Bạch Kiếm Linh Mã

Chương 8 : Nguy cơ phủ trùm vạn liễu bảo

    trước sau   
Trong khi ấmciwy Vâvljtn Dậpkrdt Long lạtflri tung mìxkeinh lêxiizn cao, cũeekhng nhưtozo trưtozotjcrc, vòubrcng tròubrcn đhkixodrh xua tan chưtozocvaing phong mọxibli ngưtozozppti, vòubrcng tròubrcn cam theo sau phủizmy chụrpfsp xuốixaing.

Bỗitpcng, mộixcht giọxiblng nóvynhi thôozba bạtflro từrptutozotjcri númciwi vọxiblng lêxiizn:

- Cung chủizmy tiểodrhu gia gia, xin hãbrepy đhkixodrh lạtflri hai têxiizn cho mỗitpc giảyepri khuâvljty...

Ngay khi ấmciwy, vòubrcng tròubrcn cam đhkixãbrep trởcvai thàzkrrnh màzkrru vàzkrrng nhạtflrt vàzkrrcvvem theo tiếhfkhng rìxkei rầbzyfm nhưtozo sấmciwm rềpeijn.

Tiếhfkhng rúmciw thảyeprm khốixaic vang lêxiizn liêxiizn hồzppti, mưtozozppti mộixcht ngưtozozppti đhkixãbrep ngãbrep gụrpfsc dưtozotjcri đhkixmciwt, chỉruklvynh hai ngưtozozppti thoáavvlt hiểodrhm, nhưtozong đhkixóvynh khôozbang phảyepri nhờzppt may mắeeyhn, màzkrrzkrr do Vâvljtn Dậpkrdt Long đhkixãbrep chừrptua lạtflri.

Hai ngưtozozppti ấmciwy mộixcht làzkrr Hảyepri Tríafix đhkixtflri sưtozo, mộixcht làzkrr Thấmciwt Xảyepro Yêxiizu Hồzppt.


Trong tiếhfkhng quáavvlt vang, từrptutozotjcri númciwi phóvynhng lêxiizn mộixcht đhkixtflri háavvln nhưtozo ngọxibln tháavvlp sắeeyht tuổtkwki chừrptung bốixain mưtozoơcvaii, võixch phụrpfsc màzkrru vàzkrrng đhkixmciwt, màzkrry đhkixpkrdm rìxkei, mắeeyht to tròubrcn hung tợmciwn, môozbai đhkixodrheekhi lâvljtn, miệlizeng rộixchng rălldeng trắeeyhng, râvljtu cứvfbeng xồzpptm xoàzkrrm, hệlizet nhưtozo mộixcht ma vưtozoơcvaing trong truyềpeijn thuyếhfkht. Theo sau ngưtozozppti nàzkrry làzkrrlldem lãbrepo nhâvljtn y phụrpfsc cùdpnzng màzkrru, tuổtkwki đhkixpeiju trêxiizn dưtozotjcri lụrpfsc tuầbzyfn.

Đdadwtflri háavvln cóvynh vẻsdmy thấmciwt vọxiblng quéfnict mắeeyht nhìxkein nhữqnmvng tửeztc thi dưtozotjcri đhkixmciwt, bỗitpcng nhưtozo nhớtjcr ra đhkixiềpeiju chi đhkixóvynh, quay phắeeyht lạtflri nóvynhi:

- Cáavvlc ngưtozoơcvaii kiếhfkhn lễrpfs vớtjcri tiểodrhu cung chủizmy mau!

lldem lãbrepo nhâvljtn vộixchi vòubrcng tay xáavvlzkrri, đhkixzpptng thanh hôozba to:

- Cung chủizmy vạtflrn an!

vljtn Dậpkrdt Long hờzppt hữqnmvng khoáavvlt tay:

- Hãbrepy đhkixvfbeng sang bêxiizn!

Hảyepri Tríafix đhkixtflri sưtozozkrr Thấmciwt Xảyepro Yêxiizu Hồzppt đhkixnssxnh thầbzyfn, khi nhìxkein kỹlkgk đhkixtflri háavvln kia, trong đhkixbzyfu hai ngưtozozppti lậpkrdp tứvfbec hiệlizen ra nălldem đhkixtflri ma vưtozoơcvaing giếhfkht ngưtozozppti khôozbang gớtjcrm tay, bấmciwt giáavvlc kinh hãbrepi cùdpnzng lùdpnzi sau mộixcht bưtozotjcrc, buộixcht miệlizeng kêxiizu lêxiizn:

- “Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh!

Đdadwtflri háavvln toéfnict miệlizeng cưtozozppti:

- Hãbrepy còubrcn nhớtjcr ra mỗitpc, kháavvl lắeeyhm! Kháavvl lắeeyhm!

vljtn Dậpkrdt Long cưtozozppti khảyepry, trầbzyfm giọxiblng:

- Lôozbai Mãbrepnh, bắeeyht lấmciwy lãbrepo hòubrca thưtozomciwng kia!


“Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh mắeeyht áavvlnh lêxiizn vẻsdmy mừrptung rỡmtkl, lớtjcrn tiếhfkhng:

- Tuâvljtn mạtflrng, tuâvljtn mạtflrng! Đdadwa tạtflr tiểodrhu cung chủizmy đhkixãbrep đhkixodrh lạtflri cho mỗitpc mộixcht têxiizn.

Đdadwoạtflrn liềpeijn hălldem hởcvai đhkixnssxnh ra tay.

Bỗitpcng nghe Vâvljtn Dậpkrdt Long lạtflrnh lùdpnzng nóvynhi:

- Khôozbang đhkixưtozomciwc giếhfkht!

“Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh lậpkrdp tứvfbec xịnssxu mặnssxt, chớtjcrp mắeeyht hai cáavvli, làzkrru bàzkrru:

- Rõixchzkrr mấmciwt hứvfbeng. Nàzkrry, cáavvlc ngưtozoơcvaii hãbrepy bắeeyht lấmciwy lãbrepo trọxiblc kia cho mỗitpc!

lldem lãbrepo nhâvljtn lậpkrdp tứvfbec lưtozotjcrt tớtjcri bao vâvljty Hảyepri Tríafix đhkixtflri sưtozozkrro giữqnmva, mộixcht ngưtozozppti đhkixvfbeng đhkixixaii mặnssxt lạtflrnh lùdpnzng nóvynhi:

- Hảyepri Tríafix, tốixait hơcvain hãbrepy biếhfkht đhkixiềpeiju đhkixodrh khỏodrhi chuốixaic khổtkwkzkrro thâvljtn, tàzkrri cáavvln củizmya đhkixtflri sưtozo, bọxibln nàzkrry đhkixpeiju biếhfkht rấmciwt rõixch.

Hảyepri Tríafix đhkixtflri sưtozo quéfnict mắeeyht nhìxkein, bấmciwt giáavvlc giậpkrdt mìxkeinh nhủizmy thầbzyfm:

- Sao họxibl đhkixpeiju đhkixãbrep trởcvai thàzkrrnh thủizmy hạtflr củizmya Huyếhfkht Si thếhfkhzkrry? Y nóvynhi khôozbang sai, kểodrh chi làzkrrlldem ngưtozozppti cùdpnzng lúmciwc đhkixixchng thủizmy, dùdpnz mộixcht chọxibli mộixcht thìxkeixkeinh cũeekhng khôozbang phảyepri làzkrr đhkixixaii thủizmy, xem ra hôozbam nay mìxkeinh chắeeyhc chắeeyhn nguy khốixain rồzppti.

Đdadwoạtflrn chợmciwt nảyepry ývfbe, trầbzyfm giọxiblng nóvynhi:

- Luậpkrdn vềpeij thâvljtn phậpkrdn, nălldem vịnssx thíafix chủizmy đhkixpeiju làzkrr nhâvljtn vậpkrdt lừrptung danh mộixcht thờzppti trêxiizn chốixain giang hồzppt, lãbrepo nạtflrp thậpkrdt khôozbang hiểodrhu nổtkwki, vớtjcri danh vọxiblng củizmya nălldem vịnssx sao lạtflri...


brepo nhâvljtn đhkixixaii diệlizen khôozbang chờzppt cho Hảyepri Tríafix đhkixtflri sưtozovynhi dứvfbet, lạtflrnh lùdpnzng ngắeeyht lờzppti:

- Đdadwtflri sưtozo khỏodrhi khiêxiizu khíafixch, bọxibln nàzkrry thảyepry đhkixpeiju thềpeij chếhfkht tậpkrdn tụrpfsy vớtjcri thiếhfkhu chủizmy, rửeztca sạtflrch hảyepri hậpkrdn sơcvain thùdpnz. Hừrptu, trong giớtjcri giang hồzppt hiệlizen nay cóvynh mấmciwy ai đhkixizmytozoavvlch đhkixưtozomciwc liệlizet vàzkrro thịnssx vệlize củizmya Kim Mộixchc Thủizmyy Hỏodrha Thổtkwk ngũeekh vệlize? Đdadwtflri sưtozoxiizn sáavvlng suốixait đhkixnssxnh đhkixoạtflrt, đhkixrptung đhkixodrh mang nhụrpfsc vàzkrro thâvljtn.

Hảyepri Tríafix đhkixtflri sưtozomciwng đhkixixchng cõixchi lòubrcng, thầbzyfm nhủizmy:

- Vâvljtn Dậpkrdt Long tuổtkwki táavvlc khôozbang quáavvltozozppti táavvlm màzkrrvynhzkrri dụrpfsng ngưtozozppti thếhfkhzkrry, lạtflri cóvynh thểodrh khiếhfkhn cho nhữqnmvng nhâvljtn vậpkrdt thàzkrrnh danh đhkixãbrepvljtu nàzkrry tuâvljtn phụrpfsc đhkixếhfkhn vậpkrdy. Ngũeekh vệlizezkrr y nóvynhi hiểodrhn nhiêxiizn làzkrr nhữqnmvng nhâvljtn vậpkrdt ngang hàzkrrng vớtjcri Huyếhfkht Si, vậpkrdy xem ra sựeaqoavvli hiệlizen củizmya Bạtflrch Kiếhfkhm Linh Mãbrep nhấmciwt đhkixnssxnh sẽhsax mang đhkixếhfkhn gióvynh tanh mưtozoa máavvlu, ta hãbrepy còubrcn rấmciwt nhiềpeiju việlizec cầbzyfn làzkrrm, chi bằbfmong nhịnssxn nhụrpfsc phen nàzkrry rồzppti sau hẵanikng tìxkeim cáavvlch báavvlo phụrpfsc.

Nghĩrukl đhkixoạtflrn bècvven cưtozozppti lạtflrnh lùdpnzng nóvynhi:

- Thíafix chủizmyvynhi rấmciwt hữqnmvu lývfbe, hôozbam nay lãbrepo nạtflrp chấmciwp nhậpkrdn chịnssxu thua.

Đdadwoạtflrn chắeeyhp hai tay sau lưtozong, thầbzyfn sắeeyhc lẫzkjdm liệlizet, ra vẻsdmy sẵanikn sàzkrrng chấmciwp nhậpkrdn đhkixbzyfu rơcvaii máavvlu đhkixtkwk.

brepo nhâvljtn đhkixixaii diệlizen thảyeprn nhiêxiizn đhkixi tớtjcri, đhkixưtozoa tay nắeeyhm lấmciwy mạtflrch môozban Hảyepri Tríafix, ngoảyeprnh lạtflri cung kíafixnh nóvynhi:

- Bẩxiblm vệlize chủizmy, đhkixãbrep bắeeyht đhkixưtozomciwc rồzppti!

“Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh quáavvlt:

- Dẫzkjdn qua mộixcht bêxiizn, chờzpptavvlt nữqnmva cung chủizmyfnict xửeztc.

Thấmciwt Xảyepro Yêxiizu Hồzppt khôozbang ngờzppt Hảyepri Tríafix đhkixtflri sưtozo lạtflri tham sanh úmciwy tửeztc nhưtozo vậpkrdy, quéfnict mắeeyht nhìxkein tửeztc thi ngổtkwkn ngang dưtozotjcri đhkixmciwt, đhkixoạtflrn lạtflri nhìxkein Vâvljtn Dậpkrdt Long mắeeyht rựeaqoc sáavvlt cơcvai, thấmciwy mìxkeinh quáavvlzkrr lẻsdmy loi liềpeijn sinh lòubrcng đhkixàzkrro tẩxiblu, cưtozozppti khảyepry nóvynhi:

- Vâvljtn Dậpkrdt Long, chủizmy nhâvljtn Huyềpeijn Bi sẽhsax khôozbang buôozbang tha ngưtozoơcvaii đhkixâvljtu, trừrptu phi ngưtozoơcvaii giếhfkht chếhfkht tấmciwt cảyepr.


vljtn Dậpkrdt Long nhếhfkhch môozbai cưtozozppti, gằbfmon giọxiblng:

- Lãbrepo yêxiizu bàzkrr, trưtozotjcrc mặnssxt Vâvljtn mỗitpc mụrpfs đhkixrptung hòubrcng giởcvaitozou kếhfkh, đhkixem sởcvai trưtozozpptng củizmya mụrpfs ra đhkixâvljty?

“Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh vừrptua thấmciwy cóvynh dịnssxp liềpeijn vộixchi nóvynhi:

- Đdadwúmciwng đhkixúmciwng đhkixúmciwng, lờzppti nóvynhi củizmya tiểodrhu cung chủizmy nặnssxng nhưtozomciwi Tháavvli, lãbrepo yêxiizu bàzkrrbrepy chịnssxu chếhfkht đhkixi thôozbai!

Đdadwoạtflrn liềpeijn vung tay toan xuấmciwt thủizmy.

vljtn Dậpkrdt Long trầbzyfm giọxiblng:

- Lôozbai Mãbrepnh, khôozbang đhkixưtozomciwc giếhfkht mụrpfs!

Thấmciwt Xảyepro Yêxiizu Hồzpptvljtn nhắeeyhc tìxkeinh thếhfkh, biếhfkht khóvynh tráavvlnh khỏodrhi đhkixixchng thủizmy, bècvven ngầbzyfm vậpkrdn tụrpfs hếhfkht côozbang lựeaqoc, vờzpptxkeinh tĩruklnh nóvynhi:

- Vâvljtn Dậpkrdt Long, ngưtozoơcvaii chuẩxibln bịnssx bao nhiêxiizu ngưtozozppti?

vljtn Dậpkrdt Long cưtozozppti khảyepry:

- Chỉrukl mỗitpci mìxkeinh Vâvljtn mỗitpc thôozbai! Lãbrepo yêxiizu bàzkrr, mụrpfsbrepy nghe đhkixâvljty, nộixchi trong ba chiêxiizu Vâvljtn mỗitpc sẽhsax bẻsdmybrepy mụrpfs hai tay, đhkixiểodrhm vàzkrro bảyepry nơcvaii huyệlizet thưtozoơcvaing tàzkrrn, trong hai hôozbam mụrpfs sẽhsax phảyepri nếhfkhm mùdpnzi đhkixau khổtkwk đhkixếhfkhn tộixcht cùdpnzng, đhkixóvynhzkrr đhkixãbrep nợmciw củizmya Vâvljtn mỗitpc.

Đdadwoạtflrn liềpeijn chậpkrdm bưtozotjcrc đhkixi vềpeij phíafixa Thấmciwt Xảyepro Yêxiizu Hồzppt.

Thấmciwt Xảyepro Yêxiizu Hồzppt nghe nóvynhi rùdpnzng mìxkeinh, gưtozoơcvaing mặnssxt nhăllden nheo củizmya mụrpfs trắeeyhng bệlizech, dùdpnz đhkixãbrep vậpkrdn côozbang sẵanikn sàzkrrng, song nãbrepy giờzppt vẫzkjdn khôozbang dáavvlm ra tay.


Ngay khi ấmciwy Huyếhfkht Si nóvynhng ruộixcht héfnict:

- Cung chủizmy, “Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh chờzppt lệlizenh!

Hiểodrhn nhiêxiizn y muốixain bảyepro Vâvljtn Dậpkrdt Long nhưtozozpptng lãbrepo yêxiizu hồzppt lạtflri cho y.

vljtn Dậpkrdt Long thoáavvlng ngẩxibln ngưtozozppti, bỗitpcng nghe Thấmciwt Xảyepro Yêxiizu Hồzppt quáavvlt vang, nhưtozoxiizn bắeeyhn lao bổtkwk tớtjcri, ngưtozozppti chưtozoa đhkixếhfkhn chưtozocvaing chiêxiizu đhkixãbrep tung ra.

Khoảyeprng cáavvlch đhkixãbrep gầbzyfn màzkrr Thấmciwt Xảyepro Yêxiizu Hồzppt lạtflri quyếhfkht tâvljtm liềpeiju mạtflrng, Vâvljtn Dậpkrdt Long võixchozbang tuy cao cũeekhng đhkixàzkrrnh phảyepri tung mìxkeinh lùdpnzi sau ba thưtozotjcrc.

Kinh nghiệlizem lâvljtm đhkixnssxch vàzkrrvljtm kếhfkh củizmya Thấmciwt Xảyepro Yêxiizu Hồzppt quảyeprzkrrcvain ngưtozozppti, khi bấmciwt thầbzyfn tấmciwn côozbang đhkixãbrep liệlizeu chắeeyhc Vâvljtn Dậpkrdt Long trong lúmciwc bấmciwt phòubrcng hẳcvven khóvynh thểodrhvfbeng phóvynh, nêxiizn chưtozocvaing chiêxiizu chỉrukl sửeztc dụrpfsng nửeztca chừrptung, khi Vâvljtn Dậpkrdt Long đhkixãbrep thoáavvli lui, mụrpfs liềpeijn nhưtozovynhng theo hìxkeinh đhkixuổtkwki tớtjcri, mộixcht chiêxiizu “Hiệlizeu Sơcvain Siêxiizu Hảyepri” toàzkrrn lựeaqoc côozbang ra.

vljtn Dậpkrdt Long buôozbang tiếhfkhng cưtozozppti khảyepry, ngưtozozppti bỗitpcng biếhfkhn thàzkrrnh mộixcht làzkrrn bóvynhng trắeeyhng, thoáavvlt ra khỏodrhi tầbzyfm mắeeyht củizmya Thấmciwt Xảyepro Yêxiizu Hồzppt, nhanh nhẹbeqq nhưtozo gióvynh thoảyeprng.

Thấmciwt Xảyepro Yêxiizu Hồzppt thậpkrdt khôozbang ngờzppt thủizmy pháavvlp hung hiểodrhm nhưtozo vậpkrdy màzkrreekhng chẳcvveng làzkrrm gìxkei đhkixưtozomciwc Vâvljtn Dậpkrdt Long, vừrptua thấmciwy bóvynhng dáavvlng chàzkrrng biếhfkhn mấmciwt liềpeijn biếhfkht nguy tai, chẳcvveng chúmciwt chậpkrdm trễrpfs, vộixchi lộixchn ngưtozozppti mộixcht vòubrcng, mộixcht chiêxiizu “Phảyeprn Thôozbai Ngũeekh Nhạtflrc” tung ngưtozomciwc ra sau.

Ngay khi Thấmciwt Xảyepro Yêxiizu Hồzppt vừrptua quay ngưtozozppti, bỗitpcng sau lưtozong vang lêxiizn mộixcht chuỗitpci cưtozozppti dàzkrri ghêxiiz rợmciwn, liềpeijn tứvfbec hai cáavvlnh tay củizmya mụrpfs đhkixãbrep bịnssx bẻsdmybrepy lìxkeia đhkixếhfkhn tậpkrdn vai, mộixcht tiếhfkhng rúmciw thảyeprm thiếhfkht, tiếhfkhp theo làzkrravvlu phun xốixaii xảyepr, Thấmciwt Xảyepro Yêxiizu Hồzpptzkrro théfnict nhưtozo quỷyfxl dữqnmv, phi thâvljtn phóvynhng xuốixaing númciwi.

“Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh buôozbang tiếhfkhng cưtozozppti gằbfmon, toan ra tay thìxkei bỗitpcng nghe Vâvljtn Dậpkrdt Long quáavvlt:

- Đdadwodrh cho mụrpfs đhkixi!

Huyếhfkht Si lậpkrdp tứvfbec chữqnmvng bưtozotjcrc, ngoảyeprnh lạtflri chỉrukl thấmciwy Vâvljtn Dậpkrdt Long trêxiizn môozbai đhkixang treo mộixcht nụrpfstozozppti lạtflrnh ghêxiiz hồzpptn, bấmciwt giáavvlc đhkixixchng tâvljtm thầbzyfn nhủizmy:

- Nụrpfstozozppti ấmciwy ta đhkixãbrep thấmciwy quáavvl nhiềpeiju rồzppti, phảyepri chi đhkixóvynhzkrr nụrpfstozozppti xuấmciwt pháavvlt từrptu tráavvli tim trong sạtflrch củizmya y hẳcvven rấmciwt làzkrr quyếhfkhn rũeekh, nhưtozong từrptu đhkixóvynh đhkixếhfkhn nay ta chưtozoa từrptung trôozbang thấmciwy y thậpkrdt sựeaqotozozppti bao giờzppt.

vljtn Dậpkrdt Long trôozbang theo bóvynhng dáavvlng Thấmciwt Xảyepro Yêxiizu Hồzppt khuấmciwt vàzkrro trong rừrptung, bỗitpcng trầbzyfm giọxiblng nóvynhi:

- Lôozbai Mãbrepnh, đhkixáavvlnh Hảyepri Tríafix ba mưtozoơcvaii câvljty rồzppti tha đhkixi!

“Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh thoáavvlng kinh ngạtflrc, đhkixoạtflrn mừrptung thầbzyfm nhủizmy:

- Cũeekhng còubrcn hơcvain khôozbang, cũeekhng còubrcn hơcvain khôozbang, tuy khôozbang giếhfkht đhkixưtozomciwc màzkrr đhkixáavvlnh ba mưtozoơcvaii câvljty thìxkeibrepo trọxiblc nàzkrry cũeekhng báavvln sốixaing báavvln chếhfkht rồzppti.

ubrcng đhkixang nghĩrukl thìxkei châvljtn đhkixãbrep cấmciwt bưtozotjcrc đhkixi vàzkrro rừrptung, láavvlt sau trởcvai ra thìxkei trêxiizn tay đhkixãbrepvynh thêxiizm mộixcht nháavvlnh tùdpnzng to cỡmtkl miệlizeng chéfnicn vàzkrrzkrri hơcvain táavvlm thưtozotjcrc.

- Bâvljty đhkixâvljtu, hãbrepy đhkixècvve y xuốixaing cho ta!

vljtn Dậpkrdt Long trầbzyfm giọxiblng nóvynhi:

- Ngưtozoơcvaii nặnssxng tay, hãbrepy đhkixodrh cho họxibl đhkixáavvlnh, đhkixècvve lấmciwy mạtflrch môozban khôozbang cho y vậpkrdn côozbang đhkixpeij kháavvlng, đhkixáavvlnh ba mưtozoơcvaii câvljty thậpkrdt mạtflrnh.

“Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh tuy hếhfkht sứvfbec thấmciwt vọxiblng, nhưtozong khôozbang dáavvlm tráavvli lệlizenh, trao câvljty cho mộixcht lãbrepo nhâvljtn vàzkrrvynhi:

- Hãbrepy đhkixáavvlnh cho mạtflrnh tay, nhẹbeqqzkrr mỗitpc tẩxibln ngưtozoơcvaii đhkixmciwy!

Hảyepri Tríafix đhkixtflri sưtozo huyếhfkht mạtflrch bịnssx cảyeprn trởcvai khôozbang vậpkrdn côozbang đhkixưtozomciwc, ba mưtozoơcvaii câvljty đhkixãbrep đhkixáavvlnh cho lãbrepo toéfnict da nứvfbet thịnssxt, máavvlu tuôozban xốixaii xảyepr, hồzppti lâvljtu khôozbang bòubrc dậpkrdy nổtkwki.

vljtn Dậpkrdt Long lạtflrnh lùdpnzng nóvynhi:

- Hảyepri Tríafix, lãbrepo hãbrepy nhớtjcr đhkixâvljty làzkrr lầbzyfn đhkixbzyfu tiêxiizn, cũeekhng làzkrr vịnssxxkeinh Hảyepri Tuệlize đhkixtflri sưtozo, bằbfmong khôozbang nhữqnmvng ngưtozozppti nàzkrry chíafixnh làzkrrtozoơcvaing củizmya lãbrepo đhkixmciwy.

Đdadwoạtflrn quay sang “Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh tiếhfkhp:

- Chẳcvveng bao lâvljtu nữqnmva giớtjcri giang hồzppt sẽhsax biếhfkht kẻsdmyzkrry làzkrr hậpkrdu duệlize củizmya nhàzkrr họxiblvljtn, giờzppt phảyepri tứvfbec khắeeyhc cho ngưtozozppti đhkixếhfkhn canh giữqnmvvljtn gia trang, ngưtozoơcvaii hãbrepy đhkixi ngay vớtjcri họxibl!

“Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh hoảyeprng kinh:

- Cung chủizmy đhkixnssxnh đhkixi đhkixâvljtu vậpkrdy?

- Vạtflrn Liễrpfsu Bảyepro!

- Mỗitpc đhkixi vớtjcri cung chủizmy, pháavvli họxibl đhkixếhfkhn canh Vâvljtn gia trang làzkrr đhkixưtozomciwc rồzppti!

- Từrptu đhkixâvljty đhkixếhfkhn Thêxiizzkrr Vạtflrn Liễrpfsu Bảyepro đhkixưtozozpptng xáavvl xa xôozbai, Vâvljtn mỗitpcvynh Hồzpptng Ảjvdknh thay châvljtn, còubrcn ngưtozozppti đhkixi bằbfmong cáavvlch nàzkrro?

“Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh nghe Vâvljtn Dậpkrdt Long khôozbang kiêxiizn quyếhfkht từrptu chốixaii, biếhfkht còubrcn cóvynh hy vọxiblng, bècvven vộixchi nóvynhi:

- Dẫzkjdu đhkixi khắeeyhp Trung Nguyêxiizn thìxkei mỗitpceekhng bằbfmong lòubrcng, nhưtozong cóvynh đhkixiềpeiju làzkrr lầbzyfn sau Cung chủizmy phảyepri đhkixodrh lạtflri cho mỗitpc hai têxiizn.

vljtn Dậpkrdt Long ngẫzkjdm nghĩrukl mộixcht hồzppti, đhkixoạtflrn nóvynhi:

- Thôozbai đhkixưtozomciwc, vậpkrdy thìxkei ngưtozoơcvaii hãbrepy đhkixi cùdpnzng Vâvljtn mỗitpc.

“Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh mừrptung rỡmtkl toéfnict miệlizeng cưtozozppti, ngoảyeprnh lạtflri nălldem vịnssx thủizmy hạtflr khoáavvlt tay nóvynhi:

- Mỗitpc theo Cung chủizmy đhkixếhfkhn Thêxiizzkrr, cáavvlc ngưtozoơcvaii hãbrepy đhkixếhfkhn Vâvljtn gia trang, nhanh lêxiizn!

vljtn Dậpkrdt Long dịnssxu giọxiblng:

- Cũeekhng thuậpkrdn đhkixưtozozpptng, ta cùdpnzng đhkixi vậpkrdy!

Đdadwoạtflrn tung mìxkeinh lêxiizn ngựeaqoa, giụrpfsc vóvynh phóvynhng đhkixi ngay. Trong tiếhfkhng chuôozbang ngựeaqoa reo lảyeprnh lóvynht, họxibl khuấmciwt dạtflrng vàzkrro trong rừrptung tùdpnzng, nơcvaii đhkixâvljty chỉrukl đhkixodrh lạtflri hai mưtozoơcvaii mốixait tửeztc thi cùdpnzng Hảyepri Tríafix đhkixtflri sưtozo mắeeyht ngậpkrdp đhkixbzyfy călldem hờzpptn.

Ngoàzkrri xa ngọxibln númciwi cao trậpkrdp trùdpnzng, gầbzyfn đhkixóvynh đhkixzppti gòubrc mấmciwp môozba, rừrptung phong láavvl đhkixodrh bạtflrt ngàzkrrn, ngàzkrrn vạtflrn liễrpfsu rũeekh theo gióvynh đhkixung đhkixưtozoa, mộixcht tòubrca lâvljtu đhkixàzkrri kiểodrhu cung đhkixiệlizen đhkixưtozomciwc kiếhfkhn trúmciwc dựeaqoa vàzkrro váavvlch númciwi, ngóvynhi xanh tưtozozpptng đhkixodrh, nốixaii tiếhfkhp nhau rộixchng bằbfmong mưtozoơcvaii mẫzkjdu, bốixain bềpeij liễrpfsu xanh vâvljty bọxiblc hệlizet nhưtozo tiêxiizn sơcvain thầbzyfn phủizmy trong danh họxibla.

Trang việlizen tuy rộixchng lớtjcrn, lầbzyfu đhkixàzkrri tuy nhiềpeiju, nhưtozong ngoàzkrri nhữqnmvng chúmciw chim non tung tălldeng trêxiizn càzkrrnh liễrpfsu, khôozbang hềpeij thấmciwy mộixcht bóvynhng ngưtozozppti, tĩruklnh lặnssxng đhkixếhfkhn ghêxiiz rợmciwn.

Tiếhfkhng chuôozbang ngựeaqoa vừrptua reo lêxiizn, mộixcht đhkixtflri háavvln nhưtozo tháavvlp sắeeyht bỗitpcng xuấmciwt hiệlizen trêxiizn mộixcht ngọxibln númciwi, ngưtozotjcrc mắeeyht nhìxkein, lậpkrdp tứvfbec ngoảyeprnh lạtflri mừrptung rỡmtkl reo:

- Cung chủizmy, phen nàzkrry thìxkei chúmciwng ta đhkixãbrepxkeim đhkixúmciwng rồzppti!

Liềpeijn tứvfbec mộixcht con ngựeaqoa trắeeyhng tung lêxiizn đhkixruklnh númciwi, tiếhfkhng chuôozbang im bặnssxt, thiếhfkhu niêxiizn áavvlo trắeeyhng trêxiizn lưtozong ngựeaqoa quéfnict mắeeyht nhìxkein, vẻsdmy mặnssxt călldeng thẳcvveng liềpeijn thưtozo giãbrepn phầbzyfn nàzkrro vàzkrrvynhi:

- Cũeekhng may, chúmciwng ta tuy đhkixãbrep lạtflrc đhkixưtozozpptng mấmciwt mấmciwy hôozbam màzkrr họxibleekhng chưtozoa mởcvai cuộixchc tấmciwn côozbang. Lôozbai Mãbrepnh, đhkixrptung quêxiizn lờzppti dặnssxn củizmya Vâvljtn mỗitpc, ta vàzkrro trang đhkixi!

Hai ngưtozozppti nàzkrry chíafixnh làzkrrvljtn Dậpkrdt Long vàzkrr “Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh, thổtkwk vệlize trong sốixai ngũeekh vệlize.

ozbai Mãbrepnh vỗitpc ngựeaqoc đhkixáavvlnh bốixaip nóvynhi:

- Cung chủizmybrepy yêxiizn tâvljtm, Lôozbai Mãbrepnh nàzkrry quyếhfkht khôozbang làzkrrm lỡmtkl việlizec đhkixâvljtu!

Đdadwoạtflrn dẫzkjdn trưtozotjcrc tiếhfkhn vềpeij Vạtflrn Liễrpfsu Bảyepro.

Xuốixaing đhkixếhfkhn châvljtn númciwi, trưtozotjcrc mặnssxt làzkrr nhữqnmvng lùdpnzm câvljty thấmciwp rảyepri ráavvlc vàzkrr đhkixáavvlmciwi ngổtkwkn ngang. Huyếhfkht Si đhkixang đhkixi, bỗitpcng đhkixôozbai mắeeyht to tròubrcn rựeaqoc lêxiizn, chữqnmvng bưtozotjcrc quáavvlt:

- Hai têxiizn kia hãbrepy cúmciwt ra đhkixâvljty ngay!

vljtn Dậpkrdt Long vìxkei khôozbang muốixain biểodrhu lộixchixchozbang trong lúmciwc nàzkrry, nêxiizn tuy chàzkrrng sớtjcrm đhkixãbrep pháavvlt giáavvlc, nhưtozong khôozbang lêxiizn tiếhfkhng, thấmciwy vậpkrdy liềpeijn trầbzyfm giọxiblng nóvynhi:

- Lôozbai Mãbrepnh, chưtozoa đhkixếhfkhn nơcvaii màzkrr ngưtozoơcvaii kêxiizu réfnico lêxiizn chi vậpkrdy?

“Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh vốixain tíafixnh bộixchc trựeaqoc, lúmciwc nàzkrry đhkixãbrep quêxiizn mấmciwt lờzppti dặnssxn củizmya Vâvljtn Dậpkrdt Long, buộixcht miệlizeng nóvynhi:

- Rõixchzkrrng...

vljtn Dậpkrdt Long trầbzyfm giọxiblng quáavvlt:

- Chạtflry mấmciwt rồzppti!

Bỗitpcng từrptu trong rừrptung vang lêxiizn mộixcht tiếhfkhng cưtozozppti lạtflrnh lùdpnzng, liềpeijn thìxkeivynhng ngưtozozppti thấmciwp thoáavvlng, phóvynhng ra bảyepry gãbrep tráavvlng háavvln, giălldeng thàzkrrnh hàzkrrng ngang trưtozotjcrc mặnssxt hai ngưtozozppti cáavvlch ngoàzkrri mộixcht trưtozomciwng, mộixcht ngưtozozppti đhkixvfbeng giữqnmva cưtozozppti khảyepry nóvynhi:

- Nhịnssx vịnssx bằbfmong hữqnmvu đhkixếhfkhn đhkixâvljty hỏodrhi đhkixưtozozpptng hay làzkrr hạtflr thưtozo?

“Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh trừrptung mắeeyht quáavvlt:

- Cáavvlc ngưtozoơcvaii hãbrepy nhìxkein xem chúmciwng đhkixtflri gia đhkixếhfkhn đhkixâvljty làzkrr đhkixodrhzkrrm gìxkei?

Tiếhfkhng quáavvlt nhưtozo sấmciwm rềpeijn, khiếhfkhn bảyepry gãbrep tráavvlng háavvln đhkixinh tai nhứvfbec óvynhc, mặnssxt đhkixpeiju kinh hoàzkrrng thấmciwt sắeeyhc.

vljtn Dậpkrdt Long đhkixiềpeijm nhiêxiizn nóvynhi:

- Lôozbai Mãbrepnh khôozbang đhkixưtozomciwc lêxiizn tiếhfkhng, hỏodrhi đhkixưtozozpptng đhkixâvljtu thểodrhvynhi nălldeng nhưtozo vậpkrdy đhkixưtozomciwc?

Đdadwoạtflrn hưtozotjcrng vềpeijbrep tráavvlng háavvln đhkixvfbeng giữqnmva nhếhfkhch môozbai cưtozozppti nóvynhi:

- Xin hỏodrhi huynh đhkixàzkrri, đhkixâvljty phảyepri chălldeng làzkrr Vạtflrn Liễrpfsu Bảyepro? Bảyepro chủizmyzkrr Sởcvai Nam Nhạtflrn đhkixúmciwng khôozbang?

Đdadwtflri háavvln đhkixvfbeng giữqnmva đhkixưtozoa mắeeyht nhìxkein “Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh, lạtflri quay sang nhìxkein Vâvljtn Dậpkrdt Long, thầbzyfm nhủizmy:

- Mộixcht thưtozo sinh anh tuấmciwn tao nhãbrep sao lạtflri dẫzkjdn theo mộixcht bộixchc tùdpnzng hung tợmciwn thếhfkhzkrry? Rõixchzkrrixchi đhkixzppti lắeeyhm sựeaqo lạtflr kỳquhf!

Đdadwoạtflrn vộixchi nóvynhi:

- Đdadwúmciwng rồzppti, bằbfmong hữqnmvu đhkixnssxnh tìxkeim ai vậpkrdy?

brep đhkixtflri háavvln tuy nóvynhi vậpkrdy, song thầbzyfn sắeeyhc vẫzkjdn ngậpkrdp đhkixbzyfy vẻsdmy thùdpnz đhkixnssxch.

vljtn Dậpkrdt Long thấmciwy vậpkrdy chợmciwt đhkixixchng tâvljtm nóvynhi:

- Xin phiềpeijn huynh đhkixàzkrri báavvlo lạtflri vớtjcri quývfbe bảyepro chủizmy, rằbfmong cóvynh ngưtozozppti quen ởcvai Tháavvli Sơcvain làzkrrvljtn Dậpkrdt Long đhkixếhfkhn viếhfkhng.

brep đhkixtflri háavvln nhìxkein quanh quấmciwt mộixcht hồzppti, đhkixoạtflrn trầbzyfm giọxiblng nóvynhi:

- Tôozban Khanh, hãbrepy vàzkrro bẩxiblm báavvlo vớtjcri bảyepro chủizmy đhkixi!

Mộixcht gãbrep tráavvlng háavvln chừrptung hai mưtozoơcvaii tuổtkwki đhkixvfbeng tậpkrdn cùdpnzng bêxiizn phảyepri liềpeijn vâvljtng mộixcht tiếhfkhng, phóvynhng đhkixi vàzkrro báavvlo ngay, còubrcn lạtflri sáavvlu ngưtozozppti vẫzkjdn đhkixvfbeng yêxiizn tạtflri chỗitpc.

“Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh nóvynhng nảyepry nóvynhi:

- Sao lạtflri khôozbang mờzppti bọxibln ta vàzkrro hảyepr?

brep đhkixtflri háavvln nọxibl lạtflrnh lùdpnzng:

- Bằbfmong hữqnmvu, bảyepro chủizmy khôozbang hềpeij dặnssxn bảyepro cóvynh ngưtozozppti quen nhưtozo hai vịnssx!

vljtn Dậpkrdt Long cưtozozppti hàzkrrm súmciwc:

- Nguy cơcvai giălldeng bủizmya, lòubrcng ngưtozozppti khóvynhtozozpptng, huynh đhkixàzkrri quảyeprzkrr ngưtozozppti tinh minh thậpkrdn trọxiblng. Lôozbai Mãbrepnh, ta cứvfbe đhkixmciwi láavvlt đhkixi!

avvlu ngưtozozppti kia nghe lờzppti lẽhsax củizmya Vâvljtn Dậpkrdt Long đhkixbzyfy ẩxibln ývfbe, bấmciwt giáavvlc đhkixpeiju đhkixnssxt tay vàzkrro binh khíafix.

Ngay khi ấmciwy, bỗitpcng mộixcht thiếhfkhu nữqnmv áavvlo xanh xinh đhkixbeqqp từrptu trong bảyepro lao ra, ngưtozozppti chưtozoa đhkixếhfkhn đhkixãbrep lớtjcrn tiếhfkhng reo:

- Vâvljtn côozbang tửeztc, Vâvljtn côozbang tửeztc... Mộixchng Bìxkeinh cứvfbe sợmciwzkrrozbang tửeztc khôozbang đhkixếhfkhn...

Nhưtozo bỗitpcng nhậpkrdn thấmciwy mìxkeinh đhkixãbrep lỡmtkl lờzppti, bècvven vộixchi bỏodrh dởcvaivljtu nóvynhi, ngay khi ấmciwy thìxkei ngưtozozppti đhkixãbrep đhkixếhfkhn trưtozotjcrc đhkixbzyfu ngựeaqoa Vâvljtn Dậpkrdt Long, ngẩxiblng lêxiizn chợmciwt thấmciwy “Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh mặnssxt màzkrry dữqnmv tợmciwn, bấmciwt giáavvlc giậpkrdt mìxkeinh, lùdpnzi sau hai bưtozotjcrc.

“Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh khôozbang khỏodrhi thầbzyfm khen đhkixbeqqp, toéfnict miệlizeng cưtozozppti nóvynhi:

- Côozbatozoơcvaing đhkixrptung sợmciw, mỗitpc tuy xấmciwu xíafix nhưtozong lòubrcng dạtflr thìxkei tốixait nhấmciwt trêxiizn đhkixzppti.

Đdadwoạtflrn đhkixưtozoa tay vỗitpc vỗitpczkrro ngựeaqoc, cóvynh vẻsdmycvaii bốixaii rốixaii.

vljtn Dậpkrdt Long cưtozozppti thầbzyfm nhủizmy:

- Nếhfkhu trêxiizn cõixchi đhkixzppti màzkrr ai cũeekhng cóvynhubrcng dạtflr nhưtozobrepo, trong khắeeyhp võixchvljtm e rằbfmong chẳcvveng còubrcn mấmciwy ai đhkixưtozomciwc làzkrrnh lặnssxn tay châvljtn nữqnmva.

Đdadwoạtflrn quéfnict mắeeyht nhìxkein Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh, thấmciwy nàzkrrng tiềpeiju tụrpfsy hơcvain lúmciwc ởcvai Tháavvli Sơcvain nhiềpeiju, tuy mặnssxt tưtozoơcvaii cưtozozppti, nhưtozong trong áavvlnh mắeeyht khôozbang che dấmciwu nỗitpci niềpeijm u uấmciwt trong lòubrcng.

Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh nhoẻsdmyn miệlizeng cưtozozppti vớtjcri Lôozbai Mãbrepnh, đhkixoạtflrn quay sang Vâvljtn Dậpkrdt Long nóvynhi:

- Vâvljtn côozbang tửeztc, xin mờzppti vàzkrro hàzkrrn xáavvldpnzng ly tràzkrr rồzppti... rồzppti hẵanikng đhkixi, đhkixưtozomciwc khôozbang?

Dứvfbet lờzppti, liềpeijn vộixchi ngoảyeprnh đhkixi nơcvaii kháavvlc, song đhkixôozbai mắeeyht ưtozoơcvain ưtozotjcrt lệlize sầbzyfu củizmya nàzkrrng khôozbang qua đhkixưtozomciwc áavvlnh mắeeyht sắeeyhc béfnicn củizmya Vâvljtn Dậpkrdt Long.

vljtn Dậpkrdt Long cưtozozppti thầbzyfm nhủizmy:

- Nếhfkhu hôozbam nay màzkrr lỡmtkl qua nữqnmva thìxkei quảyeprzkrr muộixchn mấmciwt.

mciwc nàzkrry Vạtflrn Liễrpfsu Bảyepro chủizmy Sởcvai Nam Nhạtflrn cũeekhng đhkixãbrepdpnzng ba lãbrepo nhâvljtn tuổtkwki trạtflrc ngũeekh tuầbzyfn ra đhkixếhfkhn, vừrptua trôozbang thấmciwy Vâvljtn Dậpkrdt Long, ôozbang khôozbang khỏodrhi kinh ngạtflrc, song nhờzppt tu dưtozomtklng thâvljtm hậpkrdu nêxiizn khôozbang bộixchc lộixch ra ngoàzkrri, vẫzkjdn tưtozoơcvaii cưtozozppti nóvynhi:

- Vâvljtn côozbang tửeztc quang lâvljtm tệlizeavvl thậpkrdt vôozbazkrrn quývfbevynha. Nàzkrro đhkixếhfkhn đhkixâvljty, lãbrepo phu xin giớtjcri thiệlizeu.

Đdadwoạtflrn đhkixưtozoa tay chỉrukl ba lãbrepo nhâvljtn sau lưtozong nóvynhi tiếhfkhp:

- Ba vịnssxzkrry làzkrr tri giao củizmya lãbrepo phu, Nhạtflrn Đdadwãbrepng Tam Nghĩrukla, huynh đhkixlize họxibltozo, còubrcn đhkixâvljty làzkrrvljtn Dậpkrdt Long côozbang tửeztc.

vljtn Dậpkrdt Long tung mìxkeinh xuốixaing ngựeaqoa, vòubrcng tay thi lễrpfsvynhi:

- Nhữqnmvng mong ba vịnssx chỉrukl giáavvlo nhiềpeiju cho!

Tam Nghĩrukla họxibltozo hờzppt hữqnmvng gậpkrdt đhkixbzyfu chàzkrro vàzkrrvynhi:

- Khôozbang dáavvlm!

Song sáavvlu luồzpptng áavvlnh mắeeyht cứvfbe chằbfmom chặnssxp nhìxkein vàzkrro con ngựeaqoa trắeeyhng vàzkrr “Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh.

“Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh thấmciwy ba ngưtozozppti lạtflrnh nhạtflrt vớtjcri Cung chủizmy, trong lòubrcng rấmciwt bựeaqoc tứvfbec, bècvven gằbfmon giọxiblng nóvynhi:

- Mỗitpczkrrdpnzy tùdpnzng củizmya cung... côozbang tửeztc, ba vịnssx thấmciwy hơcvaii quen phảyepri khôozbang?

Mắeeyht y trợmciwn trừrptung trôozbang rấmciwt khiếhfkhp ngưtozozppti.

Nhạtflrn Đdadwãbrepng Tam Nghĩrukla giậpkrdt nảyepry mìxkeinh, bấmciwt giáavvlc vộixchi nóvynhi:

- Khôozbang dáavvlm, khôozbang dáavvlm...

Sởcvai Nam Nhạtflrn vốixain cứvfbe ngỡmtklvljtn Dậpkrdt Long khôozbang biếhfkht võixchozbang, tuy “Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh rấmciwt giốixaing mộixcht nhâvljtn vậpkrdt khủizmyng khiếhfkhp theo lờzppti đhkixzpptn đhkixtflri trong chốixain giang hồzppt, nhưtozong ôozbang khôozbang hềpeij nghĩrukl đhkixếhfkhn, vừrptua thấmciwy Nhạtflrn Đdadwãbrepng Tam Nghĩrukla thấmciwt tháavvli, bècvven vộixchi nóvynhi:

- Đdadwi nàzkrro, Vâvljtn côozbang tửeztcbrepy đhkixi vàzkrro hàzkrrn xáavvl tạtflrm nghỉrukl châvljtn nhéfnic!

Đdadwoạtflrn nghiêxiizng mìxkeinh nhưtozozpptng kháavvlch, lúmciwc nàzkrry bọxibln tráavvlng háavvln đhkixãbrepmciwt đhkixi hếhfkht, hiểodrhn nhiêxiizn đhkixãbrep trởcvai vềpeijtozoơcvaing vịnssx rồzppti.

Nhạtflrn Đdadwãbrepng Tam Nghĩrukla vừrptua rồzppti bịnssx “Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh làzkrrm cho kinh hoàzkrrng thấmciwt tháavvli, tuy trong lòubrcng bựeaqoc tứvfbec, nhưtozong ởcvai trưtozotjcrc mặnssxt Sởcvai Nam Nhạtflrn khôozbang tiệlizen pháavvlt táavvlc, đhkixàzkrrnh nhắeeyhm vàzkrro Vâvljtn Dậpkrdt Long tìxkeim cơcvai hộixchi báavvlo phụrpfsc.

Mọxibli ngưtozozppti sóvynhng vai bưtozotjcrc đhkixi, Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh đhkixi sáavvlt bêxiizn Vâvljtn Dậpkrdt Long, thỉruklnh thoảyeprng lạtflri ngoảyeprnh sang nhìxkein chàzkrrng, nhưtozovynh ngàzkrrn vạtflrn lờzppti màzkrr khôozbang sao thốixait ra đhkixưtozomciwc.

Bỗitpcng, lãbrepo đhkixtflri Nhạtflrn Đdadwãbrepng Tam Nghĩrukla cấmciwt tiếhfkhng:

- Vâvljtn côozbang tửeztc từrptu Tháavvli Sơcvain xa xôozbai đhkixếhfkhn đhkixâvljty cóvynh nghe nóvynhi đhkixếhfkhn việlizec Bạtflrch Kiếhfkhm Linh Mãbrep đhkixãbrepavvlt hạtflri hai mưtozoơcvaii mốixait cao thủizmy chălldeng?

vljtn Dậpkrdt Long ơcvai hờzppt đhkixáavvlp:

- Sau khi sựeaqo đhkixóvynh xảyepry ra tạtflri hạtflr mớtjcri rờzppti khỏodrhi Tháavvli Sơcvain, tấmciwt nhiêxiizn làzkrrvynh nghe nóvynhi đhkixếhfkhn.

Trong lòubrcng kinh hãbrepi thầbzyfm nhủizmy:

- Bọxibln mìxkeinh bấmciwt quáavvl chỉrukl trễrpfs mấmciwt mấmciwy hôozbam, vậpkrdy màzkrr tin tứvfbec lạtflri đhkixếhfkhn Vạtflrn Liễrpfsu Bảyepro trưtozotjcrc, giớtjcri giang hồzppt đhkixzpptn đhkixtflri nhanh thậpkrdt.

tozobrepo nhịnssxtozozppti khảyepry nóvynhi:

- Chủizmy nhâvljtn Bạtflrch Kiếhfkhm Linh Mãbrepixchozbang chấmciwn đhkixixchng thiêxiizn hạtflr, Vâvljtn côozbang tửeztc mộixcht thưtozo sinh lạtflri cưtozomtkli Linh Mãbrepzkrr đhkixeo Bạtflrch Kiếhfkhm, nếhfkhu kẻsdmy kháavvlc khôozbang biếhfkht, gặnssxp côozbang tửeztceeyht phảyepri tráavvlnh xa, nhưtozong...

vljtn Dậpkrdt Long cưtozozppti khảyepry tiếhfkhp lờzppti:

- Nhưtozong mạtflro nhậpkrdn màzkrr bịnssx pháavvlt hiệlizen làzkrr sẽhsax chuốixaic lấmciwy tai họxibla chứvfbexkei?

Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh thấmciwy Vâvljtn Dậpkrdt Long ra chiềpeiju bựeaqoc tứvfbec, bècvven vộixchi nóvynhi:

- Lưtozoavvlavvl, chúmciwng ta đhkixrptung nóvynhi vềpeij việlizec ấmciwy nữqnmva!

“Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh mắeeyht rựeaqoc hung quang réfnicxiizn:

- Cứvfbevynhi đhkixi, mỗitpc rấmciwt làzkrr thíafixch nghe!

Sởcvai Nam Nhạtflrn thấmciwy bầbzyfu khôozbang khíafixlldeng thẳcvveng, e sẽhsax xảyepry chuyệlizen khôozbang vui, bècvven vộixchi cưtozozppti giảyepr lảyeprvynhi:

- Mọxibli ngưtozozppti thiêxiizn nam đhkixnssxa bắeeyhc gặnssxp gỡmtkl tạtflri đhkixâvljty, chẳcvveng bao lâvljtu lạtflri chia tay, sao khôozbang nóvynhi vềpeij nhữqnmvng việlizec kháavvlc, Bạtflrch Kiếhfkhm Linh Mãbrep đhkixãbrep đhkixưtozomciwc nóvynhi đhkixếhfkhn quáavvl nhiềpeiju rồzppti, chúmciwng ta chẳcvveng nêxiizn nhắeeyhc đhkixếhfkhn nữqnmva.

mciwc nàzkrry mọxibli ngưtozozppti đhkixãbrepzkrro đhkixếhfkhn phạtflrm vi sơcvain trang, nhữqnmvng thấmciwy canh phòubrcng hếhfkht sứvfbec nghiêxiizm ngặnssxt nhưtozovljtm đhkixtflri đhkixnssxch.

vljtn Dậpkrdt Long than thầbzyfm nghĩrukl:

- Nhữqnmvng ngưtozozppti nàzkrry thìxkeizkrrm đhkixưtozomciwc gìxkei, tìxkeinh ngưtozozppti quảyeprzkrr bạtflrc bẽhsaxo, bìxkeinh nhậpkrdt gọxibli nhau làzkrr tri giao, mộixcht khi lâvljtm nguy thìxkeivynh mấmciwy ai dáavvlm xảyepr thâvljtn cứvfbeu giúmciwp?

Đdadwoạtflrn cưtozozppti khảyepry nóvynhi:

- Tạtflri hạtflrtozocvaing đhkixâvljtu ba vịnssx sẽhsax nghỉrukl đhkixêxiizm tạtflri đhkixâvljty chứvfbe?

Nhạtflrn Đdadwãbrepng Tam Nghĩrukla cùdpnzng đhkixodrh mặnssxt, Sởcvai Nam Nhạtflrn nóvynhi:

- Đdadwãbrep đhkixếhfkhn đhkixtflri sảyeprnh rồzppti, ta hãbrepy vàzkrro chơcvaii láavvlt đhkixãbrep!

vljtn Dậpkrdt Long bỗitpcng dừrptung bưtozotjcrc, đhkixưtozoa mắeeyht nhìxkein vầbzyfng tháavvli dưtozoơcvaing đhkixãbrep xuốixaing đhkixếhfkhn gầbzyfn đhkixruklnh númciwi vàzkrrvynhi:

- Sởcvaiavvlavvl bấmciwt tấmciwt kháavvlch sáavvlo, tiểodrhu đhkixiệlizet chưtozoa thấmciwy đhkixóvynhi kháavvlt, láavvlt nữqnmva đhkixãbrep phảyepri ra đhkixi rồzppti, nêxiizn tiểodrhu đhkixiệlizet đhkixnssxnh lêxiizn trêxiizn đhkixruklnh númciwi ngắeeyhm ráavvlng chiềpeiju đhkixodrh thêxiizm phầbzyfn hiểodrhu biếhfkht, nhâvljtn tiệlizen cho ngựeaqoa rong chơcvaii.

Quay sang Lôozbai Mãbrepnh gậpkrdt đhkixbzyfu nóvynhi tiếhfkhp:

- Ngưtozoơcvaii cứvfbecvai lạtflri đhkixâvljty!

Sởcvai Nam Nhạtflrn ngẩxibln ngưtozozppti, Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh thìxkei trúmciwng ývfbe, vộixchi nóvynhi:

- Cha, lúmciwc ởcvai Tháavvli Sơcvain, Bìxkeinh nhi cóvynh hứvfbea làzkrr sẽhsax đhkixưtozoa côozbang tửeztcxiizn trêxiizn đhkixruklnh númciwi ngắeeyhm ráavvlng chiềpeiju, giờzpptxkeinh nhi cùdpnzng đhkixi vớtjcri Vâvljtn côozbang tửeztc nhéfnic!

Sởcvai Nam Nhạtflrn nhìxkein áavvli nữqnmv nghe lòubrcng vôozbazkrrn cảyeprm kháavvli, đhkixàzkrrnh gậpkrdt đhkixbzyfu nóvynhi:

- Ôzppti, chốixain giang hồzppt thậpkrdt lắeeyhm thịnssx phi! Bìxkeinh nhi, cóvynh lẽhsax phụrpfs thâvljtn đhkixãbrepzkrrm liêxiizn lụrpfsy đhkixếhfkhn con. Thôozbai đhkixi đhkixi, nhưtozong nhớtjcrzkrrvljtn côozbang tửeztcubrcn phảyepri đhkixi hơcvain ba mưtozoơcvaii dặnssxm nữqnmva mớtjcri cóvynh quáavvln trọxibl, phảyepri trởcvai vềpeij trưtozotjcrc khi trờzppti tốixaii đhkixmciwy!

Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh gưtozomciwng cưtozozppti:

- Sao cha nóvynhi gìxkei lạtflr vậpkrdy?

Đdadwoạtflrn quay ngưtozozppti cúmciwi thấmciwp đhkixbzyfu, giọxiblng thoáavvlng nghẹbeqqn ngàzkrro nóvynhi:

- Vâvljtn côozbang tửeztc, ta đhkixi thôozbai!

vljtn Dậpkrdt Long quay đhkixbzyfu ngựeaqoa lạtflri, bỗitpcng nghe “Huyếhfkht Si” Lôozbai Mãbrepnh nóvynhi:

- Cung... côozbang tửeztc, mỗitpc mong làzkrr sẽhsax sớtjcrm nghe thấmciwy tiếhfkhng chuôozbang ngựeaqoa.

vljtn Dậpkrdt Long cưtozozppti:

- Lầbzyfn nàzkrry ngưtozoơcvaii sẽhsax khôozbang phảyepri thấmciwt vọxiblng đhkixâvljtu?

Mọxibli ngưtozozppti khôozbang thấmciwy đhkixưtozomciwc vẻsdmy mặnssxt chàzkrrng, song nghe tiếhfkhng nóvynhi thìxkei lạtflrnh đhkixếhfkhn rợmciwn ngưtozozppti.

Ra khỏodrhi Vạtflrn Liễrpfsu Bảyepro, bưtozotjcrc châvljtn lêxiizn Phong Hàzkrrruklnh, hai ngưtozozppti khôozbang ai nóvynhi vớtjcri ai mộixcht lờzppti. Vâvljtn Dậpkrdt Long ngưtozotjcrc mặnssxt nhìxkein nhữqnmvng chiếhfkhc láavvl đhkixodrhcvaii lảyepr tảyepr, dáavvlng vẻsdmy đhkixălldem chiêxiizu nhưtozo thểodrh linh hồzpptn đhkixãbrep rờzppti khỏodrhi thểodrhavvlc, linh mãbrep đhkixi theo sau chàzkrrng, tiếhfkhng chuôozbang lảyeprnh lóvynht vang đhkixpeiju.

Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh lầbzyfm lũeekhi cấmciwt bưtozotjcrc, nụrpfstozozppti gưtozomciwng gạtflro đhkixãbrep biếhfkhn mấmciwt trêxiizn môozbai, đhkixôozbai mắeeyht mơcvai mộixchng củizmya nàzkrrng ngậpkrdp đhkixbzyfy u uấmciwt, mộixcht thiếhfkhu nữqnmv thơcvai ngâvljty hồzpptn nhiêxiizn quáavvl đhkixãbrep phảyepri gáavvlnh váavvlc quáavvl sứvfbec chịnssxu đhkixeaqong. Bỗitpcng nàzkrrng ngẩxiblng lêxiizn nóvynhi:

- Vâvljtn... Vâvljtn côozbang tửeztc...

Tiếhfkhng nóvynhi củizmya Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh khôozbang to lắeeyhm, nhưtozong vìxkei khôozbang khíafixruklnh lặnssxng nêxiizn kháavvl vang dộixchi, khiếhfkhn cho Vâvljtn Dậpkrdt Long thoáavvlng giậpkrdt mìxkeinh ngoảyeprnh sang nóvynhi:

- Chi đhkixóvynh?

Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh gom hếhfkht can đhkixyeprm, khôozbang dờzppti áavvlnh mắeeyht khỏodrhi mặnssxt Vâvljtn Dậpkrdt Long, im lặnssxng chừrptung bốixain nălldem bưtozotjcrc, đhkixoạtflrn mớtjcri nóvynhi:

- Vâvljtn côozbang tửeztc... sẽhsaxbrepi mãbrepi nhớtjcr đhkixếhfkhn tôozbai chălldeng? Nhớtjcr vềpeij mộixcht ngưtozozppti đhkixãbrep đhkixnssxnh... đhkixãbrep đhkixnssxnh...

dpnzzkrrng đhkixãbrep gom hếhfkht can đhkixyeprm, nhưtozong vẫzkjdn khôozbang sao thốixait trọxibln câvljtu nóvynhi.

vljtn Dậpkrdt Long nghe lòubrcng rúmciwng đhkixixchng, chàzkrrng đhkixâvljtu phảyepri kẻsdmy ngu đhkixbzyfn màzkrr khôozbang hiểodrhu Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh đhkixnssxnh nóvynhi gìxkei, song chàzkrrng khôozbang ngờzpptzkrrng lạtflri si tìxkeinh đhkixếhfkhn mứvfbec đhkixixchmciwy.

Chàzkrrng híafixt sâvljtu mộixcht hơcvaii dàzkrri cốixai đhkixècvvefnicn nhữqnmvng dòubrcng suy tưtozo từrptu bốixain phưtozoơcvaing táavvlm hưtozotjcrng ậpkrdp tớtjcri, vờzppt đhkixiềpeijm tĩruklnh cưtozozppti nóvynhi:

- Sởcvaiozbatozoơcvaing thấmciwy trêxiizn cõixchi đhkixzppti nàzkrry khôozbang cóvynh chỗitpc cho mìxkeinh dừrptung châvljtn phảyepri khôozbang?

Nhữqnmvng giọxiblt lệlize long lanh cuốixaii cùdpnzng đhkixãbrepllden dàzkrri trêxiizn đhkixôozbai máavvl nhợmciwt nhạtflrt củizmya nàzkrrng, Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh nghẹbeqqn ngàzkrro nóvynhi:

- Vâvljtn côozbang tửeztc, xin đhkixrptung nóvynhi vềpeij đhkixiềpeiju ấmciwy, tôozbai... muốixain côozbang tửeztcbrepy trảyepr lờzppti câvljtu hỏodrhi củizmya tôozbai.

vljtn Dậpkrdt Long thu lịnssxm nụrpfstozozppti, vẫzkjdn rấmciwt đhkixiềpeijm tĩruklnh nóvynhi:

- Sởcvaiozbatozoơcvaing, nếhfkhu Vâvljtn Dậpkrdt Long nàzkrry màzkrr khôozbang nghĩrukl đhkixếhfkhn hai cha con côozbatozoơcvaing thìxkei đhkixâvljtu cóvynh đhkixếhfkhn Vạtflrn Liễrpfsu Bảyepro, côozbatozoơcvaing bảyepro tạtflri hạtflr trảyepr lờzppti gìxkei kia?

Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh khôozbang dằbfmon lòubrcng đhkixưtozomciwc, bỗitpcng nắeeyhm lấmciwy tay phảyepri Vâvljtn Dậpkrdt Long, kíafixch đhkixixchng nóvynhi:

- Hãbrepy nhớtjcr lấmciwy Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh, nhớtjcr lấmciwy mộixcht ngưtozozppti con gáavvli đhkixãbrep âvljtm thầbzyfm dâvljtng hiếhfkhn tráavvli tim cho côozbang tửeztc...

vljtn Dậpkrdt Long biếhfkht đhkixóvynhzkrrxkei thờzppti gian cấmciwp báavvlch nêxiizn buộixchc nàzkrrng phảyepri bàzkrry tỏodrh nỗitpci lòubrcng mộixcht cáavvlch đhkixưtozozpptng đhkixixcht nhưtozo vậpkrdy, mặnssxc dùdpnz đhkixãbrep tiêxiizn liệlizeu, song chàzkrrng vẫzkjdn cảyeprm thấmciwy hơcvaii bàzkrrng hoàzkrrng, siếhfkht mạtflrnh bàzkrrn tay thon mềpeijm vàzkrrzkrrnh lạtflrnh củizmya Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh, nóvynhi:

- Sởcvaiozbatozoơcvaing vộixchi vàzkrrng quáavvl, mộixcht đhkixzppti ngưtozozppti rấmciwt íafixt khi cóvynh từrptu hai tôozban chỉrukl trởcvaixiizn, côozbatozoơcvaing nêxiizn lựeaqoa chọxibln mộixcht ngưtozozppti khôozbang cóvynhozban chỉrukl nguy hiểodrhm làzkrrcvain.

Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh đhkixưtozomciwc chàzkrrng siếhfkht tay, lòubrcng cảyeprm thấmciwy ấmciwm áavvlp vàzkrr can đhkixyeprm hơcvain, tựeaqoa vàzkrro ngưtozozppti Vâvljtn Dậpkrdt Long, nóvynhi:

- Vâvljtn côozbang tửeztc, mộixcht ngưtozozppti khi tôozban chỉrukl đhkixãbrep đhkixnssxnh làzkrr khôozbang thểodrhzkrro thay đhkixtkwki đhkixưtozomciwc nữqnmva ưtozo?

vljtn Dậpkrdt Long gậpkrdt đhkixbzyfu:

- Phảyepri! Rấmciwt làzkrr khóvynh!

Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh đhkixưtozoa tay quệlizet nưtozotjcrc mắeeyht, cưtozozppti hàzkrri lòubrcng:

- Vậpkrdy thìxkeiozban chỉrukl củizmya côozbang tửeztczkrrxkei?

vljtn Dậpkrdt Long giậpkrdt mìxkeinh cưtozozppti ỡmtklm ờzppt:

- Tạtflri hạtflrvynhvynhi ra thìxkeiozbatozoơcvaing cũeekhng chẳcvveng tin...

- Tin chứvfbe, tin chứvfbe, côozbang tửeztcvynhi đhkixi...

vljtn Dậpkrdt Long cốixaifnicn niềpeijm călldem hậpkrdn trong lòubrcng, trầbzyfm giọxiblng:

- Tôozban chỉrukl củizmya tạtflri hạtflr... chỉruklvynh trảyepr thùdpnz... mặnssxc dùdpnz đhkixiềpeiju ấmciwy khôozbang nêxiizn thốixait ra từrptu miệlizeng tạtflri hạtflr.

Giọxiblng nóvynhi củizmya chàzkrrng lạtflrnh nhưtozolldeng giáavvl. Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh bấmciwt giáavvlc rùdpnzng mìxkeinh, buộixcht miệlizeng:

- Vâvljtn côozbang tửeztc... Vâvljtn côozbang tửeztc...

vljtn Dậpkrdt Long nhậpkrdn thấmciwy lờzppti lẽhsax củizmya mìxkeinh quáavvlvljtu sắeeyhc, vộixchi láavvli sang chuyệlizen kháavvlc:

- Sởcvaiozbatozoơcvaing, đhkixâvljty làzkrr đhkixruklnh númciwi rồzppti phảyepri khôozbang? Tôozban chỉrukl củizmya côozbatozoơcvaing làzkrrxkei?

Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh thờzppt thẩxibln nhìxkein Vâvljtn Dậpkrdt Long, hiểodrhn nhiêxiizn cõixchi lòubrcng nàzkrrng xao đhkixixchng mãbrepnh liệlizet, hồzppti lâvljtu mớtjcri nóvynhi:

- Tôozban chỉrukl củizmya thàzkrrnh côozbang khôozbang bao giờzppt thay đhkixtkwki, dâvljtng hiếhfkhn tráavvli tim nàzkrry... khi nãbrepy tôozbai đhkixãbrepvynhi rồzppti.

zkrrng ra chiềpeiju hếhfkht sứvfbec e thẹbeqqn, Vâvljtn Dậpkrdt Long cảyeprm đhkixixchng nhìxkein vàzkrro máavvli tóvynhc óvynhng ảyepr củizmya nàzkrrng, lòubrcng ngổtkwkn ngang bao suy tưtozo, đhkixălldem chiêxiizu nhìxkein ráavvlng chiềpeiju nơcvaii cuốixaii trờzppti.

Thờzppti gian trôozbai qua trong lặnssxng lẽhsax, bỗitpcng Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh hốixait hoảyeprng kêxiizu lêxiizn:

- Ồjpos! Vâvljtn côozbang tửeztc, chúmciwng ta đhkixãbrep đhkixếhfkhn lúmciwc đhkixi vềpeij rồzppti!

vljtn Dậpkrdt Long vốixain chẳcvveng phảyepri đhkixếhfkhn đhkixâvljty ngắeeyhm ráavvlng chiềpeiju màzkrrzkrr nhằbfmom kéfnico dàzkrri thờzppti gian bècvven cưtozozppti nóvynhi:

- Ráavvlng chiềpeiju hãbrepy còubrcn màzkrr! Sởcvaiozbatozoơcvaing cóvynh trôozbang thấmciwy Vạtflrn Liễrpfsu Bảyepro khôozbang?

- Trờzppti đhkixãbrep tốixaii, khôozbang còubrcn trôozbang thấmciwy nữqnmva rồzppti! Vâvljtn côozbang tửeztc, chúmciwng ta phảyepri vềpeij đhkixếhfkhn trưtozotjcrc canh đhkixbzyfu mớtjcri đhkixưtozomciwc.

vljtn Dậpkrdt Long mắeeyht vúmciwt qua vẻsdmy kỳquhf lạtflr, chălldem chúmciw nhìxkein vềpeij phíafixa Vạtflrn Liễrpfsu Bảyepro cưtozozppti nóvynhi:

- Qua thầbzyfn tháavvli củizmya côozbatozoơcvaing, tạtflri hạtflr nhậpkrdn thấmciwy dưtozozpptng nhưtozoozbatozoơcvaing đhkixãbrep bịnssxbrepm thâvljtn trong trùdpnzng vâvljty vậpkrdy, vàzkrr đhkixzpptng thờzppti cũeekhng khiếhfkhn tạtflri hạtflr nghĩrukl đhkixếhfkhn Bạtflrch Kiếhfkhm Linh Mãbrep.

- Vâvljtn côozbang tửeztc, ta đhkixi thôozbai!

vljtn Dậpkrdt Long đhkixnssxnh kéfnico dàzkrri thờzppti gian nữqnmva, nhưtozong bỗitpcng trôozbang thấmciwy mấmciwy bóvynhng ngưtozozppti.

Đdadwoạtflrn cưtozozppti nóvynhi:

- Sởcvaiozbatozoơcvaing thíafixch cưtozomtkli con Hồzpptng Ảjvdknh lắeeyhm phảyepri khôozbang? Nàzkrro, bâvljty giờzppt xin mờzppti côozbatozoơcvaing!

Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh ngoảyeprnh lạtflri, áavvlnh mắeeyht đhkixbzyfy ao ưtozotjcrc nóvynhi:

- Côozbang tửeztcdpnzng cưtozomtkli chứvfbe?

vljtn Dậpkrdt Long gậpkrdt đhkixbzyfu, Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh mừrptung rỡmtkl, lậpkrdp tứvfbec tung mìxkeinh lêxiizn ngựeaqoa.

vljtn Dậpkrdt Long theo sau phóvynhng lêxiizn, quáavvlt:

- Hồzpptng Ảjvdknh, quanh đhkixâvljty đhkixang giălldeng đhkixbzyfy nguy cơcvai, đhkixãbrep đhkixếhfkhn lúmciwc mi trổtkwkzkrri rồzppti đhkixóvynh, đhkixi nàzkrro!

Sởcvai Mộixchng Bìxkeinh giậpkrdt mìxkeinh, ngay khi ấmciwy linh mãbrep đhkixãbrep tung vóvynh lao vúmciwt xuốixaing númciwi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.