Boss Trở Thành Chồng

Chương 310 :

    trước sau   
Bạktzcch Linh đsacbxqjti vớvyopi ai cũnjzhng đsacbnkcsu giảglub vởgfvz yếvyopu đsacbuốxqjti, nhưpmoqng đsacbxqjti vớvyopi hai ngưpmoqtysli nànaaiy thìglubakqn ta khôakqnng cóbeyaadcwch đsacbxqjti mặdrmct.

Ba mẹpdwt nuôakqni củhejda côakqn ta lànaai vấgwlqn đsacbnkcs trong lòkybmng khóbeya giảglubi quyếvyopt vànaai rốxqjti nhấgwlqt, ai cũnjzhng khôakqnng gỡbsnc ra đsacbưpmoqgfrpc.

akqn ta mãoqxqi mãoqxqi khôakqnng bao giờtysl quêvzeun chuyệakqnn hai ngưpmoqtysli họkazeglub 30.000 ngànaain mànaai đsacbfnip cho côakqn ta trởgfvz thànaainh ngưpmoqtysli vợgfrp củhejda mộbrstt kẻszsb ngốxqjtc, cànaaing khôakqnng thểfnip nghĩrmzn rằocxkng nếvyopu nhưpmoqyhwyc đsacbóbeyaakqn ta khôakqnng lựixzpa chọkazen trốxqjtn thoáadcwt thìglubtqzvy giờtysl sốxqjt phậdrmcn củhejda ấgwlqy sẽjbjw ra sao.

akqn ta nắhsglm chặdrmct áadcwo củhejda Mạktzcc Tầawhlm, cảglubgmov thểfnip đsacbnkcsu đsacbang run rẩykzly, “Tầawhlm, em sợgfrp…..em sợgfrp….”

Mạktzcc Tầawhlm ôakqnm lấgwlqy côakqngwlqy, “Cóbeya anh ởgfvz đsacbâtqzvy, đsacbdiigng sợgfrp

Hai vợgfrp chồbsncng nhànaai Bạktzcch ởgfvzakqnng thôakqnn đsacbnkcsu lànaainaaim ruộbrstng cảglub, sứtqzvc mạktzcnh khôakqnng hềnkcs yếvyopu, ngưpmoqtysli hầawhlu khôakqnng hềnkcsqojfo đsacbưpmoqgfrpc hai ngưpmoqtysli họkaze đsacbi. Lãoqxqo phụpmfy nhâtqzvn nhìglubn Bạktzcch Linh khôakqnng hềnkcs biếvyopt ơgmovn vềnkcsglubnh cảglubm trưpmoqvyopc đsacbóbeya, căygobm thùkdps đsacbếvyopn nghiếvyopn răygobng. Bànaai ta đsacbxqjti mặdrmct vớvyopi nhữrkring ngưpmoqtysli kháadcwch mờtysli dưpmoqvyopi sâtqzvn khấgwlqu, lớvyopn tiếvyopng nóbeyai, “Bạktzcch Linh nànaaiy thậdrmct sựixzpnaai con gáadcwi củhejda tôakqni, lúyhwyc côakqn ta ba tuổbsnci tôakqni vànaai ba côakqn ta đsacbem côakqn từdiig trạktzci trẻszsb mồbsncakqni vềnkcs nuôakqni, nhưpmoqng mànaaiakqn ta chêvzeu nhànaaiakqni quáadcw nghèjujqo, vànaaio năygobm 16 tuổbsnci léqojfn lúyhwyt bỏjopw trốxqjtn ra ngoànaaii vànaai khôakqnng bao giờtysl quay lạktzci. Tôakqni vànaai ba côakqngwlqy trong bảgluby năygobm qua đsacbnkcsu đsacbang tìglubm côakqn, khôakqnng dễkdpsglub nhìglubn thấgwlqy côakqngwlqy trêvzeun tin tứtqzvc, biếvyopt rằocxkng hôakqnm nay côakqn ta hôakqnm nay ởgfvz đsacbâtqzvy đsacbígmovnh hôakqnn vìglub thếvyop tốxqjtn mộbrstt sốxqjt tiềnkcsn lớvyopn chạktzcy đsacbếvyopn đsacbâtqzvy tìglubm côakqn ta…..chúyhwyng tôakqni khôakqnng cóbeya ưpmoqvyopc nguyệakqnn nànaaio kháadcwc, chỉummp muốxqjtn thấgwlqy rằocxkng chúyhwyng tôakqni đsacbãoqxq nuôakqni côakqngwlqy trong nhiềnkcsu năygobm qua đsacbfnipakqngwlqy cho chúyhwyng tôakqni mộbrstt ígmovt tiềnkcsn, cho con trai tôakqni chữrkria bệakqnnh….nhưpmoqng mànaaiakqngwlqy bâtqzvy giờtyslnaai Thiếvyopu nãoqxqo nãoqxqo củhejda gia đsacbìglubnh giànaaiu cóbeya rồbsnci, thậdrmcm chígmov mộbrstt yêvzeuu cầawhlu nhỏjopw nhưpmoq vậdrmcy cũnjzhng khôakqnng đsacbbsncng ýbcxf.”


oqxqo phụpmfy nhâtqzvn đsacbau khổbsncnaai khóbeyac, “Chúyhwyng ta đsacbãoqxq tạktzco ra nghiệakqnp gìglub sao, đsacbãoqxq nuôakqni mộbrstt đsacbtqzva con nhưpmoq vậdrmcy, mưpmoqtysli ba năygobm côakqnng tìglubnh nuôakqni dưpmoqbsncng, thànaai rằocxkng nuôakqni mộbrstt con sóbeyai còkybmn hơgmovn, ôakqnng trờtysli ơgmovi. Hôakqnm nay nếvyopu nhưpmoq chúyhwyng tôakqni khôakqnng lấgwlqy đsacbưpmoqgfrpc tiềnkcsn, vậdrmcy thìglub con trai tôakqni khôakqnng cứtqzvu đsacbưpmoqgfrpc rồbsnci….con trai bịhuoc chậdrmcm pháadcwt triểfnipn tâtqzvm thầawhln, đsacbfnip cho hai ngưpmoqtysli giànaainaaiy lànaaim thếvyopnaaio. Bâtqzvy giờtysl chúyhwyng tôakqni còkybmn sốxqjtng còkybmn cóbeya thểfnip chăygobm sóbeyac con, nếvyopu nhưpmoq mộbrstt ngànaaiy nànaaio đsacbóbeya hai ngưpmoqtysli khôakqnng còkybmn nữrkria, đsacbtqzva con sẽjbjw nhưpmoq thếvyopnaaio….”

“Vợgfrp ànaai……”

“Lãoqxqo Bạktzcch ànaaiakqni khôakqnng muốxqjtn sốxqjtng nữrkria, thựixzpc sựixzp khôakqnng muốxqjtn sốxqjtng nữrkria. Nếvyopu nhưpmoqakqnm nay khôakqnng mưpmoqgfrpn đsacbưpmoqgfrpc tiềnkcsn, vậdrmcy thìglub con trai tôakqni khôakqnng cóbeya hy vọkazeng rồbsnci. Tôakqni cũnjzhng khôakqnng muốxqjtn sốxqjtng nữrkria, hôakqnm nay chúyhwyng ta chếvyopt ởgfvz đsacbâtqzvy đsacbi, nhưpmoq vậdrmcy thìglub khôakqnng cầawhln nghĩrmznglub nữrkria” Lãoqxqo phụpmfy nhâtqzvn ôakqnm lấgwlqy lãoqxqo đsacbawhlu vànaai bậdrmct khóbeyac thậdrmct lớvyopn.

Nhữrkring ngưpmoqtysli cóbeya mặdrmct ởgfvz buổbsnci lễkdps khôakqnng thểfnip chịhuocu đsacbưpmoqgfrpc.

adcwc phóbeyang viêvzeun thậdrmcm chígmov “Crack Crack”chụpmfyp vôakqn sốxqjtglubnh.

Ngànaaiy hôakqnm qua họkaze mớvyopi đsacbếvyopn cáadcwi hòkybmn đsacbglubo nhỏjopwnaaiy, đsacbếvyopn ngànaaiy hôakqnm nay chưpmoqa đsacbawhly 24 giờtysl đsacbbsncng hồbsnc, nhưpmoqng gia đsacbìglubnh họkaze Mạktzcc đsacbãoqxq xảgluby ra chuyệakqnn hấgwlqp dẫpdwtn gìglub trong vòkybmng 24 giờtysl đsacbbsncng hồbsncnaaiy, đsacbhejd đsacbfnip quay thànaainh mộbrstt bộbrst phim rồbsnci. Đgfvzawhlu tiêvzeun lànaai con gáadcwi trong nhànaai lạktzci xảgluby ra vấgwlqn đsacbnkcs, đsacbưpmoqgfrpc rồbsnci, đsacbgfrpi côakqn Mạktzcc côakqnng bốxqjt rằocxkng kếvyopt hôakqnn vớvyopi mộbrstt ngưpmoqtysli đsacbànaain ôakqnng đsacbãoqxqbeya gia đsacbìglubnh, thậdrmcm chígmov ngưpmoqtysli ta cũnjzhng đsacbãoqxqbeya con, sau đsacbóbeya lạktzci thêvzeum chuyệakqnn vềnkcs ngưpmoqtysli con dâtqzvu.

Hừdiigm, hừdiigm

Sau khi kếvyopt thúyhwyc buổbsnci đsacbígmovnh hôakqnn ngànaaiy hôakqnm nay, vềnkcs thànaainh phốxqjt phâtqzvn loạktzci thôakqnng tin vànaai đsacbưpmoqa ra mộbrstt tiêvzeuu đsacbnkcs phùkdps hợgfrpp.

beyai khôakqnng chừdiigng sẽjbjw đsacbưpmoqgfrpc lêvzeun đsacbawhlu trang báadcwo đsacbóbeya.

Mạktzcc lãoqxqo đsacbawhlu hôakqnm nay đsacbãoqxq trảglubi qua mộbrstt ngànaaiy kígmovch đsacbbrstng, lúyhwyc nànaaiy sựixzp tứtqzvc giậdrmcn cuốxqjti cùkdpsng cũnjzhng cóbeya mộbrstt nơgmovi đsacbfnip trúyhwyt vànaaio, ôakqnng ta nghe đsacbưpmoqgfrpc tiếvyopng thìglub thầawhlm bêvzeun tai, ôakqnng tứtqzvc giậdrmcn đsacbếvyopn đsacbdrmcp rung bànaain, “Bạktzcch Linh chuyệakqnn nànaaiy lànaai nhưpmoq thếvyopnaaio, con khôakqnng phảglubi nóbeyai con lànaai trẻszsb mồbsncakqni sao, tạktzci sao đsacbbrstt nhiêvzeun xuấgwlqt hiệakqnn ra ba mẹpdwt, con giảglubi thígmovch rõzbelnaaing cho ôakqnng”

“Khôakqnng cóbeyaadcwi gìglub đsacbfnip giảglubi thígmovch cảglub, hai ngưpmoqtysli nànaaiy lànaaim sao cóbeya thểfnipnaai ba mẹpdwt củhejda chịhuoctqzvu con” Mạktzcc Oanh Oanh đsacbtqzvng lêvzeun bụpmfyt cao, mộbrstt châtqzvn quay vềnkcspmoqvyopng lãoqxqo phụpmfy nhâtqzvn tứtqzvc giậdrmcn hung hăygobng vànaaibeyai, “Cáadcwc ngưpmoqơgmovi cóbeya phảglubi thấgwlqy chịhuoctqzvu tôakqni khôakqnng cóbeya gia đsacbìglubnh, cốxqjtglubnh đsacbếvyopn đsacbòkybmi tiềnkcsn. Tôakqni nóbeyai cho cáadcwc ngưpmoqơgmovi biếvyopt, khôakqnng cóbeya cửfnipa. Tôakqni nóbeyai cho cáadcwc ngưpmoqơgmovi biếvyopt, cáadcwc ngưpmoqơgmovi mau đsacbóbeyang cúyhwyt khỏjopwi đsacbâtqzvy, khôakqnng thìglubakqni báadcwo cảglubnh sáadcwt”

Mạktzcc Oanh Oanh mang đsacbôakqni cao góbeyat, lãoqxqo phụpmfy nhâtqzvn bịhuocbeyat củhejda đsacbôakqni cao góbeyat đsacbáadcwnaaio trưpmoqvyopc ngựixzpc, đsacbau đsacbếvyopn nằocxkm trêvzeun sànaain vànaaigmovn đsacbau khôakqnng hềnkcs ngừdiigng lạktzci.

Bạktzcch lãoqxqo đsacbawhlu chạktzcy đsacbếvyopn, nhìglubn thấgwlqy dáadcwng vẻszsb củhejda lãoqxqo phụpmfy nhâtqzvn liềnkcsn héqojft lêvzeun, “Giếvyopt ngưpmoqtysli rồbsnci, đsacbktzci tiểfnipu thưpmoq củhejda xãoqxq hộbrsti thưpmoqgfrpng lưpmoqu muốxqjtn giếvyopt ngưpmoqtysli rồbsnci, ởgfvzpmoqvyopi trầawhln giang nànaaiy cóbeya chỗglubnaaio còkybmn nóbeyai đsacbktzco lýbcxf khôakqnng chứtqzv, chúyhwyng tôakqni chỉummp đsacbếvyopn đsacbâtqzvy tìglubm con gáadcwi củhejda mìglubnh, tạktzci sao lạktzci bịhuocgmovi đsacbếvyopn bưpmoqvyopc nànaaiy chứtqzv…….Cáadcwc ngưpmoqơgmovi cóbeya thểfnip khôakqnng cho chúyhwyng tôakqni tiềnkcsn, nhưpmoqng khôakqnng thểfnip đsacbáadcwnh ngưpmoqtysli nhưpmoq vậdrmcy chứtqzv, cáadcwc ngưpmoqơgmovi khôakqnng phảglubi muốxqjtn gọkazei cảglubnh sáadcwt sao, gọkazei cảglubnh sáadcwt đsacbi, gọkazei đsacbi. Chúyhwyng tôakqni lànaai ba mẹpdwt củhejda Bạktzcch Linh, còkybmn sợgfrp rằocxkng cáadcwc ngưpmoqơgmovi du oan sao, thếvyop giớvyopi nànaaiy khôakqnng cho ngưpmoqtysli nghèjujqo mộbrstt con đsacbưpmoqtyslng sốxqjtng sao….”


adcwc phóbeyang viêvzeun đsacbãoqxq chụpmfyp đsacbưpmoqgfrpc hànaainh đsacbbrstng Mạktzcc Oanh Oanh đsacbktzcp ngưpmoqtysli kháadcwc.

Đgfvzdiigng nóbeyai đsacbiềnkcsu gìglub kháadcwc, chỉummp cầawhln tấgwlqm ảglubnh nànaaiy đsacbưpmoqgfrpc pháadcwt ra, lợgfrpi dụpmfyng cáadcwc đsacbbrsti quâtqzvn internet đsacbfnip đsacbdrmct ra mộbrstt dưpmoq luậdrmcn xãoqxq hộbrsti “Đgfvzktzci tiểfnipu thưpmoq nhànaai giànaaiu nóbeyang giậdrmcn đsacbktzcp ngưpmoqtysli nôakqnng dâtqzvn” loạktzci tin tứtqzvc nànaaiy đsacbưpmoqgfrpc đsacbưpmoqa ra, Mạktzcc Oanh Oanh tuyệakqnt đsacbxqjti bịhuoctqzvn mạktzcng ứtqzvc hiếvyopp đsacbếvyopn chuyệakqnn gìglub đsacbnkcsu cóbeya thểfnip biếvyopt.

akqn Tốxqjt thấgwlqy chuyệakqnn liềnkcsn nhếvyopc khoéqojf miệakqnng, cáadcwi con Mạktzcc Oanh Oanh nànaaiy con khỉummp mờtysli đsacbếvyopn chọkazec cưpmoqtysli sao.

Tạktzci thờtysli đsacbiểfnipm nànaaiy còkybmn khôakqnng biếvyopt lànaaim cáadcwch nànaaio đsacbfnip sựixzp việakqnc bìglubnh tĩrmznnh lạktzci, lànaaim cho cảglubm xúyhwyc củhejda hai ngưpmoqtysli dịhuocu đsacbi. Thậdrmcm chígmovkybmn dáadcwm đsacbáadcwnh hai ngưpmoqtysli giànaai, khôakqnng cóbeya giớvyopi truyềnkcsn thôakqnng thìglub khôakqnng sao nhưpmoqng hôakqnm nay trong buổbsnci lễkdpsnaaiy đsacbnkcsu lànaaiadcwc giớvyopi truyềnkcsn thôakqnng hạktzcng nhấgwlqt trong nưpmoqvyopc. Khi tin tứtqzvc vừdiiga pháadcwt ra, tậdrmcp đsacbnaain Mạktzcc Chi chắhsglc chắhsgln phảglubi đsacbưpmoqgfrpc đsacbtqzvng trêvzeun đsacbummpnh đsacbiểfnipm củhejda tin tứtqzvc.

“Mạktzcc Oanh Oanh nãoqxqo thiếvyopu dâtqzvy ànaai.” Lôakqnng mànaaiy Tiêvzeuu Khảglub đsacbang run rẩykzly, hạktzc thấgwlqp giọkazeng nóbeyai, “A di đsacbànaai phậdrmct, Tiểfnipu Lăygobng, may mắhsgln thay hôakqnm qua em nóbeyai vớvyopi báadcwo chígmov vềnkcs việakqnc huỷogvxakqnn rồbsnci, nếvyopu khôakqnng thìglub vớvyopi chỉummp sốxqjt IQ củhejda vịhuocakqnn thêvzeunaaiy, đsacbadcwn rằocxkng cáadcwc giớvyopi truyềnkcsn thôakqnng nghi ngờtysl em cóbeya phảglubi bịhuoc bệakqnnh rồbsnci khôakqnng.”

Átqzvnh nhìglubn củhejda Lãoqxqnh Mạktzcc vớvyopi Mộbrst Bạktzcch vànaaiakqnn Nguyêvzeun đsacbnkcsu nhìglubn Tiêvzeuu Lăygobng mộbrstt cáadcwch kỳznxo lạktzc.

akqn Tốxqjt biếvyopt rõzbel mọkazei chuyệakqnn hơgmovn, dùkdpsng áadcwnh mắhsglt nhìglubn qua hai ngưpmoqtysli giànaai mộbrstt cáadcwi, hạktzc thấgwlqp giọkazeng nóbeyai, “Hai ngưpmoqtysli họkazenaai anh tìglubm đsacbếvyopn sao?”

“Khôakqnng hẳfxuin lànaai vậdrmcy.”

akqn Tốxqjt nhìglubn Tiêvzeuu Lăygobng vớvyopi vẻszsb kỳznxo lạktzc, đsacbúyhwyng lànaai đsacbúyhwyng, khôakqnng đsacbúyhwyng lànaai khôakqnng đsacbúyhwyng, tạktzci sao lànaaim lànaaim ra cáadcwi khôakqnng hẳfxuin?

Tiêvzeuu Lăygobng nhìglubn ra sựixzp nghi ngờtysl củhejda côakqn ta, quay đsacbawhlu nhìglubn mọkazei ngưpmoqtysli đsacbnkcsu đsacbang thầawhlm thìglub trong tai, hạktzc thấgwlqp giọkazeng nóbeyai, “Anh cho ngưpmoqtysli đsacbiềnkcsu tra qua mộbrstt lầawhln vềnkcs Bạktzcch Linh, hai ngưpmoqtysli nànaaiy lànaai ba mẹpdwt nuôakqni củhejda Bạktzcch Linh, anh tìglubm ngưpmoqtysli nóbeyai ra cho hai ngưpmoqtysli nànaaiy vềnkcs việakqnc Bạktzcch Linh sốxqjtng ởgfvz thànaainh phốxqjt rấgwlqt tốxqjtt, nềnkcsn kinh tếvyop củhejda hai ngưpmoqtysli nànaaiy rấgwlqt khóbeya khăygobn, nghe đsacbếvyopn việakqnc Bạktzcch Linh sốxqjtng rấgwlqt tốxqjtt, đsacbưpmoqơgmovng nhiêvzeun tìglubm đsacbếvyopn cửfnipa rồbsnci. Vànaai nhiệakqnm vụpmfy củhejda anh chỉummpnaai nhờtysl ngưpmoqtysli dâtqzvn đsacbhuoca phưpmoqơgmovng nhanh chóbeyang cấgwlqp visa cho họkaze, vànaai sau đsacbóbeya gửfnipi thêvzeum cáadcwi đsacbhuoca chỉummp củhejda hòkybmn đsacbglubo nànaaiy cho họkaze, khôakqnng ngờtysl rằocxkng họkaze thậdrmct sựixzpglubm đsacbếvyopn đsacbâtqzvy.”

akqn Tốxqjt nhếvyopch miệakqnng, áadcwp sáadcwt Tiêvzeuu Lăygobng, “Hai ngưpmoqtysli nànaaiy cũnjzhng khôakqnng nêvzeun coi thưpmoqtyslng họkaze, hôakqnm qua khôakqnng xuấgwlqt hiệakqnn, ngànaaiy mai khôakqnng xuấgwlqt hiệakqnn. Mànaai lạktzci đsacbúyhwyng lúyhwyc tìglubm đsacbếvyopn thờtysli đsacbiểfnipm nànaaiy xuấgwlqt hiệakqnn, hừdiigm, hôakqnm nay phóbeyang viêvzeun nhiềnkcsu nhưpmoq vậdrmcy, họkaze khôakqnng sợgfrp đsacbiềnkcsu nànaaiy lộbrst ra ngoànaaii, sau đsacbóbeya Bạktzcch Linh vìglub họkazenaai đsacbígmovnh khôakqnng thànaainh hôakqnn?”

Tiêvzeuu Lăygobng cưpmoqtysli nhẹpdwt nhànaaing.

beya thểfnipadcwn đsacbtqzva con gáadcwi 30,000 đsacbbsncng cho con trai khờtysl khạktzco củhejda trưpmoqgfvzng lànaaing, cóbeya thểfnip quan tâtqzvm đsacbếvyopn đsacbiềnkcsu nànaaiy sao.

Sợgfrp rằocxkng, họkaze khôakqnng lấgwlqy đsacbưpmoqgfrpc thìglubnaaim cho mọkazei thứtqzvnaaing lớvyopn cànaaing tốxqjtt hơgmovn kia kìgluba, nhưpmoq vậdrmcy cóbeya thểfnipbeya đsacbưpmoqgfrpc sựixzp thôakqnng cảglubm củhejda ngưpmoqtysli kháadcwc rồbsnci.

Đgfvzúyhwyng rồbsnci

yhwyc nãoqxqy Tiêvzeuu Lăygobng nóbeyai anh ta khôakqnng nghĩrmzn rằocxkng hai ngưpmoqtysli nànaaiy sẽjbjwglubm đsacbếvyopn đsacbâtqzvy.

Cho nêvzeun….hai ngưpmoqtysli nànaaiy khôakqnng phảglubi lànaai “móbeyan quànaai” mànaai anh ta chuẩykzln bịhuoc cho gia đsacbìglubnh Mạktzcc sao?

akqn Tốxqjt nắhsglm lấgwlqy tay Tiêvzeuu Lăygobng, nhẹpdwt nhànaaing tiếvyopn gầawhln anh ta, “Tiêvzeuu Lăygobng, cóbeya phảglubi anh còkybmn chiêvzeuu cuốxqjti khôakqnng?”

Tiêvzeuu Lăygobng đsacbáadcwnh giáadcw cao côakqngwlqy vànaai nhìglubn, nhẹpdwt nhànaaing hôakqnn vànaaio máadcwakqn ta, sâtqzvu giọkazeng nóbeyai, “Đgfvzưpmoqơgmovng nhiêvzeun cóbeya chiêvzeuu cuốxqjti, nhưpmoqng cáadcwi nànaaiy chỉummpnaaipmoqvyopc nhẹpdwt, bưpmoqvyopc tiếvyopp theo mớvyopi nặdrmcng nềnkcs

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.