Boss Trở Thành Chồng

Chương 170 :

    trước sau   
Chuyệjodkn củaeswa Tôngvi Tốxejq Đpuykưphhcbmgmng Sảzujhng cũadvfng làfetn ngưphhcbmgmi trong cuộsatoc, rấnewct nhiềwclzu tòewzna bázwudo đxbtdwclzu tranh nhau phỏfpijng vấnewcn côngvi, chỉsrnrfetn chỗmpxongvixewv đxbtdfetnn làfetnm phim Trưphhcơapscng Gia Giớxeboi, đxbtdfetnn làfetnm phim đxbtdưphhcdtawc bảzujho vệjodk chặjdjwt chẽcnlf, đxbtdázwudm nhàfetnzwudo khôngving thểutdefetno.

zujh vậlizyy mạqrgyng xãtfzz hộsatoi Weibo củaeswa côngvi khoảzujhng khắxeboc đxbtdnivsu tiêzmxnn cónewc đxbtdsatong tĩrizmnh, lậlizyp tứhophc đxbtdưphhcdtawc đxbtdázwudm nhàfetnzwudo tranh nhau tảzujhi vềwclz.

Mạqrgyng Weibo củaeswa Đpuykưphhcbmgmng Sảzujhng viếwclzt nhưphhcfetny.

“2 ngàfetny nay tôngvii cảzujhm thấnewcy dàfetni nhưphhcumswm, rấnewct sợdtawtfzzi rấnewct khủaeswng hoảzujhng, cázwudc bậlizyn nếwclzu thậlizyt sựhjshzmxnu quýsdtgngvii, thìzujh cầnivsu xin cázwudc bạqrgyn đxbtdskwsng côngving kíntgtch Tôngvi Tốxejq nữewzna, tôngvii thậlizyt sựhjsh sợdtawtfzzi”

Đpuykưphhcbmgmng Sảzujhng sau đxbtdónewcfetni giâlakvy xónewca bỏfpij Weibo.

Nhưphhcng đxbtdoạqrgyn weibo nàfetny vẫqyhon bịfetn truyềwclzn tảzujhi đxbtdi đxbtdzmxnn cuồpuykng.


Nhữewznng bạqrgyn mạqrgyng đxbtdãtfzz dầnivsn dầnivsn lắxebong xuốxejqng lạqrgyi lầnivsn nữewzna vùpuykng dậlizyy, weibo nàfetny củaeswa Đpuykưphhcbmgmng Sảzujhng rõdxijfetnng làfetn sợdtawtfzzi đxbtdếwclzn cựhjshc đxbtdiểutdem, chẳdigkng lẽcnlf 2 ngàfetny nay bịfetn uy hiếwclzp rồpuyki bịfetnzwudo thùpuyk rồpuyki?

Nếwclzu nhưphhc vậlizyy

Thìzujh âlakvm mưphhcu thủaesw đxbtdoạqrgyn tranh giàfetnnh trưphhcxeboc đxbtdâlakvy, còewznn cảzujh lờbmgmi củaeswa nữewzn nhàfetnzwudo, bao gồpuykm lờbmgmi giảzujhi thíntgtch củaeswa đxbtdqrgyo diễuxpfn Phạqrgym Lãtfzzi vàfetn Trầnivsn Kiêzmxnu đxbtdwclzu trởxewv thàfetnnh âlakvm mưphhcu.

Tấnewct cảzujh mọqrgyi ngưphhcbmgmi đxbtdwclzu đxbtdang đxbtdzwudn, đxbtduogrng sau lưphhcng củaeswa Tôngvi Tốxejq rốxejqt cụhophc lợdtawi hạqrgyi thếwclzfetno, màfetnnewc thểutde khiếwclzn Đpuykưphhcbmgmng Sảzujhng phúadvft chốxejqc xónewca bỏfpij weibo, còewznn cónewc thểutde khiếwclzn nhữewznng ngưphhcbmgmi đxbtdónewc trong giớxeboi giảzujhi tríntgt trợdtaw giúadvfp côngvi, nónewci ngưphhcdtawc lạqrgyi vớxeboi lưphhcơapscng tâlakvm.

Trong chốxejqc lázwudt, khôngving chỉsrnrfetnngvi Tốxejq, đxbtdếwclzn cảzujh Phạqrgym Lãtfzzi vàfetn Trầnivsn Kiêzmxnu còewznn cónewc đxbtdqrgyo diễuxpfn Trịfetnnh Đpuykôngving đxbtdwclzu trởxewv thàfetnnh đxbtdxejqi tưphhcdtawng bịfetn bạqrgyn mạqrgyng côngving kíntgtch.

…..

Tiêzmxnu Lăumswng làfetn ngưphhcbmgmi đxbtdnivsu tiêzmxnn nhậlizyn đxbtdưphhcdtawc tin tứhophc nàfetny, anh giậlizyn dữewzn, “cázwudc côngvi khôngving thôngving bázwudo cho Đpuykưphhcbmgmng Sảzujhng bảzujho côngvi ta phốxejqi hợdtawp vớxeboi tổsjsi quan hệjodkngving chúadvfng củaeswa côngving ty sao”

Thưphhcsdtg Trưphhcơapscng cúadvfi đxbtdnivsu trảzujh lờbmgmi, “đxbtdãtfzznewci rồpuyki ạqrgy, ngay khi bứhophc ảzujhnh xuấnewct hiệjodkn chúadvfng tôngvii đxbtdãtfzz liêzmxnn lạqrgyc vớxeboi Phạqrgym Lãtfzzi đxbtdqrgyo diễuxpfn, nhắxebon ôngving ấnewcy từskws chốxejqi phỏfpijng vấnewcn củaeswa phónewcng viêzmxnn, cũadvfng tìzujhm ngưphhcbmgmi thôngving bázwudo cho Đpuykưphhcbmgmng tiểutdeu thưphhc, bảzujho Đpuykưphhcbmgmng tiểutdeu thưphhc phốxejqi hợdtawp vớxeboi tổsjsi quan hệjodkngving chúadvfng củaeswa côngving ty, nhưphhcng khôngving nghĩrizm rằuogrng…..”

Ai cũadvfng khôngving nghĩrizm rằuogrng Đpuykưphhcbmgmng Sảzujhng bỗmpxong cónewc gan lớxebon nhưphhc vậlizyy, hoặjdjwc cónewc thểutdefetn khôngving cam chịfetnu lạqrgyi hoặjdjwc làfetn bởxewvi lýsdtg do kházwudc, màfetnzwudm ởxewv thờbmgmi đxbtdiểutdem quan trọqrgyng nàfetny truyềwclzn ra weibo nhưphhc vậlizyy.

Thưphhcsdtg Trưphhcơapscng nhìzujhn vềwclzphhcxebong Tiêzmxnu Lăumswng, việjodkc nữewzn phónewcng viêzmxnn lúadvfc trưphhcxeboc bịfetn Đpuykưphhcbmgmng Sảzujhng mua chuộsatoc Tổsjsing tàfetni vẫqyhon còewznn chưphhca kịfetnp tíntgtnh toázwudn vớxeboi Đpuykưphhcbmgmng Sảzujhng, giờbmgmngvi lạqrgyi đxbtdsjsi thêzmxnm dầnivsu vàfetno lửhlcxa.

Thưphhcsdtg Trưphhcơapscng thởxewvfetni, trưphhcxeboc đxbtdâlakvy nhìzujhn côngvi ta kházwud thôngving minh, làfetnm sao bâlakvy giờbmgm đxbtdnivsu ónewcc giốxejqng nưphhcxeboc tưphhcơapscng hồpuyk đxbtdpuyk rồpuyki.

“Tổsjsing tàfetni, hiệjodkn giờbmgm cầnivsn phảzujhi kêzmxnu Đpuykưphhcbmgmng tiểutdeu thưphhc xuấnewct hiệjodkn xin lỗmpxoi khôngving ạqrgy?

“Khôngving cầnivsn”


Tiêzmxnu Lăumswng khôngving nónewcng nảzujhy giốxejqng 2 ngàfetny trưphhcxeboc, khuôngvin mặjdjwt đxbtdếwclzn chúadvft bựhjshc tứhophc cũadvfng khôngving cónewc, duy nhấnewct đxbtdôngvii mắxebot sâlakvu thẳdigkm khôngving nhìzujhn thấnewcy đxbtdázwudy, ngưphhcbmgmi nàfetno thâlakvn thiếwclzt vớxeboi anh đxbtdwclzu biếwclzt, anh càfetnng bìzujhnh tĩrizmnh nhưphhc thếwclzfetny, thìzujhfetnng đxbtdázwudng sợdtaw.

advfc nàfetny Đpuykưphhcbmgmng Sảzujhng thậlizyt sựhjsh xuấnewct hiệjodkn xin lỗmpxoi, tấnewct cảzujh mọqrgyi ngưphhcbmgmi chỉsrnr sẽcnlf nghĩrizm rằuogrng côngvifetn bịfetn éyzxqp buộsatoc.

newci khôngving chừskwsng chuyệjodkn sẽcnlffetnng thêzmxnm khónewc giảzujhi quyếwclzt.

Nhưphhcng Đpuykưphhcbmgmng Sảzujhng dázwudm làfetnm trázwudi mệjodknh lệjodknh củaeswa côngving ty, anh cũadvfng tuyệjodkt đxbtdxejqi sẽcnlf khôngving dễuxpffetnng bỏfpij qua.

Tiêzmxnu Lăumswng mặjdjwt lạqrgynh dặjdjwn dòewzn thưphhcsdtg Trưphhcơapscng, “thứhoph nhấnewct, bảzujho ngưphhcbmgmi củaeswa tổsjsi quan hệjodk quầnivsn chúadvfng ngừskwsng quan hệjodk lạqrgyi, thôngving bázwudo nhàfetnzwudo, 3 ngàfetny sau côngving ty tổsjsi chứhophc mộsatot cuộsatoc hộsatoi nghịfetnzwudo chíntgt, chủaesw đxbtdqrgyo đxbtdutde giảzujhi thíntgtch chuyệjodkn nàfetny, thứhoph hai, thôngving bázwudo Tiểutdeu Trầnivsn, bảzujho anh ta nộsatoi trong 3 ngàfetny bắxebot buộsatoc phảzujhi tìzujhm ra phim gốxejqc củaeswa nhữewznng bứhophc ảzujhnh đxbtdónewc, thứhoph ba, thôngving bázwudo Đpuykưphhcbmgmng Sảzujhng, lậlizyp tứhophc cúadvft ra khỏfpiji đxbtdfetnn làfetnm phim Trưphhcơapscng Gia Giớxeboi”

advft

lakvy hâlakvy, thưphhcsdtg Trưphhcơapscng thay Đpuykưphhcbmgmng Sảzujhng than thởxewv hai tiếwclzng, “dạqrgylakvng Tổsjsing tàfetni, giờbmgmngvii sẽcnlf truyềwclzn đxbtdqrgyt xuốxejqng dưphhcxeboi”

Thưphhcsdtg Trưphhcơapscng vừskwsa mớxeboi rờbmgmi khỏfpiji, Tiểutdeu Trầnivsn liềwclzn tiếwclzn vàfetno trong văumswn phòewznng, trong tay còewznn cầnivsm mộsatot sấnewcp tàfetni liệjodku.

“Tổsjsing tàfetni, đxbtdâlakvy làfetn ngàfetni giao tìzujhm kiếwclzm tấnewct cảzujh quázwud khứhoph củaeswa Tôngvi tiểutdeu thưphhc, từskws khi còewznn nhởxewv đxbtdếwclzn bâlakvy giờbmgm từskwsng đxbtdưphhcdtawc ghi chéyzxqp chi tiếwclzt rõdxijfetnng lạqrgyi.”

fetni liệjodku bâlakvy giờbmgm mớxeboi đxbtdếwclzn, còewznn cónewczwudc dụhophng gìzujh

Tiểutdeu Trầnivsn đxbtdjdjwt túadvfi tàfetni liệjodku vẫqyhon chưphhca mởxewvzmxnn trêzmxnn mặjdjwt bàfetnn, Tiêzmxnu Lăumswng vẫqyhon đxbtdưphhca tay ra mởxewv, Tiểutdeu Trầnivsn chỉsrnr đxbtdhophng yêzmxnn lặjdjwng ởxewv trong văumswn phòewznng yêzmxnn lặjdjwng chờbmgm đxbtddtawi.

Tiêzmxnu Lăumswng bắxebot đxbtdnivsu xem từskws 5 năumswm trưphhcxeboc, càfetnng xem híntgtt thởxewvfetnng nặjdjwng nềwclz.

fetnn tay nắxebom lấnewcy tàfetni liệjodku đxbtdwclzu đxbtdang run lêzmxnn.


5 năumswm nay…..Tôngvi Tốxejqfetn bọqrgyn trẻmpxo đxbtdãtfzz sinh sốxejqng nhưphhc thếwclzfetno thếwclzfetny.

Trong tàfetni liệjodku ghi chéyzxqp rõdxijfetnng 5 năumswm nay từskwsng chúadvft sinh hoạqrgyt củaeswa Tôngvi Tốxejq, khi mang thai nghỉsrnr họqrgyc 1 năumswm, vừskwsa nghỉsrnr họqrgyc vừskwsa ôngvim bụhophng bầnivsu đxbtdi kiếwclzm tiềwclzn sinh sốxejqng, Tôngvi gia ngoàfetni cho côngvi mộsatot nơapsci đxbtdutdexewv, cázwudi gìzujhadvfng đxbtdwclzu khôngving cho côngvi.

Sau khi sinh bọqrgyn trẻmpxo, bờbmgm vai côngvifetnng thêzmxnm nặjdjwng, khôngving nhữewznng khôngving đxbtdi họqrgyc, còewznn phảzujhi nuôngvii sốxejqng bảzujhn thâlakvn vàfetn bọqrgyn trẻmpxo, hàfetnng ngàfetny thờbmgmi gian ngủaesw khôngving đxbtdếwclzn 4 tiếwclzng đxbtdpuykng hồpuyknewc khi…..chíntgtnh tạqrgyi 2 tházwudng trưphhcxeboc đxbtdâlakvy, trưphhcxeboc mấnewcy ngàfetny 2 ngưphhcbmgmi họqrgy gặjdjwp lạqrgyi, côngvi vẫqyhon bởxewvi vìzujhfetnm việjodkc quázwud sứhophc lăumswn từskws bậlizyc thang củaeswa biệjodkt thựhjshngvi gia xuốxejqng, trêzmxnn tàfetni liệjodku nónewci rõdxij, phíntgta sau đxbtdnivsu côngvi đxbtdlizyp mạqrgynh đxbtdếwclzn mứhophc sưphhcng lêzmxnn, mázwudu chảzujhy khôngving ngừskwsng.

ngvin mêzmxn 3 ngàfetny liềwclzn

zwudc sĩrizmewznn đxbtdưphhca ra giấnewcy thôngving bázwudo tìzujhnh trạqrgyng nguy hiểutdem

advfng từskws ngàfetny hôngvim đxbtdónewc, tíntgtnh cázwudch Tôngvi Tốxejq bỗmpxong thay đxbtdsjsii lớxebon, Tôngvi Tốxejq ngàfetny trưphhcxeboc trầnivsm lặjdjwng íntgtt nónewci, ởxewv trong mắxebot ngưphhcbmgmi kházwudc làfetn sựhjsh cao ngạqrgyo sốxejqng khéyzxqp kíntgtn nhưphhcng lạqrgyi cắxebon chăumswn lặjdjwng lẽcnlf khónewcc. Vậlizyy màfetnngvi Tốxejq vềwclz sau so vớxeboi trưphhcxeboc càfetnnh thêzmxnm vàfetni phầnivsn kiêzmxnn cưphhcbmgmng, cũadvfng so vớxeboi trưphhcxeboc vui vẻmpxoapscn.

Thay đxbtdsjsii lớxebon nhấnewct chíntgtnh làfetnngvi tuy làfetn họqrgyc ởxewv họqrgyc việjodkn đxbtdiệjodkn ảzujhnh, nhưphhcng trưphhcxeboc đxbtdâlakvy mộsatot chúadvft tàfetni năumswng diễuxpfn xuấnewct cũadvfng khôngving cónewc, đxbtdiềwclzu nàfetny cũadvfng dẫqyhon đxbtdếwclzn việjodkc côngvi muốxejqn chuyểutden chuyêzmxnn ngàfetnnh. Nhưphhcng bâlakvy giờbmgm diễuxpfn xuấnewct màfetnnewci vớxeboi côngvi chỉsrnrfetn đxbtdơapscn giảzujhn quen thuộsatoc, đxbtdơapscn giảzujhn giốxejqng nhưphhc uốxejqng nưphhcxeboc ăumswn cơapscm vậlizyy.

Tiêzmxnu Lăumswng gậlizyp mạqrgynh tậlizyp tàfetni liệjodku lạqrgyi.

Khôngving biếwclzt tạqrgyi sao, tậlizyp tàfetni liệjodku nàfetny lạqrgyi cho anh cảzujhm giázwudc…..giốxejqng nhưphhc nhìzujhn thấnewcy hai con ngưphhcbmgmi.

Anh lắxeboc đxbtdnivsu, loạqrgyi bỏfpij ýsdtg nghĩrizm kỳtjwh quázwudi trong đxbtdnivsu.

newc thểutde bởxewvi vìzujh cuộsatoc sốxejqng bắxebot buộsatoc khôngving cónewczwudch nàfetno, côngvinewcy mớxeboi giấnewcu diếwclzm luyệjodkn tậlizyp kỹumsw thuậlizyt diễuxpfn xuấnewct, vậlizyy nêzmxnn mớxeboi cónewc biểutdeu diễuxpfn đxbtdázwudng kinh ngạqrgyc tạqrgyi buổsjsii thửhlcxzujhnh hôngvim đxbtdónewc.

Tấnewct nhiêzmxnn, tậlizyp tàfetni liệjodku còewznn cho anh cảzujhm xúadvfc lớxebon nhấnewct chíntgtnh làfetn--- nếwclzu nhưphhcngvinewcy biếwclzt anh làfetn bốxejq đxbtdmpxo củaeswa Cảzujhnh Thụhophy vàfetn Tiểutdeu Thấnewct, làfetnm sao tạqrgyi thờbmgmi đxbtdiểutdem tuyệjodkt vọqrgyng nhưphhc thếwclzadvfng khôngving đxbtdếwclzn tìzujhm anh.

Mấnewcy ngàfetny hôngvim nay anh cũadvfng nghĩrizm thôngving nhữewznng chuyệjodkn nàfetny.


Ôtrsfng nộsatoi hôngvim đxbtdónewc đxbtdếwclzn côngving ty gặjdjwp anh làfetn nhấnewct thờbmgmi, Tôngvi Tốxejq lạqrgyi làfetnm sao cónewc thểutde biếwclzt trưphhcxeboc đxbtdutde đxbtdếwclzn côngving viêzmxnn giảzujhi tríntgt đxbtddtawi.

Anh…..thậlizyt sựhjsh hiểutdeu làfetnm côngvinewcy rồpuyki.

Tiêzmxnu Lăumswng cầnivsm chặjdjwt tậlizyp tàfetni liệjodku trong tay, tạqrgyi sao anh…..khôngving sớxebom cho ngưphhcbmgmi đxbtdi đxbtdiềwclzu tra rõdxijfetnng chứhoph nếwclzu nhưphhc sớxebom đxbtdiềwclzu tra chúadvft, nếwclzu nhưphhc sớxebom nhing thấnewcy tậlizyp tàfetni liệjodku nàfetny, anh làfetnm sao cũadvfng khôngving thểutde hiểutdeu lầnivsm côngvinewcy đxbtdưphhcdtawc.

“Tiểutdeu Trầnivsn”

Tiểutdeu Trầnivsn ứhophng mộsatot tiếwclzng, “Tổsjsing tàfetni cónewc đxbtdiềwclzu gìzujh cầnivsn dặjdjwn dòewznqrgy?”

Tiêzmxnu Lăumswng xoa tậlizyp tàfetni liệjodku, giọqrgyng khàfetnn khan hỏfpiji, “mấnewcy ngàfetny nay.....côngvinewcy vẫqyhon ổsjsin chứhoph?”

Nhiệjodkm vụhoph mấnewcy ngàfetny nay củaeswa Tiểutdeu Trầnivsn đxbtdónewcfetn theo dõdxiji tìzujhnh hìzujhnh củaeswa Tôngvi Tốxejq, nếwclzu nhưphhcngvi Tốxejq bịfetn ngưphhcbmgmi kházwudc chặjdjwn lạqrgyi vâlakvy quanh cónewc thểutde ngay tứhophc khắxeboc giúadvfp côngvi giảzujhi vâlakvy.

Nghe thấnewcy Tiêzmxnu Lăumswng hỏfpiji, Tiểutdeu Trầnivsn do dựhjsh mộsatot chúadvft, “Tổsjsing tàfetni......nhữewznng nhàfetnzwudo ngồpuyki chờbmgm đxbtddtawi ởxewv tiểutdeu khu đxbtdãtfzzfetnm theo lờbmgmi dặjdjwn dòewzn củaeswa ngàfetni đxbtdwclzu đxbtdutde họqrgy vềwclz nhàfetn rồpuyki. Nhưphhcng cho dùpuyk khôngving cónewc nhàfetnzwudo, Tôngvi tiểutdeu thưphhc mấnewcy ngàfetny nay cũadvfng khôngving cónewcphhcxeboc ra khỏfpiji tiểutdeu khu, theo căumswn cứhoph, tiểutdeu thiếwclzu gia vàfetn tiểutdeu tiểutdeu thưphhc mấnewcy ngàfetny nay cũadvfng khôngving ra khỏfpiji cửhlcxa. Họqrgyfetnng ngàfetny ăumswn cơapscm cũadvfng đxbtdwclzu do An tiểutdeu thưphhc từskwszmxnn ngoàfetni mua mộsatot đxbtdxejqng đxbtdpuyk mang vềwclz nhàfetn

Trong miệjodkng Tiêzmxnu Lăumswng chỉsrnrnewc vịfetn đxbtdxebong.

Vớxeboi tíntgtnh cázwudch thíntgtch názwudo nhiệjodkt củaeswa Tiểutdeu Thấnewct, mấnewcy ngàfetny nay khôngving ra ngoàfetni, nhấnewct đxbtdfetnnh khónewc chịfetnu chếwclzt mấnewct.

Ngưphhcbmgmi gâlakvy nêzmxnn toàfetnn bộsato chuyệjodkn nàfetny, anh nhấnewct đxbtdfetnnh đxbtdwclzu sẽcnlf khôngving bỏfpij qua.

Cảzujh nhàfetnngvi Đpuykqrgyi Khuêzmxn đxbtdhophng đxbtdnivsu gázwudnh chịfetnu.

Nhữewznng ngưphhcbmgmi nàfetny trưphhcxeboc giờbmgm đxbtdwclzu khôngving cho Tôngvi Tốxejq mộsatot chúadvft hơapsci ấnewcm củaeswa gia đxbtdìzujhnh, trong khi côngvinewcy đxbtdau khổsjsi nhiềwclzu nhưphhc thếwclzfetny lạqrgyi còewznn thêzmxnm dầnivsu vàfetno lửhlcxa, đxbtdãtfzz pházwud sảzujhn rồpuyki còewznn khôngving thàfetnnh thựhjshc, xem ra sựhjsh trừskwsng phạqrgyt củaeswa anh quảzujh nhiêzmxnn làfetn nhẹsjsi rồpuyki.

“Tiểutdeu Trầnivsn”

“Cónewc

“Cho ngưphhcbmgmi đxbtdàfetno xớxeboi rõdxijfetnng chuyệjodkn củaeswa cảzujh nhàfetnngvi Đpuykqrgyi Khuêzmxn, đxbtdutde cho cázwudc tòewzna bázwudo lớxebon đxbtdwclzu đxbtdăumswng tin, bắxebot buộsatoc đxbtdutde cho toàfetnn côngving chúadvfng biếwclzt đxbtdưphhcdtawc cảzujh nhàfetn bọqrgyn họqrgyfetn kẻmpxo tộsatoi tệjodk nhưphhc thếwclzfetno”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.