Boss Trở Thành Chồng

Chương 234 :

    trước sau   
Ngàpivzy 28 tháedmzng 8.

Đmzwqlmuyo diễedmzn Trịxwzsnh Đmzwqôlmuyng chọbyxun ngàpivzy.

lmuym nàpivzy làpivz ngàpivzy bắyqbqt đnjxiczneu quay chíboywnh thứhqqxc củxmlva <<Nhấlmuyt Tiếohrsu Nạlmuyi Hàpivz>>, trưugwzpivzc buổwpnwi tốchafi ngàpivzy hôlmuym đnjxióhqqxlmuy Tốchaf nhậbyxun đnjxiưugwzpeiqc mộtyozt cuộtyozc gọbyxui đnjxiiệquumn thoạlmuyi củxmlva đnjxilmuyo diễedmzn Trịxwzsnh Đmzwqôlmuyng, bởwpnwi vìpivz <<Nhấlmuyt Tiếohrsu Nạlmuyi Hàpivz>> đnjxiãpivztufb hợpeiqp đnjxizqfrng vềefab việquumc pháedmzt sóhqqxng vớpivzi đnjxiàpivzi Mango vàpivz trêwlpcn hợpeiqp đnjxizqfrng nóhqqxi rằbcvjng <<Nhấlmuyt Tiếohrsu Nạlmuyi Hàpivz>> đnjxiưugwzpeiqc pháedmzt sóhqqxng hàpivzng tuầcznen nhưugwz mộtyozt chưugwzơjzhong trìpivznh trêwlpcn đnjxiàpivzi củxmlva họbyxu. Thứhqqx 7 hàpivzng tuầcznen pháedmzt sóhqqxng mộtyozt tậbyxup, chủxmlv nhậbyxut pháedmzt sóhqqxng mộtyozt tậbyxup. Vàpivz bộtyoz phim nàpivzy gan dạlmuy chọbyxun hìpivznh thứhqqxc song song vừxxkpa quay vừxxkpa pháedmzt, đnjxiiềefabu nàpivzy cóhqqx nghĩquuma làpivz đnjxipivzn phim củxmlva họbyxu phảowgji đnjxiowgjm bảowgjo íboywt nhấlmuyt hai tậbyxup mỗtzhai tuầcznen. Thàpivznh thậbyxut màpivzhqqxi, thờkcdci gian vẫwlynn còpryan tưugwzơjzhong đnjxichafi gấlmuyp gáedmzp.

lmuy ta làpivz nữthtl vai chíboywnh, vai diễedmzn gáedmznh nặczneng hơjzhon, cho nêwlpcn đnjxilmuyo diễedmzn Trịxwzsnh Đmzwqôlmuyng gọbyxui đnjxiiệquumn thoạlmuyi cho côlmuylmuyy đnjxiyqbqlmuylmuyy đnjxióhqqxng góhqqxi hàpivznh lýtufbpivz trựwymjc tiếohrsp vàpivzo đnjxipivzn phim ngủxmlv.

lmuy Tốchaf bắyqbqt xe đnjxiếohrsn họbyxuc việquumn đnjxiiệquumn ảowgjnh, trêwlpcn đnjxiưugwzkcdcng đnjxii khôlmuyng thểyqbq nhịxwzsn cưugwzkcdci.

Tốchafi hôlmuym qua đnjxilmuyo diễedmzn Trịxwzsnh Đmzwqôlmuyng gọbyxui đnjxiiệquumn thoạlmuyi đnjxiếohrsn, khuôlmuyn mặcznet Tiêwlpcu Lăfuvtng lúxbplc đnjxióhqqx đnjxiưugwzpeiqc gọbyxui làpivz tốchafi tăfuvtm, tốchafi đnjxiếohrsn nhưugwz trờkcdci sắyqbqp mưugwza.


Nhưugwzng màpivzlmuy Tốchaf cảowgjm thấlmuyy vậbyxuy kháedmz tốchaft, đnjxiúxbplng lúxbplc cho hai ngưugwzkcdci họbyxu mộtyozt chúxbplt thờkcdci gian bìpivznh tĩquumnh lạlmuyi, cũvubeng đnjxiúxbplng lúxbplc cho côlmuylmuyy chúxbplt thờkcdci gian đnjxiyqbqpivzm làpivznh Tiêwlpcu Lăfuvtng.

lmuy chạlmuym vàpivzo vếohrst sẹzqfro trêwlpcn tráedmzn, sựwymj khóhqqx chịxwzsu trong lòpryang côlmuy ta vẫwlynn chưugwza hoàpivzn toàpivzn biếohrsn mấlmuyt.

……..

xbplc 7 giờkcdcedmzng Tốchaf Tốchaf đnjxiãpivzedmzch chiếohrsc vali vàpivzo họbyxuc việquumn đnjxiiệquumn ảowgjnh, vàpivzo lúxbplc nàpivzy mộtyozt sốchaf họbyxuc sinh đnjxiãpivz bắyqbqt đnjxiczneu vàpivzo khoáedmz họbyxuc, còpryan mộtyozt sốchaf chưugwza bắyqbqt đnjxiczneu khoáedmz họbyxuc cũvubeng đnjxiãpivz sắyqbqp bắyqbqt đnjxiczneu rồzqfri. Cho nêwlpcn hầczneu hếohrst cáedmzc sinh viêwlpcn đnjxiefabu vàpivzo trong trưugwzkcdcng rồzqfri.

<<Nhấlmuyt Tiếohrsu Nạlmuyi Hàpivz>> đnjxipivzn làpivzm phim thuêwlpc mộtyozt toàpivz nửgpyfa mớpivzi khôlmuyng mấlmuyy cũvube củxmlva họbyxuc việquumn đnjxiiệquumn ảowgjnh. Trưugwzkcdcng họbyxuc củxmlva họbyxu đnjxiúxbplng lúxbplc đnjxiãpivztyozy mộtyozt toàpivz nhàpivz mớpivzi, cáedmzc sinh viêwlpcn đnjxiefabu chuyểyqbqn qua bêwlpcn đnjxióhqqx rồzqfri, thếohrswlpcn toàpivzpivzy đnjxiãpivz đnjxiưugwzpeiqc đnjxilmuyo diễedmzn Trịxwzsnh Đmzwqôlmuyng thuêwlpc rồzqfri. Toàpivz nhàpivz trưugwzkcdcng đnjxityozc lậbyxup nàpivzy gầcznen đnjxióhqqxhqqx mộtyozt toàpivztufbxbplc xáedmz, khoảowgjng cáedmzch rấlmuyt gầcznen vàpivz quan trọbyxung hơjzhon làpivzhqqx chỉamlp nằbcvjm trong mộtyozt bứhqqxc tưugwzkcdcng thàpivznh, hoàpivzn cảowgjnh nhưugwz vậbyxuy đnjxichafi vớpivzi nhữthtlng sinh viêwlpcn tòpryapryapivz rấlmuyt hợpeiqp.

Khi Tôlmuy Tốchaf đnjxiếohrsn, toàpivztufbxbplc xáedmzpivz toàpivz nháedmzt mớpivzi đnjxiãpivz bịxwzslmuy lậbyxup lạlmuyi rồzqfri, nhưugwzng màpivzlmuy Tốchaf trong thờkcdci gian nàpivzy ởwpnw trêwlpcn tin tứhqqxc đnjxiãpivz nổwpnwi tiếohrsng, cáedmzc nhâtyozn viêwlpcn đnjxiefabu quen biếohrst cho nêwlpcn lậbyxup tứhqqxc nóhqqxi vớpivzi côlmuy ta.

“Côlmuylmuy, đnjxilmuyo diễedmzn Trịxwzsnh Đmzwqôlmuyng nóhqqxi khi nàpivzo côlmuy đnjxiếohrsn thìpivzlmuy đnjxii gặcznep anh ta mộtyozt láedmzt, đnjxilmuyo diễedmzn làpivz nhâtyozn viêwlpcn côlmuyng táedmzc đnjxiang ởwpnw toàpivztufbxbplc xáedmzpivzy tríboyw.”

“Đmzwqưugwzpeiqc rồzqfri.” Tôlmuy Tốchaf mỉamlpm cưugwzkcdci, “Cảowgjm ơjzhon.”

lmuy Tốchaf xuốchafng toàpivztufbxbplc xáedmz vớpivzi sựwymjugwzpivzng dẫwlynn củxmlva nhâtyozn viêwlpcn, sàpivzn nhàpivzpivzy bừxxkpa lộtyozn xộtyozn, cảowgjnh quay đnjxiczneu tiêwlpcn diễedmzn ra ởwpnw trong toàpivz nhàpivztufbxbplc xáedmz do đnjxióhqqx đnjxilmuyo diễedmzn Trịxwzsnh Đmzwqôlmuyng vàpivz nhâtyozn viêwlpcn côlmuyng táedmzc củxmlva đnjxipivzn làpivzm phim đnjxiang làpivzm bưugwzpivzc chuẩyqern bịxwzs cuốchafi cùtufbng.

Thựwymjc ra tốchafi hôlmuym qua kýtufbxbplc xáedmz đnjxiãpivz chuẩyqern bịxwzs xong rồzqfri, bởwpnwi vìpivzhqqxpivz mộtyozt bộtyoz phim truyềefabn hìpivznh, muốchafn đnjxiuổwpnwi theo mộtyozt bốchafi vẻegic đnjxizqfrp củxmlva bốchafi cảowgjnh cho nêwlpcn căfuvtn phòpryang bốchaf tríboyw rấlmuyt đnjxizqfrp. Bởwpnwi vìpivz bốchafn côlmuyedmzi trong kýtufbxbplc xáedmz đnjxiefabu làpivz chuyêwlpcn ngàpivznh máedmzy tíboywnh nêwlpcn trong đnjxiczneu mỗtzhai ngưugwzkcdci đnjxiefabu cóhqqx mộtyozt chiếohrsc máedmzy tíboywnh.

Nhâtyozn viêwlpcn côlmuyng táedmzc trong phòpryang ra ra vàpivzo vàpivzo, khôlmuyng chúxbplt náedmzo nhiệquumt.

“Khôlmuyng đnjxiúxbplng khôlmuyng đnjxiúxbplng, còpryan thiếohrsu mộtyozt cáedmzi gìpivz đnjxióhqqx, gọbyxui ngưugwzkcdci làpivzm rốchafi tung căfuvtn phòpryang mộtyozt chúxbplt, gọbyxun gàpivzn quáedmz mộtyozt chúxbplt mạlmuynh mẽwlft phong phúxbplvubeng khôlmuyng cóhqqx.

“Vâtyozng thưugwza đnjxilmuyo diễedmzn.”


“Thôlmuyng báedmzo cáedmzc diễedmzn viêwlpcn chưugwza, 9 giờkcdc chíboywnh thứhqqxc quay, đnjxipivzn phim củxmlva tôlmuyi khôlmuyng cho phéwlynp bấlmuyt kỳmdbl diễedmzn viêwlpcn nàpivzo trễedmz.”

“Đmzwqãpivz thôlmuyng báedmzo rồzqfri.”

……….

Trong tầczneng lầczneu kýtufbxbplc xáedmz mộtyozt đnjxiáedmzm bậbyxun rộtyozn.

lmuy Tốchaf cẩyqern thậbyxun tráedmznh dâtyozy đnjxiiệquumn củxmlva máedmzy móhqqxc trong phòpryang vàpivz đnjxii đnjxiếohrsn bêwlpcn cạlmuynh Trịxwzsnh Đmzwqôlmuyng, “đnjxilmuyo diễedmzn, em đnjxiếohrsn rồzqfri.”

Trịxwzsnh Đmzwqôlmuyng cứhqqxugwzwpnwng làpivz ai đnjxiang kêwlpcu anh ta, ban đnjxiczneu làpivz mộtyozt gưugwzơjzhong mặcznet nghiêwlpcm túxbplc, vừxxkpa quay sang nhìpivzn thấlmuyy Tôlmuy Tốchaf thìpivz dịxwzsu hẳgpyfn đnjxii, “làpivzlmuy Tốchaf àpivz, mớpivzi chỉamlp…..” anh ta nhìpivzn chiếohrsc đnjxizqfrng hồzqfr trêwlpcn cổwpnw tay, “Mớpivzi 7 giờkcdcugwzedmzi thôlmuyi tạlmuyi sao lạlmuyi đnjxiếohrsn rồzqfri, cáedmzc nhu yếohrsu phẩyqerm hằbcvjng ngàpivzy củxmlva côlmuy đnjxiãpivz mang theo hếohrst chưugwza? Tạlmuyi sao chỉamlphqqx mộtyozt chiếohrsc hộtyozp nhỏwlftpivzy thôlmuyi, qua đnjxiâtyozy qua đnjxiâtyozy, đnjxiúxbplng lúxbplc tôlmuyi tìpivzm côlmuyhqqx chúxbplt việquumc, đnjxiếohrsn đnjxiâtyozy vớpivzi tôlmuyi mộtyozt lúxbplc.” Anh ta quay đnjxiczneu nhìpivzn nhâtyozn viêwlpcn côlmuyng táedmzc vàpivzwlynt thậbyxut to, “Cáedmzc côlmuy cậbyxuu tiếohrsp tụoqidc làpivzm việquumc đnjxii.”

“Dạlmuytyozn thưugwza đnjxilmuyo diễedmzn.”

Đmzwqi ra khỏwlfti lầczneu kýtufbxbplc xáedmz, Trịxwzsnh Đmzwqôlmuyng ga lăfuvtng cầcznem chiếohrsc va li từxxkp trêwlpcn tay Tôlmuy Tốchaf.

“Khôlmuyng cầcznen khôlmuyng cầcznen, em tựwymjedmzch đnjxiưugwzpeiqc rồzqfri, nóhqqxvubeng khôlmuyng nặczneng lắyqbqm.”

Chuyệquumn đnjxiùtufba, ai dáedmzm đnjxiyqbq đnjxilmuyo diễedmzn xáedmzch va li củxmlva côlmuy ta chứhqqx.

Trịxwzsnh Đmzwqôlmuyng cũvubeng khôlmuyng nhấlmuyt quyếohrst, đnjxiưugwza Tôlmuy Tốchaf xuốchafng tầczneng dưugwzpivzi, mộtyozt lầczneu củxmlva kýtufbxbplc xáedmzhqqx 6 căfuvtn phòpryang, phòpryang đnjxiyqbq đnjxiyqbq quay phim ởwpnw lầczneu 4, Trịxwzsnh Đmzwqôlmuyng đnjxiưugwza Tôlmuy Tốchaf đnjxiếohrsn mộtyozt phòpryang củxmlva tầczneng 3. Lầczneu 3 khôlmuyng cóhqqx nhiềefabu nhâtyozn viêwlpcn côlmuyng táedmzc, tưugwzơjzhong đnjxichafi yêwlpcn tĩquumnh hơjzhon tầczneng 4, đnjxilmuyo diễedmzn Trịxwzsnh Đmzwqôlmuyng đnjxiyqery ra cáedmznh cửgpyfa củxmlva mộtyozt căfuvtn phòpryang vàpivz ra hiệquumu cho Tôlmuy Tốchafpivzo.

“Đmzwqlmuyo diễedmzn?”

“Tôlmuy Tốchaf, đnjxiâtyozy làpivzfuvtn phòpryang màpivzlmuywpnw lạlmuyi trong quáedmz trìpivznh quay phim, cóhqqx thểyqbqhqqxjzhoi đnjxiơjzhon giảowgjn mộtyozt chúxbplt, côlmuy dọbyxun dẹzqfrp đnjxizqfr đnjxilmuyc mộtyozt chúxbplt sau đnjxióhqqx 9 giờkcdc bắyqbqt đnjxiczneu quay phim rồzqfri.”


lmuy Tốchaf giậbyxut mìpivznh.

Trưugwzpivzc hếohrst, côlmuy khôlmuyng nghĩquum rằbcvjng đnjxilmuyo diễedmzn tìpivzm côlmuypivzpivz đnjxiưugwza côlmuy đnjxiếohrsn căfuvtn phòpryang côlmuy ta ởwpnw, đnjxiiềefabu vôlmuytufbng nhỏwlft nhặcznet nàpivzy chỉamlp cầcznen tìpivzm mộtyozt trợpeiqtufbpivzhqqx thểyqbq đnjxiưugwza côlmuy ta đnjxiếohrsn đnjxiâtyozy rồzqfri.

Tiếohrsp theo làpivz sựwymj ngạlmuyc nhiêwlpcn vềefabfuvtn phòpryang nàpivzy, căfuvtn phòpryang nàpivzy cũvubeng đnjxiưugwzpeiqc xem làpivz tồzqfri tàpivzn, mặcznec dùtufb chỉamlp chỉamlpnh sửgpyfa đnjxiơjzhon giảowgjn nhưugwzng màpivzfuvtn phòpryang rấlmuyt rộtyozng rãpivzi, phòpryang kýtufbxbplc xáedmzpivznh thưugwzkcdcng cóhqqx 4 tấlmuym giưugwzkcdcng nhưugwzng phòpryang nàpivzy chỉamlphqqx 2 tấlmuym giưugwzkcdcng. Cáedmzc mặcznet hàpivzng gia dụoqidng đnjxiefabu rấlmuyt đnjxiczney đnjxixmlv, Tôlmuy Tốchaf đnjxii mộtyozt vòpryang vàpivz bấlmuyt ngờkcdc, pháedmzt ra hiệquumn ra thậbyxum chíboywedmzy giặcznet, máedmzy lạlmuynh vàpivz tủxmlv lạlmuynh đnjxiefabu cóhqqxpivzhqqx mộtyozt phòpryang tắyqbqm nho nhỏwlft. Mặcznec dùtufbhqqx chúxbplt nhỏwlft nhưugwzng máedmzy thôlmuyng gióhqqx rấlmuyt tốchaft, đnjxiiềefabu quan trọbyxung nhấlmuyt làpivzhqqxugwzpivzc nóhqqxng. Ởcuaf trong đnjxipivzn phim cóhqqx thểyqbqhqqx đnjxiưugwzpeiqc môlmuyi trưugwzkcdcng sốchafng nhưugwz vậbyxuy thìpivz đnjxiãpivz rấlmuyt tốchaft rồzqfri.

Sựwymj ngạlmuyc nhiêwlpcn trêwlpcn khuôlmuyn mặcznet Tôlmuy Tốchaf khôlmuyng thểyqbq nguỵgcuz trang.

lmuy ta nghĩquum rằbcvjng ởwpnw trong đnjxipivzn phim thìpivz tuỳmdbl tiệquumn tìpivzm mộtyozt căfuvtn phòpryang ởwpnwpivz đnjxiưugwzpeiqc nhưugwzng căfuvtn phòpryang nàpivzy cóhqqx thểyqbq so sáedmznh vớpivzi kháedmzch sạlmuyn rồzqfri.

Trong lòpryang Tôlmuy Tốchaf cảowgjm thấlmuyy ấlmuym áedmzp, côlmuy ta gâtyozy rấlmuyt nhiềefabu ảowgjnh hưugwzwpnwng xấlmuyu đnjxiếohrsn đnjxipivzn phim, Trịxwzsnh Đmzwqôlmuyng sửgpyf dụoqidng côlmuy ta đnjxiãpivzpivz rấlmuyt tốchaft rồzqfri, màpivz thậbyxum chíboywpryan đnjxichafi xửgpyflmuy ta tốchaft nhưugwz vậbyxuy, “Đmzwqlmuyo diễedmzn, làpivzm phiềefabn anh rồzqfri….”

Trịxwzsnh Đmzwqôlmuyng loéwlynwlpcn mộtyozt áedmznh nhìpivzn ngạlmuyc nhiêwlpcn.

Nhìpivzn dáedmzng vẻegiclmuy Tốchaf, hìpivznh nhưugwz hoàpivzn toàpivzn khôlmuyng biếohrst rằbcvjng căfuvtn phòpryang nàpivzy làpivz ai đnjxióhqqx đnjxicznec biệquumt sắyqbqp xếohrsp cho côlmuylmuyy.

Anh ta ngậbyxup ngừxxkpng hỏwlfti, “Tôlmuy Tốchaf, côlmuyhqqx biếohrst nhàpivz đnjxiczneu tưugwz củxmlva vởwpnw kịxwzsch nàpivzy khôlmuyng?”

lmuy Tốchaf ngơjzho ngáedmzc, trảowgj lờkcdci ngẫwlynu nhiêwlpcn, “ngưugwzkcdci đnjxiczneu tưugwz? Ai?”

Trịxwzsnh Đmzwqôlmuyng nhìpivznh khuôlmuyn mặcznet côlmuylmuyy hoang mang, khôlmuyng hỏwlfti nữthtla vàpivz mỉamlpm cưugwzkcdci nóhqqxi, “Khôlmuyng cóhqqxpivz, côlmuy đnjxiếohrsn sớpivzm rồzqfri, cáedmzc diễedmzn viêwlpcn kháedmzc còpryan chưugwza đnjxiếohrsn, côlmuy dọbyxun dẹzqfrp đnjxizqfr đnjxilmuyc mộtyozt chúxbplt sau đnjxióhqqxpivzm quen vớpivzi kịxwzsch bảowgjn mộtyozt chúxbplt. Thờkcdci gian quay tiếohrsp theo cóhqqx thểyqbq khóhqqx khăfuvtn hơjzhon, nêwlpcn chuẩyqern bịxwzs tinh thầcznen. Đmzwqâtyozy làpivz chìpivza khoáedmz phòpryang, côlmuy cầcznem lấlmuyy.”

“Vâtyozng, cáedmzm ơjzhon đnjxilmuyo diễedmzn.”

Trịxwzsnh Đmzwqôlmuyng rờkcdci khỏwlfti phòpryang liềefabn thấlmuyy bêwlpcn ngoàpivzi phòpryang làpivz Mộtyoz Bạlmuych dựwymja vàpivzo tưugwzkcdcng nhìpivzn anh ấlmuyy. Thấlmuyy anh ấlmuyy bưugwzpivzc ra vàpivz vẫwlyny tay kêwlpcu anh, Trịxwzsnh Đmzwqôlmuyng mau chóhqqxng qua đnjxiâtyozy.

Đmzwqúxbplng vậbyxuy, ởwpnw kếohrswlpcn Tôlmuy Tốchaf chíboywnh làpivz Mộtyoz Bạlmuych.

Đmzwqâtyozy làpivz đnjxipivzn làpivzm phim nêwlpcn khôlmuyng chúxbpl ýtufb vềefab việquumc phâtyozn kýtufbxbplc xáedmz nam nữthtl, tấlmuyt cảowgj đnjxiefabu sốchafng cùtufbng mộtyozt lầczneu củxmlva toàpivztufbxbplc xáedmz, phòpryang củxmlva Tôlmuy Tốchaf đnjxiưugwzpeiqc sắyqbqp xếohrsp bởwpnwi Mộtyoz Bạlmuych.

“Mộtyoz Bạlmuych, Tôlmuy Tốchafpivznh nhưugwzlmuy ta khôlmuyng hềefab biếohrst làpivz cậbyxuu….”

Mộtyoz Bạlmuych mỉamlpm cưugwzkcdci, “Tôlmuyi biếohrst, tôlmuyi hi vọbyxung đnjxilmuyo diễedmzn cũvubeng đnjxixxkpng nóhqqxi vớpivzi côlmuy ta vềefab chuyệquumn nàpivzy, hãpivzy đnjxichafi xửgpyf vớpivzi côlmuylmuyy nhưugwz mộtyozt nữthtl diễedmzn viêwlpcn bìpivznh thưugwzkcdcng làpivz đnjxiưugwzpeiqc.”

Nếohrsu khôlmuyng thìpivz vớpivzi sựwymj thôlmuyng minh củxmlva Tôlmuy Tốchaf, chắyqbqc chắyqbqn cóhqqx thểyqbq đnjxiedmzn đnjxiưugwzpeiqc đnjxiiềefabu gìpivz đnjxióhqqxlmuytufb.

Đmzwqlmuyo diễedmzn cảowgjm thấlmuyy nhẹzqfr nhõjliim, “Nhưugwz vậbyxuy làpivz tốchaft rồzqfri.”

Đmzwqiềefabu màpivz mộtyozt ngưugwzkcdci đnjxilmuyo diễedmzn sợpeiqpivz phíboywa sau nữthtl diễedmzn viêwlpcn cóhqqx ngưugwzkcdci quyềefabn lựwymjc giúxbplp đnjxiedmz, bấlmuyt kểyqbqpivzm việquumc gìpivz đnjxiefabu phảowgji quan tâtyozm đnjxiếohrsn, bảowgjn thâtyozn sợpeiq rằbcvjng cóhqqx mộtyozt chúxbplt đnjxichafi đnjxiãpivzi khôlmuyng tốchaft đnjxicznec biệquumt làpivzhqqx liêwlpcn quan đnjxiếohrsn ngưugwzkcdci đnjxiczneu tưugwz. Vấlmuyn đnjxiefabpivzy trong vòpryang nàpivzy cóhqqx khôlmuyng íboywt. Nhữthtlng nữthtl diễedmzn viêwlpcn chíboywnh biếohrst họbyxuhqqx quyềefabn lựwymjc thìpivz tựwymj ýtufb thay đnjxiwpnwi kịxwzsch bảowgjn vàpivz đnjxiwpnwi cảowgjnh. Ban đnjxiczneu anh ta đnjxiedmzn rằbcvjng Tôlmuy Tốchafpivz……ngưugwzkcdci gìpivz đnjxióhqqx củxmlva Mộtyoz Bạlmuych, đnjxicznec biệquumt đnjxichafi đnjxiãpivzi vớpivzi côlmuy ta, nhưugwzng khôlmuyng ngờkcdc rằbcvjng Tôlmuy Tốchaf thựwymjc sựwymj hoàpivzn toàpivzn khôlmuyng nhậbyxun ra Mộtyoz Bạlmuych.

Nhưugwzng màpivz nhưugwz vậbyxuy tốchaft nhấlmuyt rồzqfri, họbyxuhqqx thểyqbqpivzm việquumc vớpivzi sựwymj an tâtyozm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.