Boss Trở Thành Chồng

Chương 182 :

    trước sau   
Trong ngărpvtn kéddjso cóczgy đmeetxqtc mộxjaat chiếmuhoc lắzqbbc châzjuin,chíqqlbnh làklmz trưlqhdzqbbc kia Tiêimtju Lărpvtng tặdjpxng đmeetxqtc giam giữxnsw tráfxdoi tim củfqjea côlvmnuocvy

Giam giữxnsw tráfxdoi tim

Giam giữxnsw tráfxdoi tim

Chẳblwing lẽpiwv đmeetjzjw vậnasat nàklmzy lạrekji cóczgylvmnng nărpvtng thầlsadn kỳacmu nhưlqhd vậnasay sao?Chứusei khôlvmnng tạrekji sao mớzqbbi cóczgy tiếmuhop xúzjxzc thờacmui gian ngắzqbbn ngủfqjei hai tháfxdong thôlvmni,tráfxdoi tim củfqjea côlvmn đmeetãbwmn đmeetau nhưlqhd thếmuhoklmzy rồjzjwi.

lvmn đmeetưlqhda tay từjzvg trong ngărpvtn kéddjso lấuocvy lắzqbbc châzjuin ra,miếmuhong kim cưlqhdơgawang ởbbrk trêimtjn lắzqbbc châzjuin dưlqhdzqbbi áfxdonh đmeetèddjsn phảmeetn chiếmuhou áfxdonh sắzqbbc màklmzu,mưlqhdacmui phầlsadn tuyệrpvgt đmeetqqlbp.

Đxjaajzjw vậnasat vừjzvga đmeetưlqhdxukec lấuocvy ra,côlvmn bỗrekjng nhìirffn thấuocvy cóczgy mộxjaat tờacmu giấuocvy bịhifa lắzqbbc châzjuin đmeetèddjs xuốjkdmng.


ýojbh

Đxjaaâzjuiy làklmzfxdoi gìirff

Đxjaajzjw củfqjea côlvmn từjzvg trưlqhdzqbbc đmeetếmuhon giờacmu thu gọxuken rấuocvt ngắzqbbn nắzqbbp.côlvmn khôlvmnng nhớzqbb đmeetưlqhdxukec mìirffnh đmeetxqtc tờacmu giấuocvy nàklmzy vàklmzo đmeetâzjuiy từjzvg khi nàklmzo.Tôlvmn Tốjkdm nghĩgawa lạrekji trưlqhdzqbbc khi đmeeti ngủfqje Tiểxqtcu Thấuocvt cóczgyczgyn réddjsn đmeeti vàklmzo trong phòlqelng côlvmn,trong tâzjuim đmeetãbwmnczgy chúzjxzt rõacmuklmzng rồjzjwi.Côlvmn lấuocvy tờacmu giấuocvy ra.mởbbrk phíqqlba sau ra cóczgy chúzjxzt đmeetơgawa ngưlqhdacmui.

Trêimtjn tờacmu giấuocvy làklmz mộxjaat gia đmeetìirffnh bốjkdmn ngưlqhdacmui.Chíqqlbnh làklmz tờacmu giấuocvy toàklmzn gia đmeetìirffnhhạrekjnh phúzjxzc chiềdtgwu hôlvmnm nay Tiêimtju Lărpvtng nhìirffn thấuocvy trong phòlqelng Tiểxqtcu Thấuocvt.

So vớzqbbi buổxnswi chiềdtgwu kháfxdoc ởbbrk chỗrekj,ngưlqhdacmui chủfqje nhâzjuin nam đmeetãbwmnlvmnng khai mặdjpxt khôlvmnng còlqeln đmeetxqtc trắzqbbng.Màklmzlqeln đmeetưlqhdxukec thêimtjm vàklmzo ngũpiwv quan,mặdjpxc dùbefuddjst vẽpiwv rat trẻvzdtcon cũpiwvng cóczgy thểxqtc thấuocvy máfxdoi tóczgyc dựbwmnng đmeetuseing vàklmz đmeetôlvmni mắzqbbt sâzjuiu thẳblwim kia chíqqlbnh làklmz Tiêimtju Lărpvtng.

imtjn cạrekjnh bứuseic vẽpiwvlqeln cóczgy nếmuhot chữxnsw viếmuhot méddjso móczgy xiêimtju vẹqqlbo thàklmznh mộxjaat hàklmzng--gia đmeetìirffnh hạrekjnh phúzjxzc.

「Đxjaauseia béddjsklmzy……vẽpiwv từjzvg khi nàklmzo」Côlvmn thậnasat sựbwmn từjzvg trưlqhdzqbbc tớzqbbi giờacmu khôlvmnng pháfxdot hiệrpvgn ra.

befung lúzjxzc cũpiwvng cóczgy chúzjxzt nóczgyi trong tim,đmeetuseia béddjsklmzy nóczgyi cho cùbefung hy vọxukeng toàklmzn gia đmeetìirffnh vui vẻvzdthoàklmzn mỹzeakbbrkimtjn nhau biếmuhot nhưlqhdacmung nàklmzo đmeetâzjuiy?trong tâzjuim Tôlvmn Tốjkdm dằacmun vặdjpxt rấuocvt nhiềdtgwu,

Khôlvmnng tha thứusei cho Tiêimtju Lărpvtng,Tiểxqtcu Thấuocvt nhấuocvt đmeethifanh sẽpiwv rấuocvt đmeetau khổxnsw.

Nhưlqhdng tha thứusei cho anh ta,....trong tâzjuim côlvmn khôlvmnng thểxqtc chịhifau đmeetưlqhdxukec cáfxdoihàklmzng ràklmzo đmeetóczgy.

bwmno bộxjaa củfqjea Tôlvmn Tốjkdm nhưlqhd muốjkdmn nứuseit toáfxdoc.côlvmn đmeetưlqhda tay ra chắzqbbn áfxdonh nắzqbbng khôlvmnng may lạrekji chạrekjm vàklmzo vếmuhot thưlqhdơgawang trêimtjn tráfxdon.Côlvmn đmeetưlqhda tay xoa nhẹqqlbklmzo vếmuhot thưlqhdơgawang đmeetóczgymeetếmuhon tậnasan bâzjuiy giờacmulvmn vẫrpvtn khôlvmnng thểxqtc quêimtjn đmeetưlqhdxukec tâzjuim trạrekjng củfqjea côlvmn khi đmeetóczgy thấuocvy tuyệrpvgt vọxukeng nhưlqhd thếmuhoklmzo.Gưlqhdơgawang vỡjvwa lạrekji làklmznh,nhưlqhdng gưlqhdơgawang vỡjvwa thậnasat sựbwmnczgy thểxqtcklmznh trởbbrk lạrekji thậnasat khôlvmnng?Cho dùbefuczgyfxdon lạrekji cùbefung nhau thìirffpiwvng cóczgy nhữxnswng vếmuhot nứuseit.

lvmnkhôlvmnng muốjkdmn nghĩgawa nữxnswa,tắzqbbt đmeetèddjsn**đmeeti ngủfqje.

Thuậnasan theo tựbwmn nhiêimtjn vậnasay.


……

Đxjaaêimtjm nay cóczgy ngưlqhdacmui chắzqbbc chắzqbbn làklmz khôlvmnng ngủfqje ngon đmeetưlqhdxukec.

Mặdjpxc Tầlsadm ởbbrk trong bệrpvgnh việrpvgn,anh ta bịhifa William đmeetưlqhda tớzqbbi bệrpvgnh việrpvgn,William khôlvmnng xửczifojbh khẩxjaan cấuocvp cho anh ta.Khi tớzqbbi bệrpvgnh việrpvgn kiểxqtcm tra toàklmzn thâzjuin xong mớzqbbi pháfxdot hiệrpvgnbịhifa gẫrpvty mộxjaat cáfxdoi xưlqhdơgawang sưlqhdacmun.Mạrekjc Tầlsadm nằacmum ởbbrk trêimtjn giưlqhdacmung bệrpvgnh ***trong mộxjaat phòlqelng bệrpvgnh cao cấuocvpsắzqbbc mặdjpxt tốjkdmi tărpvtm thậnasat đmeetáfxdong sợxuke.

Tiêimtju Lărpvtng

Chỉpdtp chậnasam cóczgy mộxjaat phúzjxzt thôlvmni,anh ta đmeetãbwmnczgy thểxqtclqhdzqbbp đmeetưlqhdxukec Tôlvmn Tốjkdm rồjzjwi.

Thậnasat đmeetáfxdong hậnasan

「Tầlsadm,ngưlqhdacmui củfqjea cậnasau cóczgy đmeetau hay khôlvmnng?」Bạrekjch Linh phụblwic ởbbrkimtjn***nưlqhdzqbbc mắzqbbt đmeetlsadm đmeetìirffa nhìirffn Mạrekjc Tầlsadm.Côlvmnuocvy muốjkdmn chạrekjm anh ta mộxjaat cáfxdoi,nhưlqhdng nhìirffn thấuocvy nhữxnswng vếmuhot bầlsadm tíqqlbm trêimtjn ngưlqhdacmui anh lạrekji sợxuke sẽpiwvklmzm anh đmeetau, nóczgyng ruộxjaat nưlqhdzqbbc mắzqbbt cứusei thếmuhogawai lãbwmn chãbwmn「Tầlsadm,cho cùbefung ai làklmz ngưlqhdacmui đmeetáfxdonh anh tớzqbbi mứuseic nhưlqhd thếmuhoklmzy?」

Mạrekjc Tầlsadm đmeethifanh thầlsadn lạrekji,nhìirffn thấuocvy vếmuhot táfxdot hằacmun trêimtjn khuôlvmnn mặdjpxt nhỏlnna củfqjea Bạrekjch Linh,tim bỗrekjng cảmeetm thấuocvy đmeetau nhóczgyi,anh ta đmeetưlqhda tay lau nưlqhdzqbbc mắzqbbt cho côlvmnuocvy「Khôlvmnng sao,khôlvmnng đmeetau lắzqbbm」

「Anh nóczgyi dốjkdmi em,xưlqhdơgawang sưlqhdacmung bịhifa gẫrpvty mộxjaat chiếmuhoc,sao lạrekji cóczgy thểxqtc khôlvmnng đmeetau đmeetưlqhdxukec.Tầlsadm,anh mau nóczgyi vớzqbbi em,rốjkdmt cuộxjaac ai màklmz lạrekji khôlvmnng cóczgy mắzqbbt đmeetáfxdonh anh nhưlqhd thếmuhoklmzy.Chúzjxzng ta đmeeti báfxdoo cảmeetnh sáfxdot,cho hắzqbbn ngồjzjwi tùbefu mọxuket gôlvmnng.」

Đxjaaacmung sau áfxdonh mắzqbbt yếmuhou đmeetuốjkdmi củfqjea Bạrekjch Linh làklmz nỗrekji cărpvtm hậnasan sâzjuiu thẳblwim.

Đxjaaxqtc cho côlvmnuocvy biếmuhot ai làklmz ngưlqhdacmui làklmzm cho Tầlsadm củfqjea côlvmnuocvy thàklmznh ra nhưlqhd thếmuhoklmzy,côlvmn nhấuocvt đmeethifanh sẽpiwv nghiềdtgwn náfxdot hắzqbbn ta.

Mạrekjc Tầlsadm bịhifa hỏlnnai cảmeetm thấuocvy cóczgy chúzjxzt phiềdtgwn toáfxdoi,nghĩgawa lạrekji hôlvmnm nay anh ta bịhifa Tiêimtju Lărpvtng đmeetáfxdonh khôlvmnng thểxqtc xoay ngưlqhdacmui đmeetáfxdonh trảmeet,anh ta cảmeetm thấuocvy rấuocvt mấuocvt mặdjpxt,cùbefung lúzjxzc tứuseic đmeetau buốjkdmt cảmeetrpvtng.

Sựbwmn việrpvgc ngàklmzy hôlvmnm nay,anh ta nhấuocvt đmeethifanh khôlvmnng thểxqtc đmeetxqtcimtjn nhưlqhd vậnasay đmeetưlqhdxukec.


Mặdjpxc Tầlsadm anh lớzqbbn chừjzvgng nàklmzy chưlqhda bao giờacmu biếmuhot cảmeetm giáfxdoc thua thiệrpvgt nhưlqhd vậnasay.

Anh ta nghĩgawa,sai Bạrekjch linh「Linh àklmz,em lấuocvy đmeetiệrpvgn thoạrekji lạrekji đmeetâzjuiy cho anh.」

Bạrekjch Linh hiểxqtcu nhấuocvt làklmz nhìirffn sắzqbbc mặdjpxt ngưlqhdacmui kháfxdoc,Lúzjxzc nàklmzy nhìirffn sắzqbbc mặdjpxt củfqjea Mạrekjc Tầlsadm khôlvmnng đmeetưlqhdxukec tốjkdmt lắzqbbm,ngay lậnasap tứuseic khôlvmnng hỏlnnai gìirff nữxnswa,ngoan ngoãbwmnn đmeeti vàklmzo phòlqelng thay quầlsadn áfxdoo tìirffm bộxjaa quầlsadn áfxdoo anh vừjzvga thay đmeetxqtc lấuocvy đmeetiệrpvgn thoạrekji

「Tầlsadm……」

「Đxjaaưlqhda anh」

Bạrekjch Linh lau nưlqhdzqbbc mắzqbbt đmeetưlqhda ngay đmeetiệrpvgn thoạrekji cho Mạrekjc Tầlsadm.

Mạrekjc Tầlsadm cầlsadm đmeetiệrpvgn thoạrekji nhưlqhdng khôlvmnng cóczgy gọxukei,nhìirffn chằacmum chằacmum Bạrekjch Linh.

Xem ra cuộxjaac đmeetiệrpvgn thoạrekji nàklmzy hìirffnh nhưlqhd khôlvmnng muốjkdmn côlvmnuocvy nghe.。

Bạrekjch Linh hạrekj thấuocvp áfxdonh mắzqbbt xuốjkdmng,「Tầlsadm,anh đmeetãbwmn nguyêimtjn tốjkdmi chưlqhda ărpvtn gìirff rồjzjwi,em gọxukei ngưlqhdacmui đmeetem chúzjxzt đmeetjzjw ărpvtn tốjkdmi qua cho anh nhéddjs.」

Mạrekjc Tầlsadm áfxdonh mặdjpxt dịhifau dàklmzng lạrekji「Vấuocvt cảmeet cho em rồjzjwi.」

Bạrekjch Linh lắzqbbc lắzqbbc đmeetlsadu rờacmui khỏlnnai phòlqelng.

Bạrekjch Linh vừjzvga đmeeti,Mạrekjc Tầlsadm ngay lậnasap tứuseic gọxukei cho sốjkdm củfqjea Mạrekjc Oanh Oanh.

Mạrekjc Oanh Oanh đmeetang nghĩgawalqhdjvwang ởbbrklqhdzqbbc ngoàklmzi,ởbbrkimtjn đmeetóczgy vừjzvga lúzjxzc làklmz ban ngàklmzy.Côlvmn ta đmeetang mặdjpxc mộxjaat bộxjaa bikini rấuocvt làklmz sexy nằacmum trêimtjn bãbwmni cáfxdot đmeeteo kíqqlbnh râzjuim tắzqbbm nắzqbbng.Thâzjuin hìirffnh cao vớzqbbi nhưlqhdng đmeetưlqhdacmung cong uốjkdmn lưlqhdxuken,mưlqhdacmui phầlsadn máfxdot nhãbwmnn,xung quanh cóczgy rấuocvt nhiềdtgwu chàklmzng trai đmeetang nhìirffn trộxjaam vềdtgw phíqqlba đmeetóczgy.Mạrekjc OanhOanh cưlqhdacmui khinh bỉpdtp mộxjaat tiếmuhong,hoàklmzn toàklmzn bỏlnna qua nhữxnswng áfxdonh mắzqbbt ấuocvy.Côlvmn ta nghe đmeetiệrpvgn thoạrekjzjuim đmeetiệrpvgu thỏlnna thẻvzdt nhưlqhd mộxjaat con mèddjso「Anh,cóczgy chuyệrpvgn gìirff vậnasay?」


「Khi nàklmzo em vềdtgw?」

「Anh nhớzqbb em rồjzjwi àklmz?」Mạrekjc Oanh Oanh bỏlnnaqqlbnh râzjuim ra,miệrpvgng cưlqhdacmui,「Anh gọxukei cho em thìirff đmeetúzjxzng làklmz kỳacmuqqlbch,anh khôlvmnng phảmeeti hôlvmnm nàklmzo cũpiwvng bậnasan nhưlqhd con gụblwi sao,sao lạrekji cóczgy thờacmui gian đmeetxqtc gọxukei cho em thếmuhoklmzy?Trong nưlqhdzqbbc bâzjuiy giờacmu khôlvmnng phảmeeti làklmz buổxnswi tốjkdmi hay sao,sao khôlvmnng cũpiwvng chịhifazjuiu***trêimtjn giưlqhdacmung.」

Mạrekjc Tầlsadm cau màklmzy「Em đmeetưlqhdacmung đmeetưlqhdacmung làklmz mộxjaat ngưlqhdacmui con gáfxdoi sao lạrekji nóczgyi nhữxnswng lờacmui bậnasay bạrekjklmzy,anh chỉpdtp hỏlnnai khi nàklmzo em vềdtgw

「Chậnasac chậnasac,thậnasat làklmz khôlvmnng thểxqtc trêimtju đmeetùbefua đmeetưlqhdxukec.Hai ngàklmzy nữxnswa em vềdtgw rồjzjwi.Đxjaaúzjxzng rồjzjwi,anh,cóczgy phảmeeti dạrekjo gầlsadn đmeetâzjuiy Tiêimtju Lărpvtng rấuocvt bậnasan phảmeeti khôlvmnng.Hai tháfxdong nay anh ấuocvy dáfxdom khôlvmnng liêimtjn lạrekjc vớzqbbi em,thậnasat làklmz đmeetáfxdong ghéddjst.」Mạrekjc Oanh Oanh tứuseic giậnasan nóczgyi.

lvmn ta vốjkdmn bởbbrki vìirff Tiêimtju Lărpvtng khôlvmnng thèddjsm đmeetxqtc ýojbhlvmn ta cho nêimtjn đmeetdjpxc biệrpvgt tứuseic tốjkdmi mớzqbbi đmeeti du lich.Côlvmn ta nhịhifan sựbwmn tứuseic giậnasan lạrekji khôlvmnng gọxukei đmeetiệrpvgn cho anh cũpiwvng khôlvmnng thèddjsm theo ạrekjnh nữxnswa.Ai màklmz biếmuhot đmeetưlqhdxukec Tiêimtju Lărpvtng còlqeln giậnasan dai hơgawan côlvmn,mặdjpxc nhiêimtjn khôlvmnng thèddjsm đmeetxqtc ýojbh tớzqbbi côlvmn.

befuirff thìirfflvmnpiwvng làklmz vợxuke sắzqbbp cưlqhdzqbbi củfqjea anh

zjxzc đmeetlsadu côlvmnuocvy vẫrpvtn còlqeln tâzjuim trạrekjng thưlqhdbbrkng thứuseic phong cảmeetnh,mấuocvy ngàklmzy gầlsadn đmeetâzjuiy càklmzng ngàklmzy càklmzng lo lắzqbbng.Thàklmz rằacmung khôlvmnng giậnasan dỗrekji nữxnswa「Em cũpiwvng đmeetãbwmn đmeetdjpxt véddjs vềdtgwlqhdzqbbc rồjzjwi,ba ngàklmzy nữxnswa vềdtgw.Tiêimtju Lărpvtng chắzqbbc thờacmui gian ngắzqbbn nàklmzy khôlvmnng ngoạrekji tìirffnh chứusei.」

Mạrekjc Tầlsadm lạrekjnh lùbefung hừjzvg「Em nóczgyi thửczif xem?」

Mạrekjc Oanh Oanh nghiếmuhon rărpvtng「Vẫrpvtn làklmzfxdoi con tiểxqtcu yêimtju tinh ĐxjaaưlqhdacmungSảmeetng phảmeeti khôlvmnng,đmeetxukei em vềdtgw phảmeeti lộxjaat da côlvmn ta ra mớzqbbi đmeetưlqhdxukec.Dáfxdom tranh cưlqhdzqbbp đmeetàklmzn ôlvmnng vớzqbbi MạrekjcOanh Oanh sao,cháfxdon sốjkdmng rồjzjwi àklmz

「Khôlvmnng phảmeeti côlvmn ta.」

「Tiêimtju Lărpvtng lạrekji đmeetxnswi ngưlqhdacmui phụblwi nữxnsw kháfxdoc rồjzjwi?」Mạrekjc OanhOanh kinh ngạrekjc khôlvmnng ngừjzvgng.Côlvmn ta vẫrpvtn nghĩgawa Đxjaaưlqhdacmung Sảmeetng trong tim Tiêimtju Lărpvtng cóczgy đmeethifaa vịhifa kháfxdoc cơgawa.Nếmuhou nhưlqhdklmz nhưlqhd thếmuhoklmzy,thếmuho thìirfflvmn ta cũpiwvng khôlvmnng phảmeeti lo lắzqbbng rồjzjwi.

Mớzqbbi cóczgy hai tháfxdong thôlvmni,cóczgyirffnh cảmeetm gìirff đmeetưlqhdxukec chứusei,chỉpdtpklmz vui chơgawai màklmz thôlvmni.

「Oanh Oanh,lầlsadn nàklmzy kháfxdoc.Lầlsadn nàklmzy Tiêimtju Lărpvtng thậnasat lòlqelng,em mau vềdtgw đmeetâzjuiy nhanh đmeeti」

Anh trai từjzvg trưlqhdzqbbc tớzqbbi giờacmu khôlvmnng bao giờacmubefung chuyệrpvgn nàklmzy đmeetùbefua giỡjvwan côlvmn.

Mạrekjc Oanh Oanh「Chàklmz」Từjzvgbwmni cáfxdot đmeetuseing lêimtjn,sắzqbbc mặdjpxt thay đmeetxnswi「Anh anh nóczgyi rõacmu mộxjaat chúzjxzt đmeeti」

lvmn ta từjzvg nhỏlnna đmeetãbwmn thíqqlbch Tiêimtju Lărpvtng,Trưlqhdzqbbc kia cóczgyfxdoi ngưlqhdacmui đmeetóczgylvmn ta tranh khôlvmnng nổxnswi.Bâzjuiy giờacmu khôlvmnng dễdtgwklmzng gìirffczgygawa hộxjaai tiếmuhon gầlsadn đmeetưlqhdxukec mộxjaat chúzjxzt,nhấuocvt đmeethifanh khôlvmnng thểxqtc đmeetxqtc ngưlqhdacmui kháfxdoc tranh cưlqhdzqbbp mấuocvt đmeetưlqhdxukec.

Tiêimtju Lărpvtng làklmz củfqjea côlvmnuocvy

klmzpiwvng chỉpdtpklmz củfqjea côlvmnuocvy màklmz thôlvmni

「Mộxjaat hai câzjuiu nóczgyi khôlvmnng rõacmuklmzng,tốjkdmt nhấuocvt làklmz em nhanh vềdtgw đmeetâzjuiy đmeeti.」

「Ngàklmzy mai em vềdtgw đmeetếmuhon nơgawai」

zjxzp máfxdoy,Mạrekjc Tầlsadm cưlqhdacmui nhẹqqlb mộxjaat tiếmuhong

Anh ta khôlvmnng mùbefu

czgy thểxqtc cảmeetm nhậnasan thấuocvy Tiêimtju Lărpvtng vàklmzlvmn Tốjkdm chắzqbbc chắzqbbn cóczgy vấuocvn đmeetdtgwxjaaãbwmn nhưlqhd vậnasay,thìirff anh ta sẽpiwvklmzm cho vếmuhot nứuseit củfqjea họxukeklmzng to thêimtjm mộxjaat chúzjxzt.Tiêimtju Lărpvtng cóczgy mộxjaat ngưlqhdacmui vợxuke sắzqbbp cưlqhdzqbbi,Tôlvmn Tốjkdmpiwvng đmeetãbwmn đmeetếmuhon lúzjxzc nêimtjn tuyệrpvgt tìirffnh vớzqbbi anh ta rồjzjwi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.