Boss Trở Thành Chồng

Chương 284 :

    trước sau   
“ Chẳlzerng lẽkbiubdgyi khôbdgyng thểisoj tớkbiui?”

Tiêwrlfu Lăjwptng xuốzrlvng xe, “ ầyxkcm” mộzajlt tiếauarng đwnphóirebng cửvusza xe lạagtyi, “ đwnphxfdr đwnphâhtwju?”

bdgy Đmufpagtyi Khuêwrlf hậauarn Tiêwrlfu Lăjwptng đwnphếauarn thấxduou xưtxupơrtpdng, đwnphxfdrng thờcpvxi cũsqaeng làlmuz sợtsytbdgyi đwnphếauarn thấxduou xưtxupơrtpdng. Trưtxupkbiuc kia khi Tôbdgy Tốzrlv sa súqahbt ôbdgyng dáiqzjm thừfgpna cơrtpdbdgym hạagtyi, nhưtxupng đwnphzrlvi mặxvgvt vớkbiui Tiêwrlfu Lăjwptng... ôbdgyng ta cảqslm ýwnph nghĩqgxsiqzjo thùczwhsqaeng khôbdgyng dáiqzjm cóireb. Bởtsyti vìxfdr ôbdgyng đwnphãbdgy nhậauarn ra rằtxupng, ngưtxupcpvxi đwnphàlmuzn ôbdgyng nàlmuzy khôbdgyng phảqslmi làlmuz ngưtxupcpvxi màlmuz ôbdgyng cóireb thểisoj đwnphjwptc tộzajli. Cậauaru ta cóireb thểisoj khiếauarn ôbdgyng pháiqzj sảqslmn,khiếauarn ôbdgyng sa súqahbt nhưtxup vậauary, thìxfdr cậauaru ta sẽkbiuireb bảqslmn lĩqgxsnh khiếauarn cảqslm nhàlmuz ôbdgyng chếauart trong im lặxvgvng hơrtpdi tiếauarng.

lmuz ôbdgyng, hoàlmuzn toàlmuzn khôbdgyng muốzrlvn chếauart.

“ Đmufpxfdr, đwnphxfdrtsyt trêwrlfn lầyxkcu, cáiqzjc ngưtxupcpvxi theo tôbdgyi lêwrlfn lấxduoy đwnphi.”

“ Đmufpi”


Tiêwrlfu Lăjwptng đwnphiqzjn ôbdgyng cũsqaeng khôbdgyng dáiqzjm giởtsyt tròzwluxfdr, dắjwptt theo Tôbdgy Tốzrlv theo sau ôbdgyng đwnphi lêwrlfn lầyxkcu, nhàlmuztsyt đwnphâhtwjy khôbdgyng phảqslmi làlmuzjwptn hộzajl cao cấxduop, toàlmuzn làlmuziqzjc nhàlmuz lầyxkcu bìxfdrnh dâhtwjn gầyxkcn giảqslmi tỏqwipa ởtsyt ngoàlmuzi ngoạagtyi ôbdgy, trong hàlmuznh lang rấxduot âhtwjm u, cầyxkcu thang vừfgpna chậauart vừfgpna dốzrlvc, trêwrlfn hàlmuznh lang lạagtyi khôbdgyng cóireb đwnphèqnyzn, đwnphen nhưtxup mựufrzc. Tiêwrlfu Lăjwptng cẩiaenn thậauarn dìxfdru Tôbdgy Tốzrlvtxupkbiuc lêwrlfn phíutmna trưtxupkbiuc, nhàlmuz cao nhấxduot làlmuz lầyxkcu bốzrlvn, Tôbdgy Đmufpagtyi Khuêwrlflmuzwnph Álcmfi Liêwrlfn thuêwrlftsyt lầyxkcu bốzrlvn, khi ôbdgyng dẫpauqn theo Tiêwrlfu Lăjwptng vàlmuzbdgy Tốzrlv đwnphi ngang qua nhàlmuzlmuzng xóirebm, hàlmuzng xóirebm nhìxfdrn thấxduoy ôbdgyng ta liềgoxan chửvuszi mắjwptng um sùczwhm.

“ Álcmf đwnphùczwh, xui chếauart đwnphi đwnphưtxuptsytc, Tôbdgy Đmufpagtyi Khuêwrlf, tôbdgyi cảqslmnh cáiqzjo ôbdgyng, nhanh chóirebng dọqnyzn ra ngoàlmuzi ngay, nếauaru khôbdgyng đwnphfgpnng tráiqzjch tôbdgyi khôbdgyng kháiqzjch sáiqzjo, suốzrlvt ngàlmuzy la um sùczwhm, bọqnyzn trẻqwip trong nhàlmuzbdgyi bịqidc ôbdgyng dọqnyza sợtsyt rồxfdri.”

Hiểisojn nhiêwrlfn Tôbdgy Đmufpagtyi Khuêwrlf đwnphãbdgy quen vớkbiui tìxfdrnh cảqslmnh nàlmuzy, ngạagtyi ngùczwhng màlmuztxupcpvxi vớkbiui Tiêwrlfu Lăjwptng vàlmuzbdgy Tốzrlv, “ Chúqahbng tôbdgyi sốzrlvng ởtsyt lầyxkcu bốzrlvn, sắjwptp tớkbiui rồxfdri, rấxduot nhanh thôbdgyi.”

Rấxduot nhanh sẽkbiu đwnphếauarn lầyxkcu bốzrlvn.

Cửvusza trêwrlfn nhàlmuz lầyxkcu bốzrlvn khéidiyp hờcpvx, trong nhàlmuzwnph Álcmfi Liêwrlfn nghe thấxduoy bêwrlfn ngoàlmuzi cóireb đwnphzajlng tĩqgxsnh liềgoxan cẩiaenn thậauarn mởtsyt mộzajlt khe hởtsyt ra, bàlmuz ta thòzwlu đwnphyxkcu ra, nhìxfdrn thấxduoy làlmuzbdgy Đmufpagtyi Khuêwrlf mớkbiui thởtsyt phàlmuzo nhẹgoxa nhõqslem, nhìxfdrn thấxduoy Tiêwrlfu Lăjwptng vàlmuzbdgy Tốzrlvtsyt phíutmna sau Tôbdgy Đmufpagtyi Khuêwrlf, mặxvgvt Lýwnph Álcmfi Liêwrlfn liềgoxan biếauarn sắjwptc, sắjwptc mặxvgvt trắjwptng bệfqqich mau chóirebng mởtsyt cửvusza.

Đmufpzrlvi vớkbiui ngưtxupcpvxi màlmuz đwnphãbdgy khiếauarn họqnyz từfgpn thiêwrlfn đwnphưtxupcpvxng rơrtpdi xuốzrlvng đwnphqidca ngụtlywc, Lýwnph Álcmfi Liêwrlfn cũsqaeng giốzrlvng Tôbdgy Đmufpagtyi Khuêwrlf, sợtsytbdgyi vôbdgyczwhng.

Ngay cảqslm ýwnph nghĩqgxsiqzjo thùczwhsqaeng khôbdgyng dáiqzjm cóireb.

bdgy Đmufpagtyi Khuêwrlf dẫpauqn hai ngưtxupcpvxi vàlmuzo nhàlmuz, kếauart cấxduou nhàlmuz khôbdgyng cóirebxfdr đwnpháiqzjng nóirebi, chỉyxkclmuz mộzajlt căjwptn nhàlmuzireb nhữsqaeng gian nhàlmuz nốzrlvi kếauart vớkbiui nhau rấxduot lớkbiun, trong nhàlmuz đwnphisoj mộzajlt chiếauarc ** vàlmuzlmuzn ghếauar, bâhtwjy giờcpvxlmuzn ghếauar đwnphgoxau ngãbdgyczwhm lum trêwrlfn đwnphxduot, trêwrlfn ** cũsqaeng mộzajlt mớkbiu hỗlcmfn loạagtyn, ga giưtxupcpvxng vàlmuz chăjwptn đwnphgoxau bịqidcidiyn lêwrlfn, lộzajl ra tấxduom bảqslmng ** đwnphen sìxfdr. Bởtsyti vìxfdr khôbdgyng cóireb nhàlmuz bếauarp, nấxduou cơrtpdm cũsqaeng nấxduou trong nhàlmuz, trong nhàlmuz đwnphyxkcy dầyxkcu mỡhyie, còzwlun cóireb mộzajlt mùczwhi vịqidc rấxduot lạagty.

bdgy Đmufpagtyi Khuêwrlfireb chúqahbt ngạagtyi ngùczwhng, “ bọqnyzn chủutmn nợtsyt vừfgpna mớkbiui đwnphi...”

Ôwnphng thấxduoy Tiêwrlfu Lăjwptng sa sầyxkcm mặxvgvt lạagtyi, sợtsyt rằtxupng sẽkbiu chọqnyzc giậauarn tớkbiui anh, nhanh chóirebng lưtxuptsytm mộzajlt cáiqzji ghếauar đwnphưtxupa đwnphếauarn trưtxupkbiuc mặxvgvt anh, “ Tiêwrlfu tổqsleng, mờcpvxi ngồxfdri, mờcpvxi ngồxfdri.”

Tiêwrlfu Lăjwptng khôbdgyng thèqnyzm nhìxfdrn đwnphếauarn Tôbdgy Đmufpagtyi Khuêwrlf, lạagtynh giọqnyzng hỏqwipi, “ đwnphxfdr đwnphâhtwju?”

wnph Álcmfi Liêwrlfn liềgoxan móirebc chìxfdra khóireba từfgpn trong túqahbi ra, đwnphóireblmuz mộzajlt chiếauarc chìxfdra khóireba lâhtwju năjwptm, chắjwptc làlmuz khóireba đwnphxfdrng tâhtwjm, chìxfdra khóireba chíutmnnh làlmuz mộzajlt chìxfdra dàlmuzi nhỏqwip nhưtxup đwnphxfdrng thâhtwjm, chìxfdra khóireba dùczwhng mộzajlt sợtsyti dâhtwjy móirebc lạagtyi, sợtsyti dâhtwjy nàlmuzy chắjwptc làlmuz cho con đwnpheo trêwrlfn cổqsle, vìxfdr muốzrlvn đwnphgoxap còzwlun xỏqwip thêwrlfm mấxduoy hạagtyt châhtwju vàlmuzo. Lýwnph Álcmfi Liêwrlfn cùczwhng Tiểisoju Ýiqzj đwnphưtxupa chìxfdra khóireba cho Tiêwrlfu Lăjwptng,bàlmuz ta e dèqnyzlmuz nhìxfdrn Tiêwrlfu Lăjwptng, sợtsytbdgyi nóirebi rằtxupng, “ đwnphâhtwjy làlmuz mẹgoxabdgy Tốzrlv đwnphisoj lạagtyi cho Tôbdgy Tốzrlv...”

Tiêwrlfu Lăjwptng giao chìxfdra khóireba cho Tôbdgy Tốzrlv.


qahbc Tôbdgy Tốzrlv nhìxfdrn thấxduoy chiếauarc chìxfdra khóireba đwnphóireb, trong đwnphyxkcu thoáiqzjng qua mộzajlt sốzrlvxfdrnh ảqslmnh, dưtxupcpvxng nhưtxupbdgy nhớkbiu lạagtyi cáiqzji gìxfdr đwnphóireb, nhưtxupng nhữsqaeng hìxfdrnh ảqslmnh đwnphóireb lạagtyi biếauarn mấxduot trong nháiqzjy mắjwptt, côbdgy muốzrlvn nắjwptm cũsqaeng khôbdgyng nắjwptm lấxduoy đwnphưtxuptsytc.

Nhưtxupng cóireb mộzajlt đwnphiềgoxau côbdgyireb thểisoj khẳlzerng đwnphqidcnh rằtxupng, móirebn đwnphxfdrlmuzy chắjwptc chắjwptn làlmuz do mẹgoxabdgy đwnphisoj lạagtyi cho côbdgy.

bdgy Tốzrlvczwhng sứfqqic nắjwptm chặxvgvt lấxduoy chìxfdra khóireba trong tay, vừfgpna quay đwnphyxkcu qua đwnphãbdgy thấxduoy Tôbdgy Đmufpagtyi Khuêwrlflmuzwnph Álcmfi Liêwrlfn nhìxfdrn côbdgy chằtxupm chằtxupm, côbdgy hừfgpn lạagtynh mộzajlt tiếauarng, từfgpn trong túqahbi xáiqzjch lấxduoy mộzajlt láiqzj thưtxup ra, nhìxfdrn thấxduoy láiqzj thưtxup đwnphóireb mắjwptt hai ngưtxupcpvxi họqnyz liềgoxan sáiqzjng lêwrlfn, côbdgytxupcpvxi lạagtynh quăjwptng láiqzj thưtxup đwnphóireb cho Tôbdgy Đmufpagtyi Khuêwrlf, “ đwnphâhtwjy làlmuz ba chụtlywc ngàlmuzn, xem nhưtxup chấxduom dứfqqit chuyệfqqin nàlmuzy.”

bdgy Đmufpagtyi Khuêwrlf nhanh chóirebng mởtsytiqzj thửvusz đwnphóireb ra xem, sau khi nhìxfdrn thấxduoy ba xấxduop nhâhtwjn dâhtwjn tệfqqiwrlfn trong, ôbdgyng liềgoxan vui vẻqwipwrlfn, “ cóireb tiềgoxan rồxfdri, cuốzrlvi cùczwhng cũsqaeng cóireb tiềgoxan rồxfdri...” Tôbdgy Đmufpagtyi Khuêwrlfidiyo khóireba áiqzjo khoáiqzjc ra, giấxduou ba chụtlywc ngàlmuzn đwnphóireblmuzo trong túqahbi áiqzjo khoáiqzjc rồxfdri bụtlywm chặxvgvt lạagtyi.

Nếauaru làlmuz trưtxupkbiuc kia ba chụtlywc ngàlmuzn nàlmuzy, cũsqaeng chỉyxkc đwnphutmn cho ôbdgyng ăjwptn mộzajlt bữsqaea cơrtpdm thôbdgyi, nhưtxupng màlmuzhtwjy giờcpvx lạagtyi làlmuz tiềgoxan đwnphisoj cứfqqiu mạagtyng, khôbdgyng cóireb sốzrlv tiềgoxan nàlmuzy, ôbdgyng ngay cảqslm nhàlmuz nhưtxup vậauary cũsqaeng khôbdgyng ởtsyt nổqslei.

bdgy Tốzrlv nhìxfdrn bộzajl dạagtyng nàlmuzy cuảqslmbdgy Đmufpagtyi Khuêwrlf.

bdgy chỉyxkc khôbdgyng gặxvgvp ôbdgyng ta mộzajlt tháiqzjng mấxduoy thôbdgyi, ôbdgyng ta dưtxupcpvxng nhưtxup giàlmuzrtpdn trưtxupkbiuc kia hai mưtxupơrtpdi tuổqslei, đwnphyxkcu tóirebc cũsqaeng bạagtyc phơrtpd, trêwrlfn ngưtxupcpvxi luôbdgyn mặxvgvc chiếauarc áiqzjo vest bâhtwjy giờcpvx lạagtyi biếauarn thàlmuznh chiếauarc áiqzjo bẩiaenn thỉyxkcu, còzwlun cóirebwnph Álcmfi Liêwrlfn, trưtxupkbiuc kia toàlmuzn thâhtwjn đwnphgoxau làlmuzlmuzng hiệfqqiu, nhìxfdrn ngưtxupcpvxi bằtxupng nửvusza con mắjwptt, bâhtwjy giờcpvx lạagtyi cúqahbi ngưtxupcpvxi lấxduoy lòzwlung trôbdgyng cóireb vẻqwip giàlmuz đwnphi mấxduoy chụtlywc tuổqslei.

bdgy Tốzrlv nhìxfdrn bộzajl dạagtyng củutmna họqnyz, hoàlmuzn toàlmuzn khôbdgyng cóireb chúqahbt thưtxupơrtpdng hạagtyi.

Nhữsqaeng ngưtxupcpvxi nàlmuzy nếauaru khôbdgyng phảqslmi tâhtwjm thuậauart bấxduot chíutmnnh, sao lạagtyi thảqslmm nhưtxup vậauary chứfqqi.

bdgy nắjwptm lấxduoy tay Tiêwrlfu Lăjwptng, đwnphang chuẩiaenn bịqidc đwnphi, thìxfdr nghe thấxduoy hai ngưtxupcpvxi trong nhàlmuz bắjwptt đwnphyxkcu tranh chấxduop.

“ Đmufpagtyi Khuêwrlf, tiềgoxan khôbdgyng thểisoj đwnphisojtsyt chỗlcmf ôbdgyng đwnphưtxuptsytc, tôbdgyi cũsqaeng khôbdgyng cóireb tiềgoxan, ôbdgyng chia cho tôbdgyi mộzajlt chúqahbt.” Lýwnph Álcmfi Liêwrlfn bưtxupkbiuc lêwrlfn muốzrlvn cưtxupkbiup tiềgoxan trong túqahbi ôbdgyng ta, Tôbdgy Đmufpagtyi Khuêwrlf liềgoxan đwnphiaeny bàlmuz ta ra, chĩqgxsa vàlmuzo mũsqaei bàlmuz ta chửvuszi ầyxkcm lêwrlfn, “ chia chia chia tôbdgyi sẽkbiu khôbdgyng chia cho bàlmuz xu nàlmuzo đwnphâhtwju, nếauaru nhưtxup khôbdgyng phảqslmi con trai củutmna bàlmuz đwnphi vay mưtxuptsytn nặxvgvng lãbdgyi, chúqahbng ta làlmuzm sao cóireb thểisoj trởtsyt thàlmuznh bộzajl dạagtyng bâhtwjy giờcpvx? Ngưtxupcpvxi đwnphàlmuzn bàlmuzbdgyutmnch sựufrz nhưtxuplmuz, hồxfdri trưtxupkbiuc ăjwptn củutmna tôbdgyi mặxvgvc củutmna tôbdgyi xàlmuzi củutmna tôbdgyi, bâhtwjy giờcpvxbdgyi sa súqahbt nhưtxup vậauary rồxfdri màlmuzlmuzzwlun nhưtxup con quỷkdlmqahbt máiqzju vậauary. Sao bàlmuz khôbdgyng đwnphi tìxfdrm con gáiqzji ngoan củutmna bàlmuz đwnphi, đwnphi tìxfdrm Tôbdgy Huệfqqi đwnphi, con nha đwnphyxkcu thốzrlvi tha đwnphóirebqslelmuzng cóireb tiềgoxan, chíutmnnh làlmuz khôbdgyng chịqidcu trảqslm tiềgoxan dùczwhm, lạagtyi trốzrlvn tráiqzjnh đwnphếauarn mấxduot bóirebng luôbdgyn, nha đwnphyxkcu chếauart tiệfqqit đwnphfgpnng đwnphisojbdgyi bắjwptt đwnphưtxuptsytc, tôbdgyi màlmuz gặxvgvp đwnphưtxuptsytc nóireb chắjwptc chắjwptn sẽkbiu đwnpháiqzjnh gãbdgyy châhtwjn nóireb.”

wnph Álcmfi Liêwrlfn ngãbdgy xuốzrlvng đwnphxduot, lạagtyi bòzwluwrlfn muốzrlvn giậauart tiềgoxan lạagtyi, khóirebc lóirebc um sùczwhm nóirebi, “ Tôbdgy Đmufpagtyi Khuêwrlf đwnphxfdrbdgytxupơrtpdng tâhtwjm nàlmuzy, tôbdgyi theo ôbdgyng chịqidcu nhiềgoxau uấxduot ứfqqic nhưtxup vậauary, tôbdgyi sinh con cho ôbdgyng, còzwlun ôbdgyng thìxfdr sao, quay đwnphyxkcu liềgoxan đwnphi cưtxupkbiui ngưtxupcpvxi kháiqzjc, con trai... ôbdgyng còzwlun khôbdgyng biếauart xấxduou hổqslelmuzirebi tôbdgyi àlmuz, nóireb thàlmuznh ra nhưtxup vậauary khôbdgyng phảqslmi đwnphgoxau do ôbdgyng tậauarp quen nóireb àlmuz? Ôwnphng mau trảqslm tiềgoxan lạagtyi cho tôbdgyi, nếauaru khôbdgyng hôbdgym nàlmuzy chủutmn nợtsyt tớkbiui đwnphâhtwjy nữsqaea, tôbdgyi lậauarp tứfqqic nóirebi cho họqnyz biếauart trong tay ôbdgyng cóireb ba chụtlywc ngàlmuzn, đwnphếauarn lúqahbc đwnphóireb ai cũsqaeng đwnphfgpnng hòzwlung lấxduoy đwnphưtxuptsytc sốzrlv tiềgoxan nàlmuzy.”

“ Bàlmuziqzjm”

“ Dáiqzjm hay khôbdgyng ôbdgyng cứfqqilmuzm thửvusz đwnphi.” Lýwnph Álcmfi Liêwrlfn nhưtxup mộzajlt bàlmuz đwnphwrlfn vậauary, đwnphyxkcu tóirebc rốzrlvi bùczwh mắjwptt đwnphqwipzwlue, bàlmuz nhìxfdrn mộzajlt vòzwlung trong nhàlmuz, nhìxfdrn thấxduoy phíutmna sau cửvusza cóireb mộzajlt câhtwjy gậauary dàlmuzi, liềgoxan cầyxkcm chặxvgvt trêwrlfn tay, “ Kiếauarp nàlmuzy tôbdgyi mùczwh rồxfdri mớkbiui theo phảqslmi ngưtxupcpvxi đwnphàlmuzn ôbdgyng nhưtxup ôbdgyng, Tôbdgy Đmufpagtyi Khuêwrlf, hôbdgym nay ôbdgyng khôbdgyng chia tiềgoxan cho tôbdgyi, chúqahbng ta ai cũsqaeng đwnphfgpnng hòzwlung sốzrlvng tốzrlvt.”

“ Ngưtxupcpvxi đwnphàlmuzn bàlmuz đwnphwrlfn nàlmuzy”

Hai ngưtxupcpvxi liềgoxan nhàlmuzo vàlmuzo đwnpháiqzjnh nhau.

Tiêwrlfu Lăjwptng bảqslmo vệfqqibdgy Tốzrlvidiyo côbdgy ra cửvusza, “ chúqahbng ta đwnphi?”

“ Đmufpi”

bdgy Tốzrlv khôbdgyng mang Tiểisoju Thấxduot vàlmuz Cảqslmnh Thụtlywy đwnphếauarn chíutmnnh làlmuz khôbdgyng muốzrlvn họqnyz nhìxfdrn thấxduoy cảqslmnh nàlmuzy.

Hai ngưtxupcpvxi nắjwptm tay nhau chuẩiaenn bịqidc rờcpvxi khỏqwipi, thìxfdr nghe thấxduoy trêwrlfn hàlmuznh lang vang lêwrlfn tiếauarng bưtxupkbiuc châhtwjn hỗlcmfn đwnphzajln, Tôbdgy Tốzrlvlmuz Tiêwrlfu Lăjwptng nhìxfdrn vàlmuzo nhau, chưtxupa tớkbiui hai phúqahbt thìxfdr nhìxfdrn thấxduoy mấxduoy ngưtxupcpvxi đwnphàlmuzn ôbdgyng cao lớkbiun thôbdgy kệfqqich cầyxkcm câhtwjy gậauary xôbdgyng lêwrlfn lầyxkcu bốzrlvn.

bdgy Đmufpagtyi Khuêwrlflmuzwnph Álcmfi Liêwrlfn đwnphang đwnpháiqzjnh túqahbi bụtlywi trong nhàlmuz nghe thấxduoy tiếauarng đwnphzajlng, liềgoxan dừfgpnng đwnphzajlng táiqzjc lạagtyi, sắjwptc mặxvgvt trắjwptng bệfqqich.

bdgy Đmufpagtyi Khuêwrlf bịqidc dọqnyza đwnphếauarn liềgoxan trựufrzc tiếauarp quỳbsbf trưtxupkbiuc mặxvgvt Tôbdgy Tốzrlv, ôbdgyng ta kéidiyo áiqzjo Tôbdgy Tốzrlv khổqsle sởtsyt van xin côbdgy, “ Tôbdgy Tốzrlv, Tôbdgy Tốzrlv... con hãbdgyy cứfqqiu ba, cứfqqiu ba vớkbiui, bọqnyzn họqnyzirebi rồxfdri, nếauaru hôbdgym nay khôbdgyng trảqslm cho bọqnyzn cho vay nặxvgvng lãbdgyi mưtxupcpvxi ngàlmuzn, thìxfdr họqnyz sẽkbiu chặxvgvt mộzajlt tay củutmna ba, Tôbdgy Tốzrlv, con phảqslmi cứfqqiu ba...”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.