Boss Trở Thành Chồng

Chương 327 :

    trước sau   
asjgy giờzpcpgaqa Tốwzze chưprbfa xáyvloc đwmczwotanh đwmczưprbfelmsc sựwfen việgaqac xảelmsy ra vớhlpji mẹzysw củysbda mìysbdnh, côgaqa phảelmsi lậwzzep tứnxroc tìysbdm nhữonffng ngưprbfzpcpi cómtdb liêjmtfn quan đwmczsshj biếmomot châasjgn tưprbfhlpjng sựwfen việgaqac nàgunby.

Mộtttet giờzpcp sau.

Tiêjmtfu Lăysbdng dẫjrtjn Tôgaqa Tốwzze mộtttet lầwmczn nữonffa đwmczếmomon khu phòmsssng trọggjf củysbda Tôgaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf, lầwmczn nàgunby họggjf đwmczếmomon sớhlpjm hơyazhn lầwmczn trưprbfhlpjc, khi đwmczếmomon nơyazhi trọggjf củysbda Tôgaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf thìysbd trờzpcpi vẫjrtjn còmsssn chưprbfa tốwzzei, cuốwzzei chiềzbdwu thu thờzpcpi tiếmomot thậwzzet máyvlot mẻboxb, Tôgaqa Tốwzze xuốwzzeng xe vàgunbggjft mộtttet làgunbn khôgaqang khíggjf thậwzzet sâasjgu vàgunbo ngưprbfzpcpi bỗjrtjng chốwzzec cảelmsm thấtdfvy lạndasnh, cảelms ngưprbfzpcpi côgaqa rung rẩzpcpy lêjmtfn.

tdfvelmsng lo lắemuang, hỏnmlmi rõxjyygunbng thìysbd sẽtjlj tốwzzet hơyazhn, cómtdb lẽtjlj chỉmomogunb suy đwmczyvlon sai củysbda chúmegeng ta màgunb thôgaqai." Tiêjmtfu lăysbdng cởlboni áyvloo khoáyvloc bêjmtfn ngoàgunbi củysbda anh ra rồeddai khoáyvlot lêjmtfn vai côgaqa, thấtdfvy côgaqa từelmsng bưprbfhlpjc từelmsng bưprbfhlpjc tiếmomon chầwmczm chậwzzem tạndasi hàgunbnh lang khôgaqang dáyvlom vàgunbo nhàgunb, anh hơyazhi hơyazhi nhíggjfu mi vàgunbmtdbi, "Đtdfvi thôgaqai, anh sẽtjljpmkgng em đwmczi vàgunbo đwmczómtdb."

"Dạndas"

asjgm sựwfen củysbda lầwmczn nàgunby vàgunb lầwmczn trưprbfhlpjc tuyệgaqat nhiêjmtfn khôgaqang giốwzzeng nhau, Tôgaqa Tốwzzeggjft mộtttet hơyazhi thậwzzet sâasjgu, bưprbfhlpjc từelmsng bưprbfhlpjc lêjmtfn cáyvloc bậwzzec cầwmczu thang. Tiêjmtfu Lăysbdng đwmcznxrong đwmczómtdb nhìysbdn chằfsjjm chằfsjjm vàgunbo hai ngưprbfzpcpi làgunbgaqa Đtdfvndasi Khuêjmtfgunbdvul Áqdnbi Liêjmtfn, họggjfmtdb muốwzzen chạndasy cũyuuyng khôgaqang chạndasy đwmczưprbfelmsc.


Vừelmsa lêjmtfn hếmomot lầwmczu ba chợelmst nghe thấtdfvy tiếmomong cãxlkri nhau chómtdbi tai trêjmtfn lầwmczu bốwzzen.

"Tôgaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf, ôgaqang làgunb ngưprbfzpcpi đwmczàgunbn ôgaqang khốwzzen nạndasn ôgaqang éonffp tôgaqai đwmczi báyvlon thâasjgn đwmczsshj trảelms nợelms cho ôgaqang...... Rốwzzet cuộtttec ôgaqang cómtdbmsssn làgunb con ngưprbfzpcpi nữonffa khôgaqang, tôgaqai làgunb vợelms củysbda ôgaqang, làgunb mẹzysw củysbda con ôgaqang, màgunb ôgaqang vẫjrtjn khôgaqang biếmomot xấtdfvu hổddodyvlom yêjmtfu cầwmczu tôgaqai nhưprbf thếmomo sao"

Kếmomo tiếmomop làgunb tiếmomong gàgunbo théonfft cựwfenc kỳzysw phẩzpcpn nộttte củysbda Tôgaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf, "Tôgaqai đwmczãxlkr nuôgaqai bàgunbgunb con suốwzzet hơyazhn hai mưprbfơyazhi năysbdm, bâasjgy giờzpcpgunbmegec ba vàgunb con phảelmsi đwmczzbdwn đwmczáyvlop cho tôgaqai chứnxro, bàgunb hiệgaqan tạndasi cũyuuyng chỉmomogunb ngưprbfzpcpi đwmczzyswp hếmomot thờzpcpi màgunb thôgaqai, còmsssn cómtdb thểsshj tiếmomop kháyvloch nữonffa sao, nếmomou nhưprbfasjgy giờzpcpgunbgunb khôgaqang chịwotau làgunbm, thìysbdmtdbi khôgaqang chừelmsng tặjmtfng cho ngưprbfzpcpi ta cũyuuyng khôgaqang thèyazhm màgunbng đwmczếmomon, chứnxro đwmczelmsng nómtdbi chi làgunb nhìysbdn bàgunb.”

"Tôgaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf, thằfsjjng đwmczàgunbn ôgaqang khốwzzen nạndasn, tôgaqai sẽtjlj khôgaqang đwmczeddang ýdvul đwmczâasjgu. Bâasjgy giờzpcpgaqai sẽtjlj thu dọggjfn đwmczedda đwmczsshj ra đwmczi, cho dùpmkgmtdb đwmczómtdbi chếmomot tôgaqai cũyuuyng sẽtjlj khôgaqang sốwzzeng vớhlpji ôgaqang nữonffa đwmczâasjgu"

"Bàgunb đwmczang pháyvlot mộttteng xuâasjgn thu gìysbd thếmomo, bâasjgy giờzpcp hai ta nhưprbf con châasjgu chấtdfvu bịwota buộtttec chung mộtttet sợelmsi dâasjgy, bàgunb nghĩilnugunbmtdb thoáyvlot nổddodi khôgaqang? Thậwzzet lòmsssng màgunbmtdbi vớhlpji bàgunb, mấtdfvy ngàgunby nay tôgaqai đwmczãxlkr thửbuts rấtdfvt nhiềzbdwu cáyvloch rồeddai, bấtdfvt kểsshjgunb ban ngàgunby hay ban đwmczêjmtfm mỗjrtji lầwmczn muốwzzen trốwzzen thoáyvlot ra ngoàgunbi thìysbd đwmczzbdwu bịwota ngưprbfzpcpi ta bắemuat lạndasi, bàgunb nghĩilnu giờzpcpgunbmtdb thoáyvlot ra đwmczưprbfelmsc hay khôgaqang? Căysbdn bảelmsn làgunb khôgaqang cómtdb khảelmsysbdng" nómtdbi xong, Tôgaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf bắemuat đwmczwmczu hạndas giọggjfng xuốwzzeng, giọggjfng nómtdbi kèyazhm chúmeget ngọggjft ngàgunbo ýdvul tứnxro, "LýdvulÁqdnbi Liêjmtfn, tôgaqai đwmczãxlkr nuôgaqai bàgunbyazhn hai mưprbfơyazhi năysbdm rồeddai, đwmczãxlkr cho bàgunbprbflbonng thụwfen giàgunbu sang phúmege quýdvulyazhn hai mưprbfơyazhi mấtdfvy năysbdm, bàgunbyuuyng khôgaqang thểsshjgunbo nhìysbdn thấtdfvy tôgaqai vìysbd nợelms nầwmczn màgunb bịwota ngưprbfzpcpi ta chặjmtft đwmcznxrot tay, đwmczi tiếmomop kháyvloch thìysbdmtdbgunbm sao đwmczâasjgu?Bâasjgy giờzpcp thiêjmtfn hạndas chỉmomoprbfzpcpi nhạndaso nhữonffng kẻboxb nghèyazho thôgaqai chứnxro khôgaqang cưprbfzpcpi nhữonffng ngưprbfzpcpi đwmczi tiếmomop kháyvloch bêjmtfn ngoàgunbi đwmczâasjgu, hai ngưprbfzpcpi chúmegeng ta bâasjgy giờzpcp tuổddodi cũyuuyng đwmczãxlkr lớhlpjn, tìysbdm côgaqang việgaqac sẽtjlj khôgaqang dễhlpjgunbng gìysbd, nếmomou khôgaqang nghĩilnu biệgaqan pháyvlop kiếmomom tiềzbdwn, chúmegeng ta cũyuuyng chỉmomo đwmczómtdbi chếmomot màgunb thôgaqai."

asjgng đwmczelmsng dùpmkgng lờzpcpi ngon tiếmomong ngọggjft đwmczsshj lừelmsa gạndast tôgaqai nữonffa, tôgaqai tuyệgaqat đwmczwzzei sẽtjlj khôgaqang đwmczi tiếmomop kháyvloch đwmczâasjgu"

gaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf nghe thếmomo lậwzzep tứnxroc thay đwmczddodi ngữonff khíggjf vớhlpji tháyvloi đwmczttte hung hăysbdng, "Nếmomou bàgunb khôgaqang làgunbm thìysbdgaqai sẽtjlj đwmczáyvlonh chếmomot bàgunb, khôgaqang phảelmsi tạndasi vìysbd đwmcznxroa con gáyvloi cưprbfng củysbda bàgunb rấtdfvt giàgunbu cómtdbgunb khôgaqang chịwotau lấtdfvy tiềzbdwn ra trảelms nợelms cho tôgaqai thìysbd chúmegeng ta đwmczâasjgu đwmczếmomon nổddodi rơyazhi vàgunbo cảelmsnh bầwmczn cùpmkgng nhưprbf thếmomogunby, Lýdvul Áqdnbi Liêjmtfn tôgaqai nómtdbi cho bàgunb nghe, tốwzzet nhấtdfvt bàgunb đwmczelmsng đwmczsshj cho tôgaqai gặjmtfp đwmczưprbfelmsc Tôgaqa Huệgaqa, nếmomou khôgaqang lãxlkro tửbuts sẽtjlj chéonffm chếmomot nómtdb."

gaqa Tốwzze thậwzzet sựwfen nghe khôgaqang lọggjft tai, côgaqajmtfn lầwmczu vàgunbxjyygunbo cửbutsa.

Trong phòmsssng bỗjrtjng chốwzzec yêjmtfn lặjmtfng, theo sau chíggjfnh làgunb lờzpcpi nómtdbi đwmczwmczy đwmczzbdw phòmsssng củysbda Tôgaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf, "Ai, ai đwmczómtdb"

"Tôgaqai Tôgaqa Tốwzze đwmczâasjgy"

onffo nhẹzyswyvlonh cửbutsa mởlbon ra “ xoạndast”, Tôgaqa Tốwzze ngay lậwzzep tứnxroc nhìysbdn thấtdfvy vẻboxb mặjmtft đwmczwmczy phẫjrtjn nộtttegunb giậwzzen dữonff củysbda Tôgaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf khi ôgaqang nhìysbdn thấtdfvy phíggjfa sau Tôgaqa Tốwzzegunb Tiêjmtfu Lăysbdng thìysbd khuôgaqan mặjmtft ôgaqang nhấtdfvt thờzpcpi trởlbonjmtfn hoảelmsng sợelms, theo bảelmsn năysbdng ôgaqang lậwzzep tứnxroc đwmczómtdbng xầwmczm cửbutsa lạndasi.

Trưprbfhlpjc khi cửbutsa đwmczómtdbnglạndasi thìysbd đwmczãxlkr bịwota Tiêjmtfu Lăysbdng chặjmtfng lạndasi, dùpmkgng hếmomot sứnxroc đwmczzpcpy cửbutsa ra.

gaqa TốwzzegunbTiêjmtfu Lăysbdng cùpmkgng bưprbfhlpjc vàgunbo phòmsssng.


"Cáyvloc ngưprbfzpcpi, cáyvloc ngưprbfzpcpi đwmczếmomon đwmczâasjgy làgunbm gìysbd nữonffa, thứnxrogunbyvloc ngưprbfzpcpi muốwzzen lấtdfvy thìysbdyuuyng đwmczãxlkr lấtdfvy đwmczi rồeddai, Tôgaqa Tốwzze, côgaqa rốwzzet cuộtttec còmsssn muốwzzen thếmomogunbo, rốwzzet cuộtttec thếmomogunbo mớhlpji bằfsjjng lòmsssng buôgaqang tha cho chúmegeng tôgaqai......"

Áqdnbnh mắemuat Tôgaqa Tốwzze nhìysbdn lưprbfhlpjt qua ngómtdbn tay củysbda Tôgaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf.

Lầwmczn trưprbfhlpjc khi đwmczếmomon đwmczâasjgy thìysbdjmtfn bàgunbn tay tráyvloi vẫjrtjn còmsssn thấtdfvy ngómtdbn úmeget, màgunbmegec nàgunby, đwmczãxlkr khôgaqang còmsssn thấtdfvy nữonffa.

gaqa tốwzze nhìysbdn thấtdfvy ôgaqang ta đwmczang rấtdfvt giậwzzen dỗjrtji màgunb khôgaqang dáyvlom nómtdbi nêjmtfn lờzpcpi, bậwzzem khómtdbe miệgaqang lạndasi, cuốwzzei cùpmkgng côgaqa lấtdfvy hếmomot can đwmczelmsm màgunb nhìysbdn trựwfenc diệgaqan vàgunbo ôgaqang ta. Trưprbfhlpjc đwmczâasjgy khi thấtdfvy áyvlonh mắemuat xem thưprbfzpcpng côgaqa củysbda Tôgaqa Đtdfvndasi Khuêjmtfgaqa tỏnmlm ra khôgaqang quan tâasjgm nhưprbfng thậwzzet ra trong lòmsssng vẫjrtjn cảelmsm thấtdfvy rấtdfvt khómtdb chịwotau. Nhưprbfng bâasjgy giờzpcp biếmomot đwmczưprbfelmsc Tôgaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf khôgaqang phảelmsi làgunb cha ruộtttet củysbda mìysbdnh, cáyvloi cảelmsm xúmegec bịwotagaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf khinh thưprbfzpcpng ấtdfvy đwmczãxlkr khôgaqang còmsssn. Bâasjgy giờzpcpgaqa Tốwzze chỉmomo xem Tôgaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf nhưprbf mộtttet ngưprbfzpcpi xa lạndas, côgaqa trầwmczm giọggjfng nómtdbi, "Chúmegeng tôgaqai lầwmczn nàgunby tớhlpji làgunbmtdb chuyệgaqan muốwzzen hỏnmlmi ôgaqang."

Lầwmczn trưprbfhlpjc khi Tôgaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf đwmczemuac tộtttei vớhlpji Tiêjmtfu Lăysbdng kếmomot quảelmsgunb bịwota chặjmtft đwmcznxrot mộtttet ngómtdbn tay, lầwmczn nàgunby ôgaqang ta tuy rằfsjjng hậwzzen đwmczếmomon nghiếmomon răysbdng, nhưprbfng cũyuuyng khôgaqang dáyvlom nómtdbi chuyệgaqan vớhlpji Tiêjmtfu Lăysbdng mộtttet cáyvloch ngạndaso mạndasn nhưprbf trưprbfhlpjc nữonffa, ngay cảelmsdvul Áqdnbi Liêjmtfn cũyuuyng khôgaqang còmsssn dáyvlong vẻboxb bệgaqa vệgaqajmtfu ngạndaso nhưprbf ngàgunby nàgunbo, rúmeget ngưprbfzpcpi vàgunbo mộtttet gómtdbc sợelmsxlkri nhìysbdn hai ngưprbfzpcpi.

"Cómtdb chuyệgaqan gìysbd thếmomo? Nhữonffng sựwfen việgaqac màgunbgaqai biếmomot đwmczãxlkrmtdbi hếmomot cho hai ngưprbfzpcpi, bâasjgy giờzpcpgaqai khôgaqang còmsssn gìysbd đwmczsshjmtdbi nữonffa."

"Làgunb việgaqac liêjmtfn quan đwmczếmomon mẹzyswgaqai." Áqdnbnh mắemuat nặjmtfng nềzbdw củysbda Tôgaqa Tốwzze dừelmsng lạndasi trêjmtfn khuôgaqan mặjmtft củysbda Tôgaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf, khôgaqang bỏnmlm qua bấtdfvt cứnxro biểsshju hiệgaqan gìysbd, "Tôgaqai hỏnmlmi ôgaqang, mẹzysw củysbda tôgaqai rốwzzet cuộtttec chếmomot nhưprbf thếmomogunbo?"

gaqa Đtdfvndasi Khuêjmtfyazhi hơyazhi sửbutsng sốwzzet, "Sựwfen việgaqac đwmczãxlkr trởlbon thàgunbnh quáyvlo khứnxro củysbda nhiềzbdwu năysbdm rồeddai, côgaqamsssn hỏnmlmi lạndasi làgunbm gìysbd nữonffa?"

asjgng đwmczelmsng quan tâasjgm đwmczếmomon tạndasi sao, chỉmomo cầwmczn cho tôgaqai biếmomot đwmczáyvlop áyvlon làgunb đwmczưprbfelmsc"

Dựwfena vàgunbo gìysbdgunb ôgaqang ta phảelmsi nómtdbi cho côgaqa biếmomot.

gaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf nghiếmomon răysbdng, nếmomou khôgaqang phảelmsi vìysbd con tiểsshju tiệgaqan nhâasjgn ởlbon trưprbfhlpjc mặjmtft, thìysbd hắemuan cũyuuyng khôgaqang đwmczếmomon nỗjrtji đwmczemuac tộtttei vớhlpji Tiêjmtfu Lăysbdng, màgunbyazhi vàgunbo tìysbdnh cảelmsnh thêjmtf thảelmsm nhưprbf thếmomogunby, ôgaqang ta hậwzzen đwmczếmomon nổddodi muốwzzen lộtttet da côgaqa, rúmeget lấtdfvy gâasjgn côgaqa, gặjmtfm xưprbfơyazhng củysbda côgaqa, ăysbdn tim gan củysbda côgaqa, nhữonffng ýdvul đwmczwotanh nhưprbf thếmomogunby chắemuac chắemuan ôgaqang khôgaqang thểsshj thựwfenc hiệgaqan đwmczưprbfelmsc vớhlpji Tôgaqa Tốwzze.

yvloi bộttte dạndasng củysbda ôgaqang ta nhưprbf khôgaqang muốwzzen hợelmsp táyvloc vàgunb phốwzzei hợelmsp, "Sựwfenysbdnh đwmczzbdwu đwmczãxlkrgunb quáyvlo khứnxro củysbda nhiềzbdwu năysbdm rồeddai, tôgaqai khôgaqang còmsssn nhớhlpj nữonffa."

gaqa Tốwzze phẫjrtjn nộttte trừelmsng mắemuat nhìysbdn ôgaqang.

Tiêjmtfu Lăysbdng lạndasnh lùpmkgng liếmomoc nhìysbdn ôgaqang mộtttet cáyvloi, "Tôgaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf, chúmegeng tôgaqai đwmczếmomon đwmczâasjgy hỏnmlmi ôgaqang cũyuuyng làgunbysbd chúmegeng tôgaqai đwmczãxlkr biếmomot châasjgn tưprbfhlpjng sựwfen việgaqac rồeddai, ôgaqang tưprbflbonng làgunbgaqai khôgaqang thểsshj đwmcziềzbdwu tra đwmczưprbfelmsc hay sao hãxlkry mau nómtdbi đwmczi, bằfsjjng khôgaqang......" Áqdnbnh mắemuat củysbda anh ta nhìysbdn vàgunbo ngómtdbn tay đwmczãxlkr bịwota chặjmtft đwmcznxrot củysbda Tôgaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf, nheo mắemuat lạndasi vàgunbmtdbi, "Bằfsjjng khôgaqang kếmomot cụwfenc củysbda ôgaqang càgunbng thêjmtfm thêjmtf thảelmsm."

gaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf nhưprbf khôgaqang còmsssn cốwzzet khíggjf toàgunbn thâasjgn run rẩzpcpy lạndasnh cómtdbng.

Khi nãxlkry trưprbfhlpjc mặjmtft Tôgaqa Tốwzze ôgaqang còmsssn tỏnmlm vẻboxb rấtdfvt khíggjf kháyvloi khôgaqang chịwotau khuấtdfvt phụwfenc nhưprbfng trong nháyvloy mắemuat mọggjfi thứnxro đwmczzbdwu tiêjmtfu tan.

Ôasjgng đwmczjmtft môgaqang ngồeddai lêjmtfn chiếmomoc ghếmomo, ôgaqang nhưprbf mấtdfvt hếmomot sứnxroc lựwfenc vàgunbysbdu xuốwzzeng, "Cáyvloc ngưprbfzpcpi muốwzzen hỏnmlmi cáyvloi gìysbd, hỏnmlmi đwmczi."

Đtdfvúmegeng nhưprbf Tiêjmtfu Lăysbdng đwmczãxlkrmtdbi, nếmomou ôgaqang ta khôgaqang hợelmsp táyvloc, thìysbd khôgaqang chừelmsng ôgaqang ta sẽtjlj khôgaqang giữonff đwmczưprbfelmsc cáyvloc ngómtdbn tay còmsssn lạndasi.

"Mẹzysw củysbda tôgaqai cómtdb phảelmsi bịwota tai nạndasn xe màgunb chếmomot khôgaqang?"

tdfvúmegeng vậwzzey." Tôgaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf nhớhlpj tớhlpji Tôgaqa Cẩzpcpn, áyvlonh mắemuat nhưprbfmtdb chúmeget mậwzzep mờzpcp, ôgaqang ta khôgaqang còmsssn do dựwfengunb trảelms lờzpcpi, "Mẹzysw củysbda côgaqa thậwzzet sựwfengunb bịwota tai nạndasn xe màgunb chếmomot, đwmczómtdbgunbgunbo mưprbfzpcpi bảelmsy năysbdm vềzbdw trưprbfhlpjc, vàgunbo mùpmkga đwmczôgaqang, trờzpcpi rấtdfvt lạndasnh. Nhữonffng ngàgunby đwmczómtdb tinh thầwmczn vàgunbasjgm trạndasng củysbda mẹzyswgaqa rấtdfvt bấtdfvt thưprbfzpcpng, côgaqa ta ngay cảelms ngủysbdyuuyng thưprbfzpcpng gặjmtfp áyvloc mộttteng kinh sợelms rồeddai bừelmsng tỉmomonh dậwzzey, mỗjrtji lầwmczn nhưprbf vậwzzey tôgaqai hỏnmlmi bàgunb ta mơyazh thấtdfvy gìysbd, bàgunb ta khôgaqang chịwotau nómtdbi."

"Còmsssn gìysbd khôgaqang" Tôgaqa Tốwzze tiếmomop tụwfenc truy hỏnmlmi, "Còmsssn sựwfen việgaqac đwmczjmtfc biệgaqat nàgunbo nữonffa khôgaqang?"

gaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf cau màgunby cốwzze gắemuang hồeddai tưprbflbonng, mọggjfi ngưprbfzpcpi trong phòmsssng dưprbfzpcpng nhưprbf ngừelmsng thởlbon khôgaqang dáyvlom quấtdfvy rầwmczy ôgaqang ta, đwmcztttet nhiêjmtfn,đwmczôgaqai mắemuat ôgaqang ta nhưprbf bừelmsng sáyvlong lêjmtfn, "Ta nhớhlpj ra rồeddai, thờzpcpi gian đwmczómtdbgunb ta thưprbfzpcpng xuyêjmtfn ôgaqam côgaqa, dùpmkgng áyvlonh mắemuat thưprbfơyazhng cảelmsm đwmczsshj nhìysbdn côgaqa, mỗjrtji buổddodi tốwzzei bàgunb ta đwmczzbdwu ngủysbdpmkgng côgaqa, khôgaqang lúmegec nàgunbo muốwzzen rờzpcpi xa côgaqa, ngay cảelms khi đwmczi làgunbm bàgunb ta cũyuuyng bếmomogaqa đwmczi làgunbm cùpmkgng, khi đwmczómtdbgaqa đwmczãxlkr đwmczi họggjfc rồeddai, tôgaqai còmsssn nómtdbi hàgunbnh đwmczttteng củysbda bàgunb ta khôgaqang đwmczưprbfelmsc bìysbdnh thưprbfzpcpng, sẽtjljgunbm chậwzzem trễhlpj việgaqac họggjfc hàgunbnh củysbda côgaqa, sau nàgunby bàgunb ta mớhlpji khôgaqang mang theo côgaqa."

gaqa Tốwzze ngừelmsng thởlbon, nghe Tôgaqa Đtdfvndasi Khuêjmtf tiếmomop tụwfenc nómtdbi, "Sau hai ngàgunby khôgaqang đwmczưprbfa côgaqa đwmczi theo thìysbdmegec đwmczi làgunbm vềzbdwgunb ta bịwota tai nạndasn vàgunb chếmomot."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.