Boss Trở Thành Chồng

Chương 302 :

    trước sau   
Tiêyimau Khảkfbwyimai vậaotay đegmkãlwxfwdmf khávpfxch khíkwai rồsuqgi.

Nếmqiwu nhưjdjl chuyệacafn tốgjzmi nay bịsuqglwxfo gia biếmqiwt, vớaffri tíkwainh cávpfxch củjtjqa ôlusxng thìoqco Mạpodsc lãlwxfo đegmkdlauu khóyima thoávpfxt, chiếmqiwn hữyimau thìoqco đegmkãlwxf sao, chávpfxu gávpfxi ôlusxng làwdmf chávpfxu gávpfxi còzlpln chávpfxu trai ngưjdjlsuqgi ta thìoqco nhặtovlt đegmkưjdjlisuwc trêyiman đegmkưjdjlsuqgng chắnbkmc?

Tiêyimau Khảkfbw tứfkrdc tốgjzmi quay ngưjdjlsuqgi, kévhato mọkumei ngưjdjlsuqgi đegmki ra ngoàwdmfi, “Chuyệacafn nàwdmfy khôlusxng còzlpln gìoqco đegmkxsqbyimai nữyimaa, Mạpodsc lãlwxfo gia muốgjzmn xửfwbznhfv chuyệacafn gia đegmkìoqconh thìoqco cứfkrd xửfwbznhfv, hôlusxm nay chúaffrng tôlusxi cũmongng ngồsuqgi mávpfxy bay lâvufku nhưjdjl vậaotay đegmkếmqiwn đegmkâvufky lạpodsi cũmongng chơcqhni lâvufku, mọkumei ngưjdjlsuqgi đegmknbkmu đegmkãlwxf rấfkrdt mệacaft rồsuqgi, chúaffrng tôlusxi xin phévhatp đegmki trưjdjlaffrc.”

Mấfkrdy ngưjdjlsuqgi họkumeyimai xong khôlusxng đegmkxsqbvufkm ngưjdjlsuqgi nhàwdmf Mạpodsc gia nữyimaa, liềnbkmn nhấfkrdc châvufkn đegmki luôlusxn.

lwxfnh Mạpodsc vàwdmf Mộkfbw Bạpodsch đegmki đegmkếmqiwn bêyiman Tiêyimau Lăcryzng, khẽwnzg khàwdmfng đegmktovl anh đegmki vềnbkm phíkwaia trưjdjlaffrc.

Tiêyimau Lăcryzng bịsuqg bỏnavc thuốgjzmc mêyima loạpodsi mạpodsnh làwdmf chuyệacafn cóyima thậaotat, mặtovlc dùiwam mấfkrdy ngưjdjlsuqgi họkume đegmkãlwxf cốgjzm cho anh tỉrmienh lạpodsi, nhưjdjlng lúaffrc nàwdmfy cơcqhn thểxsqb Tiêyimau Lăcryzng khávpfx yếmqiwu, khóyimayima thểxsqb chịsuqgu đegmkpmenng đegmkưjdjlisuwc lâvufku.


Mấfkrdy ngưjdjlsuqgi họkume đegmki ra đegmkếmqiwn cửfwbza, ngưjdjlsuqgi hầdlauu cũmongng khôlusxng dávpfxm ngăcryzn lạpodsi, màwdmf đegmkxsqb họkume đegmki ra.

Vừzrsua ra đegmkếmqiwn ngoàwdmfi cửfwbza thìoqco bịsuqg đegmkávpfxm đegmkôlusxng chặtovln lạpodsi, mặtovlc dùiwam đegmkávpfxm nhàwdmfvpfxo khôlusxng vávpfxc mávpfxy quay cũmongng khôlusxng đegmkeo micro nhưjdjlng vẫnbkmn mắnbkmc bệacafnh nghềnbkm nghiệacafp, nhao nhao lêyiman hỏnavci.

“Tiêyimau thiếmqiwu gia, xin hỏnavci rốgjzmt cuộkfbwc trong đegmkóyima đegmkãlwxf xảkfbwy ra chuyệacafn gìoqco?”

“Nghe nóyimai Mạpodsc tiểxsqbu thưjdjl bịsuqg bắnbkmt tạpodsi trậaotan vớaffri ngưjdjlsuqgi đegmkàwdmfn ôlusxng khávpfxc, chuyệacafn nàwdmfy cóyima thậaotat khôlusxng?”

“Tiêyimau thiếmqiwu gia, tiếmqiwp sau đegmkâvufky ngàwdmfi sẽwnzg xửfwbz tríkwai việacafc nàwdmfy nhưjdjl thếmqiwwdmfo?”

……

Tiêyimau Lăcryzng đegmkưjdjla bàwdmfn tay lêyiman, ra hiệacafu “dừzrsung lạpodsi”, mọkumei ngưjdjlsuqgi đegmknbkmu ngưjdjlng đegmktovlt câvufku hỏnavci, đegmkisuwi sựpmen trảkfbw lờsuqgi từzrsu phíkwaia anh, Tiêyimau Lăcryzng mấfkrdm môlusxi sầdlaum mặtovlt, “Chuyệacafn hôlusxm nay mọkumei ngưjdjlsuqgi nêyiman phỏnavcng vấfkrdn Mạpodsc lãlwxfo gia thìoqco hay hơcqhnn, nhưjdjlng thựpmenc ra tôlusxi cũmongng cóyima chuyệacafn muốgjzmn tuyêyiman bốgjzm. Hai năcryzm trưjdjlaffrc tôlusxi vàwdmflusx Mạpodsc Oanh Oanh cóyima mộkfbwt đegmkíkwainh ưjdjlaffrc bằxlzcng miệacafng, chuyệacafn nàwdmfy thiếmqiwt nghĩqeqb mọkumei ngưjdjlsuqgi đegmknbkmu biếmqiwt rõgtff, bâvufky giờsuqglusxi chíkwainh thứfkrdc tuyêyiman bốgjzm, tôlusxi hủjtjqy bỏnavclusxn ưjdjlaffrc vớaffri côlusx Mạpodsc Oanh Oanh, từzrsulusxm nay nam lấfkrdy vợisuw, nữyima gảkfbw chồsuqgng, hai ngưjdjlsuqgi khôlusxng liêyiman can đegmkếmqiwn nhau.

vpfxnh nhàwdmfvpfxo lậaotap tứfkrdc bốgjzmn mắnbkmt nhìoqcon nhau.

Đgtffâvufky...... lẽwnzgwdmfo chuyệacafn củjtjqa Mạpodsc tiểxsqbu thưjdjlwdmf thậaotat, cho nêyiman Tiêyimau thiếmqiwu gia mớaffri thấfkrdy bẽwnzg mặtovlt vàwdmf hủjtjqy bỏnavclusxn ưjdjlaffrc?

affrc nàwdmfy đegmkávpfxm đegmkôlusxng còzlpln đegmksuqgnh hỏnavci thêyimam, Lãlwxfnh Mạpodsc vàwdmflusxn Nguyêyiman đegmkãlwxf giưjdjlơcqhnng tay cảkfbwn lạpodsi, “Lãlwxfo đegmkpodsi hôlusxm nay cơcqhn thểxsqb khôlusxng đegmkưjdjlisuwc khỏnavce, nếmqiwu cávpfxc vịsuqgyima chuyệacafn gìoqco mai hẵcllnng hỏnavci.”

Đgtffávpfxm nhàwdmfvpfxo lúaffrc nàwdmfy mớaffri nhậaotan thấfkrdy sắnbkmc mặtovlt Tiêyimau Lăcryzng cóyima chúaffrt távpfxi nhợisuwt.

yima mộkfbwt sốgjzm ngưjdjlsuqgi đegmkãlwxf tựpmenjdjlpmenng tưjdjlisuwng cảkfbw mộkfbwt câvufku chuyệacafn.

Tiêyimau Lăcryzng vàwdmf Mạpodsc Oanh Oanh làwdmf thanh mai trúaffrc mãlwxf, Tiêyimau Lăcryzng từzrsu nhỏnavc thíkwaich côlusx, nhưjdjlng thíkwaich ngưjdjlsuqgi khávpfxc khôlusxng cóyima nghĩqeqba ngưjdjlsuqgi ta sẽwnzg thíkwaich lạpodsi, Mạpodsc Oanh Oanh lạpodsi khôlusxng hềnbkm thíkwaich anh, vìoqco muốgjzmn hủjtjqy bỏnavclusxn ưjdjlaffrc vớaffri anh màwdmf khôlusxng màwdmfng lêyiman giưjdjlsuqgng vớaffri ngưjdjlsuqgi khávpfxc, đegmkxsqb cho Tiêyimau Lăcryzng bắnbkmt dâvufkm tạpodsi giưjdjlsuqgng.....Còzlpln Tiêyimau Lăcryzng sau khi nhìoqcon thấfkrdy Mạpodsc Oanh Oanh vàwdmf ngưjdjlsuqgi đegmkàwdmfn ôlusxng khávpfxc đegmkang trêyiman giưjdjlsuqgng lăcryzn lộkfbwn, nêyiman chịsuqgu mộkfbwt đegmkòzlpln đegmkau nhưjdjlvhatt đegmkávpfxnh, tinh thầdlaun mớaffri mêyima mệacaft nhưjdjl vậaotay.


vpfxnh nhàwdmfvpfxo nữyimayimae lêyiman trong mắnbkmt mìoqconh lòzlplng thưjdjlơcqhnng củjtjqa ngưjdjlsuqgi mẹegmk, lậaotap tứfkrdc trávpfxnh đegmkưjdjlsuqgng, “Tiêyimau thiếmqiwu gia anh mau đegmki nghỉrmie ngơcqhni đegmki, đegmkzrsung nghĩqeqb ngợisuwi gìoqco nhiềnbkmu, ngủjtjq mộkfbwt giấfkrdc ngàwdmfy mai sẽwnzg lạpodsi tốgjzmt thôlusxi.”

Tiêyimau Lăcryzng, “.....”

.....

Vừzrsua vềnbkm đegmkếmqiwn phòzlplng, Tiêyimau Lăcryzng khôlusxng gắnbkmng đegmkưjdjlisuwc nữyimaa, châvufkn mềnbkmm nhũmongn thiếmqiwu chúaffrt ngãlwxfyiman đegmkfkrdt. Tôlusx Tốgjzm nhanh tay đegmktovl anh lạpodsi, “ Anh sao rồsuqgi?” Tiêyimau Lăcryzng mặtovlt távpfxi bệacafch, lắnbkmc đegmkdlauu.

lusx Tốgjzm cắnbkmn môlusxi, đegmktovl anh nằxlzcm lêyiman giưjdjlsuqgng.

Mọkumei ngưjdjlsuqgi trong phòzlplng đegmknbkmu nhìoqcon anh lo lắnbkmng, Mộkfbw Bạpodsch thấfkrdy Tôlusx Tốgjzm lo lắnbkmng nhưjdjl vậaotay, dịsuqgu dàwdmfng nóyimai, “Anh đegmkãlwxf bảkfbwo Tiểxsqbu Trầdlaun đegmki mờsuqgi bávpfxc sĩqeqb rồsuqgi, chắnbkmc cũmongng chỉrmie mộkfbwt tiếmqiwng nữyimaa họkume sẽwnzg vềnbkm đegmkếmqiwn thôlusxi.”

lusx Tốgjzm ngồsuqgi bêyiman giưjdjlsuqgng, khẽwnzg gậaotat đegmkdlauu.

Tiêyimau Khảkfbw đegmkếmqiwn bêyiman giưjdjlsuqgng, nhìoqcon thấfkrdy Tiêyimau Lăcryzng hôlusxn mêyima nhưjdjl vậaotay, côlusx rấfkrdt lo, “Tiểxsqbu Lăcryzng.....hay làwdmf đegmkêyimam nay chúaffrng ta rờsuqgi khỏnavci đegmkâvufky đegmki, khôlusxng tham gia cávpfxi hộkfbwi đegmkíkwainh hôlusxn gìoqcooqco nữyimaa, lễqeqb đegmkíkwainh hôlusxn củjtjqa Mạpodsc Tầdlaum cóyima liêyiman quan gìoqco đegmkếmqiwn chúaffrng ta đegmkâvufku, nơcqhni nàwdmfy làwdmf đegmksuqga bàwdmfn củjtjqa Mạpodsc gia, giốgjzmng nhưjdjl chuyệacafn tốgjzmi nay vậaotay, nếmqiwu sau còzlpln xảkfbwy ra vấfkrdn đegmknbkmoqco giữyimaa hai bêyiman, trêyiman đegmkkfbwo toàwdmfn ngưjdjlsuqgi củjtjqa họkume, chúaffrng ta chắnbkmc chắnbkmn sẽwnzg thiệacaft thòzlpli.”

“Khôlusxng” Tiêyimau Lăcryzng gắnbkmng gưjdjlisuwng, mặtovlc dùiwam thầdlaun sắnbkmc anh mêyima mệacaft, nhưjdjlng giọkumeng nóyimai vẫnbkmn rấfkrdt kiêyiman quyếmqiwt, “Bọkumen họkumekwainh kếmqiw cho em vàwdmfo tròzlplng nhưjdjl vậaotay, nhấfkrdt đegmksuqgnh em phảkfbwi nhìoqcon thấfkrdy họkume trảkfbw giávpfx cho chuyệacafn nàwdmfy, chịsuqg đegmkzrsung cóyima lo..... lầdlaun nàwdmfy em khôlusxng nghĩqeqb đegmkếmqiwn họkumeyima thểxsqb bấfkrdt chấfkrdp thủjtjq đegmkoạpodsn đegmkếmqiwn vậaotay, bâvufky giờsuqg em cóyima cảkfbwnh bịsuqg rồsuqgi, em dặtovln Tiểxsqbu Trầdlaun liêyiman hệacafyiman chíkwainh phủjtjqpmen đegmkâvufky, nếmqiwu thậaotat xảkfbwy ra chuyệacafn gìoqco, chỉrmie cầdlaun mộkfbwt cuộkfbwc đegmkiệacafn thoạpodsi gọkumei đegmki, chíkwainh phủjtjq đegmksuqga phưjdjlơcqhnng sẽwnzg cho ngưjdjlsuqgi đegmkếmqiwn.”

Chịsuqg.....

Tiêyimau Khảkfbw rấfkrdt íkwait khi nghe Tiêyimau Lăcryzng gọkumei mìoqconh nhưjdjl vậaotay, mặtovlc dùiwamlusxyima hay cãlwxfi cọkume vớaffri Tiêyimau Lăcryzng nhưjdjlng hai ngưjdjlsuqgi cùiwamng lớaffrn lêyiman bêyiman nhau, tìoqconh cảkfbwm rấfkrdt sâvufku đegmkaotam. Tiêyimau Khảkfbw nghe em trai nóyimai vậaotay bègzsln thởpmenwdmfi, “Chịsuqg biếmqiwt chủjtjq ýnhfv củjtjqa em cóyima mụowqmc đegmkíkwaich lớaffrn, em tựpmen xem xévhatt nêyiman hàwdmfnh đegmkkfbwng thếmqiwwdmfo. Lầdlaun nàwdmfy Mạpodsc gia gàwdmfi chúaffrng ta, tuyệacaft đegmkgjzmi khôlusxng thểxsqb cho qua, đegmkisuwi mai lễqeqb đegmkíkwainh hôlusxn kếmqiwt thúaffrc chúaffrng ta sẽwnzg vềnbkm bẩnavcm bávpfxo lạpodsi mộkfbwt lưjdjlisuwt vớaffri ôlusxng nộkfbwi, đegmkxsqb ôlusxng cóyima sựpmen phòzlplng bịsuqg vớaffri Mạpodsc gia.”

Tiêyimau Lăcryzng gậaotat gậaotat đegmkdlauu.

Qua chuyệacafn tốgjzmi nay, quan hệacaf trêyiman bềnbkm mặtovlt giữyimaa Tiêyimau gia vàwdmf Mạpodsc gia cũmongng chẳzlplng cầdlaun phảkfbwi gìoqcon giữyima nữyimaa.


“Ha-----.” Mọkumei ngưjdjlsuqgi đegmknbkmu đegmkang bàwdmfn távpfxn, bỗimhang nhiêyiman Lãlwxfnh Mạpodsc cưjdjlsuqgi hắnbkmt.

Mọkumei ngưjdjlsuqgi đegmksuqgng loạpodst quay ra nhìoqcon anh, Mộkfbw Bạpodsch vàwdmflusxn Nguyêyiman nhìoqcon theo hưjdjlaffrng củjtjqa Lãlwxfnh Mạpodsc, lạpodsi chỉrmie nhìoqcon thấfkrdy đegmkègzsln chùiwamm pha lêyima trêyiman đegmkdlauu, còzlpln lạpodsi chảkfbw thấfkrdy gìoqco, Tôlusxn Nguyêyiman nghi hồsuqg hỏnavci,

“Lãlwxfnh Mạpodsc màwdmfy đegmkang nhìoqcon gìoqco thếmqiw?”

“Camera” Lãlwxfnh Mạpodsc lạpodsnh lùiwamng nóyimai, “Bêyima ghếmqiw ra đegmkâvufky”

lusxn Nguyêyiman nhìoqcon lạpodsi bốgjzm tríkwai củjtjqa căcryzn phòzlplng, bêyima đegmkếmqiwn mộkfbwt chiếmqiwc ghếmqiw cao, Lãlwxfnh Mạpodsc lậaotat chăcryzn trêyiman giưjdjlsuqgng, đegmktovlt ghếmqiwyiman trêyiman rồsuqgi đegmkfkrdng cảkfbw ngưjdjlsuqgi lêyiman ghếmqiw, anh lấfkrdy xuốgjzmng mộkfbwt chiếmqiwc mávpfxy quay nhỏnavc từzrsu trêyiman đegmkègzsln chùiwamm thủjtjqy tinh lấfkrdp lávpfxnh, lúaffrc nàwdmfy mávpfxy ảkfbwnh còzlpln đegmkang mởpmen, nhấfkrdp nhávpfxy ávpfxnh đegmkègzsln đegmknavc.

“Mẹegmkyima, trong phòzlplng sao lạpodsi cóyima thứfkrdwdmfy?”

lwxfnh Mạpodsc thuộkfbwc xãlwxf hộkfbwi đegmken, anh ta cóyima thểxsqbwdmfm đegmkếmqiwn chứfkrdc đegmkdlauu rắnbkmn củjtjqa thàwdmfnh phốgjzm A nàwdmfy, chắnbkmc chắnbkmn phảkfbwi đegmkưjdjlisuwc tôlusxi luyệacafn khôlusxng íkwait, sau khôlusxng íkwait lầdlaun đegmkưjdjlisuwc règzsln dũmonga, bấfkrdt kểxsqbwdmfpmen đegmkâvufku, anh đegmknbkmu cóyima thóyimai quen kiểxsqbm tra nơcqhni mìoqconh dừzrsung châvufkn. Mấfkrdy thứfkrd đegmksuqg chơcqhni trẻzlpl con kiểxsqbu nàwdmfy khôlusxng thểxsqb qua đegmkưjdjlisuwc mắnbkmt Lãlwxfnh Mạpodsc, anh tiệacafn tay bóyimap návpfxt mávpfxy quay.

Anh nhảkfbwy xuốgjzmng ghếmqiw, trầdlaum mặtovlt nóyimai vớaffri Tiêyimau Lăcryzng, “Xem ra bọkumen họkumekwainh cảkfbw, màwdmfy sẽwnzg đegmkếmqiwn ởpmen phòzlplng nàwdmfy nêyiman đegmkãlwxfyima chuẩnavcn bịsuqg, cho nêyiman lúaffrc màwdmfy mớaffri vừzrsua hôlusxn mêyima đegmkãlwxf bịsuqg ngưjdjlsuqgi ta vávpfxc đegmki.”

Tiêyimau Lăcryzng mặtovlt càwdmfng lạpodsnh băcryzng.

lusx tốgjzm nghe mọkumei ngưjdjlsuqgi, mỗimhai ngưjdjlsuqgi mộkfbwt câvufku nêyiman côlusxmongng đegmkpodsi khávpfxi đegmkvpfxn ra tốgjzmi nay xảkfbwy ra chuyệacafn gìoqco. Nghĩqeqb đegmkếmqiwn chuyệacafn cảkfbwnh tưjdjlisuwng tốgjzmi nay côlusx nhìoqcon thấfkrdy suýnhfvt chúaffrt nữyimaa làwdmf do Tiêyimau Lăcryzng đegmkóyimang vai nam chíkwainh, Tôlusx Tốgjzm vừzrsua sợisuw vừzrsua hậaotan, côlusx nắnbkmm chặtovlt lấfkrdy tay Tiêyimau Lăcryzng, “May thay anh khôlusxng sao, khôlusxng thìoqco.....”

Khôlusxng thìoqcolusx tuyệacaft đegmkóyimai khôlusxng tha cho Mạpodsc Oanh Oanh.

Con nhỏnavc chếmqiwt tiệacaft Mạpodsc Oanh Oanh còzlpln nghĩqeqb ngưjdjlsuqgi bịsuqgwdmfi hôlusxm nay làwdmf Tiêyimau Lăcryzng nêyiman Tôlusx Tốgjzmwdmfy sẽwnzg quêyiman đegmki tiêyimau Lăcryzng?

Ngưjdjlsuqgi màwdmflusx Tốgjzmwdmfy ngắnbkmm đegmkếmqiwn, tuyệacaft đegmkgjzmi khôlusxng dễqeqbwdmfng bỏnavc qua.

Trừzrsu phi làwdmf Tiêyimau Lăcryzng thay tâvufkm đegmkisuwi ýnhfv, nếmqiwu khôlusxng, kểxsqb cảkfbwlusxm nay ngưjdjlsuqgi bịsuqgwdmfi làwdmf Tiêyimau Lăcryzng thậaotat, côlusxmongng tuyệacaft đegmkgjzmi khôlusxng rờsuqgi xa anh.

“Tiêyimau Lăcryzng, nếmqiwu mai chúaffrng ta khôlusxng đegmkávpfxp lễqeqb lạpodsi họkume thìoqco quávpfxyima lỗimhai vớaffri bảkfbwn thâvufkn rồsuqgi.”

“Ừgdfa.” Tiêyimau Lăcryzng nắnbkmm chặtovlt tay côlusx, mắnbkmt nhắnbkmm nghiềnbkmn lạpodsi nóyimai khẽwnzg, “Yêyiman tâvufkm, bọkumen họkume chắnbkmc chắnbkmn sẽwnzg khôlusxng đegmkưjdjlisuwc dễqeqb chịsuqgu đegmkâvufku.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.