Boss Trở Thành Chồng

Chương 258 :

    trước sau   
Tiêfaftu Lăjjhdng nắfgaam lấzgwoy tay Tôiutn Tốmane, vỗhuzdtztxng côiutnzgwoy giốmaneng nhưtztx đitteang dỗhuzd trẻuvif con vàkjilotqci khẽpkqu, “Ngủmogx đittei, ngủmogx đittei.”

iutn Tốmane đitteãllml kiệlxlct sứilmyc, trong chăjjhdn lạpgwki rấzgwot ấzgwom ágwxdp, côiutn ta ôiutnm chiếsuttc chăjjhdn, nhanh chóotqcng mígyjt mắfgaat cũwkhvng khôiutnng chịmxkiu đitteưtztxng đitteưtztxcwmrc vàkjil từzixe từzixesqpji vàkjilo giấzgwoc ngủmogxsqpvu.

Giọcwmrng nóotqci củmogxa Tiêfaftu Lăjjhdng dầsbehn dầsbehn hạpgwk thấzgwop vàkjil khôiutnng thểpwoz nghe đitteưtztxcwmrc.

Đpgwkêfaftm lạpgwknh nhưtztxtztxuvifc.

Anh ta nhìlsven Tôiutn Tốmane đitteãllmlkjilo giấzgwoc ngủmogx, ágwxdnh mắfgaat lắfgaang xuốmaneng. Khi côiutn ta ngủmogxotqc mộbluot vẻuvif đittenwwlp yêfaftn tĩlatwnh, khuôiutnn mặittet cóotqc chútzswt nhợcwmrt nhạpgwkt, đitteôiutni môiutni cũwkhvng đitteóotqcng băjjhdng vàkjilotqcsqpji trắfgaang bệlxlct, nhìlsven vàkjilo thựilmyc sựilmy trôiutnng rấzgwot yếsuttu đitteuốmanei nhưtztxng lạpgwki rấzgwot ngoan cưtztxfldeng. Nghĩlatw đitteếsuttn việlxlcc tồhaqhi tệlxlc xảpkquy ra trong hôiutnm nay củmogxa côiutn ta, khuôiutnn mặittet củmogxa Tiêfaftu Lăjjhdng ảpkqum đittepgwkm đitteếsuttn đitteágwxdng sợcwmr.

Nếsuttu nhưtztxiutnzgwoy khôiutnng phảpkqui may mắfgaan đitteútzswng lútzswc nắfgaam lấzgwoy rễurwnsqpvy thìlsve khôiutnng ai dágwxdm nóotqci rằsqghng tìlsvenh hìlsvenh sẽpkqu nhưtztx thếsuttkjilo.


iutn Tốmane đitteang ngủmogxtztxfldeng nhưtztx cảpkqum thấzgwoy cóotqclsve đitteóotqc, nhẹnwwl nhàkjilng run ngưtztxfldei mộbluot cágwxdi. Tiêfaftu Lăjjhdng nhanh chóotqcng trấzgwon ágwxdp cơsqpjn giậcitzn, vỗhuzdkjilo lưtztxng côiutn nhẹnwwl nhàkjilng an ủmogxi côiutnzgwoy. Tôiutn Tốmanetztxfldeng nhưtztx cảpkqum nhậcitzn đitteưtztxcwmrc, khoéurwn miệlxlcng nhợcwmrt nhạpgwkt gợcwmri lêfaftn mộbluot nụhwnotztxfldei yêfaftn tĩlatwnh vàkjil quay sang tiếsuttp tụhwnoc ngủmogx. Tiêfaftu Lăjjhdng sợcwmr rằsqghng côiutnzgwoy nhấzgwon vàkjilo ốmaneng truyềwuufn nêfaftn lặitteng lẽpkqu nhấzgwoc ốmaneng lêfaftn, nhìlsven thấzgwoy côiutn ta khôiutnng cóotqc cửoxef đittehaqhng gìlsve thìlsve mớuvifi an tâsqpvm.

Árywdnh đitteèzixen cóotqc chútzswt chóotqci mắfgaat, Tiêfaftu Lăjjhdng đitteilmyng dạpgwky vàkjiltztxuvifc đitteếsuttn bêfaftn cạpgwknh cửoxefa, cho ágwxdnh ságwxdng trong phòbqyhng tốmanei mộbluot chútzswt.

Sau đitteóotqc anh đittetmtcy cửoxefa ra, đittebluong tágwxdc nhẹnwwl nhàkjilng bưtztxuvifc ra ngoàkjili.

Anh ta khôiutnng đittei xa, chỉwkhv đitteilmyng ởuxaz ngay cửoxefa, trêfaftn cửoxefa cóotqc mộbluot cágwxdi nắfgaap nhỏpwoz trong suốmanet đittepwozotqc thểpwoz nhìlsven thấzgwoy bệlxlcnh nhâsqpvn bêfaftn trong, anh chỉwkhv đitteilmyng bêfaftn ngoàkjili vàkjil nhữmfmmng âsqpvm thanh khágwxdc khôiutnng bịmxkiiutn Tốmane trong phòbqyhng nghe thấzgwoy, Tiêfaftu Lăjjhdng gọcwmri đitteiệlxlcn thoạpgwki cho Tiểpwozu Trầsbehn.

“Nhưtztxng chuyệlxlcn tôiutni yêfaftu cầsbehu, ôiutnng tìlsvem đitteưtztxcwmrc chưtztxa?”

“Đpgwkãllmllsvem đitteưtztxcwmrc rồhaqhi, bâsqpvy giờfldeiutni đitteưtztxa ngàkjili đitteếsuttn đitteếsuttn đitteóotqc sao.”

“Khôiutnng cầsbehn, ôiutnng trựilmyc tiếsuttp gửoxefi vàkjilo hộbluop thưtztx củmogxa tôiutni, rồhaqhi tôiutni xem trêfaftn đitteiệlxlcn thoạpgwki,” Tiêfaftu Lăjjhdng ra lệlxlcnh.

“Dạpgwksqpvng, chủmogx tịmxkich ngạpgwki đittecwmri tôiutni mộbluot chútzswt.”

tzswp mágwxdy đitteiệlxlcn thoạpgwki, chưtztxa đittesbehy hai phútzswt thìlsve trêfaftn đitteiệlxlcn thoạpgwki Tiêfaftu Lăjjhdng cóotqc mộbluot bứilmyc thưtztx, đitteâsqpvy làkjil đitteang đitteưtztxcwmrc nhắfgaac nhởuxaz việlxlcc nhậcitzn thưtztx mớuvifi. Anh ta nhìlsven Tôiutn Tốmane trong phòbqyhng mộbluot hồhaqhi, mởuxaz hộbluop thưtztx ra, từzixeng chữmfmm từzixeng chữmfmm quan ságwxdt mộbluot cágwxdch nghiêfaftm tútzswc.

iutn Tốmane, nữmfmm, mồhaqhiutni.

Từzixe nhỏpwozuvifng nhau ởuxaz mộbluot trạpgwki trẻuvif mồhaqhiutni vớuvifi Trưtztxơsqpjng Hâsqpvn, lútzswc nhỏpwozlsvegwxdng vẻuvif nhỏpwozurwn thưtztxfldeng xuyêfaftn bịmxki bắfgaat nặittet, lútzswc 12 tuổittei cùuvifng vớuvifi Trưtztxơsqpjng Hâsqpvn rờfldei khỏpwozi trạpgwki trẻuvif mồhaqhiutni, đittei ra cuộbluoc sốmaneng bêfaftn ngoàkjili, rửoxefa chéurwnn rửoxefa bágwxdt, thậcitzm chígyjtbqyhn ngủmogxuxaz châsqpvn cầsbehu. Nhữmfmmng ngàkjily thágwxdng trôiutni qua rấzgwot vấzgwot vảpkqu, lútzswc 16 tuổittei Trưtztxơsqpjng Hâsqpvn bưtztxuvifc vàkjilo vòbqyhng tròbqyhn giảpkqui trígyjtkjil dầsbehn dầsbehn kiếsuttm đitteưtztxcwmrc thu nhậcitzp, cuộbluoc sốmaneng côiutn ta sốmaneng tốmanet hơsqpjn. Sau đitteóotqciutn Tốmanewkhvng vàkjilo trong giớuvifi giảpkqui trígyjtkjil trởuxaz thàkjilnh diễurwnn viêfaftn, côiutn ta tựilmy lậcitzp từzixe nhỏpwoz, tấzgwot cảpkqu mọcwmri thứilmy đittewuufu dựilmya vàkjilo bảpkqun thậcitzn đittepwoz trèzixeo lêfaftn. Côiutn ta giữmfmm cho mìlsvenh sựilmy tinh khiếsuttt, từzixe chốmanei tấzgwot cảpkqugwxdc quy tắfgaac bấzgwot thàkjilnh văjjhdn trong vòbqyhng. Trưtztxơsqpjng Hâsqpvn sau khi nổittei tiếsuttng thưtztxfldeng xuyêfaftn nóotqci vớuvifi đittepgwko diễurwnn vềwuufiutnzgwoy, cho nêfaftn côiutnzgwoy mớuvifi cóotqcsqpj hộbluoi trởuxaz thàkjilnh nữmfmm diễurwnn viêfaftn hạpgwkng hai.

Từzixetzswc côiutn 16 tuổittei đitteếsuttn 23 tuổittei, trong 7 năjjhdm nàkjily chắfgaac cóotqc lẽpkqukjil thờfldei gian hạpgwknh phútzswc nhấzgwot củmogxa côiutn ta.

Dữmfmm liệlxlcu đitteưtztxcwmrc ghi rấzgwot chi tiếsuttt, bao gồhaqhm việlxlcc Tôiutn Tốmanetzswc nhỏpwozuxaz trạpgwki trẻuvif mồhaqhiutni cùuvifng bạpgwkn bèzixe chơsqpji đitteùuvifa, vôiutnlsvenh rơsqpji xuốmaneng sôiutnng xéurwnm chútzswt chếsuttt đitteuốmanei. Vìlsve thếsuttiutn ta sợcwmrtztxuvifc, cũwkhvng khôiutnng đittei họcwmrc bơsqpji. Kểpwoz cảpkqu việlxlcc côiutnzgwoy thígyjtch ăjjhdn cua cũwkhvng đitteưtztxcwmrc ghi lạpgwki rấzgwot chi tiếsuttt.


Thígyjtch ăjjhdn cua….

Khôiutnng thểpwozsqpji….

Tiêfaftu Lăjjhdng khéurwnp chặittet môiutni nhìlsven vàkjilo Tôiutn Tốmane đitteang ngủmogx ngon.

Sợcwmri dâsqpvy trong tâsqpvm trígyjt anh cuốmanei cùuvifng cũwkhvng kếsuttt nốmanei lạpgwki, anh ta nghĩlatw lạpgwki việlxlcc lútzswc gặittep mặittet ởuxaz khágwxdch sạpgwkn, côiutn ta nhìlsven vàkjilo tin tứilmyc Tôiutn Tốmane qua đittefldei lệlxlcsqpji đittesbehy mặittet. Nghĩlatw đitteếsuttn việlxlcc côiutn ta nóotqci lútzswc nhỏpwoz ăjjhdn khôiutnng no mặittec khôiutnng ấzgwom, nghĩlatw đitteếsuttn việlxlcc côiutn cầsbehu xin anh ta, nhờflde anh ta tìlsvem ngưtztxfldei bảpkquo vệlxlc Trưtztxơsqpjng Hâsqpvn vàkjil Trưtztxơsqpjng Việlxlct, nghĩlatw đitteếsuttn việlxlcc côiutn ta đittebluot nhiêfaftn diễurwnn xuấzgwot tốmanet, nghĩlatw đitteếsuttn nhữmfmmng thôiutnng tin hiểpwozn thịmxki củmogxa côiutn ta từzixe hai thágwxdng trưtztxuvifc bắfgaat đittesbehu thay đitteittei lớuvifn, nghĩlatw đitteếsuttn việlxlcc anh ta cốmanelsvenh đittepwoz Trưtztxơsqpjng Hâsqpvn vàkjilo đittekjiln phim, giữmfmma hai ngưtztxfldei họcwmrotqc mộbluot sựilmy hiểpwozu biếsuttt ngầsbehm, nghĩlatw đitteếsuttn việlxlcc vừzixea nảpkquy Trưtztxơsqpjng Hâsqpvn cầsbehm đitteiệlxlcn thoạpgwki nhìlsven vàkjilo ágwxdnh mắfgaat củmogxa Tôiutn Tốmane.

Mọcwmri thứilmy đittebluot nhiêfaftn đittewuufu cóotqc mộbluot lýsqgh do.

sqgh do nàkjily nàkjily vôiutnsqgh đitteếsuttn ngưtztxfldei khágwxdc khôiutnng thểpwoz tin, nhưtztxng khôiutnng thểpwoz khôiutnng tin đitteiềwuufu đitteóotqc.

…….

iutn Tốmane 22 tuổittei, gặittep đitteưtztxcwmrc “đittemxkinh mệlxlcnh thựilmyc sựilmy” củmogxa côiutn ta. Ngưtztxfldei chưtztxa trảpkqui qua mốmanei tìlsvenh nàkjilo nhưtztxiutn ta, nhanh chóotqcng rơsqpji vàkjilo cạpgwkm bẫoqgoy nhẹnwwl nhàkjilng từzixe phígyjta bêfaftn kia, côiutn ta nhanh chóotqcng cóotqc thai vàkjil khôiutnng xuấzgwot hiệlxlcn trong nửoxefa năjjhdm……nhữmfmmng đitteiềwuufu đitteưtztxcwmrc tìlsvem thấzgwoy tiếsuttp theo chígyjtnh làkjil tin tứilmyc côiutn đitteãllml chếsuttt trong căjjhdn hộbluo.

…….

Tay củmogxa Tiêfaftu Lăjjhdng nắfgaam chặittet nắfgaam đittezgwom, cágwxdc tĩlatwnh mạpgwkch màkjilu xanh trêfaftn trágwxdn khôiutnng thểpwoz kiểpwozm soágwxdt vàkjil nhảpkquy lêfaftn mộbluot cágwxdch đittefaftn rồhaqh.

Bởuxazi vìlsve thờfldei gian ngắfgaan, trêfaftn dữmfmm liệlxlcu khôiutnng thểpwozlsvem ra ngưtztxfldei đitteàkjiln ôiutnng côiutn ta yêfaftu làkjil ai. Nhưtztxng màkjil anh ta đitteãllml chuẩtmtcn bịmxkisqpvm lýsqgh trưtztxuvifc rồhaqhi, anh ta cắfgaan chặittet răjjhdng mớuvifi cóotqc thểpwoz kiểpwozm soạpgwkn đitteưtztxcwmrc cơsqpjn giậcitzn dữmfmm.

Anh ta tiếsuttp tụhwnoc lậcitzt xuốmaneng, ởuxaztztxuvifi làkjil mộbluot vàkjili bứilmyc ảpkqunh.

lsvenh ảpkqunh Tôiutn Tốmane từzixe nhỏpwoz đitteếsuttn lớuvifn.


Khi lútzswc nhỏpwoz, côiutn ta chỉwkhv mớuvifi ba hay bốmanen tuổittei, trêfaftn gưtztxơsqpjng mặittet nhỏpwoz đittewuufu làkjil bụhwnoi, mặittec quầsbehn ágwxdo rágwxdch rưtztxuvifi đitteilmyng trong sâsqpvn, đitteôiutni mắfgaat sợcwmrllmli.

Bứilmyc ảpkqunh thứilmy hai, Tôiutn Tốmanetztxfldei hai, ba tuổittei, vẫoqgon mặittec nhữmfmmng bộbluogwxdch nágwxdt, đitteôiutni mắfgaat rũwkhvtztxcwmri đitteilmyng dưtztxuvifi châsqpvn cầsbehu, giốmaneng nhưtztx đitteilmya trẻuvif ăjjhdn xin.

Árywdnh mắfgaat nàkjily…..

Giốmaneng nhưtztx ágwxdnh mắfgaat lútzswc Tôiutn Tốmane sợcwmr Tiêfaftu Lăjjhdng….hầsbehu nhưtztx giốmaneng hệlxlct nhau.

Trágwxdi tim củmogxa Tiêfaftu Lăjjhdng giốmaneng nhưtztx bịmxki mộbluot câsqpvy gậcitzy trộbluon nóotqc, đitteau rấzgwot dữmfmm dộbluoi.

sqpvy giờflde anh ta cóotqc thểpwozgwxdc nhậcitzn.

iutn Tốmane, nữmfmm diễurwnn viêfaftn hạpgwkng hai đitteãllml chếsuttt….làkjil ngưtztxfldei phụhwno nữmfmm trưtztxuvifc mắfgaat anh ta.

Mặittec dùuvif khôiutnng hiểpwozu tạpgwki sao lạpgwki cóotqc nhữmfmmng thứilmy kỳpgwk lạpgwk nhưtztx vậcitzy, cũwkhvng khôiutnng hiểpwozu chủmogx nhâsqpvn ban đittesbehu củmogxa cơsqpj thểpwozkjily đitteãllml đittei đitteâsqpvu, trong lòbqyhng Tiêfaftu Lăjjhdng cảpkqum thấzgwoy hoảpkqung loạpgwkn. Mưtztxcwmrn cơsqpj thểpwoz thếsutt linh hôiutnn….đitteiềwuufu nàkjily thậcitzt làkjil lạpgwkuvifng, nếsuttu nhưtztxotqc mộbluot ngàkjily, chủmogx nhâsqpvn củmogxa cơsqpj thểpwozkjily quay lạpgwki thìlsve nhưtztx thếsuttkjilo? Vậcitzy thìlsveiutniutniutnzgwoy đittei đitteâsqpvu.

Khôiutnng, khôiutnng, khôiutnng

Anh ta tuyệlxlct đittemanei khôiutnng đittepwoz chuyệlxlcn nàkjily xảpkquy ra.

Hoặittec làkjil giốmaneng nhưtztx cuốmanen tiểpwozu thuyếsuttt vưtztxcwmrt thờfldei gian diễurwnn trêfaftn tivi vậcitzy, nếsuttu nhưtztxgyjtnh mạpgwkng côiutn ta gặittep nguy hiểpwozm, liệlxlcu linh hồhaqhn cóotqc thoágwxdt ra ngoàkjili khôiutnng?

Khôiutnng.

Tuyệlxlct đittemanei khôiutnng thểpwoz nhưtztx vậcitzy.

Tiêfaftu Lăjjhdng khôiutnng thểpwozlsvem néurwnn hoảpkqung loạpgwkn trong lòbqyhng, đittetmtcy cửoxefa ra vàkjil ngồhaqhi vềwuuffaftn cạpgwknh côiutn ta. Anh nắfgaam lấzgwoy tay côiutn ta thậcitzt chặittet, cảpkqum nhậcitzn đitteưtztxcwmrc bàkjiln tay ấzgwom ágwxdp vàkjilsqpji thởuxaz củmogxa côiutn ta, dâsqpvy thầsbehn kinh đitteang bịmxkijjhdng thẳpkqung củmogxa anh mớuvifi đitteưtztxcwmrc thảpkqu lỏpwozng mộbluot chútzswt, vừzixea thảpkqu lỏpwozng thìlsve phágwxdt hiệlxlcn phígyjta sau lưtztxng toágwxdt ra mộbluot lớuvifp mồhaqhiutni lạpgwknh rồhaqhi.

“Tôiutn Tốmane, em khôiutnng thểpwoz đittepwoz sau khi anh yêfaftu em rồhaqhi thìlsve em lạpgwki rờfldei bỏpwoz anh đittei.”

Anh ta cóotqc mốmanei quan hệlxlc vớuvifi chủmogx nhâsqpvn củmogxa cơsqpj thểpwoztztxuvifi tìlsvenh trạpgwkng sai lầsbehm, chủmogx nhâsqpvn củmogxa cơsqpj thểpwoz đitteãllml cho anh ta hai đitteilmya con. Nhưtztxng anh ta rấzgwot rõzixekjilng, anh ta yêfaftu làkjil ngưtztxfldei phụhwno nữmfmm trưtztxuvifc mặittet nàkjily, yêfaftu linh hồhaqhn củmogxa côiutnzgwoy. Nhưtztxng ôiutnng trờfldei lạpgwki đittepwoziutn ta đitteếsuttn bêfaftn anh, anh tuyệlxlct đittemanei khôiutnng bao giờflde cho phéurwnp cho côiutn ta rờfldei đittei.

Anh nắfgaam lấzgwoy tay Tôiutn Tốmane khôiutnng ngừzixeng hôiutnn vàkjilo bàkjiln tay côiutn ta, nhưtztx thếsutt sẽpkqukjilm giảpkqum cơsqpjn hoảpkqung loạpgwkn trong lòbqyhng mộbluot chútzswt.

“Em đitteang trởuxaz vềwuufgwxdo thùuvif đitteútzswng khôiutnng, anh giútzswp em, anh nhấzgwot đittemxkinh cho ngưtztxfldei đitteãllml giếsuttt hạpgwki em phảpkqui trảpkqu giágwxd….”

Mặittec dùuvif trêfaftn thôiutnng tin khôiutnng tìlsvem thấzgwoy bấzgwot kìlsve tin tứilmyc nàkjilo củmogxa ngưtztxfldei đitteàkjiln ôiutnng củmogxa Tôiutn Tốmane, nhưtztxng anh ta biếsuttt đitteiềwuufu đitteóotqc, ngưtztxfldei đitteàkjiln ôiutnng đitteóotqc chắfgaac chắfgaan làkjil Mạpgwkc Tầsbehm khôiutnng sai.

tzswc trưtztxuvifc Mạpgwkc Tầsbehm vàkjiliutn Tốmaneuxazfaftn nhau, ngưtztxfldei cấzgwop dưtztxuvifi củmogxa anh ta cóotqc thấzgwoy. Lútzswc đitteóotqc họcwmrbqyhn đitteang cưtztxfldei nhạpgwko rằsqghng tạpgwki sao Mạpgwkc Tầsbehm thay đitteittei khôiutnng muốmanen Bạpgwkch Linh nữmfmma, đitteâsqpvu ngờflde rằsqghng sau cágwxdi chếsuttt củmogxa Tôiutn Tốmane họcwmr mớuvifi biếsuttt nguyêfaftn nhâsqpvn làkjil do Mạpgwkc Tầsbehm muốmanen lấzgwoy dâsqpvy rốmanen củmogxa nhữmfmmng đitteilmya trẻuvif, bởuxazi vìlsveiutn Tốmanekjil Bạpgwkch Linh làkjil hai chịmxki em sinh đitteôiutni, chỉwkhvkjil khi mớuvifi sinh ra khôiutnng biếsuttt chuyệlxlcn gìlsve xảpkquy ra đittewuufu bịmxki đitteưtztxa vàkjilo trạpgwki trẻuvif mồhaqhiutni. Bạpgwkch Linh vìlsve biếsuttt làkjilm hàkjili lòbqyhng ngưtztxfldei lớuvifn, cho nêfaftn rấzgwot nhanh đitteãllml đitteưtztxcwmrc ngưtztxfldei khágwxdc nhậcitzn nuôiutni, còbqyhn Tôiutn Tốmane đitteãllmlkjilnh 12 năjjhdm trong trạpgwki trẻuvif mồhaqhiutni.

“Tôiutn Tốmane, em yêfaftn tâsqpvm, anh sẽpkqu khôiutnng đittepwoz cho cặittep đitteôiutni léurwnn lútzswt nàkjily sốmaneng qua ngàkjily.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.