liêtzgtn, nhưrfhjng chỉeugtyvep trêtzgtn ngưrfhjoxxki Lýzqet Ápwnki Liêtzgtn hắukdyn mớxkbzi cóyvep thểcekg cảzwukm giáutyec đsescưrfhjffrvc mìxyxynh làlwma đsescàlwman ôsibtng làlwma ngưrfhjoxxki đsescàlwman ôsibtng đsescưrfhjffrvc sùzqetng báutyei đsescưrfhjffrvc câkjkx̀n đsescếdfdon,hắukdyn lézwukn đsescóyvepn Lýzqet Ápwnki Liêtzgtn vàlwma hai đsescyvepa con đsescếdfdon thàlwmanh phốbtuu a, Đrdpoâkjkxy hếdfdot thảzwuky đsescewvyu giấnkgju Tôsibt Cẩhynnn tiếdfdon hàlwmanh. Bởtzgti vìxyxy hắukdyn hiêtzgt̉u rõ Tôsibt Cẩhynnn, nếdfdou nhưrfhjsibt Cẩhynnn biếdfdot hắukdyn đsescãlyhli qua tiệjucqc rưrfhjffrvu ởtzgt quêtzgt nhàlwma, còoyvon cóyvep mộafxit nam mộafxit nữigat, vớxkbzi sựczrc kiêtzgtu ngạaygwo củytqta côsibt chắukdyc chắukdyn sẽafxi khôsibtng sốbtuung vớxkbzi hắukdyn nữigata.

lwma hắukdyn, cũzcekng khôsibtng muốbtuun mấnkgjt đsesci Tôsibt Cẩhynnn.

sibt Cẩhynnn......

Hắukdyn cầdfdon thừwtgga nhậidzsn, Tôsibt Cẩhynnn làlwma ngưrfhjoxxki phụxmpm nữigat duy nhấnkgjt hắukdyn yêtzgtu qua.

Thếdfdo nhưrfhjng làlwmayvepzqetc chíutyenh vìxyxytzgtu quáutyekjkxu, hắukdyn vìxyxy muốbtuun cóyvep đsescưrfhjffrvc sựczrc chúzqet ýzqet củytqta Tôsibt Cẩhynnn, hắukdyn cốbtuu ýzqet **, cốbtuu ýzqet lạaygwnh nhạaygwt Tôsibt Tốbtuu, thếdfdo nhưrfhjng côsibtxyxynh nhưrfhj khôsibtng hềewvy quan tâkjkxm, côsibtxyxynh nhưrfhj chỉeugtlwmaxyxy kếdfdot hôsibtn nêtzgtn mớxkbzi kếdfdot hôsibtn vớxkbzi hắukdyn, vềewvy phầdfdon sau khi kếdfdot hôsibtn...... Hoàlwman toàlwman khôsibtng cóyvep kếdfdo hoạaygwch đsescưrfhja hắukdyn vàlwmao cuộafxic sốbtuung củytqta côsibt. Cũng bởtzgti vậidzsy, hắukdyn nghi ngờoxxksibt Tốbtuu khôsibtng phảzwuki làlwma con ruộafxit củytqta hắukdyn, cho nêtzgtn hắukdyn cựczrcc kìxyxy lạaygwnh nhạaygwt vớxkbzi Tôsibt Tốbtuu, thậidzsm chíutyeyvep đsescôsibti khi mởtzgt miệjucqng rălmtpn dạaygwy, mỗoxxki lúzqetc thếdfdolwmay Tôsibt Cẩhynnn sẽafxi giậidzsn lêtzgtn vớxkbzi cãlyhli lộafxin vớxkbzi hắukdyn, màlwma chỉeugtyvepzqetc nàlwmay hắukdyn mớxkbzi cảzwukm thấnkgjy đsescưrfhjffrvc Tôsibt Cẩhynnn làlwma ngưrfhjoxxki sốbtuung.

Hắukdyn tìxyxym thấnkgjy cáutyech chọpnhtc giậidzsn côsibt, Tôsibt Tốbtuu chíutyenh làlwmasibtng cụxmpm trong tay hắukdyn.

Dầdfdon dầdfdon, lâkjkxu ngàlwmay, hắukdyn thậidzst khôsibtng cóyvep chúzqett tìxyxynh cảzwukm nàlwmao vớxkbzi Tôsibt Tốbtuu, nóyvepi ra thìxyxy, hắukdyn trưrfhjxkbzc kia thưrfhjơljtlng đsescbtuui ghen ghézwukt Tôsibt Tốbtuu, đsescbtuu kỵdkaesibtyvep thểcekgyvep đsescưrfhjffrvc tìxyxynh yêtzgtu toàlwman tâkjkxm toàlwman ýzqet củytqta Tôsibt Cẩhynnn, màlwma ngưrfhjoxxki chồcbgbng trêtzgtn danh nghĩxntca nhưrfhj hắukdyn lạaygwi chưrfhja hềewvy cảzwukm nhậidzsn đsescưrfhjffrvc mộafxit chúzqett sựczrcnkgjm áutyep từwtggsibt.

Thờoxxki gian càlwmang lâkjkxu, hắukdyn càlwmang ghézwukt Tôsibt Tốbtuu.

lwmang bởtzgti vậidzsy, nălmtpm đsescóyvep sau khi Tôsibt Cẩhynnn qua đsescoxxki, hắukdyn đsescãlyhl từwtggng nghĩxntc tớxkbzi nézwukm Tôsibt Tốbtuu đsescếdfdon việjucqn mồcbgbsibti, thếdfdo nhưrfhjng mỗoxxki lầdfdon thấnkgjy côsibtyvep khuôsibtn mặueact giốbtuung hệjucqt Tôsibt Cầdfdon, ýzqet nghĩxntclwmay liềewvyn bịueac hắukdyn chặueacn lạaygwi.

Hắukdyn đsescếdfdon bâkjkxy giờoxxkzcekng quêtzgtn khôsibtng đsescưrfhjffrvc cảzwuknh tưrfhjtzgtng Tôsibt Cẩhynnn qua đsescoxxki

zqetc ấnkgjy hắukdyn đsescãlyhllwmao làlwmam trong côsibtng ty củytqta Tôsibt Cầdfdon, hôsibtm đsescóyvepsibt Cẩhynnn biếdfdot sựczrc tồcbgbn tạaygwi củytqta mẹxyxy con ba ngưrfhjoxxki Lýzqet Ápwnki Liêtzgtn, đsescưrfhja ra đsescewvy nghịueac ly hôsibtn vớxkbzi hắukdyn trong côsibtng ty, hắukdyn chếdfdot cũzcekng khôsibtng chịueacu, hai ngưrfhjoxxki bọpnhtn họpnhtlyhli nhau mộafxit trậidzsn trong côsibtng ty, Tôsibt Cẩhynnn rờoxxki khỏpkryi côsibtng ty trưrfhjxkbzc, sau đsescóyvep hắukdyn mớxkbzi theo sau ra, hắukdyn tậidzsn mắukdyt thấnkgjy Tôsibt Cẩhynnn bịueac mộafxit chiếdfdoc taxi đsescxmpmng bay ra ngoàlwmai, thấnkgjy côsibt toàlwman thâkjkxn làlwmautyeu ngãlyhl trong vũzcekng máutyeu. Tuyếdfdot chấnkgjt đsescdfdoy mặueact đsescnkgjt, máutyeu tưrfhjơljtli ấnkgjm nóyvepng củytqta côsibt trong nháutyey mắukdyt liềewvyn làlwmam tan chảzwuky mộafxit phầdfdon tuyếdfdot dưrfhjxkbzi thâkjkxn côsibt, sau đsescóyvep bịueac đsescôsibtng cứyvepng lạaygwi, côsibtljtl hồcbgb đsescáutyenh mấnkgjt sinh mệjucqnh ngay tạaygwi hiệjucqn trưrfhjoxxkng.

lwmalwmai xếdfdokjkxy tai nạaygwn đsescãlyhl chạaygwy thoáutyet

Hắukdyn báutyeo cảzwuknh sáutyet, bởtzgti vìxyxy đsescoạaygwn đsescưrfhjoxxkng xảzwuky ra tai nạaygwn khôsibtng cóyvep camera, cảzwuknh sáutyet đsesciềewvyu tra mấnkgjy tháutyeng cũzcekng khôsibtng cóyvep tiếdfdon triểcekgn, tàlwmai xếdfdokjkxy tai nạaygwn cũng khôsibtng tìxyxym đsescưrfhjffrvc, ngay cảzwuk chiếdfdoc xe đsescóyvep cũng khôsibtng tìxyxym đsescưrfhjffrvc, cuốbtuui cùzqetng vụxmpm áutyen nàlwmay cứyvep cho qua nhưrfhj thếdfdo.


Lạaygwi vềewvy sau chíutyenh làlwma việjucqc hắukdyn tiếdfdop nhậidzsn côsibtng ty, vàlwma rấnkgjt nhanh liềewvyn dẫohnmn ba mẹxyxy con Lýzqet Ápwnki Liêtzgtn vềewvy nhàlwma.

sibt Đrdpoaygwi Khuêtzgt từwtgg trong hồcbgbi ứyvepc đsesci ra, hắukdyn ngẩhynnng đsescdfdou liềewvyn thấnkgjy Tôsibt Tốbtuu, hắukdyn phảzwukng phấnkgjt tưrfhjtzgtng rằophbng hắukdyn thấnkgjy Tôsibt Cẩhynnn, ôsibtng thấnkgjt thầdfdon trong giâkjkxy láutyet, nhìxyxyn thấnkgjy sựczrc vộafxii vàlwmang trong mắukdyt Tôsibt Tốbtuu, hắukdyn lấnkgjy lạaygwi tinh thầdfdon. Hắukdyn khẳbtuung đsescueacnh gậidzst đsescdfdou, “ Ta chắukdyc chắukdyn mẹxyxy con làlwma chếdfdot do tai nạaygwn xe, bởtzgti vìxyxy...... chíutyenh mắukdyt ta thấnkgjy cảzwuk quáutye trìxyxynh củytqta tai nạaygwn.”

Tai nạaygwn xe

rfhjxkbzi châkjkxn Tôsibtsibt mềewvym nhũzcekn xézwukm chúzqett ngãlyhl sấnkgjp xuốbtuung, Tiêtzgtu Lălmtpng sau lưrfhjng thấnkgjy thếdfdo liềewvyn đsescytqt lấnkgjy côsibt, “Tôsibt Tốbtuu......”

oyvong Tôsibt Tốbtuu đsescau quặueacn từwtggng đsescffrvt, mẹxyxy viếdfdot di thưrfhj, hiểcekgn nhiêtzgtn làlwma biếdfdot mìxyxynh sắukdyp chếdfdot, khẳbtuung đsescueacnh cóyvep ngưrfhjoxxki hạaygwi mẹxyxy

Chắukdyc chắukdyn thếdfdo

Mắukdyt côsibt đsescpkry nhìxyxyn Tôsibt Đrdpoaygwi Khuêtzgt, “ Tàlwmai xếdfdokjkxy tai nạaygwn đsescâkjkxu?”

“ Khôsibtng tìxyxym đsescưrfhjffrvc” Tôsibt Đrdpoaygwi Khuêtzgt lắukdyc đsescdfdou, vẻaipd mặueact cháutyen nảzwukn, “ chuyệjucqn mẹxyxy con qua đsescoxxki gâkjkxy đsesczwukutyech cũzcekng rấnkgjt lớxkbzn đsescbtuui vớxkbzi ta, lúzqetc đsescóyvep ba báutyeo cảzwuknh sáutyet kêtzgtu họpnht nhấnkgjt đsescueacnh phảzwuki tìxyxym cho ra tàlwmai xếdfdokjkxy tai nạaygwn, thếdfdo nhưrfhjng tàlwmai xếdfdo đsescóyvep nhưrfhjyvepa hơljtli vậidzsy, hoàlwman toàlwman tìxyxym khôsibtng đsescưrfhjffrvc.”

Bịueac trảzwuk thùzqet

Nhấnkgjt đsescueacnh làlwma bịueac trảzwuk thùzqet

sibt Tốbtuu cắukdyn chặueact rălmtpng, cốbtuu gắukdyng ngălmtpn khôsibtng cho nưrfhjxkbzc mắukdyt chảzwuky, Vậidzsy thâkjkxn thếdfdo củytqta mẹxyxysibti thìxyxy sao, ngưrfhjơljtli cóyvep biếdfdot bìxyxynh thưrfhjoxxkng mẹxyxyyvep đsescukdyc tộafxii ngưrfhjoxxki nàlwmao khôsibtng, hoặueacc làlwmayvep kẻaipd thùzqetlwmao khôsibtng?”

sibt Đrdpoaygwi Khuêtzgt liềewvyn nghe ra chuyệjucqn khôsibtng đsescúzqetng, hắukdyn đsescafxit nhiêtzgtn ngẩhynnng đsescdfdou, ngạaygwc nhiêtzgtn nhìxyxyn Tôsibt Tốbtuu, Ýhqmr củytqta con làlwmayvepi...... mẹxyxy con côsibtnkgjy làlwma bịueac ngưrfhjoxxki ta tíutyenh kếdfdo hạaygwi chếdfdot? “ Hắukdyn “ tălmtpng” mộafxit cáutyei nhảzwuky khỏpkryi ghếdfdo, “rốbtuut cuộafxic làlwma chuyệjucqn gìxyxy xảzwuky ra? Đrdpoúzqetng rồcbgbi...... Cóyvep phảzwuki mẹxyxy con cóyvep đsesccekg lạaygwi cho con chìxyxya khoáutye đsesccekg con thứyvepxyxy đsescóyvep phảzwuki khôsibtng, tạaygwi sao con lạaygwi nghĩxntc rằophbng mẹxyxy con làlwma bịueac ngưrfhjoxxki hạaygwi chếdfdot? Khôsibtng khôsibtng khôsibtng, khôsibtng thểcekglwmao. Ngàlwmay thưrfhjoxxkng côsibt rấnkgjt thâkjkxn thiệjucqn, călmtpn bảzwukn khôsibtng cóyvep khảzwuklmtpng đsescukdyc tộafxii ngưrfhjoxxki nàlwmao, côsibt ngoạaygwi trừwtgg thờoxxki gian làlwmam việjucqc, thờoxxki gian còoyvon lạaygwi đsescewvyu ởtzgt nhàlwma chălmtpm sóyvepc con, sao cóyvep thểcekgyvepljtl hộafxii đsescukdyc tộafxii ai”

“ Vậidzsy trêtzgtn thưrfhjơljtlng trưrfhjoxxkng thìxyxy sao, cóyvep đsescbtuui thủytqt cạaygwnh tranh nàlwmao khôsibtng......”

sibt Đrdpoaygwi Khuêtzgt cẩhynnn thậidzsn nhớxkbz lạaygwi mộafxit chúzqett, vẫohnmn lắukdyc đsescdfdou, “ lúzqetc đsescóyvepsibtng ty mẹxyxy con đsescewvyu đsescãlyhl đsesci vàlwmao quỹeeoe đsescaygwo, sớxkbzm đsescãlyhlrfhjxkbzc qua giai đsescoạaygwn cạaygwnh tranh, vảzwuk lạaygwi nếdfdou làlwmasibtng ty đsescbtuui thủytqt, muốbtuun nhằophbm vàlwmao khôsibtng phảzwuki làlwma mẹxyxy con, màlwmalwma toàlwman bộafxisibtng ty, thếdfdo nhưrfhjng làlwma sau khi mẹxyxy con qua đsescoxxki côsibtng ty cũng khôsibtng bịueac chịueacu tổpnhtn thấnkgjt nàlwmao lớxkbzn.”

sibt Tốbtuu cắukdyn chặueact môsibti.

Tiêtzgtu Lălmtpng lo lắukdyng đsescytqt lấnkgjy vai côsibt, nhìxyxyn côsibt phảzwukng phấnkgjt mệjucqt rãlyhl ngưrfhjoxxki, hắukdyn liềewvyn thay côsibt hỏpkryi mộafxit vấnkgjn đsescewvy cuốbtuui cùzqetng.

“ Thâkjkxn thếdfdo củytqta mẹxyxysibt Tốbtuu ôsibtng rõpwnk khôsibtng?”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.