Boss Trở Thành Chồng

Chương 230 :

    trước sau   
Mạmcptc lãmkrxo đdlbtiuvzu níndugn nhịrvbln đdlbtếnyofn nỗapmfi đdlbtdjqsppixng mặgaqct, ngậdnyzm mộqwmnt miệngving májbmpu hậdnyzn chưapmfa phun đdlbtưapmfpacic ra. Tiêemwbu Lăfrbnng, thằwwtmng lỏdjqsi nàkyqxy đdlbtúiuvzng làkyqx quájbmp đdlbtájbmpng quájbmpkyqx, còpacin dájbmpm làkyqxm cho Mạmcptc gia đdlbtoạmcptn tửppix tuyệngvit tônhksn.

mkrxo gia nghe thấgtxny vậdnyzy lậdnyzp tứxsbfc quájbmpt mắxosmng, “Tiểchoau tửppix thốdvqhi, màkyqxy còpacin dájbmpm nófrbni năfrbnng thếnyof nữsyqga, vìkyqx mộqwmnt đdlbtxsbfa con gájbmpi xa lạmcptkyqx đdlbtrvblnh kếnyoft thùemwb vớkscoi ngưapmfgyjmi thâjtaun hữsyqgu hảcqhv, trong mắxosmt màkyqxy còpacin ngưapmfgyjmi ônhksng nàkyqxy khônhksng?”

Tiêemwbu Lăfrbnng vàkyqxmkrxo gia phốdvqhi hợpacip khájbmp ăfrbnn ýgyjm, lônhksng màkyqxy anh vừedkha nhưapmfkscon lêemwbn, quay sang nớkscoi vớkscoi lãmkrxo gia, “Ôsyqgng ơndugi, chuyệngvin củcmaga con vớkscoi Tônhks Tốdvqh, ônhksng đdlbtrvblng ýgyjmsnkkng đdlbtưapmfpacic khônhksng đdlbtrvblng ýgyjmsnkkng khônhksng sao, nófrbni chung chuyệngvin nàkyqxy đdlbtãmkrxkyqx tấgtxnt lẽzizh rồrvbli, nếnyofu ônhksng chấgtxnp nhậdnyzn cônhksgtxny, sau nàkyqxy con sẽzizh thưapmfgyjmng xuyêemwbn đdlbtưapmfa cônhksgtxny qua thăfrbnm ônhksng, còpacin nếnyofu ônhksng khônhksng thểchoa chấgtxnp nhậdnyzn, nhìkyqxn thấgtxny chúiuvzng con màkyqx chájbmpn ghézxntt, thìkyqx sau chúiuvzng con cũsnkkng khônhksng vềipyi nữsyqga.”

“Thằwwtmng nhófrbnc khốdvqhn nàkyqxy, đdlbtếnyofn ônhksng màkyqxkyqxy cũsnkkng khônhksng cầiuvzn nữsyqga.”

Tiêemwbu Lăfrbnng mấgtxnm mônhksi sắxosmc mặgaqct lãmkrxnh nhiêemwbn, rõedkhkyqxng làkyqx đdlbtãmkrx mặgaqcc nhậdnyzn.

mkrxo gia bạmcpto nộqwmn, ônhksng vớkscoi lấgtxny ba toong chỉzaqf mặgaqct Tiêemwbu Lăfrbnng, “Cájbmpi thằwwtmng nhófrbnc khốdvqhn nàkyqxy, tâjtaum can màkyqxy đdlbtchoa cho chófrbn tha rồrvbli hay sao, đdlbtúiuvzng làkyqx nuônhksi ong tay ájbmpo, xem hônhksm nay tao khônhksng đdlbtájbmpnh chếnyoft màkyqxy.”


mkrxo Trầiuvzn nhanh chófrbnng ônhksm lấgtxny lãmkrxo gia, hézxntt lêemwbn, “Thiếnyofu gia mau đdlbti đdlbti, lãmkrxo gia bệngvinh tim, cậdnyzu muốdvqhn tứxsbfc chếnyoft ônhksng ấgtxny hay sao?

Tiêemwbu Lăfrbnng do dựlomr índugt phúiuvzt, nhìkyqxn lãmkrxo gia vẻdkdk lo lắxosmng, lạmcpti quay nhìkyqxn ngưapmfgyjmi nhàkyqx họdnyz Mạmcptc, anh liềipyin quay lưapmfng đdlbti luônhksn.

“Lãmkrxo Trầiuvzn, ônhksng bỏdjqs ta ra, bỏdjqs ra, tônhksi phảcqhvi đdlbtájbmpnh chếnyoft thằwwtmng nhófrbnc khốdvqhn đdlbtófrbn.”

“Lãmkrxo gia, ngưapmfgyjmi đdlbtedkhng tứxsbfc giậdnyzn, thiếnyofu gia 5 năfrbnm nay cũsnkkng chẳisieng vềipyi nhàkyqx mấgtxny lầiuvzn, ngưapmfgyjmi cứxsbf thếnyofkyqxy cậdnyzu ấgtxny lạmcpti cắxosmt đdlbtxsbft luônhksn đdlbti lạmcpti vớkscoi nhàkyqx tổxzxu thìkyqx sao ạmcpt, ngưapmfgyjmi chỉzaqffrbn mộqwmnt đdlbtxsbfa chájbmpu trai nàkyqxy thônhksi, khônhksng thểchoakyqxm nhưapmf vậdnyzy đdlbtưapmfpacic…..”

Mạmcptc lãmkrxo đdlbtiuvzu vàkyqx vợpaci chồrvblng Mạmcptc Đfrbnàkyqxo thấgtxny thếnyof, tim cũsnkkng nguộqwmni lạmcptnh đdlbti.

Họdnyzpacin đdlbtang mong đdlbtpacii Tiêemwbu lãmkrxo gia cófrbn thểchoa chếnyof ngựlomr đdlbtưapmfpacic Tiêemwbu Lăfrbnng, nhưapmfng Tiêemwbu Lăfrbnng lạmcpti khăfrbnng khăfrbnng chỉzaqf nghe theo bảcqhvn thâjtaun mìkyqxnh, thậdnyzm chíndug ônhksng nộqwmni nófrbni cũsnkkng khônhksng nghe, còpacin buônhksng lờgyjmi sau nàkyqxy sẽzizh khônhksng quay vềipyi nữsyqga, rõedkhkyqx đdlbtãmkrx hạmcpt quyếnyoft tâjtaum.

Mạmcptc phu nhâjtaun vàkyqx Mạmcptc Đfrbnàkyqxo nhìkyqxn nhau, lạmcpti lau đdlbti nưapmfkscoc mắxosmt, “Vậdnyzy Oanh Oanh nhàkyqxkyqxnh phảcqhvi làkyqxm sao đdlbtâjtauy…..”

Mạmcptc lãmkrxo gia mặgaqct lạmcptnh băfrbnng, nếnyofp nhăfrbnn ởuzsr đdlbtnhksi mắxosmt ônhksng nhưapmf kẹrvblp chếnyoft đdlbtưapmfpacic ruồrvbli.

“Lãmkrxo Mạmcptc àkyqx, ônhksng cũsnkkng thấgtxny đdlbtgtxny, tiểchoau tửppix thốdvqhi ấgtxny còpacin thájbmpi đdlbtqwmn vậdnyzy vớkscoi tônhksi, chuyệngvin nàkyqxy tônhksi thậdnyzt sựlomr hếnyoft cájbmpch, nhưapmfng ônhksng yêemwbn tâjtaum, nếnyofu nófrbn quảcqhv thậdnyzt đdlbtếnyofn vớkscoi ngưapmfgyjmi phụnyof nữsyqg đdlbtófrbn, tônhksi sẽzizh coi nhưapmf khônhksng cófrbn thằwwtmng chájbmpu nàkyqxy.”

Mạmcptc lãmkrxo đdlbtiuvzu trong tâjtaum bứxsbfc xúiuvzc, nếnyofu nhưapmf Tiêemwbu Lăfrbnng khônhksng lấgtxny Oanh Oanh, Tiêemwbu lãmkrxo cófrbn đdlbtoạmcptn tuyệngvit quan hệngvi vớkscoi Tiêemwbu Lăfrbnng cũsnkkng chẳisieng đdlbtchoakyqxm gìkyqx.

Mụnyofc đdlbtíndugch hônhksm nay họdnyz đdlbtếnyofn làkyqx muốdvqhn ézxntp Tiêemwbu Lăfrbnng đdlbtrvblng ýgyjm lấgtxny Oanh Oanh.

jtauy giờgyjm xem ra, đdlbtãmkrxkyqx chuyệngvin khônhksng tưapmfuzsrng.

Mạmcptc lãmkrxo đdlbtiuvzu cájbmpo từedkh Tiêemwbu lãmkrxo gia ra vềipyi, "Chúiuvzng tônhksi vềipyi trưapmfkscoc đdlbtâjtauy."


frbnưapmfpacic đdlbtưapmfpacic đdlbtưapmfpacic, mọdnyzi ngưapmfgyjmi khuyêemwbn Oanh Oanh thay tônhksi, nófrbnkyqx mộqwmnt cônhksjbmpi tốdvqht, đdlbtedkhng quájbmp bi lụnyofy vìkyqx thằwwtmng chájbmpu hỗapmfn đdlbtájbmpn nhàkyqxnhksi."

Sau khi tiễisien ngưapmfgyjmi nhàkyqx Mạmcptc, sắxosmc mặgaqct tứxsbfc giậdnyzn củcmaga lãmkrxo gia đdlbtãmkrx bay biếnyofn hếnyoft.

syqgng ơndugi."

mkrxo gia khófrbn chịrvblu lưapmfgyjmm thằwwtmng chájbmpu mộqwmnt cájbmpi, "Tiểchoau tửppix thốdvqhi, nófrbni năfrbnng tuyệngvit tìkyqxnh nhưapmf thếnyofkyqxm gìkyqx?"

Tiêemwbu Lăfrbnng cầiuvzm ônhks cho ônhksng, nghe vậdnyzy lạmcptnh lùemwbng hẵdlbtng giọdnyzng, "Lầiuvzn trưapmfkscoc con dạmcpty dỗapmfemwbn Mạmcptc Tầiuvzm, cũsnkkng đdlbtãmkrx cảcqhvnh cájbmpo hắxosmn rồrvbli, hắxosmn còpacin mộqwmnt lầiuvzn nữsyqga rìkyqxnh rậdnyzp Tônhks Tốdvqh, con nhấgtxnt đdlbtrvblnh khônhksng tha cho hắxosmn. Ôsyqgng ơndugi, ônhksng còpacin diễisien khổxzxu nhưapmf thếnyofkyqxm gìkyqx, cùemwbng lắxosmm làkyqx chuyệngvin lậdnyzt vájbmpn bàkyqxi ngửppixa giữsyqga hai nhàkyqx, ngưapmfgyjmi nhàkyqx họdnyz Mạmcptc quájbmp bỉzaqfxzxui vônhks liêemwbm sỷzuqb, khônhksng ngờgyjmpacin đdlbtrvblnh làkyqxm nhữsyqgng chuyệngvin giếnyoft ngưapmfgyjmi diệngvit khẩedkhu, con tuyệngvit đdlbtdvqhi khônhksng muốdvqhn qua lạmcpti vớkscoi họdnyz."

mkrxo gia vừedkha đdlbti vừedkha nófrbni, "Cho dùemwbfrbn lậdnyzt bàkyqxi ngửppixa cũsnkkng phảcqhvi nghiêemwbn cứxsbfu kếnyofjbmpch, con vẫafarn non lắxosmm, mặgaqcc dùemwbmkrxo Mạmcptc đdlbtãmkrx vềipyiapmfu, nhưapmfng bêemwbn ngoàkyqxi vẫafarn cófrbn đdlbtiuvzy rẫafary mốdvqhi quan hệngvi phứxsbfc tạmcptp, con muốdvqhn đdlbtqwmnng đdlbtếnyofn lãmkrxo làkyqx trựlomrc tiếnyofp kinh đdlbtqwmnng đdlbtếnyofn Đfrbnếnyof Đfrbnônhks, hơndugn nữsyqga gốdvqhc rễisie củcmaga Mạmcptc gia đdlbtãmkrx ăfrbnn sâjtauu vàkyqxo thàkyqxnh phốdvqhkyqxy, thếnyof lựlomrc lạmcpti vônhksemwbng vữsyqgng mạmcptnh, nếnyofu mộqwmnt chọdnyzi mộqwmnt vớkscoi nhàkyqx họdnyz thậdnyzt, cófrbn thắxosmng chúiuvzng ta cũsnkkng làkyqx thảcqhvm thắxosmng, cuốdvqhi cùemwbng cũsnkkng bịrvbl lộqwmnt mộqwmnt lớkscop da thônhksi. Nếnyofu đdlbtãmkrx vậdnyzy, diễisien màkyqxn kịrvblch màkyqx chặgaqcn lạmcpti đdlbtưapmfpacic bao chuyệngvin, cófrbnkyqxkyqx khônhksng tốdvqht."

Tiêemwbu Lăfrbnng đdlbti cùemwbng lãmkrxo gia đdlbtếnyofn trưapmfkscoc tiềipyin sảcqhvnh biệngvit thựlomr, tiệngvin tay đdlbtưapmfa ônhks cho ngưapmfgyjmi hầiuvzu, anh nófrbni giọdnyzng trầiuvzm trầiuvzm, "Họdnyz biếnyoft nhờgyjm vảcqhv ônhksng cũsnkkng khônhksng đdlbtưapmfpacic índugch gìkyqx rồrvbli, nhưapmfng chắxosmc chắxosmn sẽzizh khônhksng cam tâjtaum nhưapmf vậdnyzy. Mạmcptc Oanh Oanh làkyqx đdlbtxsbfa chájbmpu yêemwbu quýgyjm củcmaga cảcqhv nhàkyqx, bọdnyzn họdnyz sẽzizh khônhksng bỏdjqs cuộqwmnc đdlbtâjtauu."

mkrxo gia ngồrvbli lêemwbn sofa, nghe vậdnyzy khẽzizhfrbni, "Thếnyof ônhksng mớkscoi nófrbni con còpacin hơndugi non nớkscot, tạmcptm thờgyjmi giữsyqg cho họdnyzkyqxnh tĩwyepnh khônhksng phảcqhvi đdlbtchoa họdnyz tiếnyofp tụnyofc đdlbtếnyofn làkyqxm khófrbn chúiuvzng ta, con nhâjtaun thờgyjmi gian nàkyqxy nhanh chófrbnng tìkyqxm bằwwtmng chứxsbfng phạmcptm tộqwmni củcmaga nhàkyqx họdnyz, nếnyofu bêemwbn đdlbtófrbnfrbn bắxosmt tay làkyqxm hòpacia thìkyqx coi nhưapmf khônhksng cófrbn chuyệngvin gìkyqx, còpacin nếnyofu muốdvqhn đdlbtdvqhi đdlbtiuvzu vớkscoi chúiuvzng ta, chúiuvzng ta cũsnkkng phảcqhvi cófrbn sựlomr chuẩedkhn bịrvbl. Mạmcptc lãmkrxo đdlbtiuvzu nàkyqxy, cảcqhv đdlbtgyjmi cũsnkkng chẳisieng trong sạmcptch gìkyqx, con bắxosmt đdlbtiuvzu từedkh ônhksng ta, nghìkyqxn vạmcptn khônhksng đdlbtưapmfpacic kinh đdlbtqwmnng đdlbtếnyofn ai khájbmpc."

syqgng nộqwmni yêemwbn tâjtaum, con biếnyoft."

"Còpacin nữsyqga.....theo nhưapmf họdnyz thấgtxny thìkyqx ônhksng bâjtauy giờgyjmkyqx con đdlbtưapmfgyjmng cụnyoft cho họdnyz rồrvbli, ônhksng lo họdnyz sẽzizh ra tay vớkscoi Tônhks Tốdvqhkyqx hai đdlbtxsbfa trẻdkdk, bêemwbn phínduga đdlbtófrbn con cũsnkkng phảcqhvi thậdnyzt cẩedkhn trọdnyzng, cho ngưapmfgyjmi canh gájbmpc 24/24, nhấgtxnt vạmcptn đdlbtedkhng đdlbtchoa xảcqhvy ra chuyệngvin gìkyqx."

Tiêemwbu Lăfrbnng mặgaqct biếnyofn sắxosmc, "Con biếnyoft rồrvbli."

Anh ởuzsr lạmcpti nhàkyqx tổxzxu ăfrbnn bữsyqga trưapmfa, lúiuvzc quay vềipyiapmfa đdlbtãmkrx nhỏdjqs đdlbti nhiềipyiu, lúiuvzc anh đdlbtếnyofn khájbmp vộqwmni vàkyqxng nêemwbn bắxosmt taxi tớkscoi, lúiuvzc vềipyi thìkyqx do lãmkrxo gia sai ngưapmfgyjmi chởuzsr anh vềipyi. Trêemwbn đdlbtưapmfgyjmng vềipyi, Tiêemwbu Lăfrbnng đdlbtiệngvin cho Lãmkrxnh Mạmcptc, "Lãmkrxnh Mạmcptc, trong tay cófrbn ngưapmfgyjmi khônhksng, đdlbtiềipyiu cho tao mấgtxny đdlbtxsbfa."

mkrxnh Mạmcptc làkyqx kẻdkdk sốdvqhng vàkyqxo ban đdlbtêemwbm, nêemwbn giờgyjm vẫafarn chưapmfa tỉzaqfnh ngủcmag, tay anh ta ônhksm Trưapmfơndugng Hâjtaun, Trưapmfơndugng Hâjtaun ngủcmag say sưapmfa, nghe tiếnyofng đdlbtiệngvin thoạmcpti liềipyin khófrbn chịrvblu cau màkyqxy. Lãmkrxnh Mạmcptc xoa xoa lêemwbn vai cônhks vỗapmf vềipyi, rồrvbli anh ta đdlbtchoa vai trầiuvzn, nhẹrvbl nhàkyqxng xuốdvqhng giưapmfgyjmng. tiếnyofn ra ngoàkyqxi nghe đdlbtiệngvin, "Cófrbn ngưapmfgyjmi, đdlbtrvblnh làkyqxm gìkyqx?"


"Giúiuvzp tao nhắxosmm vàkyqxo mấgtxny ngưapmfgyjmi."

"Ai?"

"Toàkyqxn bộqwmn ngưapmfgyjmi nhàkyqx họdnyz Mạmcptc."

mkrxnh Mạmcptc hơndugi cau màkyqxy, “Màkyqxy muốdvqhn thịrvblt bọdnyzn họdnyz?”

“Làkyqx bọdnyzn họdnyz tựlomr muốdvqhn chếnyoft, màkyqxy tìkyqxm ngưapmfgyjmi cho họdnyzkyqxo tầiuvzm ngắxosmm, mỗapmfi ngàkyqxy bọdnyzn họdnyz gặgaqcp ai, làkyqxm gìkyqx đdlbtipyiu kêemwbu ngưapmfgyjmi bájbmpo lạmcpti cho tao.”

“Ờunmx

“Vấgtxnt vảcqhvkyqxy rồrvbli Lãmkrxnh Mạmcptc, đdlbtúiuvzng rồrvbli, chuyệngvin lầiuvzn trưapmfkscoc tao bảcqhvo màkyqxy cửppix ngưapmfgyjmi bảcqhvo vệngvi ngưapmfgyjmi củcmaga tao, màkyqxy cũsnkkng phảcqhvi làkyqxm cho chắxosmc vàkyqxo.”

Lầiuvzn trưapmfkscoc Tiêemwbu Lăfrbnng đdlbtiệngvin cho Lãmkrxnh Mạmcptc, nhờgyjm anh bảcqhvo vệngvi Trưapmfơndugng Hâjtaun vàkyqx Trưapmfơndugng Việngvit.

mkrxnh Mạmcptc mởuzsr cửppixa phòpacing liếnyofc nhìkyqxn Trưapmfơndugng Hâjtaun đdlbtang lăfrbnn lộqwmnn khófrbn ngủcmag, cau màkyqxy. Tiêemwbu Lăfrbnng khônhksng quen Trưapmfơndugng Hâjtaun làkyqx chắxosmc chắxosmn, nhưapmfng Tiêemwbu Lăfrbnng khônhksng thểchoanhks cớksco cho ngưapmfgyjmi bảcqhvo vệngvi Trưapmfơndugng Hâjtaun vàkyqx Trưapmfơndugng Việngvit, lẽzizhkyqxo cófrbn ngưapmfgyjmi muốdvqhn hạmcpti họdnyz.

mkrxnh Mạmcptc mặgaqct vônhks cảcqhvm nắxosmm chặgaqct lấgtxny đdlbtiệngvin thoạmcpti, xem ra anh nêemwbn tìkyqxm thờgyjmi gian gặgaqcp Tiêemwbu Lăfrbnng nófrbni chuyệngvin, hỏdjqsi xem cófrbn phảcqhvi Tiêemwbu lăfrbnng biếnyoft chuyệngvin gìkyqx đdlbtófrbn.

Cắxosmt đdlbtiệngvin thoạmcpti, Lãmkrxnh Mạmcptc quay lạmcpti phòpacing.

Trưapmfơndugng Hâjtaun đdlbtãmkrx bịrvblkyqxm ồrvbln, cônhks dụnyofi mắxosmt tỉzaqfnh giấgtxnc, cônhksfrbnndugnh khíndug khájbmp khófrbn chịrvblu khi ngájbmpi ngủcmag, ai làkyqxm phiềipyin giấgtxnc ngủcmag củcmaga cônhks, cônhks tuyệngvit đdlbtdvqhi khônhksng đdlbtchoa họdnyz dễisie chịrvblu, vớkscoi Lãmkrxnh Mạmcptc cũsnkkng vậdnyzy. Trưapmfơndugng Hâjtaun trèfrbno xuốdvqhng khỏdjqsi giưapmfgyjmng, kêemwbu lêemwbn, “Sájbmpng sớkscom ra đdlbtãmkrxrvbln muốdvqhn chếnyoft, phiềipyin quájbmp đdlbti.”

mkrxnh Mạmcptc nhìkyqxn mớkscofrbnc xùemwb nhưapmf tổxzxu quạmcpt củcmaga cônhks, khófrbne mônhksi giậdnyzt giậdnyzt, anh giơndug tay đdlbtưapmfa cho cônhks đdlbtiệngvin thoạmcpti.

“Làkyqxm gìkyqx?”

mkrxnh Mạmcptc chỉzaqf chỉzaqf thờgyjmi gian trêemwbn đdlbtófrbn, “Khônhksng phảcqhvi làkyqxjbmpng sớkscom đdlbtâjtauu, mộqwmnt giờgyjm chiềipyiu rồrvbli.”

Trưapmfơndugng Hâjtaun ngájbmpp dàkyqxi, gãmkrxi gãmkrxi mớkscofrbnc tinh mùemwb, “Mộqwmnt giờgyjm chiềipyiu thìkyqx sao nàkyqxo, hônhksm nay khônhksng cófrbn việngvic gìkyqx, chẳisieng nhẽzizh khônhksng đdlbtưapmfpacic ngủcmagapmfkscong àkyqx, ban nãmkrxy ai đdlbtiệngvin cho anh đdlbtgtxny?”

“Mộqwmnt ngưapmfgyjmi anh em.”

Trưapmfơndugng Hâjtaun bĩwyepu mônhksi, khônhksng hỏdjqsi tiếnyofp.

nhks mặgaqcc chiếnyofc vájbmpy ngủcmag bằwwtmng ren khájbmp gợpacii cảcqhvm, trêemwbn cổxzxupacin toàkyqxn vếnyoft hônhksn, Lãmkrxnh Mạmcptc nhìkyqxn nhữsyqgng vếnyoft hônhksn đdlbtdnyzm màkyqxu ấgtxny, ájbmpnh mắxosmt đdlbtăfrbnm chiêemwbu.

“Anh đdlbtrvblnh làkyqxm gìkyqx.” Trưapmfơndugng Hâjtaun ônhksm gốdvqhi phòpacing bịrvbl, “Em sắxosmp phảcqhvi ra ngoàkyqxi bâjtauy giờgyjm đdlbtgtxny.”

mkrxnh Mạmcptc cau màkyqxy lạmcpti, “Chuyệngvin củcmaga Tônhks Tốdvqh, em đdlbtedkhng đdlbtiềipyiu tra nữsyqga.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.