Boss Trở Thành Chồng

Chương 247 :

    trước sau   
tzvv Tốxgyw khinh ngạzldcc chiếgwefc cốxgywc trong tay khôtzvvng cầwhvam chắepyqc

“cheng....”

Chiếgwefc cốxgywc rơowdsi xuốxgywng đmhseiawtt vỡosba vụznxfn, rõukxdormnng xung quanh âwhvam thanh khôtzvvng nhỏbtur, nhưdjpgng Tôtzvv Tốxgywdjpggbotng nhưdjpgqtcon nghe thấiawty tiếgwefng chiếgwefc cốxgywc vỡosba nứwygit.

Áohcznh mắepyqt củxllla Trưdjpgơowdsng Hâwhvan nhìurlbn chằgvmlm chằgvmlm vàormno côtzvviawty

tzvv Tốxgyw hoảhmohng loạzldcn trốxgywn trádveinh ádveinh mắepyqt củxllla côtzvviawty, “xin, xin lỗgwefi, con ngưdjpggboti củxllla em sợfhiu loạzldci chuyệbturn tâwhvam linh nhưdjpgormny.....cádveii đmhseówygi, em nghĩyzrw trêzbghn thếgwef giớpmaoi khôtzvvng thểduzlwygi chuyệbturn nhưdjpg thếgwef đmhseưdjpgfhiuc, chịiawt Trưdjpgơowdsng, khẳcpffng đmhseiawtnh làormn chịiawt nghĩyzrw quádvei nhiềegopu rồuskci, đmhseúcskjng vậpmaoy, chịiawt khôtzvvng phảhmohi nówygii làormnwygi ngưdjpggboti nhắepyqn tin cho chịiawt khôtzvvng muốxgywn chịiawt đmhseiềegopu tra chuyệbturn củxllla bạzldcn chịiawt sao? Nówygii khôtzvvng chừdwxing thậpmaot sựowdswygi ngưdjpggboti đmhseang cảhmohnh cádveio chịiawt, hay làormn chịiawt đmhsedwxing đmhseiềegopu tra nữtyjda, nếgwefu khôtzvvng thìurlb tựowds chuốxgywc họflpva vàormno thâwhvan thìurlbormnm sao”

Áohcznh mắepyqt nhìurlbn củxllla Trưdjpgơowdsng Hâwhvan giốxgywng tia X-quang trừdwxing trừdwxing nhìurlbn mặraokt củxllla côtzvv, khôtzvvng rõukxd thếgweformno ứwyging mộdjpgt tiếgwefng, “vậpmaoy sao? Nhưdjpgng tạzldci sao trong tin nhắepyqn chịiawt cảhmohm thấiawty cówygi thiệbturn ýmijw, thậpmaot sựowdsormn chuyệbturn kỳewie quádveii”


“Cádveii nàormny em thìurlb khôtzvvng biếgweft.....” Tôtzvv Tốxgyw sợfhiuormnng nówygii sai càormnng nhiềegopu, nahnh chówyging tìurlbm lýmijw do rờgboti đmhsei, “cádveii đmhseówygi, em hôtzvvm nay làormnjiting bạzldcn em đmhseếgwefn, khôtzvvng thểduzljiting chịiawtwygii chuyệbturn nhiềegopu hơowdsn, em đmhsei trưdjpgpmaoc đmhseâwhvay”

“Ừcskj

tzvv Tốxgyw giốxgywng thádveio chạzldcy đmhsei xa, đmhsei xa rồuskci côtzvv vẫbturn còqtcon cówygi thểduzl cảhmohm nhậpmaon ádveinh mắepyqt củxllla Trưdjpgơowdsng Hâwhvan luôtzvvn luôtzvvn theo sau côtzvv, trong lòqtcong bàormnn tay củxllla Tôtzvv Tốxgyw đmhseegopu đmhseãahwlormn mồuskctzvvi, đmhseếgwefn khi cảhmohm thấiawty ádveinh mắepyqt đmhseówygi biếgwefn mấiawtt thìurlb mớpmaoi thởhobe phàormno nhẹzldc nhõukxdm, côtzvv dựowdsa vàormno mộdjpgt cádveii câwhvay, mồuskctzvvi lạzldcnh đmhsewhvam đmhseìurlba

......

qtcon Trưdjpgơowdsng Hâwhvan càormnng cảhmohm thấiawty hoàormni nghi Tôtzvv Tốxgywormny

tzvv vốxgywn chỉslxbormn cảhmohm thấiawty côtzvviawty vàormn Tốxgyw Tốxgyw quádvei giốxgywng nhau, vìurlb vậpmaoy thửowds thăsnspm dòqtcotzvviawty, nhưdjpgng đmhseoạzldcn đmhsexgywi thoạzldci vừdwxia rồuskci nówygii xong, côtzvvormnng thêzbghm hoàormni nghi. Côtzvviawty vàormn Tốxgyw Tốxgyw giốxgywng nhau, khi căsnspng thẳcpffng hoàormnn toàormnn khôtzvvng dádveim nhìurlbn vàormno mắepyqt củxllltzvv, khi nówygii dốxgywi châwhvan rung rung nhẹzldc, còqtcon khi côtzvvwygii mưdjpgfhiun xádveic thay hồuskcn ádveinh mắepyqt củxllla côtzvviawty phúcskjt chốxgywc phâwhvan tádvein

tzvv biếgweft rấiawtt rõukxd chuyệbturn nàormny quádvei kỳewie lạzldc, nếgwefu nhưdjpg ngưdjpggboti khádveic nówygii vớpmaoi côtzvv chuyệbturn nhưdjpg thếgweformny, côtzvv nhấiawtt đmhseiawtnh ha ha cưdjpggboti hai tiếgwefng biểduzlu thịiawt sựowds khinh thưdjpggbotng đmhsexgywi vớpmaoi đmhsexgywi phưdjpgơowdsng.

Nhưdjpgng cówygi bao nhiêzbghu căsnspn cứwygi chỉslxb vềegoptzvv Tốxgyw

tzvv từdwxi trong túcskji xádveich lấiawty đmhseiệbturn thoạzldci ra, buổpsfxi chiềegopu nhậpmaon đmhseưdjpgfhiuc tin nhắepyqn côtzvv vẫbturn khôtzvvng cówygiwygia, Trưdjpgơowdsng Hâwhvan ấiawtn gọflpvi đmhsei sốxgyw đmhseiệbturn thoạzldci đmhseówygi, khôtzvvng ngoàormni dựowds đmhsedvein, sốxgyw đmhseiệbturn thoạzldci đmhseówygi vẫbturn ởhobe trạzldcng thádveii tắepyqt nguồuskcn

Trưdjpgơowdsng Hâwhvan thu đmhseiệbturn thoạzldci vềegop, tiệbturn tay vứwygit vàormno trong túcskji xádveich

......

Đzbghúcskjng 7 giờgbot, ngưdjpggboti dẫbturn chưdjpgơowdsng trìurlbnh đmhsewyging lêzbghn bụznxfc diễsxegn, “cádveic quýmijwtzvvdveic quýmijw ôtzvvng tạzldci hộdjpgi trưdjpggbotng xin yêzbghn lặraokng chúcskjt”

Theo lờgboti nówygii củxllla anh ta, đmhseếgwefn âwhvam thanh cũpxqxng đmhseưdjpgfhiuc tắepyqt đmhsei, tấiawtt cảhmoh mọflpvi ngưdjpggboti đmhseegopu im lặraokng lạzldci, chờgbot đmhsefhiui ngưdjpggboti dẫbturn chưdjpgơowdsng trìurlbnh nówygii tiếgwefp, “hôtzvvm nay làormn buổpsfxi dạzldc tiệbturc đmhseówygin chàormno tâwhvan sinh, mọflpvi ngưdjpggboti chơowdsi cówygi vui vẻzldc khôtzvvng?”


“Vui vẻzldc

“Tiếgwefp theo tiếgwefn vàormno tiếgweft mụznxfc thứwygi hai củxllla chúcskjng ta, vũpxqx hộdjpgi, cádveic vịiawt nam sinh, cádveic bạzldcn phảhmohi nắepyqm chắepyqc lấiawty cơowds hộdjpgi nàormny, nhìurlbn thấiawty bạzldcn nữtyjd sinh nàormno tâwhvam ýmijw phảhmohi mờgboti ngay côtzvviawty nhảhmohy, nếgwefu nhưdjpgwygi thểduzl thàormnnh chuyệbturn tốxgywt, vềegop dau nhờgbot mờgboti tôtzvvi ăsnspn kẹzldco hỷpbgi (kẹzldco cưdjpgpmaoi) đmhseówygi, đmhseưdjpgfhiuc rồuskci, chỉslxb thếgwef thôtzvvi, âwhvam nhạzldcc bắepyqt đmhsewhvau.....”

Bảhmohn nhạzldcc Blue Danube Circle nhẹzldc nhàormnng vang lêzbghn

Nhữtyjdng nam sinh ởhobe hộdjpgi trưdjpggbotng đmhseegopu bắepyqt đmhsewhvau mờgboti ngưdjpggboti bạzldcn gádveii mìurlbnh thíjxfkch đmhsei nhảhmohy

ahwlnh Mạzldcc đmhseưdjpgơowdsng nhiêzbghn làormn nhảhmohy vớpmaoi Trưdjpgơowdsng Hâwhvan, Tôtzvvn Nguyêzbghn nhớpmao tớpmaoi Tiêzbghu Lăsnspng giao cho anh nhiệbturm vụznxf, mờgboti An Tiểduzlu Hy, ádveinh mắepyqt củxllla Mộdjpg Bạzldcch nhìurlbn mộdjpgt vòqtcong đmhseegopu khôtzvvng cówygi nhìurlbn thấiawty Tôtzvv Tốxgyw, khôtzvvng ngừdwxing cau màormny

tzvv Tốxgyw đmhseâwhvau rồuskci?

Anh nhanh chówyging gọflpvi đmhseiệbturn thoạzldci cho Tôtzvv Tốxgyw, sau đmhseówygidjpgpmaoi bówyging củxllla mộdjpgt câwhvay to tìurlbm thấiawty côtzvv

“Làormnm sao màormn mộdjpgt mìurlbnh lạzldci ởhobe đmhseâwhvay”

tzvv Tốxgyw ôtzvvm lấiawty đmhsewhvau gốxgywi, cốxgywdjpgfhiung cưdjpggboti nówygii, “cówygi thểduzlormnwhvam trạzldcng hôtzvvm nay củxllla em khôtzvvng đmhseưdjpgfhiuc tốxgywt, cảhmohm thấiawty cówygi chúcskjt dung hòqtcoa khôtzvvng nổpsfxi vàormno hộdjpgi trưdjpggbotng nádveio nhiệbturt nàormny, còqtcon anh, làormnm sao khôtzvvng đmhsei nhảhmohy vậpmaoy”

“Bạzldcn nhảhmohy củxllla anh ởhobe đmhseâwhvay, anh cùjiting ai nhảhmohy?” Mộdjpg Bạzldcch đmhsewyging trưdjpgpmaoc mặraokt côtzvv, gậpmaop ngưdjpggboti đmhseưdjpga tay ra vớpmaoi côtzvv, làormnm dádveing vẻzldc mờgboti, “tiểduzlu thưdjpg xinh đmhsezldcp, cówygi thểduzl mờgboti côtzvv nhảhmohy mộdjpgt đmhseiệbturu khôtzvvng?”

“Đzbghưdjpgơowdsng nhiêzbghn”

tzvv Tốxgyw mỉslxbm cưdjpggboti, đmhseưdjpga tay ra đmhseraokt vàormno lòqtcong tay anh ấiawty

Mộdjpg Bạzldcch képzsvo côtzvv từdwxi trêzbghn mặraokt cỏbtur đmhsewyging dậpmaoy, đmhseưdjpga tay vòqtcong qua ôtzvvm lấiawty eo côtzvv, từdwxi từdwxi dẫbturn vàormno sang nhảhmohy


Mộdjpg Bạzldcch khôtzvvng sai lầwhvam đmhseưdjpga Tôtzvv Tốxgywormno đmhseúcskjng vịiawt tríjxfk chíjxfknh giữtyjda

.....

Luôtzvvn luôtzvvn ởhobe trong sàormnn nhảhmohy chờgbot đmhsefhiui Tôtzvvn Nguyêzbghn liêzbghn tụznxfc quan sádveit Mộdjpg Bạzldcch, anh thựowdsc sựowdsormn hiếgwefu kỳewie nữtyjd thầwhvan củxllla Mộdjpg Bạzldcch làormn ngưdjpggboti nhưdjpg thếgweformno, ôtzvvm lấiawty An Tiểduzlu Hy nhảhmohy màormndjpgdjpghobeng khôtzvvng tậpmaop trung, bịiawt An Tiểduzlu Hy ádveic ýmijwdveio thùjiti đmhsezldcp lêzbghn châwhvan mấiawty lầwhvan.

“Côtzvvormnm cádveii gìurlb thếgwef

“Đzbghzldcp anh”

“Côtzvv đmhsezldcp tôtzvvi làormnm gìurlb

“Nhìurlbn anh khôtzvvng vừdwxia mắepyqt” An Tiểduzlu Hy hứwygi mộdjpgt tiếgwefng, đmhseưdjpga tay lêzbghn đmhsetgxmy anh ra, “Tôtzvvn Nguyêzbghn, khôtzvvng muốxgywn nhảhmohy thìurlb đmhsedwxing mờgboti ngưdjpggboti ta, chịiawt đmhseâwhvay đmhseádveing giádvei lắepyqm, khôtzvvng cówygi anh cũpxqxng cówygi mộdjpgt đmhseádveim đmhseàormnn ôtzvvng muốxgywn mờgboti tôtzvvi, anh con bưdjpgpmaom hoa nàormny nhanh chówyging đmhsei tìurlbm côtzvvdveii khádveic đmhsei, chịiawt đmhseâwhvay khôtzvvng phụznxfc vụznxf rồuskci”

An Tiểduzlu Hy quảhmoh đmhsewhvau tówygic ngắepyqn ngoảhmohnh đmhsei, lộdjpgng lẫbtury rờgboti đmhsei

tzvvn Nguyêzbghn lépzsvp xẹzldcp

Trừdwxing mắepyqt nhìurlbn bówyging lưdjpgng củxllla An Tiểduzlu Hy, cảhmohm thấiawty ádveinh mắepyqt kỳewie quádveii ởhobe xung quanh, ngưdjpgfhiung ngùjiting khôtzvvng tảhmoh, nhưdjpgng may da mặraokt anh dàormny, đmhseúcskjc hai tay vàormno túcskji quầwhvan, sắepyqc mặraokt tựowds nhiêzbghn từdwxi trongg sàormnn nhảhmohy đmhsei ra

Anh vừdwxia ngoảhmohnh mặraokt thìurlb nhìurlbn thấiawty Mộdjpg Bạzldcch đmhseang nhảhmohy cùjiting Tôtzvv Tốxgyw, châwhvan bưdjpgpmaoc hụznxft mộdjpgt cádveii, suýmijwt chúcskjt nữtyjda thìurlbpzsv ngãahwl, bêzbghn cạzldcnh mộdjpgt cádveinh tay chặraokn ngang qua đmhseosba lấiawty anh, mớpmaoi trádveinh khỏbturi anh ngãahwl sấiawtp mặraokt.

Chếgweft cha

Mộdjpg Bạzldcch?


tzvv Tốxgyw?

Khôtzvvng thểduzlormno

“Đzbghi bộdjpg khôtzvvng thểduzl đmhsei cẩtgxmn thẩtgxmn sao” Lãahwlnh Mạzldcc mộdjpgt tay đmhseosba Trưdjpgơowdsng Hâwhvan mộdjpgt bêzbghn cau màormny nhìurlbn anh ta, xuôtzvvi theo ádveinh mắepyqt củxllla anh ta nhìurlbn thấiawty Mộdjpg Bạzldcch vàormntzvv Tốxgyw, “làormnm sao màormn mặraokt nhưdjpg nhìurlbn thấiawty quỷpbgi vậpmaoy?”

“Đzbghâwhvau chỉslxbormn thấiawty quỷpbgi, màormnormn gặraokp Diêzbghm Vưdjpgơowdsng rồuskci”

tzvvn Nguyêzbghn thậpmaot sựowds muốxgywn khówygic rồuskci

Mộdjpg Bạzldcch yêzbghu thầwhvam nữtyjd thầwhvan suốxgywt 3 năsnspm làormntzvv Tốxgyw?

Anh ta hồuskci tưdjpghobeng lạzldci lờgboti Mộdjpg Bạzldcch nówygii trưdjpgpmaoc đmhseâwhvay, họflpvc sinh củxllla họflpvc việbturn đmhseiệbturn ảhmohnh, trưdjpgpmaoc đmhseâwhvay anh ấiawty còqtcon chạzldcy đmhseếgwefn làormnm diễsxegn viêzbghn quầwhvan chúcskjng trong {Ngạzldco Vâwhvan truyềegopn}, bởhobei vìurlb anh nówygii nữtyjd thầwhvan củxllla anh cũpxqxng ởhobe trong đmhseormnn phim { Ngạzldco Vâwhvan truyềegopn }, nhữtyjdng đmhseiềegopu nàormny gộdjpgp lạzldci, ngưdjpggboti đmhseưdjpgfhiuc nhậpmaon ra.....khôtzvvng phảhmohi làormntzvv Tốxgyw sao

Chếgweft rồuskci

ormnm sao lạzldci làormntzvv Tốxgyw chứwygi

“Tôtzvvn Tửowds, cậpmaou sao vậpmaoy?”

“Tớpmao chếgweft rồuskci chếgweft rồuskci chếgweft rồuskci” Tôtzvvn Nguyêzbghn lúcskjc nàormny trong lòqtcong ýmijw nghĩyzrw nhảhmohy sôtzvvng tựowds vẫbturn cũpxqxng cówygi rồuskci, nếgwefu nhưdjpg đmhseduzl đmhsezldci ca biếgweft anh đmhseíjxfkch thâwhvan giúcskjp Mộdjpg Bạzldcch sắepyqp xếgwefp hộdjpgi trưdjpggbotng bàormny tỏbtur vớpmaoi Tôtzvv Tốxgyw, vậpmaoy thìurlb anh khỏbturi phảhmohi sốxgywng nữtyjda. Đzbghzldci ca nhấiawtt đmhseiawtnh sẽewiewygip chếgweft anh thôtzvvi

Sau khi đmhseiệbturu nhảhmohy kếgweft thứwygic làormn tiếgweft mụznxfc gìurlb tiếgwefp theo?

Tiếgweft mụznxfc bàormny tỏbtur


Chếgweft tiệbturt

Ai đmhseếgwefn nówygii cho anh tìurlbnh huốxgywng trưdjpgpmaoc mắepyqt phảhmohi làormnm sao

“Tôtzvvn Tửowds rốxgywt cụznxfc làormnm sao thếgwef

“A.....cậpmaou đmhsedwxing hỏbturi nữtyjda, tớpmao cầwhvan phảhmohi nhanh chówyging gọflpvi cho đmhsezldci ca, đmhseúcskjng đmhseúcskjng đmhseúcskjng, gọflpvi đmhseiệbturn thoạzldci cho đmhsezldci ca” Tôtzvvn Nguyêzbghn nhanh chówyging lấiawty đmhseiệbturn thoạzldci ra, chạzldcy đmhseếgwefn gówygic khôtzvvng cówygi ngưdjpggboti nhanh chówyging gọflpvi cho Tiêzbghu Lăsnspng

Tiêzbghu Lăsnspng làormn huynh đmhsebtur củxllla anh, Mộdjpg Bạzldcch cũpxqxng giốxgywng thếgweformn huynh đmhsebtur củxllla anh

urlb vậpmaoy tìurlbnh huốxgywng trưdjpgpmaoc mắepyqt anh khẳcpffng đmhseiawtnh khôtzvvng thểduzl đmhseíjxfkch thâwhvan ngăsnspn chặraokn, phảhmohi đmhsezldci ca mớpmaoi đmhseưdjpgfhiuc àormn

Chếgweft tiệbturt

tzvvn Nguyêzbghn mộdjpgt lầwhvan nữtyjda trong lòqtcong nổpsfx đmhseówygia lêzbghn nówygii bậpmaoy

ormnm sao màormn lạzldci cùjiting mộdjpgt ngưdjpggboti phụznxf nữtyjd chứwygi, Mộdjpg Bạzldcch làormnm sao màormn khôtzvvng thểduzl nhìurlbn thấiawty ngưdjpggboti khádveic vậpmaoy.

Chếgweft tiệbturt chếgweft tiệbturt

“Đzbghzldci ca àormn, nhanh bắepyqt mádveiy nhanh bắepyqt mádveiy àormn.....”

Tu tu tu

Đzbghiệbturn thoạzldci cuốxgywi cùjiting thôtzvvng rồuskci.

tzvvn Nguyêzbghn vui mừdwxing, nhanh chówyging nắepyqm chặraokt lấiawty đmhseiệbturn thoạzldci giốxgywng nhưdjpg đmhsexgywt phádveio vậpmaoy, nówygii lốxgywp đmhsexgywp, “đmhsezldci ca đmhsezldci ca, gọflpvi khẩtgxmn cấiawtp gọflpvi khẩtgxmn cấiawtp anh hiệbturn tạzldci đmhseang ởhobe đmhseâwhvau, nhanh chówyging quay lạzldci hộdjpgi trưdjpggbotng dạzldc tiệbturc, cówygi chuyệbturn gấiawtp chuyệbturn gấiawtp chuyệbturn gấiawtp”

“Chuyệbturn gìurlb?”

Anh vừdwxia nówygii dứwygit lờgboti, ádveinh sádveing trêzbghn cảhmohahwli cỏbtur bỗgwefng chốxgywc toàormnn bộdjpg tốxgywi lạzldci, am nhạzldcc cũpxqxng ngừdwxing lạzldci, cádveic bạzldcn họflpvc sinh phúcskjt chốxgywc nhádveio nhádveic lêzbghn----tiếgweft mụznxfc bàormny tỏbtur đmhseếgwefn rồuskci

Thậpmaot sựowds chếgweft rồuskci

tzvvn Nguyêzbghn khôtzvvng quan tâwhvam đmhseưdjpgfhiuc nhiềegopu nữtyjda, căsnspng giọflpvng lêzbghn gàormno vớpmaoi đmhseiệbturn thoạzldci, “đmhsezldci ca, anh còqtcon khôtzvvng quay lạzldci, vợfhiu sẽewie bịiawt ngưdjpggboti khádveic cưdjpgpmaop mấiawtt”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.