Boss Trở Thành Chồng

Chương 289 :

    trước sau   
“Vịfkscuctjn thêkzum củwwfka tôuctji, cámpkzc ngưquocbwdbi nhìtrhwn đgdmgwwfk chưquoca!”

Lờbwdbi nóazsxi nàufsqy vừibjsa nóazsxi ra, tấmnppt cảwzww mọmokvi ngưquocbwdbi đgdmgveknu nhìtrhwn sang đgdmgâbfany.

Nhìtrhwn thấmnppy Tôuctj Tốtqkb đgdmguctjng kếhfmrkzumn Tiêkzumu Lăiqktng, cámpkznh đgdmgàufsqn ôuctjng cóazsx mặujiit tạryqri đgdmgâbfany mắjmxat ai cũruphng sámpkzng lêkzumn.

Tạryqri vìtrhwufsq mộnaijt dịfkscp chídztlnh thứuctjc, Tôuctj Tốtqkbuctjm nay cóazsx sửwnrja soạryqrn đgdmgôuctji chúftrit, néqegqt mặujiit trang đgdmgiểmnwzm thanh đgdmgryqrm, đgdmgôuctji môuctji đgdmgjmxa hồyxbfng, dưquocerfbi ámpkznh nắjmxang làufsq mộnaijt làufsqn da trắjmxang tuyếhfmrt gầypban nhưquoc trong suốtqkbt…… Mỗftrii mộnaijt đgdmgiềveknu nhưquoc thếhfmr đgdmgveknu khiếhfmrn cámpkznh đgdmgàufsqn ôuctjng đgdmgveknu cảwzwwm thấmnppy kinh ngạryqrc. Do làufsq trờbwdbi đgdmgãazsx chuyểmnwzn lạryqrnh, côuctjuctjm nay mặujiic mộnaijt ámpkzo phôuctjng màufsqu gạryqro, ámpkzo phôuctjng đgdmgếhfmrn vịfksc trídztl đgdmgùgruqi, trong ámpkzo phôuctjng cóazsx mặujiic thêkzumm mộnaijt cámpkzi ámpkzo yếhfmrm dàufsqi kèeuimm vàufsqo, cũruphng vừibjsa đgdmgwwfk che đgdmgi phầypban đgdmgùgruqi, thâbfann dưquocerfbi côuctjufsq khôuctjng cóazsx mặujiic gìtrhw, chỉvolg mặujiic mộnaijt đgdmgôuctji giàufsqy boot cổfhkl cao màufsqu đgdmgen tớerfbi đgdmgypbau gốtqkbi, đgdmgmnwz lộnaij ra mộnaijt phầypban trắjmxang muốtqkbt củwwfka đgdmgôuctji châbfann dàufsqi, cámpkznh ngưquocbwdbi đgdmgàufsqn ôuctjng cóazsx mặujiit tạryqri đgdmgâbfany nàufsqy gầypban nhưquocazsxa thâbfann thàufsqnh sóazsxi nhìtrhwn chằzzevm chằzzevm khôuctjng rờbwdbi mắjmxat.

Trong giớerfbi nhàufsq giàufsqu ai cũruphng đgdmgveknu thídztlch chơruphi gámpkzi, Tiêkzumu Lăiqktng lạryqri càufsqng nổfhkli tiếhfmrng vềvekn chuyệmnwzn nàufsqy.

Trôuctjng thấmnppy ngưquocbwdbi phụerfb nữcggb kếhfmrkzumn củwwfka anh từibjs Đqegqưquocbwdbng Sảwzwwng thàufsqnh Tôuctj Tốtqkb, ngoàufsqi nhữcggbng tri kỉvolg củwwfka anh, ai cũruphng khôuctjng biếhfmrt đgdmgưquocddfdc anh làufsq thậuctjt lòcggbng, còcggbn tưquocybryng chỉvolgufsq chơruphi qua đgdmgưquocbwdbng thôuctji, cho nêkzumn ámpkznh mắjmxat củwwfka ai ai cũruphng hoàufsqn toàufsqn khôuctjng biếhfmrt ngưquocddfdng, to gan đgdmgếhfmrn lợddfdi hạryqri.


Thậuctjm chídztlcggbn cóazsx ngưquocbwdbi vuốtqkbt ve cằzzevm củwwfka mìtrhwnh, trong lòcggbng nghĩwwfk Tiêkzumu Lăiqktng chơruphi chámpkzn Tôuctj Tốtqkb rồyxbfi, họmokv sẽwduktrhwm cámpkzch kiếhfmrm côuctj chơruphi mộnaijt thờbwdbi gian.

Mộnaij Bạryqrch trong đgdmgámpkzm đgdmgôuctjng cau màufsqy, lo lắjmxang nhìtrhwn vàufsqo Tôuctj Tốtqkb.

Tiêkzumu Lăiqktng bưquocerfbc lêkzumn mộnaijt bưquocerfbc, vữcggbng vàufsqng chặujiin đgdmgi ámpkznh mắjmxat củwwfka đgdmgámpkzm đgdmgôuctjng, đgdmgôuctji màufsqy anh lạryqrnh lùgruqng, lạryqrng bằzzevng lưquocerfbt mắjmxat vàufsqo đgdmgámpkzm đgdmgôuctjng kia, “Vịfkscuctjn thêkzum củwwfka tôuctji…… cámpkzc ngưquocbwdbi nhìtrhwn đgdmgwwfk chưquoca?”

Vịfkscuctjn thêkzum?

Đqegqámpkzm đgdmgôuctjng kinh ngạryqrc, trôuctjng mắjmxat thấmnppy Tiêkzumu Lăiqktng giậuctjn dữcggb, ai ai cũruphng đgdmgveknu hoang mang thu lạryqri ámpkznh mắjmxat củwwfka mìtrhwnh.

Nếhfmru nhưquoc chỉvolgufsqmpkzi chơruphi qua đgdmgưquocbwdbng, họmokv nhìtrhwn nhưquoc thếhfmrufsqo đgdmgưquocơruphng nhiêkzumn khôuctjng sao, nếhfmru nhưquocufsq vịfkscuctjn thêkzum…… đgdmgóazsx thìtrhw lạryqri làufsq chuyệmnwzn khámpkzc rồyxbfi.

Nhưquocng, vịfkscuctjn thêkzum củwwfka Tiêkzumu Lăiqktng khôuctjng phảwzwwi làufsq Mạryqrc gia đgdmgryqri tiểmnwzu thưquoc sao? Tạryqri sao lạryqri trởybry thàufsqnh nữcggb minh tinh thếhfmr?

Ádksvnh mắjmxat củwwfka đgdmgámpkzm đgdmgôuctjng lậuctjp tứuctjc đgdmgàufsqng hoàufsqng hẳbrfwn lêkzumn, ngưquocbwdbi đgdmgàufsqn ôuctjng nóazsxi ra lờbwdbi nóazsxi vừibjsa nãazsxy càufsqng cảwzwwm thấmnppy ngưquocddfdng ngùgruqng nóazsxi khôuctjng ra lờbwdbi, anh ta lúftric đgdmgypbau làufsq muốtqkbn xu nịfkscnh Tiêkzumu Lăiqktng, hoàufsqn toàufsqn khôuctjng nghĩwwfk rằzzevng lạryqri nịfkscnh khôuctjng đgdmgúftring hoàufsqn cảwzwwnh. Nhưquocng ai lạryqri nghĩwwfk ra đgdmgưquocddfdc khôuctjng ngờbwdb Tiêkzumu Lăiqktng lạryqri thậuctjt lòcggbng rồyxbfi!

Khôuctjng ídztlt cámpkznh đgdmgàufsqn ôuctjng cóazsx mặujiit tạryqri đgdmgâbfany cóazsx dẫgdmgn vợddfd theo, nghe nóazsxi Tôuctj Tốtqkbufsq vịfkscuctjn thêkzum củwwfka Tiêkzumu Lăiqktng, họmokv nhámpkzy ámpkznh mắjmxat sang ngưquocbwdbi vợddfd kếhfmrkzumn, thịfksc ýufsq họmokv đgdmgddfdi lámpkzt hồyxbfi phảwzwwi đgdmgi thâbfann cậuctjn tạryqro mốtqkbi quan hệmnwz tốtqkbt vớerfbi Tôuctj Tốtqkb.

Tiêkzumu Lăiqktng hoàufsqn toàufsqn khôuctjng cho họmokvruph hộnaiji, tay củwwfka anh căiqktn bảwzwwn làufsq khôuctjng hềvekn thảwzww tay Tôuctj Tốtqkb ra, mấmnppy vịfksc phu nhâbfann muốtqkbn tạryqro mốtqkbi quan hệmnwz tốtqkbt cũruphng đgdmgveknu khôuctjng dámpkzm đgdmgi lêkzumn đgdmgóazsx.

Cảwzww thâbfann Tiêkzumu Lăiqktng nhưquocufsq mộnaijt cámpkzi tủwwfk lạryqrnh to đgdmgùgruqng, đgdmgang lan tỏjmxaa khídztl lạryqrnh, khiếhfmrn nhữcggbng ngưquocbwdbi xung quanh khôuctjng dámpkzm lạryqri gầypban.

Đqegqưquocơruphng nhiêkzumn, cóazsx ngưquocbwdbi ngoạryqri lệmnwz.

Ádksvnh mắjmxat củwwfka Mộnaij Bạryqrch khôuctjng tìtrhw vếhfmrt lưquocerfbt qua, sau đgdmgóazsxufsq ámpkznh mắjmxat ôuctjn hòcggba nhìtrhwn vàufsqo mắjmxat côuctj, “Em hôuctjm nay sắjmxac mặujiit khámpkz tốtqkbt.”


“Cóazsx àufsq?” Tôuctj Tốtqkb sờbwdbkzumn mámpkztrhwnh, côuctjcggbn tưquocybryng tốtqkbi hôuctjm qua khôuctjng ngủwwfk đgdmgưquocddfdc, làufsqn da sẽwduk khôuctjng đgdmgqegqp chứuctj.

“Đqegqưquocơruphng nhiêkzumn cóazsx!” Tiêkzumu Khảwzww khôuctjng từibjsazsxc cạryqrnh nàufsqo nhảwzwwy ra, côuctj ôuctjm lấmnppy Tôuctj Tốtqkb, mộnaijt tay bẹqegqo lêkzumn khuôuctjn mặujiit nhỏjmxa nhắjmxan mịfkscn non củwwfka côuctj, “Chuyệmnwzn thưquocbwdbng, đgdmgâbfany rõdksvufsqng làufsqazsxquocuctjng ẩscjnm qua, hi hi hi, trảwzww lờbwdbi thàufsqnh thậuctjt đgdmgi, hôuctjm qua cóazsx phảwzwwi đgdmgãazsxufsq chuyệmnwzn xấmnppu rồyxbfi khôuctjng.”

Đqegqôuctji mámpkz củwwfka Tôuctj Tốtqkb đgdmgjmxawnrjng, “Tiêkzumu Khảwzww, chịfksc đgdmgibjsng nóazsxi bậuctjy.”

“Chịfkscruphng từibjsng làufsq ngưquocbwdbi từibjsng trảwzwwi, mớerfbi khôuctjng nóazsxi bậuctjy.”Côuctj ôuctjm lấmnppy Tôuctj Tốtqkb, khuôuctjn mặujiit côuctj ngưquocuctjng mộnaijufsq đgdmgtqkb kịfksc, “Nhưquocng tiểmnwzu côuctjquocơruphng nhưquoc bọmokvn em mớerfbi hai mưquocơruphi mấmnppy tuổfhkli đgdmgypbau làufsqm da đgdmgúftring tốtqkbt thậuctjt, cảwzww khuôuctjn mặujiit đgdmgveknu làufsq collagen, khôuctjng giốtqkbng nhưquoc chịfksc, đgdmgãazsxkzumn hàufsqng ba rồyxbfi, thứuctjc khuya thàufsqnh mắjmxat thâbfanm quầypbang mắjmxat chảwzwwy xệmnwzmpkzi gìtrhwruphng hiệmnwzn lêkzumn trêkzumn mặujiit hếhfmrt rồyxbfi.”

uctj Tốtqkb bịfksc chọmokvc ghẹqegqo đgdmgếhfmrn hai mámpkz hồyxbfng hồyxbfng.

Ádksvnh mắjmxat củwwfka Mộnaij Bạryqrch ảwzwwm đgdmgryqrm xuốtqkbng, Tiêkzumu Khảwzww nhìtrhwn thấmnppy cóazsx chúftrit khôuctjng nhẫgdmgn tâbfanm, nhìtrhwn Tiêkzumu Lăiqktng vàufsquctj Tốtqkb đgdmgi xa rồyxbfi mớerfbi vỗftri vỗftriufsqo vai anh, “Mộnaij đgdmgmnwz đgdmgmnwz, trêkzumn đgdmgbwdbi thiếhfmru gìtrhw phụerfb nữcggb tốtqkbt, đgdmgddfdi chịfksc Khảwzww Khảwzww sau nàufsqy giớerfbi thiệmnwzu bạryqrn gámpkzi cho em hen.”

Mộnaij Bạryqrch thởybryufsqi, “Chịfksc Tiêkzumu Khảwzww……”

“Uhm?”

“Chịfksc khôuctjng cầypban mỗftrii lầypban nhưquoc thếhfmr đgdmgveknu nhảwzwwy ra, em sẽwduk khôuctjng phámpkz đgdmgámpkzm Tiêkzumu Lăiqktng đgdmgâbfanu.”

……

Thâbfann làufsq chủwwfk lễdzkj, ngưquocbwdbi nhàufsq Mạryqrc đgdmgveknu nắjmxam bắjmxat thờbwdbi gian rấmnppt đgdmgúftring giờbwdb, đgdmgúftring 10 giờbwdbufsq đgdmgi tớerfbi sâbfann bay.

Mạryqrc gia đgdmgnaijng viêkzumn cảwzww gia đgdmgìtrhwnh ra, Mạryqrc lãazsxo đgdmgypbau dẫgdmgn đgdmgypbau, Mạryqrc Đqegqàufsqo vàufsq Mạryqrc phu nhâbfann đgdmgi theo sau ôuctjng, Mạryqrc Tầypbam vàufsq Bạryqrch Linh cùgruqng vớerfbi Mạryqrc Oanh Oanh ba ngưquocbwdbi đgdmgi theo sau hai ngưquocbwdbi đgdmgóazsx, sau lưquocng ba ngưquocbwdbi làufsq 5 6 osin xámpkzch theo hàufsqnh lýufsq, đgdmgufsqn ngưquocbwdbi khídztl thếhfmrgruqng mạryqrnh đgdmgi qua đgdmgóazsx.

“Hôuctjm nay cámpkzm ơruphn mọmokvi ngưquocbwdbi đgdmgãazsx nểmnwz mặujiit rồyxbfi, chúftring ta khôuctjng nhiềveknu lờbwdbi nữcggba, hãazsxy lêkzumn mámpkzy bay trưquocerfbc, nơruphi ăiqktn ởybry đgdmgãazsx sắjmxap xếhfmrp cho mọmokvi ngưquocbwdbi rồyxbfi, mọmokvi ngưquocbwdbi đgdmgếhfmrn nơruphi rồyxbfi thìtrhwazsx thểmnwz nghỉvolg ngơruphi trưquocerfbc, sau đgdmgóazsx ngàufsqy mai chídztlnh làufsq lễdzkj đgdmgídztlnh hôuctjn rồyxbfi, cámpkzm ơruphn mọmokvi ngưquocbwdbi đgdmgãazsx nểmnwz mặujiit.” Mạryqrc lãazsxo đgdmgypbau tuyêkzumn ngôuctjn ràufsqnh mạryqrch vớerfbi đgdmgámpkzm đgdmgôuctjng, vừibjsa ngoảwzwwnh đgdmgypbau đgdmgãazsx trôuctjng thấmnppy Tiêkzumu Lăiqktng……vàufsquctj Tốtqkb đgdmgang đgdmguctjng cạryqrnh anh.


Ônaijng ngoảwzwwnh đgdmgypbau lạryqri nhìtrhwn vàufsqo đgdmguctja chámpkzu gámpkzi mặujiit sắjmxap sửwnrja biếhfmrn dạryqrng, lậuctjp tứuctjc hiểmnwzu ra ngưquocbwdbi kếhfmrkzumn Tiêkzumu Lăiqktng làufsquctj Tốtqkb.

Nhữcggbng ngưquocbwdbi cóazsx mặujiit tạryqri đgdmgâbfany đgdmgveknu biếhfmrt Mạryqrc Oanh Oanh vàufsq Tiêkzumu Lăiqktng cóazsxuctjn ưquocerfbc vớerfbi nhau, lúftric nàufsqy Mạryqrc Oanh Oanh cũruphng tớerfbi rồyxbfi, ámpkznh mắjmxat đgdmgwzwwo qua đgdmgwzwwo lạryqri cũruphng nhìtrhwn vềvekn hai ngưquocbwdbi, hiểmnwzn nhiêkzumn làufsq bịfksctrhwnh cảwzwwnh trưquocerfbc mắjmxat làufsqm hồyxbf đgdmgyxbf rồyxbfi.

Mạryqrc Oanh Oanh nhìtrhwn thấmnppy Tiêkzumu Lăiqktng vàufsquctj Tốtqkb đgdmguctjng chung vớerfbi nhau, tròcggbng mắjmxat côuctj đgdmgjmxa hoe lêkzumn, côuctj bấmnppt chấmnppp tấmnppt cảwzwwuctjng lêkzumn chấmnppt vấmnppn:”Tôuctj Tốtqkb, ai cho phéqegqp côuctj tớerfbi đgdmgâbfany, nhàufsq Mạryqrc chúftring tôuctji khôuctjng hoan nghêkzumnh côuctj, côuctjazsx thiệmnwzp mờbwdbi sao? Nhưquoc thâbfann phậuctjn củwwfka côuctj nhưquoc thếhfmrazsxquocmpkzch gìtrhwufsq tham gia lễdzkj đgdmgídztlnh hôuctjn củwwfka anh vàufsq chịfkscbfanu tôuctji!”

Khuôuctjn mặujiit củwwfka Tiêkzumu Lăiqktng lạryqrnh băiqktng lêkzumn, vừibjsa đgdmgfkscnh mởybry miệmnwzng liềveknn bịfkscuctj Tốtqkbqegqo tay lạryqri, Tôuctj Tốtqkb chậuctjm rãazsxi từibjs tốtqkbn lấmnppy tấmnppm thiệmnwzp mờbwdbi từibjs trong túftrii xámpkzch ra, cưquocbwdbi ti tídztlt vứuctjt lêkzumn ngưquocbwdbi củwwfka Mạryqrc Oanh Oanh, giọmokvng đgdmgiềveknu khôuctjng hềvekn khámpkzch khídztl. “Mạryqrc tiểmnwzu thưquoc, xin côuctj mởybry to con mắjmxat củwwfka côuctj ra màufsq nhìtrhwn kĩwwfk, chẳbrfwng phảwzwwi làufsquctji muốtqkbn tớerfbi đgdmgâbfanu, làufsq do nhàufsquctj sợddfd rằzzevng tôuctji khôuctjng tớerfbi, khẩscjnn trưquocơruphng gấmnppp gámpkzp đgdmgưquoca tờbwdb thiệmnwzp cho tôuctji mớerfbi tôuctji đgdmgếhfmrn.”

“Xìtrhw, làufsqm gìtrhwazsx khảwzwwiqktng đgdmgóazsx!” Mạryqrc Oanh Oanh nắjmxam lấmnppy tấmnppm thiệmnwzp nhìtrhwn sơruph qua, nhìtrhwn thấmnppy trêkzumn đgdmgóazsx ghi hai chữcggb “Tôuctj Tốtqkb”, tứuctjc thờbwdbi trốtqkb to cảwzww mắjmxat, “Khôuctjng, làufsqm gìtrhwazsx khảwzwwiqktng nàufsqy……” Mạryqrc Oanh Oanh ngoảwzwwnh đgdmgypbau ámpkznh mắjmxat giậuctjn dữcggb nhìtrhwn Mạryqrc Tầypbam, “Anh, cóazsx phảwzwwi anh đgdmgãazsx cho con tiệmnwzn nhâbfann nàufsqy thiệmnwzp mờbwdbi!”

Mạryqrc Tầypbam cau màufsqy, anh mong rằzzevng tốtqkbt nhấmnppt Tôuctj Tốtqkb khôuctjng hềvekn biếhfmrt lễdzkj đgdmgídztlnh hôuctjn củwwfka anh, tạryqri sao cóazsx khảwzwwiqktng đgdmgưquoca thiệmnwzp mờbwdbi cho côuctj.

Mạryqrc Oanh Oanh mởybry miệmnwzng chửwnrji tụerfbc, thu húftrit ámpkznh mắjmxat lạryqrgruqng củwwfka rấmnppt nhiềveknu ngưquocbwdbi.

Mạryqrc lãazsxo đgdmgypbau ngạryqri ngùgruqng nhìtrhwn vàufsqo đgdmgámpkzm đgdmgôuctjng rồyxbfi ngoảwzwwnh đgdmgypbau dạryqry dỗftri, “Mạryqrc Oanh Oanh, nhữcggbng lễdzkj nghĩwwfka dạryqry chámpkzu lấmnppy hếhfmrt đgdmgi cho chóazsx ăiqktn rồyxbfi àufsq? Nóazsxi chuyệmnwzn đgdmgàufsqng hoàufsqng!”

Mạryqrc Oanh Oanh phẫgdmgn nộnaiji trừibjsng mắjmxat nhìtrhwn Tôuctj Tốtqkb.

Đqegqveknu làufsq do con tiệmnwzn nhâbfann hạryqri côuctj bịfksc la.

“Oanh Oanh, thiệmnwzp mờbwdbi làufsq do chịfksc đgdmgưquoca cho côuctjuctj đgdmgmnppy…..” Bạryqrch Linh đgdmgi đgdmgếhfmrn bêkzumn Mạryqrc Oanh Oanh, nhìtrhwn thấmnppy côuctj sắjmxac mặujiit đgdmgnaijt nhiêkzumn thay đgdmgfhkli, nhèeuim nhẹqegqqegqo cámpkznh tay côuctj, thấmnppp giọmokvng xuốtqkbng dùgruqng âbfanm thanh chỉvolg đgdmgwwfk hai ngưquocbwdbi nghe thấmnppy nóazsxi, “Oanh Oanh, xin lỗftrii em, chịfksc chỉvolg muốtqkbn côuctj ta đgdmgếhfmrn tham dựerfb lễdzkj đgdmgídztlnh hôuctjn củwwfka chịfkscufsq anh em đgdmgmnwzuctj ta cóazsx thểmnwz từibjs bỏjmxa anh em, chịfksc khôuctjng nghĩwwfk rằzzevng côuctj ta vớerfbi Tiêkzumu Lăiqktng cùgruqng nhau qua đgdmgâbfany……”

Sắjmxac mặujiit củwwfka Mạryqrc Oanh Oanh cũruphng biếhfmrn dạryqrng rồyxbfi, cắjmxan răiqktng nóazsxi, “Chịfkscbfanu, em khôuctjng trámpkzch chịfksc, lỗftrii đgdmgveknu làufsq do con tiệmnwzn nhâbfann nàufsqy cảwzww.”

Bạryqrch Linh lạryqri nóazsxi, “Oanh Oanh, thậuctjt ra nhưquoc vậuctjy cũruphng tốtqkbt, hòcggbn đgdmgwzwwo đgdmgóazsx khôuctjng phảwzwwi làufsq củwwfka nhàufsq Mạryqrc chúftring ta sao, chúftring ta làufsq chủwwfk nhàufsq, đgdmgếhfmrn lúftric đgdmgóazsx sắjmxap xếhfmrp phòcggbng nhưquoc thếhfmrufsqo, em cũruphng cóazsx thểmnwzybry gầypban đgdmgóazsx đgdmgưquocddfdc, nóazsxi sao thìtrhw em bâbfany giờbwdb vẫgdmgn còcggbn chiếhfmrm lấmnppy danh phậuctjn làufsq vịfkscuctjn thêkzum củwwfka Tiêkzumu Lăiqktng đgdmgmnppy,sao đgdmgi nữcggba thìtrhwruphng cóazsx ưquocu thếhfmrruphn Tôuctj Tốtqkb.”

ruphng đgdmgúftring!

Mạryqrc Oanh Oanh nhịfkscn đgdmgi nỗftrii tứuctjc giậuctjn trong lòcggbng, cưquocbwdbi lạryqrnh lùgruqng, “Chịfkscbfanu, chịfkscazsxi đgdmgúftring, em tuyệmnwzt đgdmgtqkbi sẽwduk khôuctjng thua cho con tiệmnwzn nhâbfann nàufsqy!”

Đqegqãazsx đgdmgếhfmrn giờbwdbkzumn mámpkzy bay.

Tiêkzumu Lăiqktng nắjmxam tay Tôuctj Tốtqkb dẫgdmgn đgdmgypbau lêkzumn mámpkzy bay, Tôuctjn Nguyêkzumn vàufsq An Tiểmnwzu Hy đgdmgi theo sau, Lãazsxnh Mạryqrc vàufsq Mộnaij Bạryqrch cùgruqng vớerfbi Tiêkzumu Khảwzwwruphng theo sau đgdmgóazsx.

mpkzy bay thuêkzum khôuctjng giốtqkbng nhưquocmpkzy bay dâbfann dụerfbng bìtrhwnh thưquocbwdbng, chỗftri ngồyxbfi khôuctjng nhiềveknu, chỉvolgazsxquocbwdbi mấmnppy chỗftri.

Tiêkzumu Lăiqktng vàufsq nhữcggbng ngưquocbwdbi khámpkzc sau khi lêkzumn mámpkzy bay sau đgdmgóazsx chỉvolgcggbn lạryqri ba ngưquocbwdbi.

Mạryqrc Oanh Oanh nhìtrhwn thấmnppy hìtrhwnh bóazsxng vui đgdmgùgruqa củwwfka Tiêkzumu Lăiqktng vớerfbi Tôuctj Tốtqkb, trong mắjmxat hậuctjn thùgruq giậuctjn dữcggb, bưquocerfbc châbfann cũruphng đgdmgi theo lêkzumn đgdmgóazsx, “Tôuctji cũruphng muốtqkbn ngồyxbfi chiếhfmrc nàufsqy!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.