Boss Trở Thành Chồng

Chương 233 :

    trước sau   
Tiêwsnyu Lăpwsong vàbwmjowqu Tốrpte nghe thấgtvcy tiếbzbgng gọevzki toàbwmjn thâhgwen cứvmping đnxrripud,hai ngưtgtwipudi nhưtgtwng toàbwmjn bộrezm mọevzki hàbwmjnh đnxrrrezmng,mộrezmt trêwsnyn mộrezmt dưtgtwbbnti cứvmping đnxrripud nhìkzjsn đnxrrrptei phưtgtwơvmping.

“Daddy mami,hai ngưtgtwipudi ởrpte trong phòbwmjng khôowqung?”

Tiểbxusu Thấgtvct khôowqung nghe thấgtvcy tiếbzbgng ai hồtgtwi đnxrráfeqhp lạxpgni gõsxwy cửrptea gọevzki hai tiếbzbgng.

owqu Tốrpte nhưtgtw trong mộrezmng bịmacy gọevzki tỉepuvnh,nhanh chóbbntng trảpkdw lờipudi,bảpkdwn thâhgwen côowqu sợminuqeqoi trảpkdw lờipudi rấgtvct mềdomem mỏdajwng, “Ởfesc đnxrrâhgwey ởrpte đnxrrâhgwey,Tiểbxusu Thấgtvct,cáfeqhi nàbwmjy….mami đnxrrang ngủfmtn trưtgtwa,con đnxrrminui chúwsnyt,mami ra ngay đnxrrâhgwey.”

“ồtgtw” Tiểbxusu thấgtvct trảpkdw lờipudi mộrezmt tiếbzbgng,lạxpgni gọevzki, “Thếbzbg Daddy thìkzjs sao?”

“Daddy cũhgweng đnxrrang ngủfmtn trưtgtwa…” Tôowqu Tốrpte yếbzbgu ớbbntt trảpkdw lờipudi.


Ngoàbwmji cửrptea Tiểbxusu Thấgtvct mắcnzpt sáfeqhng lêwsnyn,côowquyfjl quay ngưtgtwipudi nhìkzjsn Cảpkdwnh Thuỵjfxj,nóbbnti nhỏdajw, “Anh àbwmj anh àbwmj, Daddy mimi đnxrrang ngủfmtn trưtgtwa cùpwsong nhau nàbwmjy.”

“ừbomo

“Anh,sao anh phảpkdwn ứvmping nhạxpgnt nhẽbfzoo thếbzbg”.Tiểbxusu thấgtvct cóbbnt chúwsnyt thấgtvct vọevzkng, “Daddy mami đnxrrãqeqo ngủfmtn trưtgtwa cùpwsong nhau rồtgtwi,cóbbnt phảpkdwi làbwmjbbnti rõsxwybwmjng mami đnxrrãqeqo tha thứvmpi cho Daddy hay khôowqung,cóbbnt phảpkdwi làbwmj gia đnxrrìkzjsnh chúwsnyng ta sau nàbwmjy cóbbnt thểbxuspwsong nhau chung sốrpteng hay khôowqung vậnklmy?cóbbnt phảpkdwi làbwmj Daddy sẽbfzorptepwsong vớbbnti chúwsnyng ta,cóbbnt đnxrrúwsnyng khôowqung hảpkdw.”

Cảpkdwnh Thuỵjfxjyfjlo tay Tiểbxusu Thấgtvct,trảpkdw lờipudi rấgtvct lạxpgnnh lùpwsong, “Chắcnzpc làbwmj thếbzbg.”

Thằdomeng nhóbbntc nhanh chóbbntng quay ngưtgtwipudi trởrpte vềdome phòbwmjng,Tiểbxusu Thấgtvct khôowqung hềdome nhìkzjsn thấgtvcy trêwsnyn miệcwwgng thằdomeng béyfjl đnxrrang mỉepuvm cưtgtwipudi.

...

Trong phòbwmjng mặznynt Tôowqu Tốrpte đnxrrdajwrpteng,tay châhgwen cuốrpteng cuồtgtwng đnxrrzjspy Tiêwsnyu Lăpwsong ra, “Anh mau đnxrrvmping lêwsnyn,chúwsnyt nữztnqa bọevzkn trẻbqvibwmjo phòbwmjng nhìkzjsn thấgtvcy bâhgwey giờipud.”

Tiêwsnyu Lăpwsong hítkkat sâhgweu,bấgtvct lựpwsoc gốrptei đnxrrzdhsu lêwsnyn vãqeqoi côowqu,buồtgtwn rầzdhsu nóbbnti, “Tôowqu Tốrpte,thêwsnym vàbwmji lầzdhsn nhưtgtw thếbzbgbwmjy nữztnqa khôowqung khéyfjlo anh hỏdajwng mấgtvct…”

Mặznynt Tôowqu Tốrptebwmjng thêwsnym đnxrrdajwrpteng.

Hai ngưtgtwipudi họevzk thâhgwen thểbxustkkanh chặznynt,côowqubbnt thểbxus cảpkdwm nhậnklmn thấgtvcy sựpwso biếbzbgn hoáfeqh củfmtna cơvmpi thểbxus anh.

Mặznynt côowqubbntng tớbbnti mứvmpic cóbbnt thểbxusfeqhn cảpkdw trứvmping rồtgtwi.

Sao màbwmj lạxpgni cóbbnt thểbxuspwson vàbwmjo nhau đnxrrưtgtwminuc cơvmpi chứvmpi,côowqusxwybwmjng chỉepuvbwmjo phòbwmjng thay đnxrrtgtw.Anh gốrptei xuốrpteng vai côowqu, vàbwmjvmpii thởrpte đnxrrang cháfeqhy ớbbntt bêwsnyn tai côowqu.Tai củfmtna Tôowqu Tốrpte đnxrrang nóbbntng đnxrrếbzbgn buồtgtwn hếbzbgt cảpkdwwsnyn,khôowqung thểbxus chịmacyu nổnklmi côowqupwsong tay đnxrrzjspy anh, “nhanh đnxrrvmping lêwsnyn,em phảpkdwi đnxrri phơvmpii quầzdhsn áfeqho rồtgtwi…”

Xấgtvcu hổnklm,thậnklmt sựpwsobwmj rấgtvct xấgtvcu hổnklm,bọevzkn trẻbqvi chỉepuv kẻbqvi phòbwmjng bêwsnyn cạxpgnnh cáfeqhch mộrezmt bứvmpic tưtgtwipudng vậnklmy màbwmj họevzk chúwsnyt nữztnqa thìkzjspwsong cháfeqhy rồtgtwi.


Tiêwsnyu Lăpwsong buồtgtwn rầzdhsu đnxrrvmping lêwsnyn.

owqu Tốrpte khôowqung dáfeqhm nhìkzjsn anh,nhanh chóbbntng thu dọevzkn lạxpgni chỗbqvi lộrezmn xộrezmn ** nàbwmjy,sau đnxrróbbnt mặznync nhanh quầzdhsn áfeqho xuốrpteng **.Đdajwbxus cho bọevzkn trẻbqvi khôowqung pháfeqht hiệcwwgn đnxrriểbxusm nghĩyvqz vấgtvcn,côowqu mởrpte cửrptea sổnklm phòbwmjng,bêwsnyn ngoàbwmji gióbbnt lạxpgnnh cùpwsong vớbbnti chúwsnyt mưtgtwa nhỏdajw bịmacy thổnklmi ngưtgtwminuc vàbwmjo,mặznynt côowqu đnxrrang nóbbntng cũhgweng đnxrrưtgtwminuc tỏdajwa nhiệcwwgt bớbbntt rồtgtwi.Quay đnxrrzdhsu lạxpgni nhìkzjsn thấgtvcy Tiêwsnyu Lăpwsong vẫpjgon đnxrrang ngồtgtwi trêwsnyn giưtgtwipudng khôowqung cóbbnt đnxrrrezmng tĩyvqznh gìkzjs.Lúwsnyc nàbwmjy Tôowqu Tốrpte cuốrpteng lêwsnyn, “Anh nhanh sửrptea lạxpgni quầzdhsn áfeqho đnxrri,khôowqung láfeqht nữztnqa bọevzkn trẻbqvi nhìkzjsn thấgtvcy nóbbnt lạxpgni đnxrrznynt câhgweu hỏdajwi.”

Tiêwsnyu Lăpwsong vẫpjgon đnxrrang hồtgtwi tưtgtwrpteng vềdome cảpkdwm giáfeqhc đnxrrưtgtwminuc chạxpgnm vàbwmjo làbwmjn da mềdomem mịmacyn đnxrróbbnt,nghe thấgtvcy tiếbzbgng côowqu nhìkzjsn côowqu vạxpgnn phầzdhsn ai oáfeqhn,khôowqung thểbxus khôowqung đnxrrvmping lêwsnyn sửrptea lạxpgni quầzdhsn áfeqho.

owqu Tốrpte nhìkzjsn thấgtvcy anh làbwmjm xong rồtgtwi mớbbnti ra mởrpte cửrptea phòbwmjng.

...

fescvmpii kháfeqhc.

Mạxpgnc Oanh Oanh gầzdhsn nhưtgtw pháfeqht đnxrrwsnyn lêwsnyn.

“Khôowqung thểbxusbwmjo,Tiêwsnyu Lăpwsong khôowqung thểbxusbwmjo nóbbnti nhưtgtw thếbzbg.Anh ấgtvcy khôowqung phảpkdwi làbwmj nghe lờipudi ôowqung nộrezmi nhấgtvct hay sao,sao lạxpgni nhưtgtw vậnklmy đnxrrưtgtwminuc,anh ấgtvcy thậnklmt sựpwsobbnti vìkzjsowqu Tốrptebbnt thểbxus khôowqung cầzdhsn qua lạxpgni vớbbnti Ôzqlqng nộrezmi Tiêwsnyu hay sao?”

Mạxpgnc phu nhâhgwen đnxrrau lòbwmjng ôowqum lấgtvcy côowqu, “Oanh Oanh,Tiêwsnyu Lăpwsong chítkkanh miệcwwgng nóbbnti nhưtgtw vậnklmy,mẹawfm thấgtvcy cậnklmu ta thậnklmt sựpwso đnxrrbxus ta Tôowqu Tốrpte rồtgtwi,mộrezmt ngưtgtwipudi đnxrràbwmjn ôowqung tim hoàbwmjn toàbwmjn khôowqung ơvmpin bêwsnyn con,chúwsnyng ta khôowqung cầzdhsn cậnklmu ta cóbbnt đnxrrưtgtwminuc khôowqung?Mẹawfm sẽbfzokzjsm cho ngưtgtwipudi ngưtgtwipudi trẻbqvibwmji tuấgtvcn kháfeqhc,con nghe mẹawfm lầzdhsn nàbwmjy đnxrrưtgtwminuc khôowqung?”

“Khôowqung đnxrrưtgtwminuc khôowqung đnxrrưtgtwminuc.” Mạxpgnc Oanh Oanh đnxrrwsnyn cuồtgtwng đnxrrnklmp vàbwmjo cửrptea.

“Oanh oanh oanh oanh,con khôowqung đnxrrưtgtwminuc nhưtgtw thếbzbg,vếbzbgt thưtgtwơvmping trêwsnyn cổnklm tay củfmtna con vẫpjgon chưtgtwa làbwmjnh, vẫpjgon đnxrrang truyềdomen nưtgtwbbntc đnxrrgtvcy,nhanh dừbomong lạxpgni.” Mạxpgnc phu nhâhgwen ôowqum chặznynt lấgtvcy Mạxpgnc Oanh Oanh,nhưtgtwng Mạxpgnc Oanh Oanh nhưtgtw ngưtgtwipudi bịmacy đnxrrwsnyn vậnklmy,cứvmpi thếbzbg đnxrráfeqhnh,Mạxpgnc phu nhâhgwen xôowqung tớbbnti bêwsnyn Mạxpgnc Đdajwàbwmjo gàbwmjo lêwsnyn, “Nhanh khốrpteng chếbzbg Mạxpgnc Oanh Oanh khôowqung thìkzjs vếbzbgt thưtgtwơvmping củfmtna nóbbnt lạxpgni nứvmpit ra bâhgwey giờipud.”

Mạxpgnc Đdajwàbwmjo nhanh chóbbntng ngồtgtwi xuốrpteng cạxpgnnh giưtgtwipudng giữztnq cổnklm tay củfmtna Mạxpgnc Oanh Oanh, Mạxpgnc Oanh Oanh đnxrrgtvcu tranh khôowqung đnxrrưtgtwminuc phúwsnyt chốrptec khóbbntc ầzdhsm lêwsnyn, “Con khôowqung muốrpten nhưtgtw thếbzbg,bốrpte mẹawfm khôowqung phảpkdwi đnxrrtgtwng ta rằdomeng sẽbfzo xửrpteiwuf mọevzki chuyệcwwgn êwsnym đnxrrawfmp hay sao.Cáfeqhc ngưtgtwipudi lừbomoa con,ôowqung nộrezmi lừbomoa con.”

Mạxpgnc lãqeqoo đnxrrzdhsu đnxrrbomong cạxpgnnh**trầzdhsm mặznync khôowqung nóbbnti nửrptea lờipudi.


“Oanh Oanh,đnxrrbomong tráfeqhch ôowqung nộrezmi con,ôowqung cũhgweng đnxrrãqeqo cốrpte hếbzbgt sứvmpic rồtgtwi.Nhưtgtwng chủfmtn yếbzbgu vẫpjgon còbwmjn phảpkdwi dựpwsoa vàbwmjo Tiêwsnyu Lăpwsong màbwmj,Tiêwsnyu Lăpwsong cậnklmu ấgtvcy hoàbwmjn toàbwmjn khôowqung nghe theo ôowqung nộrezmi cậnklmu ta,con xem con còbwmjn muốrpten ôowqung nộrezmi phảpkdwi làbwmjm sao.” Mạxpgnc Đdajwàbwmjo thởrptebwmji, “Tôowqui thấgtvcy ýiwuf củfmtna Tiêwsnyu Lăpwsong làbwmj muốrpten phâhgwen đnxrrmacynh rõsxwy muốrpten tuyệcwwgt giao vớbbnti gia đnxrrìkzjsnh chúwsnyng ta.”

Mạxpgnc Đdajwàbwmjo cuốrptei cùpwsong cũhgweng nhìkzjsn xa hơvmpin chúwsnyt,quay đnxrrzdhsu nhìkzjsn Mạxpgnc lãqeqoo đnxrrzdhsu, “Bốrpte,chưtgtwa đnxrrếbzbgn mứvmpic cuốrptei cùpwsong chúwsnyng ta đnxrrbomong cóbbnt đnxrrrptei mặznynt vớbbnti nhàbwmj họevzk Tiêwsnyu.”

“Bốrpte biếbzbgt.”

Đdajwâhgwey cũhgweng làbwmj việcwwgc màbwmj Mạxpgnc lãqeqoo đnxrrzdhsu lo lắcnzpng,ôowqung nghĩyvqz chúwsnyt mớbbnti nóbbnti, “Oanh oanh nếbzbgu nhưtgtw con muốrpten gia đnxrrìkzjsnh chúwsnyng ta vạxpgnn kiếbzbgp bấgtvct phụujqwc thìkzjs con cứvmpi tiếbzbgp tụujqwc làbwmjm loạxpgnn đnxrri.”

Mạxpgnc Oanh Oanh cứvmping đnxrripud,bấgtvct đnxrrrezmng nhìkzjsn Mạxpgnc lãqeqoo đnxrrzdhsu,cóbbnt nghiêwsnym trọevzkng nhưtgtw vậnklmy khôowqung?

Mạxpgnc lãqeqoo đnxrrzdhsu mặznync dùpwso rấgtvct yêwsnyu thưtgtwơvmping Mạxpgnc Oanh Oanh,nhưtgtwng sựpwso nghiệcwwgp củfmtna gia đnxrrìkzjsnh họevzk Mạxpgnc,ôowqung ấgtvcy càbwmjng coi trọevzkng hơvmpin,ôowqung cậnklmu màbwmjy nhìkzjsn Mạxpgnc Oanh Oanh, “Ôzqlqng thấgtvcy ta củfmtna Tiêwsnyu Lăpwsong,nếbzbgu nhưtgtw khôowqung làbwmjm tốrptet,khẳevzkng đnxrrmacynh gia đnxrrìkzjsnh mìkzjsnh đnxrrnklm vỡxpgn,Oanh Oanh con cũhgweng hiểbxusu việcwwgc nàbwmjy,Tiêwsnyu Lăpwsong sứvmpic mạxpgnnh ngang trờipudi,chúwsnyng ta khôowqung đnxrrưtgtwminuc gâhgwey chuyệcwwgn cóbbnt lỗbqvii vớbbnti anh ta,nếbzbgu khôowqung chắcnzpc chắcnzpn chỉepuv nắcnzpm phầzdhsn thua màbwmj thôowqui.”

Mạxpgnc Oanh Oanh tim nhưtgtw bịmacy nhấgtvcn chìkzjsm xuốrpteng đnxrráfeqhy biểbxusn, “thếbzbg thìkzjs con chỉepuvbwmjn cáfeqhch bỏdajw cuộrezmc hay sao?Ôzqlqng nộrezmi,con khoing muốrpten nhưtgtw thếbzbg,Nhàbwmj họevzk Tiêwsnyu khôowqung phảpkdwi làbwmj mạxpgnnh ngang trờipudi sao.Nếbzbgu nhưtgtw con cóbbnt thểbxus gậnklmt vàbwmjo nhàbwmj họevzk,thìkzjs con cóbbnt thểbxus thàbwmjnh bàbwmj chủfmtn củfmtna nhàbwmj họevzk Tiêwsnyu rồtgtwi.Tớbbnti lúwsnyc đnxrróbbnt nhàbwmj chúwsnyng ta sẽbfzo gióbbntng nhưtgtwtgtwbbntc cao thuyềdomen giưtgtwơvmping sao…”

“Đdajwfmtn rồtgtwi con im mồtgtwm đnxrri,gia đnxrrìkzjsnh chúwsnyng ta khôowqung cầzdhsn dựpwsoa vàbwmjo nhàbwmj họevzk Tiêwsnyu nưtgtwbbntc cao thuyềdomen giưtgtwơvmping.” Mạxpgnc lãqeqoo đnxrrzdhsu tứvmpic giậnklmn cắcnzpt ngang lờipudi côowqugtvcy, “Con ởrptewsnyn đnxrrgtvcy dưtgtwxpgnng thưtgtwơvmping đnxrri,đnxrrminui vếbzbgt thưtgtwơvmping làbwmjnh rồtgtwi ôowqung nộrezmi sẽbfzo sắcnzpp xếbzbgp cho con mốrptei kháfeqhc.Còbwmjn vềdome Tiêwsnyu Lăpwsong…con đnxrrbomong nghĩyvqz đnxrrếbzbgn nữztnqa.”

Mạxpgnc Oanh Oanh khôowqung can tâhgwem,hoàbwmjn toàbwmjn khôowqung can tâhgwem.

owqu nắcnzpm chặznynt nắcnzpm đnxrrgtvcm,trong mắcnzpt ngậnklmp tràbwmjn nỗbqvii uấgtvct hậnklmn, “Thếbzbgbwmjn Tôowqu Tốrpte thìkzjs sao,đnxrrbxus cho con tiệcwwgn nhâhgwen ấgtvcy đnxrrưtgtwminuc dễswwobwmjng nhưtgtw vậnklmy sao.Ôzqlqng nộrezmi,bốrpte,Tôowqu Tốrpte con tiệcwwgn nhâhgwen ấgtvcy cóbbnt đnxrrưtgtwminuc Tiêwsnyu Lăpwsong khôowqung nóbbnti làbwmjm gìkzjs,nhưtgtwng anh trai con,anh trai con đnxrrdomeu sắcnzpp bịmacytkkanh tàbwmj rồtgtwi,mọevzki ngưtgtwipudi khôowqung quan tâhgwem sao.”

Mạxpgnc lãqeqoo đnxrrzdhsu nhìkzjsn vềdome phítkkaa Bạxpgnch Linh đnxrrang đnxrrvmping,sắcnzpc mặznynt côowqugtvcy choáfeqhng váfeqhng,trêwsnyn miệcwwgng làbwmj nỗbqvii khắcnzpc khổnklm khôowqung biếbzbgt nêwsnyn khóbbntc hay cưtgtwipudi, “Bạxpgnch Linh,con nóbbnti cho ôowqung nộrezmi biếbzbgt sựpwso thậnklmt,lầzdhsn trưtgtwbbntc Mạxpgnc Tầzdhsm kẻbqvi bệcwwgnh việcwwgn cóbbnt phảpkdwi vìkzjs tranh Tôowqu Tốrpte vớbbnti Tiêwsnyu Lăpwsong nêwsnyn mớbbnti thàbwmjnh ra nhưtgtw vậnklmy.”

Mạxpgnc Tầzdhsm đnxrri côowqung việcwwgc rồtgtwi,khôowqung phảpkdwi ởrpte trong phòbwmjng bệcwwgnh,Bạxpgnch linh thấgtvcy lãqeqoo gia tửrpte hỏdajwi vậnklmy trảpkdw lờipudi cũhgweng khôowqung đnxrrưtgtwminuc,khôowqung trảpkdw lờipudi cũhgweng khôowqung xong.

Trảpkdw lờipudi rồtgtwi Mạxpgnc Tầzdhsm nếbzbgu nhưtgtw biếbzbgt,miệcwwgng khôowqung nóbbnti nhưtgtwng trong tâhgwem chắcnzpc chắcnzpn sẽbfzo tráfeqhch móbbntc côowqu.Nhưtgtwng nếbzbgu khôowqung nóbbnti…Hìkzjsnh tưtgtwminung ngoan ngoãqeqon nghe lờipudi màbwmjbbnthgwey dựpwsong trong mắcnzpt lãqeqoo gia tửrpte sẽbfzo hoàbwmjn toàbwmjn khôowqung còbwmjn.

owqu nghĩyvqz mộrezmt chúwsnyt,cắcnzpn chặznynt môowqui nóbbnti nhỏdajw, “Ôzqlqng nộrezmi,Con tin Mạxpgnc Tầzdhsm chỉepuvbwmj phúwsnyt ma đnxrrưtgtwa đnxrrưtgtwipudng quỷipud dẫpjgon lốrptei màbwmj thôowqui…”

Đdajwrptei diệcwwgn nhậnklmn đnxrrmacynh nhữztnqng gìkzjsqeqoo gia tửrptebbnti.

qeqoo gia tửrpte đnxrrxpgni nộrezm, “Thằdomeng chếbzbgt mấgtvct nếbzbgt nàbwmjy,lạxpgni dáfeqhm giấgtvcu gia đnxrrìkzjsnh,giấgtvcu ta.”

Bạxpgnch Linh cúwsnyi đnxrrzdhsu khôowqung nóbbnti gìkzjs.

“Khôowqung đnxrrưtgtwminuc,nhấgtvct đnxrrmacynh khôowqung đnxrrưtgtwminuc nhưtgtw thếbzbgbwmjy nữztnqa.”

“Ôzqlqng nộrezmi,thếbzbg thìkzjs ôowqung nhanh nhanh tìkzjsm cáfeqhch đnxrrrptei phóbbnt vớbbnti Tôowqu Tốrpte đnxrri,Côowqu ta chítkkanh làbwmj mộrezmt con yêwsnyu tinh.”

Mạxpgnc lãqeqoo đnxrrzdhsu giậnklmn giữztnq nhìkzjsn côowqu ta, “Con nghĩyvqz ta khôowqung muốrpten sao,Tiêwsnyu Lăpwsong đnxrrãqeqobbnti nhưtgtwng lờipudi rấgtvct hậnklmn rồtgtwi,gia đnxrrìkzjsnh ta ai dáfeqhm đnxrrrezmng vàbwmjo Tôowqu Tốrpte anh ta sẽbfzo cho gia đnxrrìkzjsnh nhàbwmj ta tan náfeqht.”

Mạxpgnc Oanh Oanh ngớbbnt ngưtgtwipudi.

“Thếbzbg,thếbzbghgwey giờipudbwmjm thếbzbgbwmjo?”

qeqoo đnxrrzdhsu tửrpte nhìkzjsn Bạxpgnch Linh,nghĩyvqz nghĩyvqz tớbbnti việcwwgc pháfeqht sinh hiệcwwgn tạxpgni.Giọevzkng trầzdhsm xuốrpteng, “Đdajwítkkanh hôowqun đnxrrbxus Mạxpgnc Tầzdhsm ngay lậnklmp tứvmpic đnxrrítkkanh hôowqun vớbbnti Bạxpgnch Linh,đnxrrbxus cho nóbbnt khôowqung còbwmjn tơvmpitgtwrpteng linh tinh nữztnqa.”

Mắcnzpt Bạxpgnch Linh ngạxpgnc nhiêwsnyn sáfeqhng bừbomong lêwsnyn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.