Bạch Kiếm Linh Mã

Chương 9 : Máu nhuộm vạn liễu bảo

    trước sau   
Tốksetc đizgxaijk củiugja linh mãazar quảefju thậbmvzt kinh ngưmrlykwmli, hai ngưmrlykwmli lúiugjc lêlhydn núiugji phảefjui mấjnrzt gầefjun hai giờkwml, nhưmrlyng khi linh mãazar phóqvwbng xuốksetng chỉvbcs trong khoảefjunh khắazarc màiwcf thôpdpyi.

Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh tựvtcxa ngưmrlykwmli vàiwcfo lòpgdhng Vâkjnxn Dậbmvzt Long, hai mắazart khéugjvp hờkwml. Kểxoqf từnjdq khi vềmdpa đizgxếrhqpn Vạlhydn Liễndvsu Bảefjuo thìjnrziwcfng đizgxãazarmrly ưmrlylahzc đizgxếrhqpn giờkwml khắazarc nàiwcfy, cho nêlhydn nhữuqdpng lờkwmli nóqvwbi củiugja Vâkjnxn Dậbmvzt Long trưmrlylahzc khi xuốksetng núiugji tuy khiếrhqpn nàiwcfng hoàiwcfi nghi, song nàiwcfng đizgxãazar khôpdpyng bậbmvzn tâkjnxm đizgxếrhqpn, bởvfdui hạlhydnh phúiugjc chỉvbcs trong khoảefjunh khắazarc làiwcf sẽmfar tiêlhydu tan.

kjnxn Dậbmvzt Long dừnjdqng ngựvtcxa lạlhydi dưmrlylahzi mộaijkt lùosxom câkjnxy thấjnrzp đizgxưmrlya mắazart nhìjnrzn vềmdpa phíwoyga ngọwoygn núiugji dẫqbwpn vàiwcfo bảefjuo, Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh vẫqbwpn nhắazarm mắazart dựvtcxa sámrvat vàiwcfo lòpgdhng chàiwcfng.

Nhữuqdpng thấjnrzy bóqvwbng ngưmrlykwmli thấjnrzp thoámrvang trong bóqvwbng đizgxêlhydm nhậbmvzp nhòpgdha, trong lùosxom câkjnxy thấjnrzp ngoàiwcfi Vạlhydn Liễndvsu Bảefjuo bỗkulkng cóqvwb hai bóqvwbng ngưmrlykwmli phóqvwbng xuốksetng. Lúiugjc nàiwcfy tuy trờkwmli đizgxãazar sẩopmem tốkseti, song Vâkjnxn Dậbmvzt Long vẫqbwpn thấjnrzy rõnjdq nhưmrly thểxoqf ban ngàiwcfy.

Chỉvbcs thấjnrzy hai ngưmrlykwmli đizgxmdpau mặksetc ámrvao thụhyxeng màiwcfu xanh xámrvam, tóqvwbc bạlhydc phơmrly tuổugjvi trạlhydc thấjnrzt tuầefjun, ngưmrlykwmli bêlhydn trámrvai năesnqm chòpgdhm râkjnxu dàiwcfi đizgxếrhqpn ngựvtcxc, màiwcfy đizgxumeong mắazart ưmrlyng, mámrvaqvwbp miệiugjng rộaijkng; ngưmrlykwmli bêlhydn phảefjui râkjnxu ngắazarn xồvbcsm xoàiwcfm, màiwcfy rậbmvzm mắazart xếrhqpch.

Hai ngưmrlykwmli đizgxmdpau khôpdpyng mang theo vũqmoe khíwoyg, cũqmoeng chẳlahzng thèteaam ẩopmen nấjnrzp, đizgxumeong thảefjun nhiêlhydn vàiwcf ra chiềmdpau rấjnrzt kiêlhydu ngạlhydo. Sau đizgxóqvwb lạlhydi cóqvwb bốksetn đizgxlhydi hámrvan lao nhanh đizgxếrhqpn, ngưmrlykwmli nàiwcfo cũqmoeng lưmrlyng giắazart trưmrlykwmlng đizgxao sốksetng vàiwcfng, chia ra đizgxumeong tảefju hữuqdpu hai lãazaro nhâkjnxn. Hai ngưmrlykwmli kếrhqp cậbmvzn mộaijkt nâkjnxng mộaijkt đizgxôpdpyi đizgxoảefjun kíwoygch, mộaijkt tay xámrvach lưmrlyu tinh chùosxoy, hiểxoqfn nhiêlhydn đizgxóqvwbiwcf khíwoyg giớlahzi chuyêlhydn dụhyxeng củiugja hai lãazaro nhâkjnxn.


Theo sau bốksetn gãazar đizgxlhydi hámrvan lạlhydi xuấjnrzt hiệiugjn hai mưmrlyơmrlyi mấjnrzy hámrvan tửfnxf, giăesnqng thàiwcfnh hàiwcfng ngang đizgxumeong sau lưmrlyng sámrvau ngưmrlykwmli.

kjnxn Dậbmvzt Long thấjnrzy vậbmvzy thầefjum nhủiugj:

- Trôpdpyng thámrvai đizgxaijk kiêlhydu căesnqng củiugja hai ngưmrlykwmli, hiểxoqfn nhiêlhydn làiwcf nhâkjnxn vậbmvzt rấjnrzt cóqvwb lai lịbzowch, nhưmrlyng chẳlahzng rõnjdqiwcf thuộaijkc môpdpyn phámrvai nàiwcfo!

Ngay khi Vâkjnxn Dậbmvzt Long đizgxang suy nghĩmfar, trong cụhyxem rừnjdqng trưmrlylahzc mặksett, sámrvau ngưmrlykwmli bỗkulkng phóqvwbng ra sámrvau gãazar trámrvang hámrvan đizgxãazar chặksetn hỏefjui chàiwcfng lúiugjc chiềmdpau, ngưmrlykwmli đizgxumeong giữuqdpa trầefjum giọwoygng quámrvat:

- Cámrvac vịbzowiwcf cao nhâkjnxn phưmrlyơmrlyng nàiwcfo?

azaro nhâkjnxn râkjnxu dàiwcfi vẻykhj khinh miệiugjt khoámrvat tay nóqvwbi:

- Đdqfbi vàiwcfo bámrvao vớlahzi Sởvfdu Nam Nhạlhydn. Thâkjnxn, Hồvbcsng hai việiugjn chủiugj hạlhyd việiugjn Nam Thiêlhydn Môpdpyn bảefjuo y ra đizgxâkjnxy nóqvwbi chuyệiugjn.

Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh nghe nóqvwbi giậbmvzt nảefjuy mìjnrznh, mởvfdu bừnjdqng mắazart ra nhìjnrzn, tuy trờkwmli tốkseti nàiwcfng khôpdpyng trôpdpyng thấjnrzy rõnjdq lắazarm, song qua vóqvwbc dámrvang củiugja hai ngưmrlykwmli, nàiwcfng cũqmoeng nhậbmvzn ra đizgxưmrlyeuflc họwoygiwcf ai, khôpdpyng khỏefjui kinh hãazari kêlhydu lêlhydn:

- Ồiyew! “Thiêlhydn Nam Song Kíwoygch” Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo vàiwcf “Lưmrlyu Tinh truy hồvbcsn” Hồvbcsng Kỳoszu Giao...

Giọwoygng nóqvwbi nàiwcfng ngậbmvzp đizgxefjuy tuyệiugjt vọwoygng, hiểxoqfn nhiêlhydn nàiwcfng biếrhqpt trong Vạlhydn Liễndvsu Bảefjuo quyếrhqpt khôpdpyng mộaijkt ai đizgxbzowch nổugjvi hai ngưmrlykwmli nàiwcfy.

kjnxn Dậbmvzt Long kinh ngạlhydc, buộaijkt miệiugjng hỏefjui:

- Nam Thiêlhydn Môpdpyn? Sởvfdupdpymrlyơmrlyng, vìjnrz sao họwoyg lạlhydi cóqvwb hiềmdpam khíwoygch vớlahzi Vạlhydn Liễndvsu Bảefjuo thếrhqp?

Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh vẻykhj luyếrhqpn tiếrhqpc nhíwoygch ngưmrlykwmli tớlahzi trưmrlylahzc, mắazart ngấjnrzn lệiugj ngoảefjunh lạlhydi nóqvwbi:


- Vâkjnxn côpdpyng tửfnxflhydn đizgxi thôpdpyi, từnjdq đizgxâkjnxy xuốksetng khỏefjui Phong Hàiwcfmfarnh, rẽmfar phảefjui làiwcf đizgxếrhqpn quan đizgxlhydo, côpdpyng tửfnxfazary nhớlahz... Mộaijkng Bìjnrznh nàiwcfy, xin cámrvao biệiugjt!

Đdqfboạlhydn bèteaan toan xuốksetng ngựvtcxa. Vâkjnxn Dậbmvzt Long mắazart ámrvanh lửfnxfa giậbmvzn, nắazarm lấjnrzy cổugjv tay Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh giữuqdp lạlhydi cưmrlykwmli khảefjuy nóqvwbi:

- Sởvfdupdpymrlyơmrlyng chưmrlya trảefju lờkwmli câkjnxu hỏefjui củiugja tạlhydi hạlhyd kia màiwcf?

Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh sợeufl nấjnrzn námrvakjnxu cóqvwb thểxoqf bịbzow hai việiugjn chủiugj củiugja Nam Thiêlhydn Môpdpyn phámrvat hiệiugjn sẽmfar nguy hạlhydi đizgxếrhqpn tíwoygnh mạlhydng Vâkjnxn Dậbmvzt Long, bèteaan giằynoyng mạlhydnh tay, song khôpdpyng vùosxong ra đizgxưmrlyeuflc, bấjnrzt giámrvac sợeuflazari nóqvwbi:

- Vâkjnxn côpdpyng tửfnxfazary buôpdpyng tay ra mau, đizgxxoqfpdpyi đizgxi...

- Sởvfdupdpymrlyơmrlyng, vìjnrz sao Nam Thiêlhydn Môpdpyn lạlhydi xung đizgxaijkt vớlahzi Vạlhydn Liễndvsu Bảefjuo? Nóqvwbi rồvbcsi hẵoszung đizgxi!

Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh thởvfduiwcfi ãazaro nảefjuo, đizgxkwmli ngưmrlykwmli chếrhqpt làiwcf hếrhqpt, lúiugjc nàiwcfy nàiwcfng lạlhydi đizgxâkjnxm ra bìjnrznh tĩmfarnh lạlhyd, đizgxưmrlya tay sửfnxfa lạlhydi làiwcfn tóqvwbc rốkseti, cưmrlykwmli héugjvo hắazart nóqvwbi:

- Mộaijkng Bìjnrznh cũqmoeng khôpdpyng rõnjdq lắazarm, chỉvbcs nhớlahzesnqm rồvbcsi hai việiugjn chủiugjiwcfy từnjdqng đizgxếrhqpn chơmrlyi bổugjvn bảefjuo. Trong lúiugjc támrvan gẫqbwpu đizgxãazar bảefjuo gia phụhyxe đizgxnjdqng truy lạlhydc vềmdpa hạlhyd lạlhydc củiugja Vâkjnxn gia nữuqdpa. Gia phụhyxe vốksetn tíwoygnh quậbmvzt cưmrlykwmlng nêlhydn đizgxãazar cựvtcx tuyệiugjt. Trưmrlylahzc khi ra đizgxi hai ngưmrlykwmli từnjdqng bảefjuo gia phụhyxe sau nàiwcfy ắazart sẽmfar hốkseti hậbmvzn. Ôhizgi! Vâkjnxn côpdpyng tửfnxf, chốksetn giang hồvbcs thậbmvzt lắazarm thịbzow phi, phảefjui chi nhưmrlypdpyng tửfnxf thìjnrz tốksett biếrhqpt mấjnrzy!

kjnxn Dậbmvzt Long mắazart bỗkulkng rựvtcxc vẻykhj ghêlhyd rợeufln, nhếrhqpch môpdpyi cưmrlykwmli nóqvwbi:

- Nhưmrly tạlhydi hạlhyd ưmrly? Tốksett hay khôpdpyng rồvbcsi côpdpymrlyơmrlyng sẽmfarnjdq ngay!

Đdqfboạlhydn lạlhydi lẩopmem bẩopmem nóqvwbi mộaijkt mìjnrznh:

- Vìjnrzkjnxn gia, lạlhydi làiwcfjnrzkjnxn gia, cámrvac ngưmrlyơmrlyi đizgxếrhqpn thậbmvzt khôpdpyng đizgxúiugjng lúiugjc.

Giọwoygng nóqvwbi lạlhydnh đizgxếrhqpn mứumeoc khiếrhqpn ngưmrlykwmli nghe tưmrlyvfdung chừnjdqng nhưmrly bịbzowmrlyi vàiwcfo hốksetesnqng.


Sựvtcx thay đizgxugjvi đizgxaijkt ngộaijkt củiugja Vâkjnxn Dậbmvzt Long khiếrhqpn Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh hốksett hoảefjung kêlhydu lêlhydn:

- Vâkjnxn côpdpyng tửfnxf...

Thốksett nhiêlhydn, ba tiếrhqpng rúiugj thảefjum thiếrhqpt vang lêlhydn...

kjnxn Dậbmvzt Long ngẩopmeng lêlhydn nhìjnrzn, nhữuqdpng thấjnrzy ba trámrvang hámrvan Vạlhydn Liễndvsu Bảefjuo đizgxãazar bịbzow hai trong sốkset bốksetn gãazar đizgxlhydi hámrvan đizgxámrvanh văesnqng bay ra xa ngoàiwcfi hai trưmrlyeuflng, rơmrlyi xuốksetng đizgxjnrzt bấjnrzt đizgxaijkng, khôpdpyng hềmdpaqvwb tiếrhqpng giao thủiugj hay tiếrhqpng quámrvat thámrvao, hiểxoqfn nhiêlhydn sựvtcx việiugjc xảefjuy ra chỉvbcs trong mộaijkt chiêlhydu.

kjnxn Dậbmvzt Long khôpdpyng khỏefjui giậbmvzt mìjnrznh thầefjum nhủiugj:

- Ngưmrlykwmli củiugja Nam Thiêlhydn Môpdpyn quảefjuqmoeng cóqvwbiwcfi miếrhqpng, thảefjuo nàiwcfo ngôpdpyng cuồvbcsng đizgxếrhqpn vậbmvzy.

Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh lạlhydi giằynoyng tay, vớlahzi giọwoygng van vỉvbcsqvwbi:

- Vâkjnxn côpdpyng tửfnxfazary buôpdpyng Mộaijkng Bìjnrznh ra đizgxi!

kjnxn Dậbmvzt Long kéugjvo mạlhydnh, Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh lạlhydi ngãazariwcfo lòpgdhng chàiwcfng. Ngay khi ấjnrzy mộaijkt chuỗkulki cưmrlykwmli khinh mạlhydn vang lêlhydn vàiwcfqvwbi:

- Cámrvac ngưmrlyơmrlyi còpgdhn chưmrlya chịbzowu vàiwcfo thôpdpyng bámrvao, chảefju lẽmfar thậbmvzt muốksetn chếrhqpt cảefju ưmrly?

kjnxn Dậbmvzt Long bỗkulkng trầefjum giọwoygng nóqvwbi:

- Sởvfdupdpymrlyơmrlyng hãazary ngồvbcsi yêlhydn, Vạlhydn Liễndvsu Bảefjuo chẳlahzng thểxoqf bịbzow hủiugjy diệiugjt đizgxưmrlyeuflc. Hồvbcsng Ảhuabnh đizgxi nàiwcfo!

Trong thoámrvang chốksetc Vâkjnxn Dậbmvzt Long đizgxãazar nhưmrly biếrhqpn thàiwcfnh mộaijkt ngưmrlykwmli khámrvac, lờkwmli nóqvwbi củiugja chàiwcfng nhưmrly chúiugja tểxoqf cảefjuqmoe trụhyxe, khiếrhqpn ngưmrlykwmli khôpdpyng đizgxiugj can đizgxefjum chốksetng lạlhydi.


Linh mãazar lậbmvzp tứumeoc tung vóqvwb, tiếrhqpng chuôpdpyng lảefjunh lóqvwbt reo vang, trong đizgxêlhydm tốkseti tĩmfarnh mịbzowch càiwcfng thêlhydm chóqvwbi tai. Hai việiugjn chủiugj nghe tiếrhqpng liềmdpan giậbmvzt mìjnrznh, cùosxong lúiugjc quay lạlhydi, rồvbcsi thìjnrz tấjnrzt cảefju mọwoygi ngưmrlykwmli cũqmoeng lầefjun lưmrlyeuflt quay lạlhydi.

Lậbmvzp tứumeoc, mọwoygi ngưmrlykwmli giậbmvzt nẩopmey mìjnrznh, hai lãazaro nhâkjnxn cao ngạlhydo cũqmoeng đizgxmdpau biếrhqpn sắazarc.

azaro nhâkjnxn râkjnxu dàiwcfi lạlhydnh lùosxong nóqvwbi:

- Tiểxoqfu tửfnxf, ngưmrlyơmrlyi làiwcf thâkjnxn hay đizgxbzowch vớlahzi Vạlhydn Liễndvsu Bảefjuo?

Trong khi nóqvwbi mắazart chòpgdhng chọwoygc nhìjnrzn vàiwcfo linh mãazar.

kjnxn Dậbmvzt Long buôpdpyng tiếrhqpng cưmrlykwmli sắazarc lạlhydnh:

- Lãazaro khôpdpyng xứumeong đizgxámrvang đizgxxoqf hỏefjui!

Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh hoảefjung kinh:

- Vâkjnxn côpdpyng tửfnxf...

azaro nhâkjnxn râkjnxu dàiwcfi cưmrlykwmli to:

- Ha ha... Trêlhydn cõnjdqi đizgxkwmli nàiwcfy lạlhydi cóqvwb đizgxiềmdpau màiwcf Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo ta khôpdpyng xứumeong đizgxámrvang đizgxxoqf hỏefjui, ha ha...

Dứumeot lờkwmli, quắazarc mắazart trầefjum giọwoygng nóqvwbi tiếrhqpp:

- Bắazart lấjnrzy hắazarn cho ta, khôpdpyng đizgxưmrlyeuflc làiwcfm tổugjvn thưmrlyơmrlyng đizgxếrhqpn ngựvtcxa...


Trong sốkset hai mưmrlyơmrlyi mấjnrzy hámrvan tửfnxf lậbmvzp tứumeoc hai ngưmrlykwmli xôpdpyng ra, buôpdpyng tiếrhqpng quámrvat vang tung mìjnrznh lao tớlahzi, vung tay vớlahzi chiêlhydu “Ngũqmoe trảefjuo câkjnxu hồvbcsn” cùosxong chộaijkp vàiwcfo yếrhqpt hầefjuu Vâkjnxn Dậbmvzt Long, ra tay cựvtcxc nhanh vàiwcf hung mãazarnh, thâkjnxn phậbmvzn tùosxoy tùosxong màiwcfqvwbnjdqpdpyng dưmrlykwmlng ấjnrzy, quảefjuiwcf đizgxámrvang gờkwmlm.

Ngay khi ấjnrzy, hai bóqvwbng ngưmrlykwmli từnjdq trong bảefjuo phóqvwbng vúiugjt ra.

Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh thấjnrzy vậbmvzy khôpdpyng khỏefjui kinh hoàiwcfng thấjnrzt sắazarc, nàiwcfng vẫqbwpn tin chắazarc làiwcfkjnxn Dậbmvzt Long khôpdpyng hềmdpa biếrhqpt võnjdqpdpyng, hai tay vộaijki vung lêlhydn toan đizgxaijkng thủiugj, song Vâkjnxn Dậbmvzt Long tay trámrvai đizgxãazar nhanh nhưmrly chớlahzp kéugjvo hai tay nàiwcfng xuốksetng, vàiwcf ngay lúiugjc ấjnrzy thếrhqppdpyng củiugja hai gãazar đizgxlhydi hámrvan cũqmoeng đizgxếrhqpn cámrvach chàiwcfng chừnjdqng ba tấjnrzc.

Mộaijkt chuỗkulki cưmrlykwmli dàiwcfi vôpdpyosxong sắazarc lạlhydnh vang lêlhydn, nhưmrly thấjnrzy tay phảefjui chàiwcfng đizgxopmey lêlhydn cựvtcxc nhanh, hai tiếrhqpng rúiugj thảefjum thiếrhqpt phámrva vỡlahz đizgxêlhydm khôpdpyng tĩmfarnh mịbzowch, “phịbzowch” mộaijkt tiếrhqpng, hai ngưmrlykwmli cùosxong lúiugjc ngãazaresnqn kềmdpanh, linh mãazar giơmrly cao hai vóqvwb trưmrlylahzc đizgxumeong thẳlahzng lêlhydn, tiếrhqpng chuôpdpyng reo vang, “bộaijkp bộaijkp” hai tiếrhqpng, hai gãazar đizgxlhydi hámrvan sọwoygazaro vỡlahzmrvat.

Diễndvsn tiếrhqpn quámrva nhanh vàiwcf đizgxaijkt ngộaijkt, mọwoygi ngưmrlykwmli hiệiugjn diệiugjn thảefjuy đizgxmdpau sửfnxfng sốksett kinh hoàiwcfng.

Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo nhưmrly chợeuflt nhớlahz ra, lậbmvzp tứumeoc mặksett támrvai ngắazart, vừnjdqa buộaijkt miệiugjng thốksett ra mộaijkt tiếrhqpng “Linh”, bỗkulkng nghe từnjdq phíwoyga Vạlhydn Liễndvsu Bảefjuo vang lêlhydn tiếrhqpng cưmrlykwmli đizgxinh tai:

- Ha ha... Tiếrhqpng chuôpdpyng đizgxãazar khua vang rồvbcsi!

Thoámrvang dừnjdqng, đizgxoạlhydn lạlhydi hôpdpylhydn nhưmrly sấjnrzm rềmdpan:

- Thấjnrzt hảefjui dưmrlyeuflc linh mãazar, bạlhydch kiếrhqpm tảefjuo thiêlhydn hạlhyd...

Vừnjdqa dứumeot tiếrhqpng, mộaijkt bóqvwbng ngưmrlykwmli nhưmrlymrlyn gióqvwb lốksetc lưmrlylahzt qua đizgxefjuu mọwoygi ngưmrlykwmli, rơmrlyi xuốksetng trưmrlylahzc đizgxefjuu ngựvtcxa Vâkjnxn Dậbmvzt Long, chíwoygnh làiwcf “Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh. Vạlhydn Liễndvsu Bảefjuo chủiugj Sởvfdu Nam Nhạlhydn đizgxaijkng thâkjnxn vớlahzi y cùosxong mộaijkt lúiugjc, bấjnrzy giờkwml chỉvbcs mớlahzi đizgxi đizgxưmrlyeuflc nửfnxfa đizgxưmrlykwmlng, song tiếrhqpng nóqvwbi củiugja Lôpdpyi Mãazarnh, ôpdpyng cũqmoeng nghe đizgxưmrlyeuflc hếrhqpt sứumeoc rõnjdqiwcfng.

Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh ngơmrly ngẩopmen nhìjnrzn “Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh đizgxang cung kíwoygnh đizgxumeong trưmrlylahzc đizgxefjuu ngựvtcxa, ngẩopmeng lêlhydn nhìjnrzn vàiwcfo mặksett Vâkjnxn Dậbmvzt Long nóqvwbi:

- Vâkjnxn côpdpyng tửfnxfiwcf Bạlhydch Kiếrhqpm Linh Mãazar ưmrly?

kjnxn Dậbmvzt Long cưmrlykwmli kiêlhydn quyếrhqpt:

- Tạlhydi hạlhyd đizgxãazarqvwbi rồvbcsi, Vạlhydn Liễndvsu Bảefjuo khôpdpyng thểxoqfiwcfo bịbzow hủiugjy diệiugjt đizgxưmrlyeuflc.

“Thiêlhydn Nam Song Kíwoygch” Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo vàiwcf “” Hồvbcsng Kỳoszu Giao vừnjdqa nghe câkjnxu khẩopmeu hiệiugju đizgxãazar đizgxưmrlyeuflc đizgxvbcsn đizgxlhydi gầefjun trăesnqm năesnqm qua, lòpgdhng càiwcfng tin con ngựvtcxa nàiwcfy chíwoygnh làiwcf linh mãazar, nhưmrlyng lạlhydi khôpdpyng tin Vâkjnxn Dậbmvzt Long làiwcf chủiugj nhâkjnxn củiugja nóqvwb. Kẻykhj duy nhấjnrzt họwoyg e ngạlhydi làiwcf “Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh, mặksetc dùosxo họwoyg thấjnrzy tuổugjvi támrvac khôpdpyng đizgxúiugjng, bởvfdui danh hiệiugju củiugja “Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh đizgxãazar vang lừnjdqng hoàiwcfn vũqmoe từnjdq hồvbcsi sámrvau mưmrlyơmrlyi năesnqm trưmrlylahzc.

iugjc nàiwcfy, Vạlhydn Liễndvsu Bảefjuo chủiugj Sởvfdu Nam Nhạlhydn cũqmoeng đizgxãazar đizgxếrhqpn nơmrlyi, ôpdpyng kinh dịbzowmrlylahzt nhìjnrzn “Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh, khôpdpyng màiwcfng đizgxếrhqpn ngưmrlykwmli củiugja Nam Thiêlhydn Môpdpyn, hưmrlylahzng vềmdpakjnxn Dậbmvzt Long nóqvwbi:

- Vâkjnxn côpdpyng tửfnxflhydn đizgxi thôpdpyi, hôpdpym nay Sởvfdu mỗkulkqvwb khámrvach quýnjdq đizgxếrhqpn viếrhqpng, xin thứumeo cho khôpdpyng thểxoqf tiễndvsn đizgxưmrlya.

Giọwoygng nóqvwbi ôpdpyng vẫqbwpn hếrhqpt sứumeoc ung dung.

“Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh đizgxãazarmrlyeuflt ngàiwcfn dặksetm xa đizgxếrhqpn đizgxâkjnxy, mụhyxec đizgxíwoygch chíwoygnh làiwcf muốksetn hoạlhydt đizgxaijkng tay châkjnxn trong suốksett bốksetn mưmrlyơmrlyi năesnqm qua đizgxãazar ngưmrlyng nghỉvbcs, nghe nóqvwbi liềmdpan sợeuflkjnxn Dậbmvzt Long bỏefju đizgxi, khôpdpyng chờkwml chàiwcfng lêlhydn tiếrhqpng đizgxãazar tranh trưmrlylahzc nóqvwbi:

- Bậbmvzy nàiwcfo, nếrhqpu bọwoygn nàiwcfy muốksetn đizgxi thìjnrz đizgxâkjnxu chờkwml đizgxếrhqpn bâkjnxy giờkwml?

Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh vốksetn đizgxãazar quyếrhqpn luyếrhqpn Vâkjnxn Dậbmvzt Long, giờkwml nghe lờkwmli nóqvwbi củiugja “Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh nhưmrlyqvwbopmen ýnjdq, lòpgdhng hy vọwoygng chợeuflt nảefjuy sinh, buộaijkt miệiugjng nóqvwbi:

- Cha, Bạlhydch Kiếrhqpm...

Sởvfdu Nam Nhạlhydn trừnjdqng mắazart ngắazart lờkwmli:

- Khôpdpyng đizgxưmrlyeuflc nóqvwbi bậbmvzy!

Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo vàiwcf Hồvbcsng Kỳoszu Giao vốksetn đizgxãazar khôpdpyng tin Vâkjnxn Dậbmvzt Long làiwcf chủiugj nhâkjnxn Bạlhydch Kiếrhqpm Linh Mãazar, giờkwml lạlhydi thấjnrzy Sởvfdu Nam Nhạlhydn ngắazart lờkwmli phủiugj nhậbmvzn, niềmdpam tin càiwcfng gia tăesnqng, lòpgdhng sợeuflazari tan biếrhqpn, liềmdpan mai mỉvbcsa cưmrlykwmli to:

- Ha ha... Sởvfdu bảefjuo chủiugj nghĩmfar thậbmvzt chu đizgxámrvao. Bạlhydch Kiếrhqpm Linh Mãazar đizgxãazar xuấjnrzt hiệiugjn tạlhydi Thámrvai Sơmrlyn đizgxãazariwcfm chấjnrzn đizgxaijkng thiêlhydn hạlhyd, tíwoygnh thờkwmli gian quảefju đizgxiugj đizgxxoqf đizgxếrhqpn đizgxâkjnxy, nhữuqdpng cóqvwb đizgxiềmdpau bảefjuo chủiugj khôpdpyng nêlhydn chọwoygn mộaijkt ngưmrlykwmli trẻykhj nhưmrly vậbmvzy... ha ha...

njdqiwcfng lãazaro muốksetn nóqvwbi Vâkjnxn Dậbmvzt Long làiwcf kẻykhj giảefju mạlhydo.

kjnxn Dậbmvzt Long quéugjvt mắazart nhìjnrzn Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh mắazart ngậbmvzp vẻykhj kinh hoàiwcfng, chỉvbcs buôpdpyng tiếrhqpng cưmrlykwmli sắazarc lạlhydnh, khôpdpyng thèteaam lêlhydn tiếrhqpng.

“Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh khôpdpyng dằynoyn đizgxưmrlyeuflc, tứumeoc giậbmvzn quámrvat:

- Quâkjnxn khốksetn kiếrhqpp, ngưmrlyơmrlyi khôpdpyng biếrhqpt thìjnrzazary ngậbmvzm cámrvai miệiugjng thốkseti lạlhydi, lámrvat nữuqdpa xuốksetng dưmrlylahzi đizgxbzowa ngụhyxec màiwcf hỏefjui Diêlhydm Vưmrlyơmrlyng.

Thâkjnxn, Hồvbcsng nghe nóqvwbi cảefju giậbmvzn, “Lưmrlyu Tinh Truy Hồvbcsn” Hồvbcsng Kỳoszu Giao đizgxanh giọwoygng nóqvwbi:

- Cámrvac hạlhyd đizgxbzownh can thiệiugjp phảefjui khôpdpyng?

“Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh trừnjdqng mắazart, hung quang rừnjdqng rựvtcxc, quámrvat:

- Gìjnrziwcf can thiệiugjp, mỗkulk đizgxếrhqpn đizgxâkjnxy làiwcf đizgxxoqfiwcfm thịbzowt cámrvac ngưmrlyơmrlyi đizgxjnrzy!

Sởvfdu Nam Nhạlhydn khôpdpyng muốksetn Vâkjnxn Dậbmvzt Long bịbzow liêlhydn lụhyxey, vộaijki ưmrlylahzn ngựvtcxc tiếrhqpn ra trầefjum giọwoygng nóqvwbi:

- Nam Thiêlhydn Môpdpyn cóqvwb đizgxiềmdpau gìjnrz cứumeo việiugjc tíwoygnh toámrvan vớlahzi Sởvfdu mỗkulk, họwoygiwcf khámrvach củiugja Vạlhydn Liễndvsu Bảefjuo, vôpdpy can vớlahzi cámrvac vịbzow.

“Thiêlhydn Nam Song Kíwoygch” Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo cưmrlykwmli khảefjuy:

- Bảefjuo chủiugj, việiugjc củiugja chíwoygnh bảefjun thâkjnxn mìjnrznh màiwcfpgdhn lo khôpdpyng xong, lạlhydi còpgdhn bậbmvzn tâkjnxm đizgxếrhqpn kẻykhj khámrvac. Hừnjdq hừnjdq, bảefjuo chủiugj chỉvbcs mộaijkt mìjnrznh ứumeong phóqvwb ưmrly?

Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh tung mìjnrznh xuốksetng ngựvtcxa, tiếrhqpn tớlahzi cao giọwoygng nóqvwbi:

- Còpgdhn cóqvwb tiểxoqfu nữuqdp nữuqdpa!

Đdqfboạlhydn cưmrlykwmli khảefjuy nóqvwbi tiếrhqpp:

- Vạlhydn Liễndvsu Bảefjuo chưmrlya từnjdqng đizgxazarc tộaijki vớlahzi Nam Thiêlhydn Môpdpyn, vìjnrz lẽmfarjnrz cứumeo muốksetn bứumeoc hạlhydi gia phụhyxe thếrhqp hảefju?

“Lưmrlyu Tinh Truy Hồvbcsn” quéugjvt mắazart nhìjnrzn đizgxưmrlykwmlng dẫqbwpn vàiwcfo bảefjuo, đizgxoạlhydn cưmrlykwmli khảefjuy nóqvwbi:

- Lầefjun đizgxefjuu tiêlhydn đizgxếrhqpn đizgxâkjnxy bọwoygn nàiwcfy đizgxãazarqvwbi rồvbcsi, bảefjuo chủiugj rồvbcsi sẽmfar hốkseti hậbmvzn, ngoàiwcfi ra chẳlahzng cầefjun phảefjui nóqvwbi nữuqdpa, Sởvfdu bảefjuo chủiugj muốksetn bọwoygn lãazaro phu phảefjui đizgxaijkng thủiugj thậbmvzt ưmrly?

Sởvfdu Nam Nhạlhydn nhưmrlylahzng cao màiwcfy kiếrhqpm, trầefjum giọwoygng nóqvwbi:

- Tạlhydi hạlhyd khôpdpyng tựvtcxmrlyeuflng sứumeoc mìjnrznh, quyếrhqpt hy sinh đizgxxoqf bảefjuo vệiugj gia bảefjuo, nhữuqdpng mong hai vịbzowazary buôpdpyng tha cho nhữuqdpng ngưmrlykwmli khôpdpyng am tưmrlykwmlng võnjdqpdpyng, xin mờkwmli hai vịbzow!

“Thiêlhydn Nam Song Kíwoygch” Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo mắazart rựvtcxc tinh quang nóqvwbi:

- Đdqfbưmrlyeuflc, bảefjuo chủiugj thẳlahzng thắazarn lắazarm, hai ngưmrlykwmli hãazary ra đizgxâkjnxy tiếrhqpp Sởvfdu bảefjuo chủiugj xem nàiwcfo!

Hai trong sốkset bốksetn đizgxlhydi hámrvan hộaijk vệiugj lậbmvzp tứumeoc phóqvwbng ra, chẳlahzng nóqvwbi mộaijkt lờkwmli nàiwcfo lao bổugjviwcfo Sởvfdu Nam Nhạlhydn, xuấjnrzt thủiugj nhanh khôpdpyn tảefju.

Sởvfdu Nam Nhạlhydn sợeufl ámrvai nữuqdp ra tay, bèteaan bấjnrzm bụhyxeng buôpdpyng tiếrhqpng gầefjum vang, song chưmrlyvfdung cùosxong tung ra đizgxóqvwbn tiếrhqpp, kìjnrznh lựvtcxc vôpdpyosxong mạlhydnh mẽmfar.

“Ầoeaym” mộaijkt tiếrhqpng vang dộaijki, sámrvau chưmrlyvfdung va chạlhydm, cámrvat đizgxámrva bay mùosxo mịbzowt, Sởvfdu Nam Nhạlhydn lùosxoi sau hai bưmrlylahzc, hai cámrvanh tay têlhyd dạlhydi. Hai gãazar đizgxlhydi hámrvan cùosxong lùosxoi sau mộaijkt bưmrlylahzc, cũqmoeng khíwoyg huyếrhqpt sôpdpyi sụhyxec.

“Lưmrlyu Tinh Truy Hồvbcsn” Hồvbcsng Kỳoszu Giao thấjnrzy vậbmvzy thầefjum nhủiugj:

- Sởvfdu Nam Nhạlhydn quảefju nhiêlhydn côpdpyng lựvtcxc chẳlahzng kéugjvm, trong võnjdqkjnxm hiệiugjn nay ngưmrlykwmli cóqvwb thểxoqf mộaijkt chiêlhydu đizgxopmey lui đizgxưmrlyeuflc hai ngưmrlykwmli nàiwcfy thậbmvzt chẳlahzng cóqvwb bao nhiêlhydu.

“Thiêlhydn Nam Song Kíwoygch” Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo cưmrlykwmli vang:

- Ha ha... bọwoygn lãazaro phụhyxe lặksetn lộaijki bao dặksetm đizgxưmrlykwmlng đizgxếrhqpn đizgxâkjnxy thậbmvzt làiwcf thừnjdqa thãazari.

Đdqfbaijkt nhiêlhydn, mộaijkt giọwoygng nóqvwbi sắazarc lạlhydnh tộaijkt cùosxong vang lêlhydn:

- Nhịbzow vịbzow mang theo ngưmrlykwmli e rằynoyng chưmrlya đizgxiugj đizgxâkjnxu.

Ngưmrlykwmli lêlhydn tiếrhqpng chíwoygnh làiwcfkjnxn Dậbmvzt Long, chẳlahzng mộaijkt ai trôpdpyng thấjnrzy chàiwcfng đizgxãazar đizgxámrvap xuốksetng cạlhydnh Sởvfdu Nam Nhạlhydn nhưmrly thếrhqpiwcfo.

Hai gãazar đizgxlhydi hámrvan mộaijkt chiêlhydu giàiwcfnh đizgxưmrlyeuflc thưmrlyeuflng phong, vừnjdqa đizgxbzownh ra oai trưmrlylahzc mặksett hai vịbzow việiugjn chủiugj thìjnrz bịbzowkjnxn Dậbmvzt Long chen vàiwcfo, liềmdpan tứumeoc giậbmvzn quámrvat:

- Tiểxoqfu tửfnxf muốksetn chếrhqpt!

Liềmdpan tứumeoc cùosxong lao bổugjv tớlahzi, vung chưmrlyvfdung côpdpyng thẳlahzng vàiwcfo ngựvtcxc Vâkjnxn Dậbmvzt Long.

Sởvfdu Nam Nhạlhydn vộaijki tạlhydt ngưmrlykwmli sang, vừnjdqa đizgxbzownh ra tay...

Bỗkulkng nghe, “Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh cưmrlykwmli vang:

- Ha ha... kẻykhj muốksetn chếrhqpt chíwoygnh làiwcf hai têlhydn nhãazari ranh cámrvac ngưmrlyơmrlyi đizgxjnrzy!

Ngay khi ấjnrzy, Sởvfdu Nam Nhạlhydn bỗkulkng cảefjum thấjnrzy cổugjv tay bịbzow ngưmrlykwmli nắazarm giữuqdp, chưmrlya kịbzowp hiểxoqfu việiugjc gìjnrz xảefjuy ra, đizgxãazar bịbzow ngưmrlykwmli kéugjvo lùosxoi ra sau hơmrlyn trưmrlyeuflng.

Châkjnxn chưmrlya chạlhydm đizgxjnrzt, chỉvbcs nghe “soạlhydt” mộaijkt tiếrhqpng, liềmdpan sau đizgxóqvwbiwcf mộaijkt tiếrhqpng rúiugj thảefjum khốksetc.

Sởvfdu Nam Nhạlhydn sửfnxfng sốksett ngẩopmeng lêlhydn nhìjnrzn nhữuqdpng thấjnrzy mámrvau văesnqng tung tóqvwbe, mộaijkt tiếrhqpng rúiugj thảefjum lạlhydi vang lêlhydn, mộaijkt bóqvwbng ngưmrlykwmli bay thẳlahzng ra xa bảefjuy támrvam trưmrlyeuflng, chúiugj mắazart nhìjnrzn kỹmrva, nhữuqdpng thấjnrzy “Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh mỗkulki tay xámrvach mộaijkt nửfnxfa thâkjnxn ngưmrlykwmli mámrvau me đizgxefjum đizgxìjnrza, bâkjnxy giờkwml ôpdpyng mớlahzi hiểxoqfu việiugjc gìjnrz đizgxãazar xảefjuy ra, bấjnrzt giámrvac giậbmvzt mìjnrznh kinh hãazari.

Hai mưmrlyơmrlyi mấjnrzy gãazar đizgxlhydi hámrvan thấjnrzy quámrvai vậbmvzt nhưmrly thểxoqfmrlyn tinh nàiwcfy chưmrlya đizgxefjuy mộaijkt chiêlhydu đizgxãazarugjvmrvac hai trong bốksetn thịbzow vệiugj củiugja hai vịbzow việiugjn chủiugj, khôpdpyng khỏefjui kinh hoàiwcfng thấjnrzt sắazarc, vộaijki lụhyxec tụhyxec rúiugjt kim bốkseti đizgxao ra cầefjum tay.

iugjc nàiwcfy, “Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh đizgxang ngoámrvai lạlhydi nhìjnrzn Vâkjnxn Dậbmvzt Long toéugjvt miệiugjng cưmrlykwmli, thìjnrz ra lãazaro chưmrlya đizgxưmrlyeuflc lệiugjnh màiwcf đizgxãazar tựvtcx ýnjdq ra tay, sợeuflkjnxn Dậbmvzt Long quởvfdu trámrvach.

azaro ngoámrvai lạlhydi nhưmrly vậbmvzy thậbmvzt làiwcf mộaijkt dịbzowp may hiếrhqpm cóqvwb cho nhữuqdpng ngưmrlykwmli đizgxumeong sau lưmrlyng, hai gãazar đizgxlhydi hámrvan liềmdpan nhóqvwbn nhéugjvn tiếrhqpn tớlahzi, vung đizgxao nhắazarm đizgxvbcsnh đizgxefjuu Lôpdpyi Mãazarnh bổugjv xuốksetng.

Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh tâkjnxm thầefjun vừnjdqa ổugjvn đizgxbzownh, ngẩopmeng lêlhydn thấjnrzy vậbmvzy lậbmvzp tứumeoc théugjvt lêlhydn kinh hãazari, nhưmrlyng Vâkjnxn Dậbmvzt Long thìjnrz vẫqbwpn đizgxiềmdpam nhiêlhydn nhưmrly khôpdpyng.

“Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh vụhyxet quay lạlhydi, hai tay đizgxưmrlya lêlhydn đizgxlahz, hai ngọwoygn kim bốkseti đizgxao cùosxong lúiugjc chéugjvm trúiugjng vàiwcfo tay, hai gãazar đizgxlhydi hámrvan chỉvbcs cảefjum thấjnrzy hổugjv khẩopmeu đizgxau buốksett nhưmrly chéugjvm vàiwcfo đizgxámrva xanh, hai ngọwoygn đizgxao đizgxmdpau vuộaijkt khỏefjui tay bay đizgxi.

“Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh quámrvat vang:

- Cúiugjt ngay!

Liềmdpan tứumeoc vung tay, chỉvbcs thầefjuy màiwcfu đizgxefju loámrvang lêlhydn, hai nửfnxfa thâkjnxn ngưmrlykwmli đizgxãazar chia nhau quéugjvt ra, hai gãazar đizgxlhydi hámrvan chưmrlya kịbzowp hoàiwcfn hồvbcsn đizgxãazar bịbzow đizgxámrvanh trúiugjng đizgxvbcsnh đizgxefjuu, rúiugjlhydn mộaijkt tiếrhqpng thảefjum thiếrhqpt vỡlahz sọwoyg chếrhqpt ngay, vàiwcfesnqng bay ra xa támrvam thưmrlylahzc.

Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo vàiwcf Hồvbcsng Kỳoszu Giao thấjnrzy Huyếrhqpt Si dùosxong hai tay đizgxlahz đizgxao, nỗkulki hoàiwcfi nghi trong lòpgdhng liềmdpan tan biếrhqpn, bấjnrzt giámrvac đizgxvbcsng thanh kêlhydu lêlhydn:

- “Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh!

kjnxn Dậbmvzt Long mắazart ámrvanh lêlhydn sắazarc lạlhydnh. trầefjum giọwoygng nóqvwbi:

- Lôpdpyi Mãazarnh, hãazary đizgxưmrlya chúiugjng lêlhydn đizgxưmrlykwmlng!

“Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh khoámrvai trámrva, trừnjdqng mắazart lêlhydn, sámrvat cơmrly bừnjdqng dậbmvzy, cấjnrzt giọwoygng sang sảefjung:

- Vâkjnxng, xin tiểxoqfu cung chủiugjazary vạlhydn lầefjun yêlhydn tâkjnxm, chưmrlya từnjdqng mộaijkt ai đizgxưmrlyeuflc sốksetng còpgdhn trong tay Huyếrhqpt Si cảefju.

Đdqfboạlhydn xoay ngưmrlykwmli nhưmrly ngọwoygn thámrvap sắazart, tung mìjnrznh lao vàiwcfo đizgxámrvam đizgxôpdpyng.

Hai cha con họwoyg Sởvfdu vừnjdqa nghe nóqvwbi quámrvai vậbmvzt nàiwcfy chíwoygnh làiwcf “Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh, mộaijkt trong sốksetesnqm đizgxlhydi ma vưmrlyơmrlyng theo lờkwmli đizgxvbcsn đizgxlhydi trêlhydn chốksetn giang hồvbcs, lậbmvzp tứumeoc kinh hoàiwcfng thấjnrzt sắazarc, bàiwcfng hoàiwcfng ngoảefjunh lạlhydi nhìjnrzn Vâkjnxn Dậbmvzt Long, lắazarp bắazarp nóqvwbi:

- Vâkjnxn côpdpyng tửfnxf... làiwcf... ai vậbmvzy?

kjnxn Dậbmvzt Long nhếrhqpch môpdpyi cưmrlykwmli, trầefjum giọwoygng nóqvwbi:

- Sởvfdu bảefjuo chủiugjazary ởvfdu lạlhydi đizgxâkjnxy bảefjuo vệiugj cho lệiugjnh ámrvai!

Đdqfboạlhydn chỉvbcs thấjnrzy bóqvwbng ngưmrlykwmli nhấjnrzp nhoámrvang, chàiwcfng đizgxãazar đizgxumeong cảefjun trưmrlylahzc mặksett Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo vàiwcf Hồvbcsng Kỳoszu Giao đizgxang chuẩopmen bịbzow tham chiếrhqpn, giọwoygng sắazarc lạlhydnh nóqvwbi:

- Hai vịbzow đizgxếrhqpn đizgxâkjnxy phảefjui chăesnqng đizgxãazar phụhyxeng mệiugjnh củiugja chủiugj nhâkjnxn Huyếrhqpt Bi?

Vừnjdqa thấjnrzy cóqvwb ngưmrlykwmli cảefjun đizgxưmrlykwmlng, Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo vàiwcf Hồvbcsng Kỳoszu Giao lậbmvzp tứumeoc bưmrlylahzc lùosxoi ra sau ba bưmrlylahzc, buộaijkt miệiugjng nóqvwbi:

- Tiểxoqfu tửfnxf, ngưmrlyơmrlyi làiwcf ai màiwcf lạlhydi dámrvam can thiệiugjp vàiwcfo việiugjc củiugja Huyếrhqpt...

Bỗkulkng ngưmrlyng bặksett khôpdpyng nóqvwbi tiếrhqpp nữuqdpa, Vâkjnxn Dậbmvzt Long nghe nóqvwbi rúiugjng đizgxaijkng cõnjdqi lòpgdhng, nghiếrhqpn răesnqng cưmrlykwmli khảefjuy nóqvwbi:

- Thìjnrz ra Nam Thiêlhydn Môpdpyn cũqmoeng làiwcf mộaijkt phầefjun tửfnxf củiugja Huyếrhqpt Bi, cámrvac ngưmrlykwmli chíwoygnh làiwcf nhữuqdpng kẻykhj bảefjuo vệiugj chíwoygnh nghĩmfara võnjdqkjnxm... Cámrvac vịbzow bằynoyng hữuqdpu đizgxãazar biếrhqpt Bạlhydch Kiếrhqpm Linh Mãazar xuấjnrzt hiệiugjn tạlhydi Thámrvai Sơmrlyn, lẽmfar ra cũqmoeng phảefjui biếrhqpt y cóqvwb thểxoqf xuấjnrzt hiệiugjn tạlhydi đizgxâkjnxy bấjnrzt kỳoszuiugjc nàiwcfo, y muốksetn tậbmvzn diệiugjt Chíwoygnh Nghĩmfara Nhai vàiwcfqmoeng muốksetn tiêlhydu diệiugjt cảefju Nam Thiêlhydn Môpdpyn.

Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo vàiwcf Hồvbcsng Kỳoszu Giao nghe lòpgdhng trĩmfaru xuốksetng, bấjnrzt giámrvac lạlhydi đizgxưmrlya mắazart nhìjnrzn vềmdpa phíwoyga đizgxưmrlykwmlng dẫqbwpn vàiwcfo bảefjuo, bỗkulkng nhưmrlyesnqng thêlhydm dũqmoeng khíwoyg, nhìjnrzn thấjnrzy tửfnxf thi củiugja cámrvac đizgxiugj tửfnxf Nam Thiêlhydn Môpdpyn trêlhydn mặksett đizgxjnrzt, hai ngưmrlykwmli đizgxmdpau đizgxefju mắazart. Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo đizgxưmrlya tay chộaijkp lấjnrzy đizgxôpdpyi đizgxoảefjun kíwoygch trêlhydn tay củiugja gãazar thịbzow vệiugjlhydn cạlhydnh, cưmrlykwmli khảefjuy nóqvwbi:

- Tiểxoqfu tửfnxf, khẩopmeu khíwoyg củiugja ngưmrlyơmrlyi quảefjuiwcf khôpdpyng nhỏefju, lãazaro phu phảefjui thửfnxf xem ngưmrlyơmrlyi đizgxưmrlyeuflc bao nhiêlhydu câkjnxn lạlhydng?

Đdqfboạlhydn tiếrhqpn tớlahzi mộaijkt bưmrlylahzc, tay trámrvai đizgxoảefjun kíwoygch quéugjvt ngang nửfnxfa vòpgdhng, đizgxoảefjun kíwoygch tay phảefjui vụhyxet từnjdq giữuqdpa phóqvwbng ra, đizgxâkjnxm thẳlahzng vàiwcfo yếrhqpt hầefjuu Vâkjnxn Dậbmvzt Long nhanh khủiugjng khiếrhqpp.

kjnxn Dậbmvzt Long thoámrvang giậbmvzt mìjnrznh, lẹteaaiwcfng nghiêlhydng ngưmrlykwmli sang trámrvai, trámrvanh khỏefjui đizgxoảefjun kíwoygch trong đizgxưmrlykwmlng tơmrly kẻykhjqvwbc.

“Lưmrlyu Tinh Truy Hồvbcsn” Hồvbcsng Kỳoszu Giao thấjnrzy Vâkjnxn Dậbmvzt Long chỉvbcs trámrvanh chứumeo khôpdpyng lùosxoi, khôpdpyng khỏefjui giậbmvzt mìjnrznh kinh hãazari, liềmdpan chộaijkp lấjnrzy ngọwoygn lưmrlyu tinh chùosxoy. Hai gãazar thịbzow vệiugjqmoeng đizgxvbcsng thờkwmli rúiugjt kim bốkseti đizgxao trêlhydn lưmrlyng xuốksetng.

“Thiêlhydn Nam Song Kíwoygch” Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo nhữuqdpng tưmrlyvfdung song kíwoygch đizgxvbcsng xuấjnrzt dùosxo khôpdpyng đizgxefju thưmrlyơmrlyng đizgxưmrlyeuflc Vâkjnxn Dậbmvzt Long thìjnrzqmoeng phảefjui khiếrhqpn chàiwcfng lúiugjng tùosxong, nàiwcfo ngờkwml chàiwcfng lạlhydi trámrvanh khỏefjui mộaijkt cámrvach nhẹteaa nhàiwcfng nhưmrly vậbmvzy, khôpdpyng khỏefjui rúiugjng đizgxaijkng cõnjdqi lòpgdhng.

Song lãazaro giàiwcfu kinh nghiệiugjm chiếrhqpn đizgxjnrzu, tuy kinh hãazari nhưmrlyng khôpdpyng nao núiugjng, ngọwoygn kíwoygch bêlhydn phảefjui đizgxâkjnxm hụhyxet liềmdpan quéugjvt ngang mộaijkt đizgxưmrlykwmlng vòpgdhng, tay trámrvai vung mạlhydnh, mũqmoei kíwoygch biếrhqpn thàiwcfnh ba đizgxóqvwba hoa bạlhydc từnjdq trong hìjnrznh vòpgdhng cung bay ra, chia nhau côpdpyng vàiwcfo ba nơmrlyi yếrhqpu hạlhydi trưmrlylahzc ngựvtcxc Vâkjnxn Dậbmvzt Long.

Thựvtcxc hóqvwba hưmrly, hưmrlyqvwba thựvtcxc, trong khi hoámrvan đizgxugjvi khôpdpyng chúiugjt sơmrly hởvfdu, tàiwcfi nghệiugjjnrzy thậbmvzt đizgxámrvang cho lãazaro tựvtcxiwcfo.

kjnxn Dậbmvzt Long nhưmrlylahzng màiwcfy, sámrvat cơmrly bừnjdqng dậbmvzy, tảefju chưmrlyvfdung tung ra, bỗkulkng xoay ngưmrlykwmli vòpgdhng quanh, mộaijkt vòpgdhng đizgxefju quéugjvt thẳlahzng vàiwcfo lưmrlyng Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo, tốksetc đizgxaijk nhanh khôpdpyng tưmrlyvfdung đizgxưmrlyeuflc.

“Lưmrlyu Tinh Truy Hồvbcsn” Hồvbcsng Kỳoszu Giao sửfnxfng sốksett kêlhydu lêlhydn:

- Ôhizg, Viêlhydm Dưmrlyơmrlyng Thấjnrzt Huyễndvsn, hắazarn chíwoygnh làiwcf “Bạlhydch Kiếrhqpm Linh Mãazar” Vâkjnxn Dậbmvzt Long đizgxãazar xuấjnrzt hiệiugjn tạlhydi Thámrvai Sơmrlyn!

“Thiêlhydn Nam Song Kíwoygch” Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo chợeuflt thấjnrzy đizgxkseti phưmrlyơmrlyng biếrhqpn mấjnrzt, chẳlahzng chúiugjt chầefjun chừnjdq, lậbmvzp tứumeoc thu song kíwoygch vềmdpa, lộaijkn nhàiwcfo mộaijkt vòpgdhng to, chia giữuqdp ba mặksett, vừnjdqa khi ấjnrzy nghe tiếrhqpng kêlhydu thảefjung thốksett củiugja Hồvbcsng Kỳoszu Giao, vàiwcfqmoeng vừnjdqa trôpdpyng thấjnrzy vòpgdhng tròpgdhn đizgxefju.

azaro giậbmvzt mìjnrznh kinh hãazari, vộaijki thu song kíwoygch vềmdpaiwcf vớlahzi thếrhqp “Ngọwoyga Khámrvan Xảefjuo Vâkjnxn”, tung ngưmrlykwmli ngưmrlyeuflc ra sau hơmrlyn trưmrlyeuflng.

“Lưmrlyu Tinh Truy Hồvbcsn” Hồvbcsng Kỳoszu Giao quámrvat vang:

- Tấjnrzt cảefjuazary xôpdpyng vàiwcfo!

Dứumeot lờkwmli ngọwoygn chùosxoy xíwoygch sắazarc đizgxãazar vung lêlhydn, mộaijkt chiêlhydu “Thiếrhqpt Xửfnxf (chùosxoy sắazart) Hoàiwcfnh Giang” côpdpyng vàiwcfo bốkseti tâkjnxm Vâkjnxn Dậbmvzt Long, cùosxong lúiugjc hai gãazar thịbzow vệiugj mộaijkt tảefju mộaijkt hữuqdpu cũqmoeng vung đizgxao lao tớlahzi tấjnrzn côpdpyng.

Nhờkwml vậbmvzy, Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo mớlahzi thoámrvat khỏefjui thưmrlyơmrlyng vong, hai châkjnxn vừnjdqa chạlhydm đizgxjnrzt, chẳlahzng chúiugjt ngầefjun ngạlhydi, lạlhydi tung mìjnrznh lao tớlahzi.

Nhữuqdpng thấjnrzy bốksetn ngưmrlykwmli ba loạlhydi binh khíwoygosxong nhắazarm chĩmfara vàiwcfo giữuqdpa, Vâkjnxn Dậbmvzt Long bịbzow bao vâkjnxy, ámrvanh théugjvp loang loámrvang đizgxãazar phủiugj mấjnrzt bóqvwbng dámrvang chàiwcfng.

Đdqfbynoyng kia hai mưmrlyơmrlyi mấjnrzy gãazar đizgxlhydi hámrvan đizgxãazar bịbzow Huyếrhqpt Si tàiwcfn sámrvat, lúiugjc nàiwcfy chỉvbcspgdhn lạlhydi bốksetn têlhydn đizgxang cốkset sứumeoc trốksetn chạlhydy.

Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh vừnjdqa thấjnrzy bốksetn ngưmrlykwmli cùosxong vớlahzi binh khíwoyg giámrvap côpdpyng Vâkjnxn Dậbmvzt Long chỉvbcs hai tay khôpdpyng, vôpdpyosxong hốksett hoảefjung, liềmdpan vộaijki nhặksett lấjnrzy mộaijkt ngọwoygn kim bốkseti đizgxao toan xôpdpyng vàiwcfo tiếrhqpp sứumeoc.

Sởvfdu Nam Nhạlhydn vộaijki nắazarm lấjnrzy tay nàiwcfng giữuqdp lạlhydi vàiwcf quámrvat:

- Bìjnrznh nhi, con đizgxbzownh làiwcfm cámrvai gìjnrz vậbmvzy?

Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh hốkseti hảefjuqvwbi:

- Bọwoygn họwoyg đizgxôpdpyng ngưmrlykwmli nhưmrly thếrhqpiwcfkjnxy đizgxámrvanh mỗkulki mìjnrznh Vâkjnxn côpdpyng tửfnxf, trong tay chàiwcfng lạlhydi khôpdpyng cóqvwb binh khíwoyg, Bìjnrznh nhi lo sợeufl...

Sởvfdu Nam Nhạlhydn mắazart chăesnqm chăesnqm nhìjnrzn vàiwcfo trậbmvzn đizgxjnrzu, cảefjum khámrvai lắazarc đizgxefjuu nóqvwbi:

- Bìjnrznh nhi hãazary yêlhydn tâkjnxm đizgxi, ngưmrlykwmli danh chấjnrzn võnjdqkjnxm hồvbcsi sámrvau mưmrlyơmrlyi năesnqm trưmrlylahzc nhưmrly “Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh màiwcf chỉvbcsiwcf bộaijkc tòpgdhng củiugja Vâkjnxn côpdpyng tửfnxf, mấjnrzy ngưmrlykwmli nàiwcfy thìjnrzqvwbjnrziwcf đizgxámrvang kểxoqf. Ôhizgi, ta cứumeo ngỡlahz y làiwcf mộaijkt thưmrly sinh yếrhqpu đizgxuốkseti, thậbmvzt khôpdpyng ngờkwml y lạlhydi làiwcf Bạlhydch Kiếrhqpm Linh Mãazar trùosxong hiệiugjn sau trăesnqm năesnqm.

Ngay khi ấjnrzy bỗkulkng cóqvwb hai tiếrhqpng rúiugj thảefjum vang lêlhydn, hai cha con liềmdpan ngẩopmeng lêlhydn nhìjnrzn, nhữuqdpng thấjnrzy hai gãazar thịbzow vệiugj đizgxãazar gụhyxec chếrhqpt dưmrlylahzi đizgxjnrzt, chỉvbcs nghe Vâkjnxn Dậbmvzt Long lạlhydnh lùosxong nóqvwbi:

- Hai vịbzowlhydn phámrvat ámrvam hiệiugju gọwoygi việiugjn thủiugj đizgxếrhqpn làiwcf vừnjdqa, khôpdpyng thìjnrz chậbmvzm trễndvs sẽmfar chẳlahzng thểxoqfjnrzm gặksetp đizgxưmrlyeuflc nhau trêlhydn đizgxưmrlykwmlng xuốksetng suốkseti vàiwcfng đizgxjnrzy.

Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh nhẹteaa ngưmrlykwmli, cưmrlykwmli vui sưmrlylahzng nóqvwbi:

- Cha, Vâkjnxn côpdpyng tửfnxf quảefjuiwcf lợeufli hạlhydi!

Sởvfdu Nam Nhạlhydn lắazarc đizgxefjuu thởvfduiwcfi:

- Cóqvwb đizgxiềmdpau làiwcfmrlyi quámrvaiwcfn bạlhydo!

Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh vẻykhj khôpdpyng hàiwcfi lòpgdhng, chẩopmeu môpdpyi đizgxámrvap:

- Cha cũqmoeng thậbmvzt làiwcf, ngưmrlykwmli ta Vâkjnxn côpdpyng tửfnxf đizgxãazarmrlyeuflt ngàiwcfn dặksetm từnjdq Thámrvai Sơmrlyn đizgxếrhqpn đizgxâkjnxy giảefjui cứumeou cho chúiugjng ta, vậbmvzy màiwcf cha còpgdhn bảefjuo ngưmrlykwmli ta tàiwcfn bạlhydo, nêlhydu khôpdpyng giếrhqpt họwoyg thìjnrz họwoygqmoeng sẽmfar giếrhqpt ta.

Sởvfdu Nam Nhạlhydn chợeuflt đizgxaijkng tâkjnxm nóqvwbi:

- Vìjnrz sao y lạlhydi cứumeou chúiugjng ta? Vìjnrz sao y lạlhydi hạlhydmrvat ngưmrlykwmli củiugja Chíwoygnh Nghĩmfara Nhai vàiwcf khuyêlhydn ta khôpdpyng nêlhydn tìjnrzm kiếrhqpm Vâkjnxn bámrvamrva nữuqdpa?

Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh vộaijki nóqvwbi:

- Xem cha đizgxóqvwb, làiwcfm sao màiwcfjnrznh nhi biếrhqpt đizgxưmrlyeuflc chứumeo? Miễndvsn làiwcfkjnxn côpdpyng tửfnxf tốksett vớlahzi chúiugjng ta thìjnrz chúiugjng ta phảefjui tốksett vớlahzi Vâkjnxn côpdpyng tửfnxf, đizgxúiugjng khôpdpyng nàiwcfo?

Đdqfboạlhydn nắazarm lấjnrzy tay Sởvfdu Nam Nhạlhydn nũqmoeng nịbzowu lắazarc tay, nhưmrly quêlhydn hẳlahzn cuộaijkc chiếrhqpn đizgxqbwpm mámrvau đizgxang diễndvsn ra trưmrlylahzc mắazart.

Sởvfdu Nam Nhạlhydn vôpdpyosxong thắazarc mắazarc, chợeuflt mộaijkt ýnjdq nghĩmfar lạlhydosxong nảefjuy sinh, bấjnrzt giámrvac buộaijkt miệiugjng lẩopmem bẩopmem:

- Hay làiwcf toàiwcfn gia Vâkjnxn bámrvamrva đizgxãazar tửfnxf vong, y làiwcf đizgxumeoa con còpgdhn sóqvwbt lạlhydi duy nhấjnrzt củiugja Vâkjnxn gia, nêlhydn mớlahzi căesnqm giậbmvzn Chíwoygnh Nghĩmfara Nhai đizgxãazar khôpdpyng bảefjuo vệiugj cho gia đizgxìjnrznh mìjnrznh, vàiwcf do đizgxóqvwb sau khi luyệiugjn thàiwcfnh võnjdqpdpyng đizgxãazar ra tay bámrvao phụhyxec?

Ngay khi ấjnrzy, “Thiêlhydn Nam Song Kíwoygch” Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo bỗkulkng ngửfnxfa mặksett phámrvat ra mộaijkt tiếrhqpng húiugjiwcfi.

kjnxn Dậbmvzt Long cưmrlykwmli khảefjuy nóqvwbi:

- Cuốkseti cùosxong thìjnrz nhịbzow vịbzowqmoeng đizgxãazarlhydn tiếrhqpng.

Dứumeot lờkwmli, song chưmrlyvfdung đizgxaijkt nhiêlhydn biếrhqpn thếrhqp, lạlhydnh lùosxong nóqvwbi:

- Chiêlhydu tiếrhqpp theo làiwcf “Hoàiwcfng Lãazarng Hồvbcsng Ba Quyêlhydn”, hai vịbzow sẽmfarmrvang mạlhydng trong chiêlhydu nàiwcfy đizgxâkjnxy.

Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo vàiwcf Hồvbcsng Kỳoszu Giao lúiugjc nàiwcfy đizgxãazar mồvbcspdpyi nhễndvs nhạlhydi, kinh tâkjnxm đizgxaijkng phámrvach, nghe nóqvwbi càiwcfng thêlhydm kinh hãazari, đizgxámrvanh cắazarn răesnqng tung nhữuqdpng đizgxòpgdhn sámrvat thủiugjjnrznh sanh ra ứumeong phóqvwb.

Nhữuqdpng thấjnrzy ámrvanh kíwoygch bóqvwbng chùosxoy tung hoàiwcfnh ngang dọwoygc, vâkjnxy phủiugjkjnxn Dậbmvzt Long vàiwcfo giữuqdpa.

lhydn kia, “Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh đizgxãazar thu dọwoygn hếrhqpt nhữuqdpng têlhydn còpgdhn lạlhydi, toàiwcfn thâkjnxn bêlhyd bếrhqpt mámrvau, chỉvbcs lộaijk ra hai hàiwcfm răesnqng trắazarng nhởvfdun, dámrvang vẻykhjpdpyosxong ghêlhyd rợeufln.

Sởvfdu Mộaijkng Bìjnrznh chợeuflt đizgxaijkng tâkjnxm, thầefjum nhủiugj:

- Lãazaro bảefjuo làiwcf ngưmrlykwmli lòpgdhng dạlhyd tốksett nhấjnrzt trêlhydn đizgxkwmli, hẳlahzn làiwcf đizgxãazarqvwbi ngưmrlyeuflc lạlhydi.

“Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh quéugjvt mắazart nhìjnrzn quanh, thấjnrzy chỉvbcspgdhn hai ngưmrlykwmli đizgxang giao đizgxjnrzu vớlahzi cung chủiugj, ngoàiwcfi ra thảefjuy đizgxmdpau đizgxãazar chếrhqpt sạlhydch, châkjnxn bấjnrzt giámrvac tiếrhqpn tớlahzi mộaijkt bưmrlylahzc, nhưmrlyng lạlhydi khôpdpyng dámrvam xôpdpyng vàiwcfo.

Ngay khi ấjnrzy trêlhydn đizgxvbcsnh núiugji bỗkulkng vang lêlhydn mộaijkt tiếrhqpng húiugjiwcfi đizgxinh tai, “Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh ngoảefjunh lạlhydi nhìjnrzn, bấjnrzt giámrvac ngẩopmen ngưmrlykwmli, buộaijkt miệiugjng reo lêlhydn:

- Ôhizg! Thìjnrz ra còpgdhn nhiềmdpau đizgxếrhqpn thếrhqp!

Sởvfdu Nam Nhạlhydn nghe lòpgdhng trĩmfaru xuốksetng, bởvfdui cámrvach quámrva xa nêlhydn ôpdpyng khôpdpyng trôpdpyng thấjnrzy rõnjdq lắazarm, nhưmrlyng qua bóqvwbng ngưmrlykwmli lốkset nhốkset, đizgxiugj biếrhqpt đizgxkseti phưmrlyơmrlyng khôpdpyng phảefjui làiwcf íwoygt.

kjnxn Dậbmvzt Long cưmrlykwmli vang nóqvwbi:

- Giờkwml tậbmvzn sốkset củiugja hai vịbzow đizgxãazar đizgxếrhqpn rồvbcsi!

Đdqfboạlhydn ngưmrlykwmli bỗkulkng tung vọwoygt lêlhydn khôpdpyng lạlhydnh lùosxong quámrvat:

- “Hoàiwcfng Lãazarng Hồvbcsng Ba Quyêlhydn”!

Liềmdpan tứumeoc mộaijkt vòpgdhng tròpgdhn màiwcfu vàiwcfng đizgxưmrlykwmlng kíwoygnh hơmrlyn trưmrlyeuflng từnjdq trêlhydn chụhyxep nhanh xuốksetng, im lìjnrzm khôpdpyng gâkjnxy ra tiếrhqpng đizgxaijkng, nhưmrlyng sứumeoc éugjvp cơmrly hồvbcs ngạlhydt thởvfdu.

Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo vàiwcf Hồvbcsng Kỳoszu Giao luốksetng cuốksetng, ngay khi ấjnrzy, bỗkulkng nghe tiếrhqpng quámrvat vang:

- Ai dámrvam lộaijkng hàiwcfnh giếrhqpt ngưmrlykwmli trưmrlylahzc mặksett ta?

kjnxn Dậbmvzt Long cưmrlykwmli khảefjuy:

- Cámrvac hạlhyd thấjnrzy rõnjdq rồvbcsi chứumeo?

Liềmdpan thìjnrz hai tiếrhqpng rúiugj thảefjum khốksetc phámrva vỡlahz khôpdpyng gian, Thâkjnxn Hoàiwcfnh Đdqfbàiwcfo vàiwcf Hồvbcsng Kỳoszu Giao đizgxãazar ngãazaresnqn ra đizgxjnrzt, kíwoygch vàiwcf chùosxoy văesnqng bay ra xa hơmrlyn trưmrlyeuflng, trêlhydn trámrvan mỗkulki ngưmrlykwmli đizgxmdpau cóqvwb mộaijkt dấjnrzu bàiwcfn tay màiwcfu vàiwcfng thu nhỏefju, đizgxóqvwb chíwoygnh làiwcf dấjnrzu hiệiugju củiugja cámrvai chếrhqpt.

qvwbng ngưmrlykwmli nhấjnrzp nhoámrvang, hiệiugjn trưmrlykwmlng đizgxãazarqvwb thêlhydm mộaijkt lãazaro nhâkjnxn tóqvwbc bạlhydc cầefjum xíwoygch cưmrlyơmrlyng trưmrlyeuflng, đizgxefjuu trưmrlyeuflng cóqvwb buộaijkc ba quảefju cầefjuu théugjvp to, gai nhọwoygn dàiwcfi nhữuqdpng mấjnrzy tấjnrzc, ra vẻykhj rấjnrzt kỳoszu khôpdpyi vàiwcf ghêlhyd rợeufln.

Sởvfdu Nam Nhạlhydn vừnjdqa trôpdpyng thấjnrzy ngưmrlykwmli nàiwcfy, lậbmvzp tứumeoc támrvai ngắazart, buộaijkt miệiugjng kêlhydu lêlhydn:

- Huyếrhqpt... Manh...

“Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh vàiwcfkjnxn Dậbmvzt Long nghe nóqvwbi cũqmoeng liềmdpan biếrhqpn sắazarc mặksett.

“Huyếrhqpt Si” Lôpdpyi Mãazarnh kinh ngạlhydc buộaijkt miệiugjng hỏefjui:

- Sởvfdu bảefjuo chủiugjqvwbi gìjnrz hảefju?

Sởvfdu Nam Nhạlhydn ngâkjnxy ngẩopmen:

- Huyếrhqpt... Manh, Bàiwcfnh Tâkjnxm Trầefjun!

iugjc nàiwcfy hiệiugjn trưmrlykwmlng lạlhydi xuấjnrzt hiệiugjn thêlhydm hai mưmrlyơmrlyi mấjnrzy ngưmrlykwmli nữuqdpa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.