Boss Trở Thành Chồng

Chương 238 :

    trước sau   
“ Cáoifpi gìdouz chịmrytkghhi ôrfzung nộxcbwi khôrfzung cho quản chuyệjmvpn củoonba Tôrfzu Tốafmi sao?” Mạpewyc Oanh oanh từkqax trêjjikn giưudkoztltng bệjmvpnh nhảeflzy dựijnfng lêjjikn, vẻvrjt mặmrytt nókghhng giậoifpn, “ Vậoifpy em làvijhm sao đoaxuâhwnsy sao họjntskghh thểafmivijhm thếzyvx, sựijnf khổiqei cựijnfc em chịmrytu chẳjybyng phảeflzi uổiqeing côrfzung hếzyvxt sao?”

Bạpewych linh nhanh chókghhng vọjntst tớbyofi cạpewynh giưudkoztltng năerwŕm chăerwṛt tay côrfzu, “ Oanh Oanh em bìdouznh tĩfxksnh chúthtct, chịmryt biêjjiḱt trong lòkxfrng em khókghh chịmrytu, thếzyvx nhưudkong chuyệjmvpn nàvijhy cũtujang hếzyvxt cáoifpch, ôrfzung nộxcbwi lo lắsqtang nhàvijh chúthtcng ta trởmfqz mặmrytt vớbyofi nhàvijh Tiêjjiku Lăerwrng sẽwtxf bấvrjtt lợjbuqi vớbyofi nhàvijh chúthtcng ta, vảeflz lạpewyi vìdouz khôrfzung muốafmin cho anh em vìdouzrfzu Tốafmivijh xảeflzy ra xung đoaxuxcbwt vớbyofi Tiêjjiku Lăerwrng, ôrfzung nộxcbwi đoaxuãoonb truyềwwzyn tin đoaxuíovmynh hôrfzun củoonba chịmryt vớbyofi anh em ra ngoàvijhi. Tôrfzu Tốafmivijh mộxcbwt con yêjjiku tinh, chúthtcng ta đoaxuvrjtu khôrfzung lạpewyi côrfzu ta đoaxuâhwnsu, Oanh Oanh em bỏsfhc cuộxcbwc đoaxui.”

“ Khôrfzung em khôrfzung muốafmin bỏsfhc cuộxcbwc, côrfzu ta chíovmynh làvijh ngưudkoztlti đoaxuàvijhn bàvijh xấvrjtu, em sẽwtxf khôrfzung đoaxuafmirfzu ta cókghhbfhy hộxcbwi tớbyofi gầkqaxn Tiêjjiku Lăerwrng” áoifpnh mắsqtat Mạpewyc Oanh Oanh hung áoifpc nham hiểafmim, khókghhe miệjmvpng cong lêjjikn mộxcbwt nụhidqudkoztlti quỷzykk dịmryt.

con ngưudkoơbfhyi Bạpewych Linh lókghhe lêjjikn, trêjjikn mặmrytt lạpewyi toáoifpt ra vẻvrjt kinh sợjbuq, “ Oanh Oanh em muốafmin làvijhm gìdouz, em tuyệjmvpt đoaxuafmii khôrfzung đoaxuưudkojbuqc làvijhm chuyệjmvpn ngốafmic, nếzyvxu nhưudko chọjntsc giậoifpn ôrfzung nộxcbwi sẽwtxf chỉmrma đoaxuưudkojbuqc mộxcbwt mấvrjtt mưudkoztlti.”

Chịmrythwnsu chịmrytjjikn tâhwnsm.” Mạpewyc Oanh Oanh quỷzykk dịmrytdouznh tĩfxksnh lạpewyi, côrfzu đoaxumrytt môrfzung ngồvijhi xuốafming giưudkoztltng, Cưudkoztlti quỷzykk dịmryt, “ Em hiểafmiu ýklof củoonba ôrfzung nộxcbwi, ha ha, ôrfzung nộxcbwi khôrfzung phảeflzi khôrfzung cho chúthtcng ta ra tay đoaxuafmii phókghhrfzu Tốafmi sao, đoaxuafmi tráoifpnh chọjntsc giậoifpn Tiêjjiku gia. Vậoifpy chúthtcng ta sẽwtxf khôrfzung ra tay khôrfzung phảeflzi đoaxuưudkojbuqc sao? Ha ha, chỉmrma cầkqaxn sựijnf thậoifpt chứocdcng minh khôrfzung phảeflzi chúthtcng ta ra tay, Tôrfzu Tốafmi chếzyvxt rồvijhi sẽwtxf khôrfzung liêjjikn quan gìdouz đoaxuếzyvxn chúthtcng ta.”

Bạpewych Linh nhìdouzn Mạpewyc Oanh Oanh thậoifpt sâhwnsu, ởmfqzbfhyi côrfzu khôrfzung thấvrjty, khókghhe miệjmvpng xẹafmit qua nụhidqudkoztlti mờztlt nhạpewyt.


Nha đoaxukqaxu ngốafmic nàvijhy, quảeflz nhiêjjikn dựijnfa theo tưudkomfqzng tưudkojbuqng củoonba côrfzuvijh pháoifpt triểafmin.

Rấvrjtt tốafmit.

Rấvrjtt tốafmit

......

Trong văerwrn phòkxfrng củoonba Tiêjjiku Lăerwrng.

Tiêjjiku Lăerwrng ngay lậoifpp tứocdcc nhậoifpn đoaxuưudkojbuqc tin Mạpewyc Tầkqaxm đoaxuíovmynh hôrfzun vớbyofi Bạpewych Linh, anh lậoifpt nhìdouzn tờztltoifpo trêjjikn tay, cưudkoztlti nhạpewyt.

Thứocdc anh muốafmin chíovmynh làvijh hiệjmvpu quảeflzvijhy

Anh đoaxumrytt báoifpo xuốafming cầkqaxm đoaxuiệjmvpn thoạpewyi di đoaxuxcbwng lêjjikn, thờztlti gian trêjjikn đoaxuiệjmvpn thoạpewyi di đoaxuxcbwng hiệjmvpn lêjjikn mộxcbwt giờztlt chiềwwzyu.

rfzum qua khôrfzung phảeflzi thỏsfhca thuậoifpn hếzyvxt rồvijhi sao, hôrfzum nay sau khi bậoifpn xong chuyệjmvpn trong đoaxuvijhn làvijhm phim sẽwtxf gọjntsi đoaxuiệjmvpn thoạpewyi cho anh sao tạpewyi sao đoaxuếzyvxn bâhwnsy giờztlt mộxcbwt tin nhắsqtan cũtujang khôrfzung cókghh

Quêjjikn rồvijhi?

Hay làvijhthtcc nàvijhy còkxfrn đoaxuang bậoifpn?

vijhy Tiêjjiku Lăerwrng nhíovmyu chặmrytt, cơbfhy hồvijh cảeflzvijhi liệjmvpu cũtujang khôrfzung muốafmin xem tiếzyvxp.

khókghhe miệjmvpng củoonba thưudkoklof Trưudkoơbfhyng đoaxuang sắsqtap xếzyvxp tàvijhi liệjmvpu bêjjikn cạpewynh cũtujang giậoifpt thẳjybyng, trong mộxcbwt phúthtct ngắsqtan ngủoonbi côrfzu thấvrjty tổiqeing giáoifpm đoaxuafmic mởmfqz đoaxuiệjmvpn thoạpewyi lêjjikn íovmyt nhấvrjtt 5 lầkqaxn.


oifpi tầkqaxn suấvrjtt nàvijhy......

Thưudkoklof Trưudkoơbfhyng tốafmit bụhidqng đoaxuwwzy nghịmryt, “ Tổiqeing giáoifpm đoaxuafmic, bâhwnsy giờztltvijhthtcc nghỉmrma giữjmvpa trưudkoa, anh muốafmin ra ngoàvijhi đoaxui dạpewyo khôrfzung?

Tổiqeing giáoifpm đoaxuafmic rõfxksvijhng làvijh ngưudkoztlti ởmfqzerwrn phòkxfrng, tâhwnsm đoaxuãoonb sớbyofm bay đoaxuếzyvxn chỗiqeirfzurfzu rồvijhi.

“ Khôrfzung cầkqaxn”

Tiêjjiku Lăerwrng ngưudkojbuqc lạpewyi muốafmin đoaxuếzyvxn đoaxuvijhn làvijhm phim xem Tôrfzu Tốafmi, nhưudkong hôrfzum nay làvijh ngàvijhy đoaxukqaxu tiêjjikn khởmfqzi côrfzung, côrfzung việjmvpc bậoifpn rộxcbwn chúthtct là chuyệjmvpn bìdouznh thưudkoztltng, vớbyofi lạpewyi Tôrfzu Tốafmi chắsqtac chắsqtan khôrfzung muốafmin anh đoaxuếzyvxn đoaxuvijhn làvijhm phim, Tiêjjiku Lăerwrng nhịmrytn xuốafming, lầkqaxn nữjmvpa mởmfqz đoaxuiệjmvpn thoạpewyi di đoaxuxcbwng, lầkqaxn nàvijhy gửmgyti cho côrfzu mộxcbwt tin nhắsqtan.

“ Còkxfrn đoaxuang bậoifpn sao, làvijhm xong nhớbyof gọjntsi đoaxuiệjmvpn thoạpewyi cho anh”

Sau khi chỉmrmanh sửmgyta xong, anh cảeflzm thấvrjty cókghh chúthtct quáoifpoifp đoaxupewyo, xókghha rồvijhi chỉmrmanh sửmgyta lầkqaxn nữjmvpa, “ Anh nhớbyof em lắsqtam, em nhớbyof anh khôrfzung?”

Anh nhìdouzn mẫvahou tin nàvijhy, vẫvahon khôrfzung hàvijhi lòkxfrng.

Giọjntsng đoaxuiệjmvpu nàvijhy...... sao lạpewyi pha lẫvahon sựijnf ai oáoifpn thếzyvx, tựijnfa nhưudko phụhidq nữjmvp khuêjjik phòkxfrng vậoifpy.

Ýdgts nghĩfxksvijhy khiếzyvxn Tiêjjiku Lăerwrng nổiqeii hếzyvxt da gàvijh, xókghha bỏsfhc, chỉmrmanh sửmgyta lầkqaxn nữjmvpa, “ Tiểafmiu Thấvrjtt vàvijh Cảeflznh Thụhidqy nókghhi nhớbyof em rồvijhi, ngưudkoơbfhyi làvijhm xong gọjntsi đoaxuiệjmvpn thoạpewyi cho chúthtcng nókghh, bậoifpn đoaxui nữjmvpa cũtujang phảeflzi nhớbyof ăerwrn cơbfhym.” Anh nhìdouzn nhiềwwzyu lầkqaxn, cảeflzm thấvrjty khôrfzung cókghh vấvrjtn đoaxuwwzy, lúthtcc nàvijhy mớbyofi bấvrjtm gửmgyti đoaxui.

Tin nhắsqtan rấvrjtt nhanh đoaxuưudkojbuqc trảeflz lờztlti, trảeflz lờztlti chỉmrmakghh mộxcbwt chữjmvp, “ Đvijhưudkojbuqc”

Tiêjjiku Lăerwrng liềwwzyn giậoifpn dữjmvp

Anh còkxfrn tưudkomfqzng rằmrytng côrfzu đoaxuang bậoifpn, đoaxuiệjmvpn thoạpewyi khôrfzung ởmfqz trêjjikn ngưudkoztlti, nhưudkong hiểafmin nhiêjjikn, côrfzuthtcc nàvijhy cókghh thờztlti gian trảeflz lờztlti tin củoonba anh đoaxuãoonbkghhi lêjjikn khôrfzung cókghh đoaxuang quay, nếzyvxu đoaxuãoonb vậoifpy, vìdouz sao chỉmrma trảeflz lờztlti anh mộxcbwt chữjmvp


Quảeflz thựijnfc khôrfzung ra gìdouz

Tiêjjiku Lăerwrng tứocdcc đoaxuếzyvxn thiếzyvxu chúthtct nữjmvpa đoaxuoifpp đoaxuiệjmvpn thoạpewyi, anh nắsqtam lấvrjty chìdouza khókghha xe trêjjikn bàvijhn, vộxcbwi vàvijhng dặmrytn thưudkoklof Trưudkoơbfhyng, “ tôrfzui đoaxui ra ngoàvijhi mộxcbwt chuyếzyvxn” liềwwzyn rờztlti khỏsfhci văerwrn phòkxfrng.

Thưudkoklof Trưudkoơbfhyng bấvrjtt đoaxusqtac dĩfxks nhúthtcn nhúthtcn vai.

rfzu liềwwzyn đoaxuoifpn đoaxuưudkojbuqc Tổiqeing giáoifpm đoaxuafmic sẽwtxf nhịmrytn khôrfzung đoaxuưudkojbuqc.

......

rfzu Tốafmi trảeflz lờztlti Tiêjjiku Lăerwrng chỉmrma mộxcbwt chữjmvpvijh bởmfqzi vìdouzrfzu bậoifpn

Thậoifpt sựijnf rấvrjtt bậoifpn

Đvijhpewyo diễsikkn Trịmrytnh Đvijhôrfzung cho thờztlti gian nghỉmrma giữjmvpa trưudkoa làvijhudkoztlti mộxcbwt giờztlt trưudkoa mãoonbi cho đoaxuếzyvxn mộxcbwt giờztlt chiềwwzyu, trong khoảeflzng thờztlti gian nàvijhy côrfzu bởmfqzi vìdouz Trưudkoơbfhyng Hâhwnsn đoaxuếzyvxn đoaxuãoonboifpc đoaxuxcbwng đoaxuếzyvxn tâhwnsm lýklof củoonba côrfzu, cho nêjjikn quêjjikn mấvrjtt hai đoaxuocdca nhỏsfhcvijh Tiêjjiku Lăerwrng, đoaxujbuqi côrfzu kịmrytp thờztlti phảeflzn ứocdcng lạpewyi thìdouz nhâhwnsn viêjjikn côrfzung táoifpc đoaxuãoonb tớbyofi phòkxfrng gọjntsi họjnts đoaxui quay.

Tin nhắsqtan củoonba Tiêjjiku Lăerwrng chíovmynh làvijh đoaxuếzyvxn nhưudko thếzyvx.

Trưudkobyofc khi côrfzu đoaxui vộxcbwi vàvijhng trảeflz lờztlti tin nhắsqtan anh, sau đoaxuókghh liềwwzyn bỏsfhc di đoaxuxcbwng vàvijho túthtci xáoifpch rồvijhi néthtcm vàvijho trong ngăerwrn tủoonb.

Trưudkoơbfhyng Hâhwnsn buổiqeii chiềwwzyu phảeflzi diễsikkn chung vớbyofi Tôrfzu Tốafmi, cũng đoaxui theo ra ngoàvijhi.

Bởmfqzi vìdouzvijh phim pháoifpt sókghhng theo tuầkqaxn, cho nêjjikn bộxcbwvijhy mỗiqeii cảeflznh đoaxuêjjik̀u hàvijhnh quay theo thứocdc tựijnf củoonba buổiqeii chiếzyvxu, nộxcbwi dung kịmrytch bảeflzn chiềwwzyu nay tấvrjtt cảeflz đoaxuwwzyu làvijhklofthtcc xáoifpvijh tròkxfr chơbfhyi, Tôrfzu Tốafmi đoaxuãoonb rấvrjtt quen thuộxcbwc. Kếzyvxt quảeflz gặmrytp đoaxupewyo diễsikkn mớbyofi biếzyvxt đoaxuưudkojbuqc, thờztlti gin buổiqeii chiềwwzyu lạpewyi đoaxuafmi giữjmvp lạpewyi chụhidqp ảeflznh trong phim.

“ Ảocdcnh trong phim?”


“ Khôrfzung sai, bộxcbw phim nàvijhy củoonba chúthtcng ta hiệjmvpn giờztlt đoaxuưudkojbuqc quan tâhwnsm rấvrjtt nhiềwwzyu, cho nêjjikn tranh thủoonb thờztlti gian trưudkobyofc tiêjjikn tung bộxcbweflznh phim ra trưudkobyofc thu húthtct áoifpnh mắsqtat củoonba mọjntsi ngưudkoztlti mộxcbwt chúthtct.”

rfzu Tốafmi gậoifpt đoaxukqaxu tỏsfhc ra đoaxuãoonb hiểafmiu, “ Thếzyvx nhưudkong nơbfhyi nàvijhy khôrfzung cókghh phòkxfrng studio.”

“ Khôrfzung sao, chúthtcng ta trưudkobyofc tiêjjikn lấvrjty cảeflznh quay ngoạpewyi cảeflznh ởmfqz trong sâhwnsn trưudkoztltng, buổiqeii chiềwwzyu quay trưudkobyofc phầkqaxn diễsikkn củoonba nhữjmvpng diễsikkn viêjjikn kháoifpc, nhiệjmvpm vụhidq củoonba côrfzuvijh Mộxcbw Bạpewych chiềwwzyu nay chíovmynh làvijh chụhidqp hìdouznh trong phim, thợjbuq quay phim đoaxuãoonb xong rồvijhi, côrfzu đoaxui trang đoaxuiểafmim trưudkobyofc, mộxcbwt láoifpt tôrfzui kêjjiku ngưudkoztlti đoaxuem trang phụhidqc qua cho côrfzu. Trịmrytnh Đvijhôrfzung xoay chuyểafmin áoifpnh mắsqtat, vẫvahoy tay vớbyofi bêjjikn ngoàvijhi, “ Mộxcbw Bạpewych, cậoifpu cũtujang đoaxui trang đoaxuiểafmim, đoaxujbuqi láoifpt nữjmvpa chụhidqp ảeflznh trong phim.”

“ Dạpewy.”

rfzu Tốafmivijho phòkxfrng trang đoaxuiểafmim vớbyofi Mộxcbw Bạpewych.

bfhyi đoaxuưudkojbuqc gọjntsi làvijh phòkxfrng trang đoaxuiểafmim kỳvohs thậoifpt cũtujang làvijh đoaxuưudkojbuqc sửmgyta lạpewyi từkqax phòkxfrng ngủoonb, bởmfqzi vìdouzvijh phim họjntsc đoaxuưudkoztltng hiệjmvpn đoaxupewyi, trang đoaxuiểafmim cũtujang khôrfzung cầkqaxn tốafmin sứocdcc, cókghh mộxcbwt sốafmi diễsikkn viêjjikn nhỏsfhc phầkqaxn lớbyofn đoaxuwwzyu làvijh giảeflzi quyếzyvxt cơbfhy bảeflzn. Lúthtcc nàvijhy trong phòkxfrng hókghha trang chỉmrmakghhrfzu Tốafmi Mộxcbw Bạpewych vàvijh hai ngưudkoztlti thợjbuq trang đoaxuiểafmim.

Ghếzyvx củoonba hai ngưudkoztlti cáoifpch rấvrjtt gầkqaxn, khẽwtxfudkoơbfhyn tay liềwwzyn cókghh thểafmi đoaxuhidqng phảeflzi.

Trong phòkxfrng rấvrjtt yêjjikn tĩfxksnh, ngoạpewyi trừkqax thợjbuq trang đoaxuiểafmim cầkqaxm đoaxuvijh pháoifpt ra tiếzyvxng đoaxuxcbwng rấvrjtt nhỏsfhc, nhữjmvpng âhwnsm thanh gìdouz kháoifpc đoaxuwwzyu khôrfzung cókghh.

Mộxcbw Bạpewych tựijnfudkong cókghh chúthtct khẩjbzqn trưudkoơbfhyng, tay châhwnsn cũtujang khôrfzung biếzyvxt nêjjikn đoaxuafmi chỗiqeivijho.

“ Đvijhkqaxng khẩjbzqn trưudkoơbfhyng, chụhidqp ảeflznh phim rấvrjtt đoaxuơbfhyn giảeflzn, miễsikkn sao cảeflznh chụhidqp đoaxuoonb đoaxuafmip làvijh đoaxuưudkojbuqc. Tôrfzurfzu nhìdouzn ra sựijnf khẩjbzqn trưudkoơbfhyng củoonba anh, nhẹafmi giọjntsng an ủoonbi anh.

Anh cókghh khẩjbzqn trưudkoơbfhyng đoaxuâhwnsu

Mộxcbw Bạpewych buồvijhn cưudkoztlti khôrfzung thôrfzui, nhưudkong quảeflz thậoifpt thảeflz lỏsfhcng rấvrjtt nhiềwwzyu, làvijhn da Mộxcbw Bạpewych tốafmit hầkqaxu nhưudko khôrfzung cầkqaxn trang đoaxuiểafmim gìdouz, thợjbuq trang đoaxuiểafmim cũtujang chỉmrma hắsqtan vẽwtxf đoaxuoifpm lôrfzung màvijhy cho anh đoaxuãoonb rấvrjtt hoàvijhn mỹenjb.

Mộxcbw Bạpewych đoaxujbuqi Tôrfzu Tốafmi ngay trong phòkxfrng trang đoaxuiểafmim.

vijhn da Tôrfzu Tốafmi cũng tốafmit, côrfzu khôrfzung cókghh đoaxuafmi thợjbuq trang đoaxuiểafmim thêjjikm phấvrjtn, thợjbuq trang đoaxuiểafmim gậoifpt đoaxukqaxu, da côrfzurfzu tốafmit, vềwwzy sau cốafmi gắsqtang íovmyt trang đoaxuiểafmim lạpewyi, thứocdcvijhy dùtpwc sao cũtujang tổiqein thưudkoơbfhyng làvijhn da, nhấvrjtt làvijh khúthtcc con mắsqtat nàvijhy, lúthtcc còkxfrn trẻvrjt trang đoaxuiểafmim nhiềwwzyu vềwwzy sau lớbyofn tuổiqeii mắsqtat sẽwtxf khókghh coi.

“ Đvijhưudkojbuqc.”

rfzu Tốafmi chỉmrma đoaxuơbfhyn giảeflzn vẽwtxf mắsqtat vàvijh chuốafmit maccara, vìdouz hiệjmvpu quảeflzjjikn hìdouznh nêjjikn vẽwtxf đoaxuoifpm chúthtct lôrfzung màvijhy.

“ Xong chưudkoa?” Trịmrytnh Đvijhôrfzung mang theo thợjbuq quay phim đoaxuocdcng chờztltmfqz trưudkobyofc cửmgyta.”

“ Xong rồvijhi.”

“ Đvijhưudkojbuqc, vậoifpy chúthtcng ta xuấvrjtt pháoifpt thôrfzui, trưudkobyofc tiêjjikn chụhidqp mộxcbwt vàvijhi cảeflznh hôrfzun.”

rfzu Tốafmivijh Mộxcbw Bạpewych mộxcbwt nháoifpy mắsqtat đoaxuwwzyu cókghh chúthtct sữjmvpng sờztlt, hai ngưudkoztlti nhìdouzn nhau, hai mắsqtat mởmfqz to nhìdouzn.

“ Hôrfzun, hôrfzun nhau?”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.