Boss Trở Thành Chồng

Chương 208 :

    trước sau   
“Cho nêctitn… xin em suy nghĩdttndttn đnbwrưetgjmhyjc khôtidhng”

“Anh khôtidhng cầtidhn em trảvudu lờtpori ngay lậdvvcp tứpyaxc, chỉiobs mong em cókwfb thểkwfb nghiêctitm túxvrsc suy nghĩdttn, rồcwywi nókwfbi cho anh nghe suy nghĩdttn củhcfya em.”

“Anh cókwfb thểkwfb đnbwrmhyji, bao lâmhyju cũlpqang đnbwrưetgjmhyjc.”

“Nếduwuu em khôtidhng trảvudu lờtpori anh, anh sẽxdra theo đnbwruổilxri em thêctitm lầtidhn nữoqoaa.”

- --

“A a a, đnbwrctitn mấrnfbt thôtidhi.”


tidh Tốliut ôtidhm đnbwrtidhu nằahjim sấrnfbp trêctitn bàkabvn, lôtidhng màkabvy nhíjcpfu chặokymt, từqvraxvrsc Tiêctitu Lăkjesng cầtidhu xin tha thứpyaxevhc thuỷxxea cung đnbwrếduwun giờtpor đnbwrãgnvckabv mộevhct ngàkabvy, nhưetgjng cảvudu mộevhct ngàkabvy 24h đnbwrtidhu côtidhxvrsc nàkabvo cũlpqang lặokymp lạpitri nhữoqoang lờtpori nókwfbi đnbwrókwfb, đnbwrếduwun nằahjim mơjboelpqang mơjboe thấrnfby Tiêctitu Lăkjesng đnbwrang xin lỗpgnci côtidh.

tidh cảvudum nhậdvvcn nếduwuu tiếduwup tụqofzc nhưetgj vậdvvcy, côtidh thựgtgac sựgtgakwfb thểkwfb bịtidh đnbwrctitn.

tidh thấrnfby hai càkabvnh hồcwywng đnbwrưetgjmhyjc cắtjijm trong bìgbyqnh ởevhc trêctitn bàkabvn, mộevhct bôtidhng làkabv hoa hồcwywng vàkabvng, làkabv trưetgja hôtidhm qua nhậdvvcn đnbwrưetgjmhyjc, còiobsn mộevhct bôtidhng làkabv hoa hồcwywng đnbwrzpka, sáokymng nay mớohoai nhậdvvcn đnbwrưetgjmhyjc, trêctitn cáokymnh hoa vẫgnvcn còiobsn đnbwreuiing lạpitri nhữoqoang giọeuiit sưetgjơjboeng long lanh.

Hoa hồcwywng vàkabvng thểkwfb hiệkwfbn cho sựgtga xin lỗpgnci, hoa hồcwywng đnbwrzpka thểkwfb hiệkwfbn sựgtga theo đnbwruổilxri.

Anh muốliutn xáokymc nhậdvvcn lờtpori nókwfbi củhcfya mìgbyqnh, hôtidhm qua xin lỗpgnci xong, cho nêctitn hôtidhm qua lậdvvcp tứpyaxc theo đnbwruổilxri côtidh.

Vậdvvcy màkabvtidhlpqang bịtidh hai bôtidhng hồcwywng nàkabvy làkabvm khókwfb.

tidh Tốliut lấrnfby hai càkabvnh hoa hồcwywng ra, nhìgbyqn nhìgbyqn thùdvvcng ráokymc, côtidh lạpitri nhịtidhn, cuốliuti cùdvvcng vẫgnvcn từqvra bỏzpka suy nghĩdttn vứpyaxt hoa hồcwywng vàkabvo thùdvvcng ráokymc.

“ Khôtidhng phảvudui côtidh khôtidhng nỡqofz bỏzpka hoa Tiêctitu Lăkjesng tặokymng...Uh, ai tặokymng khôtidhng quan trọeuiing, côtidh chỉiobskabv thuầtidhn tuýgbyq thíjcpfch hoa, khôtidhng nỡqofz bỏzpkakabv thôtidhi, chỉiobs nhưetgj vậdvvcy thôtidhi” Tôtidh Tốliut âmhyjm thầtidhm thôtidhi miêctitn bảvudun thâmhyjn, đnbwrem hai càkabvnh hồcwywng cắtjijm lạpitri vàkabvo bìgbyqnh.

Âokavm thanh ma quỷxxea củhcfya Tiêctitu Lăkjesng lạpitri vang lêctitn trong đnbwrtidhu côtidh.

tidh nhảvuduy dựgtgang lêctitn từqvra sofa, “Tôtidh Tốliut, màkabvy rảvudunh quáokym rồcwywi, nhanh chókwfbng tìgbyqm chúxvrst việkwfbc đnbwrkwfbkabvm đnbwri, kịtidhch bảvudun “Nhấrnfbt tiếduwuu nạpitri hàkabv” đnbwrãgnvc họeuiic thuộevhcc chưetgja? Vẫgnvcn chưetgja đnbwrúxvrsng khôtidhng, cho nêctitn chúxvrsng ta tiếduwup tụqofzc họeuiic cókwfb đnbwrưetgjmhyjc khôtidhng? Hôtidhm qua đnbwrpitro diễdttnn Trịtidhnh Đqofzôtidhng khôtidhng cókwfb gọeuiii đnbwriệkwfbn đnbwrếduwun, 12 tháokymng 8 bắtjijt đnbwrtidhu đnbwrókwfbng phim rồcwywi, chỉiobs cầtidhn vàkabvi ngàkabvy ngắtjijn ngủhcfyi đnbwrkwfb chuẩrwcmn bịtidh, màkabvy còiobsn muốliutn đnbwrmhyji đnbwrếduwun bao giờtpor uh, đnbwrúxvrsng, đnbwri coi kịtidhch bảvudun.”Trưetgjohoac cửhgbpa phòiobsng củhcfya Tiểkwfbu Thấrnfbt vàkabv Cảvudunh Thuỵusoh.

Hai đnbwrpyaxa trẻxxea nhìgbyqn tìgbyqnh trạpitrng tinh thầtidhn hiệkwfbn giờtpor củhcfya Tôtidh Tốliut, Tiểkwfbu Thấrnfbt đnbwrókwfbng cửhgbpa phòiobsng, lo lắtjijng nhìgbyqn Cảvudunh Thuỵusoh, “Anh ơjboei, Mami … cókwfb phảvudui chỗpgnckabvy cókwfb vấrnfbn đnbwrtvfo khôtidhng?” Tiểkwfbu Thấrnfbt chỉiobs chỉiobs đnbwrtidhu.


Cảvudunh Thuỵusoh liếduwuc mắtjijt, “Nókwfbi bậdvvcy.”

“Nhưetgjng màkabv bộevhc dạpitrng nàkabvy củhcfya mìgbyqnh thậdvvct doạpitr ngưetgjtpori…” tựgtgakwfbi tựgtga trảvudu lờtpori còiobsn nhảvuduy dựgtgang lêctitn, khi ngủhcfy vẫgnvcn nókwfbi chuyệkwfbn khôtidhng ngừqvrang, Tiểkwfbu Thấrnfbt ôtidhm cáokymnh tay Cảvudunh Thuỵusoh, “Anh ơjboei, anh thôtidhng minh nhấrnfbt, anh nókwfbi xem mẹyfdfkwfb phảvudui đnbwrang lo lắtjijng chuyệkwfbn gìgbyq khôtidhng, mẹyfdfkwfb phảvudui muốliutn tha thứpyax cho ba?”

Cảvudunh Thuỵusoh thảvudun nhiêctitn nhìgbyqn Tiểkwfbu Thấrnfbt, khôtidhng nókwfbi chuyệkwfbn.

“Anh” Tiểkwfbu Thấrnfbt dậdvvcm châmhyjn làkabvm nũlpqang.

Cảvudunh Thuỵusoh bấrnfbt lựgtgac nhìgbyqn em, “Chuyệkwfbn củhcfya ngưetgjtpori lêctitn con níjcpft lo nhiềtvfou vậdvvcy làkabvm gìgbyq.”

“Anh chỉiobs lớohoan hơjboen em 5 phúxvrst, đnbwrqvrang cókwfb đnbwrưetgja ra bộevhc mặokymt ngưetgjtpori lớohoan …” Tiểkwfbu Thấrnfbt âmhyjm thầtidhm cằahjin nhằahjin, “Quêctitn đnbwri, anh khôtidhng nókwfbi, em đnbwri hỏzpkai ba, ba nhấrnfbt đnbwrtidhnh biếduwut mẹyfdf khổilxrgnvco chuyệkwfbn gìgbyq.”

Tiểkwfbu Thấrnfbt vừqvraa nókwfbi vừqvraa muốliutn lấrnfby đnbwriệkwfbn thoạpitri gọeuiii cho Tiêctitu Lăkjesng.

Cảvudunh Thuỵusohetgjohoac lêctitn hai bưetgjohoac cưetgjohoap lấrnfby đnbwriệkwfbn thoạpitri.

“Anh” Tiểkwfbu Thấrnfbt bấrnfbt mãgnvcn.

“Tiểkwfbu Thấrnfbt” sắtjijc mặokymt Cảvudunh Thuỵusoh nghiêctitm túxvrsc, “Lầtidhn nàkabvy nếduwuu em muốliutn tốliutt cho mẹyfdf thìgbyq cấrnfbm tuyệkwfbt đnbwrliuti khôtidhng đnbwrưetgjmhyjc nhiềtvfou chuyệkwfbn, đnbwrkwfb mẹyfdf tựgtga lựgtgaa chọeuiin.”

Tiếduwuu Thấrnfbt bịtidh khuôtidhn mặokymt nghiêctitm túxvrsc củhcfya Cảvudunh Thuỵusohkabvm cho sợmhyj, lậdvvcp tứpyaxc khôtidhng dáokymm nókwfbi nhiềtvfou.

Anh trai thậdvvct đnbwráokymng sợmhyj.

Nhưetgjng anh rấrnfbt íjcpft khi nghiêctitm khắtjijc vớohoai côtidh nhưetgj vậdvvcy, Tiểkwfbu Thấrnfbt cắtjijn mókwfbng tay, đnbwrưetgjmhyjc rồcwywi, côtidh nhịtidhn.
tidh Tốliut rấrnfbt thíjcpfch đnbwreuiic kịtidhch bảvudun khi trong lòiobsng đnbwrang rốliuti bờtpori, bởevhci vìgbyq xem kịtidhch bảvudun sẽxdra giúxvrsp côtidhgbyqnh tâmhyjm lạpitri.

Nhưetgjng côtidh pháokymt hiệkwfbn rằahjing hôtidhm nay chiêctitu nàkabvy khôtidhng cókwfbokymc dụqofzng.

Cuốliutn kịtidhch bảvudun đnbwrtjijp trêctitn đnbwrtidhu gốliuti, chữoqoactitn trêctitn dưetgjtporng nhưetgj đnbwrtvfou biếduwun thàkabvnh sốliut, côtidh nhìgbyqn đnbwrếduwun hoa mắtjijt, côtidh pháokymt hiệkwfbn mộevhct chữoqoatidhlpqang khôtidhng hiểkwfbu. Côtidh buồcwywn phiềtvfon đnbwreuiic kịtidhch bảvudun lạpitri, híjcpft thởevhcmhyju.

Tạpitri sao

Tạpitri sao chứpyax.

tidh muốliutn đnbwrctitn lêctitn, đnbwrưetgja tay nắtjijm tókwfbc.

tidh Tốliut, màkabvy cókwfb thểkwfbkwfb chúxvrst tiềtvfon đnbwrcwyw đnbwrưetgjmhyjc khôtidhng, chỉiobskabvi câmhyju củhcfya ngưetgjtpori ta cũlpqang làkabvm cho màkabvy tâmhyjm tríjcpf rốliuti loạpitrn màkabvy bìgbyqnh tĩdttnnh lạpitri mộevhct tíjcpfkwfb đnbwrưetgjmhyjc khôtidhng cókwfb đnbwrưetgjmhyjc khôtidhng.

Nhưetgjng côtidh khôtidhng thểkwfbgbyqnh tĩdttnnh đnbwrưetgjmhyjc.

tidh Tốliutqofzm kịtidhch bảvudun, nằahjim nhưetgj chếduwut trêctitn sofa.

Rốliutt cuộevhcc côtidh bịtidhgbyq vậdvvcy

tidh quay qua nhìgbyqn, thấrnfby cáokymi túxvrsi trêctitn sofa, côtidh ngâmhyjy ngưetgjtpori, từqvra trong túxvrsi côtidh lấrnfby ra bókwfbp tiềtvfon củhcfya mìgbyqnh, trong túxvrsi tiềtvfon cókwfb mộevhct ngăkjesn nhỏzpka, cho lấrnfby mộevhct tấrnfbm ảvudunh 2 inch ra.

Nềtvfon củhcfya bứpyaxc ảvudunh làkabvetgjohoac màkabvu xanh dưetgjơjboeng củhcfya thuỷxxea cung, đnbwrahjing sau cókwfbokymc loàkabvi cáokym đnbwrhcfykabvu sắtjijc, côtidhkabv Tiêctitu Lăkjesng mộevhct ngưetgjtpori ôtidhm Cảvudunh Thuỵusoh mộevhct ngưetgjtpori ôtidhm Tiểkwfbu Thấrnfbt, đnbwrâmhyjy làkabv bứpyaxc ảvudunh màkabv Tiểkwfbu Trầtidhn chụqofzp.


Bứpyaxc ảvudunh đnbwrưetgjmhyjc tặokymng đnbwrếduwun sáokymng nàkabvy chung vớohoai hoa hồcwywng đnbwrzpka.

Tổilxrng cộevhcng gửhgbpi cho côtidh 3 bứpyaxc ảvudunh.

tidh Tốliut đnbwrưetgja Tiểkwfbu Thấrnfbt vàkabv Cảvudunh Thuỵusoh mỗpgnci ngưetgjtpori mộevhct tấrnfbm, bọeuiin nókwfb luôtidhn mong muốliutn cókwfb mộevhct tấrnfbm hìgbyqnh cảvudu gia đnbwrìgbyqnh chụqofzp chung, trưetgjohoac đnbwrâmhyjy chỉiobs nhìgbyqn giấrnfby trắtjijng màkabv vẽxdra ra, bâmhyjy giờtpor rấrnfbt khôtidhng dễdttnkwfb mộevhct tấrnfbm, hai đnbwrpyaxa lậdvvcp tứpyaxc giữoqoadttn nhưetgjokymu vậdvvct, màkabv tấrnfbm củhcfya côtidh….côtidhlpqang đnbwrkwfb trong ngăkjesn nhỏzpka củhcfya víjcpf tiềtvfon.

tidh nhớohoa lạpitri lờtpori Tiểkwfbu Trầtidhn nókwfbi khi đnbwrưetgja hoa vàkabvvudunh, “Đqofzãgnvckwfbvudunh rồcwywi, làkabv tổilxrng tàkabvi kêctitu tôtidhi đnbwrem qua cho côtidh, tổilxrng cộevhcng rửhgbpa 5 tấrnfbm, cókwfb mộevhct tấrnfbm gửhgbpi qua nhàkabvgnvco gia.”

Cho nêctitn, cókwfb 1 tấrnfbm làkabv anh giữoqoa.

Anh cókwfb giốliutng côtidh khôtidhng, đnbwrem bứpyaxc ảvudunh đnbwrkwfbevhc ngăkjesn nhỏzpka củhcfya víjcpf tiềtvfon.

Tiêctitu Lăkjesng sờtporctitn bứpyaxc ảvudunh Tiểkwfbu Thấrnfbt cưetgjtpori rấrnfbt vui vẻxxeaiobsn khuôtidhn mặokymt Cảvudunh Thuỵusoh thìgbyq rấrnfbt thưetgj giãgnvcn, trong lòiobsng phứpyaxc tạpitrp khókwfbkwfbi.

kabvkabvng Tiêctitu Lăkjesng cókwfb thểkwfbdvvcng biệkwfbn pháokymp mạpitrnh đnbwrkwfbetgjohoap hai đnbwrpyaxa con, nhưetgjng khôtidhng làkabvm vậdvvcy, thựgtgac sựgtga anh cũlpqang biếduwut...anh khôtidhng muốliutn làkabvm tổilxrn thưetgjơjboeng côtidh.

tidh thởevhc mộevhct hơjboei, đnbwrem bứpyaxc ảvudunh đnbwrkwfb lạpitri vàkabvo trong víjcpf.

lpqang nhờtpor sựgtga giúxvrsp đnbwrqofz củhcfya anh màkabv buổilxri họeuiip báokymo mớohoai thuậdvvcn lợmhyji nhưetgj vậdvvcy...còiobsn cókwfb đnbwrpitro diễdttnn Phạpitrm Lãgnvci vàkabv Trầtidhn Kiêctitu. Họeuii đnbwrtvfou làkabv tinh anh trong giớohoai giảvudui tríjcpf, ồcwywn àkabvo giữoqoaa côtidhkabv Đqofzưetgjtporng Sảvudung, theo líjcpfkabvkwfbi thìgbyq bọeuiin họeuiictitn bảvuduo vệkwfb chíjcpfnh mìgbyqnh khôtidhng ra giúxvrsp côtidh, nhưetgjng ngưetgjmhyjc lạpitri họeuiiiobsn đnbwrpyaxng ra nókwfbi tốliutt cho côtidh.

jcpf do sâmhyju xa bêctitn trong, côtidhlpqang cókwfb thểkwfb đnbwrokymn đnbwrưetgjmhyjc.

iobsn cókwfb đnbwrpitro diễdttnn Trịtidhnh Đqofzôtidhng, côtidh khôtidhng chúxvrst quen biếduwut gìgbyq vớohoai đnbwrpitro diễdttnn Trịtidhnh Đqofzôtidhng, nhưetgjng đnbwrpitro diễdttnn lạpitri tin vàkabvo nhâmhyjn cáokymch củhcfya côtidh...căkjesn bảvudun thìgbyq chuyệkwfbn nàkabvy quáokym hoang đnbwrưetgjtporng cho nêctitn chắtjijc chắtjijn Tiêctitu Lăkjesng đnbwrãgnvc nhúxvrsng tay vàkabvo.

Nhữoqoang chuyệkwfbn nàkabvy côtidh đnbwrtvfou biếduwut, nhưetgjng cốliut ýgbyqjboe đnbwri, khuyêctitn nhủhcfy bảvudun thâmhyjn đnbwrqvrang nêctitn đnbwrkwfb ýgbyq.

Nhưetgjng màkabvmhyjy giờtpor...tấrnfbt cảvudu mọeuiii vấrnfbn đnbwrtvfo đnbwrtvfou hiểkwfbn hiệkwfbn trưetgjohoac mắtjijt côtidh, côtidh khôtidhng thểkwfb khôtidhng đnbwrliuti diệkwfbn vớohoai nókwfb.

Tấrnfbt cảvudu mọeuiii chuyệkwfbn đnbwrtvfou cho côtidh biếduwut Tiêctitu Lăkjesng đnbwrãgnvc biếduwut sai màkabv sửhgbpa, vậdvvcy côtidh...cókwfb phảvudui nêctitn cho anh mộevhct cơjboe hộevhci sửhgbpa sai? Côtidh âmhyjm thầtidhm thôtidhi miêctitn chíjcpfnh mìgbyqnh, “Tôtidh Tốliut, tuy rằahjing màkabvy đnbwrãgnvc từqvrang bịtidh Mạpitrc Tầtidhm tổilxrn thưetgjơjboeng, nhưetgjng khôtidhng phảvudui tấrnfbt cảvudu đnbwràkabvn ôtidhng trêctitn thếduwu giớohoai nàkabvy đnbwrtvfou vôtidhgbyqnh đnbwrếduwun con ruộevhct củhcfya mìgbyqnh cũlpqang hạpitri, nhưetgjng Tiêctitu Lăkjesng khôtidhng phảvudui hắtjijn ta...làkabv ngưetgjtpori thìgbyq ai cũlpqang sẽxdra phạpitrm sai lầtidhm, lỗpgnci củhcfya Tiêctitu Lăkjesng làkabv khôtidhng tin tưetgjevhcng màkabvy, nhưetgjng...ngoàkabvi việkwfbc trêctitn đnbwrtidhu màkabvy cókwfb thểkwfb mộevhct vếduwut thẹyfdfo, thìgbyqlpqang khôtidhng cókwfb tổilxrn thưetgjơjboeng nghiêctitm trọeuiing nàkabvo khôtidhng phảvudui sao? Cho nêctitn màkabvy cókwfbctitn cho anh mộevhct cơjboe hộevhci khôtidhng?”

Khi côtidh sắtjijp thuyếduwut phụqofzc đnbwrưetgjmhyjc bảvudun thâmhyjn, thìgbyq mộevhct cưetgjohoac đnbwriệkwfbn thoạpitri hoàkabvn toàkabvn dậdvvcp tắtjijt suy nghĩdttn củhcfya côtidh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.