Boss Trở Thành Chồng

Chương 231 :

    trước sau   
“Khôjukdng thểrtziaxebo.”

Nhắaomlc tớtcoci Tôjukd Tốjukd,toàaxebn thâjrfxn Trưpwnhơtqrqng Hâjrfxn run lêuukmn,côjukd tứmmxrc giậxibgn nhìkutwn Lãtydgnh Mạxneec, “ Đhllbgqosy làaxeb ngưpwnhclxji rấgqost thâjrfxn còpmsdn thâjrfxn hơtqrqn cảpdkp ruộrimht thịpegft,côjukdgqosy chếegstt khôjukdng rõhbrgaxebng,anh nóccbki em đyohclklnng đyohciềrimhu tra? Lãtydgnh Mạxneec,em biếegstt anh chắaomlc chắaomln biếegstt nộrimhi tìkutwnh,anh khôjukdng nóccbki vớtcoci em khôjukdng sao cảpdkp,em tựqihpkutwnh đyohci đyohciềrimhu tra cho dùnasppwnhtcocc ởxuva đyohcâjrfxy cóccbkjrfxu đyohcếegstn đyohcâjrfxu,em cũszqvng nhấgqost đyohcpegfnh tìkutwm ra sựqihp thậxibgt,đyohcrtzi cho ngưpwnhclxji sáxmwxt hạxneei côjukdgqosy phảpdkpi chịpegfu sựqihp trừlklnng phạxneet củyohca pháxmwxp luậxibgt,đyohcrtzijukdgqosy chếegstt cũszqvng đyohcưpwnhlgpcc an lòpmsdng.”

jukd Tốjukd giốjukdng nhưpwnhaxeb chịpegf em ruộrimht củyohca côjukd vậxibgy,nếegstu nhưpwnh thậxibgt sựqihpaxeb mộrimht việaggac ngoàaxebi ýakyf muốjukdn thìkutw khôjukdng nóccbki làaxebm gìkutw,nhưpwnhng rõhbrgaxebng làaxebccbk ngưpwnhclxji hạxneei chếegstt côjukdgqosy,nhưpwnhng lạxneei khôjukdng cóccbk bấgqost kỳyglgaxebnh đyohcrimhng gìkutw,côjukd khôjukdng làaxebm đyohcưpwnhlgpcc.

“Nếegstu nhưpwnh cứmmxr tiếegstp tụnpaic đyohciềrimhu tra ngay cảpdkp bảpdkpn thâjrfxn em cũszqvng sẽxvui bịpegfjukdi vàaxebo mấgqost.”

“Khôjukdng sao cảpdkp.” Trưpwnhơtqrqng Hâjrfxn nhútlmzn vai cưpwnhclxji,mặvrjkt biểrtziu rõhbrghbrg khôjukdng quan tâjrfxm, “nóccbki chung em cũszqvng chỉjukdaxeb mộrimht côjukd nhi,khôjukdng cóccbkpwnhtcocng bậxibgn gìkutw cảpdkp.”

tydgnh Mạxneec giậxibgn sôjukdi ngưpwnhclxji lưpwnhclxjm côjukd,anh cútlmzi xuốjukdng lạxneenh lùnaspng nhìkutwn Trưpwnhơtqrqng Hâjrfxn, “Khôjukdng cóccbkpwnhtcocng bậxibgn gìkutw?”


“Đhllbútlmzng thếegst—.”

Trong lútlmzc côjukd vừlklna mởxuva miệaggang, Lãtydgnh Mạxneec mộrimht tay ôjukdm lấgqosy phíaomla gáxmwxy côjukd,cútlmzi đyohcaxebu xuốjukdng hôjukdn côjukd thậxibgt sâjrfxu hay đyohcâjrfxy cũszqvng khôjukdng thểrtzi đyohcưpwnhlgpcc gọyohci làaxeb mộrimht nụnpaijukdn,anh đyohcem theo mộrimht cơtqrq thểrtzi đyohcaxeby giậxibgn giữpdkp,cắaomln chặvrjkt vàaxebo môjukdi côjukd,mùnaspi máxmwxu toáxmwxt cảpdkp ra.

Đhllbâjrfxy làaxeb mộrimht cáxmwxi hôjukdn tràaxebn ngậxibgp sựqihp trừlklnng phạxneet

Ngưpwnhclxji phụnpai nữpdkpaxeby cho rằrezcng anh chếegstt rồmmxri sao,dùnasp sao thìkutw hai ngưpwnhclxji họyohcszqvng đyohcãtydguukmn nhau đyohcưpwnhlgpcc bảpdkpy nămlhzm rồmmxri, thếegstaxeb lạxneei cóccbk thểrtziccbki ra khôjukdng vưpwnhtcocng bậxibgn cáxmwxi kiểrtziu nàaxeby,đyohcơtqrqn giảpdkpn màaxebccbki làaxeb cầaxebn phảpdkpi cho mộrimht bàaxebi họyohcc.

...

Tiêuukmu Lămlhzng cútlmzp đyohciệaggan thoạxneei củyohca Lãtydgnh Mạxneec xong lạxneei gọyohci thêuukmm mộrimht cuộrimhc đyohciệaggan thoạxneei nữpdkpa, “Đhllbútlmzng,mưpwnhclxji vệaggamxog,phâjrfxn ra thàaxebnh hai ca.Toàaxebn bộrimh 24/24 giờclxj bảpdkpo vệagga.”

Theo dõhbrgi gia đyohcìkutwnh họyohc Mạxneec thìkutwnaspng ngưpwnhclxji củyohca Lãtydgnh Mạxneec làaxeb tốjukdt nhấgqost,ngưpwnhclxji củyohca xãtydg hộrimhi đyohcen đyohcrimhu cóccbk mộrimht sựqihp nhanh nhạxneey vàaxeb sắaomlc béphqdn rấgqost đyohcvrjkc biệaggat.Nhưpwnhng đyohcrtziaxebccbki bảpdkpo vệagga ngưpwnhclxji,thi vẫukron làaxeb ngưpwnhclxji củyohca côjukdng ty vệaggamxog vẫukron đyohcáxmwxng tin cậxibgy hơtqrqn.Tiêuukmu Lămlhzng ngắaomlt đyohciệaggan thoạxneei cho láxmwxi xe láxmwxi thẳnaspng tớtcoci hoa viêuukmn Xuâjrfxn Giang.

uukmn tầaxebng gõhbrg cửaggaa,An Tiểrtziu Hy lạxneei làaxeb ngưpwnhclxji ra mởxuva cửaggaa.

Tiểrtziu Hy nhìkutwn thấgqosy Tiêuukmu Lămlhzng khóccbke miệaggang lắaomlp bắaomlp,mởxuva cửaggaa mờclxji vàaxebo, “Mờclxji vàaxebo.”

jukdaxebng ngàaxeby càaxebng cảpdkpm thấgqosy hốjukdi hậxibgn vìkutw đyohcãtydg nhậxibgn quàaxeb củyohca Tiêuukmu Lămlhzng.aizzz,bâjrfxy giờclxj nhìkutwn Tiêuukmu Lămlhzng khôjukdng thôjukdi màaxebjukdszqvng ngạxneei khôjukdng dáxmwxm nổvmchi nóccbkng vớtcoci ngưpwnhclxji ta.Đhllbrtzi mặvrjkt khóccbk chịpegfu cũszqvng càaxebng khôjukdng đyohcưpwnhlgpcc,ai bảpdkpo côjukd nhậxibgn lợlgpci từlkln phíaomla ngưpwnhclxji ta thìkutw phảpdkpi nểrtzi mặvrjkt ngưpwnhclxji ta chứmmxr.

Tiêuukmu Lămlhzng thay déphqdp đyohci vàaxebo nhàaxeb,anh đyohcjukdi vớtcoci nơtqrqi béphqd nhỏvfel 3 phòpmsdng riêuukmng 1 phòpmsdng kháxmwxch nàaxeby đyohcãtydg dầaxebn trởxuvauukmn rấgqost quen thuộrimhc,đyohcrimhng táxmwxc tựqihp nhiêuukmn giốjukdng nhưpwnhxuva nhàaxeb vậxibgy.

Tiểrtziu Hy miệaggang méphqdo xệaggach.

Aizzz …


hbrgaxebng làaxeb nhàaxeb củyohca mìkutwnh màaxeb sao vớtcoci lạxneei cóccbk cảpdkpm giáxmwxc mìkutwnh nhưpwnh ngưpwnhclxji thừlklna vậxibgy.Tiêuukmu Lămlhzng nhìkutwn theo bóccbkng lưpwnhng Tiểrtziu Hy,cau màaxeby,cũszqvng cóccbk khảpdkpmlhzng phảpdkpi sửagga dụnpaing cáxmwxch màaxeb ôjukdng nộrimhi góccbkp ýakyf kiếegstn cho anh rồmmxri,woa…Vừlklna vặvrjkn dạxneeo gầaxebn đyohcâjrfxy Tôjukdn Nguyêuukmn rấgqost rảpdkpnh rỗsxdei,hôjukdm nàaxebo cũszqvng gọyohci cho anh làaxebm phiềrimhn,muốjukdn anh đyohci ămlhzn uốjukdng cùnaspng.

Tiêuukmu Lămlhzng nhắaomln tin cho Tôjukdn Nguyêuukmn: “Từlkln ngàaxeby mai bắaomlt đyohcaxebu”thỉjukdnh thoảpdkpng gặvrjkp “An Tiểrtziu Hy,díaomlnh chặvrjkt côjukdgqosy làaxebm cho côjukdgqosy càaxebng vềrimh nhàaxeb muôjukdn càaxebng tốjukdt.”

jukdn Nguyêuukmn sau hai giâjrfxy trảpdkp lờclxji ngay lậxibgp tứmmxrc: “aaa,đyohcxneei ca,anh bắaomlt em hy sinh nhan sắaomlc sao.Đhllbgqosy làaxeb mộrimht quảpdkptcoct nhỏvfel đyohcóccbk,côjukdgqosy sẽxvui đyohcáxmwxnh em mấgqost.”

Tiêuukmu Lămlhzng nhếegstch nhếegstch lôjukdng màaxeby tiếegstp tụnpaic trảpdkp lờclxji, “Thếegst cậxibgu cóccbk muốjukdn hy sinh nhan sắaomlc khôjukdng.”

“Muốjukdn muốjukdn muốjukdn,đyohcưpwnhơtqrqng nhiêuukmn làaxeb muốjukdn,đyohcxneei ca quảpdkptcoct nhỏvfel cứmmxr giao cho em.Vìkutw đyohcrtzi anh vàaxeb chịpegfjrfxu cóccbk thểrtzipwnhơtqrqng thâjrfxn tưpwnhơtqrqng áxmwxi,em hy sinh mộrimht chútlmzt cũszqvng đyohcưpwnhlgpcc.”

Tiêuukmu Lămlhzng cưpwnhclxji thầaxebm,cấgqost đyohciệaggan thoạxneei khôjukdng trảpdkp lờclxji lạxneei.

Ngoàaxebi phòpmsdng kháxmwxch rấgqost yêuukmn tĩmxognh,ngoàaxebi anh ra khôjukdng còpmsdn ai kháxmwxc nữpdkpa,chỉjukdccbk nhàaxeb vệagga sinh cóccbk chútlmzt tiếegstng đyohcrimhng.Tiêuukmu Lămlhzng đyohcaomln đyohco mộrimht chútlmzt đyohcitớtcoci cửaggaa nhàaxeb vệagga sinh.Bêuukmn trong,Tôjukd Tốjukd đyohcang ngồmmxri bệaggat dưpwnhtcoci đyohcgqost,trưpwnhtcocc mặvrjkt đyohcrtzi mộrimht cáxmwxi chậxibgu lớtcocn giặvrjkt quầaxebn áxmwxo.Côjukd ngồmmxri ởxuva đyohcóccbk,sốjukdng lưpwnhng cong thàaxebnh mộrimht vòpmsdng cũszqvng mềrimhm,rấgqost chưpwnha tâjrfxm giặvrjkt quầaxebn áxmwxo củyohca hai đyohcmmxra béphqd,ngay cảpdkp anh tớtcoci cũszqvng khôjukdng pháxmwxt hiệaggan ra.

Tiêuukmu Lămlhzng dựqihpa vàaxebo tưpwnhclxjng,áxmwxnh mắaomlt hiềrimhn hòpmsda nhìkutwn theo côjukd.

Nếegstu nhưpwnhjukd Tốjukd khôjukdng ởxuvanaspng vớtcoci hai đyohcmmxra trẻpmoz,ai nhìkutwn thấgqosy côjukdszqvng nghĩmxogjukdaxeb mộrimht côjukdpwnhơtqrqng tầaxebm hai mưpwnhơtqrqi mấgqosy tuổvmchi thôjukdi,hoàaxebn toàaxebn khôjukdng giốjukdng nhưpwnh ngưpwnhclxji đyohcãtydg từlklnng sinh con,càaxebng khôjukdng giốjukdng mẹmsxx củyohca trẻpmoz con. Kểrtzi cảpdkp khi côjukdnaspng hai đyohcmmxra trẻpmoz ra ngoàaxebi,ngưpwnhclxji ta cóccbk khi cũszqvng chỉjukd nghĩmxogaxebjukdaxeb chịpegf củyohca hai đyohcmmxra.

Nhưpwnhng ngưpwnhclxji mẹmsxx hoàaxebn toàaxebn khôjukdng cóccbkphqdt gìkutw giốjukdng mộrimht ngưpwnhclxji mẹmsxxaxeby,lạxneei làaxeb rấgqost cóccbk tốjukd chấgqost củyohca mộrimht ngưpwnhclxji mẹmsxx.

xmwxch côjukdgqosy giặvrjkt quầaxebn áxmwxo cho bọyohcn trẻpmoz tràaxebn đyohcaxeby áxmwxnh sáxmwxng tìkutwnh yêuukmu củyohca ngưpwnhclxji mẹmsxx.

“Ấvmchy,anh vềrimh rồmmxri đyohcóccbk àaxeb?.” Tôjukd Tốjukd trong lútlmzc ngưpwnhtcocc lêuukmn thìkutw nhìkutwn thấgqosy Tiêuukmu Lămlhzng đyohcang nhìkutwn côjukd rấgqost chămlhzm chútlmzuukmnh mắaomlt đyohcóccbk hiềrimhn dịpegfu khôjukdng biếegstt nóccbki gìkutwtqrqn,giốjukdng nhưpwnh đyohcang nhìkutwn ngưpwnhclxji phụnpai nữpdkpuukmu quýakyf nhấgqost vậxibgy.Tôjukd Tốjukd khôjukdng khốjukdng chếegst đyohcưpwnhlgpcc cảpdkpm xútlmzc nhưpwnhlgpcng nhùnaspng đyohcvfel mặvrjkt,côjukd xấgqosu hổvmch ho nhẹmsxx mộrimht tiếegstng,tráxmwxnh áxmwxnh mắaomlt ấgqosy, “Cáxmwxi đyohcóccbk,việaggac củyohca anh đyohcãtydg giảpdkpi quyếegstt xong chưpwnha?”

“Đhllbrimhu đyohcãtydg xửaggaakyf xong rồmmxri.”


“ờclxj” Tôjukd Tốjukd tiếegstp tụnpaic cútlmzi xuốjukdng giặvrjkt quầaxebn áxmwxo,nhưpwnhng áxmwxnh nhìkutwn củyohca anh khôjukdng hềrimh rờclxji khỏvfeli côjukd,côjukd tứmmxrc giậxibgn ngưpwnhtcocc lêuukmn nhìkutwn Tiêuukmu Lămlhzng, “Anh cứmmxr nhìkutwn em nhưpwnh vậxibgy đyohcrtziaxebm gìkutw.”

“Cảpdkpm thấgqosy lútlmzc nàaxeby em đyohcmsxxp vôjukdnaspng.”

pwnhơtqrqng mặvrjkt Tôjukd Tốjukd lạxneei ửaggang hồmmxrng

Miệaggang ngưpwnhclxji nàaxeby từlkln khi nàaxebo lạxneei ngọyohct ngàaxebo đyohcếegstn nhưpwnh vậxibgy.

jukd thậxibgt ra khôjukdng cầaxebn nhìkutwn cũszqvng biếegstt cáxmwxi đyohcang vẻpmoz củyohca mìkutwnh bâjrfxy giờclxj troing khóccbk coi nhưpwnh thếegstaxebo,vìkutw sợlgpcaxebm ưpwnhtcoct déphqdp,nêuukmn xỏvfel mộrimht chiếegstc déphqdp xỏvfel ngóccbkn,quầaxebn đyohcưpwnhlgpcc xắaomln gấgqosu lêuukmn,cáxmwxnh tay áxmwxo cũszqvng đyohcưpwnhlgpcc xắaomln đyohcếegstn khuỷnpaiu tay,lạxneei còpmsdn tóccbkc….tóccbkc rốjukdi bùnasp chỉjukdnaspng mộrimht chiếegstc dâjrfxy chứmmxr buộrimhc mộrimht bútlmzi tóccbkc trêuukmn đyohcjukdnh đyohcaxebu,khi giặvrjkt quầaxebn áxmwxo bọyohct bắaomln chútlmzt íaomlt lêuukmn mặvrjkt côjukd.Cáxmwxi hìkutwnh đyohcang nhưpwnh thếegstaxeby cũszqvng “đyohcmsxxp”,chữpdkpaxeby khôjukdngđyohcưpwnhlgpcc phùnasp hợlgpcp lắaomlm thìkutw phảpdkpi.

“Anh khôjukdng phảpdkpi đyohcang chọyohcc cưpwnhclxji em đyohcóccbk chứmmxr

“Khôjukdng phảpdkpi,anh thậxibgt sựqihp cảpdkpm thấgqosy bâjrfxy giờclxj em rấgqost đyohcmsxxp.”Tiêuukmu Lămlhzng nóccbki châjrfxn thàaxebnh.

Trưpwnhtcocc kia ngưpwnhclxji ta nóccbki phụnpai nữpdkp mang bầaxebu làaxeb đyohcmsxxp nhấgqost,bởxuvai toàaxebn thâjrfxn tràaxebn ngậxibgp tìkutwnh yêuukmu củyohca ngưpwnhclxji mẹmsxx.Lútlmzc đyohcóccbk anh cảpdkpm thấgqosy lờclxji nóccbki nàaxeby thậxibgt giảpdkp dốjukdi,ngưpwnhclxji mang bầaxebu toàaxebn thâjrfxn to lớtcocn,lạxneei còpmsdn váxmwxc theo mộrimht chiếegstc bụnpaing mộrimht chútlmzt vẻpmoz đyohcmsxxp cũszqvng khôjukdng cóccbk.Nhưpwnhng bâjrfxy giờclxj tin rồmmxri,ngưpwnhclxji cóccbk tràaxebn ngậxibgp sựqihp quyếegstn rũszqv củyohca ngưpwnhclxji mẹmsxxaxeb ngưpwnhclxji đyohcmsxxp nhấgqost.

Anh tiếegstn vàaxebo trong nhàaxeb vệagga sinh, “Em cóccbk cầaxebn anh giútlmzp gìkutw khôjukdng?”

“Khôjukdng cầaxebn,tay củyohca anh màaxebpmsdn giútlmzp đyohcưpwnhlgpcc àaxeb?” Tôjukd Tốjukdccbki bằrezcng giọyohcng khôjukdng đyohcưpwnhlgpcc vui vẻpmoz, “Màaxeb anh vẫukron còpmsdn đyohcang ốjukdm,vềrimh phòpmsdng nằrezcm nghỉjukd mộrimht chútlmzt đyohci,Tiểrtziu Thấgqost vàaxeb Cảpdkpnh Thuỵvcex vẫukron còpmsdn đyohcang ngủyohc trưpwnha,em làaxebm sắaomlp xong rồmmxri.”Côjukdszqvng đyohcãtydg giặvrjkt gầaxebn xong rồmmxri,giặvrjkt lạxneei thêuukmm hai lầaxebn nữpdkpa rồmmxri cho vàaxebo máxmwxy giặvrjkt vắaomlt làaxeb đyohcưpwnhlgpcc.

“Ừnnbf,vậxibgy anh đyohci ngủyohc mộrimht chútlmzt.”

Tốjukdi hôjukdm qua anh chịpegfu khổvmch tắaomlm nưpwnhtcocc lạxneenh tớtcoci đyohcêuukmm,khôjukdng dễwdzgaxebng sau đyohcóccbk mớtcoci cóccbk thểrtzi chầaxebm chậxibgm lêuukmn trêuukmn**củyohca Tôjukd Tốjukd ôjukdm thâjrfxn hìkutwnh ấgqosm áxmwxp thơtqrqm nhưpwnh ngọyohcc càaxebng làaxebm khóccbkccbk thểrtzi ngủyohc đyohcưpwnhlgpcc.Anh nghe thấgqosy tiếegstng côjukd thởxuva đyohcrimhu rồmmxri khôjukdng dáxmwxm làaxebm ồmmxrn tớtcoci côjukd,khôjukdng dáxmwxm cáxmwxch côjukd quáxmwx gầaxebn,sợlgpcjukd cảpdkpm nhậxibgn đyohcưpwnhlgpcc nỗsxdei bấgqost an củyohca anh,đyohcếegstn lútlmzc đyohcóccbk lạxneei mắaomlng anhđyohcuổvmchi anh đyohci,vậxibgy anh nguyêuukmn mộrimht ngàaxeby chịpegfu khổvmch coi nhưpwnhjukdng cốjukdc sao.

**khôjukdng thểrtzi chợlgpcp mắaomlt,anh thậxibgt sựqihpccbk chútlmzt rấgqost buồmmxrn ngủyohc.

Tiêuukmu Lămlhzng than thởxuva chútlmzt,quảpdkp nhiêuukmn tuổvmchi cao rồmmxri,trưpwnhtcocc kia khi mớtcoci cóccbk hai mưpwnhơtqrqi mấgqosy tuổvmchi làaxebm việaggac thôjukdng đyohcêuukmm hai ngàaxeby liêuukmn tiếegstp tắaomlm nưpwnhtcocc lạxneenh làaxebccbk thểrtzi tinh thầaxebn mìkutwnh mẫukron ngay,bâjrfxy giờclxj thìkutw hoàaxebn toàaxebn khôjukdng thểrtzi so sáxmwxnh đyohcưpwnhlgpcc nữpdkpa.

Tiêuukmu Lămlhzng vừlklna chạxneem đyohcaxebu vàaxebo gốjukdi đyohcãtydg ngửaggai thấgqosy mùnaspi hưpwnhơtqrqng thơtqrqm quen thuộrimhc,nỗsxdei buồmmxrn ngủyohc rấgqost nhanh ậxibgp tớtcoci,chưpwnha đyohcếegstn hai phútlmzt đyohcãtydg ngủyohc say rồmmxri.

Mấgqosy phútlmzt sau Tôjukd Tốjukd đyohci vàaxebo phòpmsdng.

jukd giặvrjkt xong quầaxebn áxmwxo lútlmzc đyohcvmchpwnhtcocc bịpegf trưpwnhlgpct tay,toàaxebn thâjrfxn đyohcrimhu bịpegf ưpwnhtcoct hếegstt rồmmxri,quầaxebn áxmwxo ưpwnhtcoct díaomlnh chặvrjkt vàaxebo ngưpwnhclxji cảpdkpm giáxmwxc rấgqost khóccbk chịpegfu.

jukd đyohci vàaxebo phòpmsdng,đyohcóccbkng cửaggaa phòpmsdng lạxneei,mởxuva cửaggaa tủyohc ra lấgqosy mộrimht bộrimh quầaxebn áxmwxo mặvrjkc ởxuva nhàaxeb,sau đyohcóccbk nhìkutwn Tiêuukmu Lămlhzng đyohcang ngủyohc say ởxuva kia mọyohct cáxmwxi.

Nhàaxeb vệagga sinh đyohcang ưpwnhtcoct nhẹmsxxp ởxuva đyohcóccbk thay quầaxebn áxmwxo nhấgqost đyohcpegfnh sẽxvui trưpwnhlgpct ngãtydg,phòpmsdng Tiểrtziu Hy vàaxeb bọyohcn trẻpmoz đyohcrimhu đyohcãtydg đyohcóccbkng chặvrjkt,lútlmzc nàaxeby màaxeb qua thay quầaxebn áxmwxo cũszqvng khôjukdng tiệaggan lắaomlm.Dùnaspkutw Tiêuukmu Lămlhzng cũszqvng đyohcãtydg ngủyohc say rồmmxri,côjukdxuva đyohcâjrfxy thay quầaxebn áxmwxo mộrimht chútlmzt chắaomlc cũszqvng khôjukdng cóccbk vấgqosn đyohcrimhkutw.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.