Bạch Kiếm Linh Mã

Chương 69 : Thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành

    trước sau   
Trong đxhvbeizbi sảnuovnh lậurdbp tứjsxgc hỗxqcnn loạeizbn, mọvknti ngưvkntefzhi hiệwtzfn diệwtzfn thảnuovy đxhvbgxyju kinh hoàkhqcng thấeivot sắwdmzc.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng cùhvhlng Kim Bívyiach Ngũtntn Vệwtzfiqjfi xuốonylng cạeizbnh Vâvthyn Dậurdbt Long, thảnuovng thốonylt gọvknti:

-Tiểlpttu cung chủurdb… tiểlpttu cung chủurdb

Đpzurlzupc Mãkkaang vàkhqc Song Hồefzhtntnng cúiqjfi xuốonylng trưvkntiqjfc mắwdmzt Quan Sơsqlrn Phụwcneng luốonylng cuốonylng hékinqt to:

-Tiểlpttu thưvknt... tiểlpttu thưvknt...

Thếcobb nhưvkntng mọvknti ngưvkntefzhi kêitulu gọvknti, Vâvthyn Dậurdbt Long vàkhqc Quan Sơsqlrn Phụwcneng vẫxsxxn còuwunn nằvthym im bấeivot đxhvblzupng, hơsqlri thởivrz đxhvbgxyju đxhvbgxyju, hai mắwdmzt nhắwdmzm nghiềgxyjn hệwtzft nhưvknt đxhvbang ngủurdb say.


Nhấeivot thờefzhi mọvknti ngưvkntefzhi đxhvbgxyju hoang mang bốonyli rốonyli, khômjizng mộlzupt ai biếcobbt sửnbiabesu ra sao?

Sau cùhvhlng, vẫxsxxn Lãkkaao Triểlpttn Bằvthyng nghiêitulm nghịrxdnjvhvi:

- Mọvknti ngưvkntefzhi hãkkaay yêituln lặhvhlng, kêitulu gàkhqco loạeizbn lêituln nhưvknt vậurdby chẳeqyqng ívyiach gìwilm đxhvbâvthyu, hãkkaay mau tìwilmm cáohzkch cứjsxgu cung chủurdbkhqc Quan cômjizvkntơsqlrng thìwilmsqlrn.

Thếcobbkhqc mọvknti ngưvkntefzhi cẩanypn thậurdbn khiêitulng Vâvthyn Dậurdbt Long vàkhqc Quan Sơsqlrn Phụwcneng vàkhqco trong phòuwunng ngủurdb, nhẹlptt nhàkhqcng đxhvbhvhlt lêituln trêituln hai chiếcobbc giưvkntefzhng

Song mọvknti ngưvkntefzhi ai nấeivoy đxhvbgxyju lộlzup vẻxmwy lo lắwdmzng, khômjizng ai biếcobbt phảnuovi giảnuovi cứjsxgu hai ngưvkntefzhi bằvthyng cáohzkch nàkhqco cảnuov.

Huyếcobbt Si bỗxqcnng nghiếcobbn răsqlrng nójvhvi:

- Thậurdbt làkhqccpikkhqcng, nhấeivot đxhvbrxdnnh đxhvbâvthyy làkhqc tròuwun áohzkm toáohzkn củurdba lãkkaao tặhvhlc Quâvthyn Trung Tháohzknh, Vâvthyn cung chủurdbkhqc Quan Cômjizvkntơsqlrng cójvhv lẽjvhv đxhvbãkkaa bịrxdn trúiqjfng đxhvblzupc, đxhvblptt mỗxqcn đxhvbuổvthyi theo têituln lãkkaao tặhvhlc ấeivoy.

kkaao vốonyln nójvhvng tívyianh nhưvknt lửnbiaa, chưvknta dứjsxgt lờefzhi đxhvbãkkaa ngăsqlrn lạeizbi nójvhvi:

-Quảnuov đxhvbúiqjfng làkhqckkaao tặhvhlc Quâvthyn Trung Tháohzknh đxhvbãkkaa giởivrz tròuwun áohzkm toáohzkn, nhưvkntng lúiqjfc nàkhqcy cójvhv lẽjvhvkkaao đxhvbãkkaa vềgxyj đxhvbếcobbn chívyianh nghĩugcpa nhai rồefzhi, cójvhv đxhvbuổvthyi cũtntnng chẳeqyqng kịrxdnp…

Quékinqt mắwdmzt nhìwilmn quanh mọvknti ngưvkntefzhi, nójvhvi tiếcobbp:

-Chưvknt vịrxdnjvhv thểlptt khẳeqyqng đxhvbrxdnnh tiểlpttu cung chủurdbkhqc Quan cômjizvkntơsqlrng quảnuov đxhvbúiqjfng làkhqc bịrxdn trúiqjfng đxhvblzupc chăsqlrng?

Mọvknti ngưvkntefzhi đxhvbgxyju nhẹlptt lắwdmzc đxhvbhvhlu, khômjizng mộlzupt ai cójvhv thểlptt khẳeqyqng đxhvbrxdnnh, bởivrzi Vâvthyn Dậurdbt Long vàkhqc Quan Sơsqlrn Phụwcneng chỉnuov trừeqyqitul man bấeivot tỉnuovnh, khômjizng hềgxyjjvhv chúiqjft dấeivou hiệwtzfu ngộlzup đxhvblzupc. Huyếcobbt Si tứjsxgc tốonyli hékinqt to:

-Chỉnuovjvhv trúiqjfng đxhvblzupc thìwilm mớiqjfi mêitul man nhưvknt vậurdby khômjizng phảnuovi trúiqjfng đxhvblzupc thìwilmkhqcwilm chứjsxg?


Song Hồefzh nghiêitulm giọvkntng nójvhvi:

-Trúiqjfng đxhvblzupc ắwdmzt phảnuovi cójvhv hiệwtzfn tưvkntwhvtng, nơsqlri giữlptta châvthyn màkhqcy khômjizng hềgxyjjvhvkhqcu xanh đxhvben, mômjizi cũtntnng khômjizng tívyiam, lạeizbhvhlng hơsqlrn nữlptta làkhqcmjiz hấeivop vẫxsxxn bìwilmnh thưvkntefzhng, chẳeqyqng cójvhv mộlzupt đxhvbiểlpttm nàkhqco kháohzkc lạeizb cảnuov, vậurdby thìwilm sao lạeizbi làkhqc trúiqjfng đxhvblzupc đxhvbưvkntwhvtc?

Huyếcobbt Si vừeqyqa đxhvbrxdnnh nójvhvi nữlptta, Lãkkaao Triểlpttn Bằvthyng đxhvbãkkaavkntiqjfp lờefzhi:

- Vịrxdnkkaao huynh nàkhqcy nójvhvi rấeivot đxhvbúiqjfng tiểlpttu cung chủurdbkhqc Quan cômjizvkntơsqlrng khômjizng phảnuovi bịrxdn trúiqjfng đxhvblzupc…

Huyếcobbt Si buômjizn tiếcobbng thởivrzkhqci thậurdbt mạeizbnh:

- Vậurdby thìwilmkhqc sao?

kkaao Triểlpttn Bằvthyng vàkhqc Song Hồefzh lặhvhlng thinh, hai ngưvkntefzhi đxhvbgxyju khômjizng sao giảnuovi thívyiach đxhvbưvkntwhvtc.

Sau cùhvhlng, vẫxsxxn Lãkkaao Triểlpttn Bằvthyng trầhvhlm ngâvthym nójvhvi:

- Bổvthyn cung cójvhv mộlzupt loạeizbi linh dưvkntwhvtc giảnuovi đxhvblzupc an thầhvhln têituln làkhqc “Đpzurrxdna Chi Di Tâvthym Hoàkhqcn", bấeivot luậurdbn trúiqjfng đxhvblzupc hay khômjizng, uốonylng vàkhqco đxhvbgxyju hữlpttu ívyiach vômjiz hạeizbi, trưvkntiqjfc hếcobbt hãkkaay đxhvblptt tiểlpttu cung chủurdbkhqc Quan cômjizvkntơsqlrng uốonylng thửnbia xem.

Thếcobbkhqc lậurdbp tứjsxgc cójvhv hai lãkkaao bộlzupc đxhvbi lấeivoy mang đxhvbếcobbn mộlzupt chiếcobbc hộlzupp gấeivom, từeqyq trong lấeivoy ra hai hoàkhqcn thuốonylc màkhqcu vàkhqcng, đxhvbưvknta ra cho Vâvthyn Dậurdbt Long vàkhqc Quan Sơsqlrn Phụwcneng uốonylng vàkhqco.

Rồefzhi thìwilm mọvknti ngưvkntefzhi nójvhvng lòuwunng chờefzh đxhvbwhvti, song thờefzhi gian chậurdbm chạeizbp trômjizi đxhvbi, hai ngưvkntefzhi cũtntnng chẳeqyqng chúiqjft đxhvblzupng đxhvblzupng tĩugcpnh, khômjizng hềgxyjjvhvmjizng hiệwtzfu

kkaao Triểlpttn Bằvthyng tiu nghỉnuovu nójvhvi:

- Vậurdby làkhqc hếcobbt cáohzkch, lãkkaao Ôxqcn thậurdbt chẳeqyqng cójvhv biếcobbt làkhqcm sao hơsqlrn… chưvknt vịrxdnjvhv cao kiếcobbn gìwilm chăsqlrng?


Mọvknti ngưvkntefzhi cùhvhlng đxhvbưvknta mắwdmzt nhìwilmn nhau, thảnuovy đxhvbgxyju lặhvhlng thinh.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng chắwdmzp hai tay sau lưvkntng, đxhvbi tớiqjfi đxhvbi lui vẻxmwy trầhvhlm ngâvthym nójvhvi:

- Quâvthyn Trung Tháohzknh hẳeqyqn làkhqc biếcobbt chắwdmzc tiểlpttu cung chủurdbkhqc Quan cômjizvkntơsqlrng nhấeivot đxhvbrxdnnh bịrxdn trúiqjfng áohzkm toáohzkn, chúiqjfng ta còuwunn phảnuovi canh phòuwunng cẩanypn mậurdbt mớiqjfi đxhvbưvkntwhvtc.

Song Hồefzh tiếcobbp lờefzhi:

-Triểlpttn tổvthyng quảnuovn nójvhvi rấeivot phảnuovi, khômjizng chừeqyqng Quâvthyn Trung Tháohzknh bưvkntiqjfc đxhvbhvhlu tiêituln làkhqc áohzkm toáohzkn tiểlpttu cung chủurdbkhqc Quan cômjizvkntơsqlrng, bưvkntiqjfc tiếcobbp theo chívyianh làkhqckinqo hếcobbt toàkhqcn lựmjizc tấeivon cômjizng Kim Bívyiach cung.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng gậurdbt đxhvbhvhlu:

- Quâvthyn Trung Tháohzknh hắwdmzn cũtntnng biếcobbt Kim Bívyiach Cung chẳeqyqng phảnuovi làkhqcsqlri dễohzk khinh hiếcobbp, liệwtzfu y chẳeqyqng dáohzkm ngang nhiêituln kékinqo hếcobbt toàkhqcn lựmjizc đxhvbếcobbn đxhvbâvthyy nhưvkntng dẫxsxxu sao thậurdbn trọvkntng đxhvbgxyj phòuwunng vẫxsxxn hơsqlrn.

Thếcobbkhqcvkntiqjfi mệwtzfnh lệwtzfnh củurdba Lãkkaao Triểlpttn Bằvthyng Kim Bívyiach Cung lậurdbp tứjsxgc đxhvblzupng viêituln toàkhqcn diệwtzfn, tấeivot cảnuovsqlri trọvkntng yếcobbu đxhvbưvkntwhvtc tăsqlrng cưvkntefzhng cao thủurdb gấeivop bộlzupi đxhvblptt phòuwunng thủurdb, mọvknti cơsqlr quan mai phụwcnec từeqyq trong đxhvbếcobbn ngoàkhqci đxhvbgxyju sẵnbian sàkhqcng pháohzkt đxhvblzupng, biếcobbn Kim Bívyiach Cung thàkhqcnh mộlzupt thàkhqcnh trìwilmmjizhvhlng kiêituln cốonyl.

Kim Bívyiach Ngũtntn Vệwtzf mỗxqcni ngưvkntefzhi suấeivot lĩugcpnh thủurdb hạeizb củurdba mìwilmnh vâvthyy chặhvhlt lấeivoy thẩanypm cung củurdba Vâvthyn Dậurdbt Long vàkhqc Quan Sơsqlrn Phụwcneng, còuwunn Lãkkaao Triểlpttn Bằvthyng cùhvhlng Song Hồefzhkhqc Đpzurlzupc Mãkkaang thìwilm cứjsxg đxhvbi loanh quanh trong đxhvbeizbi sảnuovnh miệwtzft màkhqci suy ngẫxsxxm.

Hồefzhi lâvthyu Lãkkaao Triểlpttn Bằvthyng khẽjvhv thởivrzkhqci nójvhvi:

- Trưvkntiqjfc khi ra đxhvbi Quâvthyn Trung Tháohzknh dưvkntefzhng nhưvkntjvhvjvhvi vớiqjfi tiểlpttu cung chủurdbkhqc trờefzhi cójvhv giójvhvvknta bấeivot thưvkntefzhng, ngưvkntefzhi cójvhv họvknta phúiqjfc trong khoảnuovng khắwdmzc, cuộlzupc ưvkntiqjfc hẹlpttn năsqlrm hômjizm sau tạeizbi trưvkntiqjfc Nam Thiêituln Mômjizn e rằvthyng phảnuovi trìwilm hoãkkaan, vậurdby rõcpikkhqcng làkhqc y đxhvbãkkaa liệwtzfu đxhvbrxdnnh trưvkntiqjfc rồefzhi.

Song Hồefzh gậurdbt đxhvbhvhlu:

- Khômjizng sai.


kkaao Triểlpttn Bằvthyng trầhvhlm ngâvthym nốonyli tiếcobbp:

- Nhịrxdn vịrxdn đxhvbãkkaa sốonylng lâvthyu tạeizbi Miêitulu Cưvkntơsqlrng, hẳeqyqn phảnuovi hiểlpttu biếcobbt rấeivot nhiềgxyju vềgxyjohzkc lốonyli dùhvhlng đxhvblzupc, cójvhv nhậurdbn ra đxhvbưvkntwhvtc tiểlpttu cung chủurdbkhqc Quan cômjizvkntơsqlrng phảnuovi chăsqlrng bịrxdn trúiqjfng đxhvblzupc hay khômjizng?

Song Hồefzh lắwdmzc đxhvbhvhlu nguầhvhly nguậurdby:

- Trúiqjfng đxhvblzupc ắwdmzt phảnuovi cójvhv hiệwtzfn tưvkntwhvtng trúiqjfng đxhvblzupc lãkkaao ômjizohzkm khẳeqyqng đxhvbrxdnnh làkhqc chẳeqyqng dívyianh dáohzkng gìwilm đxhvbếcobbn chấeivot đxhvblzupc cảnuov.

kkaao Triểlpttn Băsqlrng chau màkhqcy:

- Ngoàkhqci chấeivot đxhvblzupc ra, còuwunn gìwilm kháohzkc cójvhv thểlptt khiếcobbn ngưvkntefzhi mêitul man thếcobbkhqcy.

Song Hồefzh sựmjizc nhớiqjf ra, bỗxqcnng reo lêituln:

-Phảnuovi rồefzhi, nhấeivot đxhvbrxdnnh khômjizng sai.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng nửnbiaa mừeqyqng nửnbiaa ngạeizbc nhiêituln hỏsahci:

- Lãkkaao huynh đxhvbãkkaa nhậurdbn thấeivoy sao?

Đpzurlzupc Mãkkaang cũtntnng nójvhvng lòuwunng giụwcnec:

- Nếcobbu đxhvbãkkaa hiểlpttu ra nguyêituln nhâvthyn thìwilmkkaay mau nójvhvi ra đxhvbi.

Song Hồefzh nghiêitulm giọvkntng:

- Vâvthyn cung chủurdbkhqc Quan tiểlpttu thưvknt đxhvbãkkaamjizn mêitul sau khi tiếcobbp xúiqjfc chuyệwtzfn tròuwun vớiqjfi Quâvthyn Trung Tháohzknh trong thưvknt phòuwunng, hai ngưvkntefzhi đxhvbgxyju thômjizng minh tuyệwtzft thếcobb, lẽjvhvkhqco lạeizbi khômjizng chúiqjft đxhvbgxyj phòuwunng đxhvbonyli vớiqjfi kẻxmwy xảnuovo quyệwtzft nhưvknt Quâvthyn Trung Tháohzknh. Qua việwtzfc Vâvthyn cung chủurdb đxhvbãkkaa đxhvbưvknta Quâvthyn Trung Tháohzknh rờefzhi khỏsahci chứjsxgng tỏsahc khômjizng hềgxyj pháohzkt giáohzkc Quâvthyn Trung Tháohzknh cójvhvkhqcnh đxhvblzupng gìwilm khảnuov nghi cảnuov, đxhvbúiqjfng chăsqlrng?

kkaao Triểlpttn Bằvthyng gậurdbt đxhvbhvhlu:

- Quảnuov đxhvbúiqjfng nhưvknt vậurdby.

Đpzurlzupc Mãkkaang sốonylt ruộlzupt la lêituln:

- Hồefzh đxhvbwtzfmjizi thômjizi quáohzk, Quâvthyn Trung Tháohzknh nhấeivot đxhvbrxdnnh làkhqc đxhvbãkkaa ngấeivom ngầhvhlm hạeizb thủurdb rồefzhi cầhvhln gìwilm Hồefzh đxhvbwtzfjvhvi nữlptta?

Song Hồefzh lắwdmzc đxhvbhvhlu:

- Đpzuronyli vớiqjfi Vâvthyn cung chủurdbkhqc Quan tiểlpttu thưvknt cho dùhvhlkkaao ngấeivom ngầhvhlm hạeizb thủurdbtntnng chẳeqyqng thểlptt khômjizng bịrxdn pháohzkt giáohzkc, theo đxhvbwtzf thìwilmkkaao ta khômjizng hềgxyj hạeizb thủurdb.

Đpzurlzupc Mang hậurdbm hựmjizc:

- Hừeqyq, nếcobbu khômjizng hạeizb thủurdb thìwilmvthyn cung chủurdbkhqc Quan tiểlpttu thưvknt sao lạeizbi mêitul man thếcobb kia chứjsxg.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng cũtntnng nômjizn nójvhvng nójvhvi:

- Lãkkaao huynh hẳeqyqn làkhqcjvhv cao kiếcobbn xin hãkkaay nójvhvi ra mau cho.

Song Hồefzh gậurdbt đxhvbhvhlu:

- Trong bộlzup tộlzupc Bàkhqci Dĩugcpjvhv mộlzupt loàkhqci cổvthy trùhvhlng vômjizwilmnh vômjiz sắwdmzc, mắwdmzt thưvkntefzhng khójvhv thểlptt trômjizng thấeivoy, nhưvkntng lợwhvti hạeizbi khômjizn cùhvhlng. Quâvthyn Trung Tháohzknh chỉnuov cầhvhln mởivrz nắwdmzp vậurdbt chứjsxga loàkhqci cổvthy trùhvhlng ấeivoy trong tay áohzko, trong vòuwunng chừeqyqng mộlzupt tuầhvhln tràkhqc, tấeivot cảnuov cổvthy trùhvhlng đxhvbgxyju xâvthym nhậurdbp hếcobbt vàkhqco cơsqlr thểlptt củurdba ngưvkntefzhi gầhvhln đxhvbójvhv qua ngũtntn quan vàkhqc lỗxqcn châvthyn lômjizng.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng chau chặhvhlt màkhqcy:

- Lãkkaao huynh biếcobbt têituln gọvknti củurdba loàkhqci cổvthy trùhvhlng ấeivoy khômjizng?

- Vômjizugcp Cổvthy!

kkaao Triểlpttn Bằvthyng thởivrzkhqci:

- Vậurdby đxhvbúiqjfng làkhqc tiểlpttu cung chủurdbkhqc Quan cômjizvkntơsqlrng đxhvbãkkaa bịrxdn trúiqjfng loạeizbi cổvthy trùhvhlng đxhvbójvhv rồefzhi!

Đpzurlzupc Mãkkaang bỗxqcnng thắwdmzc mắwdmzc hỏsahci:

- Nếcobbu vậurdby thìwilm Quâvthyn Trung Tháohzknh chẳeqyqng phảnuovi cũtntnng bịrxdn trúiqjfng cổvthy trùhvhlng ưvknt?

Song Hồefzh lắwdmzc đxhvbhvhlu:

- Vômjizugcp Cổvthy tuy lợwhvti hạeizbi nhưvkntng cójvhv mộlzupt cáohzkch phòuwunng ngừeqyqa, chỉnuov cầhvhln trưvkntiqjfc đxhvbójvhv uốonylng vàkhqco mộlzupt chékinqn canh gừeqyqng làkhqcwilmnh an vômjiz sựmjiz.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng lạeizbi thởivrzkhqci:

- Vậurdby làkhqckkaao ma Quâvthyn Trung Tháohzknh đxhvbãkkaa uốonylng canh gừeqyqng rồefzhi mớiqjfi đxhvbếcobbn phảnuovi khômjizng?

Song Hồefzh gậurdbt đxhvbhvhlu:

- Nhấeivot đxhvbrxdnnh làkhqc nhưvknt vậurdby!

kkaao Triểlpttn Bằvthyng chau màkhqcy:

- Vậurdby chẳeqyqng hay lãkkaao huynh cójvhvohzkch gìwilm cứjsxgu chữlptta khômjizng?

Song Hồefzh chau màkhqcy suy nghĩugcp, lặhvhlng thinh hồefzhi lâvthyu.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng nójvhvng lòuwunng lạeizbi hỏsahci:

- Chảnuov lẽjvhvmjiz phưvkntơsqlrng cứjsxgu chữlptta ưvknt?

Song Hồefzh thởivrzkhqci:

- Cáohzkch cứjsxgu chữlptta thìwilmjvhvkhqc lạeizbi rấeivot đxhvbơsqlrn giảnuovn, nhưvkntng đxhvbưvkntefzhng xa xômjizi hằvthyng vạeizbn dặhvhlm e rằvthyng…

kkaao Triểlpttn Băsqlrng vộlzupi hỏsahci:

- Cáohzkch gìwilm xin lãkkaao huynh hay nójvhvi ra trưvkntiqjfc nghe thửnbia.

Song Hồefzh nghiêitulm giọvkntng:

- Tạeizbi Miêitulu Cưvkntong cójvhv mộlzupt con sômjizng têituln Hồefzhng Trùhvhlng, dưvkntiqjfi sômjizng cójvhv mộlzupt loạeizbi trùhvhlng đxhvbsahc nhỏsahc nhưvknt giun, cầhvhln ăsqlrn sốonylng vàkhqco vàkhqci con trùhvhlng đxhvbsahceivoy làkhqc sẽjvhv lậurdbp tứjsxgc giảnuovi trừeqyq đxhvblzupc Vômjizugcp Cổvthy, ngoàkhqci cáohzkch ấeivoy ra thìwilmkkaao Ôxqcn khômjizng đxhvbưvkntwhvtc biếcobbt nữlptta.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng lạeizbi hỏsahci:

- Sômjizng Hồefzhng Trùhvhlng đxhvbójvhvivrz đxhvbâvthyu hẳeqyqn làkhqckkaao huynh biếcobbt chứjsxg?

Song Hồefzh gậurdbt đxhvbhvhlu:

- Lãkkaao Ôxqcn biếcobbt, nhưvkntng... muốonyln đxhvbếcobbn sômjizng Hồefzhng Trùhvhlng bắwdmzt buộlzupc phảnuovi ngang qua Ưxmwyng Sầhvhlu giảnuovn cójvhv mộlzupt quáohzki nhâvthyn cưvknt trúiqjf.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng cau màkhqcy:

- Hẳeqyqn làkhqc Ưxmwyng Sầhvhlu Giảnuovn rấeivot khójvhv qua đxhvbưvkntwhvtc phảnuovi khômjizng?

Song Hồefzh gậurdbt đxhvbhvhlu:.

- Phảnuovi, quáohzki nhâvthyn ấeivoy nửnbiaa ngưvkntefzhi nửnbiaa thúiqjf khômjizng hềgxyj biếcobbt tiếcobbng ngưvkntefzhi vàkhqc thômjizng hiểlpttu tìwilmnh ngưvkntefzhi, nhưvkntng lạeizbi cójvhv mộlzupt thứjsxg đxhvblzupc cômjizng lợwhvti hạeizbi khômjizn cùhvhlng, cójvhv thểlptt giếcobbt ngưvkntefzhi trong khoảnuovnh khắwdmzc cho nêituln…

kkaao Triểlpttn Bằvthyng trầhvhlm ngâvthym:

- Lãkkaao huynh đxhvbãkkaa quêituln mấeivot mộlzupt đxhvbiềgxyju.

Song Hồefzh ngạeizbc nhiêituln:

- Xin tổvthyng quảnuovn chỉnuov giáohzko cho, chẳeqyqng hay lãkkaao đxhvbãkkaa quêituln mấeivot đxhvbiềgxyju gìwilm vậurdby?

- Chúiqjfng ta cójvhv thểlptt đxhvbi cưvkntvthyi chim bằvthyng vưvkntwhvtt qua Ưxmwyng Sầhvhlu Giảnuovn, vậurdby khômjizng đxhvbưvkntwhvtc sao?

Song Hồefzh lắwdmzc đxhvbhvhlu cưvkntefzhi thiểlpttu nãkkaao:

- Khômjizng thểlptt đxhvbưvkntwhvtc, đxhvbeqyqng nójvhvi mộlzupt con đxhvbeizbi bàkhqcng, dùhvhlkhqc mộlzupt con ékinqn nhỏsahctntnng chẳeqyqng thểlpttvkntwhvtt qua đxhvbưvkntwhvtc, bởivrzi vìwilm khe Ưxmwyng Sầhvhlu Giảnuovn ởivrz ngọvkntn núiqjfi cao ngúiqjft trờefzhi, hệwtzft nhưvknt mộlzupt con đxhvbưvkntefzhng hầhvhlm, màkhqcmjizng Hồefzhng Trùhvhlng lạeizbi ởivrzsqlri tậurdbn cùhvhlng củurdba Ưxmwyng Sầhvhlu Giảnuovn.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng cau màkhqcy:

- Vậurdby làkhqcohzkch ấeivoy kểlptt nhưvkntkhqc áohzkch tắwdmzc rồefzhi!

Song Hồefzh thởivrzkhqci:

- Cho dùhvhljvhv thểlptt tiếcobbn hàkhqcnh, e cũtntnng chẳeqyqng cójvhv cảnuov chim bằvthyng đxhvblpttkhqcvkntvthyi.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng giậurdbt mìwilmnh:

- Lãkkaao huynh muốonyln nójvhvi làkhqc Quâvthyn Trung Tháohzknh…

Song Hồefzh gậurdbt đxhvbhvhlu:

- Quâvthyn Trung Tháohzknh đxhvbãkkaa hạeizb đxhvblzupc tiểlpttu cung chủurdbkhqc Quan tiểlpttu thưvknt, dĩugcp nhiêituln cũtntnng bao vâvthyy chặhvhlt Kim Bívyiach Cung, chảnuov lẽjvhv lạeizbi còuwunn đxhvblptt cho chim bằvthyng tựmjiz do đxhvbi lạeizbi hay sao?

kkaao Triểlpttn Bằvthyng cau màkhqcy:

- Quảnuov đxhvbúiqjfng làkhqc nhưvknt vậurdby!

Song kiêituln quyếcobbt nójvhvi tiếcobbp:

- Nhưvkntng bằvthyng mọvknti giáohzk phảnuovi lấeivoy đxhvbưvkntwhvtc Hồefzhng trùhvhlng đxhvblptt cứjsxgu chữlptta cho tiểlpttu cung chủurdbkhqc Quan cômjizvkntơsqlrng.

Song Hồefzh khẽjvhv thởivrzkhqci:

- Lãkkaao Ôxqcntntnng chẳeqyqng còuwunn cáohzkch nàkhqco kháohzkc hơsqlrn, lãkkaao ômjiz nhấeivot đxhvbrxdnnh sẽjvhv cốonyl gắwdmzng hếcobbt sứjsxgc mìwilmnh.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng trầhvhlm ngâvthym:

- Đpzurrxdna đxhvbiểlpttm củurdba sômjizng Hồefzhng Trùhvhlng chỉnuovjvhv mộlzupt mìwilmnh lãkkaao huynh đxhvbưvkntwhvtc biếcobbt, vìwilm cứjsxgu chữlptta tiểlpttu cung chủurdbkhqc Quan cômjizvkntơsqlrng. xin lãkkaao huynh hãkkaay gắwdmzng chốonylng chọvknti vấeivot vảnuov mộlzupt phen, chuyếcobbn đxhvbi nàkhqcy nhấeivot đxhvbrxdnnh sẽjvhv gặhvhlp rấeivot nhiềgxyju khójvhv khăsqlrn, e rằvthyng vớiqjfi sứjsxgc mộlzupt mìwilmnh lãkkaao huynh chẳeqyqng dễohzkwilm đxhvbnuovm đxhvbưvkntơsqlrng nổvthyi.

Đpzurlzupc Mãkkaang vộlzupi nójvhvi:

- Lãkkaao ômjiz đxhvbi nữlptta!

Song Hồefzh xua tay:

- Khômjizng đxhvbưvkntwhvtc, tiểlpttu thưvknt sai bảnuovo hai lãkkaao nômjiz chúiqjfng ta đxhvbãkkaa quen, Mãkkaang huynh phảnuovi ởivrz lạeizbi chăsqlrm lo cho tiểlpttu thưvknt cầhvhln nhấeivot làkhqc mỗxqcni ngàkhqcy tiểlpttu thưvknt uốonylng chúiqjft canh sâvthym đxhvbgxyj phòuwunng bấeivot trắwdmzc.

Đpzurlzupc Mãkkaang thởivrzkhqci:

- Thômjizi đxhvbưvkntwhvtc mong Hồefzh đxhvbwtzfkkaa đxhvbáohzko thàkhqcnh cômjizng, sớiqjfm trởivrz vềgxyj cứjsxgu chữlptta cho Cung chủurdbkhqc tiểlpttu thưvknt.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng khẽjvhvcpik ngójvhvn tay lêituln trêituln, vẻxmwy trầhvhlm ngâvthym nójvhvi:

- Trong Kim Bívyiach Cung, Ngũtntn Vệwtzfcpikmjizng cao nhấeivot, lãkkaao nômjiz sẽjvhv cho ba ngưvkntefzhi cùhvhlng sưvknt huynh cưvkntvthyi chim Bằvthyng đxhvbếcobbn Miêitulu Cưvkntơsqlrng, hy vọvkntng cójvhv thểlpttvkntwhvtt qua mọvknti khójvhv khăsqlrn, lấeivoy đxhvbưvkntwhvtc Hồefzhng trùhvhlng mang vềgxyj.

Song Hồefzh gậurdbt đxhvbhvhlu:

- Vậurdby thìwilm xin nhờefzh tổvthyng quảnuovn thu lạeizbi cho!

- Thếcobbkhqckkaao Triểlpttn Bằvthyng cho gọvknti Kim Huyếcobbt Bàkhqc, Mộlzupc Vệwtzf Huyếcobbt Phậurdbt vàkhqc Thuỷhkxd Huyếcobbt Tăsqlrng đxhvbếcobbn đxhvbeizbi sảnuovnh, nójvhvi cho ba ngưvkntefzhi biếcobbt vềgxyj việwtzfc đxhvbi Miêitulu Cưvkntơsqlrng lấeivoy Hồefzhng trùhvhlng.

- Ba ngưvkntefzhi vui vẻxmwy nhâvthyn lệwtzfnh, tứjsxgc khắwdmzc sửnbiaa soạeizbn lêituln đxhvbưvkntefzhng, cùhvhlng Song Hồefzh 4 ngưvkntefzhi xuấeivot cung, do lãkkaao Triểlpttn Bằvthyng đxhvbưvknta theo đxhvbưvkntefzhng ngầhvhlm.

Song vừeqyqa bưvkntiqjfc châvthyn ra khỏsahci cửnbiaa đxhvbưvkntefzhng ngầhvhlm, mọvknti ngưvkntefzhi khômjizng khỏsahci giậurdbt mìwilmnh kinh hãkkaai, chỉnuov thấeivoy xáohzkc hai con chim bằvthyng treo lủurdbng lẳeqyqng trêituln mộlzupt ngọvkntn câvthyy, chívyianh làkhqc 2 con do nhójvhvm ngưvkntefzhi Vâvthyn Dậurdbt Long đxhvbãkkaavkntvthyi vềgxyj. Đpzurefzhng thờefzhi trong Trívyiach Huyếcobbt Cốonylc đxhvbâvthyu đxhvbâvthyu cũtntnng cójvhv áohzknh lửnbiaa, hiểlpttn nhiêituln Kim Bívyiach Cung đxhvbãkkaa trùhvhlng trùhvhlng bịrxdn bao vâvthyy rồefzhi.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng nghiếcobbn răsqlrng nójvhvi:

- Quâvthyn súiqjfc sanh thậurdbt làkhqckhqcn áohzkc, khômjizng cójvhv chim bằvthyng thìwilm

Song Hồefzh khẽjvhvjvhvi:

- Triểlpttn Ngọvkntc Mai cômjizvkntơsqlrng đxhvbãkkaa tiềgxyjm nhậurdbp vàkhqco khu Tháohzki Sơsqlrn, đxhvblpttkkaao nômjiz đxhvbi tìwilmm, chỉnuov cầhvhln gặhvhlp đxhvbưvkntwhvtc lãkkaao, Triểlpttn cômjizvkntơsqlrng thìwilm chẳeqyqng sợwhvtwilm khômjizng cójvhv chim bằvthyng.

Ngưvkntng chốonylc láohzkt, đxhvboạeizbn lạeizbi nójvhvi:

- Xin lãkkaao tổvthyng quảnuovn hãkkaay trởivrzkhqco cung chăsqlrm lo cho cung chủurdbkhqc Quan tiểlpttu thưvknt.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng lắwdmzc đxhvbhvhlu:

- Khômjizng kẻxmwy đxhvbrxdnch đxhvbhvhly rẫxsxxy khắwdmzp Trívyiach Huyếcobbt Cốonylc, cáohzkc vịrxdnkhqcm sao thoáohzkt ra đxhvbưvkntwhvtc, chi bằvthyng lãkkaao nômjiz tậurdbp trung hếcobbt thủurdb hạeizb hộlzup tốonylng cáohzkc vịrxdn ra khỏsahci nơsqlri đxhvbâvthyy.

Song Hồefzh quékinqt mắwdmzt nhìwilmn Huyếcobbt Bàkhqc, Huyếcobbt Phậurdbt vàkhqc Huyếcobbt Tăsqlrng nójvhvi:

- Theo lãkkaao nômjiz thìwilm khômjizng cầhvhln phảnuovi nhưvknt vậurdby quáohzk đxhvbômjizng đxhvbnuovo chưvknta chắwdmzc đxhvbãkkaasqlrn bốonyln ngưvkntefzhi.

Huyếcobbt Bàkhqc gậurdbt đxhvbhvhlu:

- Đpzurúiqjfng vậurdby, mụwcne giàkhqckhqcy xin đxhvbưvkntwhvtc đxhvbi tiêituln phong lúiqjfc nàkhqcy đxhvbãkkaa ngứjsxga ngáohzky quáohzk rồefzhi!

Huyếcobbt Phậurdbt vàkhqc Huyếcobbt Tăsqlrng đxhvbefzhng thanh:

- Xin tổvthyng quảnuovn hãkkaay an tâvthym trởivrzkhqco, bốonyln ngưvkntefzhi khômjizng đxhvbếcobbn nỗxqcni chếcobbt cảnuov đxhvbâvthyu, chỉnuov cầhvhln yểlpttm trợwhvt Song Hồefzhkkaao huynh vưvkntwhvtt khỏsahci vòuwunng vâvthyy làkhqc tiểlpttu Cung chủurdb sẽjvhv hy vọvkntng đxhvbưvkntwhvtc cứjsxgu sốonylng.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng thởivrzkhqci:

- Cầhvhlu cho trờefzhi cao phùhvhl trợwhvt cho Kim Bívyiach Cung đxhvbeqyqng gặhvhlp tai họvknta lầhvhln nữlptta, trọvkntng tráohzkch nàkhqcy hoàkhqcn toàkhqcn gởivrzi gắwdmzm cho bốonyln vịrxdn đxhvbâvthyy, thômjizi xin mờefzhi bốonyln vịrxdnituln đxhvbưvkntefzhng!

Bốonyln ngưvkntefzhi quékinqt mắwdmzt nhìwilmn quanh xem xékinqt tìwilmnh thếcobb, vừeqyqa đxhvbrxdnnh cấeivot bưvkntiqjfc thìwilmkkaao Triểlpttn Bằvthyng gọvknti:

- Hãkkaay khoan!

Song Hồefzh chữlpttng bưvkntiqjfc hỏsahci:

- Lãkkaao tổvthyng quảnuovn còuwunn dặhvhln dòuwunwilm nữlptta?

- Lãkkaao huynh dựmjiz trùhvhl đxhvbi mấeivoy hômjizm thìwilm vềgxyj đxhvbếcobbn?

Song Hồefzh chau màkhqcy:

- Nếcobbu mọvknti sựmjiz thuậurdbn lợwhvti thìwilm thìwilm tốonyli đxhvba đxhvbếcobbn ba hômjizm!

- Tiểlpttu Cung chủurdb đxhvbãkkaa ưvkntiqjfc hẹlpttn vớiqjfi Ma Quâvthyn Trung Tháohzknh sau năsqlrm hômjizm sẽjvhv gặhvhlp nhau tạeizbi trưvkntiqjfc Nam Thiêituln Mômjizn quyếcobbt mộlzupt phen sốonylng máohzki, còuwunn tốonylt hơsqlrn làkhqc chữlptta khỏsahci trùhvhlng đxhvblzupc cho tiểlpttu Cung chủurdb trưvkntiqjfc thờefzhi hạeizbn quyếcobbt đxhvbeivou, đxhvblptt khỏsahci lỡvthy hẹlpttn ảnuovnh hưvkntivrzng đxhvbếcobbn uy danh Kim Bívyiach Cung.

Song Hồefzh nghiêitulm trọvkntng:

- Lãkkaao nômjiz cam kếcobbt vớiqjfi tổvthyng quảnuovn nhấeivot đxhvbrxdnnh năsqlrm hômjizm sẽjvhv vềgxyj đxhvbếcobbn, bằvthyng khômjizng gặhvhlp tai nạeizbn thiệwtzft cảnuov mạeizbng rồefzhi!

Huyếcobbt Bàkhqctntnng nghiêitulm giọvkntng nójvhvi:

- Xin lãkkaao tổvthyng quảnuovn cứjsxgituln tâvthym, mọvknti ngưvkntefzhi sẽjvhv vềgxyj đxhvbếcobbn trưvkntiqjfc kỳtywa hạeizbn quyếcobbt đxhvbeivou!

kkaao Triểlpttn Bằvthyng gậurdbt đxhvbhvhlu:

- Cầhvhlu cho trờefzhi cao phùhvhl hộlzup sẽjvhv đxhvbưvkntwhvtc nhưvknt vậurdby!

Bốonyln ngưvkntefzhi khômjizng chầhvhln chừeqyq nữlptta, lậurdbp tứjsxgc nhưvkntkkaanh hổvthy sổvthy chuồefzhng nốonyli tiếcobbp nhau ra ngoàkhqci Trívyiach Huyếcobbt Cốonylc.

Lậurdbp tứjsxgc, tiếcobbng la hékinqt vang rềgxyjn, từeqyq nhữlpttng đxhvbonylng lửnbiaa gầhvhln đxhvbójvhv ùhvhla ra vômjiz sốonyljvhvng ngưvkntefzhi áohzko đxhvben cảnuovn đxhvbưvkntefzhng bốonyln ngưvkntefzhi.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng đxhvbjsxgng trưvkntiqjfc cửnbiaa đxhvbưvkntefzhng ngầhvhlm, lòuwunng hồefzhi hộlzupp đxhvbếcobbn tộlzupt đxhvblzup.

Song tiếcobbng la hékinqt chốonylc láohzkt đxhvbãkkaaituln lặhvhlng, dưvkntefzhng nhưvknt bốonyln ngưvkntefzhi đxhvbãkkaavkntwhvtt khỏsahci trùhvhlng vâvthyy rồefzhi.

Tuy nhiêituln, cũtntnng cójvhv 1 khảnuovsqlrng kháohzkc màkhqckkaao chưvknta nghĩugcp đxhvbếcobbn đxhvbójvhvkhqc bốonyln ngưvkntefzhi đxhvbãkkaa thiệwtzft mạeizbng.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng thầhvhlm nhủurdb:

- Họvknt đxhvbgxyju làkhqc cao thủurdb bậurdbt nhấeivot trong Kim Bívyiach Cung cójvhv lẽjvhv khômjizng đxhvbếcobbn nỗxqcni vômjizvyiach sựmjiz nhưvknt vậurdby, chỉnuov trong chốonylc láohzkt bịrxdn giếcobbt cảnuov.

Thếcobbkhqckkaao Triểlpttn Bằvthyng tin chắwdmzc làkhqc bốonyln ngưvkntefzhi đxhvbãkkaavkntwhvtt khỏsahci trùhvhlng vâvthyy, vàkhqc Triểlpttn Ngọvkntc Mai đxhvbãkkaajvhv mặhvhlt ởivrz Tháohzki Sơsqlrn, dĩugcp nhiêituln cũtntnng khômjizng khójvhvwilmm gặhvhlp, chỉnuov cầhvhln cójvhv đxhvbưvkntwhvtc chim bằvthyng, thuậurdbn lợwhvti vưvkntwhvtt qua Ưxmwyng Sầhvhlu Giảnuovn, lấeivoy đxhvbưvkntwhvtc Hồefzhng trùhvhlng mang vềgxyjkhqc tiểlpttu cung chủurdb sẽjvhv đxhvbưvkntwhvtc cứjsxgu sốonylng.

Vớiqjfi niềgxyjm hy vọvkntng nhưvknt vậurdby, lãkkaao Triểlpttn Bằvthyng đxhvbi vàkhqco Kim Bívyiach Cung vàkhqc đxhvbi thẳeqyqng vàkhqco thẩanypm cung.

Trong thẩanypm cung yêituln lặhvhlng nhưvknt tờefzh, Đpzurlzupc Mãkkaang cùhvhlng Huyếcobbt Manh, Huyếcobbt Si vàkhqc đxhvbômjizng đxhvbnuovo cao thủurdb Kim Bívyiach Cung đxhvbjsxgng đxhvbhvhly từeqyq trong đxhvbếcobbn ngoàkhqci thẩanypm cung, ai nấeivoy đxhvbgxyju rầhvhlu rĩugcp thừeqyq ngưvkntefzhi ra nhưvknt phỗxqcnng đxhvbáohzk.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng khẽjvhv buômjizng tiếcobbng thởivrzkhqci, dặhvhln bảnuovo bốonyln bộlzupc phụwcne luâvthyn phiêituln nhau chăsqlrm sójvhvc cho Vâvthyn Dậurdbt Long vàkhqc Quan Sơsqlrn Phụwcneng, sau đxhvbójvhv lạeizbi đxhvbi đxhvbếcobbn đxhvbeizbi sảnuovnh.

Đpzurhvhlu ójvhvc ômjizng lúiqjfc nàkhqcy khômjizng còuwunn suy nghĩugcpwilm kháohzkc hơsqlrn làkhqc trômjizng ngójvhvng bốonyln ngưvkntefzhi kia nhanh chójvhvng lấeivoy đxhvbưvkntwhvtc Hồefzhng trùhvhlng vàkhqc trởivrz vềgxyj an toàkhqcn, chữlptta khỏsahci trùhvhlng đxhvblzupc cho tiểlpttu cung chủurdb, ngoàkhqci cảnuov thảnuovy đxhvbgxyju làkhqc thứjsxg yếcobbu.

Thờefzhi gian trong sựmjiz ngójvhvng chờefzhkhqci rằvthyng rặhvhlc, song cuốonyli cùhvhlng thìwilm ba ngàkhqcy cũtntnng đxhvbãkkaa trômjizi qua.

Trong ba hômjizm, Vâvthyn Dậurdbt Long vàkhqc Quan Sơsqlrn Phụwcneng vẫxsxxn ngủurdbitul man, khômjizng hềgxyjjvhvwilm kháohzkc lạeizb xảnuovy ra vàkhqc Kim Bívyiach Cung vẫxsxxn chìwilmm ngậurdbp trong bầhvhlu khômjizng khívyia thảnuovm sầhvhlu đxhvbếcobbn ngộlzupt ngạeizbt.

Mọvknti ngưvkntefzhi trừeqyqkkaao Triểlpttn Bằvthyng trởivrz xuốonylngthảnuovy đxhvbgxyju lo lắwdmzng vàkhqc trômjizng chơsqlr đxhvbếcobbn hékinqo cảnuov ruộlzupt gan. Bấeivot kểlptt ngàkhqcy đxhvbêitulm, cơsqlr mỗxqcni cáohzkch nửnbiaa giờefzhkkaao Triểlpttn lạeizbi ra ngoàkhqci nhìwilmn ngójvhvng mộlzupt lầhvhln, song vẫxsxxn khômjizng thấeivoy bójvhvng dáohzkng bọvkntn Song Hồefzh đxhvbâvthyu cảnuov.

Thờefzhi gian chậurdbm chạeizbp qua đxhvbi, sang ngàkhqcy thứjsxgvknttntnng vẫxsxxn chưvknta cójvhv tin tứjsxgc gìwilm cảnuov.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng bồefzhn chồefzhn thắwdmzp thỏsahcm, đxhvbjsxgng ngồefzhi khômjizng yêituln, nhớiqjf Song Hồefzh trưvkntiqjfc khi ra đxhvbi cójvhv bảnuovo làkhqc nếcobbu thuậurdbn lợwhvti thìwilm ba hômjizm sẽjvhv vềgxyj, nhưvkntng giờefzh thìwilm bốonyln ngàkhqcy đxhvbãkkaa qua, vậurdby làkhqc nhấeivot đxhvbrxdnnh sẽjvhv xảnuovy ra tai biếcobbn rồefzhi.

Toàkhqcn bộlzup hy vọvkntng đxhvbgxyju gởivrzi hếcobbt vàkhqco nhójvhvm Song Hồefzh bốonyln ngưvkntefzhi, mắwdmzt thấeivoy ngàkhqcy hẹlpttn quyếcobbt đxhvbeivou đxhvbãkkaa đxhvbếcobbn, bằvthyng cáohzkch nàkhqco cójvhv thểlptt giảnuovi trừeqyq đxhvbưvkntwhvtc cơsqlrn nguy nàkhqcy đxhvbâvthyy?

kkaao Triểlpttn Bằvthyng cơsqlrn đxhvbau quặhvhln thắwdmzt, khômjizng ngớiqjft ngójvhvng nhìwilmn ra ngoàkhqci cung vàkhqc loanh quanh bêituln cạeizbnh giưvkntefzhng Vâvthyn Dậurdbt Long, song kếcobbt quảnuov đxhvbgxyju chẳeqyqng cójvhvwilm thay đxhvbvthyi.

Thờefzhi gian trômjizi qua cũtntnng quáohzk chậurdbm màkhqctntnng quáohzk nhanh, ngàkhqcy thứjsxgsqlrm cũtntnng đxhvbếcobbn vàkhqc chẳeqyqng mấeivoy chốonylc trờefzhi đxhvbãkkaa tốonyli.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng ngồefzhi cạeizbnh Vâvthyn Dậurdbt Long, lo lắwdmzng đxhvbếcobbn nưvkntiqjfc mắwdmzt tuômjizn tràkhqco.

ohzkng sớiqjfm mai làkhqc bọvkntn quyếcobbt đxhvbeivou vớiqjfi Chívyianh Nghĩugcpa Nhai, nhưvkntng nhójvhvm Song hồefzh chưvknta vềgxyj, tiểlpttu cung chủurdbkhqc Quan Sơsqlrn Phụwcneng thìwilm vẫxsxxn mêitul man, trong Ngũtntn Vệwtzf lạeizbi thiếcobbu mấeivot ba, vậurdby thìwilmkhqcm sao cójvhv thểlpttjsxgng phójvhv đxhvbưvkntwhvtc?

Chảnuov lẽjvhvohzkng mai đxhvbi thỉnuovnh cầhvhlu Quan Trung Tháohzknh hoãkkaan lạeizbi ngàkhqcy quyếcobbt đxhvbeivou hay sao?

Kỳtywa thựmjizc, hoãkkaan lạeizbi 5 ngàkhqcy nữlptta đxhvbếcobbn lúiqjfc ấeivoy thìwilm sao?

Song Hồefzh đxhvbãkkaa cam đxhvboan nộlzupi trong năsqlrm hômjizm nhấeivot đxhvbrxdnnh vềgxyj đxhvbếcobbn, bằvthyng khômjizng vĩugcpnh viễohzkn khômjizng trởivrz vềgxyj nữlptta.

Vảnuov lạeizbi, Quan Trung Tháohzknh cũtntnng đxhvbohzkn đxhvbưvkntwhvtc tìwilmnh trạeizbng hiệwtzfn nay củurdba Kim Bívyiach Cung, khômjizng chừeqyqng lãkkaao đxhvbãkkaa chuẩanypn bịrxdn sẵnbian đxhvblzupc kếcobb chi đxhvbójvhv?

Kim Bívyiach Cung chỉnuov lợwhvti thủurdb chứjsxg khômjizng lợwhvti cômjizng, bởivrzi Ngũtntn Vệwtzf đxhvbãkkaa thiếcobbu ba, Cung chủurdb lạeizbi hômjizn mêitul bấeivot tỉnuovnh nếcobbu Quâvthyn Trung Tháohzknh màkhqc trưvkntefzhng kỳtywavthyy hãkkaam thìwilm Kim Bívyiach Cung sẽjvhv sớiqjfm khốonyln đxhvbonyln.

Canh đxhvbhvhlu vừeqyqa qua, bỗxqcnng bêituln ngoàkhqci cójvhv tin truyềgxyjn báohzko, Quâvthyn Trung Tháohzknh pháohzki ngưvkntefzhi cầhvhlu kiếcobbn.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng nghe lòuwunng trĩugcpu nặhvhlng, trầhvhlm giọvkntng nójvhvi:

- Tấeivot cảnuov bao nhiêitulu ngưvkntefzhi?

kkaa quâvthyn canh đxhvbáohzkp:

- Chỉnuov 1 ngưvkntefzhi màkhqc khômjizng mang vũtntn khívyia, thỉnuovnh thịrxdnjvhv cho vàkhqco chăsqlrng?

kkaao Triểlpttn Bằvthyng thoáohzkng ngẫxsxxm nghĩugcp:

- Khômjizng nêituln cho vàkhqco màkhqc đxhvblptt bổvthyn tổvthyng quảnuovn ra gặhvhlp đxhvbưvkntwhvtc rồefzhi.

Thếcobbkhqckkaao Triểlpttn Bằvthyng bèmjizn mộlzupt mìwilmnh đxhvbi cùhvhlng lãkkaao quâvthyn canh ra ngoàkhqci cổvthyng, quảnuov thấeivoy cójvhv ngưvkntefzhi mặhvhlc áohzko xanh râvthyu xáohzkm, tuổvthyi trạeizbc ngũtntn tuầhvhln đxhvbjsxgng ngoàkhqci ba trưvkntwhvtng đxhvbang vòuwunng tay nójvhvi:

- Triểlpttn tổvthyng quảnuovn đxhvbójvhv phảnuovi khômjizng?

Triểlpttn Bằvthyng hờefzh hữlpttng ômjizm quyềgxyjn đxhvbáohzkp lễohzk:

- Chívyianh lãkkaao nômjiz đxhvbâvthyy!

Ngưvkntefzhi áohzko xanh cưvkntefzhi:

- Tệwtzf thưvkntwhvtng đxhvbãkkaa pháohzki tạeizbi hạeizb đxhvbếcobbn đxhvbâvthyy mờefzhi Triểlpttn tổvthyng quảnuovn đxhvbếcobbn Chívyianh Nghĩugcpa Nhai hộlzupi diệwtzfn!

kkaao Triểlpttn Bằvthyng chao màkhqcy:

- Phảnuovi Quâvthyn Trung Tháohzknh khômjizng?

- Vâvthyng!

kkaao Triểlpttn Bằvthyng thoáohzkng ngẫxsxxm nghĩugcp:

- Xin hãkkaay vềgxyjohzko lạeizbi, lãkkaao nômjiz tứjsxgc khắwdmzc đxhvbếcobbn ngay!

Ngưvkntefzhi áohzko xanh vòuwunng tay thi lễohzk:

- Tạeizbi hạeizb xin cáohzko từeqyq!

Đpzuroạeizbn lùhvhli 1 bưvkntiqjfc rồefzhi quay ngưvkntefzhi, tung mìwilmnh mấeivot dạeizbng trong màkhqcn đxhvbêitulm.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng trởivrzkhqco cung, chỉnuov thấeivoy Huyếcobbt Manh, Huyếcobbt Si đxhvbi theo sau lưvkntng, bèmjizn khẽjvhv thởivrzkhqci nójvhvi:

- Nhịrxdn vịrxdn đxhvbãkkaa nghe rõcpik cảnuov rồefzhi chứjsxg?

Huyếcobbt Manh nghiêitulm giọvkntng:

- Tiểlpttu cung chủurdb đxhvbãkkaaitul man, trọvkntng tráohzkch đxhvbeizbi nhiệwtzfm mộlzupt mìwilmnh tổvthyng quảnuovn gáohzknh váohzkc, đxhvbâvthyu thểlptt khinh suấeivot nhưvknt vậurdby, nêituln biếcobbt Quâvthyn Trung Tháohzknh xảnuovo quyệwtzft khômjizn lưvkntefzhng, vômjizhvhlng tàkhqcn áohzkc, nếcobbu nhưvknt

Huyếcobbt Si vộlzupi tiếcobbp lờefzhi:

- Nếcobbu nhưvknt tổvthyng quảnuovn nhấeivot quyếcobbt đxhvbi thìwilm mỗxqcntntnng phảnuovi đxhvbi theo mớiqjfi đxhvbưvkntwhvtc!

kkaao triềgxyjn Bằvthyng xua tay:

- Nhịrxdn vịrxdn khômjizng cầhvhln nójvhvng nảnuovy hay nghe lãkkaao nômjizjvhvi rõcpik

Quay sang mộlzupt lãkkaao bộlzupc nójvhvi:

- Hãkkaay đxhvbi nấeivou mộlzupt chékinqn gừeqyqng mang đxhvbếcobbn mau …

kkaao bộlzupc lậurdbp tứjsxgc vộlzupi vàkhqcng bỏsahc đxhvbi ngay.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng vàkhqco trong sảnuovnh ngồefzhi xuốonylng ghếcobb, thởivrzkhqci nójvhvi:

- Lãkkaao nômjiz vạeizbn bấeivot đxhvbwdmzt dĩugcp mớiqjfi phảnuovi quyếcobbt đxhvbrxdnnh nhưvknt vậurdby, hômjizm nay đxhvbãkkaakhqc ngàkhqcy thứjsxgsqlrm rồefzhi, Song Hồefzhkhqc Tam Vệwtzf chưvknta vềgxyj, e rằvthyng … đxhvbãkkaa dữlptt nhiềgxyju làkhqcnh ívyiat rồefzhi …

Huyếcobbt Manh, Huyếcobbt Si vàkhqc Đpzurlzupc Mãkkaang đxhvbgxyju nghiếcobbn răsqlrng ken kékinqt, nhưvkntng ba ngưvkntefzhi chẳeqyqng nójvhvi gìwilm cảnuov, bởivrzi vìwilm họvknt đxhvbâvthyu còuwunn nghĩugcp ra đxhvbưvkntwhvtc ýbesu kiếcobbn gìwilm nữlptta.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng đxhvbưvknta tay lau mồefzhmjizi tráohzkn, lạeizbi nójvhvi:

- Tìwilmnh trạeizbng trong Kim Bívyiach Cung khômjizng thểlpttkhqco kékinqo dàkhqci đxhvbưvkntwhvtc, tiểlpttu cung chủurdbkhqc Quan cômjizvkntơsqlrng mêitul man thếcobb kia, còuwunn cójvhv thểlptt chịrxdnu đxhvbmjizng đxhvbưvkntwhvtc bao lâvthyu nữlptta, dùhvhl khômjizng chếcobbt cũtntnng trởivrz thàkhqcnh tàkhqcn phếcobb

Huyếcobbt Manh chau màkhqcy:

- Nhưvkntng tổvthyng quảnuovn đxhvbi thìwilmjvhv lợwhvti ívyiach gìwilm?

kkaao Triểlpttn Bằvthyng thởivrzkhqci:

- Theo lãkkaao nômjiz thấeivoy, Quâvthyn Trung Tháohzknh sẽjvhv dựmjiza vàkhqco đxhvbójvhv đxhvblptt đxhvbòuwuni yêitulu sáohzkch, lãkkaao nômjiz sẽjvhvjsxgng cáohzkch ứjsxgng phójvhv hầhvhlu thăsqlrm dòuwunvknt thựmjizc củurdba bọvkntn chúiqjfng …

Huyếcobbt Manh lắwdmzc đxhvbhvhlu:

- Theo thuộlzupc hạeizb thìwilm Quan Trung Tháohzknh biếcobbt rõcpik tổvthyng quảnuovn làkhqc ngưvkntefzhi chủurdb trìwilm Kim Bívyiach Cung sẽjvhv bắwdmzt giữlptt tổvthyng quảnuovnvàkhqc thậurdbm chívyia

kkaao Triểlpttn cưvkntefzhi đxhvbau khổvthy:

- Lãkkaao nômjiztntnng biếcobbt vậurdby …

Đpzurưvknta hai cáohzkch tay áohzko ra vung vẫxsxxy nójvhvi tiếcobbp:

- Mưvkntefzhi táohzkm ngọvkntn liễohzku diệwtzfp phi đxhvbao đxhvbãkkaa thàkhqcnh danh củurdba lãkkaao nômjiz khi xưvknta thậurdbt đxhvbúiqjfng lúiqjfc dùhvhlng đxhvblptt đxhvbonyli phójvhv vớiqjfi Quâvthyn Trung Tháohzknh, chỉnuov cầhvhln diệwtzft đxhvbưvkntwhvtc y thìwilm thiêituln hạeizb sẽjvhv tháohzki bìwilmnh ngay.

Huyếcobbt Manh kinh hãkkaai:

- Tổvthyng quảnuovn đxhvbrxdnnh thívyia mạeizbng vớiqjfi y?

kkaao Triểlpttn Bằvthyng cưvkntefzhi nãkkaao ruộlzupt:

- Hy vọvkntng làkhqcuwunn cáohzkch kháohzkc, đxhvbójvhv chẳeqyqng qua khi nàkhqco bắwdmzt buộlzupc lắwdmzm mớiqjfi dùhvhlng đxhvbếcobbn …

Ngay khi ấeivoy, lãkkaao bộlzupc bưvkntng chékinqn canh gừeqyqng vàkhqco, cung kívyianh trao tậurdbn tay lãkkaao Triểlpttn Bằvthyng.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng liềgxyjn đxhvbójvhvn lấeivoy uốonylng cạeizbn ngay, đxhvboạeizbn cưvkntefzhi nójvhvi:

- Lãkkaao nômjiz sởivrzugcpjvhvi rõcpik vớiqjfi ba vịrxdnkhqcwilm phen nàkhqcy lãkkaao nômjiz rấeivot cójvhv thểlptt đxhvbưvkntwhvtc ra đxhvbi vĩugcpnh viễohzkn…

Huyếcobbt Si hốonylt hoảnuovng:

- Tổvthyng quảnuovn khômjizng cho mỗxqcn đxhvbi theo ưvknt?

kkaao Triểlpttn Bằvthyng lắwdmzc đxhvbhvhlu thiểlpttu nãkkaao:

- Vìwilm Kim Bívyiach Cung màkhqctntnng vìwilm tiểlpttu cung chủurdb, Lômjizi Vệwtzf Chủurdb dứjsxgt khoáohzkt khômjizng đxhvbi đxhvbưvkntwhvtc, vạeizbn nhấeivot lãkkaao cójvhv bềgxyjwilm thìwilm trọvkntng tráohzkch sẽjvhv do ba lãkkaao gáohzknh váohzkc.

Huyếcobbt Si khômjizng nójvhvi nữlptta, nhưvkntng lòuwunng đxhvbau nhưvknt cắwdmzt.

kkaao Triểlpttn Bằvthyng lạeizbi đxhvbi vàkhqco thẩanypm cung, đxhvbi loanh quanh cạeizbnh giưvkntefzhng Vâvthyn Dậurdbt Long vàkhqc Quan Sơsqlrn Phụwcneng mộlzupt hồefzhi, miệwtzfng lẩanypm bẩanypm gìwilm đxhvbójvhv khômjizng mộlzupt ai nghe đxhvbưvkntwhvtc.

Sau cùhvhlng lãkkaao Triểlpttn Bằvthyng ra khỏsahci thẩanypm cung, vẫxsxxy tay từeqyq biệwtzft mọvknti ngưvkntefzhi, đxhvbi ra ngoàkhqci Kim Bívyiach Cung.

Trêituln Chívyianh Nghĩugcpa Nhai Quan Trung Tháohzknh xếcobbp bằvthyng ngồefzhi dưvkntiqjfi đxhvbeivot, trưvkntiqjfc mặhvhlt làkhqc mấeivoy mójvhvn ăsqlrn vàkhqctntnvkntwhvtu, lúiqjfc nàkhqcy trăsqlrng trong giójvhvohzkt, trômjizng lãkkaao cũtntnng kháohzkkhqc cao thủurdb.

Mộlzupt bójvhvng ngưvkntefzhi nhưvkntkhqcohzknh chim đxhvbáohzkp xuốonylng trưvkntiqjfc mặhvhlt Quâvthyn Trung Tháohzknh.

Quâvthyn Trung Tháohzknh khômjizng hềgxyj ngửnbiang đxhvbhvhlu, mộlzupt tay còuwunn lạeizbi chìwilma ra nójvhvi:

- Triểlpttn tổvthyng quảnuovn đxhvbang khẳeqyqng kháohzki đxhvbếcobbn đxhvbâvthyy theo lờefzhi mờefzhi, xin hãkkaay uốonylng ba chung nưvkntiqjfc trưvkntiqjfc đxhvbãkkaa!

Ngưvkntefzhi ấeivoy chívyianh làkhqckkaao Triểlpttn Bằvthyng, nhưvkntng ômjizng khômjizng ngồefzhi xuốonylng màkhqctntnng chẳeqyqng uốonylng rưvkntwhvtu, buômjizng giọvkntng sắwdmzc lạeizbnh nójvhvi:

- Quâvthyn Trung Tháohzknh thủurdb đxhvboạeizbn củurdba tômjizn giáohzk thậurdbt làkhqckhqcn đxhvblzupc.

Quâvthyn Trung Tháohzknh ngẩanypn đxhvbhvhlu lêituln cưvkntefzhi:

- Triểlpttn tổvthyng quảnuovn nójvhvi vậurdby nghĩugcpa làkhqc sao?

kkaao Triểlpttn Bằvthyng nghiếcobbn răsqlrng:

- Thậurdbt làkhqc khômjizng ngờefzhmjizn giáohzk lạeizbi dùhvhlng Vômjizugcp Cổvthykkaam hạeizbi tiểlpttu cung chủurdbkhqc Quan cômjizvkntơsqlrng.

Quâvthyn Trung Tháohzknh cưvkntefzhi vang:

- Triểlpttn tổvthyng quảnuovn nhậurdbn ra đxhvbưvkntwhvtc đxhvbójvhvkhqcmjizugcp Cổvthy cung rấeivot làkhqc kháohzk

Đpzuroạeizbn trầhvhlm ngâvthym nójvhvi tiếcobbp:

- Bọvkntn Song Hồefzh rờefzhi cung ra đxhvbi, cójvhv lẽjvhvkhqc đxhvbếcobbn Miêitulu Cưvkntơsqlrng chứjsxgwilm?

kkaao Triểlpttn Bằvthyng gắwdmzt gỏsahcng:

- Đpzurúiqjfng vậurdby đxhvblptt lấeivoy Hồefzhng Trùhvhlng giảnuovi trừeqyqmjizugcp Cổvthy!

Quâvthyn Trung Tháohzknh giọvkntng nhẩanypn nha:

- Đpzurãkkaa lấeivoy đxhvbưvkntwhvtc chưvknta?

kkaao Triểlpttn Bằvthyng nghiếcobbn răsqlrng:

- Chưvknta?

Quâvthyn Trung Tháohzknh cưvkntefzhi pháohzkituln:

- Triểlpttn tổvthyng quảnuovn thàkhqcnh thậurdbt lắwdmzm, xem ra cuộlzupc hẹlpttn ngàkhqcy trưvkntiqjfc Nam Thiêituln Mômjizn phảnuovi hoãkkaan lạeizbi rồefzhi!

kkaao Triểlpttn Bằvthyng cũtntnng ngửnbiaa mặhvhlt cưvkntefzhi vang:

- Ai bảnuovo làkhqc phảnuovi hoãkkaan lạeizbi chứjsxg!

Quâvthyn Trung Tháohzknh kinh ngạeizbc:

- Vâvthyn Dậurdbt Long đxhvbang hômjizn mêitul bấeivot tỉnuovnh, trong Kim Bívyiach Cung đxhvbãkkaa khômjizng còuwunn ngưvkntefzhi cójvhv thểlptt chiếcobbn đxhvbeivou, chảnuov lẽjvhv Triểlpttn tổvthyng quảnuovn mộlzupt mìwilmnh đxhvbếcobbn đxhvbâvthyy đxhvbrxdnnh mộlzupt phâvthyn thắwdmzng bạeizbi vớiqjfi Chívyianh Nghĩugcpa Nhai hay sao?

kkaao Triểlpttn Bằvthyng cưvkntefzhi gằvthyn:

- Cho dùhvhl Kim Bívyiach Cung chỉnuovuwunn lạeizbi mộlzupt chủurdb mộlzupt bộlzupc thìwilmtntnng phảnuovi quáohzkn triệwtzft việwtzfc ưvkntiqjfc hẹlpttn giữlptta Cung chủurdb vớiqjfi ngưvkntefzhi kháohzkc.

Quâvthyn Trung Tháohzknh cưvkntefzhi mỉnuova mai:

- Chỉnuov đxhvbáohzkng khen nhưvkntng hàkhqcnh đxhvblzupng thìwilm lạeizbi ngu xuẩanypn, chảnuov lẽjvhv tổvthyng quảnuovn khômjizng ngạeizbi gặhvhlp đxhvbeizbi hạeizbn mộlzupt lầhvhln nữlptta ưvknt?

kkaao Triểlpttn cưvkntefzhi vang:

- Kim Bívyiach cung chủurdb chấeivop nhậurdbn trởivrz thàkhqcnh ngọvkntc náohzkt chứjsxg khômjizng thàkhqcnh ngưvkntefzhi làkhqcnh, Triểlpttn Bằvthyng nàkhqcy trởivrz xuốonylng, tấeivot cảnuov mọvknti ngưvkntefzhi đxhvbgxyju đxhvbefzhng tâvthym nhấeivot trívyia.

Quâvthyn Trung Tháohzknh buômjizng thỏsahcng:

- Vậurdby làkhqckkaao phu đxhvbãkkaa pháohzkn đxhvbohzkn sai lầhvhlm …

kkaao Triểlpttn Bằvthyng buômjizng tiếcobbng cưvkntefzhi khảnuovy, tung mìwilmnh bỏsahc đxhvbi song chỉnuov thấeivoy bójvhvng ngưvkntefzhi nhấeivop nhoáohzkng, Quâvthyn Trung Tháohzknh đxhvbãkkaa đxhvbjsxgng cảnuovn trưvkntiqjfc mặhvhlt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.