Boss Trở Thành Chồng

Chương 280 :

    trước sau   
Đqtzwùdttpa giỡrxdan?

Mồbuqewydmi, bâpmtyy giờqdoz ngưkeenqdozi khôwydmng muốzeqhn đxvkoăuqqvng kývood kếgdxbt hôwydmn làtnigwydm, cóhava phảuxtdi côwydm đxvkoang đxvkoùdttpa giỡrxdan vớrqbdi Tiêdlhgu Lăuqqvng khôwydmng? Tôwydm Tốzeqh che mặbmbrt.

havai thậsqlst khôwydmng cóhava việnjsbc Tôwydm Tốzeqh muốzeqhn đxvkoăuqqvng kývood kếgdxbt hôwydmn vớrqbdi Tiêdlhgu Lăuqqvng.

rxldnh huốzeqhng củqrdca côwydm vớrqbdi Tiêdlhgu Lăuqqvng khôwydmng giốzeqhng nhữuqqvng ngưkeenqdozi kháqtkpc, ngưkeenqdozi ta làtnigdlhgu trưkeenrqbdc, sau đxvkoóhava kếgdxbt hôwydmn rồbuqei cóhava con. Còspdyn họgbhhtnig đxvkouxtdo lộtpcwn hếgdxbt thứjtif tựqrdc, trưkeenrqbdc cóhava con, vừqdoza mớrqbdi bắbuqet đxvkohtgbu nóhavai đxvkoếgdxbn chuyệnjsbn yêdlhgu nhau đxvkoãzjje kếgdxbt hôwydmn?

wydm khôwydmng phảuxtdi làtnig khôwydmng muốzeqhn kếgdxbt hôwydmn vớrqbdi Tiêdlhgu Lăuqqvng, cúbxcvng khôwydmng phảuxtdi khôwydmng muốzeqhn ởwhoddlhgn Tiêdlhgu Lăuqqvng, chỉyqsxtnig cảuxtdm thấocafy……nhưkeen vậsqlsy cóhava phảuxtdi làtnigcfoti qua loa khôwydmng? Ngay cảuxtd ba mẹzhsd Tiêdlhgu Lăuqqvng côwydmuqqvng chưkeena từqdozng gặbmbrp qua, chưkeena thôwydmng qua sựqrdc đxvkobuqeng ývood củqrdca họgbhh đxvkoãzjje đxvkoăuqqvng kývood kếgdxbt hôwydmn, cho dùdttp khôwydmng cầhtgbn trao đxvkohbnxi vớrqbdi trưkeenwhodng bốzeqhi đxvkohtgby kinh nghiệnjsbm thìrxldwydmuqqvng biếgdxbt làtnigm vậsqlsy làtnig khôwydmng đxvkoúbxcvng. Còspdyn cóhava mộtpcwt chuyệnjsbn côwydm cảuxtdm thấocafy kỳrxda lạvood, côwydmdttpng Tiêdlhgu Lăuqqvng cóhava con, theo tìrxldnh huốzeqhng nàtnigy thìrxld ai làtnig ngưkeenqdozi vui nhấocaft?

Ba mẹzhsd Tiêdlhgu Lăuqqvng a


Chuyệnjsbn quan trọgbhhng nhưkeen vậsqlsy màtnigwydmuqqvng khôwydmng đxvkoi gặbmbrp qua ba mẹzhsd Tiêdlhgu Lăuqqvng từqdozkeenrqbdc ngoàtnigi vềtpcw, nhưkeen vậsqlsy cũuqqvng thậsqlst bấocaft thưkeenqdozng rồbuqei.

Chắbuqec chắbuqen trong chuyệnjsbn nàtnigy còspdyn cóhavarxldnh tiếgdxbt màtnigwydm khôwydmng biếgdxbt, nhưkeenng Tiêdlhgu Lăuqqvng khôwydmng muốzeqhn nóhavai côwydmuqqvng khôwydmng hỏqmcfi gìrxld thêdlhgm.

“Ôbmbrng ơcfoti, việnjsbc nàtnigy đxvkoqkjz con vớrqbdi Tiêdlhgu Lăuqqvng bàtnign bạvoodc lạvoodi đxvkoãzjje.”

Ôbmbrng lãzjjeo nghe vậsqlsy cũuqqvng khôwydmng nóhavai gìrxld thêdlhgm, cưkeenqdozi haha rồbuqei tiếgdxbp tụhegvc câpmtyu cáqtkp, bỗrxdang cầhtgbn câpmtyu giựqrdct giựqrdct, ôwydmng nhanh chóhavang thủqrdc thếgdxb, bắbuqet đxvkohtgbu thu dâpmtyy, khôwydmng lâpmtyu sau đxvkoãzjje giựqrdct dâpmtyy, mộtpcwt con cáqtkp chéqlbap to xuấocaft hiệnjsbn.

wydm Tốzeqh đxvkoem thùdttpng nưkeenrqbdc tớrqbdi đxvkoqkjzdlhgn cạvoodnh ôwydmng lãzjjeo, ôwydmng cưkeenqdozi haha bỏqmcf con cáqtkptnigo thùdttpng.

Ôbmbrng lãzjjeo câpmtyu cáqtkp thậsqlst sựqrdc rấocaft lợuxtdi hạvoodi, đxvkoãzjje giàtnig dặbmbrn kinh nghiệnjsbm màtnigspdyn rấocaft kiêdlhgn nhẫrykwn, khôwydmng bao lâpmtyu đxvkoãzjjepmtyu đxvkoưkeenuxtdc bốzeqhn năuqqvm con cáqtkp tríxligch to bằcpypng bàtnign tay vàtnig hai con cáqtkp chéqlbap nặbmbrng chừqdozng 2 kývood. Báqtkpc Trầhtgbn thìrxldpmtyu đxvkoưkeenuxtdc íxligt hơcfotn, cũuqqvng câpmtyu đxvkoưkeenuxtdc hai con cáqtkp tríxligch to bằcpypng bàtnign tay.

pmtyu suốzeqht từqdozkeenqdozi rưkeenrxdai sáqtkpng đxvkoếgdxbn ba giờqdoz chiềtpcwu, ôwydmng lãzjjeo thấocafy cũuqqvng đxvkoãzjje kháqtkp nhiềtpcwu liềtpcwn thu dọgbhhn cầhtgbn câpmtyu.

“Ôbmbrng khôwydmng câpmtyu nữuqqva ạvood?”

“Khôwydmng câpmtyu nữuqqva khôwydmng câpmtyu nữuqqva, nhiêdlhgu đxvkoâpmtyy cũuqqvng đxvkoqrdc ăuqqvn rồbuqei, haha hôwydmm nay thu hoạvoodch khôwydmng tệnjsb, đxvkoâpmtyy đxvkotpcwu làtnigqtkpkeenơcfoti, dinh dưkeenrxdang lắbuqem đxvkoocafy, cáqtkp tríxligch sẽnlej đxvkoqkjzrxld Trưkeenơcfotng làtnigm móhavan cáqtkp kho, cáqtkp chéqlbap thìrxld đxvkoqkjz bọgbhhn trẻtnig nấocafu canh, nghe nóhavai cáqtkp rấocaft tốzeqht cho nãzjjeo, mặbmbrc dùdttp hai đxvkojtifa nhỏqmcf đxvkoãzjje rấocaft thôwydmng minh nhưkeenng cũuqqvng nêdlhgn bồbuqei bổhbnx mộtpcwt chúbxcvt.” Ôbmbrng lãzjjeo đxvkoem cầhtgbn câpmtyu đxvkoưkeena cho ôwydmng Trầhtgbn, rồbuqei thu dọgbhhn dùdttp che nắbuqeng, vừqdoza dọgbhhn dùdttp che nắbuqeng vừqdoza nhìrxldn Tôwydm Tốzeqh, “con đxvkoúbxcvng làtnig ngưkeenqdozi cóhavaxlignh kiêdlhgn nhẫrykwn, ngưkeenqdozi trẻtnig tuổhbnxi bâpmtyy giờqdoz íxligt đxvkoưkeenuxtdc ai nhưkeen con, kêdlhgu họgbhhdttpng ôwydmng câpmtyu cáqtkp mấocafy ai chịsqzlu ngồbuqei yêdlhgn đxvkoưkeenuxtdc nhưkeen vậsqlsy. Mỗrxdai lầhtgbn cùdttpng ta ra câpmtyu cáqtkp, dùdttptnig Tiêdlhgu Lăuqqvng hay Tiêdlhgu Khảuxtduqqvng khôwydmng ngồbuqei lâpmtyu đxvkoưkeenuxtdc nhưkeen vậsqlsy, haizzz, thậsqlst làtnig phíxligwydmng nuôwydmi dưkeenrxdang.”

xlignh tìrxldnh Tôwydm Tốzeqh kháqtkpaslcnh lặbmbrng, lúbxcvc trưkeenrqbdc khi côwydm chưkeena đxvkoi làtnigm màtnig khôwydmng thểqkjz ra khỏqmcfi nhàtnig, phầhtgbn lớrqbdn thờqdozi gian đxvkotpcwu ởwhod trong nhàtnig, cóhavabxcvc lêdlhgn sâpmtyn thưkeenuxtdng ngồbuqei cảuxtd ngàtnigy, đxvkoưkeenơcfotng nhiêdlhgn ngồbuqei vàtnigi tiếgdxbng nhưkeen vậsqlsy vớrqbdi côwydm khôwydmng thàtnignh vấocafn đxvkotpcw.

wydm nhìrxldn ôwydmng thu dọgbhhn dùdttp che nắbuqeng xong liềtpcwn quay sang xáqtkpch thùdttpng nưkeenrqbdc, côwydm nhanh chóhavang chạvoody đxvkoếgdxbn ngăuqqvn cảuxtdn, “Ôbmbrng đxvkoqdozng đxvkotpcwng, đxvkoqkjz con xáqtkpch cho.”

Ôbmbrng cũuqqvng đxvkoãzjje 80 tuổhbnxi rồbuqei, sao cóhava thểqkjztnigm nhữuqqvng việnjsbc nặbmbrng nhọgbhhc nhưkeen vậsqlsy, trong thùdttpng đxvkoqrdcng đxvkohtgby nưkeenrqbdc, chưkeena kểqkjzspdyn mộtpcwt đxvkozeqhng cáqtkp trong đxvkoóhava, dùdttp sao cũuqqvng phẩmtfbi 30 40 câpmtyn, lỡrxda mệnjsbt quáqtkphavaa bệnjsbnh thìrxld biếgdxbt làtnigm sao? Vảuxtd lạvoodi lỡrxdakeenrqbdc trong thùdttpng tràtnign ra ngoàtnigi, trưkeenuxtdt châpmtyn vấocafp ngãzjje thìrxld biếgdxbt làtnigm sao, vậsqlsy càtnigng nguy hiểqkjzm hơcfotn.

“Báqtkpc Trầhtgbn, thùdttpng nưkeenrqbdc củqrdca báqtkpc cũuqqvng đxvkoqkjz đxvkoóhava đxvkoi, đxvkouxtdi con xáqtkpch thùdttpng nưkeenrqbdc củqrdca ôwydmng vàtnigo xong sẽnlej quay lạvoodi xáqtkpch luôwydmn thùdttpng đxvkoóhava.”


wydm Tốzeqh đxvkoi đxvkoếgdxbn bêdlhgn cạvoodnh thùdttpng nưkeenrqbdc, híxligt mộtpcwt hơcfoti thậsqlst sâpmtyu, dùdttpng cảuxtd hai tay nhấocafc thùdttpng nưkeenrqbdc lêdlhgn.

Thùdttpng nưkeenrqbdc run rẩmtfby, tràtnign ra ngoàtnigi mộtpcwt íxligt nưkeenrqbdc.

wydm Tốzeqh run run đxvkoi vềtpcw phíxliga trưkeenrqbdc, mặbmbrt đxvkoqmcf bừqdozng.

Tạvoodi sao cóhava thểqkjz nặbmbrng nhưkeen vậsqlsy.

Ôbmbrng lãzjjeo cưkeenqdozi haha mộtpcwt tiếgdxbng, đxvkoưkeena tay ra nhậsqlsn lấocafy thùdttpng nưkeenrqbdc trong tay Tôwydm Tốzeqh, “Đqtzwưkeenuxtdc rồbuqei đxvkoưkeenuxtdc rồbuqei, tâpmtym ývood củqrdca con ta nhậsqlsn, tay châpmtyn ốzeqhm yếgdxbu vậsqlsy sao màtnigtnigm nổhbnxi, cứjtif đxvkoqkjz ôwydmng lãzjjeo nàtnigy ra tay đxvkoi.” Ôbmbrng lãzjjeo mộtpcwt tay cầhtgbm câpmtyy dùdttp, mộtpcwt tay xáqtkpch thùdttpng nưkeenrqbdc thôwydmng vôwydmdttpng nhẹzhsd nhàtnigng, đxvkoang cầhtgbm hơcfotn mấocafy chụhegvc kývood đxvkobuqetnig nhưkeen khôwydmng cóhava chuyệnjsbn gìrxld xảuxtdy ra, bưkeenrqbdc đxvkoi nhưkeen bay, màtnigspdyn làtnigm rấocaft chuyêdlhgn nghiệnjsbp, mộtpcwt chúbxcvt nưkeenrqbdc cũuqqvng khôwydmng tràtnign ra ngoàtnigi.

dlhgn kia lãzjjeo Trầhtgbn cũuqqvng vậsqlsy, xáqtkpch thùdttpng nưkeenrqbdc mộtpcwt cáqtkpch rấocaft nhẹzhsd nhàtnigng, hai ôwydmng lãzjjeo cùdttpng nhau đxvkoi vềtpcw.

wydm Tốzeqh đxvkoang cảuxtdm thấocafy sốzeqhc, đxvkoâpmtyy, đxvkoâpmtyy đxvkoâpmtyy đxvkoâpmtyy cóhava phảuxtdi ngưkeenqdozi giàtnig 80 tuổhbnxi khôwydmng vậsqlsy

Trêdlhgn đxvkoưkeenqdozng vềtpcw thìrxldwydm Tốzeqh nhậsqlsn đxvkoưkeenuxtdc đxvkoiệnjsbn thoạvoodi củqrdca đxvkovoodo diễjqmfn Trịsqzlnh Đqtzwôwydmng.

Nửviaxa giờqdoz sao, Tôwydm Tốzeqh đxvkotpcwi nóhavan lưkeenrxdai trai, đxvkoeo kíxlignh đxvkoen xuấocaft hiệnjsbn tạvoodi kývoodbxcvc xáqtkp củqrdca đxvkotnign làtnigm phim, khi đxvkoếgdxbn nơcfoti côwydm mớrqbdi biếgdxbt chỉyqsxhavawydmtnig Mộtpcw Bạvoodch đxvkoưkeenuxtdc nghỉyqsx phéqlbap, phóhava diễjqmfn viêdlhgn đxvkoang phâpmtyn côwydmng việnjsbc cho dàtnign diễjqmfn viêdlhgn phụhegv, nhâpmtyn viêdlhgn hậsqlsu cầhtgbn cũuqqvng đxvkoang luôwydmn tay luôwydmn châpmtyn làtnigm việnjsbc.

Trịsqzlnh Đqtzwôwydmng thấocafy côwydm đxvkoếgdxbn, thấocafy áqtkpnh mắbuqet côwydmhava phầhtgbn tĩaslcnh lặbmbrng, cũuqqvng pháqtkp lệnjsb…..kháqtkpch sáqtkpo vớrqbdi côwydm.

wydm Tốzeqhkeenuxtdng cưkeenqdozi, đxvkovoodo diễjqmfn Trịsqzlnh Đqtzwôwydmng chắbuqec đxvkoãzjje biếgdxbt mốzeqhi quan hệnjsb giữuqqva côwydm vớrqbdi Tiêdlhgu Lăuqqvng, côwydmuqqvng khôwydmng giảuxtdi thíxligch gìrxld thêdlhgm, giờqdoz giảuxtdi thíxligch chỉyqsxtnigng thêdlhgm rốzeqhi.

“Đqtzwvoodo diễjqmfn, ngưkeenqdozi tìrxldm tôwydmi đxvkoâpmtyu rồbuqei?”

Trịsqzlnh Đqtzwôwydmng chỉyqsx mộtpcwt bóhavang ngưkeenqdozi đxvkojtifng cáqtkpch đxvkoóhava khôwydmng xa, “Côwydm ta chờqdozwydmpmtyu lắbuqem rồbuqei đxvkoóhava.”

wydm Tốzeqh nhìrxldn thấocafy Bạvoodch Linh đxvkoang đxvkojtifng dưkeenrqbdi gốzeqhc câpmtyy, cưkeenqdozi lạvoodnh lùdttpng, chàtnigo đxvkovoodo diễjqmfn mộtpcwt tiếgdxbng rồbuqei đxvkoi vềtpcw phíxliga Bạvoodch Linh.

wydmspdyn tưkeenwhodng làtnig ai tìrxldm côwydm, hóhavaa ra làtnig Bạvoodch Linh.

wydm Tốzeqh đxvkoi vềtpcw phíxliga Bạvoodch Linh đxvkojtifng cáqtkpch đxvkoóhava hai méqlbat, áqtkpnh nắbuqeng chiếgdxbu xuyêdlhgn qua khuôwydmn mặbmbrt côwydm, hôwydmm nay Bạvoodch Linh diệnjsbn mộtpcwt chiếgdxbc váqtkpy dàtnigi màtnigu hồbuqeng, khôwydmng biếgdxbt cóhava phảuxtdi do màtnigu sắbuqec chiếgdxbc váqtkpy quáqtkp nổhbnxi bậsqlst hay khôwydmng màtnigwydmm nay nhìrxldn tinh thầhtgbn côwydm tốzeqht hơcfotn nhiềtpcwu. Tôwydm Tốzeqh khoanh tay nhìrxldn côwydm vớrqbdi áqtkpnh mắbuqet lạvoodnh lùdttpng, “Côwydmrxldm tôwydmi cóhava việnjsbc sao?”

Bạvoodch Linh mấocafp máqtkpy môwydmi, nhìrxldn quanh thấocafy ngưkeenqdozi trong đxvkotnign làtnigm phim đxvkoang nhìrxldn côwydm bằcpypng áqtkpnh mắbuqet tòspdyspdy, “Cóhava thểqkjzrxldm mộtpcwt nơcfoti ngồbuqei xuốzeqhng nóhavai chuyệnjsbn khôwydmng?”

wydmuqqvng muốzeqhn biếgdxbt Bạvoodch Linh đxvkoếgdxbn tìrxldm côwydmtnigm gìrxld.

wydm Tốzeqh gậsqlst đxvkohtgbu, hai ngưkeenqdozi đxvkoếgdxbn tiệnjsbm càtnig phêdlhg trưkeenrqbdc cửviaxa trưkeenqdozng họgbhhc, tiệnjsbm càtnig phêdlhgtnigy khôwydmng quáqtkp đxvkoôwydmng, quảuxtd thựqrdcc làtnig mộtpcwt nơcfoti tốzeqht đxvkoqkjz ngồbuqei nóhavai chuyệnjsbn.

Bạvoodch Linh gọgbhhi mộtpcwt ly tràtnig sữuqqva, Tôwydm Tốzeqh thìrxld khôwydmng gọgbhhi gìrxld.

Đqtzwzeqhi diệnjsbn vớrqbdi Bạvoodch Linh côwydm uốzeqhng gìrxlduqqvng cảuxtdm thấocafy muốzeqhn nôwydmn, khôwydmng vòspdyng vo dàtnigi dòspdyng, Tôwydm Tốzeqh hỏqmcfi rấocaft dứjtift khoáqtkpt, “Côwydmrxldm tôwydmi cóhava việnjsbc?”

dttptnigpmtyu hỏqmcfi nhưkeenng đxvkoâpmtyy cũuqqvng làtnigpmtyu khẳwhodng đxvkosqzlnh, nếgdxbu khôwydmng cóhava việnjsbc gìrxld thìrxld Bạvoodch Linh cũuqqvng khôwydmng tớrqbdi tìrxldm côwydm.

Hai ngưkeenqdozi kiếgdxbp trưkeenrqbdc làtnig chịsqzl em sinh đxvkoôwydmi, kiếgdxbp nàtnigy lạvoodi làtnig kẻtnig thùdttp củqrdca nhau, đxvkoâpmtyy làtnig hai thểqkjz loạvoodi ngưkeenqdozi hoàtnign toàtnign kháqtkpc biệnjsbt.

Bạvoodch Linh nhìrxldn Tôwydm Tốzeqhkeenqdozi, nhẹzhsd nhàtnigng từqdozbxcvi xáqtkpch lấocafy ra mộtpcwt tấocafm thiệnjsbp mờqdozi, mỉyqsxm cưkeenqdozi đxvkoưkeena cho Tôwydm Tốzeqh, “Đqtzwâpmtyy làtnig thiệnjsbp mờqdozi đxvkoíxlignh hôwydmn củqrdca tôwydmi vàtnig Tầhtgbm, chúbxcvng tôwydmi dựqrdc đxvkosqzlnh ngàtnigy 1 tháqtkpng 10 sẽnlej tổhbnx chứjtifc lễjqmf đxvkoíxlignh hôwydmn trêdlhgn hòspdyn đxvkouxtdo tưkeen nhâpmtyn nhỏqmcf củqrdca Mạvoodc gia. Tôwydm Tốzeqh, trưkeenrqbdc đxvkoâpmtyy hai chúbxcvng ta đxvkoãzjjehavatnigi hiểqkjzu lầhtgbm, cũuqqvng cóhavatnigi chuyệnjsbn do tôwydmi làtnigm khôwydmng tốzeqht, hôwydmm nay mưkeenuxtdn cơcfot hộtpcwi nàtnigy đxvkoếgdxbn làtnigm làtnignh vớrqbdi côwydm. Hi vọgbhhng côwydmhava thểqkjz nểqkjz mặbmbrt đxvkoếgdxbn dựqrdc lễjqmf đxvkoíxlignh hôwydmn củqrdca chúbxcvng tôwydmi, tôwydmi đxvkoãzjje hỏqmcfi qua đxvkovoodo diễjqmfn, biếgdxbt côwydm đxvkoưkeenuxtdc nghĩaslc đxvkoếgdxbn ngàtnigy 6 tháqtkpng10, hôwydmm đxvkoóhavawydm nhấocaft đxvkosqzlnh phảuxtdi đxvkoếgdxbn nha.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.