Bách Quỷ Tập

Chương 100 :

    trước sau   
Trălinsm nălinsm sau.

Bạseskch Nha toàepirn thâocsqn đszedjqpuy máwyliu chạsesky vàepiro La Phùqcvzgmfdn, đszedưocsqezusng lêofldn nújqpui gian nan cuốwqivi cùqcvzng cũvpzjng tớaxmvi đszedloefnh, nàepirng thấbvpvy dưocsqaxmvi câocsqy dung giàepirxtke mộeoolt călinsn nhàepir gỗyknbvpzjwylit. Lòevyxng nàepirng chấbvpvn đszedeoolng, cóxtke mộeoolt cảvgpym giáwylic quen thuộeoolc đszedếnwwpn kìzwkp lạsesk.

Ngưocsqezusi truy sáwylit sau lưocsqng nàepirng khôwhdwng biếnwwpt đszedãyycm mấbvpvt dạseskng từgnkwjqpuc nàepiro. Bạseskch Nha hiếnwwpu kỳgmfd đszedi vàepiro khoảvgpyng sâocsqn đszedưocsqtcvuc hàepirng ràepiro gỗyknb bao bọiysrc, cứauui thêofldm mộeoolt bưocsqaxmvc thìzwkp cảvgpym giáwylic quen thuộeoolc lạseski càepirng mạsesknh mẽaygagmfdn, đszedi đszedếnwwpn trưocsqaxmvc călinsn nhàepir, còevyxn chưocsqa đszedwgity cửraeta vàepiro trong thìzwkp sau lưocsqng truyềtnxrn đszedếnwwpn giọiysrng nam nhâocsqn:

“Nàepirng vềtnxr rồaxmvi àepir.”

Bạseskch Nha kinh ngạseskc quay ngưocsqezusi lạseski, thấbvpvy mộeoolt nam nhâocsqn áwylio trắiysrng khôwhdwng biếnwwpt đszedauuing sau lưocsqng nàepirng từgnkwjqpuc nàepiro.

Gióxtkejqpui thổoqwdi qua, láwyliocsqy dung chạseskm vàepiro nhau pháwylit ra tiếnwwpng xàepiro xạseskc, giốwqivng nhưocsqxtke mộeoolt tinh linh đszedang cưocsqezusi trêofldn đszedóxtke.

Bạseskch Nha đszedtnxr phòevyxng nhìzwkpn hắiysrn, nhưocsqng hắiysrn lạseski cưocsqezusi dịllqtu dàepirng: “Khôwhdwng sao, ta bảvgpyo vệraetepirng.”

Nắiysrng xuâocsqn ấbvpvm áwylip rựaxmvc sáwyling trong đszedôwhdwi mắiysrt, Bạseskch Nha bỗyknbng thấbvpvt thầjqpun, khôwhdwng biếnwwpt tạseski sao lạseski thốwqivt lêofldn: “Ừofld, ta vềtnxr rồaxmvi.”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.