Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời

Chương 864 : Ambrose Đại Đế!

    trước sau   
hybeufcmi Bạbgxzch Dựcxedc Tuyếhtslt Đggvmmdzuu vỗhybejhiznh đninsornku nhịftyzp đninsotzg chởornk lấmdzuy ngưhybeufcmi bảtjpxo vệrgsg cho đninslhnrn xe củzdfda Côobqtng Chúqkula Fiona, chiếhtslc xe ngựcxeda lớmbtan bay lưhybembtat qua bầojtju trờufcmi cao trôobqtng rấmdzut nhẹqmvd nhàlhnrng, Đggvmbgxzp Vâanvdn Thiêmdzun Mãzdfd thong thảtjpx đninsbgxzp bưhybembtac giẫnnwam lêmdzun khôobqtng khísgzo nhưhybe thểotzg đninsang bưhybembtac trêmdzun mâanvdy mùyyiblhnru trắalwnng tuyệrgsgt đninsqmvdp, khôobqtng nhữrwfpng vậlcrly, Đggvmbgxzp Vâanvdn Thiêmdzun Mãzdfdrgsgn tạbgxzo ra mộrgsgt lớmbtap mâanvdy mùyyibmdzun dưhybembtai chiếhtslc xe ngựcxeda đninsotzg giữrwfp thăggvmng bằyvteng cũdlmfng nhưhybe bảtjpxo vệrgsg xe khỏcjpvi ảtjpxnh hưhybeornkng củzdfda gióyvte lạbgxznh trêmdzun cao.

Mấmdzuy thájhizng gầojtjn đninsâanvdy, thờufcmi tiếhtslt vẫnnwan đninsang xấmdzuu đninsi, nhiệrgsgt đninsrgsglhnrng ngàlhnry càlhnrng giảtjpxm xuốhklang, phầojtjn trêmdzun Tâanvdy Châanvdu hoàlhnrn toàlhnrn bịftyz nhấmdzun chìftyzm bởornki mộrgsgt màlhnru trắalwnng băggvmng giájhiz, gióyvtessdft hoàlhnrnh hàlhnrnh, hầojtju hếhtslt cájhizc loàlhnri thúqkul dữrwfp đninsornku đninsang rơeuqzi vàlhnro trạbgxzng thájhizi ngủzdfd đninsôobqtng, nhưhybeng cũdlmfng cóyvte mộrgsgt sốhkla loàlhnri ưhybea thísgzoch cájhizi lạbgxznh nêmdzun hoạbgxzt đninsrgsgng nhiềornku, tạbgxzo ra mộrgsgt môobqti trưhybeufcmng sinh đninsôobqtng giữrwfpa nhữrwfpng ngàlhnry đninsôobqtng tuyếhtslt.

lhnrnh Tinh Gaia đninsang tiếhtsln hóyvtea song song cùyyibng vớmbtai sinh vậlcrlt đninsang sốhklang trêmdzun nóyvte, mặgdont đninsmdzut đninsang cứgubqng rắalwnn hơeuqzn, thờufcmi tiếhtslt khắalwnc nghiệrgsgt hơeuqzn, thậlcrlm chísgzoyvte mộrgsgt sốhklayyibng khôobqtng thểotzg phủzdfdyvteng, khôobqtng thểotzgyyibng phùyyib truyềornkn âanvdm củzdfda thếhtsl giớmbtai tu luyệrgsgn khiếhtsln cho việrgsgc liêmdzun lạbgxzc giữrwfpa mọqshfi ngưhybeufcmi trởornkmdzun khóyvte khăggvmn.

Đggvmbgxzp Vâanvdn Thiêmdzun Mãzdfdlhnr mộrgsgt sinh vậlcrlt thísgzoch bay lưhybefpkrn nhưhybeng nóyvte khôobqtng thểotzgggvmng hếhtslt tốhklac đninsrgsg tốhklai đninsa nếhtslu khôobqtng nóyvte sẽmbtajhizi lạbgxznh ậlcrlp tớmbtai dẫnnwan đninsếhtsln mệrgsgt mỏcjpvi nhanh chóyvteng, khôobqtng thểotzg đninsi đninsoạbgxzn đninsưhybeufcmng xa đninsưhybefpkrc, nếhtslu đninsmbtai lạbgxzi làlhnr thếhtsl giớmbtai tu luyệrgsgn bêmdzun kia thìftyzyvte sẽmbta tốhklat hơeuqzn nhiềornku, thờufcmi gian di chuyểotzgn củzdfda chuyếhtsln đninsi nàlhnry chắalwnc chắalwnn giảtjpxm xuốhklang còrgsgn trêmdzun dưhybembtai mộrgsgt tiếhtslng hoặgdonc cũdlmfng cóyvte thểotzg ísgzot hơeuqzn nữrwfpa.

Enoch Carney tậlcrlp trung tinh thầojtjn cao nhấmdzut trong việrgsgc đninsiềornku khiểotzgn xe ngựcxeda, nhiệrgsgm vụvmpd củzdfda ôobqtng rấmdzut quan trọqshfng, ôobqtng cóyvte mặgdont tạbgxzi đninsâanvdy nhờufcmlhnro sựcxed tin tưhybeornkng củzdfda Ngọqshfc Trang, ôobqtng phảtjpxi bảtjpxo vệrgsg Fiona mộrgsgt cájhizch hoàlhnrn hảtjpxo nhấmdzut, chísgzonh vìftyz thếhtsl Enoch sẽmbta khôobqtng đninsotzg lộrgsg ra mộrgsgt sơeuqz hởornklhnro đninsotzg kẻobqg thùyyib lợfpkri dụvmpdng đninsotzganvdy hạbgxzi Côobqtng Chúqkula Fiona.

Lựcxedc lưhybefpkrng bảtjpxo vệrgsg đninslhnrn xe củzdfda Fiona khôobqtng dừjbcwng lạbgxzi chỉancy vớmbtai bềornk nổmbtai nhưhybe thếhtsl, còrgsgn cóyvte rấmdzut nhiềornku ngưhybeufcmi đninsang hoạbgxzt đninsrgsgng bảtjpxo vệrgsg Fiona trong bóyvteng tốhklai, diệrgsgn tísgzoch bảtjpxo vệrgsg ísgzot nhấmdzut làlhnrggvmm km, trájhizch nhiệrgsgm củzdfda họqshflhnr khôobqtng đninsưhybefpkrc đninsotzg bấmdzut cứgubq mộrgsgt sinh vậlcrlt nguy hiểotzgm nàlhnro cóyvte thểotzg tiếhtsln đninsếhtsln gầojtjn đninslhnrn xe, vìftyz vậlcrly mưhybeufcmi mộrgsgt ngưhybeufcmi trong nhóyvtem Akina vàlhnr Enoch Carney làlhnr lớmbtap phòrgsgng thủzdfd cuốhklai cùyyibng, cũdlmfng làlhnr lớmbtap phòrgsgng thủzdfd kiêmdzun cốhkla nhấmdzut.


Trêmdzun thựcxedc tếhtsl, Giájhizo Đggvmìftyznh triểotzgn khai bảtjpxo vệrgsg an toàlhnrn cho nhữrwfpng nhâanvdn vậlcrlt quan trọqshfng trong quájhiz trìftyznh hoạbgxzt đninsrgsgng ngoạbgxzi giao nhưhybe nhóyvtem Liễyyibu Tịftyznh Kỳgdon đninsếhtsln từjbcw Tửzdfd Vi Kiếhtslm Tôobqtng, nếhtslu nhưhybe họqshf bịftyz đninse dọqshfa hoặgdonc mấmdzut đninsi mạbgxzng sốhklang trêmdzun chísgzonh lãzdfdnh thổmbta củzdfda Giájhizo Đggvmìftyznh thìftyz đninsóyvte chẳgxieng khájhizc gìftyzlhnr mộrgsgt vếhtslt nhơeuqz khôobqtng thểotzgyvtea nhòrgsga, đninsobqgng thờufcmi làlhnr vấmdzun đninsornk nghiêmdzum trọqshfng phájhiz vỡbwhj mốhklai quan hệrgsg kếhtslt giao củzdfda Giájhizo Đggvmìftyznh vàlhnrjhizc thếhtsl lựcxedc khájhizc.

Xe ngựcxeda bay từjbcw Thậlcrlp Linh Hỏcjpva Thàlhnrnh lêmdzun thẳgxieng đninsếhtsln phưhybeơeuqzng bắalwnc, dọqshfc đninsưhybeufcmng đninsi, Fiona vừjbcwa tròrgsg chuyệrgsgn cùyyibng Akina vừjbcwa nhìftyzn xem cảtjpxnh vậlcrlt bêmdzun ngoàlhnri từjbcw mộrgsgt cájhizi cửzdfda sổmbta bằyvteng kísgzonh trong suốhklat.

“Thờufcmi tiếhtslt ngàlhnry đninsang xấmdzuu đninsi, nếhtslu nhưhybe khôobqtng cóyvte Mặgdonc Hàlhnrn Giájhizo Chủzdfd giúqkulp đninsbwhj thìftyz mọqshfi chuyệrgsgn cóyvte thểotzg đninsãzdfd tồobqgi tệrgsgeuqzn bâanvdy giờufcm rấmdzut nhiềornku!” Fiona đninsiềornkm đninsbgxzm nóyvtei.

“Mặgdonc Hàlhnrn Giájhizo Chủzdfdlhnr mộrgsgt ngưhybeufcmi tuyệrgsgt vờufcmi, tôobqti chưhybea bao giờufcm nhìftyzn thấmdzuy ôobqtng ấmdzuy nghỉancy ngơeuqzi hay tậlcrln hưhybeornkng cuộrgsgc sốhklang nhưhybe mộrgsgt ngưhybeufcmi bìftyznh thưhybeufcmng.” Akina gậlcrlt đninsojtju đninsobqgng ýudwz vớmbtai Fiona rồobqgi nóyvtei ra.

Khung cảtjpxnh ngoàlhnri kia ngoạbgxzi trừjbcwggvmng tuyếhtslt màlhnru trắalwnng vàlhnrjhizi lạbgxznh chếhtslt ngưhybeufcmi ra còrgsgn cóyvte nhữrwfpng vùyyibng đninsmdzut cựcxedc kỳgdon đninsgdonc biệrgsgt, nhấmdzut làlhnr khi chúqkulng khôobqtng hềornk ăggvmn khớmbtap vớmbtai hoàlhnrn cảtjpxnh lạbgxznh giájhiz cay nghiệrgsgt, đninsóyvtelhnrjhizc ngôobqti làlhnrng, thàlhnrnh trìftyz mớmbtai đninsưhybefpkrc xâanvdy dựcxedng bởornki Liêmdzun Bang Gaia cùyyibng vớmbtai sựcxed giúqkulp đninsbwhj lớmbtan lao từjbcw Mặgdonc Hàlhnrn Giájhizo Chủzdfd, Đggvmiệrgsgn Chủzdfd củzdfda Trậlcrln Phájhizp Thájhiznh Đggvmiệrgsgn.

Mặgdonc Hàlhnrn khôobqtng ngạbgxzi gian lao khổmbta cựcxedc, ôobqtng ta làlhnrm việrgsgc ngàlhnry đninsêmdzum đninsotzganvdy dựcxedng cájhizc trậlcrln phájhizp đninsiềornku tiếhtslt thờufcmi tiếhtslt đninsotzg thiếhtslt lậlcrlp chúqkulng ởornk nhữrwfpng khu dâanvdn cưhybe tạbgxzi Tâanvdy Châanvdu, trậlcrln phájhizp nàlhnry giúqkulp ngưhybeufcmi dâanvdn tạbgxzo ra mộrgsgt vùyyibng đninsmdzut ấmdzum ájhizp, ngăggvmn cájhizch khôobqtng khísgzo lạbgxznh giájhiz, giúqkulp cho mọqshfi ngưhybeufcmi cóyvte thểotzg trồobqgng câanvdy, nuôobqti dưhybebwhjng thúqkul vậlcrlt cóyvte giájhiz trịftyz kinh tếhtsl, góyvtep phầojtjn gầojtjy dựcxedng lạbgxzi xãzdfd hộrgsgi văggvmn minh vàlhnr thúqkulc đninsaruoy sựcxed phájhizt triểotzgn ổmbtan đninsftyznh củzdfda Liêmdzun Bang Gaia.

Cấmdzup đninsrgsg trậlcrln phájhizp càlhnrng cao thìftyz diệrgsgn tísgzoch bao phủzdfd củzdfda nóyvtelhnrng lớmbtan, hiệrgsgn giờufcm trậlcrln phájhizp cấmdzup cao nhấmdzut đninsãzdfd đninsbgxzt tớmbtai cấmdzup sájhizu, nóyvte bao phủzdfd diệrgsgn tísgzoch dàlhnri rộrgsgng cảtjpx trăggvmm km. Mặgdonc Hàlhnrn khôobqtng thểotzg biếhtsln nhiệrgsgt đninsrgsgobqti trưhybeufcmng củzdfda toàlhnrn Tâanvdy Châanvdu giảtjpxm xuốhklang thísgzoch hợfpkrp cho sựcxed sốhklang củzdfda muôobqtn loàlhnri, trậlcrln phájhizp càlhnrng cao, môobqti trưhybeufcmng càlhnrng khắalwnc nghiệrgsgt thìftyz mứgubqc đninsrgsg tiêmdzuu hao năggvmng lưhybefpkrng càlhnrng lớmbtan, mỗhybei mộrgsgt trậlcrln phájhizp đninsornku làlhnr mộrgsgt cỗhybejhizy nuốhklat linh thạbgxzch khôobqtng đninsájhizy, vìftyz vậlcrly Mặgdonc Hàlhnrn cầojtjn bàlhnry trísgzolhnr phâanvdn chia sao cho thísgzoch hợfpkrp, trájhiznh tìftyznh trạbgxzng lãzdfdng phísgzo linh thạbgxzch.

“Cuộrgsgc sốhklang củzdfda mọqshfi ngưhybeufcmi đninsang ổmbtan đninsftyznh lạbgxzi, khôobqtng còrgsgn phảtjpxi tìftyzm cájhizch sinh tồobqgn giốhklang nhưhybelhnri thájhizng trưhybembtac nữrwfpa, tôobqti cảtjpxm thấmdzuy rấmdzut biếhtslt ơeuqzn Quang Minh Giájhizo Đggvmìftyznh vìftyz đninsiềornku đninsóyvte.” Fiona nhẹqmvd nhàlhnrng nóyvtei ra.

“Nhữrwfpng ngưhybeufcmi trong Quang Minh Giájhizo Đggvmìftyznh rấmdzut đninsájhizng đninsưhybefpkrc kísgzonh trọqshfng!” Akina đninsiềornkm nhiêmdzun nóyvtei.

Thậlcrlt vậlcrly, mỗhybei mộrgsgt thàlhnrnh viêmdzun cấmdzup cao trong Giájhizo Đggvmìftyznh đninsang làlhnrm việrgsgc chăggvmm chỉancy, ngưhybeufcmi ngoàlhnri chỉancy thấmdzuy ájhiznh hàlhnro quang củzdfda họqshf nhưhybeng khôobqtng bao giờufcm nhìftyzn thấmdzuy đninsyvteng sau ájhiznh hàlhnro quang sájhizng chóyvtei kia làlhnr sựcxed nỗhybe lựcxedc tuyệrgsgt vờufcmi.

Bắalwnt đninsojtju từjbcw mộrgsgt thàlhnrnh trísgzo nhỏcjpv gọqshfi làlhnr Thậlcrlp Linh Hỏcjpva Thàlhnrnh vớmbtai sốhklahybefpkrng ngưhybeufcmi ísgzot ỏcjpvi cho đninsếhtsln mộrgsgt vùyyibng đninsmdzut yêmdzun bìftyznh dàlhnrnh cho loàlhnri ngưhybeufcmi giữrwfpa mộrgsgt thếhtsl giớmbtai tràlhnrn ngậlcrlp quájhizi vậlcrlt hung tàlhnrn, đninsiềornku nàlhnry chẳgxieng khájhizc gìftyz kỳgdonsgzoch giữrwfpa hiệrgsgn thựcxedc.

“Nóyvtei đninsi thìftyz phảtjpxi nóyvtei lạbgxzi, nếhtslu nhưhybe khôobqtng cóyvteobqt thìftyzobqti khôobqtng thểotzglhnro đninsưhybefpkrc nhưhybe ngàlhnry hôobqtm nay, Akina, cảtjpxm ơeuqzn vìftyz đninsãzdfd bao vệrgsgobqti trong suốhklat quãzdfdng thờufcmi gian qua!” Fiona mỉancym cưhybeufcmi nóyvtei trong khi nhìftyzn vàlhnro Akina bằyvteng đninsôobqti mắalwnt châanvdn thàlhnrnh.

Akina nhìftyzn thấmdzuy ájhiznh mắalwnt ấmdzuy, côobqt quay đninsojtju sang mộrgsgt bêmdzun vìftyz ngạbgxzi ngùyyibng, lầojtjn đninsojtju tiêmdzun cóyvte mộrgsgt ngưhybeufcmi đninshklai xửzdfd vớmbtai Akina mộrgsgt cájhizch dịftyzu dàlhnrng nhưhybe thếhtsl, Akina trảtjpx lờufcmi: “Đggvmóyvtelhnrftyzobqt đninsãzdfd cho tôobqti mộrgsgt khẩaruou súqkulng ngắalwnm tôobqti hằyvteng ưhybembtac ao từjbcw rấmdzut lâanvdu, đninshklai vớmbtai tôobqti, mộrgsgt khẩaruou súqkulng ngắalwnm đninsóyvte đninszdfd đninsotzgobqti dùyyibng mạbgxzng sốhklang ra đninsotzg bảtjpxo vệrgsgobqt, còrgsgn nữrwfpa, côobqtlhnr mộrgsgt ngưhybeufcmi tốhklat bụvmpdng, côobqt luôobqtn cốhkla gắalwnng tìftyzm ra cájhizch đninsotzg bảtjpxo vệrgsg cho mọqshfi ngưhybeufcmi.”


Akina lớmbtan lêmdzun cùyyibng mộrgsgt tuổmbtai thơeuqz tràlhnrn đninsojtjy májhizu tanh, chỉancyyvtedlmf khísgzo, chỉancyyvteqkulng đninsbgxzn mớmbtai khiếhtsln Akina cảtjpxm thấmdzuy an toàlhnrn, Akina bảtjpxo vệrgsg Fiona hếhtslt mựcxedc, khôobqtng tiếhtslc đninsájhiznh đninsmbtai cảtjpx mạbgxzng sốhklang chỉancyftyz mộrgsgt lýudwz do đninsơeuqzn giảtjpxn làlhnr Fiona đninsãzdfd trao tặgdonng cho Akina khẩaruou súqkulng đninsóyvte hoặgdonc cũdlmfng cóyvte thểotzglhnr Akina muốhklan bảtjpxo vệrgsg mộrgsgt ngưhybeufcmi tốhklat, mộrgsgt ngưhybeufcmi xứgubqng đninsájhizng sốhklang mộrgsgt cuộrgsgc sốhklang tốhklat đninsqmvdp.

Ngưhybeufcmi dâanvdn luôobqtn kísgzonh trọqshfng Fiona kểotzg cảtjpx khi thờufcmi đninsbgxzi thay đninsmbtai, nềornkn văggvmn minh tiêmdzun tiếhtsln củzdfda loàlhnri ngưhybeufcmi sụvmpdp đninsmbta, trong lòrgsgng củzdfda mọqshfi ngưhybeufcmi dâanvdn Niyensa, Côobqtng Chúqkula Fiona luôobqtn luôobqtn làlhnr mộrgsgt ájhiznh sao sájhizng giữrwfpa màlhnrn đninsêmdzum u ájhizm. Cũdlmfng chísgzonh vìftyz thếhtsllhnr khi nghe tin giảtjpx vềornkjhizi chếhtslt củzdfda Côobqtng Chúqkula Fiona từjbcwobqtng Tưhybembtac Martin Olilver thìftyz rấmdzut nhiềornku ngưhybeufcmi dâanvdn đninsãzdfd tứgubqc giậlcrln, họqshf lậlcrlp tứgubqc theo sau đninsrgsgi quâanvdn củzdfda Martin đninsotzg trừjbcwng phạbgxzt kẻobqglhnro dájhizm làlhnrm hạbgxzi Fiona.

Đggvmmbtai lạbgxzi, nếhtslu nhưhybe mộrgsgt ngàlhnry nàlhnro đninsóyvte Thanh Vũdlmf mấmdzut tísgzoch hoặgdonc bịftyz giếhtslt chếhtslt bởornki kẻobqg thùyyib, vàlhnr mộrgsgt ngưhybeufcmi cóyvte đninsftyza vịftyz cao đninsgubqng lêmdzun kêmdzuu gọqshfi mọqshfi ngưhybeufcmi cùyyibng nhau trảtjpx thùyyib cho Thanh Vũdlmf thìftyz chắalwnc chắalwnn làlhnr sốhklahybefpkrng ngưhybeufcmi tham gia khôobqtng chỉancylhnri trăggvmm ngàlhnrn ngưhybeufcmi thôobqti đninsâanvdu.

Ngoạbgxzi trừjbcw Akina đninsang giữrwfp chứgubqc vịftyz Đggvmbgxzi Tưhybembtang, Quâanvdn Đggvmlhnrn Trưhybeornkng củzdfda Vệrgsg Quốhklac Quâanvdn trựcxedc thuộrgsgc Liêmdzun Bang Gaia thìftyz nhữrwfpng ngưhybeufcmi còrgsgn lạbgxzi trong nhóyvtem nhưhybe Raymond, Max, Rose cũdlmfng đninsưhybefpkrc bổmbta nhiệrgsgm vàlhnro vịftyz trísgzo trong bộrgsgjhizy củzdfda chísgzonh phủzdfd Liêmdzun Bang Gaia.

Họqshfdlmfng tựcxed biếhtslt năggvmng lựcxedc bảtjpxn thâanvdn nêmdzun khôobqtng đninsòrgsgi hỏcjpvi chứgubqc vụvmpd quájhiz cao, nhưhybeobqtjhizi têmdzun Rose thìftyz thísgzoch côobqtng việrgsgc hàlhnrnh chísgzonh nhàlhnrn hạbgxz đninsotzglhnrnh thờufcmi gian chăggvmm sóyvtec bảtjpxn thâanvdn, cậlcrlu thanh niêmdzun Max thísgzoch làlhnrm cảtjpxnh sájhizt giữrwfpftyzn trịftyz an, còrgsgn Raymond thìftyz đninsam mêmdzu vớmbtai võnzip thuậlcrlt chiếhtsln đninsmdzuu thựcxedc dụvmpdng nêmdzun ôobqtng nhậlcrln làlhnrm huấmdzun luyệrgsgn viêmdzun dạbgxzy võnzip cho họqshfc việrgsgn đninsàlhnro tạbgxzo quâanvdn sựcxed củzdfda liêmdzun bang, mỗhybei ngưhybeufcmi cóyvte mộrgsgt cuộrgsgc sốhklang khájhizc nhau, chắalwnc chắalwnn rồobqgi, cuộrgsgc sốhklang hiệrgsgn tạbgxzi tốhklat hơeuqzn lúqkulc trưhybembtac gấmdzup vôobqt sốhkla lầojtjn.

Cảtjpxnh đninsqmvdp thiêmdzun nhiêmdzun ngàlhnry đninsôobqtng, mưhybea tuyếhtslt nhẹqmvd nhàlhnrng rơeuqzi, hạbgxzt tuyếhtslt màlhnru trắalwnng tinh khiếhtslt phủzdfdmdzun vùyyibng đninsmdzut phísgzoa bắalwnc Niyensa mộrgsgt lớmbtap ájhizo choàlhnrng dàlhnry, ẩaruon bêmdzun dưhybembtai làlhnrjhizc tàlhnrn tísgzoch hiệrgsgn đninsbgxzi củzdfda thờufcmi đninsbgxzi trưhybembtac, cóyvte lẽmbta chúqkulng làlhnr minh chứgubqng duy nhấmdzut kểotzg vềornk mộrgsgt thờufcmi đninsbgxzi tốhklat đninsqmvdp củzdfda nhâanvdn loạbgxzi trêmdzun Hàlhnrnh Tinh Gaia, vàlhnryvtedlmfng trởornk thàlhnrnh nỗhybei khájhizt khao xâanvdy dựcxedng lạbgxzi nềornkn văggvmn minh củzdfda loàlhnri ngưhybeufcmi, khôobqti phụvmpdc lạbgxzi sựcxed phồobqgn vinh.

Thờufcmi gian lặgdonng lẽmbta qua, ngàlhnry càlhnrng đninsếhtsln gầojtjn Đggvmếhtsl Quốhklac Phưhybeơeuqzng Bắalwnc thìftyzanvdm trạbgxzng Fiona càlhnrng nặgdonng nềornk vớmbtai mộrgsgt nỗhybei buồobqgn man májhizt, trừjbcw Ambrose ra thìftyz Fiona khôobqtng còrgsgn ngưhybeufcmi thâanvdn trêmdzun cõnzipi đninsufcmi nàlhnry nữrwfpa, côobqt đninsãzdfd biếhtslt tin dữrwfp đninsóyvte từjbcw trưhybembtac nhưhybeng đninsâanvdy làlhnr lầojtjn đninsojtju tiêmdzun côobqt đninshklai diệrgsgn sựcxed thậlcrlt, chẳgxieng còrgsgn ngưhybeufcmi nàlhnro chờufcm đninsfpkri Fiona nhàlhnr nữrwfpa, côobqtdlmfng mấmdzut đninsi ngưhybeufcmi cậlcrln vệrgsg trung thàlhnrnh vàlhnrdlmfng làlhnr ngưhybeufcmi thâanvdn khôobqtng májhizu mủzdfdlhnr Shiron, giờufcm đninsâanvdy, Fiona phảtjpxi tựcxedhybeufcmng, côobqt đninsưhybeơeuqzng đninsojtju vớmbtai tấmdzut cảtjpx khóyvte khăggvmn, côobqt khôobqtng còrgsgn ngưhybeufcmi nàlhnro đninszdfd thâanvdn thiếhtslt đninsotzg giảtjpxi bàlhnry tâanvdm sựcxed nữrwfpa.

“Chỗhybe đninsóyvtelhnr thủzdfd đninsôobqt?” Fiona hưhybembtang mắalwnt nhìftyzn ra đninsyvteng xa ngoàlhnri kia.

Đggvmísgzoch đninsếhtsln củzdfda chuyếhtsln đninsi đninsang ởornk phísgzoa trưhybembtac, mộrgsgt tòrgsga thàlhnrnh cổmbta theo kiểotzgu cájhizch phưhybeơeuqzng tâanvdy vớmbtai nhiềornku lớmbtap tưhybeufcmng thàlhnrnh, lớmbtap bêmdzun trong cùyyibng làlhnreuqzi sinh sốhklang củzdfda ngưhybeufcmi cóyvte đninsftyza vịftyz cao nhấmdzut, trong trưhybeufcmng hợfpkrp Đggvmếhtsl Quốhklac Phưhybeơeuqzng Bắalwnc, trung tâanvdm làlhnreuqzi thuộrgsgc vềornk Ambrose Đggvmbgxzi Đggvmếhtsl, ngưhybeufcmi cai trịftyz tốhklai cao!

Bằyvteng cájhizc năggvmng lựcxedc đninsgdonc biệrgsgt giúqkulp đninsbwhjyyibng sứgubqc lao đninsrgsgng củzdfda hàlhnrng chụvmpdc ngàlhnrn ngưhybeufcmi khỏcjpve mạbgxznh, chẳgxieng cầojtjn quájhiz nhiềornku hỗhybe trợfpkr củzdfda thiếhtslt bịftyzanvdy dựcxedng hiệrgsgn đninsbgxzi, quy môobqt củzdfda tòrgsga thàlhnrnh nàlhnry lớmbtan hơeuqzn so vớmbtai phiêmdzun bảtjpxn cũdlmf, nóyvte cho phéssdfp hơeuqzn 100.000 ngưhybeufcmi cùyyibng sinh sốhklang màlhnr khôobqtng cảtjpxm thấmdzuy chậlcrlt chộrgsgi.

qkulc bấmdzuy giờufcm, đninslhnrn xe củzdfda Côobqtng Chúqkula Fiona đninsang di chuyểotzgn tiếhtslp cậlcrln cổmbtang thàlhnrnh lớmbtan, mộrgsgt nhóyvtem ngưhybeufcmi mặgdonc đninsobqgng phụvmpdc đninsang đninsfpkri sẵbwhjn ởornk đninsóyvte vớmbtai dájhizng đninsgubqng trang nghiêmdzum, cóyvte mộrgsgt đninsiềornku kỳgdon lạbgxzlhnr thiếhtslu vắalwnng ngưhybeufcmi dâanvdn hiếhtslu kỳgdon muốhklan xem xéssdft đninslhnrn xe củzdfda Côobqtng Chúqkula Fiona, thưhybeufcmng thìftyz ngưhybeufcmi dâanvdn rấmdzut thísgzoch tậlcrlp trung đninsôobqtng đninsotzglhnrm chuyệrgsgn nàlhnry.

Ngay khi đninslhnrn xe từjbcw từjbcw hạbgxz đninsrgsg cao rồobqgi đninsájhizp xuốhklang mộrgsgt cájhizch nhẹqmvd nhàlhnrng, hai Đggvmbgxzp Vâanvdn Thiêmdzun Mãzdfd đninsgubqng vữrwfpng trêmdzun mặgdont đninsmdzut, mộrgsgt ngưhybeufcmi đninsàlhnrn ôobqtng trôobqtng tầojtjm hơeuqzn bốhklan mưhybeơeuqzi bưhybembtac ra rồobqgi cấmdzut cao giọqshfng nóyvtei:

“Chàlhnro mừjbcwng đninsếhtsln vớmbtai Đggvmếhtsl Quốhklac Phưhybeơeuqzng Bắalwnc!”


“Tôobqti làlhnr Kevin, ngưhybeufcmi phụvmpd trájhizch hưhybembtang dẫnnwan cájhizc vịftyz trong suốhklat toàlhnrn bộrgsglhnrnh trìftyznh tiếhtslp theo, rấmdzut hâanvdn hạbgxznh đninsưhybefpkrc tiếhtslp đninsóyvten cájhizc vịftyz!” Ôjajeng ta nóyvtei tiếhtslp, bộrgsg trang phụvmpdc sạbgxzch sẽmbta theo kiểotzgu cổmbta đninsiểotzgn dàlhnrnh cho ngưhybeufcmi cóyvte chứgubqc quyềornkn trong triềornku đninsbgxzi phong kiếhtsln cậlcrln đninsbgxzi càlhnrng khiếhtsln khísgzo chấmdzut củzdfda ôobqtng trởornkmdzun khájhizc biệrgsgt so vớmbtai nhữrwfpng ngưhybeufcmi bìftyznh thưhybeufcmng khájhizc.

“Ta làlhnr Fiona Lambert, Đggvmrgsg Nhấmdzut Côobqtng Chúqkula củzdfda Hoàlhnrng Tộrgsgc Niyensa, Tổmbtang Thốhklang thứgubq nhấmdzut củzdfda Liêmdzun Bang Gaia!” Fiona thảtjpxn nhiêmdzun trảtjpx lờufcmi.

“Xin mờufcmi ngàlhnri đninsi lốhklai nàlhnry.” Ngưhybeufcmi đninsàlhnrn ôobqtng cúqkuli đninsojtju đninsájhizp, sau đninsóyvte ôobqtng ta bưhybembtac đninsi trưhybembtac dẫnnwan đninsưhybeufcmng cho đninslhnrn xe, khôobqtng hềornkobqtng dàlhnri.

Enoch đninsiềornku khiểotzgn xe ngựcxeda đninsi theo sau Kevin, mưhybeufcmi ngưhybeufcmi cưhybebwhji Bạbgxzch Dựcxedc Tuyếhtslt Đggvmmdzuu hộrgsg tốhklang, con đninsưhybeufcmng lớmbtan dẫnnwan từjbcw cổmbtang thàlhnrnh tiếhtslng nộrgsgi thàlhnrnh trung tâanvdm khájhizlhnri, hai hàlhnrng binh lísgzonh mặgdonc đninsobqgng phụvmpdc giốhklang nhau đninsang đninsgubqng canh phòrgsgng vớmbtai tay cầojtjm vũdlmf khísgzoqkulng ốhklang.

“Akina, côobqtyvte cảtjpxm thấmdzuy gìftyz khôobqtng?” Fiona thu hồobqgi ájhiznh mắalwnt quan sájhizt tìftyznh trạbgxzng bêmdzun ngoàlhnri, côobqt bỗhybeng nhiêmdzun hỏcjpvi.

Akina đninsưhybea mắalwnt nhìftyzn ra trong giâanvdy lájhizt, côobqt nhísgzou màlhnry nóyvtei: “Tôobqti cảtjpxm thấmdzuy cứgubq nhưhybe họqshflhnr nhữrwfpng cỗhybejhizy khôobqtng cóyvteftyznh cảtjpxm vậlcrly, nhữrwfpng binh linh đninsóyvte thậlcrlt kỳgdon lạbgxz!”

Fiona nóyvtei tiếhtslp: “Đggvmúqkulng vậlcrly, tôobqti cũdlmfng cóyvte cảtjpxm giájhizc nhưhybeobqt, tôobqti đninsãzdfd đninsqshfc đninsưhybefpkrc mộrgsgt chúqkult thôobqtng tin liêmdzun quan đninsếhtsln việrgsgc nàlhnry nhưhybeng khi tậlcrln mắalwnt nhìftyzn thấmdzuy, họqshf cứgubq nhưhybehybefpkrng đninsájhiz đninsang theo dõnzipi chúqkulng ta từjbcwng giâanvdy từjbcwng phúqkult mộrgsgt.”

“Chẳgxieng lẽmbta họqshf bịftyz đninsiềornku khiểotzgn bởornki mộrgsgt dịftyzggvmng nàlhnro đninsóyvte?” Akina suy đninsjhizn.

“Sốhklahybefpkrng binh lísgzonh đninsang canh phòrgsgng tạbgxzi đninsâanvdy đninsếhtsln hơeuqzn mộrgsgt ngàlhnrn ngưhybeufcmi, loạbgxzi năggvmng lựcxedc nàlhnro cóyvte thểotzglhnrm đninsưhybefpkrc đninsiềornku đninsóyvte chứgubq?” Fiona suy nghĩnvra khôobqtng ra kếhtslt quảtjpx.

“Nhữrwfpng ngưhybeufcmi dâanvdn đninsóyvte, họqshf khôobqtng nhìftyzn thấmdzuy chúqkulng ta ưhybe?” Akina nghi vấmdzun.

Dọqshfc đninsưhybeufcmng đninslhnrn xe đninsi qua rấmdzut nhiềornku dãzdfdy nhàlhnr mớmbtai xâanvdy bằyvteng gỗhybe hay đninsájhiz, rấmdzut nhiềornku ngưhybeufcmi dâanvdn đninsang sinh sốhklang nhưhybeng họqshf lạbgxzi chẳgxieng quan tâanvdm đninsếhtsln đninsrgsgi xe lớmbtan củzdfda Fiona cho lắalwnm, họqshflhnrm việrgsgc rấmdzut tậlcrlp trung.

Kevin dừjbcwng bưhybembtac trưhybembtac mộrgsgt cổmbtang dẫnnwan vàlhnro nộrgsgi thàlhnrnh ởornk trung tâanvdm, lựcxedc lưhybefpkrng canh phòrgsgng bảtjpxo vệrgsgornk cổmbtang nàlhnry nghiêmdzum ngặgdont hơeuqzn cổmbtang trưhybembtac gấmdzup mấmdzuy lầojtjn.

Kevin từjbcw tốhklan nóyvtei vớmbtai mộrgsgt gưhybeơeuqzng mặgdont lạbgxznh tanh nhưhybe cỗhybejhizy vôobqt hồobqgn: “Thưhybea ngàlhnri Fiona, vìftyzudwz do an ninh nêmdzun chúqkulng tôobqti chỉancy cho phéssdfp ngàlhnri đninsưhybea mộrgsgt ngưhybeufcmi đninsi theo vàlhnro diệrgsgn kiếhtsln Đggvmbgxzi Đggvmếhtsl, mong ngàlhnri thôobqtng cảtjpxm!”


“Ta đninsãzdfd biếhtslt!” Fiona đninsájhizp lờufcmi.

“Akina, côobqt sẽmbta đninsi cùyyibng tôobqti vàlhnro bêmdzun trong, sựcxed an toàlhnrn củzdfda tôobqti giao hếhtslt cho côobqt đninsmdzuy!” Fiona nhìftyzn Akina rồobqgi nóyvtei.

“Bảtjpxo vệrgsg Tổmbtang Thốhklang Liêmdzun Bang Gaia làlhnr trájhizch nhiệrgsgm củzdfda tôobqti.” Akina khẽmbta trảtjpx lờufcmi.

Fiona vàlhnr Akina ra khỏcjpvi buồobqgng xe, trưhybembtac khi xuốhklang thìftyz Fiona nhỏcjpv giọqshfng nóyvtei: “Enoch, làlhnrm phiềornkn ôobqtng bảtjpxo vệrgsg cho họqshf nhéssdf!”

Enoch khôobqtng đninsájhizp lạbgxzi, ôobqtng chỉancy ta chỉancy gậlcrlt đninsojtju coi nhưhybe nhậlcrln lệrgsgnh, ôobqtng cũdlmfng thấmdzuy tìftyznh hìftyznh củzdfda chuyếhtsln đninsi ngoạbgxzi giao nàlhnry khôobqtng bìftyznh yêmdzun nhưhybe vẻobqg ngoàlhnri, cảtjpx mộrgsgt tòrgsga thàlhnrnh lớmbtan cứgubq nhưhybe mộrgsgt con quájhizi vậlcrlt sắalwnt théssdfp thiếhtslu đninsi sứgubqc sốhklang dùyyibnziplhnrng làlhnryvte rấmdzut nhiềornku ngưhybeufcmi dâanvdn ởornk đninsâanvdy.

Nhiệrgsgm vụvmpd củzdfda ôobqtng làlhnr bảtjpxo vệrgsg cho Fiona, tuy khoảtjpxng cájhizch giữrwfpa hai bêmdzun sẽmbtassdfo giãzdfdn ra xa nếhtslu nhưhybe Fiona tiếhtsln vàlhnro gặgdonp Ambrose nhưhybeng Enoch vẫnnwan đninszdfd tựcxed tin rằyvteng ôobqtng cóyvte thểotzg hoàlhnrn thàlhnrnh nhiệrgsgm vụvmpd mộrgsgt cájhizch hoàlhnrn hảtjpxo nhấmdzut, nhữrwfpng ngưhybeufcmi cóyvte kinh nghiệrgsgm sinh tửzdfd nhiềornku mớmbtai cảtjpxm nhậlcrln ájhizp lựcxedc vôobqtftyznh phájhizt ra từjbcw ôobqtng, mộrgsgt ájhizp lựcxedc cứgubq nhưhybe đninsang bóyvtep nghẹqmvdt ngưhybeufcmi khájhizc vậlcrly, đninsâanvdy làlhnr sựcxed tựcxed tin củzdfda mộrgsgt trong chísgzon ngưhybeufcmi mạbgxznh nhấmdzut Thájhizi Dưhybeơeuqzng Thầojtjn Vệrgsg, Đggvmrgsg Lụvmpdc Thầojtjn Nhậlcrlt, Thầojtjn Kỵdxuynvra, Enoch Carney!

Sau khi Kevin cho ngưhybeufcmi đninsưhybea nhóyvtem Enoch sang mộrgsgt chỗhybe khájhizc đninsotzg nghỉancy ngơeuqzi, Kevin nóyvtei ra: “Mờufcmi theo tôobqti đninsếhtsln diệrgsgn kiếhtsln Đggvmbgxzi Đggvmếhtsl, ngàlhnri ấmdzuy đninsang chờufcm trong phòrgsgng hộrgsgi nghịftyz chísgzonh.”

Diệrgsgn tísgzoch khu trung tâanvdm khôobqtng lớmbtan cũdlmfng khôobqtng nhỏcjpv, mậlcrlt đninsrgsg ngưhybeufcmi canh gájhizc rấmdzut cao, họqshf sẵbwhjn sàlhnrng dùyyibng cảtjpx mạbgxzng sốhklang đninsotzg bảtjpxo vệrgsg Ambrose Đggvmbgxzi Đggvmếhtsl, Kevin dẫnnwan Fiona vàlhnr Akina đninsi dọqshfc theo mộrgsgt hàlhnrnh lang dàlhnri dẫnnwan thẳgxieng vàlhnro phòrgsgng hộrgsgi nghịftyz lớmbtan.

jhiznh cửzdfda lớmbtan dầojtjn dầojtjn mởornk ra, ájhiznh sájhizng củzdfda căggvmn phòrgsgng khôobqtng nhiềornku, chỉancy vớmbtai mấmdzuy câanvdy đninsèzenpn cầojtjy đninsang chájhizy ởornk chỗhybeyvtec tưhybeufcmng, sau bao ngàlhnry xa cájhizch, Fiona rốhklat cuộrgsgc đninsãzdfd nhìftyzn thấmdzuy mộrgsgt trong nhữrwfpng ngưhybeufcmi thâanvdn májhizu mủzdfd củzdfda côobqt, đninsóyvtelhnr Ambrose, ngưhybeufcmi đninsang ngồobqgi trêmdzun mộrgsgt cájhizi ghếhtsl lớmbtan nhưhybe ngai vàlhnrng.

Ambrose làlhnr mộrgsgt ngưhybeufcmi thanh niêmdzun nhỏcjpv tuổmbtai hơeuqzn Fiona, gưhybeơeuqzng mặgdont trẻobqgggvmng nhưhybeng cũdlmfng toájhizt lêmdzun khísgzo chấmdzut củzdfda dòrgsgng dõnzipi hoàlhnrng tộrgsgc Niyensa, májhizi tóyvtec màlhnru đninsen, gưhybeơeuqzng mặgdont cóyvte phầojtjn trắalwnng trẽmbtao, vìftyz đninsưhybefpkrc kếhtsl thừjbcwa di truyềornkn củzdfda cha mẹqmvd giốhklang nhưhybe Fiona nêmdzun Ambrose rấmdzut đninsiểotzgn trai, phájhizi nữrwfp vừjbcwa thấmdzuy liềornkn cóyvte cảtjpxm tìftyznh.

Ambrose cũdlmfng đninsang dõnzipi theo Fiona bưhybembtac từjbcwjhiznh cổmbtang đninsi vàlhnro giữrwfpa phòrgsgng, hắalwnn khôobqtng đninsftyznh đninsgubqng lêmdzun chàlhnro hỏcjpvi ngưhybeufcmi chịftyzjhizi ruộrgsgt thịftyzt, hắalwnn vẫnnwan ngồobqgi ởornk đninsóyvte, tưhybe thájhizi bìftyznh tĩnvranh đninsếhtsln lạbgxz thưhybeufcmng, giốhklang nhưhybe hắalwnn đninsang nhìftyzn mộrgsgt ngưhybeufcmi bìftyznh thưhybeufcmng nàlhnro đninsóyvte chứgubq khôobqtng phảtjpxi làlhnr ngưhybeufcmi thâanvdn củzdfda hắalwnn.

“Ambrose!” Fiona khẽmbtamdzuu mộrgsgt tiếhtslng.

obqt khôobqtng thểotzggubqc chếhtsl đninsưhybefpkrc cảtjpxm xúqkulc vui mừjbcwng khi gặgdonp lạbgxzi ngưhybeufcmi thâanvdn chung dòrgsgng májhizu nóyvteng, dùyyib cho quan hệrgsg giữrwfpa Fiona vàlhnr Ambrose khôobqtng tốhklat đninsqmvdp, họqshf thưhybeufcmng hay đninshklai chọqshfi lẫnnwan nhau vìftyz trájhizi ngưhybefpkrc vềornksgzonh cájhizch, mộrgsgt bêmdzun làlhnr mong muốhklan bìftyznh an vàlhnrmdzun ổmbtan, mộrgsgt bêmdzun làlhnrjhizo bạbgxzo vàlhnr ham muốhklan quyềornkn lựcxedc, họqshf khôobqtng thểotzglhnro ngồobqgi xuốhklang tròrgsg chuyệrgsgn thâanvdn mậlcrlt nhưhybe bao ngưhybeufcmi khájhizc.


Đggvmájhizng tiếhtslc rằyvteng, Ambrose lạbgxznh nhạbgxzt cấmdzut tiếhtslng nóyvtei ra: “Chàlhnro mừjbcwng đninsếhtsln vớmbtai Đggvmếhtsl Quốhklac Phưhybeơeuqzng Bắalwnc, Tổmbtang Thốhklang Fiona, chịftyzjhizi ruộrgsgt thịftyzt củzdfda ta, ta đninsãzdfd chờufcm chịftyz từjbcw rấmdzut lâanvdu rồobqgi!”

Giọqshfng nóyvtei xa cájhizch, ájhiznh nhìftyzn lạbgxznh lẽmbtao cóyvte thêmdzum mộrgsgt sựcxed khájhizt májhizu hung tàlhnrn gấmdzup trăggvmm ngàlhnrn lầojtjn thúqkul hoang, đninsiềornku nàlhnry khiếhtsln Fiona tỉancynh tájhizo lạbgxzi, côobqt cảtjpxm thấmdzuy sựcxed khájhizc biệrgsgt hoàlhnrn toàlhnrn khi gặgdonp Ambrose.

“Ngưhybeơeuqzi khôobqtng phảtjpxi Ambrose, em củzdfda ta dùyyib rấmdzut tựcxed tin, dùyyib rấmdzut khôobqtng thísgzoch ta nhưhybeng Ambrose sẽmbta khôobqtng bao giờufcmyvtei chuyệrgsgn vớmbtai ngưhybeufcmi chịftyzlhnry theo kiểotzgu nhưhybe thếhtsl, ngưhybeơeuqzi chỉancy đninsang giảtjpx dạbgxzng lạbgxzi cájhizch ứgubqng xửzdfd củzdfda Ambrose màlhnr thôobqti!” Fiona cao giọqshfng nóyvtei.

“Nóyvtei đninsi, ngưhybeơeuqzi làlhnr kẻobqglhnro? Tạbgxzi sao lạbgxzi khốhklang chếhtsl Ambrose?” Fiona trầojtjm giọqshfng hỏcjpvi vớmbtai mộrgsgt cájhizi nhìftyzn lạbgxznh lùyyibng toájhizt lêmdzun thầojtjn thájhizi củzdfda mộrgsgt vịftyz Tổmbtang Thốhklang.

Akina vừjbcwa nghe Fiona nóyvtei xong thìftyzobqt lậlcrlp tứgubqc đninsornk cao cảtjpxnh giájhizc, côobqt khôobqtng ngờufcm rằyvteng Ambrose nàlhnry lạbgxzi làlhnr giảtjpx, hay nóyvtei đninsúqkulng hơeuqzn Ambrose thậlcrlt đninsãzdfd bịftyz khốhklang chếhtsl triệrgsgt đninsotzg, bịftyz ngưhybeufcmi khájhizc đninsiềornku khiểotzgn nhưhybe mộrgsgt con rốhklai, manh mốhklai nàlhnry nhắalwnc nhởornkobqt vềornk nhữrwfpng ngưhybeufcmi dâanvdn, kểotzg cảtjpx binh linh đninsang phụvmpdc vụvmpd cho Đggvmbgxzi Đggvmếhtsl Ambrose giảtjpx mạbgxzo, họqshfdlmfng nhưhybe Ambrose, họqshfdlmfng bịftyz đninsiềornku khiểotzgn.

Đggvmếhtsl Phưhybeơeuqzng Quốhklac Bắalwnc, khôobqtng, nóyvte khôobqtng phảtjpxi làlhnr mộrgsgt quốhklac gia, nóyvte chỉancylhnr mộrgsgt thếhtsl giớmbtai thuộrgsgc quyềornkn sởornk hữrwfpu tuyệrgsgt đninshklai củzdfda mộrgsgt ngưhybeufcmi duy nhấmdzut, kẻobqg đninsang ẩaruon mìftyznh trong lớmbtap ngụvmpdy trang Ambrose đninsotzg thựcxedc hiệrgsgn kếhtsl hoạbgxzch xấmdzuu xa nàlhnro đninsóyvte bằyvteng cájhizch đninsưhybea Fiona tớmbtai đninsâanvdy.

“Lờufcmi tiêmdzun tri củzdfda Celena đninsãzdfdgubqng nghiệrgsgm.” Akina nghiêmdzum nghịftyz.

“Vậlcrly sao? Ta khôobqtng giỏcjpvi diễyyibn kịftyzch, nhấmdzut làlhnr khi diễyyibn vai Ambrose trưhybembtac mặgdont ngưhybeufcmi chịftyzjhizi đninsájhizng kísgzonh củzdfda hắalwnn.” Ambrose cưhybeufcmi khẽmbta thừjbcwa nhậlcrln, hắalwnn khôobqtng ngạbgxzc nhiêmdzun khi thâanvdn phậlcrln giảtjpx mạbgxzo bịftyz Fiona biếhtslt đninsưhybefpkrc trong vòrgsgng chưhybea đninsếhtsln mộrgsgt phúqkult sau khi gặgdonp mặgdont, nhưhybeng hắalwnn đninsãzdfd hoàlhnrn thàlhnrnh mộrgsgt phầojtjn hai mụvmpdc đninsísgzoch, đninsóyvtelhnr đninsưhybea Fiona tớmbtai trung tâanvdm đninsếhtsl quốhklac, mộrgsgt nơeuqzi màlhnr hắalwnn cóyvte quyềornkn lựcxedc tốhklai cao, quyềornkn sinh sájhizt trăggvmm ngàlhnrn ngưhybeufcmi.

“Ngưhybeơeuqzi làlhnr ai?” Fiona nhấmdzun mạbgxznh câanvdu hỏcjpvi mộrgsgt lầojtjn nữrwfpa.

Mọqshfi thứgubq đninsang sụvmpdp đninsmbta đninshklai vớmbtai Fiona, côobqthybeornkng rằyvteng hôobqtm nay côobqt sẽmbta đninsưhybefpkrc nóyvtei chuyệrgsgn lạbgxzi vớmbtai ngưhybeufcmi thâanvdn nhưhybeng nóyvte lạbgxzi làlhnr mộrgsgt bi kịftyzch khájhizc, Ambrose, đninsgubqa em trai củzdfda côobqt khôobqtng còrgsgn làlhnr chísgzonh mìftyznh, trájhizi tim củzdfda Fiona đninsang đninsau nhóyvtei lêmdzun, cứgubq nhưhybe đninsmbta mộrgsgt bìftyznh mựcxedc đninsen lêmdzun mộrgsgt bứgubqc tranh hoàlhnrn mỹancy, bấmdzut kỳgdon ai cũdlmfng cảtjpxm thấmdzuy tứgubqc giậlcrln.

Ambrose chẳgxieng quan tâanvdm đninsếhtsln sựcxed phẫnnwan nộrgsg củzdfda Fiona, hắalwnn lạbgxznh nhạbgxzt trảtjpx lờufcmi: “Nóyvtei theo cájhizch xưhybeng hôobqt củzdfda cájhizc ngưhybeơeuqzi thìftyz ta chísgzonh làlhnr Venger Vưhybeơeuqzng Giảtjpx, kẻobqg trịftyzftyz Dark Venger, vàlhnrlhnr nỗhybei khiếhtslp sợfpkr củzdfda loàlhnri ngưhybeufcmi cájhizc ngưhybeơeuqzi!”

“Sau khi chiếhtslm lấmdzuy đninsưhybefpkrc trísgzo tuệrgsg củzdfda Ambrose, ta đninsãzdfdhybeornkng nhớmbta hắalwnn bằyvteng cájhizch lấmdzuy đninsi cájhizi têmdzun củzdfda hắalwnn, hiệrgsgn giờufcm ta làlhnr Ambrose Đggvmbgxzi Đggvmếhtsl củzdfda Đggvmếhtsl Quốhklac Dark Venger củzdfda phísgzoa bắalwnc Tâanvdy Châanvdu!”

“Rấmdzut vui khi đninsưhybefpkrc gặgdonp mặgdont, Tổmbtang Thốhklang Fiona!” Ambrose chậlcrlm rãzdfdi nóyvtei.

Fiona, Akina liềornkn kinh ngạbgxzc tớmbtai mứgubqc khóyvte tin: “Venger Vưhybeơeuqzng Giảtjpx?!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.