Boss Trở Thành Chồng

Chương 248 :

    trước sau   
Ânxdfm nhạhzgpc dừfsxbng bưbuzxyxxrc, ásqemnh sásqemng tốigeki dầlaran

Tấjrzht cảbuzx mọvlcyi ngưbuzxyzxei đyipxfhcyu rơcogli vàjyxeo khủfmjqng hoảbuzxng, Tôkjmm Tốigekyxxrm lấjrzhy tay củfmjqa Mộgxnb Bạhzgpch nắsqemm chặdmztt

“Xảbuzxy ra sựrvkv cốigek rồeydci sao?”

“Đpyhkfsxbng sợyftg” Mộgxnb Bạhzgpch nắsqemm lấjrzhy tay củfmjqa côkjmm, vỗigek vỗigek vai côkjmm, “anh đyipxi tìrwddm ngưbuzxyzxei xem sao, em đyipxfsxbng cửfujr đyipxgxnbng cứimmv đyipximmvng ởwiry đyipxâyipxy đyipxyftgi anh đyipxưbuzxyftgc khôkjmmng?”

“.....vâyipxng”

Bốigekn bềfhcy đyipxfhcyu làjyxe tốigeki om om, vảbuzx lạhzgpi xung quanh đyipxfhcyu làjyxe ngưbuzxyzxei, côkjmmjrzhy lạhzgpi đyipxi giàjyxey cao góyxxrt, khôkjmmng cẩjdgnn thậrwddn sẽindg đyipxhzgpp phảbuzxi ngưbuzxyzxei khásqemc, lúfsxbc nàjyxey khôkjmmng cửfujr đyipxgxnbng làjyxe tốigekt nhấjrzht


Mộgxnb Bạhzgpch lấjrzhy đyipxiệlucmn thoạhzgpi ra chiếwiryu sásqemng, chen qua đyipxásqemm ngưbuzxyzxei chậrwddt chộgxnbi, tiếwiryn thẳcuxeng lêthgun trêthgun bụdlwbc đyipxàjyxei

Ngưbuzxyzxei dẫuzxkn chưbuzxơcoglng trìrwddnh đyipxãthgu đyipxyftgi ởwiry đyipxóyxxr, “chuẩjdgnn bịvlcy xong chưbuzxa?”

Mộgxnb Bạhzgpch hígxnbt mộgxnbt hơcogli thậrwddt sâyipxu, “đyipxưbuzxyftgc rồeydci”

Ngưbuzxyzxei dẫuzxkn chưbuzxơcoglng trìrwddnh gậrwddt gậrwddt đyipxlarau biểeydcu thịvlcy đyipxãthgu nhậrwddn đyipxưbuzxyftgc, từfsxb trong túfsxbi lấjrzhy ra bộgxnb đyipxàjyxem, “sẵiklkn sàjyxeng sẵiklkn sàjyxeng, 3,2,1, bắsqemt đyipxlarau”

Tiếwiryng âyipxm nhạhzgpc mộgxnbt lầlaran nữlucma nổnxdfi lêthgun

Lầlaran nàjyxey làjyxe tiếwiryt tấjrzhu nhẹqrdz nhàjyxeng củfmjqa đyipxàjyxen piano, bảbuzxn nhạhzgpc đyipxưbuzxyftgc đyipxásqemnh bỗigekng nhiêthgun làjyxe {dũokiqng khígxnb} củfmjqa Lưbuzxơcoglng Tịvlcynh Nhưbuzx

Đpyhkásqemm ngưbuzxyzxei nhásqemo nhásqemc bỗigekng bìrwddnh tĩrvkvnh lạhzgpi, đyipxigeki mặdmztt nhìrwddn nhau

Bỗigekng nhiêthgun----

Mộgxnbt ásqemnh đyipxèejvmn san khấjrzhu từfsxb trêthgun đyipxdfptnh đyipxlarau chiếwiryu xuốigekng, vừfsxba hay bao phủfmjqkjmm Tốigek trong vòeffxng tròeffxn đyipxo

Phúfsxbt chốigekc, ásqemnh mắsqemt củfmjqa tấjrzht cảbuzx mọvlcyi ngưbuzxyzxei đyipxfhcyu tậrwddp trung lêthgun ngưbuzxyzxei côkjmm

kjmm Tốigek đyipximmvng ởwiry trong vòeffxng tròeffxn, cóyxxr chúfsxbt choásqemng ngợyftgp

Đpyhkâyipxy rốigekt cuộgxnbc làjyxeyxxr chuyệlucmn gìrwdd?

“Tôkjmmi hôkjmmm nay đyipxdmztc biệlucmt chọvlcyn bàjyxei {dũokiqng cảbuzxm}, vìrwdd muốigekn cổnxdfokiqokiqng khígxnb củfmjqa ngàjyxey hôkjmmm nay, tôkjmmi đyipxãthgu phảbuzxi chuẩjdgnn bịvlcy 3 năyniwm tâyipxm lýnntt. 3 năyniwm, từfsxb lầlaran đyipxlarau tiêthgun nhìrwddn thấjrzhy em tạhzgpi quásqemn càjyxe phêthgu trưbuzxyxxrc cổnxdfng trưbuzxyzxeng, đyipxếwiryn khi tôkjmmi quyếwiryt đyipxvlcynh đyipxếwiryn họvlcyc việlucmn đyipxiệlucmn ảbuzxnh họvlcyc biểeydcu diễiklkn, 3 năyniwm nay, tôkjmmi luôkjmmn luôkjmmn âyipxm thầlaram quan tâyipxm chúfsxb ýnntt đyipxếwiryn em, nhưbuzxng em thìrwdd trưbuzxyxxrc giờyzxe chưbuzxa từfsxbng chúfsxb ýnntt đyipxếwiryn sựrvkv tồeydcn tạhzgpi củfmjqa tôkjmmi” Mộgxnb Bạhzgpch cầlaram lấjrzhy micro, âyipxm thanh truyềfhcyn đyipxếwiryn toàjyxen bãthgui cỏdkqr


Nhữlucmng ngưbuzxyzxei xung quanh đyipxfhcyu đyipxãthguimmvjyxe chuyệlucmn gìrwdd rồeydci, toàjyxen bộgxnbthgun lặdmztng xuốigekng, kinh ngạhzgpc nhìrwddn cảbuzxnh nàjyxey, đyipxếwiryn nỗigeki cóyxxr mộgxnbt sốigek nữlucm sinh đyipxãthgu chảbuzxy nưbuzxyxxrc mắsqemt cảbuzxm đyipxgxnbng

kjmm Tốigek hoàjyxen toàjyxen ngâyipxy ra

Ânxdfm thanh nàjyxey làjyxe củfmjqa Mộgxnb Bạhzgpch, đyipxâyipxy làjyxe đyipxang bàjyxey tỏdkqr vớyxxri côkjmm?

kjmmyniwng thẳcuxeng nhìrwddn bốigekn phígxnba, nhưbuzxng cảbuzxthgui cỏdkqr chỉdfptyxxr mộgxnbt mìrwddnh côkjmmwiry trong tâyipxm vòeffxng trong làjyxesqemng, xung quanh làjyxe mộgxnbt màjyxeu tốigeki đyipxen, côkjmmcogl bảbuzxn khôkjmmng nhìrwddn thấjrzhy bóyxxrng hìrwddnh củfmjqa Mộgxnb Bạhzgpch

“.....Tôkjmm Tốigek, trong 3 năyniwm nàjyxey, chúfsxbng mìrwddnh tổnxdfng cộgxnbng đyipxi ngang qua nhau 36 lầlaran, trung bìrwddnh 1 năyniwm 12 lầlaran, mỗigeki mộgxnbt thásqemng 1 lầlaran tầlaran xuấjrzht nàjyxey đyipxigeki vớyxxri anh màjyxeyxxri thậrwddt sựrvkvjyxe giàjyxey vòeffx, anh mỗigeki ngàjyxey đyipxfhcyu đyipxang mong ngóyxxrng lầlaran gặdmztp tớyxxri vớyxxri em, anh vốigekn dĩrvkv nghĩrvkv rằnxdfng đyipxâyipxy chỉdfpt đyipxơcogln giảbuzxn làjyxe thígxnbch, cũokiqng chỉdfptjyxe âyipxm thầlaram quan sásqemt em, nhưbuzxng 3 năyniwm rồeydci......anh cuốigeki cùaqybng cũokiqng khôkjmmng nhịvlcyn đyipxưbuzxyftgc nữlucma, hôkjmmm nay anh cuốigeki cùaqybng lấjrzhy hếwiryt dũokiqng khígxnb đyipximmvng ởwiry đyipxâyipxy. Anh biếwiryt em đyipxi quay phim {Ngạhzgpo Vâyipxn truyềfhcyn} thìrwdd âyipxm thầlaram tìrwddm cơcogl hộgxnbi đyipxóyxxrng quầlaran chúfsxbng ởwirythgun trong, cuốigeki cùaqybng, khiếwiryn em nhớyxxr đyipxưbuzxyftgc têthgun củfmjqa anh, đyipxeydcng thờyzxei thàjyxenh côkjmmng tiếwiryp cậrwddn em”

kjmm Tốigek cắsqemn môkjmmi

“Chúfsxbng mìrwddnh lầlaran đyipxlarau nắsqemm tay, anh đyipxếwiryn bâyipxy giờyzxe vẫuzxkn cóyxxr thểeydc nhớyxxrcogli ấjrzhm trong tay em, Tôkjmm Tốigek, anh khôkjmmng muốigekn lạhzgpi phảbuzxi mỗigeki ngàjyxey âyipxm thầlaram hy vọvlcyng chờyzxe đyipxyftgi lầlaran sau gặdmztp mặdmztt làjyxe khi nàjyxeo, cũokiqng khôkjmmng muốigekn lạhzgpi âyipxm thầlaram bảbuzxo vệlucm em nhưbuzx thếwiryjyxey, anh muốigekn mỗigeki ngàjyxey mỗigeki giờyzxe mỗigeki phúfsxbt mỗigeki giâyipxy đyipxfhcyu nhìrwddn thấjrzhy em.....Tôkjmm Tốigek, làjyxem bạhzgpn gásqemi anh đyipxưbuzxyftgc khôkjmmng”

Ájrzhnh đyipxèejvmn lạhzgpi mộgxnbt lầlaran nữlucma sásqemng lêthgun, bao bọvlcyc lấjrzhy ásqemo trắsqemng quầlaran đyipxen củfmjqa Mộgxnb Bạhzgpch

Tay trásqemi củfmjqa anh cầlaram mígxnbcro, tay phảbuzxi ôkjmmm lấjrzhy mộgxnbt bóyxxr hoa hồeydcng đyipxdkqrbuzxơcogli, dưbuzxyxxri ásqemnh sásqemng chiếwiryu xuốigekng, từfsxbng bưbuzxyxxrc từfsxbng bưbuzxyxxrc tiếwiryn đyipxếwiryn gầlaran Tôkjmm Tốigek. Miệlucmng anh nởwiry nụdlwbbuzxyzxei nhẹqrdz nhàjyxeng ôkjmmn hòeffxa, nhìrwddn thìrwdd trôkjmmng rấjrzht bìrwddnh tĩrvkvnh, nhưbuzxng ngưbuzxyzxei nàjyxeo thâyipxn vớyxxri anh đyipxfhcyu biếwiryt anh đyipxang rấjrzht căyniwng thẳcuxeng—cảbuzx phầlaran lưbuzxng củfmjqa anh đyipxfhcyu đyipxang cứimmvng đyipxơcogl

Anh đyipxi đyipxếwiryn bêthgun Tôkjmm Tốigek, đyipxưbuzxa tay tặdmztng bóyxxr hoa hồeydcng lêthgun bêthgun tay củfmjqa Tôkjmm Tốigek, hai vòeffxng trong ásqemnh sásqemng hợyftgp lạhzgpi, biếwiryn thàjyxenh mộgxnbt, Mộgxnb Bạhzgpch nhìrwddn chằnxdfm chằnxdfm Tôkjmm Tốigek, dưbuzxyzxeng nhưbuzx toàjyxen thếwiry giớyxxri trong mắsqemt chỉdfpteffxn lạhzgpi sựrvkv tồeydcn tạhzgpi củfmjqa côkjmmjrzhy

Khásqemn giảbuzx xung quanh bắsqemt đyipxlarau cùaqybng nhau cổnxdfokiq, “đyipxeydcng ýnntt anh ấjrzhy àjyxe

“Ởfyeuthgun nhau”

“Ởfyeuthgun nhau”

“Ởfyeuthgun nhau-----”

kjmmn Nguyêthgun trong bóyxxrng tốigeki đyipxãthgu gọvlcyi xong đyipxiệlucmn thoạhzgpi quay lạhzgpi, nhìrwddn thấjrzhy hiệlucmn trưbuzxyzxeng anh ôkjmmm lấjrzhy mặdmztt, hoàjyxen toàjyxen khôkjmmng dásqemm nhìrwddn nữlucma

Mắsqemt củfmjqa Lãthgunh Mạhzgpc đyipxãthgu quen vớyxxri bóyxxrng đyipxêthgum, nhìrwddn thấjrzhy anh ấjrzhy nhưbuzx thếwiry lậrwddp tứimmvc cau màjyxey, “cậrwddu đyipxâyipxy làjyxe phảbuzxn ứimmvng gìrwdd vậrwddy, Mộgxnb Bạhzgpch bàjyxey tỏdkqr rồeydci cậrwddu khôkjmmng vui mừfsxbng thay cho anh ấjrzhy?”

“Tớyxxr vui mừfsxbng cásqemi đyipxígxnbt ásqem” Tôkjmmn Nguyêthgun nóyxxri bậrwddy, “đyipxnxdfi làjyxe ngưbuzxyzxei phụdlwb nữlucm khásqemc tớyxxr khẳcuxeng đyipxvlcynh sẽindg thay cậrwddu ta vui mừfsxbng àjyxe, cậrwddu khôkjmmng nhìrwddn thấjrzhy tớyxxr vấjrzht vảbuzxjyxey trígxnb hộgxnbi trưbuzxyzxeng sao, tớyxxr đyipxâyipxu cóyxxr biếwiryt nữlucm nhâyipxn vậrwddt chígxnbnh làjyxekjmm Tốigek àjyxe

thgunh Mạhzgpc nhớyxxr ra Tôkjmmn Nguyêthgun biệlucmt danh ởwiry ngoàjyxei, phúfsxbt chốigekc nghẹqrdzn lờyzxei

Ájrzhnh mắsqemt củfmjqa anh nghi ngờyzxe nhìrwddn Tôkjmmn Nguyêthgun, “cậrwddu vàjyxekjmm Tốigek từfsxbng cóyxxr quan hệlucm rồeydci?”

Dựrvkva theo bảbuzxn lĩrvkvnh củfmjqa Tôkjmmn Nguyêthgun màjyxeyxxri chuyệlucmn nàjyxey khôkjmmng nhấjrzht đyipxvlcynh khôkjmmng thểeydc, cậrwddu ta thay bạhzgpn gásqemi trưbuzxyxxrc giờyzxe đyipxfhcyu rấjrzht thưbuzxyzxeng xuyêthgun, mỗigeki tuầlaran đyipxfhcyu khôkjmmng cùaqybng mộgxnbt ngưbuzxyzxei.

“Pi pi pi, Lãthgunh Mạhzgpc cậrwddu đyipxfsxbng nóyxxri lung tung, cậrwddu màjyxeyxxri nhưbuzx vậrwddy đyipxhzgpi ca nghe thấjrzhy nhấjrzht đyipxvlcynh sẽindg giếwiryt tớyxxr” Tôkjmmn Nguyêthgun cóyxxr mộgxnbt vỗigekjyxeo ngựrvkvc nỗigeki sợyftg trong lòeffxng, “a a a, Lãthgunh Mạhzgpc cậrwddu làjyxe khôkjmmng biếwiryt, Tôkjmm Tốigekjyxe ngưbuzxyzxei phụdlwb nữlucm củfmjqa đyipxhzgpi ca àjyxe, cậrwddu còeffxn nhớyxxr lầlaran trưbuzxyxxrc đyipxhzgpi ca nóyxxri đyipxưbuzxa chịvlcyyipxu cho chúfsxbng mìrwddnh gặdmztp khôkjmmng? Đpyhkóyxxr chígxnbnh làjyxekjmm Tốigek àjyxewiry giữlucma bọvlcyn họvlcyyxxr xảbuzxy ra chúfsxbt vấjrzhn đyipxfhcy, bâyipxy giờyzxe đyipxhzgpi ca đyipxang nỗigek lựrvkvc theo đyipxuổnxdfi lạhzgpi côkjmmjrzhy, nếwiryu nhưbuzx biếwiryt đyipxưbuzxyftgc tớyxxr giúfsxbp Mộgxnb Bạhzgpch tạhzgpo nêthgun chuyệlucmn nàjyxey, đyipxhzgpi ca khôkjmmng giếwiryt tớyxxr khôkjmmng đyipxưbuzxyftgc”

Ngưbuzxyzxei phụdlwb nữlucm củfmjqa Tiêthguu Lăyniwng

Tiêthguu Lăyniwng lầlaran đyipxlarau tiêthgun nóyxxri vớyxxri bọvlcyn họvlcy sẽindg đyipxưbuzxa phụdlwb nữlucm đyipxếwiryn cho họvlcy gặdmztp, đyipxâyipxy làjyxe ýnntt nghĩrvkvrwddnh cảbuzxm thậrwddt sựrvkv

Anh nhìrwddn Mộgxnb Bạhzgpch ởwiry trong đyipxásqemm ngưbuzxyzxei

rwddnh cảbuzxm màjyxe Mộgxnb Bạhzgpch đyipxigeki vớyxxri Tôkjmm Tốigek anh cũokiqng hiểeydcu rấjrzht rõimmv, yêthguu thầlaram đyipxếwiryn 3 năyniwm đyipxãthgu đyipxfmjqyxxri rõimmv vấjrzhn đyipxfhcy rồeydci

Hai ngưbuzxyzxei đyipxfhcyu làjyxe huynh đyipxlucm củfmjqa họvlcy, cũokiqng khôkjmmng trásqemch đyipxưbuzxyftgc Tôkjmmn Nguyêthgun sẽindg nhưbuzx thếwiryjyxey


“Tiêthguu Nguyêthgun vàjyxekjmm Tốigek? Vậrwddy bọvlcyn họvlcyyxxreffxn khảbuzxyniwng giảbuzxi hòeffxa khôkjmmng?”

“Tôkjmm Tốigekeffxn sinh cho đyipxhzgpi ca mộgxnbt cặdmztp sinh đyipxôkjmmi long phưbuzxyftgng nam nữlucm rồeydci, cậrwddu nóyxxri bọvlcyn họvlcyyxxr thểeydc giảbuzxi hòeffxa khôkjmmng”

Trưbuzxơcoglng Hâyipxn sữlucmng lạhzgpi, “anh nóyxxri Tôkjmm Tốigekkjmmjrzhy đyipxãthguyxxr hai đyipximmva con rồeydci?”

“Đpyhkúfsxbng vậrwddy, hai đyipximmva trẻqrdz đyipxóyxxryniwm nay đyipxfhcyu đyipxãthgu 4 tuổnxdfi rồeydci, 2 ngàjyxey trưbuzxyxxrc tin tứimmvc giảbuzxi trígxnbsqemc cậrwddu khôkjmmng xem sao? Chuyệlucmn củfmjqa Tôkjmm Tốigekkjmmjrzhy vàjyxe Đpyhkưbuzxyzxeng Sảbuzxng, kếwiryt quảbuzx bịvlcy lộgxnb ra chuyệlucmn cóyxxr con, cậrwddu nóyxxri chuyệlucmn nàjyxey cũokiqng thậrwddy làjyxe trùaqybng hợyftgp đyipxếwiryn thầlaran kỳhmkl, Tôkjmm Tốigekkjmmjrzhy cũokiqng khôkjmmng biếwiryt hai đyipximmva trẻqrdzjyxe củfmjqa đyipxhzgpi ca, cậrwddu nóyxxri xem chuyệlucmn nàjyxey gâyipxy ra chỉdfpt bởwiryi vìrwddkjmm Đpyhkưbuzxyzxeng Sảbuzxng đyipxóyxxr,trựrvkvc tiếwiryp bịvlcy đyipxhzgpi ca chấjrzhm dứimmvt biểeydcu diễiklkn rồeydci “

thgunh Mạhzgpc làjyxe biếwiryt Tôkjmm Tốigekyxxr con, 2 ngàjyxey trưbuzxyxxrc Mộgxnb Bạhzgpch khôkjmmng phảbuzxi bởwiryi vìrwdd chuyệlucmn nàjyxey say rưbuzxyftgu sao

Nhưbuzxng anh khôkjmmng nghĩrvkv đyipxếwiryn con củfmjqa Tôkjmm Tốigek lạhzgpi làjyxe củfmjqa Tiêthguu Lăyniwng

Chuyệlucmn nàjyxey cũokiqng thậrwddt mang tígxnbnh phim truyệlucmn quásqem rồeydci

Trưbuzxơcoglng Hâyipxn cũokiqng ngâyipxy ra

Chuyệlucmn củfmjqa Đpyhkưbuzxyzxeng Sảbuzxng trong giớyxxri giảbuzxi trígxnb ai màjyxe khôkjmmng biếwiryt

Chỉdfptjyxe Trưbuzxơcoglng Hâyipxn 2 ngàjyxey trưbuzxyxxrc bậrwddn khôkjmmng cóyxxr quan tâyipxm chúfsxb ýnntt tin tứimmvc giảbuzxi trígxnb, càjyxeng khồeydcn cóyxxr nghĩrvkv đyipxếwiryn ngưbuzxyzxei phụdlwb nữlucm chígxnbnh còeffxn lạhzgpi trong câyipxu chuyệlucmn củfmjqa Đpyhkưbuzxyzxeng Sảbuzxng lạhzgpi làjyxekjmm Tốigek

Trưbuzxơcoglng Hâyipxn trong lòeffxng trầlaram lặdmztng xuốigekng

yipxu nóyxxri nàjyxey lạhzgpi phásqem vỡyyra suy đyipxsqemn vốigekn ởwiry trong tim côkjmm

Ájrzhnh mắsqemt củfmjqa côkjmm nhìrwddn thẳcuxeng vềfhcy phígxnba Tôkjmm Tốigek trong đyipxásqemm ngưbuzxyzxei, ásqemnh mắsqemt phứimmvc tạhzgpp khóyxxr hiểeydcu khóyxxryxxri

thgunh Mạhzgpc cũokiqng vôkjmmaqybng đyipxau đyipxlarau, “còeffxn Tiêthguu Lăyniwng, cậrwddu thôkjmmng básqemo cho cậrwddu ta rồeydci chứimmv

“Đpyhkãthgu thôkjmmng básqemo rồeydci, đyipxhzgpi ca tốigeki hôkjmmm nay cũokiqng đyipxếwiryn rồeydci, anh ấjrzhy vừfsxba mớyxxri đyipxi dạhzgpo xung quanh thôkjmmi, vừfsxba nãthguy tớyxxr gọvlcyi đyipxiệlucmn cho anh ấjrzhy, nóyxxri vợyftg anh ấjrzhy sắsqemp bịvlcybuzxyxxrp rồeydci, đyipxhzgpi ca khôkjmmng nóyxxri lờyzxei thứimmv hai thìrwdd dậrwddp tắsqemt đyipxiệlucmn thoạhzgpi rồeydci, tớyxxrgxnbnh toásqemn chắsqemc, anh ấjrzhy khẳcuxeng đyipxvlcynh đyipxang vềfhcy đyipxâyipxy gấjrzhp rồeydci”

“Vậrwddy tìrwddnh huốigekng bâyipxy giờyzxe phảbuzxi làjyxem sao?”

“Tớyxxrjyxeo cóyxxr biếwiryt phảbuzxi làjyxem sao àjyxe đyipxhzgpi ca thùaqyb dai nhưbuzx vậrwddy, nếwiryu nhưbuzx biếwiryt đyipxưbuzxyftgc hôkjmmm nay tớyxxrwiry đyipxâyipxy đyipxóyxxrng vai tròeffx quan trọvlcyng nhưbuzx thếwiryjyxey, vậrwddy thìrwdd tớyxxr chếwiryt chắsqemc rồeydci” Tôkjmmn Nguyêthgun muốigekn khóyxxrc màjyxe khôkjmmng cóyxxrbuzxyxxrc mắsqemt, vừfsxba quay đyipxlarau, ásqemnh mắsqemt củfmjqa anh nhìrwddn thấjrzhy Tiêthguu Lăyniwng cásqemch đyipxóyxxr khôkjmmng xa, mắsqemt phúfsxbt chốigekc căyniwng lêthgun, giậrwddt mìrwddnh lùaqybi luôkjmmn vềfhcy sau 2 bưbuzxyxxrc

“Đpyhkhzgpi, đyipxhzgpi ca.....”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.