Boss Trở Thành Chồng

Chương 257 :

    trước sau   
gamc Tốdbqoyyjcm môgamci nhậjdaxn lấjlzty đdpwviệnxawn thoạbkzri.

gamcqajfi mắzxift, “Nếonaeu đdpwvãyagm biếonaet nưqvrnxiewc quázxifvirou,Trưqvrnơgiosng Hâviron tiểgcnhu thưqvrn sao lạbkzri cứykmv muốdbqon xuốdbqong nưqvrnxiewc nhưqvrn vậjdaxy chứykmv?Thậjdaxt ra…Tôgamci nódxhli mộonaet câvirou khôgamcng dễmmbb nghe cho lắzxifm.Tôgamc tiểgcnhu thưqvrndpwvng đdpwvãyagm qua đdpwvikvni rồdxhli.Cho dùztrm chịjluwdxhlykmvm thấjlzty kẻzwmc ra tay,códxhl bắzxift chúqajfng chịjluwu hìykmvnh phạbkzrt củvqaba pházxifp luậjdaxt,cũdpwvng códxhl ýgjqn nghĩeerea gìykmv nữtnmfa.Tôgamc tiểgcnhu thưqvrndpwvng khôgamcng thểgcnh quay lạbkzri đdpwvưqvrnrxxgc nữtnmfa.”

“Bởyagmi vìykmvgamcjlzty làjdyy ngưqvrnikvni thâviron duy nhấjlztt củvqaba tôgamci,tôgamci nhấjlztt đdpwvjluwnh khôgamcng thểgcnh nhìykmvn côgamcjlzty chếonaet màjdyy khôgamcng rõgegh nguyêdxhln do nhưqvrn thếonaejdyyy,vàjdyygamci cũdpwvng khôgamcng thểgcnhjdyyo đdpwvgcnh cho têdxhln giếonaet ngưqvrnikvni đdpwvódxhldxhl thểgcnh nhởyagmn nhơgios ngoàjdyyi vòeereng pházxifp luậjdaxt đdpwvưqvrnrxxgc.” Trưqvrnơgiosng Hâviron nhìykmvn côgamc rấjlztt sâvirou, “Côgamcjdyy fan hâvirom mộonaejdyyeeren códxhl thểgcnh giúqajfp côgamcjlzty làjdyym đdpwvưqvrnrxxgc đdpwvếonaen mứykmvc nàjdyyy.Tôgamci làjdyy chịjluw củvqaba côgamcjlzty,sao màjdyy lạbkzri códxhl thểgcnh khôgamcng đdpwvgcnh ýgjqn khôgamcng quan tâvirom.Khôgamcng cầdhvvn biếonaet nhưqvrn thếonaejdyyo,Tôgamc tiểgcnhu thưqvrn,tôgamci cũdpwvng đdpwvgamcu rấjlztt cảskccm ơgiosn côgamc,cảskccm ơgiosn côgamc đdpwvãyagmykmv Tốdbqo Tốdbqojdyym tấjlztt cảskcc nhữtnmfng việnxawc nàjdyyy.Vềgamc sau côgamcdpwvng làjdyy bạbkzrn củvqaba Trưqvrnơgiosng Hâviron tôgamci.Nếonaeu nhưqvrn cầdhvvn tôgamci giúqajfp gìykmv,chỉztrm cầdhvvn côgamc nhờikvn,tôgamci nhấjlztt đdpwvjluwnh sẽftrajdyym bằikvnng đdpwvưqvrnrxxgc,nhấjlztt đdpwvjluwnh khôgamcng thoázxifi tházxifc.”

gamc Tốdbqo bỗoauwng thấjlzty nghẹbtuvn lạbkzri.

“Cho nêdxhln,chịjluw vẫdpyyn muốdbqon đdpwvi đdpwviềgamcu tra sao?”

Trưqvrnơgiosng Hâviron sắzxifc mặpawdt rấjlztt quảskcc quyếonaet,kiêdxhln đdpwvjluwnh nắzxifm chặpawdt nắzxifm đdpwvjlztm trêdxhln tay, “Đzxifưqvrnơgiosng nhiêdxhln khi chưqvrna tốdbqong têdxhln chếonaet tiệnxawt Mạbkzrc Tầdhvvm kia vàjdyyo tùztrm,tôgamci nhấjlztt đdpwvjluwnh khôgamcng bỏafbt cuộonaec.”


gamc Tốdbqo cắzxifn chặpawdt môgamci nódxhli khôgamcng nêdxhln lờikvni.

Cuốdbqoi cùztrmng Trưqvrnơgiosng Hâviron cúqajfi ngưqvrnikvni rấjlztt sâvirou tạbkzrm biệnxawt Tôgamc Tốdbqo,mộonaet lờikvni cũdpwvng khôgamcng nódxhli rờikvni đdpwvi luôgamcn.

gamc Tốdbqo nhìykmvn dázxifng vẻzwmc loạbkzrng choạbkzrng bưqvrnxiewc châviron đdpwvi củvqaba côgamcjlzty,khôgamcng còeeren kiềgamcm chếonae đdpwvưqvrnrxxgc nữtnmfa,khoékbwb mắzxift đdpwvafbt lừyfxv.Côgamc vẫdpyyn chưqvrna kịjluwp đdpwvjluwnh thầdhvvn lạbkzri,Tiêdxhlu Lăeereng đdpwvztrmy cửjluwa đdpwvi vàjdyyo.Lầdhvvn nàjdyyy tấjlztt cảskcc mọrdssi ngưqvrnikvni đdpwvgamcu vàjdyyo cùztrmng mộonaet lúqajfc códxhl cảskcczxifc sĩeerejdyy An Tiểgcnhu Hy vừyfxva mua đdpwvdxhl quay vềgamc.

Mộonae Bạbkzrch nghĩeere lạbkzri dázxifng vẻzwmc củvqaba Trưqvrnơgiosng Hâviron nhưqvrn ngưqvrnikvni mấjlztt hồdxhln,lạbkzri nhìykmvn thấjlzty vẻzwmc lo âvirou u sầdhvvu củvqaba Tôgamc Tốdbqo liềgamcn hỏafbti, “Tôgamc Tốdbqo,côgamc khôgamcng sao chứykmv?”

“Khôgamcng sao.” Tôgamc Tốdbqo day day mũdpwvi,cốdbqo ýgjqnqvrnikvni thậjdaxt bìykmvnh thưqvrnikvnng, “Chỉztrmjdyygiosi bịjluw tắzxifc mũdpwvi thôgamci ấjlzty màjdyy.”

“Nếonaeu nhưqvrn khôgamcng códxhl việnxawc gìykmv thìykmvgamci đdpwvi trưqvrnxiewc nhékbwb.” Mộonae Bạbkzrch cázxifo từyfxv. “Bọrdssn mìykmvnh ngàjdyyy mai gặpawdp nhau ởyagm phim trưqvrnikvnng nhékbwb.”

“Vâvirong.”

“Nếonaeu nhưqvrn cảskccm thấjlzty khôgamcng khỏafbte cứykmv gọrdssi cho tôgamci,tôgamci sẽftradxhli vớxiewi đdpwvbkzro diễmmbbn xin nghỉztrm giúqajfp côgamcdpwvyfxvng quázxif miễmmbbn cưqvrnyeaing.”

“Khôgamcng sao,sázxifng mai tôgamci sẽftra tớxiewi phim trưqvrnikvnng.”

gamc Tốdbqoqvrnikvni vàjdyy vẫdpyyy tay chàjdyyo anh ấjlzty.

zxifc sĩeere đdpwvem theo y tázxifdpwvztrmy theo xe đdpwvztrmy nhỏafbt tớxiewi đdpwvgcnh tiêdxhlm cho côgamc,Tôgamc Tốdbqozxifnh tay tíyyjcm bầdhvvm,khoékbwb mắzxift càjdyyng đdpwvafbtgiosn rồdxhli.

“Rấjlztt đdpwvau sao?”

“Đzxifau…” Tôgamc Tốdbqovirom trạbkzrng cuốdbqoi cùztrmng cũdpwvng tìykmvm đdpwvưqvrnrxxgc chỗoauw pházxift tiếonaet rồdxhli,nứykmvc nởyagm thàjdyynh tiếonaeng.


Tiêdxhlu Lăeereng đdpwvykmvng bêdxhln cạbkzrnh giưqvrnikvnng bệnxawnh,anh vòeeredxhlc hơgiosi thởyagm lạbkzrnh lẽftrao,anh lưqvrnikvnm bázxifc sĩeere ra mệnxawnh lệnxawnh, “Nhẹbtuv tay mộonaet chúqajft.”

zxifc sĩeere chỉztrm biếonaet khódxhlc thầdhvvm.

Ôvirong đdpwvãyagmjdyym trong ngàjdyynh y nàjdyyy hai mưqvrnơgiosi mấjlzty năeerem rồdxhli,kim khôgamcng biếonaet đdpwvãyagm tiêdxhlm biếonaet bao nhiêdxhlu mũdpwvi,sớxiewm đdpwvãyagm luyệnxawn đdpwvưqvrnrxxgc tiêdxhlm ngưqvrnikvni khôgamcng códxhl cảskccm giázxifc đdpwvau,bao nhiêdxhlu ngưqvrnikvni lớxiewn đdpwvưqvrna con trẻzwmc tớxiewi tiêdxhlm đdpwvgamcu nhấjlztt đdpwvjluwnh phảskcci tìykmvm đdpwvíyyjcch danh ôgamcng,bâviroy giờikvn lạbkzri códxhl ngưqvrnikvni nódxhli ôgamcng tiêdxhlm đdpwvau…

Miệnxawng bázxifc sĩeerekbwbo xệnxawch, chỉztrm biếonaet trảskcc lờikvni “Đzxifưqvrnrxxgc rồdxhli đdpwvưqvrnrxxgc rồdxhli.”

Khôgamcng dễmmbbjdyyng gìykmv tiêdxhlm xong,bázxifc sĩeeredpwvng đdpwvưqvrna y tázxif ra ngoàjdyyi,trưqvrnxiewc khi đdpwvi nhắzxifc Tiêdxhlu Lăeereng, “Khi sắzxifp rơgiosi hếonaet nhớxiew phảskcci ấjlztn núqajft nàjdyyy,sẽftradxhl y tázxifjdyyo phòeereng bệnxawnh rúqajft kim.Đzxifâviroy chỉztrmjdyy truyềgamcn chốdbqong cảskccm cúqajfm,truyềgamcn xong códxhl thểgcnh vềgamc đdpwvưqvrnrxxgc rồdxhli,khôgamcng cầdhvvn phảskcci ởyagm việnxawn.”

“Biếonaet rồdxhli.”

zxifc sĩeere ghékbwbt khôgamcng còeeren hứykmvng nữtnmfa,chỉztrm biếonaet buốdbqot mũdpwvi đdpwvưqvrna y tázxif rờikvni đdpwvi.

An Tiểgcnhu Hy đdpwvem quầdhvvn ázxifo vừyfxva mua đdpwvpawdt ởyagmqvrnxiewi đdpwvjlztt cạbkzrnh giưqvrnikvnng, “Tốdbqo Tốdbqo,quầdhvvn ázxifo mua rồdxhli đdpwvgamcu làjdyy size củvqaba cậjdaxu,đdpwvrxxgi chúqajft nữtnmfa cậjdaxu thay nhékbwb.Bâviroy giờikvn uốdbqong chúqajft canh,tớxiew mua đdpwvúqajfng hàjdyyng canh gàjdyyjdyy cậjdaxu thíyyjcch,vẫdpyyn còeeren nódxhlng đdpwvódxhl,nhanh uốdbqong đdpwvi.”

Tiểgcnhu Hy mởyagmqajfi ra,canh gàjdyy vẫdpyyn còeeren nguyêdxhln trong hộonaep đdpwvưqvrnrxxgc đdpwvódxhlng kíyyjcn chặpawdt,canh gàjdyy quảskcc nhiêdxhln vẫdpyyn còeeren nódxhlng,nắzxifp vừyfxva đdpwvưqvrnrxxgc mởyagm ra khíyyjcdxhlng bay lêdxhln còeeren hưqvrnơgiosng thưqvrnơgiosng thìykmv tỏafbta ra ngàjdyyo ngạbkzrt.

Tiểgcnhu Hy kékbwbo bàjdyyn đdpwvếonaen trưqvrnxiewc mặpawdt côgamc,vàjdyyztrmng thìykmva đdpwvưqvrna cho côgamc, “Trong nàjdyyy còeeren códxhl cảskcc mộonaet chúqajft thịjluwt gàjdyy.Chiềgamcu hôgamcm nay cậjdaxu vẫdpyyn chưqvrna ăeeren cơgiosm,chỉztrm ăeeren códxhl mộonaet chúqajft íyyjct đdpwviểgcnhm tâvirom chắzxifc bâviroy giờikvndpwvng đdpwvódxhli rồdxhli,nhanh ăeeren vàjdyyi miếonaeng,ăeeren chưqvrna no đdpwvrxxgi chúqajft nữtnmfa bọrdssn mìykmvnh vềgamc nhàjdyyykmvnh nấjlztu cho cậjdaxu chúqajft gìykmv đdpwvódxhl.”

gamc Tốdbqo nhìykmvn Tiểgcnhu Hy bậjdaxn tớxiewi bậjdaxn lui,trong lòeereng thấjlzty ấjlztm ázxifp hẳvrsln lêdxhln.

“Côgamcjlzty hôgamcm nay khôgamcng vềgamc chỗoauwgamc đdpwvâvirou.” Tiêdxhlu Lăeereng lấjlzty thìykmva từyfxv tay Tôgamc Tốdbqo,ngồdxhli bêdxhln cạbkzrnh múqajfc từyfxvng thìykmva canh đdpwvưqvrna lêdxhln miệnxawng côgamc.Tôgamc Tốdbqovirou hổeywr hếonaet nhìykmvn Tôgamcn Nguyêdxhln lạbkzri nhìykmvn Tiểgcnhu Hy,khôgamcng chịjluwu uốdbqong,Tiêdxhlu Lăeereng cau màjdyyy, “Em cứykmv coi bọrdssn họrdssjdyy khôgamcng khíyyjcjdyy đdpwvưqvrnrxxgc rồdxhli,nhanh uốdbqong đdpwvi cho nódxhlng.”

Khôgamcng khíyyjc


gamcn Nguyêdxhln vàjdyy An Tiểgcnhu Hy bịjluw coi làjdyy khôgamcng khíyyjc miệnxawng đdpwvgamcu mékbwbo xệnxawch đdpwvi.

“Nàjdyyy…Tôgamc Tốdbqo,hôgamcm nay cậjdaxu khôgamcng vềgamc nhàjdyyztrmng mìykmvnh sao?”

gamc Tốdbqo nuốdbqot mộonaet ngụjlztm canh gàjdyy, “Tớxiew khôgamcng vềgamc nữtnmfa,chúqajft nữtnmfa vềgamc nhàjdyy Tiêdxhlu Lăeereng vớxiewi anh ấjlzty.Hôgamcm nay Tiêdxhlu Thấjlztt vàjdyy Cảskccnh Thuỵjluw bắzxift đdpwvdhvvu đdpwvi họrdssc,tớxiew phảskcci hỏafbti thăeerem xem bọrdssn chúqajfng códxhl thíyyjcch hợrxxgp hay khôgamcng.”

“…Cũdpwvng đdpwvưqvrnrxxgc.” Tiểgcnhu Hy nhìykmvn Tiêdxhlu Lăeereng vàjdyygamc Tốdbqo đdpwvang. thâviron mậjdaxt,cuốdbqoi cùztrmng. cũdpwvng nhậjdaxn thứykmvc đdpwvưqvrnrxxgc rằikvnng bảskccn thâviron đdpwvang làjdyydxhlng đdpwvèeeren,côgamcqvrnikvni khôgamc mộonaet tiếonaeng,túqajfm lấjlzty túqajfi ởyagm trêdxhln sofa, “Thếonae thìykmv nếonaeu nhưqvrn khôgamcng còeeren chuyệnxawn gìykmvykmvnh đdpwvi vềgamc trưqvrnxiewc đdpwvâviroy,Tốdbqo Tốdbqo nếonaeu códxhl chuyệnxawn gìykmv thìykmv gọrdssi cho mìykmvnh, lúqajfc nàjdyyo cũdpwvng sẵyeain sàjdyyng tớxiewi.”

“Đzxifưqvrnrxxgc,cậjdaxu đdpwvi từyfxv từyfxv thôgamci,vềgamc nhàjdyy nhắzxifn tìykmvm cho mìykmvnh nhékbwb.”

“Đzxifưqvrnrxxgc rồdxhli.”

Tiểgcnhu Hy đdpwvpawdt túqajfi đdpwveo lêdxhln vai,vẫdpyyy tay chàjdyyo Tôgamc Tốdbqo, “Thếonae tớxiew đdpwvi trưqvrnxiewc đdpwvâviroy,Tiêdxhlu Lăeereng,tôgamci giao Tốdbqo Tốdbqo cho anh đdpwvjlzty nhékbwb.”

Tiêdxhlu Lăeereng gậjdaxt gậjdaxt đdpwvdhvvu,nhìykmvn vềgamc phíyyjca Tôgamcn Nguyêdxhln. “Cậjdaxu đdpwvưqvrna An tiểgcnhu thưqvrn vềgamc nhàjdyy nhékbwb.”

“Ấftray, khôgamcng cầdhvvn khôgamcng cầdhvvn đdpwvâvirou.”

“Đzxifưqvrnrxxgc.”

Hai ngưqvrnikvni cùztrmng lúqajfc trảskcc lờikvni,nghe thấjlzty đdpwvdbqoi phưqvrnơgiosng nódxhli,hai ngưqvrnikvni lạbkzri bắzxift đdpwvdhvvu ngưqvrnikvni nàjdyyy chêdxhl bai ngưqvrnikvni kia,hừyfxv nhẹbtuv mộonaet tiếonaeng.

“Tôgamci khôgamcng cầdhvvn anh tiễmmbbn.”

“Chưqvrna đdpwvếonaen lưqvrnrxxgt côgamc.” Tôgamcn Nguyêdxhln tuầdhvvn cázxifnh tay Tiểgcnhu Hy đdpwvztrmy ra ngoàjdyyi.


“Từyfxv từyfxv” Tôgamc Tốdbqo gọrdssi giậjdaxt hai ngưqvrnikvni lạbkzri,hỏafbti “Đzxifưqvrnikvnng Sảskccng bâviroy giờikvn thếonaejdyyo?”

“Tốdbqo Tốdbqo cậjdaxu bịjluw ngốdbqoc àjdyy quan tâvirom côgamc ta làjdyym gìykmvzxifưqvrnikvnng Sảskccng đdpwvódxhljdyy ngưqvrnikvni phụjlzt nữtnmf ázxifc đdpwvonaec tâvirom đdpwvjluwa nhưqvrn rắzxifn,côgamc ta làjdyym cho mọrdssi việnxawc thàjdyynh ra nhưqvrn thếonae,rơgiosi vàjdyyo tìykmvnh cảskccnh ngàjdyyy hôgamcm nay khôgamcng códxhl liêdxhln quan đdpwvếonaen cậjdaxu.Đzxifãyagmzxifm tìykmvm cậjdaxu đdpwvdxhlng quy vu tậjdaxn,thậjdaxt sựgcnhyagmo códxhl vấjlztn đdpwvgamc.Tôgamcn Nguyêdxhln gọrdssi đdpwviệnxawn bázxifo cảskccnh sázxift rồdxhli,côgamc ta cũdpwvng bịjluw bắzxift rồdxhli.hừyfxv hừyfxv,lầdhvvn nàjdyyy phạbkzrm tộonaei cốdbqo ta giếonaet ngưqvrnikvni,đdpwvrxxgi ngồdxhli tùztrm mọrdsst gôgamcng nhékbwb.” Tiểgcnhu Hy hừyfxv hừyfxv mộonaet tiếonaeng đdpwvonaet nhiêdxhln nghĩeere đdpwvếonaen việnxawc gìykmv đdpwvódxhl kinh ngạbkzrc nhìykmvn Tôgamc Tốdbqo. “Ấftray,đdpwvúqajfng rồdxhli Tốdbqo Tốdbqo,mìykmvnh nhớxiewykmvnh vàjdyy cậjdaxu cũdpwvng đdpwvi bơgiosi rồdxhli,hôgamcm nay sao lạbkzri códxhl thểgcnh thảskccm hạbkzri nhưqvrn thếonae.”

Thâvirom tâvirom Tôgamc Tốdbqo nghẹbtuvn lạbkzri.

gamc Tốdbqojdyyy biếonaet bơgiosi,nhưqvrnng côgamc khôgamcng biếonaet bơgiosi.

gamc nhanh chódxhlng tìykmvm lýgjqn do, “Vìykmv Đzxifưqvrnikvnng Sảskccng ôgamcm mìykmvnh lôgamci xuốdbqong dưqvrnxiewi,mìykmvnh khôgamcng thểgcnhgiosi nổeywri.”

“Thìykmv ra làjdyy nhưqvrn vậjdaxy,ngưqvrnikvni phụjlzt nữtnmf đdpwvonaec ázxifc nàjdyyy,may màjdyy trêdxhln bờikvndxhlzxifi câviroy lớxiewn khôgamcng thìykmv khôgamcng biếonaet hậjdaxu quảskcc sẽftra thếonaejdyyo thậjdaxt khôgamcng dázxifm nghĩeere nữtnmfa.” Tiểgcnhu Hy mởyagm cửjluwa, “Tốdbqo Tốdbqo cậjdaxu đdpwvyfxvng nghĩeere nhiềgamcu nữtnmfa,Đzxifưqvrnikvnng Sảskccnh côgamc ta phảskcci vàjdyyo tùztrmjdyy do tựgcnh chuốdbqoc lấjlzty,cậjdaxu đdpwvyfxvng códxhl ngốdbqoc màjdyy thưqvrnơgiosng tìykmvnh côgamc ta.”

“Đzxifưqvrnơgiosng nhiêdxhln khôgamcng thểgcnh.”

“Thếonae thìykmv tốdbqot,bọrdssn tớxiew đdpwvi trưqvrnxiewc đdpwvâviroy,cậjdaxu nghỉztrm ngơgiosi đdpwvi nhékbwb.”

An Tiểgcnhu Hy vàjdyygamcn Nguyêdxhln cùztrmng rờikvni đdpwvi,phòeereng bệnxawnh chỉztrmeeren Tiêdxhlu Lăeereng vàjdyygamc Tốdbqo,Tiêdxhlu Lăeereng từyfxvng thìykmva từyfxvng thìykmva đdpwvúqajft canh gàjdyy cho Tôgamc Tốdbqo,nékbwbt mặpawdt rấjlztt tựgcnh nhiêdxhln.

gamc Tốdbqo nhìykmvn sắzxifc mặpawdt anh rấjlztt bìykmvnh thảskccn,tâvirom lýgjqndpwvng thấjlzty códxhl chúqajft nhẹbtuv nhõgeghm.

Lầdhvvn trưqvrnxiewc Tiêdxhlu Lăeereng đdpwvưqvrna côgamc ra biểgcnhn códxhlkbwbo côgamc xuốdbqong nưqvrnxiewc,lúqajfc đdpwvódxhlgamc khôgamcng biếonaet bơgiosi…Tiểgcnhu Hy lạbkzri nódxhli côgamc biếonaet bơgiosi,Tiêdxhlu Lăeereng khôgamcng hềgamc thấjlzty kỳauxf lạbkzr sao,hoặpawdc làjdyy anh khôgamcng. đdpwvgcnhvirom tớxiewi việnxawc nàjdyyy?

“Nhìykmvn chằikvnm chằikvnm anh đdpwvjluwnh làjdyym gìykmv àjdyy?”

“Khôgamcng,khôgamcng làjdyym gìykmv…” Tôgamc Tốdbqo thậjdaxt lỏafbtng giọrdssng,nódxhli chung khôgamcng nghi ngờikvngamcjdyy đdpwvưqvrnrxxgc.Uốdbqong nửjluwa bázxift canh côgamc khôgamcng uốdbqong nổeywri nữtnmfa,đdpwvztrmy tay từyfxv chốdbqoi thìykmva Tiêdxhlu Lăeereng đdpwvưqvrna tớxiewi, “Em uốdbqong khôgamcng nổeywri nữtnmfa rồdxhli.”

Tiêdxhlu lăeereng ngừyfxvng tay, đdpwvem hộonaep nhựgcnha đdpwvgcnhdxhln bàjdyyn,nghiêdxhlm nghịjluw nhìykmvn Tôgamc Tốdbqo.

“ok, bâviroy giờikvn em nghỉztrm ngơgiosi đdpwvi.”

“Anh thìykmv sao?”

“Yêdxhln tâvirom ngủvqab chúqajft đdpwvi,Anh sẽftra luôgamcn bêdxhln cạbkzrnh em.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.