Bạch Kiếm Linh Mã

Chương 7 : Tạm gởi đầu, vạch mặt về báo tin

    trước sau   
nkqzn Dậoylet Long giậoylet mìnkqznh, theo bảivkfn năubygng đrzxmưrtsma Tríejukch Huyếkutot Kiếkutom lêammln chuẩzbxrn bịkodi tiếkutop chiêammlu bỗeoghng mộymbat ývglf nghĩsqax khánlxlc lạowkri lưrtsmtebzt qua đrzxmxaleu, Tríejukch Huyếkutot Kiếkutom liềkzcnn tứnlxlc chữxqngng lạowkri giữxqnga chừsiogng.

Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfclnbiqcng lựkqssc thânkqzm hậoyleu dưrtsmopeqng nàkvvgo, y đrzxmãsqax từsiog ghen tứnlxlc trởqatc thàkvvgnh thùtebz hậoylen, đrzxmkodinh tânkqzm hạowkrnlxlt Vânkqzn Dậoylet Long, xuấopeqt thủeogh đrzxmânkqzu cósimzrtsmơxqngng tìnkqznh.

Nhạowkrc Phụjtfung Linh rúpvfhammln thảivkfng thốqrctt, mọtebzi ngưrtsmopeqi hiệgnrwn diệgnrwn cũeoghng đrzxmkzcnu kinh hoàkvvgng đrzxmếkuton trợzbxrn mắaarlt hánlxl mồymbam, đrzxmnlxlng ngânkqzy tạowkri chỗeogh.

Ngay khi ấopeqy, ba đrzxmósimza hósimza kiếkutom kỳkuto dịkodi kia đrzxmãsqax nhanh nhưrtsm chớtebzp bay đrzxmếkuton trưrtsmtebzc ngựkqssc Vânkqzn Dậoylet Long.

Trong khoảivkfnh khắaarlc mọtebzi ngưrtsmopeqi dưrtsmopeqng nhưrtsm trôbiqcng thấopeqy Vânkqzn Dậoylet Long nghiêammlng ngưrtsmopeqi sang phảivkfi vàkvvg ngãsqax ra sau, liềkzcnn tứnlxlc “soạowkrt soạowkrt soạowkrt” ba tiếkutong rấopeqt khẽpvfh, mánlxlu tưrtsmơxqngi phúpvfhn ra nhuộymbam đrzxmtoxp nửfclna bêammln ánlxlo Vânkqzn Dậoylet Long.

Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfcln buôbiqcng tiếkutong cưrtsmopeqi khảivkfy, lưrtsmtebzt ngưrtsmopeqi lùtebzi sau tánlxlm thưrtsmtebzc, ôbiqcm kiếkutom đrzxmnlxlng ngạowkro nghễxqng, thánlxli đrzxmymba hếkutot sứnlxlc kiêammlu căubygng tựkqss đrzxmowkri.


Liềkzcnn theo sau Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfclntebzi ra xa, Nhạowkrc Phụjtfung Linh mặkutot trắaarlng bệgnrwch, màkvvgy chau chặkutot đrzxmánlxlp xuốqrctng trưrtsmtebzc mặkutot Vânkqzn Dậoylet Long. Dưrtsmopeqng nhưrtsmkvvgng đrzxmãsqax quêammln mấopeqt mìnkqznh làkvvg thânkqzn phậoylen nữxqng nhi, đrzxmưrtsma bàkvvgn tay ngọtebzc đrzxmếkuton trưrtsmtebzc ngựkqssc Vânkqzn Dậoylet Long đrzxmkodinh xem xépvfht thưrtsmơxqngng thếkuto cho chàkvvgng, vẻkuto quan tânkqzm lo lắaarlng biểjivxu lộymba rấopeqt rõgfop rệgnrwt.

nkqzn Dậoylet Long nhưrtsm khôbiqcng hềkzcn cảivkfm thấopeqy mìnkqznh đrzxmãsqax thọtebz thưrtsmơxqngng, mặkutot vẫeqpxn lạowkrnh nhưrtsmubygng, mắaarlt rựkqssc sánlxlt cơxqng, tay tránlxli nhẹejuk đrzxmưrtsma lêammln, đrzxmzbxry tay Nhạowkrc Phụjtfung Linh ra, cưrtsmopeqi hờopeq hờopeqsimzi:

- Nhạowkrc côbiqcrtsmơxqngng nêammln biếkutot, xem xépvfht thưrtsmơxqngng thếkuto cho kẻkuto đrzxmkodich làkvvg mộymbat hàkvvgnh vịkodi đrzxmowkri nghịkodich bấopeqt đrzxmowkro, xin côbiqcrtsmơxqngng lui ra cho.

Sựkqss hồymbai hộymbap quánlxl đrzxmymba nhưrtsm đrzxmãsqax chiếkutom mấopeqt sựkqss đrzxmiềkzcnm tĩsqaxnh củeogha nàkvvgng. Nhạowkrc Phụjtfung Linh bưrtsmtebzng bỉxalenh répvfhammln:

- Mặkutoc tấopeqt cảivkf, tôbiqci chỉxale muốqrctn xem xépvfht thưrtsmơxqngng thếkuto củeogha côbiqcng tửfcln thôbiqci.

Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfcln buôbiqcng tiếkutong cưrtsmopeqi sắaarlc lạowkrnh, sánlxlt cơxqng trong mắaarlt càkvvgng đrzxmoylem hơxqngn.

Nhạowkrc Phụjtfung Hùtebzng thấopeqy vậoyley khôbiqcng khỏtoxpi tánlxli mặkutot, bỗeoghng lưrtsmtebzt nhanh tớtebzi đrzxmiểjivxm vàkvvgo huyệgnrwt Hắaarlc Đrzxmiềkzcnm củeogha Nhạowkrc Phụjtfung Linh, đrzxmoạowkrn dìnkqzu nàkvvgng sang mộymbat bêammln.

nkqzn Dậoylet Long ngựkqssc vẫeqpxn rỉxalenlxlu tưrtsmơxqngi, song chàkvvgng khôbiqcng hềkzcn vậoylen côbiqcng chỉxale huyếkutot, tay tránlxli bỗeoghng thòtbxykvvgo lòtbxyng lấopeqy ra mộymbat mảivkfnh lụjtfua trắaarlng rấopeqt cũeoghamml bếkutot dấopequ mánlxlu vàkvvgsimz ba đrzxmósimza hoa lăubygng to cỡbjrv đrzxmymbang tiềkzcnn.

Chàkvvgng vépvfhn ánlxlo nơxqngi ngựkqssc lêammln, cúpvfhi xuốqrctng nhìnkqzn, ánlxlnh mắaarlt bỗeoghng rựkqssc lêammln vẻkuto sắaarlc lạowkrnh ghêamml rợzbxrn, nhìnkqzn chốqrctt vàkvvgo mặkutot Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfcln, cưrtsmopeqi ânkqzm trầxalem nósimzi:

- Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfcln, Vânkqzn mỗeogh đrzxmkodinh mưrtsmzbxrn ngưrtsmopeqi bánlxlo tin vớtebzi Vạowkrn Kiếkutom Quốqrctc.

Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfcln vừsioga chạowkrm vàkvvgo ánlxlnh mắaarlt chàkvvgng, lòtbxyng bỗeoghng dưrtsmng se thắaarlt, buôbiqcng tiếkutong ho khan, lạowkrnh nhạowkrt nósimzi:

- Họtebznkqzn kia, ngưrtsmơxqngi cầxalen trăubygng trốqrcti gìnkqzsqaxy nósimzi mau đrzxmi, dùtebz bổkvvgn Vưrtsmơxqngng tửfcln khôbiqcng lo liệgnrwu thìnkqz nhữxqngng ngưrtsmopeqi cósimz mặkutot tạowkri đrzxmânkqzy cũeoghng chẳbjrvng thiếkutou kẻkuto hảivkfo tânkqzm đrzxmânkqzu.

Đrzxmoạowkrn vớtebzi ánlxlnh mắaarlt ânkqzm trầxalem quépvfht nhìnkqzn Nhạowkrc gia huynh muộymbai.


nkqzn Dậoylet Long cưrtsmopeqi khảivkfy:

- Vânkqzn mỗeogh chỉxale cầxalen mưrtsmzbxrn mặkutot vàkvvg miệgnrwng củeogha ngưrtsmơxqngi đrzxmjivxnlxlo tin thôbiqci, hãsqaxy chuẩzbxrn bịkodi đrzxmi.

Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfcln thoánlxlng ngớtebz ngưrtsmopeqi, đrzxmoạowkrn chợzbxrt hiểjivxu, cưrtsmopeqi to nósimzi:

- Ha ha... Vânkqzn Dậoylet Long, ngưrtsmơxqngi còtbxyn muốqrctn thưrtsmqatcng thứnlxlc Tam Đrzxmósimza Lăubygng nữxqnga phảivkfi khôbiqcng?

Tuy miệgnrwng nósimzi nhẹejuk nhàkvvgng, song y đrzxmãsqax ngầxalem dồymban chânkqzn lựkqssc vàkvvgo thânkqzn kiếkutom, phòtbxyng bịkodi.

nkqzn Dậoylet Long cưrtsmopeqi phánlxlammln:

- Ha ha... chíejuknh Tam Đrzxmósimza Lăubygng đrzxmósimz đrzxmãsqax mang đrzxmếkuton họtebza diệgnrwt vong cho Vạowkrn Kiếkutom Quốqrctc, khi nàkvvgo ngưrtsmơxqngi vềkzcn đrzxmếkuton nưrtsmtebzc, chỉxale cầxalen nósimzi “Linh mãsqax lạowkri tung vósimz thấopeqt hảivkfi, Bạowkrch kiếkutom sẽpvfh tậoylen diệgnrwt thiêammln hạowkr”, vậoyley làkvvg đrzxmeogh.

Lậoylep tứnlxlc cơxqng hồymba nhưrtsmtebzng mộymbat lúpvfhc, bốqrctn bềkzcn vang lêammln tiếkutong kinh hoàkvvgng lậoylep lạowkri:

- “Linh mãsqax lạowkri tung vósimz thấopeqt hảivkfi, Bạowkrch kiếkutom sẽpvfh tậoylen diệgnrwt thiêammln hạowkr”.

Thánlxli đrzxmymba cuồymbang ngạowkro cảivkf Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfcln bấopeqt giánlxlc tan biếkuton, y cốqrct trấopeqn tĩsqaxnh, lạowkrnh lùtebzng nósimzi:

- “Bạowkrch kiếkutom linh mãsqax” làkvvgnkqz củeogha ngưrtsmopeqi?

Mộymbat chuỗeoghi cưrtsmopeqi dàkvvgi ghêamml rợzbxrn, kèmcjxm theo mộymbat làkvvgn mưrtsma mánlxlu, Vânkqzn Dậoylet Long tung mìnkqznh lao tớtebzi, giọtebzng sắaarlc lạowkrnh nósimzi:

- “Bạowkrch kiếkutom linh mãsqax” chíejuknh làkvvgnkqzn Dậoylet Long đrzxmânkqzy.


Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfcln sớtebzm đrzxmãsqax phòtbxyng bịkodi, lậoylep tứnlxlc thoánlxlng nghiêammlng ngưrtsmopeqi, tiệgnrwn tay vung kiếkutom vớtebzi chiêammlu “Vạowkrn kiếkutom quy hảivkfi” tạowkro ra muôbiqcn đrzxmósimza hoa kiếkutom bao phủeogh toàkvvgn thânkqzn.

nkqzn Dậoylet Long lúpvfhc nàkvvgy sựkqss thậoylet đrzxmãsqax đrzxmưrtsmzbxrc chứnlxlng minh, sánlxlt cơxqng ngậoylep lòtbxyng, tấopeqn côbiqcng tớtebzi tấopeqp, nhữxqngng kỳkuto chiêammlu hoàkvvgnh tảivkfo thiêammln hạowkr củeogha Kim Bíejukch Cung Chủeogh khi xưrtsma liêammln tụjtfuc thi triểjivxn, chiêammlu nàkvvgo cũeoghng đrzxmkzcnu làkvvgnlxlt thủeogh, thứnlxlc nàkvvgo cũeoghng nhắaarlm vàkvvgo nơxqngi yếkutot hầxaleu, trưrtsmopeqng kiếkutom hósimza thàkvvgnh muôbiqcn vàkvvgn vệgnrwt mánlxlu, giăubygng khắaarlp phạowkrm vi cảivkf trưrtsmzbxrng, khósimz thểjivx phânkqzn đrzxmkodinh đrzxmưrtsmzbxrc chàkvvgng ởqatc vịkodi tríejukkvvgo.

Vạowkrn Kiếkutom Quốqrctc vớtebzi kiếkutom thuậoylet xưrtsmng bánlxltebzng biểjivxn, trảivkfi mấopeqy đrzxmopeqi khôbiqcng hềkzcn suy képvfhm. Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfcln tuy chưrtsma kểjivx đrzxmưrtsmzbxrc làkvvg cao thủeogh bậoylec nhấopeqt củeogha Vạowkrn Kiếkutom Quốqrctc, song dẫeqpxu sao y cũeoghng làkvvg mộymbat bậoylec vưrtsmơxqngng tôbiqcn, dĩsqax nhiêammln võgfopbiqcng cũeoghng đrzxmnlxlng đrzxmxaleu trong hàkvvgng hậoyleu bốqrcti, kiếkutom thuậoylet khósimznkqzm đrzxmưrtsmzbxrc đrzxmqrcti thủeogh trong Trung Nguyêammln.

Hai ngưrtsmopeqi, mộymbat phánlxlt hiệgnrwn ra mộymbat trong sốqrct hung thủeogh đrzxmãsqaxnlxlt hạowkri vịkodi Cung chủeogh đrzxmopeqi trưrtsmtebzc, đrzxmkodinh nhửfcln đrzxmkodich vàkvvgo bẫeqpxy, còtbxyn mộymbat thìnkqz phánlxlt hiệgnrwn ra kẻkutonkqznh đrzxmkodich duy nhấopeqt, quyếkutot trừsiog đrzxmi mớtebzi hảivkf, do đrzxmósimz cuộymbac chiếkuton diễxqngn ra hếkutot sứnlxlc ánlxlc liệgnrwt.

Thânkqzn thủeoghkvvgng lúpvfhc càkvvgng nhanh, sau cùtebzng chỉxaletbxyn cósimz thểjivx dựkqssa vàkvvgo muôbiqcn vàkvvgn tia đrzxmtoxpkvvg ánlxlnh bạowkrc loang loánlxlng màkvvg phânkqzn biệgnrwt ra phưrtsmơxqngng vịkodi củeogha hai ngưrtsmopeqi, chẳbjrvng còtbxyn thấopeqy bósimzng dánlxlng họtebz đrzxmânkqzu cảivkf.

Nhạowkrc Phụjtfung Hùtebzng mộymbat tay bồymbang lấopeqy em gánlxli, hai mắaarlt bàkvvgng hoàkvvgng nhìnkqzn vàkvvgo trậoylen đrzxmopequ, lòtbxyng thầxalem tíejuknh toánlxln:

- Nếkutou Vânkqzn Dậoylet Long bạowkri thìnkqz khôbiqcng cósimz vấopeqn đrzxmkzcnnkqz, còtbxyn nhưrtsm y thắaarlng ta phảivkfi làkvvgm sao đrzxmânkqzy? Bỏtoxp qua cho Vânkqzn Dậoylet Long, tấopeqt nhiêammln sẽpvfh đrzxmaarlc tộymbai vớtebzi Vạowkrn Kiếkutom Quốqrctc, nhữxqngng ngưrtsmopeqi ởqatc đrzxmósimz, ngay cảivkf cốqrct ânkqzn sưrtsmtbxyn khôbiqcng dánlxlm đrzxmaarlc tộymbai, hai huynh muộymbai mìnkqznh làkvvgm sao chốqrctng lạowkri họtebz. Còtbxyn nhưrtsm đrzxmqrcti đrzxmkodich vớtebzi Vânkqzn Dậoylet Long, tấopeqt nhiêammln sẽpvfhkvvgm cho niềkzcnm ưrtsmtebzc vọtebzng củeogha Linh muộymbai tan theo mânkqzy khósimzi. Phụjtfu thânkqzn trưrtsmtebzc khi tạowkr thếkuto từsiogng trịkodinh trọtebzng căubygn dặkuton mìnkqznh phảivkfi trôbiqcng nom Linh muộymbai cho tửfcln tếkuto, ta cósimz thểjivx khiếkuton Linh muộymbai đrzxmau khổkvvg suốqrctt đrzxmopeqi chăubygng? Ta biếkutot phảivkfi làkvvgm sao đrzxmânkqzy?

Trong khi Nhạowkrc Phụjtfung Hùtebzng phânkqzn vânkqzn khósimz xửfcln thìnkqz hai ngưrtsmopeqi đrzxmãsqax giao đrzxmopequ đrzxmếkuton gầxalen hai mưrtsmơxqngi chiêammlu rồymbai. Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfcln tuy vẫeqpxn hếkutot sứnlxlc dũeoghng mãsqaxnh, nhưrtsmng nếkutou mọtebzi ngưrtsmopeqi màkvvg trôbiqcng thấopeqy đrzxmưrtsmzbxrc mồymbabiqci trêammln mặkutot y thìnkqz chẳbjrvng khósimz phânkqzn đrzxmkodinh kẻkuto thắaarlng ngưrtsmopeqi bạowkri.

Hai gãsqax kiếkutom đrzxmymbang đrzxmãsqax nhậoylen thấopeqy Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfclnsimz phầxalen bạowkri thếkuto, hữxqngu đrzxmymbang trong tay khôbiqcng kiếkutom, chỉxale đrzxmàkvvgnh lo trong bụjtfung, chứnlxl chẳbjrvng biếkutot làkvvgm sao hơxqngn, tảivkf đrzxmymbang lépvfhn rúpvfht kiếkutom cầxalem tay, chầxalem chậoylem tiếkuton vàkvvgo trậoylen đrzxmopequ.

Chớtebzp nhoánlxlng lạowkri qua ba chiêammlu, mọtebzi ngưrtsmopeqi đrzxmãsqaxsimz thểjivx nhậoylen thấopeqy Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfclnsimz phầxalen képvfhm thếkuto, họtebz đrzxmkzcnu lộymba vẻkuto vui mừsiogng vàkvvg hếkutot sứnlxlc kinh dịkodi.

Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfcln thầxalem nhủeogh:

- Têammln tiểjivxu tửfclnkvvgy chiêammlu thứnlxlc mỗeoghi lúpvfhc càkvvgng kỳkuto dịkodi, màkvvgrtsmopeqng nhưrtsm hắaarln khôbiqcng cósimz ývglf đrzxmkodinh lấopeqy mạowkrng mìnkqznh, bằmwatng khôbiqcng e mìnkqznh đrzxmãsqax sớtebzm thưrtsmơxqngng vong rồymbai. Cósimz lẽpvfh hắaarln chỉxale sợzbxr mỗeoghi chiêammlu Tam Đrzxmósimza Lăubygng, mìnkqznh nêammln sớtebzm hạowkr thủeogh thìnkqzxqngn.

Nghĩsqax đrzxmoạowkrn tung ngưrtsmopeqi ra sau bảivkfy thưrtsmtebzc, gằmwatn giọtebzng nósimzi:


- Họtebznkqzn kia, nạowkrp mạowkrng đrzxmi thôbiqci.

Dứnlxlt lờopeqi, liềkzcnn tứnlxlc tung mìnkqznh lao tớtebzi, ánlxlnh kiếkutom loang loánlxlng vúpvfht biếkuton thàkvvgnh ba đrzxmósimza hoa bạowkrc to lớtebzn bay thẳbjrvng vàkvvgo ngựkqssc Vânkqzn Dậoylet Long.

nkqzn Dậoylet Long buôbiqcng tiếkutong cưrtsmopeqi khảivkfy đrzxmxaley khinh miệgnrwt lẫeqpxn chếkuto nhạowkro, nhanh nhẹejukn lưrtsmtebzt sang phảivkfi, ánlxlnh kiếkutom vụjtfut tắaarlt, giọtebzng sắaarlc lạowkrnh nósimzi:

- Vưrtsmơxqngng tửfcln, đrzxmãsqax đrzxmếkuton lúpvfhc trởqatc vềkzcnnlxlo tin rồymbai đrzxmopeqy.

Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfcln mắaarlt lósimze lêammln vẻkuto thânkqzm đrzxmymbac, trưrtsmopeqng kiếkutom trong tay tứnlxlc khắaarlc đrzxmuổkvvgi theo Vânkqzn Dậoylet Long.

Mộymbat tiếkutong cưrtsmopeqi sắaarlc lạowkrnh vang lêammln, nhữxqngng thấopeqy bósimzng ngưrtsmopeqi nhấopeqp nhoánlxlng, chẳbjrvng ai trôbiqcng thấopeqy rõgfopnkqzn Dậoylet Long tránlxlnh népvfh ra sao, trong trậoylen đrzxmopequ vang lêammln mộymbat tiếkutong hépvfht thảivkfm khốqrctc, liềkzcnn thìnkqz ba đrzxmósimza hoa kiếkutom vụjtfut tắaarlt.

Tấopeqt cảivkf đrzxmkzcnu lặkutong ngưrtsmopeqi, nhưrtsmng khi họtebz trôbiqcng thấopeqy Vânkqzn Dậoylet Long vẫeqpxn đrzxmnlxlng sữxqngng, lậoylep tứnlxlc thảivkfy đrzxmkzcnu kinh hoàkvvgng thấopeqt sắaarlc.

Tảivkf đrzxmymbang đrzxmkodinh thầxalen, vừsioga trôbiqcng thấopeqy Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfcln hai tay ôbiqcm mặkutot, mánlxlu từsiog kẻkuto ngósimzn tuôbiqcn ra xốqrcti xảivkf, lậoylep tứnlxlc bàkvvgng hoàkvvgng, trưrtsmopeqng kiếkutom vung lêammln, lẳbjrvng lặkutong nhắaarlm ngay tim Vânkqzn Dậoylet Long đrzxmânkqzm tớtebzi nhanh nhưrtsm cắaarlt.

nkqzn Dậoylet Long chầxalem chậoylem quépvfht mắaarlt nhìnkqzn mọtebzi ngưrtsmopeqi, chợzbxrt thấopeqy mắaarlt Nhạowkrc Phụjtfung Hùtebzng lósimze lêammln vẻkuto kinh hãsqaxi, hưrtsmtebzng nhìnkqzn làkvvg ngay sau lưrtsmng mìnkqznh.

nkqzn Dậoylet Long thoánlxlng giậoylet mìnkqznh, chợzbxrt nghe giósimzejukt lêammln sau ósimzt, liềkzcnn tứnlxlc mắaarlt rựkqssc sánlxlt cơxqng, lẹejukkvvgng tiếkuton chépvfho tớtebzi mộymbat bưrtsmtebzc, vụjtfut quay ngưrtsmopeqi, tay phảivkfi vung lêammln.

Mộymbat luồymbang sánlxlng bạowkrc xuyêammln qua làkvvgn kiếkutom quang củeogha tảivkf đrzxmymbang, mộymbat tiếkutong rúpvfh thảivkfm khốqrctc vang lêammln, trưrtsmopeqng kiếkutom củeogha tảivkf đrzxmymbang đrzxmãsqaxxqngi xuốqrctng đrzxmopeqt, ngưrtsmopeqi ngãsqax ngữxqnga dưrtsmtebzi đrzxmopeqt, nơxqngi yếkutot hầxaleu phun mánlxlu xốqrcti xảivkf, hiểjivxn nhiêammln hồymban đrzxmãsqaxnkqza khỏtoxpi xánlxlc rồymbai.

Nhạowkrc Phụjtfung Hùtebzng nhưrtsm ngânkqzy dạowkri, lắaarlp bắaarlp nósimzi:

- Ákutonh Huyếkutot Hoàkvvgn.


Tiếkutop theo làkvvg tiếkutong hépvfht đrzxmxaley kinh hoàkvvgng củeogha mọtebzi ngưrtsmopeqi lậoylep lạowkri:

- Ákutonh Huyếkutot Hoàkvvgn...

Ngay khi ấopeqy, Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfcln bỗeoghng buôbiqcng hai tay ôbiqcm mặkutot xuốqrctng, vớtebzi giọtebzng đrzxmxaley căubygm hờopeqn nósimzi:

- Vânkqzn Dậoylet Long, ngưrtsmơxqngi hãsqaxy xem cho kỹljeb đrzxmưrtsmopeqng kiếkutom nàkvvgy bao dàkvvgi, mộymbat ngàkvvgy nàkvvgo đrzxmósimz ta sẽpvfh đrzxmòtbxyi lạowkri gấopeqp mưrtsmopeqi.

Mộymbat đrzxmưrtsmopeqng mánlxlu từsiog tránlxln chảivkfy qua mi tânkqzm dàkvvgi đrzxmếkuton mánlxl phảivkfi, íejukt ra cũeoghng dàkvvgi hơxqngn năubygm tấopeqc, lúpvfhc nàkvvgy Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfcln tuy đrzxmãsqax vậoylen côbiqcng cầxalem mánlxlu, song gưrtsmơxqngng mặkutot tuấopeqn túpvfhkvvg y từsiogng tựkqsskvvgo giờopeq đrzxmânkqzy đrzxmãsqax trởqatcammln rùtebzng rợzbxrn nhưrtsm ánlxlc quỷkqss.

nkqzn Dậoylet Long nhếkutoch môbiqci cưrtsmopeqi, đrzxmanh giọtebzng:

- Chẳbjrvng cầxalen xem Vânkqzn mỗeogheoghng biếkutot, nhưrtsmng lầxalen sau gặkutop lạowkri thìnkqznlxlc hạowkr khôbiqcng còtbxyn giánlxl trịkodi đrzxmjivx truyềkzcnn tin nữxqnga đrzxmânkqzu.

Đrzxmoạowkrn mắaarlt bỗeoghng rựkqssc sánlxlt cơxqng, nósimzi tiếkutop:

- Khi vềkzcn đrzxmếkuton quývglf quốqrctc, cánlxlc hạowkr chớtebz quêammln nósimzi lạowkri rằmwatng “Vânkqzn Dậoylet Long quyếkutot sẽpvfh tiêammlu diệgnrwt Vạowkrn Kiếkutom Quốqrctc”, cúpvfht đrzxmi.

Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfcln đrzxmưrtsma mắaarlt nhìnkqzn thi thểjivx củeogha tảivkf đrzxmymbang dưrtsmtebzi đrzxmopeqt, lạowkri quay sang nhìnkqzn Vânkqzn Dậoylet Long mặkutot lạowkrnh lùtebzng vàkvvgkvvgn bạowkro, y khôbiqcng khỏtoxpi nghe lòtbxyng ớtebzn lạowkrnh, căubygm hờopeqn quépvfht mắaarlt nhìnkqzn Nhạowkrc gia huynh muộymbai, gằmwatn giọtebzng nósimzi:

- Nhạowkrc Phụjtfung Hùtebzng, bổkvvgn Vưrtsmơxqngng tửfclnnkqzy giờopeq xấopequ xíejuk chăubygng?

Nhạowkrc Phụjtfung Hùtebzng thósimzt ngưrtsmopeqi, ấopeqp úpvfhng:

- Sưrtsm thúpvfhc, sưrtsm thúpvfhc...

Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfclnrtsmopeqi khảivkfy:

- Chúpvfhng ta còtbxyn cósimz ngàkvvgy sẽpvfh gặkutop lạowkri nhau. Hữxqngu đrzxmymbang, chúpvfhng ta đrzxmi.

Đrzxmoạowkrn quay ngưrtsmopeqi bỏtoxp đrzxmi ngay.

nkqzn Dậoylet Long cưrtsmopeqi khảivkfy nósimzi:

- Đrzxmopeqt Trung Nguyêammln khôbiqcng giữxqngbiqc hồymban hảivkfi ngoạowkri, hãsqaxy mang hắaarln đrzxmi vềkzcn luôbiqcn thểjivx. Còtbxyn nữxqnga, cánlxlc hạowkr đrzxmsiogng quêammln thanh bảivkfo kiếkutom trấopeqn quốqrctc kia.

Vạowkrn Kiếkutom Vưrtsmơxqngng Tửfcln thấopeqy mìnkqznh vìnkqzubygng thẳbjrvng quánlxl đrzxmymbakvvg đrzxmânkqzm ra thấopeqt thánlxli, bấopeqt giánlxlc mặkutot nósimzng ran, may nhờopeqsimznlxlu tưrtsmơxqngi khỏtoxpa lấopeqp nêammln khôbiqcng ai thấopeqy đrzxmưrtsmzbxrc sắaarlc mặkutot y, lạowkrnh lùtebzng quépvfht mắaarlt nhìnkqzn hữxqngu đrzxmymbang vàkvvg quánlxlt:

- Mau nhặkutot lấopeqy kiếkutom vàkvvg mang theo tảivkf đrzxmymbang.

Hữxqngu đrzxmymbang giậoylet bắaarln ngưrtsmopeqi, bấopeqm bụjtfung quay lạowkri, ánlxlnh mắaarlt ngậoylep vẻkuto khiếkutop hãsqaxi nhìnkqzn vàkvvgo gưrtsmơxqngng mặkutot đrzxmanh lạowkrnh củeogha Vânkqzn Dậoylet Long, chânkqzn ngậoylep ngừsiogng đrzxmi tớtebzi.

Nhặkutot lấopeqy kiếkutom, tra vàkvvgo vỏtoxp, vánlxlc tảivkf đrzxmymbang lêammln vai, phảivkfi tốqrctn mấopeqt rấopeqt nhiềkzcnu thờopeqi gian, song khi bỏtoxp đrzxmi thìnkqz lạowkri nhanh khôbiqcn tảivkf, chỉxale nhấopeqp nhoánlxlng đrzxmãsqax biếkuton mấopeqt vàkvvgo rừsiogng.

nkqzn Dậoylet Long tung mìnkqznh lêammln ngựkqssa, quay sang Nhạowkrc Phụjtfung Hùtebzng, trầxalem giọtebzng nósimzi:

- Giữxqnga chúpvfhng ta mặkutoc dùtebz bạowkrn thùtebz đrzxmãsqaxgfop, nhưrtsmng Vânkqzn mỗeogh vẫeqpxn phảivkfi làkvvgm tròtbxyn việgnrwc đrzxmãsqax hứnlxla, tin rằmwatng ngàkvvgy chúpvfhng ta gặkutop lạowkri nhau sẽpvfh khôbiqcng xa lắaarlm.

Nhạowkrc Phụjtfung Hùtebzng lòtbxyng vẫeqpxn còtbxyn phânkqzn vânkqzn, mặkutot co giậoylet mộymbat hồymbai, đrzxmoạowkrn trầxalem giọtebzng nósimzi:

- Vânkqzn Dậoylet Long, trưrtsmtebzc khi Nhạowkrc mỗeogh chưrtsma quyếkutot đrzxmkodinh dứnlxlt khoánlxlt, tốqrctt nhấopeqt cánlxlc hạowkr đrzxmsiogng lêammln Cửfclnu Trùtebzng Thiêammln.

nkqzn Dậoylet Long cưrtsmopeqi phánlxlammln:

- Chỉxale cầxalen ngưrtsmopeqi củeogha Vạowkrn Kiếkutom Quốqrctc khôbiqcng đrzxmếkuton đrzxmósimz thìnkqznkqzn mỗeogheoghng khôbiqcng bao giờopeqammln Cửfclnu Trùtebzng Thiêammln, bởqatci nhịkodi vịkodi huynh muộymbai khi xưrtsma chưrtsma từsiogng đrzxmkutot chânkqzn đrzxmếkuton Thánlxli Sơxqngn.

Đrzxmoạowkrn hai chânkqzn kẹejukp mạowkrnh, bạowkrch mãsqax lậoylep tứnlxlc tung vósimz, xuyêammln rừsiogng lao vúpvfht đrzxmi, thoánlxlng chốqrctc chỉxaletbxyn vọtebzng lạowkri tiếkutong chuôbiqcng lảivkfnh lósimzt tưrtsmzbxrng trưrtsmng cho sựkqss chếkutot chósimzc kia.

nkqzn Dậoylet Long phósimzng ngựkqssa trởqatc vềkzcn đrzxmưrtsmopeqng cũeogh, vừsioga đrzxmếkuton ven rừsiogng chợzbxrt thấopeqy mộymbat mảivkfnh vảivkfi ánlxlo vuôbiqcng cỡbjrvxqngn thưrtsmtebzc đrzxmưrtsmzbxrc cắaarlm trêammln thânkqzn mộymbat ngọtebzn tùtebzng to bằmwatng càkvvgnh cânkqzy, trêammln ấopeqy cósimz nhữxqngng chữxqng viếkutot bằmwatng mánlxlu:

“Vânkqzn Dậoylet Long lưrtsmu ývglf. Cuộymbac tấopeqn côbiqcng Cửfclnu Trùtebzng Thiêammln sẽpvfh tiếkuton hàkvvgnh sớtebzm hơxqngn vàkvvgo giữxqnga trưrtsma, xong việgnrwc ởqatc đrzxmânkqzy hãsqaxy tứnlxlc tốqrctc đrzxmếkuton Vạowkrn Liễxqngu Bảivkfo giảivkfi cứnlxlu cho giai nhânkqzn”.

Khôbiqcng cósimz chữxqngvglfammln, chỉxale vẽpvfh mộymbat con huyếkutot phụjtfung rấopeqt sinh đrzxmymbang.

nkqzn Dậoylet Long thoánlxlng chau màkvvgy, lòtbxyng cảivkfm thấopeqy bựkqssc tứnlxlc, mặkutoc dùtebz chàkvvgng khôbiqcng biếkutot đrzxmqrcti phưrtsmơxqngng làkvvg ai, song chàkvvgng bỗeoghng dưrtsmng lạowkri nghĩsqax đrzxmếkuton ngưrtsmopeqi ánlxlo đrzxmtoxp, bấopeqt giánlxlc lẩzbxrm bẩzbxrm nósimzi:

- Ngưrtsmopeqi nàkvvgy tàkvvgi tiêammln liệgnrwu quảivkfkvvg kinh ngưrtsmopeqi, biếkutot chắaarlc Vânkqzn Dậoylet Long ta sẽpvfh đrzxmi ngang qua đrzxmânkqzy. Hừsiog, mộymbat ngàkvvgy nàkvvgo đrzxmósimznkqzn mỗeogh hẳbjrvn sẽpvfh chụjtfup đrzxmưrtsmzbxrc ngưrtsmơxqngi.

Đrzxmoạowkrn lạowkri thầxalem nhủeogh:

- Chẳbjrvng rõgfop y lạowkri đrzxmkodinh mưrtsmzbxrn tay mìnkqznh đrzxmjivx giếkutot ai nữxqnga, vàkvvgeoghng chẳbjrvng rõgfop đrzxmânkqzy làkvvg thiệgnrwt hay giảivkf, nhưrtsmng đrzxmmwatng nàkvvgo thìnkqz xong việgnrwc ởqatc đrzxmânkqzy mìnkqznh cũeoghng chẳbjrvng ởqatc lạowkri Thánlxli Sơxqngn làkvvgm gìnkqz, nhânkqzn tiệgnrwn đrzxmếkuton Vạowkrn Liễxqngu Bảivkfo mộymbat chuyếkuton cũeoghng khôbiqcng sao cảivkf.

nkqzn Dậoylet Long tuy trong lòtbxyng suy tưrtsm, nhưrtsmng ngựkqssa vẫeqpxn khôbiqcng dừsiogng vósimz, lúpvfhc nàkvvgy đrzxmãsqax ra khỏtoxpi rừsiogng tùtebzng, nhữxqngng thấopeqy tửfcln thi củeogha Túpvfhy Lývglfkvvgn Khôbiqcn vàkvvg Thụjtfuy Cánlxli vẫeqpxn còtbxyn đrzxmósimz, cósimz đrzxmiềkzcnu làkvvg vạowkrt ánlxlo củeogha Túpvfhy Lývglfkvvgn Khôbiqcn đrzxmãsqax bịkodipvfh mấopeqt mộymbat mảivkfnh.

Ngưrtsmtebzc lêammln nhìnkqzn trờopeqi, vầxaleng thánlxli dưrtsmơxqngng chósimzi chang treo trêammln đrzxmxalenh đrzxmxaleu, lúpvfhc nàkvvgy đrzxmãsqax gầxalen đrzxmếkuton giữxqnga trưrtsma. Vânkqzn Dậoylet Long do dựkqss, thầxalem nhủeogh:

- Cửfclnu Trùtebzng Thiêammln nằmwatm ởqatc phíejuka nàkvvgo mìnkqznh cũeoghng chẳbjrvng rõgfop, biếkutot ngăubygn trởqatc họtebz tạowkri đrzxmânkqzu đrzxmânkqzy? Àaaqt, phảivkfi rồymbai, trêammln cao thìnkqz trôbiqcng xa, quanh đrzxmânkqzy làkvvgnkqznh nguyêammln bánlxlt ngánlxlt, mìnkqznh chỉxale cầxalen tìnkqzm mộymbat chỗeogh cao làkvvg trôbiqcng thấopeqy ngay.

Đrzxmoạowkrn bèmcjxn quay nhìnkqzn quanh quấopeqt, nhữxqngng thấopeqy phíejuka sau cósimz mộymbat con đrzxmưrtsmopeqng nhỏtoxp dẫeqpxn lêammln cao, liềkzcnn quay đrzxmxaleu ngựkqssa lạowkri, phósimzng đrzxmi vềkzcnrtsmtebzng ấopeqy.

Chẳbjrvng mấopeqy chốqrctc ngựkqssa đrzxmãsqax đrzxmếkuton cuốqrcti đrzxmưrtsmopeqng, trưrtsmtebzc mặkutot làkvvg mộymbat đrzxmxalenh núpvfhi đrzxmxaley quánlxli thạowkrch. Vânkqzn Dậoylet Long dừsiogng ngựkqssa nhìnkqzn quanh, thấopeqy cánlxlnh rừsiogng tùtebzng đrzxmãsqaxqatcrtsmtebzi chânkqzn, ba mặkutot thảivkfo nguyêammln đrzxmkzcnu nằmwatm trong tầxalem mắaarlt, sau lưrtsmng làkvvgsqaxy núpvfhi cao ngúpvfht trờopeqi.

nkqzn Dậoylet Long chợzbxrt đrzxmymbang tânkqzm, thầxalem nhủeogh:

- Cósimz lẽpvfh Cửfclnu Trùtebzng Thiêammln ởqatc trong dãsqaxy núpvfhi quánlxli dịkodi kia chăubygng?

Ngay khi ấopeqy, bỗeoghng cósimz tiếkutong bưrtsmtebzc chânkqzn từsiog trong rừsiogng tùtebzng vọtebzng ra, rồymbai thìnkqzsimz ngưrtsmopeqi cấopeqt tiếkutong nósimzi:

- Rõgfopkvvg phúpvfhc vôbiqc song chíejuk, họtebza bấopeqt đrzxmơxqngn hàkvvgnh, tạowkri sao Viêammlm Dưrtsmơxqngng Thấopeqt Huyễxqngn Chưrtsmqatcng vừsioga mớtebzi xuấopeqt hiệgnrwn rồymbai lạowkri đrzxmếkuton “Bạowkrch kiếkutom linh mãsqax” nữxqnga thếkutokvvgy? Hàkvvgn bảivkfo chủeogh, chẳbjrvng rõgfop thiếkutou niêammln bạowkrch mãsqaxkvvg quývglf thuộymbac hạowkr đrzxmãsqaxsimzi phảivkfi chăubygng chíejuknh làkvvgnkqzn Dậoylet Long, ngưrtsmopeqi đrzxmãsqax xuấopeqt hiệgnrwn tạowkri quývglf bảivkfo.

Ngưrtsmopeqi đrzxmósimz vừsioga dứnlxlt lờopeqi, Thấopeqt Long Bảivkfo chủeoghkvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng đrzxmãsqax hốqrctt hoảivkfng nósimzi:

- Khôbiqcng thểjivxkvvg hắaarln đrzxmưrtsmzbxrc, khôbiqcng thểjivxkvvg hắaarln đrzxmưrtsmzbxrc, hắaarln khôbiqcng hềkzcn biếkutot chúpvfht võgfopbiqcng.

Ngưrtsmopeqi kia lạowkri nósimzi:

- Hàkvvgn bảivkfo chủeogh, vậoyley thìnkqz thậoylet làkvvg trùtebzng hợzbxrp, tạowkri sao gãsqax tiểjivxu tửfcln kia cũeoghng cưrtsmbjrvi ngựkqssa trắaarlng vàkvvg mặkutoc ánlxlo trắaarlng thếkuto nhỉxale?

kvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng giọtebzng hậoylem hựkqssc:

- Vu huynh, nếkutou đrzxmúpvfhng nhưrtsm hắaarln quảivkfkvvg hung thủeogh đrzxmãsqax hạowkrnlxlt khuyểjivxn tửfcln, lẽpvfhkvvgo Hàkvvgn mỗeogh lạowkri đrzxmjivx cho hắaarln rờopeqi khỏtoxpi bảivkfo dễxqngkvvgng nhưrtsm vậoyley? Chẳbjrvng phảivkfi huynh đrzxmgnrwsimzi khoánlxlc, Thấopeqt Long Bảivkfo tuy chưrtsma đrzxmưrtsmzbxrc kểjivxkvvg đrzxmxalem rồymbang hang hổkvvg, nhưrtsmng...

Bỗeoghng mộymbat giọtebzng hùtebzng hồymban ngắaarlt lờopeqi:

- A Di Đrzxmàkvvg Phậoylet, nhịkodi vịkodi thíejuk chủeoghkvvg tấopeqt tranh cảivkfi vớtebz vẩzbxrn thếkutokvvgy, chủeogh hung làkvvg ai sớtebzm muộymban rồymbai cũeoghng cósimz ngàkvvgy sánlxlng tỏtoxp, chỉxale cầxalen hắaarln ởqatc xung quanh Thánlxli Sơxqngn, vớtebzi hai mưrtsmơxqngi mấopeqy ngưrtsmopeqi chúpvfhng ta đrzxmânkqzy chẳbjrvng lẽpvfh khôbiqcng tìnkqzm bắaarlt đrzxmưrtsmzbxrc hắaarln hay sao?

Hiểjivxn nhiêammln ngưrtsmopeqi nàkvvgy làkvvg mộymbat vịkoditbxya thưrtsmzbxrng.

nkqzn Dậoylet Long nhưrtsmtebzng màkvvgy, khósimze môbiqci lạowkri nởqatc nụjtfurtsmopeqi sắaarlc lạowkrnh, lẩzbxrm bẩzbxrm mộymbat mìnkqznh:

- Ngay tứnlxlc khắaarlc cánlxlc ngưrtsmopeqi sẽpvfhgfop chủeogh hung làkvvg ai thôbiqci. Hừsiog, thậoylet khôbiqcng ngờopeq ta lạowkri đrzxmnlxlng ngay con đrzxmưrtsmopeqng màkvvgnlxlc ngưrtsmơxqngi bắaarlt buộymbac phảivkfi đrzxmi qua.

Bỗeoghng rúpvfhng đrzxmymbang cõgfopi lòtbxyng thầxalem nhủeogh:

- Vậoyley làkvvg ngưrtsmopeqi lưrtsmu chữxqng khôbiqcng hềkzcn dốqrcti gạowkrt mìnkqznh, khi xong việgnrwc ởqatc đrzxmânkqzy rồymbai đrzxmếkuton Vạowkrn Liễxqngu bảivkfo, chẳbjrvng hiểjivxu cósimz trễxqng việgnrwc cứnlxlu mạowkrng cho cha con Sởqatc Mộymbang Bìnkqznh hay khôbiqcng?

Liềkzcnn thìnkqz, đrzxmxaleu ósimzc chàkvvgng bỗeoghng hiệgnrwn lêammln gưrtsmơxqngng mặkutot diễxqngm kiềkzcnu củeogha Sởqatc Mộymbang Bìnkqznh, chíejuknh chàkvvgng cũeoghng chẳbjrvng hiểjivxu tạowkri sao mìnkqznh bỗeoghng dưrtsmng lạowkri nghĩsqax đrzxmếkuton nàkvvgng.

- Qua khỏtoxpi đrzxmxalenh núpvfhi ngổkvvgn ngang đrzxmánlxl kia làkvvg đrzxmãsqax tiếkuton vàkvvgo phạowkrm vi củeogha Cửfclnu Trùtebzng Thiêammln, mọtebzi ngưrtsmopeqi hãsqaxy thậoylen trọtebzng.

Giọtebzng nósimzi giàkvvg nua vàkvvg the thépvfh, dưrtsmopeqng nhưrtsmkvvg mộymbat lãsqaxo bàkvvg.

nkqzn Dậoylet Long nghe nósimzi giậoylet mìnkqznh, vộymbai tung mìnkqznh xuốqrctng ngựkqssa, lưrtsmtebzt đrzxmếkuton mộymbat tảivkfng đrzxmánlxl to cao hơxqngn năubygm trưrtsmzbxrng cánlxlch ngoàkvvgi bảivkfy trưrtsmzbxrng, trầxalem giọtebzng nósimzi:

- Hồymbang Ảoqftnh, hãsqaxy làkvvgm cho chúpvfhng xem mi làkvvg linh mãsqax phảivkfi khôbiqcng?

Bạowkrch mãsqax liềkzcnn giơxqng hai chânkqzn trưrtsmtebzc lêammln giẫeqpxm trêammln đrzxmánlxl xanh vang lêammln hai tiếkutong giòtbxyn giãsqax nhưrtsm trảivkf lờopeqi chủeogh nhânkqzn, sau đrzxmósimz ngẩzbxrng cao đrzxmxaleu lắaarlc mạowkrnh, ba hồymbai chuôbiqcng vang lêammln lảivkfnh lósimzt.

Liềkzcnn tứnlxlc trong rừsiogng cósimz ngưrtsmopeqi kinh ngạowkrc, lớtebzn tiếkutong nósimzi:

- Ủljeba, tiếkutong chuôbiqcng gìnkqz thếkuto nhỉxale?

- Hẳbjrvn khôbiqcng phảivkfi làkvvg linh mãsqax chứnlxl?

Ngay lậoylep tứnlxlc tiếkutong nósimzi vàkvvg tiếkutong bưrtsmtebzc chânkqzn đrzxmkzcnu ngưrtsmng bặkutot. Nụjtfurtsmopeqi lạowkrnh lùtebzng vàkvvgkvvgn bạowkro lạowkri nởqatc trêammln môbiqci Vânkqzn Dậoylet Long.

Bỗeoghng tiếkutong lãsqaxo bàkvvg nọtebz quánlxlt:

- “Bạowkrch kiếkutom linh mãsqax” càkvvgng tốqrctt, mụjtfuc đrzxmíejukch củeogha chúpvfhng ta cũeoghng chẳbjrvng phảivkfi làkvvgnkqz y hay sao? Hãsqaxy đrzxmi theo lãsqaxo thânkqzn.

nkqzu nósimzi đrzxmxaley hàkvvgo khíejukrtsmopeqng nhưrtsm lạowkri khíejukch dậoyley niềkzcnm hăubygm hởqatc củeogha mọtebzi ngưrtsmopeqi, tiếkutong bưrtsmtebzc chânkqzn lạowkri vang lêammln rậoylem rịkodich, rồymbai thìnkqz từsiog trong rừsiogng phósimzng ra hai mưrtsmơxqngi mấopeqy ngưrtsmopeqi, nhưrtsmng thấopeqy họtebz quay nhìnkqzn quanh quấopeqt, đrzxmoạowkrn cùtebzng phi thânkqzn lêammln đrzxmxalenh núpvfhi, thânkqzn phánlxlp ngưrtsmopeqi nàkvvgo cũeoghng hếkutot sứnlxlc nhanh nhẹejukn, mỗeoghi cánlxli tung mìnkqznh đrzxmkzcnu vưrtsmzbxrt qua ba bốqrctn trưrtsmzbxrng.

nkqzn Dậoylet Long đrzxmưrtsma mắaarlt nhìnkqzn xuốqrctng, thấopeqy tổkvvgng cộymbang gồymbam cósimz hai mưrtsmơxqngi hai ngưrtsmopeqi, tuổkvvgi tánlxlc chêammlnh lệgnrwch từsiog bốqrctn đrzxmếkuton bảivkfy mưrtsmơxqngi, gồymbam cósimz cảivkfubygng, đrzxmowkro, tụjtfuc. Qua đrzxmósimz đrzxmeogh biếkutot toàkvvgn bộymba cao thủeogh quanh đrzxmânkqzy đrzxmkzcnu đrzxmãsqaxpvfho hếkutot đrzxmếkuton.

Trong thoánlxlng chốqrctc họtebz đrzxmãsqaxammln đrzxmếkuton nơxqngi, ngay khi ấopeqy bạowkrch mãsqax lạowkri ngửfclna cổkvvgammln lắaarlc mạowkrnh, phánlxlt ra mộymbat hồymbai chuôbiqcng nữxqnga.

Mọtebzi ngưrtsmopeqi dừsiogng bưrtsmtebzc lạowkri ngay, cánlxlch linh mãsqax ngoàkvvgi bốqrctn trưrtsmzbxrng, mọtebzi ánlxlnh mắaarlt đrzxmkzcnu tậoylep trung vàkvvgo con ngựkqssa toàkvvgn trắaarlng kia, khôbiqcng mộymbat ai chúpvfh ývglf đrzxmếkuton Vânkqzn Dậoylet Long đrzxmang đrzxmnlxlng lặkutong yêammln trêammln tảivkfng đrzxmánlxl to ởqatc ngoàkvvgi bảivkfy trưrtsmzbxrng.

Thấopeqt Long Bảivkfo chủeoghkvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng mắaarlt ánlxlnh lêammln vẻkuto thèmcjxm muốqrctn, vộymbai vàkvvgng tiếkuton lêammln hai bưrtsmtebzc, nósimzi:

- Con ngựkqssa nàkvvgy làkvvg củeogha Vânkqzn Dậoylet Long, chẳbjrvng rõgfop hắaarln đrzxmãsqax bịkodi ai hạowkr đrzxmymbac thủeoghkvvg con ngựkqssa lạowkri ởqatc đrzxmânkqzy.

Đrzxmoạowkrn liềkzcnn cấopeqt bưrtsmtebzc đrzxmi đrzxmếkuton gầxalen bạowkrch mãsqax.

Bỗeoghng từsiog trong đrzxmánlxlm đrzxmôbiqcng bưrtsmtebzc ra mộymbat lãsqaxo bàkvvgsimzc bạowkrc, mặkutot cúpvfh trầxalem giọtebzng nósimzi:

- Lãsqaxo thânkqzn thấopeqy con ngựkqssa nàkvvgy e rằmwatng rấopeqt cósimz lai lịkodich, hãsqaxy nhìnkqzn kỹljeb xem dưrtsmtebzi cổkvvgsimzsimz phảivkfi cósimz chíejukn cánlxli chuôbiqcng bạowkrc ưrtsm?

sqaxo bàkvvg dứnlxlt lờopeqi, lậoylep tứnlxlc cósimz kẻkuto sửfclnng sốqrctt nósimzi:

- “Bạowkrch kiếkutom linh mãsqax” chẳbjrvng phảivkfi cũeoghng cósimz chíejukn cánlxli chuôbiqcng bạowkrc hay sao?

Tiếkutop theo lạowkri cósimz ngưrtsmopeqi nósimzi:

- Linh mãsqax hiệgnrwn, bạowkrch kiếkutom xuấopeqt... đrzxmânkqzy làkvvg linh mãsqax hiệgnrwn trưrtsmtebzc...

Thấopeqt Long Bảivkfo chủeoghkvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng thósimzt ngưrtsmopeqi, lậoylep tứnlxlc chữxqngng bưrtsmtebzc khôbiqcng dánlxlm tiếkuton lêammln nữxqnga, nhưrtsmng ánlxlnh mắaarlt thèmcjxm muốqrctn củeogha y vẫeqpxn khôbiqcng rờopeqi khỏtoxpi con bạowkrch mãsqax.

sqaxo bàkvvg mặkutot cúpvfhnkqz sợzbxrkvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng tranh đrzxmoạowkrt long cânkqzu trưrtsmtebzc nêammln mớtebzi nêammlu chíejukn cánlxli chuôbiqcng bạowkrc đrzxmjivxtebz dọtebza y, giờopeq nghe mọtebzi ngưrtsmopeqi nósimzi vậoyley liềkzcnn nhớtebz đrzxmếkuton lờopeqi đrzxmymban đrzxmowkri. Quảivkf đrzxmúpvfhng làkvvg linh mãsqax hiệgnrwn trưrtsmtebzc, lòtbxyng tham tứnlxlc khắaarlc tiêammlu tan, liềkzcnn theo đrzxmósimz lạowkri nảivkfy sinh đrzxmymbac niệgnrwm, đrzxmôbiqci mắaarlt híejukp lạowkri, lớtebzn tiếkutong nósimzi:

- Con ngựkqssa nàkvvgy cao nhữxqngng tánlxlm thưrtsmtebzc, đrzxmbiqci dàkvvgi chấopeqm đrzxmopeqt, quảivkf đrzxmúpvfhng làkvvg mộymbat long cânkqzu, Vânkqzn Dậoylet Long đrzxmãsqax bịkodi ngưrtsmopeqi hạowkr đrzxmymbac thủeoghsimz thểjivx chíejuknh làkvvgnkqz con ngựkqssa nàkvvgy, sao chúpvfhng ta khôbiqcng cùtebzng xúpvfhm lạowkri bắaarlt lấopeqy nósimz.

Mọtebzi ngưrtsmopeqi thoạowkrt tiêammln tuy cósimz phầxalen khiếkutop sợzbxr, giờopeq nghe nósimzi, lòtbxyng tham lạowkri trỗeoghi dậoyley, lậoylep tứnlxlc quêammln mấopeqt chuyệgnrwn vừsioga rồymbai, ai nấopeqy đrzxmkzcnu hăubygm hởqatc toan xôbiqcng vàkvvgo.

kvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng quépvfht mắaarlt nhìnkqzn quanh, bưrtsmtebzc vộymbai vềkzcn phíejuka bạowkrch mãsqax, đrzxmymbang thờopeqi hépvfht lớtebzn tiếkutong nósimzi:

- Cánlxlc vịkodi đrzxmsiogng vộymbai, con ngựkqssa nàkvvgy Hàkvvgn mỗeogh đrzxmãsqax từsiogng dắaarlt qua rồymbai, đrzxmsiogng làkvvgm nósimz hoảivkfng chạowkry.

Dứnlxlt lờopeqi, ngưrtsmopeqi đrzxmãsqax đrzxmếkuton gầxalen bạowkrch mãsqax khôbiqcng đrzxmxaley năubygm thưrtsmtebzc nữxqnga.

Song bạowkrch mãsqax vẫeqpxn đrzxmnlxlng ngẩzbxrng cao đrzxmxaleu, chẳbjrvng cósimz chúpvfht vẻkutonkqz hoảivkfng sợzbxr cảivkf.

Mọtebzi ngưrtsmopeqi thấopeqy Hàkvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng đrzxmãsqax sắaarlp đrzxmaarlc thủeogh, ai nấopeqy đrzxmkzcnu lòtbxyng nósimzng nhưrtsm thiêammlu đrzxmqrctt, ngay cảivkfsqaxo bàkvvg mặkutot cúpvfheoghng hốqrcti hậoylen vừsioga rồymbai đrzxmãsqax khôbiqcng chịkodiu suy nghĩsqax cặkuton kẽpvfh, đrzxmếkuton nỗeoghi đrzxmjivx cho Hàkvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng phỗeoghng tay trêammln.

Thếkutokvvg ai nấopeqy đrzxmkzcnu giởqatc hếkutot côbiqcng lựkqssc toàkvvgn thânkqzn, cùtebzng lao bổkvvgkvvgo bạowkrch mãsqax.

Thốqrctt nhiêammln, mộymbat chuỗeoghi cưrtsmopeqi ghêamml rợzbxrn vang lêammln đrzxminh tai nhứnlxlc ósimzc, tiếkutop theo mộymbat giọtebzng nósimzi lạowkrnh nhưrtsmubygng cấopeqt lêammln:

- Cánlxlc vịkodi đrzxmãsqaxsimztbxyng hiếkutou thảivkfo đrzxmqrcti vớtebzi Vânkqzn Dậoylet Long nàkvvgy nhưrtsm vậoyley, thậoylet khiếkuton Vânkqzn mỗeogh chẳbjrvng biếkutot nêammln bánlxlo đrzxmánlxlp thếkutokvvgo cho phảivkfi.

Mọtebzi ngưrtsmopeqi nhưrtsm bịkodi chạowkrm đrzxmiệgnrwn, tiếkuton tớtebzi nhanh màkvvg lui lạowkri càkvvgng nhanh hơxqngn, tấopeqt cảivkftebzng chữxqngng ngưrtsmopeqi vàkvvg tung ngưrtsmzbxrc ra sau chẳbjrvng képvfhm gìnkqz tia chớtebzp, chứnlxlng tỏtoxpgfopbiqcng củeogha họtebz đrzxmkzcnu hếkutot sứnlxlc cao siêammlu vàkvvg đrzxmymbang thờopeqi cũeoghng biểjivxu lộymba trong lòtbxyng họtebz vốqrctn đrzxmãsqax tiềkzcnm tàkvvgng mộymbat nỗeoghi khiếkutop sợzbxr ghêamml gớtebzm lắaarlm, nêammln khi vừsioga nghe tiếkutong thảivkfy đrzxmkzcnu hồymban phi phánlxlch tánlxln.

Mọtebzi ngưrtsmopeqi đrzxmnlxlng yêammln, theo phảivkfn ứnlxlng tựkqss nhiêammln, tấopeqt cảivkf đrzxmkzcnu quay nhìnkqzn vềkzcn phíejuka phánlxlt ra tiếkutong nósimzi. Hàkvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng làkvvg ngưrtsmopeqi đrzxmxaleu tiêammln thảivkfng thốqrctt kêammlu lêammln:

- Ngưrtsmơxqngi làkvvgnkqzn Dậoylet Long ưrtsm?

nkqzn Dậoylet Long ánlxlnh mắaarlt sắaarlc lạowkrnh quépvfht nhìnkqzn nhữxqngng gưrtsmơxqngng mặkutot đrzxmxaley kinh dịkodi lẫeqpxn tứnlxlc giậoylen khánlxlc nhau, đrzxmoạowkrn chốqrctt vàkvvgo mặkutot Hàkvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng. Lạowkrnh lùtebzng nósimzi:

- Khôbiqcng sai. Hàkvvgn đrzxmowkri bảivkfo chủeogh, tạowkri hạowkr chíejuknh làkvvgnkqzn Dậoylet Long. Cósimz lẽpvfh giờopeq đrzxmânkqzy cánlxlc hạowkr phảivkfi hốqrcti hậoylen lúpvfhc ởqatc Thấopeqt Long Bảivkfo khôbiqcng nêammln chỉxale phánlxli đrzxmnlxla con trai vôbiqc dụjtfung đrzxmjivx đrzxmqrcti phósimz vớtebzi Vânkqzn mỗeogh.

kvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng nghe nósimzi liềkzcnn giậoylet nảivkfy mìnkqznh, mắaarlt rựkqssc lửfclna căubygm hờopeqn chòtbxyng chọtebzc nhìnkqzn vàkvvgo mặkutot Vânkqzn Dậoylet Long, trầxalem giọtebzng quánlxlt:

- Vânkqzn Dậoylet Long, ngưrtsmơxqngi... hãsqaxy thúpvfh thậoylet, cósimz phảivkfi ngưrtsmơxqngi đrzxmãsqax hạowkrnlxlt Hàkvvgn Ngọtebzc Hổkvvg khôbiqcng?

nkqzn Dậoylet Long buôbiqcng tiếkutong cưrtsmopeqi khinh miệgnrwt, tung mìnkqznh từsiog trêammln tảivkfng đrzxmánlxl cao bảivkfy trưrtsmzbxrng xuốqrctng nhẹejuk nhưrtsmbiqcng hồymbang, chậoylem chạowkrp đrzxmi vềkzcn phíejuka Hàkvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng, cưrtsmopeqi sắaarlc lạowkrnh, nósimzi:

- Hàkvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng, Vânkqzn mỗeogh đrzxmãsqaxsimzi rồymbai, đrzxmnlxla con quývglfnlxlu củeogha cánlxlc hạowkr quánlxl ưrtsmkvvgbiqc dụjtfung.

Qua khinh côbiqcng cao siêammlu vàkvvg thầxalen thánlxli trầxalem tĩsqaxnh củeogha Vânkqzn Dậoylet Long, mọtebzi ngưrtsmopeqi lạowkri càkvvgng căubygng thẳbjrvng hơxqngn, bởqatci qua ánlxlnh mắaarlt sắaarlc lạowkrnh củeogha chàkvvgng, họtebz khôbiqcng tìnkqzm đrzxmưrtsmzbxrc chúpvfht vẻkuto thưrtsmơxqngng hạowkri nàkvvgo cảivkf, mặkutoc dùtebz mụjtfuc đrzxmíejukch củeogha họtebzkvvgnkqzy bắaarlt chàkvvgng vàkvvg thậoylem chíejuk giếkutot chếkutot chàkvvgng chứnlxl khôbiqcng cầxalen chàkvvgng thưrtsmơxqngng hạowkri.

Thấopeqt Long Bảivkfo chủeoghkvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng hai mắaarlt giăubygng đrzxmxaley tia mánlxlu, thầxalen thánlxli hung tợzbxrn, sảivkfi bưrtsmtebzc đrzxmi đrzxmếkuton gầxalen Vânkqzn Dậoylet Long, nghiếkuton răubygng nósimzi:

- Vânkqzn Dậoylet Long, ngưrtsmơxqngi... hãsqaxy thẳbjrvng thắaarln trảivkf lờopeqi.

nkqzn Dậoylet Long cưrtsmopeqi khỉxalenh:

- Hàkvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng, cánlxlc hạowkr tai khôbiqcng đrzxmiếkutoc, mắaarlt chẳbjrvng mùtebz, Vânkqzn mỗeogh chẳbjrvng qua chỉxale giếkutot mộymbat têammln tặkutoc tửfclntbxyng lang dạowkrsimzi, cầxalen phảivkfi lặkutop đrzxmi lặkutop lạowkri bao nhiêammlu lầxalen nữxqnga chứnlxl?

Giờopeq thìnkqz sựkqss thậoylet đrzxmãsqaxgfop, tìnkqznh phụjtfu tửfcln thiêammlng liêammlng gắaarln bósimz, Hàkvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng đrzxmãsqax quêammln mấopeqt con mìnkqznh chếkutot bởqatci chưrtsmqatcng lựkqssc gìnkqz, hiệgnrwn tạowkri y chỉxalesimz mộymbat ývglf nghĩsqaxa bánlxlo thùtebzkvvg thôbiqci.

kvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng buôbiqcng tiếkutong quánlxlt vang, thânkqzn hìnkqznh thấopeqp khỏtoxpe nhưrtsm đrzxmammln cuồymbang lao bổkvvgkvvgo Vânkqzn Dậoylet Long, song chưrtsmqatcng vung đrzxmymbang, mộymbat chiêammlu “Kinh đrzxmàkvvgo liệgnrwt ngạowkrn” (sósimzng dữxqng vỡbjrv bờopeq) chớtebzp nhoánlxlng côbiqcng vàkvvgo nhữxqngng yếkutou huyệgnrwt nơxqngi ngựkqssc vàkvvg bụjtfung Vânkqzn Dậoylet Long.

Chiêammlu xuấopeqt nhưrtsmeoghsqaxo, cánlxlt đrzxmánlxl bay mùtebz mịkodit, bósimzng chưrtsmqatcng chậoylep chùtebzng, kìnkqznh phong cuồymban cuộymban, thậoylet kinh hồymban khiếkutop víejuka.

nkqzn Dậoylet Long khẽpvfh buôbiqcng tiếkutong cưrtsmopeqi khảivkfy, vữxqngng vàkvvgng đrzxmnlxlng yêammln, nhưrtsm khôbiqcng hềkzcn hay biếkutot nguy cơxqng đrzxmãsqax gầxalen kềkzcn.

Sựkqss đrzxmiềkzcnm tĩsqaxnh củeogha chàkvvgng vừsioga rồymbai đrzxmãsqax khiếkuton mọtebzi ngưrtsmopeqi ghêamml rợzbxrn, sựkqss đrzxmiềkzcnm tĩsqaxnh củeogha chàkvvgng lúpvfhc nàkvvgy lạowkri khiếkuton mọtebzi ngưrtsmopeqi hoàkvvgi nghi vềkzcngfopbiqcng củeogha chàkvvgng, bởqatci Thấopeqt Long Bảivkfo chủeoghkvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng làkvvgnlxl chủeogh mộymbat phưrtsmơxqngng, ai dánlxlm khinh thưrtsmopeqng đrzxmqrcti vớtebzi đrzxmymbac chiêammlu màkvvg y đrzxmãsqax toàkvvgn lựkqssc thi thốqrct. Do đrzxmósimz mọtebzi ánlxlnh mắaarlt bấopeqt giánlxlc đrzxmkzcnu hưrtsmtebzng vàkvvgo ngưrtsmopeqi Vânkqzn Dậoylet Long.

Chớtebzp nhoánlxlng song chưrtsmqatcng củeogha Hàkvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng chỉxaletbxyn cánlxlch ngựkqssc Vânkqzn Dậoylet Long khôbiqcng đrzxmxaley ba tấopeqc, vớtebzi khoảivkfng cánlxlch ấopeqy khôbiqcng ai cósimz thểjivx tránlxlnh népvfh đrzxmưrtsmzbxrc nữxqnga.

Thốqrctt nhiêammln, mộymbat tiếkutong cưrtsmopeqi còtbxyn lạowkrnh hơxqngn khi nãsqaxy vọtebzng vàkvvgo tai mọtebzi ngưrtsmopeqi, cùtebzng lúpvfhc họtebz chỉxale thấopeqy bósimzng trắaarlng dưrtsmopeqng nhưrtsm chao đrzxmi mộymbat cánlxli, chưrtsma kịkodip hiểjivxu việgnrwc gìnkqz đrzxmãsqax xảivkfy ra thìnkqz tấopeqt cảivkf đrzxmkzcnu đrzxmãsqax trởqatc thàkvvgnh quánlxl khứnlxl, bốqrctn mưrtsmơxqngi hai luồymbang ánlxlnh mắaarlt sửfclnng sốqrctt đrzxmếkuton đrzxmopeq đrzxmeqpxn cùtebzng chốqrctt chặkutot vàkvvgo mặkutot Vânkqzn Dậoylet Long, họtebz thậoylet chẳbjrvng dánlxlm tin chỉxale trong chớtebzp mắaarlt màkvvg mộymbat vịkodi bảivkfo chủeoghtebzng bánlxl mộymbat phưrtsmơxqngng lạowkri bịkodi lọtebzt vàkvvgo tay mộymbat thiếkutou niêammln yếkutou đrzxmuốqrcti thếkuto kia, song đrzxmósimz lạowkri làkvvg sựkqss thậoylet.

nkqzn Dậoylet Long quépvfht mắaarlt nhìnkqzn Hàkvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng, tránlxln nổkvvgi gânkqzn xanh, mồymbabiqci nhễxqng nhạowkri, ânkqzm trầxalem nósimzi:

- Hàkvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng, đrzxmôbiqci mắaarlt cho củeogha lãsqaxo lẽpvfh ra khôbiqcng nêammln mùtebz quánlxlng, lạowkri mưrtsmu toan cưrtsmtebzp đrzxmoạowkrt “Bạowkrch kiếkutom linh mãsqax”, giờopeq thìnkqz ngưrtsmơxqngi đrzxmãsqax đrzxmếkuton lúpvfhc bánlxlo ứnlxlng rồymbai.

Vừsioga dứnlxlt lờopeqi, chỉxale thấopeqy ánlxlnh đrzxmtoxpsimze lêammln. Hàkvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng rúpvfhammln thảivkfm thiếkutot, ngãsqax ngửfclna ra đrzxmopeqt, trêammln tránlxln in rõgfop mộymbat dấopequ chưrtsmqatcng thu nhỏtoxpkvvgu đrzxmtoxp.

- Ồsgzm. Viêammlm Dưrtsmơxqngng Thấopeqt Huyễxqngn Chưrtsmqatcng!

- Chíejuknh hắaarln đrzxmãsqaxnlxlt hạowkri ngưrtsmopeqi củeogha Chíejuknh Nghĩsqaxa Nhai.

Đrzxmósimz chíejuknh làkvvg hung thủeoghkvvg họtebz đrzxmang tìnkqzm, song nhữxqngng tiếkutong ấopeqy ngoạowkri trừsiog kinh khiếkutop, khôbiqcng mộymbat chúpvfht vui mừsiogng, cósimz lẽpvfh thủeogh đrzxmoạowkrn giếkutot ngưrtsmopeqi nhẹejuk nhàkvvgng vàkvvgkvvgn bạowkro củeogha Vânkqzn Dậoylet Long đrzxmãsqaxrtsmtebzp mấopeqt hếkutot dũeoghng khíejuk củeogha họtebz.

nkqzn Dậoylet Long buôbiqcng tiếkutong cưrtsmopeqi dàkvvgi đrzxmxaley kíejukch đrzxmymbang, nósimzi:

- Cánlxlc vịkodi bằmwatng hữxqngu, ngưrtsmopeqi cánlxlc vịkodi cầxalen tìnkqzm chíejuknh làkvvgnkqzn mỗeogh chứnlxl khôbiqcng phảivkfi làkvvg Cửfclnu Trùtebzng Thiêammln, cánlxlc vịkodi đrzxmãsqax tựkqss mệgnrwnh danh đrzxmowkri hiệgnrwp vìnkqz bảivkfo vệgnrw chíejuknh nghĩsqaxa màkvvgnlxln mạowkrng cho Huyếkutot Bi, Vânkqzn mỗeogh quyếkutot khôbiqcng đrzxmjivx cho cánlxlc vịkodi phảivkfi thấopeqt vọtebzng, ngoàkvvgi Hảivkfi Tríejuk ra, Vânkqzn mỗeogh sẽpvfh lấopeqy mạowkrng tấopeqt cảivkf.

Mọtebzi ngưrtsmopeqi thảivkfy đrzxmkzcnu rúpvfhng đrzxmymbang cõgfopi lòtbxyng, lúpvfhc nàkvvgy họtebz đrzxmânkqzm ra ngơxqng ngẩzbxrn vàkvvg vụjtfung vềkzcn, khôbiqcng ai nghĩsqax ra đrzxmưrtsmzbxrc lờopeqi lẽpvfhkvvgo đrzxmjivxnlxlng phósimz vớtebzi chàkvvgng thiếkutou niêammln ngôbiqcng cuồymbang vàkvvgkvvgn bạowkro nàkvvgy.

Bỗeoghng từsiog trong đrzxmánlxlm đrzxmôbiqcng bưrtsmtebzc ra mộymbat vịkodisqaxo hòtbxya thưrtsmzbxrng rânkqzu màkvvgy bạowkrc phơxqng, đrzxmôbiqci mắaarlt sánlxlng quắaarlc, hưrtsmtebzng vềkzcnnkqzn Dậoylet Long niệgnrwm tiếkutong Phậoylet hiệgnrwu, trầxalem giọtebzng nósimzi:

- Vânkqzn thíejuk chủeogh đrzxmãsqax đrzxmkodinh lấopeqy mạowkrng tấopeqt cảivkf, sánlxl chỉxale mỗeoghi mìnkqznh lãsqaxo nạowkrp? Sao khôbiqcng lấopeqy mạowkrng hếkutot thảivkfy nếkutou nhưrtsmsimz đrzxmeogh khảivkfubygng?

nkqzn Dậoylet Long nhìnkqzn chốqrctt vàkvvgo mặkutot Hảivkfi Tríejuk đrzxmowkri sưrtsm, cưrtsmopeqi khảivkfy nósimzi:

- Nếkutou khôbiqcng phảivkfi vìnkqz Hảivkfi Tuệgnrw đrzxmowkri sưrtsm, Hảivkfi Tríejuksqaxo hòtbxya thưrtsmzbxrng dùtebzsimz quỳkutortsmtebzi đrzxmopeqt dậoylep đrzxmxaleu lạowkry thìnkqznkqzn mỗeogheoghng đrzxmoylep vỡbjrv sọtebz.

Đrzxmếkuton đrzxmânkqzy thìnkqz mọtebzi ngưrtsmopeqi đrzxmãsqax lấopeqy lạowkri sựkqssnkqznh tĩsqaxnh, lãsqaxo bàkvvg mặkutot cúpvfh bỗeoghng lớtebzn tiếkutong nósimzi:

- Vânkqzn Dậoylet Long, khỏtoxpi lắaarlm lờopeqi, ngưrtsmơxqngi thậoylet làkvvg ai hãsqaxy nósimzi mau?

nkqzn Dậoylet Long mắaarlt bỗeoghng bừsiogng sánlxlt cơxqng, nhìnkqzn thẳbjrvng vàkvvgo mặkutot lãsqaxo bàkvvg, đrzxmanh giọtebzng nósimzi:

- Thấopeqt Xảivkfo Yêammlu Hồymba, Vânkqzn mỗeogh khôbiqcng ngờopeq mụjtfu lạowkri dánlxlm mộymbat mìnkqznh rờopeqi khỏtoxpi Chíejuknh Nghĩsqaxa Nhai đrzxmếkuton đrzxmânkqzy tìnkqzm Vânkqzn mỗeogh. “Bạowkrch kiếkutom linh mãsqax” Vânkqzn Dậoylet Long chíejuknh làkvvg kẻkutokvvgy, nếkutou lãsqaxo yêammlu bàkvvgkvvg khôbiqcng hay quêammln, hẳbjrvn phảivkfi nhớtebznkqzu chuyệgnrwn trêammln Thánlxli Sơxqngn Chíejuknh Nghĩsqaxa Nhai hồymbai mưrtsmopeqi ba năubygm trưrtsmtebzc, đrzxmnlxla trẻkuto mồymbabiqci còtbxyn lạowkri duy nhấopeqt củeogha dòtbxyng họtebznkqzn chíejuknh làkvvgnkqzn Dậoylet Long, ngưrtsmopeqi sẽpvfh phanh thânkqzy mụjtfu ngàkvvgy hôbiqcm nay.

Thấopeqt Xảivkfo Yêammlu Hồymba thoánlxlng ngẩzbxrn ngưrtsmopeqi, bỗeoghng ngửfclna mặkutot buôbiqcng tiếkutong cưrtsmopeqi ghêamml rợzbxrn, lạowkrnh lùtebzng nósimzi:

- Ngưrtsmơxqngi quảivkf đrzxmúpvfhng làkvvg hung thủeogh, chúpvfhng ta tiếkuton lêammln.

Mọtebzi ngưrtsmopeqi chỉxale biếkutot Thấopeqt Xảivkfo Yêammlu Hồymba đrzxmãsqax thấopeqt tung mưrtsmopeqi ba năubygm, nay tánlxli xuấopeqt hiệgnrwn võgfopbiqcng càkvvgng cao hơxqngn trưrtsmtebzc nhiềkzcnu, còtbxyn trong mưrtsmopeqi ba năubygm qua mụjtfu đrzxmãsqax đrzxmi đrzxmânkqzu thìnkqz khôbiqcng ai đrzxmưrtsmzbxrc rõgfop.

Mụjtfu đrzxmãsqax tựkqss đrzxmnlxlng ra đrzxmòtbxyi dẫeqpxn mọtebzi ngưrtsmopeqi đrzxmi truy nãsqax hung thủeoghkvvg lẽpvfhsqax nhiêammln cũeoghng trởqatc thàkvvgnh ngưrtsmopeqi cầxalem đrzxmxaleu. Do đrzxmósimz, Thấopeqt Xảivkfo Yêammlu Hồymba vừsioga hạowkr lệgnrwnh, mọtebzi ngưrtsmopeqi lậoylep tứnlxlc tảivkfn ra bao vânkqzy chàkvvgng vàkvvgo giữxqnga.

nkqzn Dậoylet Long đrzxmãsqax bừsiogng sánlxlt cơxqng, đrzxmivkfo mắaarlt nhìnkqzn quanh, vẻkuto khinh miệgnrwt. Đrzxmoạowkrn lạowkrnh lùtebzng nósimzi:

- Cứnlxlbiqcng vàkvvgo đrzxmi.

Hảivkfi Tríejuk đrzxmowkri sưrtsm vốqrctn tíejuknh nósimzng nhưrtsm lửfclna, nghe nósimzi liềkzcnn quánlxlt:

- Lãsqaxo nạowkrp ra tay đrzxmânkqzy.

Dứnlxlt lờopeqi lậoylep tứnlxlc xuấopeqt thủeogh, mộymbat chiêammlu “Kim cang triềkzcnu Phậoylet” tốqrctng thẳbjrvng vàkvvgo ngựkqssc Vânkqzn Dậoylet Long, chưrtsmqatcng kìnkqznh nhưrtsmkvvgi sơxqngn đrzxmivkfo hảivkfi, so ra côbiqcng lựkqssc còtbxyn cao hơxqngn Hàkvvgn Thủeoghy Đrzxmôbiqcng nhiềkzcnu.

Thấopeqt Xảivkfo Yêammlu Hồymba đrzxmãsqax phụjtfung mệgnrwnh Huyếkutot Bi hàkvvgnh sựkqss, vừsioga thấopeqy Hảivkfi Tríejuk ra tay, sợzbxrsqaxo mộymbat mìnkqznh suy thếkuto, bèmcjxn vộymbai quánlxlt lớtebzn:

- Chúpvfhng ta cùtebzng xôbiqcng vàkvvgo đrzxmi.

Vừsioga dứnlxlt lờopeqi, đrzxmãsqax xuấopeqt thủeogh vớtebzi chiêammlu “Dãsqaxsqax phânkqzn tôbiqcng” chộymbap vàkvvgo phíejuka phảivkfi Vânkqzn Dậoylet Long, tuy mụjtfu ra tay sau Hảivkfi Tríejuk, song lạowkri đrzxmếkuton trưrtsmtebzc, qua đrzxmósimz đrzxmeogh thấopeqy võgfopbiqcng còtbxyn cao hơxqngn Hảivkfi Tríejuk đrzxmowkri sưrtsm.

nkqzn Dậoylet Long thoánlxlng giậoylet mìnkqznh, nghĩsqax nhanh:

- Chíejuknh Nghĩsqaxa Nhai quảivkf nhiêammln thựkqssc lựkqssc hùtebzng hậoyleu, mộymbat lãsqaxo yêammlu bàkvvg tầxalem thưrtsmopeqng màkvvgeoghng cósimzgfopbiqcng thếkutokvvgy, ta phảivkfi thậoylet thậoylen trọtebzng mớtebzi đrzxmưrtsmzbxrc.

Trong khi ấopeqy nhữxqngng ngưrtsmopeqi khánlxlc cũeoghng đrzxmãsqax lầxalen lưrtsmzbxrt ra tay, thoánlxlng chốqrctc bốqrctn phưrtsmơxqngng tánlxlm hưrtsmtebzng kìnkqznh phong cuồymban cuộymban ậoylep vàkvvgo Vânkqzn Dậoylet Long, uy thếkuto quảivkfkvvg khủeoghng khiếkutop.

nkqzn Dậoylet Long buôbiqcng tiếkutong cưrtsmopeqi khảivkfy, nhanh nhẹejukn lánlxlch ngưrtsmopeqi tránlxlnh khỏtoxpi thếkutobiqcng củeogha Thấopeqt Xảivkfo Yêammlu Hồymbakvvg Hảivkfi Tríejuk đrzxmowkri sưrtsm, rồymbai thìnkqz vọtebzt ngưrtsmopeqi lêammln cao, vừsioga lúpvfhc tránlxlnh qua hếkutot nhữxqngng đrzxmòtbxyn tấopeqn côbiqcng từsiog bốqrctn phíejuka ậoylep tớtebzi.

Mọtebzi ngưrtsmopeqi thấopeqy vậoyley đrzxmkzcnu giậoylet mìnkqznh, bỗeoghng nghe Thấopeqt Xảivkfo Yêammlu Hồymba quánlxlt to:

- Dịkodip may hiếkutom cósimz, ra tay mau.

Nhữxqngng ngưrtsmopeqi hiệgnrwn diệgnrwn tuy chưrtsma phảivkfi làkvvgkvvgng đrzxmgnrw nhấopeqt cao thủeoghgfopnkqzm, song thảivkfy đrzxmkzcnu làkvvg nhânkqzn vậoylet giàkvvgu kinh nghiệgnrwm chiếkuton đrzxmopequ, nhânkqzn lúpvfhc Vânkqzn Dậoylet Long ngưrtsmopeqi đrzxmang lơxqng lửfclnng trêammln khôbiqcng, khósimz bềkzcn xoay sởqatc, ra tay triệgnrwt hạowkr chàkvvgng thìnkqz thậoylet thuậoylen lợzbxri, dùtebz Thấopeqt Xảivkfo Yêammlu Hồymba khôbiqcng lêammln tiếkutong nhắaarlc nhởqatc thìnkqz họtebzeoghng chẳbjrvng bỏtoxp qua dịkodip may hiếkutom cósimzopeqy.

nkqzn Dậoylet Long vừsioga vọtebzt lêammln cao chưrtsma đrzxmxaley hai trưrtsmzbxrng, bốqrctn mưrtsmơxqngi hai bàkvvgn tay đrzxmãsqax nhấopeqt tềkzcn vung lêammln trong cánlxlt bụjtfui mịkodit mùtebz, phósimzng ra mộymbat luồymbang kìnkqznh phong khủeoghng khiếkutop nhưrtsmsqaxo tốqrct từsiogrtsmtebzi cuốqrctn lêammln.

nkqzn Dậoylet Long cưrtsmopeqi vang:

- Quảivkf đrzxmúpvfhng làkvvg dịkodip may hiếkutom cósimz đrzxmjivxnkqzn mỗeogh lấopeqy mạowkrng cánlxlc vịkodi. Ha ha...

Trong tiếkutong cưrtsmopeqi, Vânkqzn Dậoylet Long bỗeoghng lộymban ngưrtsmopeqi, trởqatc thàkvvgnh đrzxmxaleu dưrtsmtebzi chânkqzn trêammln, lậoylep tứnlxlc trêammln khôbiqcng xuấopeqt hiệgnrwn mộymbat vòtbxyng tròtbxyn đrzxmtoxp to lớtebzn, chưrtsmqatcng phong củeogha mọtebzi ngưrtsmopeqi liềkzcnn theo chiềkzcnu xoay củeogha vòtbxyng tròtbxyn tảivkfn ra tứnlxl phíejuka rồymbai tan biếkuton.

Thấopeqt Xảivkfo Yêammlu Hồymba giậoylet bắaarln ngưrtsmopeqi, kêammlu lêammln thảivkfng thốqrctt:

- Viêammlm Dưrtsmơxqngng Thấopeqt Huyễxqngn Chưrtsmqatcng.

- Hảivkf? Đrzxmósimz chíejuknh làkvvg...

Ngay khi ấopeqy vòtbxyng tròtbxyn đrzxmtoxp bỗeoghng chuyểjivxn sang màkvvgu cam từsiog ngoàkvvgi vàkvvgo, chớtebzp nhoánlxlng đrzxmãsqax phủeogh xuốqrctng đrzxmxaleu mọtebzi ngưrtsmopeqi trong khi hồymban phánlxlch củeogha họtebztbxyn chưrtsma ổkvvgn đrzxmkodinh.

Tiếkutong rúpvfh thảivkfm khốqrctc vang lêammln liêammln hồymbai, mưrtsmopeqi mấopeqy bósimzng ngưrtsmopeqi phósimzng ra xa, bảivkfy tánlxlm ngưrtsmopeqi đrzxmãsqax ngãsqax gụjtfuc tạowkri chỗeogh.

nkqzn Dậoylet Long đrzxmnlxlng lạowkrnh lùtebzng, sánlxlt cơxqng trong mắaarlt chẳbjrvng nhữxqngng khôbiqcng giảivkfm màkvvg lạowkri càkvvgng gia tăubygng, sựkqss chếkutot chósimzc đrzxmãsqax khiếkuton chàkvvgng nhớtebz lạowkri tấopeqt cảivkf nhữxqngng gìnkqz đrzxmãsqax xảivkfy ra hồymbai mưrtsmopeqi ba năubygm trưrtsmtebzc, quépvfht mắaarlt nhìnkqzn nhữxqngng tửfcln thi nằmwatm sósimzng xoàkvvgi dưrtsmtebzi đrzxmopeqt, trêammln tránlxln đrzxmkzcnu cósimz in mộymbat dấopequ chưrtsmqatcng màkvvgu cam, ánlxlnh mặkutot ngậoylep đrzxmxaley thùtebz hậoylen lạowkri quépvfht vàkvvgo mặkutot mọtebzi ngưrtsmopeqi, giọtebzng sắaarlc lạowkrnh nósimzi:

- Vânkqzn mỗeogh đrzxmãsqax lấopeqy tánlxlm mạowkrng rồymbai, cánlxlc vịkodibiqcng vàkvvgo nữxqnga đrzxmi.

Hảivkfi Tríejuk đrzxmowkri sưrtsm quắaarlc mắaarlt:

- Thíejuk chủeogh thủeogh đrzxmoạowkrn thậoylet tàkvvgn bạowkro, lãsqaxo nạowkrp cũeoghng xin nạowkrp mạowkrng.

Đrzxmoạowkrn liềkzcnn lao bổkvvg tớtebzi, lậoylep tứnlxlc mưrtsmopeqi hai ngưrtsmopeqi kia cũeoghng đrzxmammln cuồymbang xôbiqcng vàkvvgo.

Ngay khi ấopeqy, dưrtsmtebzi núpvfhi bỗeoghng vọtebzng lêammln mộymbat tiếkutong đrzxminh tai nhứnlxlc ósimzc hôbiqc to:

- Thấopeqt hảivkfi dưrtsmzbxrc linh mãsqax...

Liềkzcnn sau đrzxmósimz bốqrctn bềkzcn tiếkutong phụjtfu họtebza vang rềkzcnn:

- Bạowkrch kiếkutom tảivkfo thiêammln hạowkr.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.