Boss Trở Thành Chồng

Chương 307 :

    trước sau   
Lễxaor đeywríeywrnh hôlijwn bắcqwct đeywroephu đeywrúuebcng lúuebcc mưwqutnytli mộcoqct giờnytl.

Lễxaor đeywríeywrnh hôlijwn củzppza Mạnbpzc Tầoephm vàixjm Bạnbpzch Linh đeywrưwqutjcxtc tiếtjdqn hàixjmnh tạnbpzi hộcoqci trưwqutnytlng ởbrzm tầoephng mộcoqct củzppza lâaajqu đeywràixjmi.Từqtxl tốkmkci hôlijwm qua hộcoqci trưwqutnytlng đeywrãkmkc bắcqwct đeywroephu trang tríeywr cho tớzalri tậcrhsn trờnytli sápxdkng mớzalri xong,hoàixjmn toàixjmn sửoeph dụopfnng trang tríeywr lễxaor đeywrưwqutnytlng.Từqtxl cửoepha củzppza lâaajqu đeywràixjmi đeywrãkmkc thiếtjdqt lậcrhsp mộcoqct cápxdki bụopfnc cao,bụopfnc cứnytltaivo dàixjmi đeywrếtjdqn hếtjdqt phíeywra trưwqutzalrc cho tớzalri chỗyzvt củzppza ngưwqutnytli dẫfhzun chưwqutơsehdng trìytisnh,hai bêluvfn đeywrvzso trốkmkcng đeywrvzsoixjmy ghếtjdq,vìytis bữnczua tiệnnnoc đeywríeywrnh hôlijwn nàixjmy luôlijwn mởbrzm cho bàixjmn trưwqutzalrc, vàixjm khôlijwng gian trốkmkcng ởbrzm cảxowk hai bêluvfn làixjm đeywrvzso ghếtjdq.Cũyicvng vìytis lễxaor đeywríeywrnh hôlijwn nàixjmy,Mạnbpzc Tầoephm đeywrffsdc biệnnnot mờnytli vịmvil mụopfnc sưwqut nổuizbi tiếtjdqng ởbrzm nhàixjm thờnytl trong nưwqutzalrc tớzalri.

wqutnytli giờnytl ba mưwqutơsehdi phúuebct đeywrãkmkc bắcqwct đeywroephu nápxdko nhiệnnnot dầoephn,ởbrzm trêluvfn bụopfnc biểvzsou diễxaorn làixjm đeywrcoqci giao hưwqutbrzmng vàixjm ca sĩcoqc Mạnbpzc gia mờnytli tớzalri đeywrvzso biểvzsou diễxaorn.

Khi mưwqutnytli mộcoqct giờnytllijwn lễxaor chíeywrnh thứnytlc đeywrưwqutjcxtc bắcqwct đeywroephu,âaajqm thanh hôlijwn lêluvf bắcqwct đeywroephu nổuizbi lêluvfn,nóoephi làixjm đeywríeywrnh hôlijwn nhưwqutng thựmrngc tạnbpzi hoàixjmn toàixjmn dựmrnga theo nhưwqut tiếtjdqn hàixjmnh hôlijwn lễxaor vậcrhsy.

taiv phíeywra dưwqutzalri bụopfnc hai bêluvfn chỉepgh trừqtxl Tiêluvfu Lăepghng còxowkn lạnbpzi khápxdkch quýpqthyicvng đeywrãkmkc đeywrếtjdqn ngồepghi đeywrzppz rồepghi.

bycang vớzalri tiếtjdqng âaajqm thanh bắcqwct đeywroephu hôlijwn lễxaor,nhanh chóoephng tiếtjdqp theo làixjmoephng củzppza Bạnbpzch Linh xuấrusht hiệnnnon lẻuebc cửoepha lớzalrn.Hôlijwm nay Bạnbpzch Linh trang đeywriểvzsom rấrusht xinh đeywrtaivp,côlijw mặffsdc trêluvfn ngưwqutnytli mộcoqct chiếtjdqc vápxdky trắcqwcng tinh khiếtjdqt,trang đeywriểvzsom rấrusht tinh tếtjdq,hai mápxdkoephng hồepghng vàixjmng biểvzsou hiêluvfn rõpqthlijwm nay côlijw tựmrngixjmo vàixjm vui mừqtxlng ra sao.Bạnbpzch Linh khôlijwng cóoeph ngưwqutnytli họytis nhàixjmpxdki.Cho nêluvfn khi Mạnbpzc Oanh Oanh chủzppz đeywrcoqcng dắcqwct côlijw ra bụopfnc cao đeywrvzso đeywri vềuwvm phíeywra Mạnbpzc Tầoephm,Bạnbpzch Linh khôlijwng cóoephpqth do gìytis đeywrvzsooeph thểvzso từqtxl chốkmkci


Thựmrngc tếtjdq,trong tâaajqm côlijw khôlijwng hềuwvm muốkmkcn Mạnbpzc Oanh Oanh dắcqwct tay đeywri vềuwvm phíeywra trưwqutzalrc

Đyjsjiểvzsom nàixjmy Bạnbpzch Linh cóoeph chúuebct mêluvfeywrn.

lijw cảxowkm thấrushy con đeywrưwqutnytlng tìytisnh cảxowkm củzppza Mạnbpzc Oanh Oanh quápxdk gậcrhsp gềuwvmnh,màixjm ngưwqutnytli phụopfn nữnczu nhưwqutlijw da khôlijwng cóoeph đeywroephu óoephc,cho nêluvfn côlijw ta nóoephi thẳaaqrng ra làixjm khôlijwng thíeywrch hợjcxtp nhưwqutlijw nghĩcoqc.Côlijwyicvng sợjcxt rằmashng Mạnbpzc Oanh Oanh sẽixjm đeywrem nhữnczung đeywriềuwvmu khôlijwng tốkmkct đeywrtaivp nàixjmy làixjmm ảxowknh hưwqutbrzmng tớzalri côlijw.Khôlijwng dễxaorixjmng gìytis mớzalri cóoeph thểvzsobycang Mạnbpzc Tầoephm kếtjdqt hôlijwn,tìytisnh cảxowkm củzppza bọytisn họytis nhấrusht đeywrmvilnh phảxowki chắcqwcc chắcqwcn khôlijwng xảxowku ra vầoephn đeywruwvmytis.

NHưwqutng cơsehd bảxowkn làixjmlijw khôlijwng thểvzso từqtxl chốkmkci Mạnbpzc Oanh Oanh

lijw khôlijwng thểvzsoixjmo nóoephi vớzalri côlijwrushy, “Côlijw gặffsdp quápxdk nhiềuwvmu khôlijwng may mắcqwcm,đeywrqtxlng cóoephaajqy sang tôlijwi”.Nhữnczung lờnytli nhưwqut thếtjdqixjmy thìytis phảxowki,màixjm sau khi còxowkn xảxowky ra chuyệnnnon tốkmkci ngàixjmy hôlijwm qua,tấrusht cảxowk mọytisi ngưwqutnytli trong gia đeywrìytisnh Mạnbpzc gia đeywruwvmu lo lắcqwcng Mạnbpzc Tôlijw Tốkmkc sẽixjm suy đeywrepghi.TRong lúuebcc nàixjmy côlijw ta khôlijwng khóoephc khôlijwng nápxdko loạnbpzn,nóoephi muốkmkcn làixjmm phùbycaaajqu cho Bạnbpzch Linh,Mạnbpzc gia nhanh châaajqn nhanh tay bỏlijw phiếtjdqu tápxdkn thàixjmnh côlijw ta.

Cho nêluvfn Mạnbpzc Oanh Oanh mớzalri xuấrusht hiệnnnon trêluvfn hôlijwn lẽixjmixjmy.

Mạnbpzc Oanh Oanh đeywrebgc Bạnbpzch Linh thétaivo tiếtjdqng âaajqm nhạnbpzc từqtxl từqtxl từqtxlng bưwqutzalrc tiếtjdqn vềuwvm phíeywra trưwqutzalrc.Mọytisi ngưwqutnytli quan khápxdkch nhìytisn thấrushy Mạnbpzc Oanh Oanh xuấrusht hiệnnnon rấrusht ngạnbpzc nhiêluvfn.Bọytisn họytis nghĩcoqc hcuyeejn ngàixjmy hôlijwm nay xảxowky ra nhưwqut thếtjdq đeywrápxdkng nhẽixjm Mạnbpzc gia phảxowki giấrushu côlijwrushy đeywri,khôlijwng nghĩcoqc đeywrưwqutjcxtc rằmashng Mạnbpzc gia lạnbpzi dễxaoreywrnh nhưwqut,mộcoqct chúuebct cũyicvng khôlijwng đeywrvzso ýpqth việnnnoc nàixjmy.

Mắcqwct củzppza Bạnbpzch Linh nhìytisn thấrushy quan khápxdkch bìytisnh luậcrhsn,trong tim hậcrhsn Mạnbpzc Oanh Oanh đeywrãkmkcwqutzalrp đeywrivịmvil tríeywr đeywrffsdc biệnnnot củzppza côlijw trong ngàixjmy hôlijwm nay,cầoephm chặffsdt tay Mạnbpzc Oanh Oanh nhưwqutng ýpqth thứnytlc nắcqwcm chắcqwcn chắcqwcn nhữnczung việnnnoc nàixjmy.

Mạnbpzc Oanh Oanh cứnytl nghĩcoqc do côlijw hồepghi hộcoqcp,vừqtxla đeywrebgclijwrushy chậcrhsm rãkmkci tiếtjdqn vềuwvm phíeywra trưwqutzalrc,vừqtxla nóoephi nhỏlijw an ủzppzi côlijw, “Chịmvilaajqu chụopfn đeywrqtxlng hồepghi hộcoqcp,nếtjdqu nhưwqut chj hồepghi hộcoqcp chịmvil nhìytisn vàixjmo anh em...anh đeywrang đeywrnytlng ởbrzm đeywroephu đeywrmashng kia đeywrjcxti chịmvilytisa,bâaajqy giờnytl hai ngưwqutnytli đeywrang làixjm đeywríeywrnh hôlijwn,rấrusht nhanh hai ngưwqutnytli đeywrfhzuoeph thểvzsobycang nhau kếtjdqt hôlijwn rồepghi.Đyjsjếtjdqn lúuebcc đeywróoeph sẽixjm sốkmkcng thậcrhst hạnbpznh phúuebcc viêluvfn mãkmkcn.”

Bạnbpzch Linh vốkmkcn khôlijwng thíeywrch Mạnbpzc Tốkmkc Tốkmkc,nhưwqutng côlijwrushy nóoephi nhữnczung từqtxlixjmy cũyicvng đeywrzppz thuyếtjdqt phụopfnc côlijw rồepghi.

Bạnbpzch Linh biêluvfu hiệnnnon hạnbpznh phúuebcc nhìytisn Mạnbpzc Tầoephm đeywrang đeywrnytlng đeywrjcxti ởbrzm phíeywra đeywroephu bêluvfn kia,anh ấrushy đeywrang cưwqutnytli đeywrjcxti côlijw từqtxlng bưwqutzalrc từqtxlng bưwqutzalrc mộcoqct đeywri tớzalri.Hôlijwm nay anh mặffsdc mộcoqct bộcoqctaivc đeywren râaajqt đeywrtaivp,năepghm nay anh hai mưwqutơsehdi chíeywrn tuổuizbi trưwqutbrzmng thàixjmnh chíeywrn chắcqwcn,khóoephe miệnnnong cưwqutnytli ấrushm ápxdkp càixjmng làixjmm Bạnbpzch Linh thậcrhst khóoephoeph thểvzsowqutebgcng lạnbpzi đeywrưwqutjcxtc.

Hồepghi ứnytlc củzppza Bạnbpzch Linh bắcqwct đeywroephu nhớzalr lạnbpzi từqtxlng chúuebct từqtxlng chúuebct mộcoqct từqtxl bảxowky năepghm trưwqutzalrc khi hai ngưwqutnytli mớzalri gặffsdp nhau,khôlijwng nghi ngờnytl chúuebct gìytis,trưwqutzalrc đeywróoephpxdku năepghm côlijw rấrusht hạnbpznh phúuebcc.Mặffsdc dùbyca bịmvil bệnnnonh tậcrhst tra tấrushn nhưwqutng lúuebcc đeywróoeph hai ngưwqutnytli họytis trápxdki tim cùbycang chung mộcoqct nhịmvilp đeywrâaajqp.Khi côlijw bịmvil bệnnnonh ngưwqutnytli còxowkn thấrushy khóoeph chịmvilu hơsehdn côlijw chíeywrnh làixjm Mạnbpzc Tầoephm,anh từqtxl trưwqutzalrc tớzalri giờnytl đeywruwvmu dùbycang ápxdknh mắcqwct ấrushm ápxdkp đeywróoeph nhìytisn côlijw,nhưwqut muốkmkcn nóoephi rằmashng trêluvfn trầoephn nàixjmy côlijwixjm ngưwqutnytli phụopfn nữnczu đeywrtaivp nhấrusht,trêluvfn trầoephn nàixjmy ngưwqutnytli đeywrkmkci vớzalri côlijw tốkmkct nhấrusht chíeywrnh làixjm ngưwqutnytli đeywràixjmn ôlijwng nàixjmy.

Trưwqutzalrc khi côlijw gặffsdp Mạnbpzc Tầoephm cuộcoqcc sốkmkcng củzppza côlijwyicvng rấrusht gậcrhsp gềuwvmnh.Côlijwbrzm trong côlijw nhi việnnnon cho tớzalri hai tuổuizbi,sau hai tuổuizbi côlijw đeywrưwqutjcxtc mộcoqct đeywrôlijwi vợjcxt chồepghng nhàixjmixjmm nôlijwng khóoeph khăepghn nhậcrhsn nuôlijwi,Đyjsjôlijwi vợjcxt chồepghng nàixjmy kếtjdqt hôlijwn đeywrãkmkc rấrusht nhiềuwvmu năepghm nhưwqutng kho cóoeph con,cho nêluvfn tớzalri côlijw nhi việnnnon nhậcrhsn nuôlijwi côlijw.Lúuebcc mớzalri đeywroephu họytis đeywrkmkci vớzalri côlijw rấrusht tốkmkct,nhưwqutng tớzalri khi côlijw 5,6 tuổuizbi,mẹtaiv nuôlijwi củzppza côlijwoeph bầoephu,đeywriềuwvmu nàixjmy làixjmm cho gia đeywrìytisnh đeywróoeph vui mừqtxlng khôlijwng xiếtjdqt,sau đeywróoeph mẹtaiv nuôlijwi sinh ra mộcoqct em bétaivpxdki.


Dầoephn dầoephn,tìytisnh cảxowkm màixjm họytisixjmnh cho côlijw cứnytl thếtjdq chuyểvzson hếtjdqt lêluvfn trêluvfn ngưwqutnytli củzppza con đeywruebc họytiseywrkmkci vớzalri côlijw ngàixjmy càixjmng trởbrzmluvfn lạnbpznh lùbycang hơsehdn.Vàixjm sau đeywro mẹtaiv nuôlijwi cứnytl thếtjdq tiếtjdqp tụopfn sinh ra hai em bétaivpxdki vàixjm mộcoqct bétaiv trai nữnczua,trong nhàixjmpxdkc trápxdkch nhiệnnnom cũyicvng càixjmng ngàixjmy càixjmng nặffsdng hơsehdn.Co làixjm con cảxowk trong nhàixjm,lạnbpzi sợjcxt bốkmkc mẹtaiv nuôlijwi khôlijwng còxowkn cầoephn tớzalri côlijw,ngàixjmy nàixjmo cũyicvng làixjmm nôlijwng nhiềuwvmu nhấrusht,nhưwqutng vôlijw dụopfnng!

lijwixjm em trai em gápxdki phápxdkt sinh đeywrrushu khẩxaicu,bôlijw mẹtaiv nuôlijwi sẽixjm chỉepgh trápxdkch móoephc côlijweywrápxdknh côlijwixjm thôlijwi.

Bọytisn họytis bắcqwct côlijw nghỉepgh họytisc,khôlijwng còxowkn mua cho côlijw bấrusht kỳpltl quầoephn ápxdko vàixjm đeywrepgh ăepghn nữnczua,đeywrkmkci vớzalri côlijw thápxdki đeywrytis ngàixjmy càixjmng ápxdkc đeywrôlijwc.Nếtjdqu nhưwqut khôlijwng phảxowki vìytislijwoeph thểvzsoixjmm nôlijwng,chắcqwcc bọytisn họytis sớzalrm đeywrãkmkc cho côlijw quay trởbrzm lạnbpzi côlijw nhi việnnnon rồepghi!

ixjmo năepghm côlijw đeywrưwqutjcxtc mưwqutnytli sápxdku tuổuizbi,năepghm đeywróoephlijw vẫfhzun chưwquta biếtjdqt đeywrưwqutjcxtc trong ngưwqutnytli mìytisnh cóoeph bệnnnonh,năepghm đeywróoeph em trai trong nhàixjmkmkcm mộcoqct trậcrhsn rấrusht nặffsdng,cầoephn phảxowki cóoeph mộcoqct vạnbpzn đeywrvzso cho đeywrnytla bétaiv chữnczua bệnnnonh.Nhưwqutng mộcoqct vạnbpzn đeywrkmkci vớzalri gia đeywrìytisnh làixjmm nôlijwng làixjm mộcoqct sốkmkc tiềuwvmn quápxdk lớzalrn,khi đeywróoeph ngưwqutnytli cùbycang thôlijwn tớzalri tìytism bốkmkc mẹtaiv nuôlijwi củzppza côlijwrushy,đeywrếtjdqn tậcrhsn bâaajqy giờnytllijw vẫfhzun còxowkn nhớzalr cuộcoqcc đeywrkmkci thoạnbpzi củzppza bọytisn họytis.

“Lãkmkco Bạnbpzch àixjm,tìytisnh hìytisnh gia đeywrìytisnh ôlijwng bâaajqy giờnytl chắcqwcc ôlijwng cũyicvng biếtjdqt,ngưwqutnytli trong thôlijwn ai nguyệnnnon cho ôlijwng vay tiềuwvmn bâaajqy giờnytl,họytis sợjcxt gia đeywrìytisnh ôlijwng khôlijwng trảxowk nổuizbi ấrushy,nhưwqutng trưwqutzalrc mắcqwct cóoeph mộcoqct phưwqutơsehdng ápxdkn cóoeph thểvzsoixjmm cho nhàixjm ôlijwng cóoeph ngay mộcoqct khoảxowkn tiềuwvmn đeywróoeph,chỉepghixjm khôlijwng biếtjdqt ôlijwng cóoeph đeywròxowkng ýpqth hay khôlijwng thôlijwi.”

“Phưwqutơsehdng ápxdkn gìytislijwng nóoephi nhanh,chỉepgh cầoephn cóoeph thểvzso cứnytlu đeywrưwqutjcxtc con trai tôlijwi,nhưwqut thếtjdqixjmo cũyicvng đeywrưwqutjcxtc!”

“Làixjm nhưwqut thếtjdqixjmy,thôlijwn trưwqutbrzmng sau khi biếtjdqt tìytisnh hìytisnh nhàixjm ôlijwng nhờnytllijwi tớzalri nóoephi,nóoephi nếtjdqu ôlijwng đeywròxowkng ýpqth gảxowk con gápxdki lớzalrn cho con trai ôlijwng ấrushy,đeywrqtxlng nóoephi làixjm mộcoqct vạnbpzn,nhàixjm ôlijwng ấrushy đeywrưwquta cho ôlijwng ba vạnbpzn!ba vạnbpzn đeywróoephlijwng nghĩcoqc đeywri,đeywrếtjdqn lúuebcc đeywróoeph bệnnnonh củzppza con trai ôlijwng đeywrưwqutjcxtc chữnczua khỏlijwi màixjmxowkn cóoeph tiềuwvmn tiếtjdqt kiệnnnom lạnbpzi,sắcqwcp tớzalri con trai ôlijwng sắcqwcp sửoepha đeywri họytisc,gia đeywrìytisnh ôlijwng cóoeph thểvzso khôlijwng phảxowki phápxdkt nộcoqc nữnczua còxowkn gìytis!”

“Nhưwqutng màixjm…Con trai thôlijwn trưwqutbrzmng nãkmkco bộcoqc…”

“Con trai thôlijwn trưwqutbrzmng nãkmkco cóoeph chúuebct vấrushn đeywruwvm,nhưwqutng gia đeywrìytisnh ôlijwng ta cóoeph tiềuwvmn.Nóoephi chung Bạnbpzch Linh cũyicvng khôlijwng phảxowki con đeywruebc củzppza ôlijwng,còxowkn nóoephi thêluvfm,sau nàixjmy ôlijwng làixjmm thôlijwng gia vớzalri nhàixjm thôlijwn trưwqutbrzmng,thôlijwn trưwqutbrzmng nỡebgc đeywrvzso nhàixjm ôlijwng thiệnnnot thòxowki hay sao!”

Bốkmkc nuôlijwi củzppza côlijwrushy chỉepgh đeywrcqwcn đeywro mộcoqct chúuebct,ngay lậcrhsp tứnytlc cắcqwcn răepghng đeywrepghng ýpqth, “Đyjsjưwqutjcxtc!Việnnnoc nàixjmy quyếtjdqt đeywrmvilnh vậcrhsy đeywri!”

Sau khi côlijw nghe trộcoqcm đeywrưwqutjcxtc,khôlijwng cóoephtaivt lêluvfn,mưwqutjcxtn cớzalr đeywri mua thuốkmkcc cho em trai,lấrushy trộcoqcm hai trăepghm đeywrepghng trong nhàixjm,từqtxllijwng thôlijwn bỏlijw trốkmkcn ra thàixjmnh phốkmkc a nàixjmy.Mạnbpzc Tầoephm làixjm ngưwqutnytli thàixjmnh phốkmkc đeywroephu tiêluvfn côlijw gặffsdp đeywrưwqutjcxtc,lúuebcc đeywróoeph sứnytlc khỏlijwe củzppza côlijw khôlijwng tốkmkct ngấrusht ngay trưwqutzalrc mặffsdt anh,làixjm anh đeywrưwquta côlijw vềuwvm nhàixjm tậcrhsn tìytisnh chăepghm sóoephc,cho côlijw cuộcoqcc sốkmkcng tốkmkct nhấrusht,lạnbpzi còxowkn cho côlijwytisnh yêluvfu đeywrtaivp nhấrusht.Bạnbpzch Linh từqtxlpqthnytlc đeywrmvilnh thầoephn trởbrzm lạnbpzi,tiếtjdqp nhậcrhsn đeywrưwqutjcxtc ápxdknh mắcqwct ấrushm ápxdkp củzppza Mạnbpzc Tầoephm,miệnnnong từqtxl từqtxlwqutnytli lêluvfn,côlijwwqutzalrc vềuwvm phíeywra trưwqutzalrc càixjmng tốkmkcc đeywrôlijwixjmng tăepghng lêluvfn.

Chịmvil thìytis đeywrãkmkcixjmm sao.

lijw Tốkmkcaajqy giờnytl đeywrãkmkcixjmm sao.

Cuốkmkci cùbycang,ngưwqutnytli phụopfn nữnczu đeywrnytlng bêluvfn cạnbpznh Mạnbpzc Tầoephm chỉepghoeph thểvzsoixjmlijw!mãkmkci chỉepghixjmlijwixjm thôlijwi!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.