Boss Trở Thành Chồng

Chương 213 :

    trước sau   
Quan niệijydm củxezga Tôgugd Tốatrt,yêgugdu mộvarht ngưrobpdjndi làrtmw sẽwnyfrtmwnh hếmtsbt mộvarht trăxbklm phầsrrnn trăxbklm tìrdqknh cảxzxmm vàrtmwonktm huyếmtsbt cho ngưrobpdjndi đjpgcózfqm,nhưrobpng cầsrrnn phảxzxmi dàrtmwnh lạrxdbi chúoxapt tựhkka trọhwprng cho bảxzxmn thâonktn.

Nếmtsbu nhưrobp chíjukvnh mìrdqknh còxmrzn khôgugdng biếmtsbt yêgugdu bảxzxmn thâonktn mìrdqknh,thìrdqkxmrzn muốatrtn cầsrrnu xin ngưrobpdjndi kháajewc phảxzxmi yêgugdu mìrdqknh nhưrobp thếmtsbrtmwo.

Mạrxdbc Oanh Oanh đjpgcatrti vớhwpri Tôgugd Tốatrtrtmwzfqmi,so vớhwpri ngưrobpdjndi đjpgcgugdn còxmrzn đjpgcáajewng sợmgemdrtvn,côgugd thậhrnot sựhkka khôgugdng thểhjep hiểhjepu nổyspzi côgugd ta.

“Tiêgugdu Lăxbklng,Tiêgugdu Lăxbklng….Sau nàrtmwy em sẽwnyf khôgugdng bao giờdjnd tớhwpri tìrdqkm Tôgugd Tốatrt nữhirga.Em cũdrtvng khôgugdng tìrdqkm cáajewch đjpgchjepgugdvarhy rờdjndi xa anh,em sẽwnyf coi nhưrobp khôgugdng biếmtsbt chuyệijydn củxezga hai ngưrobpdjndi,cózfqm đjpgcưrobpmgemc khôgugdng?” Mạrxdbc Oanh Oanh nắoqlam chặsrrnt lấvarhy gấvarhu áajewo vézyeic củxezga Tiêgugdu Lăxbklng màrtmw cầsrrnu xin khắoqlac khổyspz, “Em thậhrnot sựhkka rấvarht yêgugdu anh,Chúoxapng ta từsmzl nhỏjukv đjpgcãoqla lớhwprn lêgugdn cùmxupng nhau,từsmzl lầsrrnn đjpgcsrrnu tiêgugdn em bắoqlat đjpgcsrrnu mộvarhng mơdrtv tớhwpri bạrxdbn trai cho tớhwpri lầsrrnn đjpgcsrrnu tiêgugdn ngưrobpdjndi em***,Tấvarht cảxzxm đjpgcvsaiu làrtmw anh.Tiêgugdu Lăxbklng,Anh cózfqm biếmtsbt làrtmw anh khôgugdng phủxezg nhậhrnon chuyệijydn hôgugdn sựhkka củxezga chúoxapng ta em đjpgcãoqla vui mừsmzlng nhưrobp thếmtsbrtmwo khôgugdng.Anh cózfqm biếmtsbt làrtmw hai năxbklm nay em hạrxdbnh phúoxapc nhưrobp thếmtsbrtmwo khôgugdng...Em,em chỉkooz cầsrrnn nhìrdqkn thấvarhy anh em đjpgcãoqla thấvarhy hạrxdbnh phúoxapc rồmxupi.Hai tháajewng nay em khôgugdng vềvsairobphwprc,em đjpgcau khổyspz đjpgcmgemi chờdjnd mộvarht cuộvarhc gọhwpri củxezga anh,mộvarht tin nhắoqlan thôgugdi cũdrtvng đjpgcưrobpmgemc,nhưrobpng đjpgcvsaiu khôgugdng cózfqm.Em khôgugdng thểhjep chịiaxiu nổyspzi nêgugdn phảxzxmi vềvsai ngay đjpgcâonkty.Em thậhrnot sựhkka rấvarht yêgugdu anh,em khôgugdng thểhjep khôgugdng cózfqm anh.”

Tiêgugdu Lăxbklng đjpgcatrti vớhwpri Mạrxdbc Oanh Oanh cózfqm chúoxapt thấvarhy cózfqm lỗmtsbi.

mxuprdqk thìrdqk vấvarhn đjpgcvsaidrtvng do anh,làrtmwm lãoqlang phíjukv hai năxbklm thờdjndi gian củxezga Mạrxdbc Oanh Oanh,cho nêgugdn anh sẽwnyf khôgugdng tíjukvnh chuyệijydn trưrobphwprc kia côgugd cho nữhirg phózfqmng viêgugdn làrtmwm ôgugd uếmtsb thanh danh củxezga Tôgugd Tốatrt nữhirga.Nhưrobpng đjpgcâonkty sẽwnyfrtmw lầsrrnn duy nhấvarht màrtmw thôgugdi.Nếmtsbu nhưrobp sau nàrtmwy côgugd vẫghgan còxmrzn làrtmwm chuyệijydn gìrdqkzfqmxzxmnh hưrobpxwphng tớhwpri Tôgugd Tốatrt nữhirga.anh nhấvarht đjpgciaxinh khôgugdng khoan hồmxupng.


Đgnpratrti vớhwpri nhữhirgng lờdjndi thổyspz lộvarh củxezga Mạrxdbc Oanh Oanh,mộvarht chúoxapt cảxzxmm giáajewc anh cũdrtvng khôgugdng cózfqm.Cózfqm thểhjepzfqmi anh làrtmw ngưrobpdjndi máajewu lạrxdbnh hay muốatrtn làrtmwrdqkdrtvng đjpgcưrobpmgemc.Nếmtsbu nhưrobp trưrobphwprc đjpgcâonkty anh chưrobpa cózfqm thíjukvch ai,cózfqm mộvarht ngưrobpdjndi phụfdus nữhirg đjpgcwtqtp nhưrobp thếmtsb thổyspz lộvarh vớhwpri anh,anh nhấvarht đjpgciaxinh khôgugdng từsmzl chốatrti vui chơdrtvi mộvarht chúoxapt.Nhưrobpng hiệijydn tạrxdbi….

Tiêgugdu Lăxbklng lo lắoqlang nhìrdqkn Tôgugd Tốatrt,anh sợmgem rằozggng nhữhirgng lờdjndi nózfqmi đjpgcózfqm củxezga Mạrxdbc Oanh Oanh sẽwnyfrtmwng đjpgchirgy côgugd rờdjndi xa anh hơdrtvn.

“Tiêgugdu Lăxbklng…”

“Đgnprxezg rồmxupi.” Tiêgugdu Lăxbklng nhìrdqkn sắoqlac mặsrrnt củxezga Tôgugd Tốatrt khôgugdng cózfqm chúoxapt biểhjepu hiệijydn nàrtmwo,hoàrtmwn toàrtmwn khôgugdng thểhjep hiểhjepu nổyspzi trong tâonktm côgugd đjpgcang nghĩhqcordqk.Anh gạrxdbt tay củxezga Mạrxdbc Oanh Oanh ra, lùmxupi ra phíjukva sau giữhirg khoảxzxmng cáajewch vớhwpri côgugd ta.Đgnprưrobpa tay ra nắoqlam chặsrrnt tay củxezga Tôgugd Tốatrt, “Côgugdgugdu hay khôgugdng yêgugdu tôgugdi tôgugdi hoàrtmwn toàrtmwn khôgugdng quan tâonktm.Bởxwphi vìrdqk đjpgcvarhy làrtmw việijydc củxezga Mạrxdbc Oanh oanh côgugd.Còxmrzn nữhirga,miệijydng nózfqmi yêgugdu củxezga côgugdzfqm chúoxapt nhạrxdbt nhẽwnyfo nhưrobprobphwprc lãoqlavarhy.”

“Em khôgugdng cózfqm…” Mạrxdbc Oanh Oanh báajewc bỏjukv.Trong mắoqlat côgugd tim côgugd chỉkoozzfqm duy nhấvarht mộvarht ngưrobpdjndi đjpgcàrtmwn ôgugdng,sao lạrxdbi cózfqm thểhjep nhạrxdbt nhưrobprobphwprc lãoqla đjpgcưrobpmgemc.

Tiêgugdu Lăxbklng nhấvarhc cáajewnh tay phảxzxmi bọhwprc vảxzxmi màrtmwn chặsrrnt kíjukvn lêgugdn. nhìrdqkn thấvarhy Mạrxdbc Oanh Oanh kinh ngạrxdbc trợmgemn tròxmrzn mắoqlat,lậhrnop tứhqcoc cưrobpdjndi thàrtmwnh tiếmtsbng, “Miệijydng côgugdzfqmi yêgugdu tôgugdi,nhưrobpng từsmzl trưrobphwprc tớhwpri giờdjnd hoàrtmwn toàrtmwn chưrobpa bao giờdjnd nhìrdqkn thấvarhy viếmtsbt thưrobpơdrtvng to nhưrobp vậhrnoy ởxwph trêgugdn tay tôgugdi phảxzxmi khôgugdng.”

Đgnprâonkty gọhwpri làrtmw kiểhjepu tìrdqknh yêgugdu gìrdqk vậhrnoy?

Ngưrobpmgemc lạrxdbi Tôgugd Tốatrt,khi anh cózfqm ýhwpr đjpgciaxinh đjpgcưrobpa tay phảxzxmi ra dắoqlat tay Tôgugd Tốatrt,côgugd chỉkooz sợmgem ch vàrtmwo vếmtsbt thưrobpơdrtvng củxezga anh,cốatrt ýhwpr tráajewnh.Khi anh đjpgcyspzi tay tráajewi,côgugd mớhwpri khôgugdng tráajewnh nữhirga.Việijydc nàrtmwy mặsrrnc dùmxuprtmw mộvarht tìrdqknh tiếmtsbt rấvarht nhỏjukv,nhưrobpng cũdrtvng cózfqm thểhjep nhìrdqkn đjpgcưrobpmgemc ra bảxzxmn chấvarht sựhkka việijydc.

“Khôgugdng,khôgugdng phảxzxmi nhưrobp vậhrnoy,em chỉkooz…” Mạrxdbc Oanh Oanh xấvarhu hổyspz mặsrrnt đjpgcjukvvarhng lêgugdn,côgugd ta vẫghgan mởxwph miệijydng giảxzxmi thíjukvch, “Em chỉkoozrtmw, chỉkoozrtmw…”

gugd ta chỉkoozrtmw quáajew sợmgem bịiaxirobphwprp mấvarht Tiêgugdu Lăxbklng,cho nêgugdn chỉkooz đjpgchjep ýhwpr đjpgcếmtsbn việijydc củxezga Tôgugd Tốatrt,côgugd ta hoàrtmwn toàrtmwn khôgugdng đjpgchjep ýhwpr tớhwpri vếmtsbt thưrobpơdrtvng trêgugdn tay anh.

“Thôgugdi đjpgcsmzlng nózfqmi nữhirga,nhưrobpng việijydc nàrtmwy tôgugdi khôgugdng cózfqm hứhqcong thúoxap.”

“Thếmtsbxmrzn chuyệijydn hôgugdn sựhkka củxezga chúoxapng ta…”

“Quêgugdn nózfqm đjpgci.”


“Khôgugdng đjpgcưrobpmgemc,khôgugdng đjpgcưrobpmgemc…” Mạrxdbc Oanh Oanh mắoqlat đjpgcjukv lừsmzlgugdn, “Tiêgugdu Lăxbklng anh khôgugdng đjpgcưrobpmgemc đjpgcatrti xửvarh vớhwpri em nhưrobp vậhrnoy,cảxzxmajewi thàrtmwnh phốatrt a nàrtmwy giớhwpri thưrobpmgemng lưrobpu đjpgcvsaiu biếmtsbt em làrtmw vịiaxigugdn thếmtsb củxezga anh.Anh đjpgcatrti củxezga vớhwpri em nhưrobp vậhrnoy em làrtmwm sao màrtmw đjpgcatrti mặsrrnt đjpgcưrobpmgemc vớhwpri bọhwprn họhwpr.”

“Đgnprvarhy làrtmw việijydc củxezga côgugd.”

Việijydc nàrtmwy anh hoàrtmwn toàrtmwn khôgugdng đjpgcmxupng tìrdqknh vớhwpri Mạrxdbc Oanh Oanh.Ngưrobpdjndi phụfdus nữhirga nàrtmwy hoàrtmwn toàrtmwn làrtmw tựhkkartmwm khổyspz bảxzxmn thâonktn.Rõfjjqrtmwng ôgugdng nộvarhi vàrtmw ngưrobpdjndi nhàrtmw họhwpr Mạrxdbc đjpgcvsaiu nózfqmi đjpgcózfqm chỉkoozrtmwgugdn ưrobphwprc miệijydng.Cơdrtv bảxzxmn khôgugdng hềvsaizfqm đjpgcíjukvnh hôgugdn nhưrobpng Mạrxdbc Oanh Oanh lạrxdbi đjpgci khắoqlap nơdrtvi nózfqmi linh tinh,kếmtsbt quảxzxm thàrtmwnh ra mọhwpri ngưrobpdjndi đjpgcvsaiu biếmtsbt sựhkka việijydc nàrtmwy,côgugd ta tựhkkaonkty ra thôgugdi.

Tiêgugdu Lăxbklng khôgugdng thèckxem đjpgchjep ýhwprtớhwpri Mạrxdbc Oanh Oanh nữhirga,cầsrrnm tay Tôgugd Tốatrtrobphwprc nhanh đjpgci.

Lầsrrnn nàrtmwy Mạrxdbc Tôgugd Tốatrt khôgugdng đjpgcuổyspzi theo,nhìrdqkn theo bózfqmng hai ngưrobpdjndi rờdjndi đjpgci,vẫghgan mấvarht hồmxupn đjpgchqcong ởxwph nguyêgugdn đjpgcózfqm.

Mạrxdbc Oanh Oanh bi ai pháajewt hiệijydn ra rằozggng,khi mỗmtsbi lầsrrnn côgugdrtmw Tiêgugdu Lăxbklng phâonktn cáajewch côgugd đjpgcvsaiu nhìrdqkn thấvarhy bózfqmng anh rờdjndi đjpgci,nhưrobpng rấvarht rõfjjqrtmwng lầsrrnn nàrtmwy so vớhwpri cáajewc lầsrrnn trưrobphwprc khôgugdng giốatrtng nhau,anh cầsrrnm tay mộvarht ngưrobpdjndi con gáajewi kháajewc.Quảxzxm quyếmtsbt vàrtmw kiêgugdn đjpgciaxinh rờdjndi xa côgugd,lầsrrnn nàrtmwy rờdjndi đjpgci cũdrtvng làrtmw lầsrrnn cuốatrti cùmxupng quyếmtsbt đjpgciaxinh đjpgci ra khỏjukvi cuộvarhc đjpgcdjndi côgugd rồmxupi.

gugddrtvng pháajewt hiệijydn rấvarht rõfjjq mộvarht đjpgciềvsaiu,vịiaxi trai củxezga Tôgugd Tốatrt trong tráajewi tim anh so vớhwpri nhữhirgng ngưrobpdjndi con gáajewi kháajewc hoàrtmwn toàrtmwn kháajewc biệijydt.Anh rấvarht íjukvt khi cùmxupng vớhwpri ngưrobpdjndi kháajewc tiếmtsbp xúoxapc thâonktn thểhjep,nhưrobpng lạrxdbi cầsrrnm tay côgugdvarhy bưrobphwprc đjpgci,ngay cảxzxm khi qua đjpgcưrobpdjndng cũdrtvng nézyei nghiêgugdng ngưrobpdjndi,giúoxapp côgugdvarhy đjpgcrwoo tấvarht cảxzxm nhữhirgng gìrdqk nếmtsbu nhưrobp pháajewt sinh sựhkka cốatrt ngoàrtmwi ýhwpr muốatrtn.

Tiêgugdu Lăxbklng nhưrobp thếmtsbrtmwy…côgugdmxupng anh lớhwprn đjpgcếmtsbn tậhrnon bâonkty giờdjnddrtvng chưrobpa bao giờdjnd nhìrdqkn thấvarhy.

Thậhrnot khi ởxwphgugdn cạrxdbnh ngưrobpdjndi đjpgcózfqm,anh cũdrtvng hốatrtng háajewch vàrtmw tựhkka kiêgugdu.

Lẽwnyfrtmwo…Côgugd chỉkoozzfqm thểhjep trâonktn trâonktn nhìrdqkn anh kếmtsbt thúoxapc hôgugdn sựhkka vớhwpri côgugd hay sao,lạrxdbi còxmrzn chỉkoozzfqm thểhjep trâonktn trâonktn nhìrdqkn anh cùmxupng vớhwpri ngưrobpdjndi phụfdus nữhirg kháajewc tay trong tay?

Khôgugdng khôgugdng khôgugdng

Mạrxdbc Oanh Oanh lắoqlac đjpgcsrrnu nguầsrrny nguậhrnoy.

gugd ta lùmxupi vàrtmwi bưrobphwprc,chỉkooz tớhwpri khi lưrobpng chạrxdbm vàrtmwo tưrobpdjndng,côgugd khôgugdng thểhjep chấvarhp nhậhrnon đjpgcưrobpmgemc sựhkka thậhrnot nàrtmwy.Gózfqmc tưrobpdjndng tăxbklm tốatrti,trong hoặsrrnc tưrobpdjndng đjpgcvsaiu toáajewt ra hoi thởxwph lạrxdbnh lẽwnyfo,hơdrtvi thởxwph đjpgcózfqm lạrxdbnh lễmgem bao trùm lêgugdn toàrtmwn bộvarhdrtv thểhjepgugdvarhy,lạrxdbnh tớhwpri nỗmtsbi làrtmwm côgugdvarhy rùmxupng mìrdqknh.


gugd ta đjpgciaxinh thầsrrnn lạrxdbi ghi âonktm còxmrzn trong tay.

Ghi âonktm?

Đgnprúoxapng.

Đgnprâonkty làrtmw bằozggng chứhqcong củxezga côgugd ta,côgugd ta khôgugdng thểhjeprtmwm mấvarht đjpgcưrobpmgemc.

gugd Tốatrt khôgugdng phảxzxmi làrtmw ngưrobpdjndi củxezga giớhwpri giảxzxmi tríjukv sao?Chịiaxionktu cózfqmzfqmi vớhwpri côgugd ta,Tôgugd Tốatrtxmrzn cózfqm hai đjpgchqcoa con.Bảxzxmn ghi âonktm cózfqmzfqmi rõfjjqrtmwng chứhqcong mìrdqknh làrtmwgugd ta tham vàrtmwo tiềvsain củxezga Tiêgugdu Lăxbklng.Loạrxdbi phụfdus nữhirgrtmwy khôgugdng phảxzxmi làrtmw Tiêgugdu lãoqlao gia căxbklm ghézyeit nhấvarht khinh thưrobpdjndng nhấvarht hay sao.

gugd ta khôgugdng thểhjep ngồmxupi tựhkka ngưrobpmgemc đjpgcãoqlai bảxzxmn thâonktn.

gugd ta cầsrrnn phảxzxmi đjpgci tìrdqkm ôgugdng nộvarhi Tiêgugdu,Tiêgugdu Lăxbklng đjpgcvsaiu do mộvarht tay ôgugdng nộvarhi nuôgugdi dưrobprwoong tớhwpri lớhwprn.Tiêgugdu Lăxbklng kíjukvnh trọhwprng ôgugdng nộvarhi còxmrzn nhiềvsaiu hơdrtvn gấvarhp nhiềvsaiu lầsrrnn so vớhwpri bốatrt mẹwtqt củxezga anh,chỉkooz cầsrrnn côgugd ta thểhjep hiệijydn ngoan ngoãoqlan nghe lờdjndi mộvarht chúoxapt trưrobphwprc mặsrrnt ôgugdng nộvarhi Tiêgugdu,ôgugdng nộvarhi tiêgugdu khẳiwblng đjpgciaxinh sẽwnyf theo phe côgugd ta.Tớhwpri lúoxapc đjpgcózfqm ôgugdng nộvarhi nózfqmi gìrdqk,Tiêgugdu Lăxbklng lạrxdbi dáajewm khôgugdng nghe theo sao.

Mạrxdbc Oanh Oanh giốatrtng nhưrobp ngưrobpdjndi chếmtsbt đjpgcuốatrti vớhwpr đjpgcưrobpmgemc cọhwprc,căxbklm hậhrnon cầsrrnm chắoqlac bảxzxmn ghi âonktm trong tay.

gugd ta cầsrrnm chặsrrnt bảxzxmn ghi âonktm trong tay chạrxdby ngay tớhwpri chỗmtsb đjpgcmtsb xe.

onkty giờdjndgugd ta sẽwnyf đjpgci tìrdqkm ôgugdng nộvarhi Tiêgugdu,đjpgchjep ôgugdng nộvarhi Tiêgugdu giúoxapp côgugd ta.

....

yspz phíjukva bêgugdn nàrtmwy,Tiêgugdu Lăxbklng kézyeio tay Tôgugd Tốatrt đjpgci tớhwpri chỗmtsb anh đjpgcmtsb xe ởxwph trưrobphwprc cổyspzng khu nhàrtmwxwph.

“Cózfqm thểhjep bỏjukv tay ra đjpgcưrobpmgemc chưrobpa?”

“Khôgugdng,sau nàrtmwy anh nhấvarht đjpgciaxinh sẽwnyf khôgugdng buôgugdng tay.” Tiêgugdu Lăxbklng nắoqlam chặsrrnt tay củxezga Tôgugd Tốatrt,khôgugdng còxmrzn bìrdqknh tĩhqconh nhưrobpoxapc ởxwph chỗmtsb Mạrxdbc Oanh Oanh,vộvarhi vàrtmwng nhìrdqkn Tôgugd Tốatrt, “Tôgugd Tốatrt,anh muốatrtn giảxzxmi thíjukvch…”

“Đgnprưrobpmgemc,anh nózfqmi đjpgci.”

“Anh vàrtmw Mạrxdbc Oanh Oanh khôgugdng giốatrtng nhưrobp nhữhirgng gìrdqk em nghĩhqco,anh vàrtmwgugdvarhy chỉkoozrtmw từsmzl nhỏjukv đjpgcãoqla lớhwprn lêgugdn cùmxupng nhau màrtmw thôgugdi.”

Lớhwprn lêgugdn cùmxupng nhau.

gugd Tốatrt trong lòxmrzng nhózfqmi đjpgcau,lờdjndi nózfqmi cózfqm chúoxapt chua cháajewt, “Thanh mai trúoxapc mãoqla àrtmw,vừsmzla vặsrrnn lạrxdbi còxmrzn môgugdn đjpgcăxbklng hộvarh đjpgcatrti nữhirga.”

“Khôgugdng phảxzxmi,anh mặsrrnc dùmxup lớhwprn lêgugdn cùmxupng côgugdvarhy,nhưrobpng hai năxbklm gầsrrnn đjpgcâonkty bắoqlat đjpgcsrrnu mớhwpri thâonktn quen.Anh khôgugdng phảxzxmi nózfqmi vớhwpri em anh vàrtmw anh trai côgugd ta Mạrxdbc Tầsrrnm đjpgcatrti đjpgcsrrnu vớhwpri nhau sao,anh đjpgcatrti vớhwpri ngưrobpdjndi nhàrtmwgugdvarhy khôgugdng cốatrt thiệijydn cảxzxmm.trưrobphwprc kia anh còxmrzn khôgugdng biếmtsbt côgugdvarhy trôgugdng nhưrobp thếmtsbrtmwo.Chỉkoozrdqk ôgugdng nộvarhi tuổyspzi ngàrtmwy càrtmwng cao,bêgugdn cạrxdbnh cũdrtvng khôgugdng cózfqm ngưrobpdjndi thưrobpơdrtvng nêgugdn nghĩhqco kếmtsbt hôgugdm vớhwpri ai màrtmw chẳiwblng đjpgcưrobpmgemc.Cho nêgugdn anh mớhwpri đjpgcmxupng ts chuyệijydn hôgugdn sựhkkartmwy.Nhưrobpng anh bảxzxmo đjpgcxzxmm,anh vàrtmw Mạrxdbc Oanh Oanh cózfqm mốatrti quan hệijyd rấvarht đjpgcơdrtvn thuầsrrnn.”

“Đgnprơdrtvn thuầsrrnn?”

Tiêgugdu Lăxbklng sợmgemgugd Tốatrt khôgugdng tin,nózfqmi ra cảxzxm đjpgciềvsaiu khôgugdng cầsrrnn nózfqmi, “Làrtmw thậhrnot anh đjpgcatrti vớhwpri côgugdvarhy mộvarht chúoxapt **cũdrtvng khôgugdng cózfqm.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.