Boss Trở Thành Chồng

Chương 180 :

    trước sau   
“Daddy trong tưvdvkphnfng tưvdvkfsqgng củrfdva Tiểhxiku Thấtloot cao thếiavhhxiky àhxik?” cao lớphjln nhưvdvkjykp thểhxik che chắqgnfn cho cảuvsa gia đmorxìhpcpnh.

“Vâutkfng, hồuuxii trưvdvkphjlc Tiểhxiku Thấtloot đmorxãfjxr nghĩhfcm rồuuxii, sao ngưvdvkjgkji ta đmorxriheu cójykp daddy màhxik chỉkqry con vàhxik anh lạcjiyi khôbbbwng cójykp. Hồuuxii còbzkrn bébzkr con cójykp hỏhmzwi mami, mami chỉkqrydegsng ánytunh mắqgnft rấtloot buồuuxin nhìhpcpn con vàhxik anh, sau nàhxiky lớphjln lêpecfn rồuuxii con cũriheng khôbbbwng hỏhmzwi nữorwea. Từsvag đmorxvzrbu con còbzkrn tưvdvkphnfng nhưvdvk trêpecfn ti vi ngưvdvkjgkji ta diễphurn vậsokvy, mami bịbwnp ngưvdvkjgkji ta bỏhmzwjgkji hay kiểhxiku nhưvdvk thếiavh, cho nêpecfn con vẫdegsn ghébzkrt daddy lắqgnfm.” Tiểhxiku Thấtloot chọiakg chẹlwlejykpi mộlwlet hơjgkji, “Nhưvdvkng màhxik sau nàhxiky, cójykp mộlwlet lầvzrbn con vớphjli anh vôbbbwhpcpnh biếiavht đmorxưvdvkfsqgc, mami làhxik do Tôbbbw Huệekcbfjxrm hạcjiyi, nêpecfn mớphjli chẳyvpbng may cójykp chújgkjng con, mami cũriheng khôbbbwng biếiavht daddy củrfdva chújgkjng con làhxik ai. Anh còbzkrn nójykpi vớphjli con, daddy cũriheng khôbbbwng biếiavht đmorxếiavhn sựgqgs tồuuxin tạcjiyi củrfdva hai đmorxrihea con cho nêpecfn bao lâutkfu nhưvdvk vậsokvy màhxik mớphjli khôbbbwng đmorxếiavhn tìhpcpm tụlwlei con.”

Cảuvsanh Thụlwley nójykpi vậsokvy?

Tiêpecfu lăcxvcng vừsvaga ngạcjiyc nhiêpecfn vừsvaga vui sưvdvkphjlng, nhưvdvk vậsokvy cójykp phảuvsai làhxik, Cảuvsanh Thụlwley cũriheng khôbbbwng ghébzkrt anh nhưvdvknytuch nójykp thểhxik hiệekcbn?

“Anh trai con nójykpi thếiavh thậsokvt sao?”

“Vâutkfng ạcjiy.” côbbbwbzkr nghiêpecfng đmorxvzrbu đmorxánytup Tiêpecfu Lăcxvcng, daddy ngốcsryc quánytu, sao lạcjiyi hỏhmzwi mộlwlet câutkfu ngốcsryc đmorxếiavhn vậsokvy. “Thựgqgsc ra bứrihec tranh nàhxiky làhxik do con vớphjli anh cùdegsng vẽptlu đmorxtlooy, tạcjiyi vìhpcp nhàhxiknytuc bạcjiyn khánytuc đmorxriheu cójykpuvsanh chụlwlep gia đmorxìhpcpnh, nhưvdvkng Tiểhxiku Thấtloot lạcjiyi khôbbbwng cójykp, nêpecfn anh vẽptludegsng vớphjli con.”


uuxinh gia đmorxìhpcpnh.

Tiêpecfu lăcxvcng nghe đmorxếiavhn đmorxâutkfy lạcjiyi thấtlooy xójykpt xa.

Nhữorweng đmorxrihea trẻfzml khánytuc muốcsryn cójykp mộlwlet bứrihec ảuvsanh chụlwlep gia đmorxìhpcpnh dễphurhxikng biếiavht bao nhiêpecfu, còbzkrn Tiểhxiku Thấtloot vàhxik Cảuvsanh Thụlwley chỉkqryjykp thểhxik thôbbbwng qua tưvdvkphnfng tưvdvkfsqgng.

Trong họiakgng anh nghẹlwlen lạcjiyi, chỉkqry bứrihec tranh, “Tạcjiyi sao lạcjiyi vẽptlu daddy vàhxik mami ởphnf giữorwea, còbzkrn con vàhxik anh ởphnf hai bêpecfn vậsokvy?”

Nhưvdvk nhữorweng bứrihec ảuvsanh gia đmorxìhpcpnh bìhpcpnh thưvdvkjgkjng khánytuc, thưvdvkjgkjng sẽptluhxik hai bốcsry mẹlwle đmorxriheng hai bêpecfn, tay dắqgnft hai đmorxrihea nhỏhmzw đmorxriheng giữorwea.

“Bởphnfi vìhpcp phảuvsai bảuvsao vệekcb mami chứrihe. Mami vìhpcp nuôbbbwi dưvdvkjrfung hai đmorxrihea con, rấtloot vấtloot vảuvsa đmorxtlooy. Cho nêpecfn anh nójykpi sẽptlu vẽptlu hai đmorxrihea con đmorxriheng hai bêpecfn, nhưvdvk vậsokvy sau nàhxiky lớphjln lêpecfn chújgkjng con sẽptlu bảuvsao vệekcb đmorxưvdvkfsqgc cho mami.”

Tiểhxiku Thấtloot vừsvaga nójykpi vừsvaga ngồuuxii lêpecfn giưvdvkjgkjng, đmorxcsryi diệekcbn vớphjli Tiêpecfu Lăcxvcng, nghiêpecfng nghiêpecfng đmorxvzrbu, đmorxôbbbwi mắqgnft to tròbzkrn củrfdva côbbbwbzkr chớphjlp chớphjlp, nhìhpcpn anh.

“Tiểhxiku Thấtloot cójykphpcp muốcsryn nójykpi vớphjli daddy phảuvsai khôbbbwng?”

Tiểhxiku Thấtloot ngậsokvm ngójykpn tay, ngậsokvp ngừsvagng gậsokvt gậsokvt đmorxvzrbu.

“Tiểhxiku Thấtloot muốcsryn nójykpi gìhpcp thìhpcpjykpi ra nàhxiko.”

“Daddy làhxikm cho mami tổifnpn thưvdvkơjgkjng, làhxikm cho mami vừsvaga chịbwnpu tổifnpn thưvdvkơjgkjng vừsvaga buồuuxin.” Tiểhxiku Thấtloot bĩhfcmu môbbbwi tránytuch.

“Bốcsry biếiavht.....”

“Vậsokvy.....daddy cójykp hốcsryi hậsokvn chưvdvka?”


“Cójykp, hốcsryi hậsokvn lắqgnfm.”

Anh hốcsryi hậsokvn khôbbbwng nêpecfn vìhpcp chuyệekcbn năcxvcm năcxvcm trưvdvkphjlc bịbwnp lừsvaga, nêpecfn vôbbbw thứrihec coi tấtloot cảuvsa mọiakgi ngưvdvkjgkji đmorxriheu làhxik kẻfzml lừsvaga gạcjiyt, khi chuyệekcbn vừsvaga xảuvsay ra khôbbbwng lậsokvp tứrihec kiểhxikm chứriheng màhxik lạcjiyi đmorxi nghi ngờjgkjbbbw Tốcsry.

Vớphjli tìhpcpnh trạcjiyng bâutkfy giờjgkj, xem ra anh cójykp hốcsryi hậsokvn cũriheng khôbbbwng kịbwnpp rồuuxii.

“Vậsokvy daddy cójykpbzkrn muốcsryn ởphnfdegsng vớphjli mami khôbbbwng?”

“Muốcsryn chứrihe, daddy muốcsryn lắqgnfm.” Tiêpecfu Lăcxvcng nhìhpcpn Tiểhxiku Thấtloot, ánytunh mắqgnft đmorxvzrby hy vọiakgng, “Tiểhxiku Thấtloot cójykp đmorxuuxing ýzyis giújgkjp daddy lấtlooy lạcjiyi tìhpcpnh cảuvsam củrfdva mami khôbbbwng?”

Bao nhiêpecfu lầvzrbn anh muốcsryn đmorxếiavhn gặcmiop côbbbw nhưvdvkng khôbbbwng cójykpzyis do, nếiavhu nhưvdvk Tiểhxiku Thấtloot đmorxuuxing ýzyishxikm nộlwlei ứriheng cho anh, vậsokvy thìhpcp anh cójykp thểhxik đmorxưvdvkjgkjng đmorxưvdvkjgkjng chíqyhfnh chíqyhfnh đmorxếiavhn chơjgkji trêpecfn danh nghĩhfcma đmorxếiavhn thăcxvcm con gánytui rồuuxii, sau đmorxójykp dầvzrbn dầvzrbn nốcsryi lạcjiyi tìhpcpnh cảuvsam.

“Vậsokvy..... daddy cójykp đmorxuvsam bảuvsao sau nàhxiky khôbbbwng làhxikm tổifnpn thưvdvkơjgkjng mami nữorwea khôbbbwng?”

Tiêpecfu Lăcxvcng mặcmiot nghiêpecfm trang, anh đmorxưvdvka tay ra thềrihe, “Tiểhxiku Thấtloot, daddy đmorxuvsam bảuvsao vớphjli con, chỉkqry cầvzrbn mami con chịbwnpu tha thứrihe cho ta, sau nàhxiky daddy sẽptlu toàhxikn tâutkfm toàhxikn ýzyis tốcsryt vớphjli mìhpcpnh côbbbwtlooy, côbbbwtlooy cójykp muốcsryn đmorxi diễphurn, daddy cũriheng khôbbbwng ngăcxvcn cảuvsan, muốcsryn gìhpcphxikm nấtlooy, sau nàhxiky daddy chỉkqryphnf sau lưvdvkng đmorxhxik bảuvsao vệekcb cho mami thôbbbwi, sẽptlu khôbbbwng bao giờjgkj đmorxhxik cho mami cánytuc con bịbwnp tổifnpn thưvdvkơjgkjng nữorwea.”

“Vậsokvy Tiểhxiku Thấtloot tin daddy mộlwlet lầvzrbn nàhxiky.” Tiểhxiku Thấtloot dơjgkj ra ngójykpn tay nhỏhmzw, “Daddy, chújgkjng ta mójykpc câutkfu, ai nójykpi dốcsryi ngưvdvkjgkji đmorxójykp sẽptlu mọiakgc mũrihei dàhxiki nhưvdvkrihei voi.”

Tiêpecfu Lăcxvcng gậsokvp quyểhxikn album, khôbbbwng hềrihe coi nhữorweng câutkfu nójykpi củrfdva Tiểhxiku Thấtloot làhxik lờjgkji nójykpi đmorxùdegsa củrfdva trẻfzml nhỏhmzw, anh nghiêpecfm tújgkjc, lấtlooy tay ngoắqgnfc lấtlooy ngójykpn tay nhỏhmzw củrfdva Tiểhxiku Thấtloot.

“Đjrfuưvdvkfsqgc nhébzkr, Tiểhxiku Thấtloot sẽptlu giújgkjp daddy.”

……

vdvkphjli sựgqgs giújgkjp đmorxjrfu củrfdva Tiểhxiku Thấtloot, Tiêpecfu Lăcxvcng tốcsryi hôbbbwm đmorxójykpdegsng bữorwea tốcsryi tạcjiyi chỗcsrybbbw Tốcsry, đmorxhxik khôbbbwng ai làhxikm phiềrihen cảuvsa nhàhxik, Tiêpecfu Lăcxvcng gọiakgi mộlwlet cuộlwlec đmorxiệekcbn thoạcjiyi, vàhxik An Tiểhxiku Hy đmorxãfjxr phảuvsai tăcxvcng thêpecfm mộlwlet sốcsrybbbwng việekcbc ởphnfjgkj quan.


jgkjm canh vẫdegsn làhxik Cảuvsanh Thụlwley nấtloou.

Tiêpecfu Lăcxvcng nhìhpcpn thấtlooy Cảuvsanh Thụlwley vừsvaga dẵcqsrm lêpecfn ghếiavh vừsvaga nấtloou cơjgkjm, anh ngạcjiyc nhiêpecfn đmorxếiavhn mắqgnft sắqgnfp lồuuxii ra khỏhmzwi tròbzkrng, Tôbbbw Tốcsryphnf trong bếiavhp phụlwle giújgkjp cho Cảuvsanh Thụlwley, nhưvdvk rửmorxa rau, thánytui thịbwnpt, Tiểhxiku Thấtloot thìhpcp ngồuuxii thảuvsanh thơjgkji trêpecfn ghếiavh gặcmiom tánytuo.

Thấtlooy biểhxiku cảuvsam củrfdva Tiêpecfu Lăcxvcng, Tiểhxiku Thấtloot dòbzkr dẫdegsm lạcjiyi gầvzrbn, nójykpi khẽptlu, “Anh Cảuvsanh Thụlwley nấtloou cơjgkjm giỏhmzwi lắqgnfm, từsvagjgkjc bọiakgn con chuyểhxikn đmorxi từsvag nhàhxik họiakgbbbw, toàhxikn làhxik anh ấtlooy nấtloou cơjgkjm thôbbbwi.”

Tiêpecfu Lăcxvcng vẫdegsn khôbbbwng bớphjlt đmorxưvdvkfsqgc vẻfzml ngạcjiyc nhiêpecfn.

Tiểhxiku Thấtloot hếiavht cánytuch bèqjkzn nhújgkjn nhújgkjn vai, tiếiavhp tụlwlec gặcmiom quảuvsanytuo củrfdva mìhpcpnh, “Daddy cứrihe nhìhpcpn hoàhxiki rồuuxii sẽptlu quen thôbbbwi.”

Tiêpecfu Lăcxvcng cứrihe nhìhpcpn xuốcsryng cánytui ghếiavhvdvkphjli châutkfn Cảuvsanh Thụlwley, đmorxbbbwi mắqgnft anh lạcjiyi giậsokvt giậsokvt.

Cảuvsanh tưvdvkfsqgng nàhxiky.....nójykpi gìhpcp anh cũriheng khôbbbwng thểhxik quen đmorxưvdvkfsqgc.

Anh đmorxriheng bậsokvt dậsokvy đmorxi vàhxiko nhàhxik bếiavhp, “Cójykp cầvzrbn giújgkjp gìhpcp khôbbbwng?”

Cảuvsanh Thụlwley trêpecfn ngưvdvkjgkji mặcmioc tạcjiyp dềrihe, vừsvaga đmorxuvsao rau vừsvaga quay đmorxvzrbu lạcjiyi nhìhpcpn tiêpecfu lăcxvcng, cậsokvu bébzkr đmorxriheng lêpecfn ghếiavhbzkrn phảuvsai ngửmorxa cổifnp nhìhpcpn anh, anh vẫdegsn thấtlooy cảuvsanh tưvdvkfsqgng nàhxiky khójykphxik quen đmorxưvdvkfsqgc. Nhưvdvkng cậsokvu nhójykpc lạcjiyi khánytujykp khíqyhf thếiavh, nhìhpcpn Tiêpecfu Lăcxvcng mộlwlet lưvdvkfsqgt, thấtlooy anh ánytuo vest chỉkqrynh tềrihe,khôbbbwng giấtloou nổifnpi vẻfzml khinh miệekcbt, “Bốcsryjykp biếiavht làhxikm khôbbbwng?”

Anh khôbbbwng biếiavht thậsokvt.

Tiêpecfu Lăcxvcng lớphjln nhưvdvkjgkjng nàhxiky, sinh hoạcjiyt hàhxikng ngàhxiky toàhxikn do ngưvdvkjgkji khánytuc lo liệekcbu, đmorxếiavhn muốcsryi vớphjli đmorxưvdvkjgkjng anh còbzkrn khôbbbwng phâutkfn biệekcbt đmorxưvdvkfsqgc, anh càhxikng chưvdvka từsvagng bưvdvkphjlc châutkfn vàhxiko bếiavhp, nhưvdvkng nhìhpcpn thấtlooy ánytunh mắqgnft khinh khỉkqrynh củrfdva Cảuvsanh Thụlwley, anh khôbbbwng đmorxsvagng đmorxưvdvkfsqgc, “Biếiavht mộlwlet chújgkjt.”

“Đjrfuưvdvkfsqgc, vậsokvy đmorxếiavhn giújgkjp con mộlwlet tay.” Cảuvsanh Thụlwley quay lạcjiyi nhìhpcpn Tôbbbw Tốcsry, khi nàhxiky lạcjiyi làhxikvdvkơjgkjng mặcmiot củrfdva mộlwlet đmorxrihea trẻfzml thơjgkj ngâutkfy, “Mẹlwle ơjgkji, mẹlwle vẫdegsn chưvdvka đmorxưvdvkfsqgc khỏhmzwe, đmorxi nghỉkqry chújgkjt đmorxi ạcjiy, đmorxhxik bốcsry giújgkjp con làhxik đmorxưvdvkfsqgc rồuuxii.”

bbbw Tốcsry khôbbbwng yêpecfn tâutkfm.


bbbw quen Tiêpecfu Lăcxvcng hai thánytung nay, nhưvdvkng chưvdvka từsvagng mộlwlet lầvzrbn thấtlooy anh nấtloou cơjgkjm, đmorxsvagng nójykpi đmorxếiavhn chuyệekcbn anh sẽptluhxiko bếiavhp, côbbbw đmorxang đmorxbwnpnh nójykpi thìhpcp thấtlooy Tiêpecfu Lăcxvcng đmorxãfjxr tựgqgs giánytuc cởphnfi ánytuo khoánytuc ngoàhxiki, xắqgnfn tay sơjgkj mi lêpecfn, đmorxi vàhxiko.

cxvcn bếiavhp từsvag đmorxvzrbu đmorxãfjxr chẳyvpbng rộlwleng rãfjxri, cơjgkj đmorxhxik cao lớphjln củrfdva Tiêpecfu Lăcxvcng vừsvaga bưvdvkphjlc vàhxiko, lạcjiyi thêpecfm phầvzrbn chậsokvt chộlwlei.

“Mẹlwle ơjgkji, mẹlwle đmorxi đmorxi, rửmorxa rau, thánytui thịbwnpt mấtlooy chuyệekcbn nhỏhmzw nhặcmiot nàhxiky chắqgnfc làhxik bốcsry biếiavht làhxikm màhxik.”

Chuyệekcbn nhỏhmzw nhặcmiot?

Tiêpecfu Lăcxvcng bỗcsryng chốcsryc thấtlooy ánytup lựgqgsc gấtloop bộlwlei.

Đjrfuưvdvkfsqgc rồuuxii.

bbbw Tốcsry cởphnfi tạcjiyp dềrihe đmorxưvdvka cho Tiêpecfu Lăcxvcng, rồuuxii côbbbw âutkfn cầvzrbn dặcmion Cảuvsanh Thụlwley, “Cẩxvmcn thậsokvn bỏhmzwng nhébzkr con.”

“Mẹlwlepecfn tâutkfm, con tựgqgs biếiavht màhxik.”

bbbw Tốcsry vừsvaga ra khỏhmzwi bếiavhp, khi nãfjxry còbzkrn làhxik mộlwlet thiêpecfn thầvzrbn, nay Cảuvsanh Thụlwley lậsokvp tứrihec lạcjiynh nhạcjiyt, cậsokvu chỉkqry rau trong chậsokvu, “Rửmorxa đmorxi, sắqgnfp phảuvsai dùdegsng đmorxếiavhn rồuuxii.”

“Ừukct.”

Tiêpecfu Lăcxvcng mặcmioc tạcjiyp dềrihepecfn, đmorxriheng bêpecfn bồuuxin rửmorxa, cójykp chújgkjt khôbbbwng biếiavht nêpecfn bắqgnft đmorxvzrbu từsvag đmorxâutkfu.

jgkjm tốcsryi cầvzrbn chuẩxvmcn bịbwnp ba mặcmion, mộlwlet canh.

qyhft chuôbbbwng xanh xàhxiko trứriheng, cánytu hấtloop dưvdvka chua vàhxik cầvzrbn tâutkfy xàhxiko thịbwnpt thánytui chỉkqry, thêpecfm mộlwlet bánytut canh càhxik chua vớphjli trứriheng.

qyhft chuôbbbwng xàhxiko trứriheng đmorxang làhxikm đmorxâutkfy rồuuxii.

Thịbwnpt vàhxikhxik chua cũriheng đmorxãfjxr chuẩxvmcn bịbwnp xong đmorxhxik trong rổifnp, cầvzrbn rửmorxa cầvzrbn tâutkfy nữorwea thôbbbwi.

Trưvdvkphjlc đmorxâutkfy anh ăcxvcn cầvzrbn tâutkfy đmorxriheu làhxik mộlwlet đmorxoạcjiyn mộlwlet, lạcjiyi khôbbbwng cójykpnytu.

Vậsokvy bưvdvkphjlc đmorxvzrbu tiêpecfn cầvzrbn làhxikm làhxik.....nhặcmiot rau.

Tiêpecfu Lăcxvcng nhặcmiot sạcjiych lánytu, rồuuxii cắqgnft đmorxi rễphur, cuốcsryi cùdegsng cho vàhxiko chậsokvu rửmorxa sạcjiych sẽptlu, sau khi rửmorxa xong đmorxcmiot lêpecfn thớphjlt chặcmiot thàhxiknh từsvagng đmorxoạcjiyn, rồuuxii đmorxhxikpecfn mộlwlet cánytui đmorxĩhfcma sạcjiych.

Trong cảuvsa quánytu trìhpcpnh, Cảuvsanh Thụlwley cũriheng khôbbbwng nójykpi gìhpcp.

Cho nêpecfn.....cánytuch anh làhxikm làhxik đmorxújgkjng, phảuvsai vậsokvy khôbbbwng.

Tiêpecfu Lăcxvcng lạcjiyi bắqgnft đmorxvzrbu thánytui thịbwnpt, thánytui chỉkqry vớphjli anh cũriheng khôbbbwng đmorxếiavhn nỗcsryi khójykp, nhưvdvkng khi nhìhpcpn thấtlooy con cánytu trong tújgkji ni lon, anh thậsokvt sựgqgs hếiavht cánytuch.

Ai nójykpi cho anh biếiavht, cánytu phảuvsai làhxikm nhưvdvk thếiavhhxiko đmorxâutkfy?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.