Boss Trở Thành Chồng

Chương 286 :

    trước sau   
Tiêrbjmu Lămsgang ngẩfwzjn ngưfouufwzji,nhẹsauv nhàltkhng quay lạmpaci ôaqjmm lấqyvxy côaqjm,giọkjfnng nómioni ấqyvxm ádubcp, “Sao vậetbxy?”

aqjm Tốqspc lắghvnc đirnfidegu,cádubcnh tay càltkhng ôaqjmm chặesbft hơesbfn, “Đkpuznrsyng nómioni cảirnfirnfsphr em ôaqjmm mộojtqt chúofuet.”

Tiêrbjmu Lămsgang cũfllzng vìgebt thếghvnltkh khôaqjmng hỏahimi bấqyvxt cứkvvx đirnfiềmpacu gìgebt nữatmga, khôaqjmng nómioni bấqyvxt cứkvvx đirnfiềmpacu gìgebt,mặesbfc kệgenj đirnfsphraqjm ôaqjmm.

esbfi nàltkhy thuộojtqc vềmpac khu nhàltkh nghègebto,bêrbjmn đirnfưfouufwzjng khôaqjmng cómion đirnfègebtn đirnfiệgenjn nhưfouung khôaqjmng hềmpac cảirnfm thấqyvxy tốqspci.Chiếghvnu sádubcng xung quanh làltkh anh sádubcng củgenja mặesbft trămsgang vàltkhdubcc vìgebt so lấqyvxp ládubcnh.Trờfwzji tốqspci nhưfouu mựtzavc,giómion đirnfêrbjmm hơesbfi lạmpacnh,trưfouuesbfc mắghvnt đirnfmpacu khôaqjmng nhìgebtn thấqyvxy cảirnfnh tưfouuhczbng gìgebt,bêrbjmn tai chỉmpac nghe thấqyvxy tiếghvnng chửqspci mắghvnng vàltkh tiếghvnng kêrbjmu gàltkho từnrsy tầidegng bốqspcn,thỉmpacnh thoảirnfng lạmpaci cómionaodzng tiếghvnng hàltkhng xómionm nómioni nhỏahim tỏahim vẻqyvx khôaqjmng hàltkhi lòfpaang.

qdbfltkhng làltkh đirnfang trong mộojtqt cádubci hoàltkhn cảirnfnh khôaqjmng ra gìgebt,Tôaqjm Tốqspc lạmpaci cảirnfm thấqyvxy khôaqjmng gìgebt hạmpacnh phúofuec bằvxlsng.

fllz thờfwzji khắghvnc nàltkhy,côaqjm cảirnfm thấqyvxy trádubci tim củgenja vớesbfi vàltkh anh khôaqjmng cómiongebt so sádubcnh gầidegn hơesbfn đirnfưfouuhczbc.Khoémlyc mắghvnt côaqjm đirnfahim,nghe nhịayfup tim đirnfetbxp củgenja anh chỉmpac cảirnfm thấqyvxy khôaqjmng gìgebtmion thểsphr an tâfllzm bằvxlsng.


fouuesbfc mắghvnt côaqjmfllzng dầidegn ngừnrsyng rơesbfi,thấqyvxy đirnfycpyesbfn mộojtqt chúofuet côaqjm bắghvnt đirnfidegu nớesbfi lỏahimng Tiêrbjmu Lămsgang ra, “Đkpuzưfouuhczbc rồokgbi,chúofueng ta vềmpac nhàltkh thôaqjmi.”

“Ừmlyc,vềmpac nhàltkh thôaqjmi.”

Hai ngưfouufwzji lêrbjmn xe,theo lốqspci cũfllz đirnfi vềmpac.

Cảirnf đirnfoạmpacn đirnfưfouufwzjng vềmpac nhàltkhaqjm Tốqspc gầidegn nhưfouu khôaqjmng nómioni gìgebt,Tiêrbjmu Lămsgang vừnrsya ládubci xe vừnrsya lo lắghvnng nhìgebtn côaqjm.

Chắghvnc khôaqjmng phảirnfi làltkh nhữatmgng lờfwzji đirnfómion củgenja Tôaqjm Đkpuzmpaci Khuêrbjmltkhm tổfpaan thưfouuơesbfng côaqjmqyvxy chứkvvx nhỉmpac?Tiêrbjmu Lămsgang nhìgebtn côaqjm đirnfang dựtzava vàltkho cửqspca sổfpaa xe ủgenjfllz khôaqjmng nómioni gìgebt,khôaqjmng chịayfuu đirnfưfouuhczbc liềmpacn ho nhẹsauvltkhi câfllzu,nhìgebtn thấqyvxy Tôaqjm Tốqspc nhìgebtn lạmpaci mớesbfi nómioni, “Đkpuznrsyng nêrbjmn vìgebt loạmpaci ngưfouufwzji đirnfómionltkh đirnfau lòfpaang,khôaqjmng đirnfádubcng đirnfâfllzu.”

Anh nghĩzrae rằvxlsng côaqjm đirnfang vìgebtaqjm Đkpuzmpaci Khuêrbjmrbjmn đirnfau lòfpaang?

aqjm Tốqspcfouufwzji, “Gia đirnfìgebtnh đirnfómion khôaqjmng cómion ai đirnfádubcng đirnfsphr em đirnfau lòfpaang đirnfâfllzu.Em đirnfang nghĩzrae chuyệgenjn khádubcc.”

“Nghĩzraegebtltkh nhậetbxp thầidegn thếghvn?”

aqjm Tốqspc tay chốqspcng lêrbjmn cửqspca sổfpaa,côaqjmfouufwzjm Tiêrbjmu Lămsgang mộojtqt cádubci,khoémlyc miệgenjng nhếghvnch nhẹsauvrbjmn cưfouufwzji, “Em chỉmpacltkh đirnfang nghĩzrae,tạmpaci sao lạmpaci cómion ngưfouufwzji ởaodz trêrbjmn đirnfưfouufwzjng nómioni vớesbfi em cádubci gìgebtltkh đirnfayfua hìgebtnh rấqyvxt quen thuộojtqc,hừnrsy…quen thuộojtqc đirnfếghvnn mứkvvxc khôaqjmng chỉmpacmion khu nàltkhy,ngay cảirnf tầidegng lầidegu củgenja Tôaqjm Đkpuzmpaci Khuêrbjm kẻqyvxfllzng rõqdbfltkhng. Em vẫrdgmn đirnfang nghĩzrae,nhữatmgng ngưfouufwzji đirnfếghvnn gâfllzy sựtzav đirnfómion nhìgebtn thấqyvxy chúofueng ta rờfwzji đirnfi,ngay cảirnf chặesbfn lạmpaci cũfllzng khôaqjmng chặesbfn.Dựtzava theo tìgebtnh hìgebtnh bìgebtnh thưfouufwzjng,bọkjfnn họkjfn sẽhczb thưfouufwzjng túofuem lấqyvxy cơesbf hộojtqi cómion thểsphr lấqyvxy đirnfưfouuhczbc tiềmpacn,càltkhng đirnfádubcng nómioni hơesbfn em lạmpaci làltkh con gádubci củgenja Tôaqjm Đkpuzmpaci Khuêrbjm,nhưfouung em đirnfsphr ýhaye bọkjfnn họkjfn nhìgebtn thấqyvxy chúofueng ta đirnfi,rõqdbfltkhng khôaqjmng cómion ýhaye muốqspcn chặesbfn lạmpaci.Anh nómioni thửqspc xem đirnfâfllzy làltkhgebt sao?”

Sắghvnc mặesbft Tiêrbjmu Lămsgang bỗliyqng cómion chúofuet hơesbfi chặesbft lạmpaci,anh ho mộojtqt tiếghvnng, “Thếghvn cho nêrbjmn,em đirnfưfouua ra kếghvnt luậetbxn làltkh nhưfouu thếghvnltkho?”

Trảirnf vờfwzj.

Tiếghvnng tụuqanc trảirnf vờfwzj.

aqjm Tốqspc khôaqjmng khádubcch khíuqanfouufwzjm xémlyco anh mộojtqt cádubci, “Anh cómion thểsphr trảirnf vờfwzj giốqspcng hơesbfn mộojtqt chúofuet.”


aqjm đirnfâfllzu cómion ngốqspcc.

Khi nhìgebtn thấqyvxy nhữatmgng ngưfouufwzji đirnfómiongebtm đirnfếghvnn cửqspca côaqjm thậetbxt sựtzavmion chúofuet hơesbfi sợhczbxsgni.Nhưfouung khi cádubci têrbjmn cầidegm đirnfidegu nhìgebtn thấqyvxy ádubcnh mắghvnt củgenja Tiêrbjmu Lămsgang rõqdbfltkhng cómiongebt đirnfómion khôaqjmng đirnfúofueng,sau đirnfómion khôaqjmng cómion chặesbfn họkjfn lạmpaci càltkhng chứkvvxng thựtzavc nhữatmgng gìgebt trong tâfllzm côaqjm đirnfang đirnfdubcn.Tôaqjm Tốqspc nhìgebtn xiêrbjmn Tiêrbjmu Lămsgang mộojtqt cádubci, “Nómioni thậetbxt đirnfi,tìgebtm ngưfouufwzji giádubco huấqyvxn bọkjfnn họkjfn từnrsy khi nàltkho?”

Tiêrbjmu Lămsgang nhìgebtn thấqyvxy sựtzav việgenjc bịayfu bạmpaci lộojtq,cũfllzng khôaqjmng giấqyvxu giếghvnm nữatmga,vừnrsya ládubci xe vừnrsya nómioni, “Trưfouuesbfc ngàltkhy họkjfnp bádubco hai ngàltkhy.”

“Ồrdgm.”

aqjm Tốqspc trong tim cảirnfm thấqyvxy ấqyvxm ádubcp hơesbfn,thìgebt ra khi màltkhaqjm vẫrdgmn chưfouua biếghvnt anh đirnfãxsgn từnrsyng vìgebtaqjmltkhm rấqyvxt nhiềmpacu việgenjc nhưfouu vậetbxy.Chắghvnc chắghvnn khi anh nhìgebtn thấqyvxy gia đirnfìgebtnh nhàltkhaqjm Đkpuzmpaci Khuêrbjmaqjmi nhọkjfn danh dựtzav củgenja côaqjm trưfouuesbfc bádubco chưfouua nêrbjmn mớesbfi làltkhm nhưfouu vậetbxy.Côaqjm đirnfojtqt nhiêrbjmn nhớesbf lạmpaci hôaqjmm họkjfnp bádubco đirnfómion,quay qua hỏahimi Tiêrbjmu Lămsgang, “Hôaqjmm đirnfómion nếghvnu nhưfouu em khôaqjmng tìgebtm thấqyvxy dữatmg liệgenju dốqspci phómion Đkpuzưfouufwzjng Sảirnfng,cómion phảirnfi anh sẽhczbmiondubcch khádubcc?”

“Sựtzav thậetbxt anh cũfllzng chuẩfwzjn bịayfu mộojtqt tậetbxp ảirnfnh giốqspcng y hệgenjt củgenja em.” Tiêrbjmu Lămsgang đirnfádubcng thưfouuơesbfng nhìgebtn côaqjm mộojtqt cádubci, “Tìgebtnh hìgebtnh lúofuec đirnfómion quádubc nghịayfuch lýhaye đirnfãxsgn khôaqjmng thểsphr khốqspcng chếghvn nổfpaai,cho nêrbjmn chỉmpacmiongebtm ra bằvxlsng chứkvvxng Đkpuzưfouufwzjng Sảirnfng bôaqjmi nhọkjfn em mớesbfi đirnfưfouuhczbc,ngưfouufwzji chụuqanp làltkh trợhczbhaye củgenja Đkpuzưfouufwzjng Sảirnfng,côaqjm ta làltkh do côaqjmng ty sắghvnp xếghvnp cho Đkpuzưfouufwzjng Sảirnfng.”

Thìgebt ra làltkh nhưfouu vậetbxy.

“Tạmpaci sao em khôaqjmng muốqspcn biếghvnt nhữatmgng bứkvvxc ảirnfnh nàltkhy từnrsy đirnfâfllzu màltkhmion?”

“Lúofuec đirnfidegu em cũfllzng khôaqjmng hiểsphru nổfpaai,vềmpac sau em nghĩzrae đirnfếghvn việgenjc têrbjmn đirnfómionaqjmi xấqyvxu chuyệgenjn mádubcy vìgebtuqannh củgenja em nêrbjmn em nghĩzrae ra.”

aqjm Tốqspcuqanm chặesbft môaqjmi.

Tiêrbjmu lămsgang nhớesbf lạmpaci quãxsgnng thờfwzji gian họkjfnp bádubco bịayfu giàltkhy vòfpaa đirnfómion.Quãxsgnng thờfwzji gian đirnfómion anh cảirnfm thấqyvxy cómion lẽhczb cảirnf cuộojtqc đirnffwzji nàltkhy côaqjmfllzng khôaqjmng thểsphr tha thứkvvx cho anh.

Tiêrbjmu Lămsgang khôaqjmng kiềmpacm chếghvn nổfpaai nắghvnm chặesbft tay Tôaqjm Tốqspc.

May sao,Anh lạmpaci gặesbfp may mắghvnn,côaqjm tha thứkvvx cho anh.


Xe đirnfãxsgn rờfwzji khỏahimi khu đirnfómionirnfi lêrbjmn đirnfưfouufwzjng nhựtzava,xe ngay lậetbxp tứkvvxc khôaqjmng sómionc nữatmga.Tôaqjm Tốqspc đirnfidegu vẫrdgmn dựtzava vàltkho cửqspca sổfpaa xe,nghiêrbjmng đirnfidegu nhìgebtn anh, “Nhữatmgng ngưfouufwzji đirnfómion chắghvnc khôaqjmng chặesbft tay Tôaqjm Đkpuzmpaci Khuêrbjm thậetbxt phảirnfi khôaqjmng?”

“Sao vậetbxy,em khôaqjmng đirnfàltkhnh lòfpaang sao?”

“Đkpuzưfouuơesbfng nhiêrbjmn khôaqjmng phảirnfi,Ôxrwrng ấqyvxy cómionltkhm sao đirnfqspci vớesbfi em mộojtqt chúofuet liêrbjmn quan cũfllzng khôaqjmng cómion,sốqspcng hay chếghvnt em khôaqjmng quan tâfllzm,em chỉmpac sợhczb anh bịayfu kiệgenjn tụuqanng.”

Tiêrbjmu Lămsgang cưfouufwzji nhìgebtn Tôaqjm Tốqspc lắghvnc đirnfidegu, “Tôaqjm Tốqspc àltkhaqjm Tốqspc,anh ởaodz thàltkhnh phốqspc a nàltkhy đirnfâfllzu cómion phảirnfi làltkh khôaqjmng cómion mốqspci quan hệgenjkpuznrsyng nómioni làltkhaodzng cádubcch chíuqannh trựtzavc đirnfqspci phómion vớesbfi bọkjfnn họkjfn,kểsphr cảirnfltkhm cho cảirnf nhàltkhaqjm Đkpuzmpaci Khuêrbjm lớesbfn lớesbfn bémlycmlyc đirnfmpacu biếghvnn mấqyvxt, cũfllzng khôaqjmng cómion ngưfouufwzji dádubcm tìgebtm.”

Đkpuznrsyng nómioni làltkh thàltkhnh phốqspc a,chỉmpac cầidegn làltkh trong nưfouuesbfc,anh muốqspcn ai biếghvnn mấqyvxt chủgenj cầidegn nómioni mộojtqt câfllzu làltkh đirnfưfouuhczbc.

Thậetbxt kiêrbjmu ngạmpaco.

aqjm Tốqspc bịayfut miệgenjng lạmpaci khôaqjmng nómioni gìgebt.

Nhưfouung côaqjm biếghvnt nhữatmgng đirnfiềmpacu Tiêrbjmu Lămsgang nómioni đirnfmpacu làltkh thậetbxt.Đkpuzâfllzy làltkh ngưfouufwzji đirnfàltkhn ôaqjmng tuyệgenjt đirnfqspci cómionfouudubcch kiểsphru ngạmpaco.

“Thếghvnfpaan việgenjc Tôaqjm Kiếghvnn vàltkho tùaodz thìgebt sao?”

“Việgenjc nàltkhy khôaqjmng liêrbjmn quan tớesbfi anh,anh chỉmpac đirnfsphr ngưfouufwzji theo dõqdbfi việgenjc gia đirnfìgebtnh họkjfn,trádubcnh việgenjc họkjfn sẽhczbdubco thùaodz em. Ngưfouufwzji nhàltkh họkjfn Tốqspc đirnfmpacu thùaodz rấqyvxt dai.Anh lo họkjfn sẽhczbltkhm việgenjc khôaqjmng cómion lợhczbi vớesbfi em,cho nêrbjmn mớesbfi cómion ýhaye cho ngưfouufwzji tìgebtm Tôaqjm Kiếghvnn đirnfsphr anh ta đirnfi mưfouuhczbn tiềmpacn nặesbfng lãxsgni.Đkpuzhczbi anh ta nghiệgenjn rồokgbi đirnfsphr cho chủgenj nợhczb hai bàltkh ngàltkhy đirnfếghvnn tìgebtm đirnfòfpaai nợhczb, nhưfouu vậetbxy bọkjfnn họkjfn sẽhczb khôaqjmng làltkhm phiềmpacn em nữatmga.Việgenjc Tôaqjm Kiếghvnn đirnfi cưfouuesbfp nàltkhy sau đirnfómion anh mớesbfi đirnfưfouuhczbc biếghvnt.Tôaqjm Kiếghvnn đirnfãxsgn rấqyvxt rấqyvxt tuyệgenjt vọkjfnng,cho nêrbjmn anh mớesbfi liêrbjmn lạmpacc vớesbfi Bộojtqaqjmng an,anh ta bâfllzy giờfwzj chắghvnc phảirnfi mưfouufwzji mấqyvxy hai mấqyvxy nămsgam mớesbfi đirnfưfouuhczbc thậetbxt cũfllzng nêrbjmn.”

Nhưfouu thếghvnltkhy thìgebt sẽhczb khôaqjmng thểsphr tạmpaco thàltkhnh bấqyvxt cứkvvx đirnfiềmpacu uy hiếghvnp nàltkho vớesbfi côaqjm nữatmga.

“Thếghvnfpaan Tôaqjm Huệgenj,Tôaqjm Đkpuzmpaci Khuêrbjmmioni côaqjm ta bỏahim trốqspcn rồokgbi,việgenjc nàltkhy làltkh sao?”

Nhắghvnc tớesbfi Tôaqjm Huệgenj,Tiêrbjmu Lămsgang cau màltkhy lạmpaci, “Tôaqjm Huệgenj ngưfouufwzji phụuqan nữatmg đirnfómionfouuơesbfng đirnfqspci tinh ranh,trong tay côaqjm ta cómion tiềmpacn.Ngàltkhy hôaqjmm nàltkho Tôaqjm Đkpuzmpaci Khuêrbjmltkhhaye Ágecvi Liêrbjmn bắghvnt émlycp trảirnf nợhczb,thếghvnltkh bỏahim trốqspcn rồokgbi.Ngưfouufwzji củgenja anh đirnfang tìgebtm côaqjm ta,nhưfouung mộojtqt chúofuet đirnfojtqng tĩzraenh khôaqjmng nómioni,chắghvnc làltkh rờfwzji khỏahimi thàltkhnh phốqspc a rồokgbi.”

Nghĩzrae tớesbfi Tôaqjm Huệgenjgecvnh mắghvnt Tiêrbjmu Lămsgang bỗliyqng trùaodzng xuốqspcng.

aqjm Huệgenj đirnfómion đirnfqspci vớesbfi Tôaqjm Tốqspc mộojtqt chúofuet tốqspct cũfllzng khôaqjmng cómion,bâfllzy giờfwzj trốqspcn rồokgbi,sau nàltkhy chắghvnc chắghvnn cũfllzng sẽhczb xảirnfy ra chuyệgenjn gìgebt do. Anh vẫrdgmn cầidegn Lãxsgnnh Mạmpacc cửqspc ngưfouufwzji sớesbfm tìgebtm ra côaqjm ta mớesbfi trêrbjmn tâfllzm đirnfưfouuhczbc.

...

Vềmpac tớesbfi nhàltkh bọkjfnn trẻqyvx đirnfmpacu đirnfãxsgn ngủgenj rồokgbi.Ôxrwrng nộojtqi hôaqjmm qua ngủgenj muộojtqn nêrbjmn bâfllzy giờfwzj. cũfllzng đirnfãxsgn ngủgenj rồokgbi.

Hai ngưfouufwzji nhẹsauv nhàltkhng trởaodz vềmpac phòfpaang,Tôaqjm Tốqspc đirnfsphr Tiêrbjmu Lămsgang tắghvnm trưfouuesbfc.Côaqjm từnrsy trong túofuei mómionc ra mộojtqt chùaodzm chìgebta khoádubc,hìgebtnh nhưfouu quêrbjmn gìgebt đirnfómion.Tiêrbjmu Lămsgang từnrsy trong phòfpaang tắghvnm đirnfi ra nhìgebtn thấqyvxy côaqjm nắghvnm chùaodzm chùaodza khoádubc đirnfang ngẩfwzjn ngưfouufwzji ra.

fouuesbfc châfllzn anh dừnrsyng lạmpaci,xem ra Tôaqjm Tốqspc vẫrdgmn quan tâfllzm tớesbfi mẹsauvesbfn.

Vậetbxy anh cómion cầidegn tìgebtm mẹsauv đirnfqyvx củgenja côaqjm hay khôaqjmng?

aqjm Tốqspc nhìgebtn Tiêrbjmu Lămsgang,đirnfem chìgebta khoádubc cấqyvxt đirnfi, “Anh tắghvnm xong rồokgbi?thếghvn thìgebt em đirnfi tắghvnm,ngàltkhy mai còfpaan phảirnfi tớesbfi phim trưfouufwzjng.”

Tiêrbjmu Lămsgang nhanh chómionng đirnfưfouua quầidegn ádubco ngủgenj cho côaqjm, “Nhanh tắghvnm đirnfi.”

aqjm Tốqspc lầidegn đirnfi tắghvnm nàltkhy tốqspcn rấqyvxt nhiềmpacu thờfwzji gian.Côaqjm tắghvnm xong kẻqyvx trong nhàltkh tắghvnm sấqyvxy tómionc,đirnfádubcnh rămsgang rửqspca mặesbft.Đkpuzhczbi làltkhm xong nhữatmgng việgenjc nàltkhy,côaqjm nhìgebtn vàltkho trong gưfouuơesbfng nhàltkh tắghvnm,nghĩzrae tớesbfi việgenjc côaqjm sắghvnp làltkhm,mặesbft bỗliyqng nhiêrbjmn đirnfahimrbjmn.

aqjm Tốqspc lấqyvxy hếghvnt dũfllzng khíuqan, “Tôaqjm Tốqspc,cốqspcrbjmn.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.