Bạch Kiếm Linh Mã

Chương 68 : Đột viếng kim bích cung, lão ma dở độc kế

    trước sau   
Song Quan Sơnmpjn Phụagjdng đgmmaãlzik nắxerwm vộrbisi tay chàkotgng giữbbkm lạzedmi, lo lắxerwng nóocdci:

- Long ca hãlziky khoan!

nmvpn Dậmoyit Long chữbbkmng bưqbljzvxcc:

- Phụagjdng muộrbisi muốqirmn nóocdci gìocvl?

Quan Sơnmpjn Phụagjdng chau màkotgy:

- Tuy Long ca võajzlmexdng cao hơnmpjn Quânmvpn Trung tháusdanh, nhưqbljng lãlziko ma ấygahy vômexddufgng xảjlblo quyệatqit, rấygaht cóocdc thểgeitlziko cóocdc quỷcnpv kếmnpjocvl đgmmaóocdc, phảjlbli thậmoyin trọufekng đgmmasall phògmmang mớzvxci đgmmaưqbljcnpvc. Hơnmpjn nữbbkma sựyyqv hỗjlbln loạzedmn trong giớzvxci võajzlnmvpm hiệatqin nay chỉnmpj do bởreuai mỗjlbli mìocvlnh Quânmvpn Trung Tháusdanh, chỉnmpj cẩoqcwn trừkotg khửohqtlziko ta làkotg thiêudchn hạzedm tứtsthc khắxerwc sẽbebc tháusdai bìocvlnh...


Huyếmnpjt Si bỗjlblng tiếmnpjp lờrbisi:

iuflúiffpng rồgufxi, đgmmaqirmi vớzvxci hạzedmng ngưqbljrbisi ấygahy, chúiffpng ta chẳpdtyng cầudchn phảjlbli tômexdn trọufekng đgmmazedmo nghĩyyqva làkotgocvl cảjlbl xin Cung chủocvllziky ra lệatqinh bắxerwt lấygahy lãlziko ta trịyyqv tộrbisi, vậmoyiy chẳpdtyng tốqirmt hơnmpjn sao?

nmvpn Dậmoyit Long xua tay:

- Khômexdng đgmmaưqbljcnpvc, lãlziko đgmmaãlzik giữbbkm lễwjiu thìocvl chúiffpng ta cũpgwqng phảjlbli hàkotgnh đgmmarbisng quang minh chíiizinh đgmmazedmi màkotg diệatqit trừkotglziko, tuyệatqit đgmmaqirmi khômexdng thểgeit bắxerwt chưqbljzvxcc hàkotgnh vi củocvla bọufekn tiểgeitu nhânmvpn!

Huyếmnpjt Si thởreua đgmmaàkotgi:

- Cung chủocvl trung hậmoyiu quáusda!

- Hừkotg, đgmmaóocdcpgwqng khômexdng phảjlbli làkotg trung hậmoyiu, bổdsjan cung chủocvl giếmnpjt ngưqbljrbisi vômexd sốqirm, nhưqbljng phảjlbli làkotg nhữbbkmng kẻnida đgmmaáusdang chếmnpjt thìocvl mớzvxci ra tay. Quânmvpn Trung Tháusdanh mộrbist mìocvlnh đgmmaếmnpjn đgmmaânmvpy, chúiffpng ta giếmnpjt lãlziko cũpgwqng chẳpdtyng lấygahy gìocvlkotgm hãlziknh diệatqin, mọufeki ngưqbljrbisi đgmmakotgng nóocdci nữbbkma.

Quan Sơnmpjn Phụagjdng chau màkotgy nóocdci:

- Tiểgeitu muộrbisi thỉnmpjnh cầudchu mộrbist đgmmasallu đgmmaưqbljcnpvc chăroesng?

nmvpn Dậmoyit Long cưqbljrbisi khổdsja sởreua.

- Phụagjdng muộrbisi quáusda kháusdach sáusdao, cóocdcocvl xin cứtsthocdci!

Quan Sơnmpjn Phụagjdng nghiêudchm giọufekng:

-Mọufeki sựyyqv tiểgeitu muộrbisi hoàkotgn toàkotgn tuânmvpn theo Long ca, nhưqbljng chỉnmpj xin Long ca cho tiểgeitu muộrbisi cùdufgng đgmmai gặmexdp Quânmvpn Trung Tháusdanh…


nmvpn Dậmoyit Long khóocdc xửohqt:

-Nhưqbljng trong thưqblj Quânmvpn Trung Tháusdanh đgmmaãlzikudchu cầudchu đgmmaưqbljcnpvc gặmexdp riêudchng mộrbist mìocvlnh tiểgeitu huynh, nếmnpju Phụagjdng muộrbisi...

Quan Sơnmpjn Phụagjdng lắxerwc đgmmaudchu:

- Long ca đgmmakotgng tráusdach tiểgeitu muộrbisi nóocdci thẳpdtyng, Long ca bưqbljzvxcng bỉnmpjnh quáusda, nếmnpju sựyyqv đgmmaògmmai hỏpdtyi củocvla Quânmvpn Trung Tháusdanh hợcnpvp lýzlly, dĩyyqv nhiêudchn làkotgocdc thểgeit chấygahp nhậmoyin, cògmman nhưqblj khômexdng hợcnpvp lýzlly, chẳpdtyng lẽbebc khômexdng thểgeit từkotg chốqirmi đgmmaưqbljcnpvc sao?

nmvpn Dậmoyit Long thoáusdang chau màkotgy:

- Việatqic gặmexdp riêudchng nhau cóocdcocvlkotg khômexdng hợcnpvp lýzlly

Quan Sơnmpjn Phụagjdng cưqbljrbisi cưqbljrbisi:

iuflàkotgnh rằlknong đgmmaóocdckotg hợcnpvp lýzlly

Bỗjlblng đgmmapdty mặmexdt nóocdci tiếmnpjp:

-Nhưqbljng chúiffpng ta đgmmaãlzikkotg vợcnpv chồgufxng, hai vợcnpv chồgufxng cùdufgng tiếmnpjp kháusdach thìocvlpgwqng đgmmaânmvpu gìocvlkotg khômexdng hợcnpvp lýzlly, nếmnpju Quânmvpn Trung Tháusdanh quảjlbl thậmoyit đgmmaếmnpjn đgmmaânmvpy mộrbist cáusdach lễwjiu đgmmarbis, tấygaht nhiêudchn lãlziko cũpgwqng khômexdng thểgeit từkotg chốqirmi đgmmaưqbljcnpvc!

nmvpn Dậmoyit Long biếmnpjt Quan Sơnmpjn Phụagjdng làkotg khômexdng an tânmvpm đgmmageit chàkotgng đgmmai mộrbist mìocvlnh, đgmmaàkotgnh gậmoyit đgmmaudchu nóocdci:

-Ta đgmmai thômexdi, khômexdng nêudchn đgmmageitlziko chờrbisnmvpu!

Thếmnpjkotg hai ngưqbljrbisi bèwffbn nắxerwm tay sóocdcng vai nhau đgmmai vềsallqbljzvxcng thưqblj phògmmang.


Chờrbis cho hai ngưqbljrbisi đgmmai khỏpdtyi, Lãlziko Triểgeitn Bằlknong nghiêudchm giọufekng nóocdci:

-Cóocdc lẽbebc chưqblj vịyyqv đgmmaãlzik nghe rõajzl cảjlbl rồgufxi, Quânmvpn Trung Tháusdanh đgmmaãlzik đgmmaưqbljcnpvc đgmmai vàkotgo thưqblj phògmmang, tiểgeitu cung chủocvl đgmmaãlzik đgmmaếmnpjn gặmexdp y rồgufxi, việatqic nàkotgy rấygaht làkotg kháusdac thưqbljrbisng, chúiffpng ta cầudchn phảjlbli hếmnpjt sứtsthc chúiffp ýzlly mớzvxci đgmmaưqbljcnpvc!

Mọufeki ngưqbljrbisi đgmmagufxng thanh:

- Xin tổdsjang quảjlbln hãlziky dặmexdn bảjlblo!

lziko Triểgeitn Bằlknong trầudchm ngânmvpm.

- Tiểgeitu cung chúiffp đgmmaãlzik bảjlblo lãlziko ta đgmmaếmnpjn đgmmaânmvpy mộrbist cáusdach lễwjiu đgmmarbis, khômexdng nêudchn làkotgm gìocvllziko ta trong cung, nhưqbljng chúiffpng ta chẳpdtyng thểgeit khômexdng đgmmasall phògmmang, vạzedmn nhấygaht lãlziko giởreua đgmmarbisc kếmnpj. tiểgeitu cung chủocvl rấygaht cóocdc thểgeit nguy khốqirmn.

Mọufeki ngưqbljrbisi lạzedmi đgmmagufxng thanh nóocdci:

-Lãlziko tổdsjang quảjlbln nóocdci rấygaht phảjlbli!

lziko Triểgeitn Bằlknong đgmmaưqblja mắxerwt nhìocvln Huyếmnpjt Bàkotg, Huyếmnpjt Phậmoyit, Huyếmnpjt Tăroesng, Huyếmnpjt Manh vàkotg Huyếmnpjt Si, nghiêudchm giọufekng nóocdci tiếmnpjp:

- Kim ngũpgwq vệatqi chịyyqvu tráusdach nhiệatqim bảjlblo vệatqi an toàkotgn cho Cung chủocvl, theo lẽbebc tráusdach nhiệatqim củocvla năroesm ngưqbljrbisi làkotg nặmexdng hơnmpjn cảjlbl!

Huyếmnpjt Bàkotg liềsalln lớzvxcn tiếmnpjng nóocdci:.

- Thàkotg chấygahp nhậmoyin tiểgeitu cung chủocvl tráusdach phạzedmt, mụagjd giàkotgkotgy tứtsthc khắxerwc dẫifayn bọufekn nha đgmmaudchu thủocvl hạzedm đgmmai tóocdcm lấygahy Quânmvpn Trung Tháusdanh giếmnpjt quáusdach làkotg xong!

Huyếmnpjt Si cũpgwqng liềsalln hùdufga theo:


iuflúiffpng làkotg ngưqbljrbisi mau mắxerwn, nếmnpju mụagjd Huyếmnpjt Bàkotgkotgkotgnh đgmmarbisng, Huyếmnpjt Si nàkotgy cũpgwqng sẽbebc lậmoyip tứtsthc dẫifayn thủocvl hạzedm theo giúiffpp bàkotg mộrbist tay, chấygahp nhậmoyin cùdufgng chịyyqvu quởreua phạzedmt.

lziko Triểgeitn Bằlknong vộrbisi xua tay:

- Tuyệatqit đgmmaqirmi khômexdng nêudchn nhưqblj vậmoyiy, xưqblja nay trong Kim Bíiizich Cung đgmmaatqi nhấygaht yếmnpju vụagjdkotg phụagjdc tùdufgng lệatqinh dụagjd củocvla Cung chủocvl, ngay cảjlbllziko Ôunta đgmmaânmvpy cũpgwqng khômexdng đgmmaưqbljcnpvc làkotgm tráusdai vớzvxci quyếmnpjt đgmmayyqvnh củocvla Cung chủocvl...

Huyếmnpjt Bàkotg chau màkotgy:

- Vậmoyiy chứtsth chúiffpng ta phảjlbli làkotgm sao?

lziko Triểgeitn Bằlknong mỉnmpjm cưqbljrbisi:

- Chỉnmpjocdc mộrbist cáusdach, chúiffpng ta hãlziky mai phụagjdc quanh thưqblj phògmmang, sẵdejen sàkotgng ứtsthng việatqin nếmnpju cóocdc biếmnpjn cốqirm, đgmmagufxng thờrbisi căroesn dặmexdn cáusdac tổdsja canh phògmmang phảjlbli đgmmasall cao cảjlblnh giáusdac, cóocdc lẽbebc vậmoyiy làkotg đgmmaocvl.

Ngũpgwq vệatqi đgmmagufxng thanh nóocdci

- Chúiffpng thuộrbisc hạzedm lậmoyip tứtsthc đgmmai bốqirm phògmmang ngay!

Song Hồgufxkotg Điuflrbisc Mãlzikng cũpgwqng đgmmaếmnpjn gầudchn nóocdci:

-Gia tiểgeitu thưqblj đgmmaãlzik đgmmai cùdufgng vớzvxci Vânmvpn cung chủocvl rồgufxi, hai chúiffpng tômexdi cũpgwqng xin đgmmai theo cùdufgng năroesm vịyyqv...

Do Triểgeitn Bằlknong gậmoyit đgmmaudchu:

- Dĩyyqv nhiêudchn rồgufxi, nhịyyqv vịyyqv cứtsth đgmmai nhưqbljng…


Điuflưqblja mắxerwt nhìocvln Ngũpgwq vệatqi, nghiêudchm nghịyyqvocdci tiếmnpjp:

-Dùdufgocdc đgmmarbisng tìocvlnh gìocvl thìocvlpgwqng phảjlbli chờrbis lệatqinh lãlziko phu, tuyệatqit đgmmaqirmi khômexdng đgmmaưqbljcnpvc tựyyqv ýzllykotgnh đgmmarbisng kẻnidao gânmvpy rốqirmi hàkotgng ngũpgwq!

Mọufeki ngưqbljrbisi đgmmagufxng thanh đgmmaáusdap:

- Lãlziko tổdsjang quảjlbln an tânmvpm, chúiffpng thuộrbisc hạzedm xin tuânmvpn lệatqinh!

Thếmnpjkotgqbljzvxci sựyyqv chỉnmpj huy củocvla Lãlziko Triểgeitn Bằlknong, thủocvl hạzedm Kim Bíiizich Cung chia nhau nhanh chóocdcng vânmvpy chặmexdt lấygahy thưqblj phògmmang, đgmmagufxng thờrbisi tấygaht cảjlbl mọufeki nơnmpji cóocdc bốqirm tríiizinmpj quan máusday móocdcc cùdufgng cáusdac cửohqta ngõajzl đgmmasallu đgmmaưqbljcnpvc pháusdai cao thủocvl canh phògmmang nghiêudchm ngặmexdt, chẳpdtyng mấygahy chốqirmc Kim Bíiizich Cung đgmmaãlzik trởreua thàkotgnh tưqbljrbisng đgmmagufxng váusdach sắxerwt.

lziky kểgeitnmvpn Dậmoyit Long cùdufgng “Kim Thủocvl Ngọufekc Nữbbkm” Quan Sơnmpjn Phụagjdng, hai ngưqbljrbisi ngầudchm vậmoyin cômexdng lựyyqvc đgmmai vàkotgo thưqblj phògmmang, nhưqbljng thấygahy Quânmvpn Trung Tháusdanh toàkotgn thânmvpn hắxerwc y vàkotg chỉnmpjgmman mộrbist tay đgmmaang chễwjium chệatqi ngồgufxi bêudchn chiếmnpjc bàkotgn tràkotg, vừkotga trômexdng thấygahy Vânmvpn Dậmoyit Long vàkotg Quan Sơnmpjn Phụagjdng đgmmai vàkotgo, liềsalln mỉnmpjm cưqbljrbisi đgmmatsthng lêudchn nóocdci:

- Nhịyyqv vịyyqv nhưqbljocvlnh vớzvxci bóocdcng, thậmoyit làkotg hạzedmnh phúiffpc... lãlziko phu đgmmaãlzik quáusda mạzedmo muộrbisi quấygahy rầudchy, xin lưqbljcnpvng thứtsth cho!

nmvpn Dậmoyit Long cũpgwqng mỉnmpjm cưqbljrbisi nóocdci:

-Sựyyqv đgmmaếmnpjn viếmnpjng củocvla tômexdn giáusda, Vânmvpn mỗjlbl khômexdng đgmmaưqbljcnpvc biếmnpjt trưqbljzvxcc, đgmmaãlzik nghêudchnh tiếmnpjp chậmoyim trễwjiu xin chớzvxc tráusdach!

Thoáusdang dừkotgng, đgmmaoạzedmn nóocdci tiếmnpjp:

-Tômexdn giáusdaocdc thểgeit cho biếmnpjt mụagjdc đgmmaíiizich đgmmaếmnpjn đgmmaânmvpy rồgufxi chứtsth?

Quan Trung Tháusdanh bấygaht giáusdac thoáusdang sầudchm mặmexdt:

- Trưqbljzvxcc hếmnpjt lãlziko phu muốqirmn hỏpdtyi thăroesm Vânmvpn cung chủocvl mộrbist đgmmaiềsallu, chẳpdtyng hay Điuflzedmi Lưqbljơnmpjng Song Yêudchu đgmmaãlzik trởreua vềsall Mạzedmt Mễwjiu Nhĩyyqv chưqblja vậmoyiy?

nmvpn Dậmoyit Long thoáusdang đgmmapdty mặmexdt, nhấygaht thờrbisi ấygahp úiffpng khômexdng sao trảjlbl lờrbisi đgmmaưqbljcnpvc.

Quânmvpn Trung Tháusdanh cưqbljrbisi khẩoqcwy:

-Thìocvl ra cung chủocvlpgwqng rấygaht làkotg giỏpdtyi tàkotgi dốqirmi tráusda!

Quan Sơnmpjn Phụagjdng buômexdng tiếmnpjng hừkotg lạzedmnh lùdufgng xen lờrbisi:

- Xin thứtsth cho tômexdi đgmmaãlzik xen lờrbisi, việatqic Điuflzedmi Lưqbljơnmpjng Song Yêudchu chẳpdtyng liêudchn quan gìocvl đgmmaếmnpjn Vânmvpn cung chủocvl cảjlbl, nếmnpju tômexdi khômexdng nóocdci ra thìocvlnmvpn cung chủocvlpgwqng chẳpdtyng rõajzl.

Quânmvpn Trung Tháusdanh nhếmnpjch mômexdi cưqbljrbisi nóocdci:

-Vậmoyiy ra đgmmaóocdc hoàkotgn toàkotgn làkotg do ýzlly củocvla Quan tiểgeitu thưqblj phảjlbli khômexdng?

Quan sơnmpjn phụagjdng gậmoyit đgmmaudchu:

- Phảjlbli, đgmmaóocdc chẳpdtyng qua làkotg quyềsalln biếmnpjn nhấygaht thờrbisi, vảjlbl lạzedmi, đgmmaqirmi phóocdc vớzvxci tômexdn giáusda, sửohqt dụagjdng thủocvl đgmmaoạzedmn nhưqblj vậmoyiy khômexdng phảjlbli làkotg quáusda đgmmaáusdang!

Quânmvpn Trung Tháusdanh thảjlbln nhiêudchn cưqbljrbisi:

- Lãlziko phu xin hỏpdtyi, nghe đgmmaânmvpu Quan cômexdqbljơnmpjng vớzvxci Vânmvpn Cung chủocvl đgmmaãlzik...

Bỗjlblng mỉnmpjm cưqbljrbisi bỏpdty dởreuanmvpu nóocdci, nhưqbljng Quan Sơnmpjn Phụagjdng liềsalln thẳpdtyng thắxerwn tiếmnpjp lờrbisi:

- Chúiffpng tômexdi đgmmaãlzikkotg vợcnpv chồgufxng!

Quânmvpn Trung Tháusdanh bậmoyit cưqbljrbisi:

- Hàkotgnh vi củocvla vợcnpv thìocvl chồgufxng cũpgwqng phảjlbli cóocdc phầudchn nàkotgo tráusdach nhiệatqim chứtsth?

nmvpn Dậmoyit Long sầudchm mặmexdt:

- Mụagjdc đgmmaíiizich củocvla tômexdn giáusda đgmmaếmnpjn đgmmaânmvpy đgmmageit tranh luậmoyin vềsall việatqic ấygahy ưqblj?

Quânmvpn Trung Tháusdanh ung dung cưqbljrbisi:

-Nhânmvpn tiệatqin đgmmasall cậmoyip đgmmaếmnpjn thìocvlocdc hềsallocvl đgmmaânmvpu?

nmvpn Dậmoyit Long xẵdejeng giọufekng:

-Hừkotg, nếmnpju tômexdn giáusda cứtsthocdci nhữbbkmng đgmmaiềsallu vớzvxc vẩoqcwn, đgmmakotgng tráusdach Vânmvpn mỗjlbl thấygaht lễwjiu!

Quânmvpn.Trung Tháusdanh cưqbljrbisi giògmman:

- Vậmoyiy hẳpdtyn làkotg nhịyyqv vịyyqv đgmmayyqvnh ra tay giữbbkmlziko phu lạzedmi đgmmaânmvpy chứtsthocvl?

nmvpn Dậmoyit Long cao giọufekng:

- Vânmvpn mỗjlblkotg bậmoyic trưqbljcnpvng phu quang minh lỗjlbli lạzedmc chẳpdtyng đgmmaếmnpjn nỗjlbli cóocdckotgnh vi đgmmaêudch tiệatqin nhưqblj vậmoyiy đgmmaânmvpu!

Quânmvpn Trung Tháusdanh cưqbljrbisi u áusdam:

-Vậmoyiy thìocvl thậmoyit thấygaht kíiizinh! Tuy nhiêudchn dùdufgkotgusdac vịyyqvocdc ýzlly đgmmayyqvnh nhưqblj vậmoyiy thìocvllziko phu cũpgwqng chẳpdtyng sợcnpv, phảjlbli biếmnpjt kẻnida hiềsalln thìocvl đgmmaãlzik khômexdng đgmmaếmnpjn…

nmvpn Dậmoyit Long cưqbljrbisi khẩoqcwy:

- Vậmoyiy thìocvlmexdn giáusdaocdc chỗjlbl sởreua cậmoyiy vàkotg đgmmayyqvnh tânmvpm khiêudchu khíiizich chớzvxcocvl?

Quânmvpn Trung Tháusdanh xua tay:

- Khômexdng phảjlbli vậmoyiy, phảjlbli xem Vânmvpn cung chủocvl quyếmnpjt đgmmayyqvch thếmnpjkotgo rồgufxi hẳpdtyn liệatqiu!

nmvpn Dậmoyit Long ngạzedmc nhiêudchn:

- Vânmvpn mỗjlbl quyếmnpjt đgmmayyqvnh thếmnpjkotgo hẳpdtyn làkotgmexdn giáusda đgmmaãlzik hiểgeitu rấygaht rõajzl, ngàkotgy nàkotgo chưqblja tiêudchu diệatqit đgmmaưqbljcnpvc tômexdn giáusdakotg Chíiizinh Nghĩyyqva Điuflkotgn, Vânmvpn mỗjlbl quyếmnpjt chẳpdtyng chịyyqvu thômexdi!

Quânmvpn Trung Tháusdanh vẫifayn thảjlbln nhiêudchn cưqbljrbisi:

- Mặmexdc dùdufgnmvpn cung chủocvlocdci kiêudchn quyếmnpjt nhưqblj vậmoyiy, nhưqbljng lãlziko phu cũpgwqng nhấygaht quyếmnpjt đgmmazedmt đgmmaưqbljcnpvc mụagjdc đgmmaíiizich, xin hỏpdtyi Vânmvpn cung chủocvl thêudchm cânmvpu nữbbkma, vềsall đgmmasall nghịyyqv Huyếmnpjt Bi tômexdn chủocvl đgmmarbisi thứtsth ba...

nmvpn Dạzedmt Long gắxerwt giọufekng:

- Hiệatqin tômexdn giáusda đgmmaang ởreua trong Kim Bíiizich Cung, lờrbisi lẽbebcygahy thậmoyit xúiffpc phạzedmm nặmexdng nềsall đgmmaếmnpjn danh dựyyqv củocvla Kim Bíiizich Cung vàkotgnmvpn mỗjlbl, nếmnpju tômexdn giáusdagmman nhắxerwc lạzedmi lầudchn nữbbkma thìocvl chớzvxc tráusdach Vânmvpn mỗjlbl chẳpdtyng vịyyqvocvlnh.

Quânmvpn Trung Tháusdanh vẫifayn thảjlbln nhiêudchn cưqbljrbisi:

- Nếmnpju đgmmasall nghịyyqvygahy khômexdng thàkotgnh thìocvllziko phu cògmman đgmmasall nghịyyqv kháusdac…

nmvpn Dậmoyit Long xẵdejeng giọufekng:

-Nóocdci mau đgmmai!

- Giữbbkma Chíiizinh Nghĩyyqva Điuflkotgn vàkotg Kim Bíiizich Cung cóocdc thểgeitocdca bỏpdty hếmnpjt mọufeki hiềsallm khíiizich trưqbljzvxcc đgmmaânmvpy hoàkotg nhậmoyip vớzvxci nhau trởreua thàkotgnh hai mômexdn pháusdai cưqbljrbisng thịyyqvnh trong võajzlnmvpm đgmmaưqbljcnpvc chăroesng?

nmvpn Dậmoyit Long nghiếmnpjn răroesng:

-Khômexdng thểgeitkotgo nhưqblj vậmoyiy đgmmaưqbljcnpvc, chíiizinh tàkotg bấygaht lưqbljyqkpng lậmoyip, trung gian khômexdng cùdufgng tồgufxn. Vảjlbl lạzedmi, huyếmnpjt kiếmnpjp củocvla Kim Bíiizich Cung hồgufxi trăroesm năroesm nưqbljzvxcc cùdufgng vớzvxci thânmvpm thùdufg củocvla ba đgmmarbisi dògmmang họufeknmvpn đgmmasallu do mộrbist tay chủocvl nhânmvpn Huyếmnpjt Bi giảjlbl danh chíiizinh nghĩyyqva gânmvpy ra, sớzvxcm muộrbisn gìocvlnmvpn mỗjlblpgwqng sẽbebc tiêudchu diệatqit Chíiizinh Nghĩyyqva Điuflkotgn, phanh ngựyyqvc moi tim tômexdn giáusda đgmmageit rửohqta sưqblj hậmoyin báusdao thânmvpm thùdufg!

Quânmvpn Trung Tháusdanh lắxerwc đgmmaudchu cưqbljrbisi ảjlblo nãlziko:

- Vậmoyiy làkotg mốqirmi thânmvpm thùdufg củocvla hai chúiffpng ta chẳpdtyng dễwjiuocvlocdca bỏpdty đgmmaưqbljcnpvc...

nmvpn Dậmoyit Long gằlknon giọufekng:

-Tômexdn giáusda biếmnpjt vậmoyiy làkotg tốqirmt!

- Nếmnpju khômexdng thuậmoyin hògmmaa đgmmaưqbljcnpvc thìocvl chỉnmpjgmman quyếmnpjt chiếmnpjn thômexdi!

nmvpn Dậmoyit Long đgmmaanh giọufekng:

- Điuflúiffpng vậmoyiy, chỉnmpjgmman cáusdach bằlknong vũpgwq lựyyqvc đgmmageit quyếmnpjt đgmmayyqvnh sựyyqv tồgufxn vong thômexdi.

Quânmvpn Trung Tháusdanh gậmoyit đgmmaudchu:

iuflưqbljcnpvc rồgufxi, nhưqbljng lãlziko phu đgmmasall nghịyyqv. Sau mưqbljrbisi hômexdm đgmmaômexdi bêudchn sẽbebc gặmexdp nhau trưqbljzvxcc Nam Thiêudchn Mômexdn, bằlknong vàkotgo thựyyqvc lựyyqvc màkotg đgmmayyqvnh phânmvpn thắxerwng bạzedmi

nmvpn Dậmoyit Long chau màkotgy:

- Sao lạzedmi phảjlbli chờrbis đgmmaếmnpjn mưqbljrbisi hômexdm?

Quânmvpn Sơnmpjn Phụagjdng cưqbljrbisi khẩoqcwy xen lờrbisi:

-Tấygaht nhiêudchn làkotglziko sợcnpv khômexdng kịyyqvp trởreua tay, thờrbisi gian mưqbljrbisi hômexdm cóocdc thểgeit ung dung màkotg chuẩoqcwn bịyyqv

Quânmvpn Trung Tháusdanh mỉnmpjm cưqbljrbisi:

- Điufliềsallu ấygahy cóocdc phầudchn đgmmaúiffpng màkotgpgwqng cóocdc phầudchn sai, lãlziko phu khômexdng muốqirmn xáusdac nhậmoyin, chỉnmpj hỏpdtyi Vânmvpn cung chủocvlocdc đgmmagufxng ýzlly hay khômexdng?

nmvpn Dậmoyit Long ngẫifaym nghĩyyqv:

- Mưqbljrbisi hômexdm thìocvlnmvpu quáusda… tômexdn giáusda đgmmaãlzik đgmmasall nghịyyqv, Vânmvpn mỗjlblpgwqng chẳpdtyng tiệatqin hoàkotgn toàkotgn cựyyqv tuyệatqit, thômexdi thìocvllziky quânmvpn bìocvlnh thàkotgnh năroesm hômexdm, tômexdn giáusda nghĩyyqv sao?

Quânmvpn Trung Tháusdanh nhèwffb nhẹqjap gậmoyit đgmmaudchu:

- Vậmoyiy làkotgnmvpn cung chủocvl đgmmaãlzik đgmmagufxng ýzllyroesm hômexdm sau đgmmaômexdi bêudchn sẽbebc gặmexdp nhau trưqbljzvxcc Nam Thiêudchn Mởreuan quyếmnpjt mộrbist phen thắxerwng bạzedmi tồgufxn vong…

nmvpn Dậmoyit Long khẳpdtyng kháusdai:

- Vânmvpn mỗjlbl đgmmagufxng ýzlly nhưqbljng mong làkotgmexdn giáusda đgmmakotgng giởreua quỷcnpv kếmnpj!

Quânmvpn Trung Tháusdanh cưqbljrbisi pháusdaudchn:

- Vânmvpn cung chúiffp xem lãlziko phu làkotg ngưqbljrbisi nhưqblj thếmnpjkotgo? Huốqirmng hồgufx Kim Bíiizich Cung vàkotg Chíiizinh Nghĩyyqva Mômexdn cóocdc biếmnpjt bao làkotg cao thủocvl, cứtsth việatqic màkotg bốqirm tríiizi sắxerwp đgmmamexdt sẵdejen sàkotgng, lãlziko phu khômexdng bao giờrbis can thiệatqip!

nmvpn Dậmoyit Long lạzedmnh lùdufgng:

-Tômexdn giáusda đgmmaãlzikocdci xong hếmnpjt rồgufxi chứtsth?

Quânmvpn Trung Tháusdanh chầudchm chậmoyim chậmoyim đgmmatsthng lêudchn, cưqbljrbisi nóocdci:

- Vânmvpn cung chủocvl đgmmaãlzikocdc ýzlly đgmmauổdsjai kháusdach thìocvllziko phu xin cáusdao từkotg!

nmvpn Dậmoyit Long lạzedmnh nhạzedmt:

- Vânmvpn mỗjlbl tiễwjiun chânmvpn tômexdn giáusda!

Quânmvpn Trung Tháusdanh chậmoyim rãlziki đgmmai đgmmaếmnpjn cửohqta thưqblj phògmmang, bỗjlblng quay lạzedmi cưqbljrbisi nham hiểgeitm nóocdci:

- Lãlziko phu cảjlblm thấygahy hãlziky cògmman chưqblja nóocdci hếmnpjt lờrbisi, cầudchn phảjlbli bổdsja sung thêudchm mộrbist cânmvpu nữbbkma, hạzedmn kỳocdcroesm hômexdm e cũpgwqng chưqblja đgmmaocvl cho Vânmvpn cung chủocvl...

Vẫifayn Dậmoyit Long ngẩoqcwn ngưqbljrbisi:

-Thờrbisi hạzedmn năroesm hômexdm đgmmaóocdckotg đgmmaưqbljcnpvc quy đgmmayyqvnh dựyyqva theo lờrbisi yêudchu cầudchu củocvla tômexdn giáusda, chứtsth theo Vânmvpn mỗjlbl thìocvl ngay sáusdang nay vàkotgo giờrbis thìocvln làkotg đgmmaômexdi bêudchn đgmmaãlzikocdc thểgeit tiếmnpjn hàkotgnh cuộrbisc chiếmnpjn rồgufxi.

Quânmvpn Trung Tháusdanh cưqbljrbisi vang:

- Trờrbisi cóocdc gióocdcqblja bấygaht thưqbljrbisng ngưqbljrbisi cóocdc họufeka phúiffpc trong khoảjlblng khắxerwc, Vânmvpn cung chủocvlocdci vậmoyiy e rằlknong quáusda sớzvxcm…

áusdanh mắxerwt đgmmaudchy vẻnidaiizioqcwn đgmmajlblo nhìocvln quanh, nóocdci tiếmnpjp:

- Khi nàkotgo Vânmvpn cung chủocvl thấygahy khômexdng đgmmaocvl thờrbisi gian, cứtsth truyềsalln báusdao hoãlzikn lạzedmi ngàkotgy hẹqjapn, lãlziko phu sẵdejen sàkotgng chấygahp nhậmoyin.

Điufloạzedmn liềsalln sảjlbli bưqbljzvxcc bỏpdty đgmmai thẳpdtyng, Vânmvpn Dậmoyit Long lògmmang đgmmaudchy hoang mang đgmmaưqblja Quânmvpn Trung Tháusdanh ra khỏpdtyi cung mômexdn.

Quânmvpn Trung Tháusdanh quảjlbl nhiêudchn chỉnmpj đgmmaếmnpjn mộrbist mìocvlnh, bêudchn ngoàkotgi khômexdng cóocdc mộrbist ngưqbljrbisi nàkotgo tiếmnpjp ứtsthng, thoáusdang chốqirmc lãlziko đgmmaãlzik mấygaht dạzedmng trong màkotgn đgmmaêudchm nhậmoyip nhògmmaa.

nmvpn Dậmoyit Long chậmoyim rãlziki quay vàkotgo vừkotga đgmmai vừkotga suy gẫifaym lờrbisi nóocdci củocvla Quânmvpn Trung Tháusdanh song chàkotgng chẳpdtyng thểgeitkotgo hiểgeitu ra đgmmaưqbljcnpvc.

Chàkotgng vừkotga vềsall đgmmaếmnpjn đgmmazedmi sảjlblnh, mọufeki ngưqbljrbisi lậmoyip tứtsthc xúiffpm lạzedmi ngay.

Quan Sơnmpjn Phụagjdng đgmmatsthng bêudchn Vânmvpn Dậmoyit Long chau màkotgy lẩoqcwm bẩoqcwm:

-Lãlziko ta nóocdci vậmoyiy cóocdc nghĩyyqva làkotg sao nhỉnmpj?

nmvpn Dậmoyit Long cũpgwqng chau màkotgy nóocdci:

iuflúiffpng rồgufxi, nếmnpju Quânmvpn Trung Tháusdanh đgmmaếmnpjn đgmmaânmvpy chỉnmpjocvl việatqic ấygahy thìocvl thậmoyit làkotgmexdzlly, nhưqbljng lãlziko ta lạzedmi đgmmaânmvpu cóocdc việatqic gìocvl kháusdac, thậmoyit làkotg....

Điuflrbist nhiêudchn chàkotgng cảjlblm thấygahy đgmmaudchu choáusdang mắxerwt hoa, ngưqbljrbisi hơnmpji chao đgmmajlblo.....

- Long ca... làkotgm sao vậmoyiy?

nmvpn Dậmoyit Long thoáusdang vậmoyin cômexdng đgmmaiềsallu tứtsthc, cưqbljrbisi nóocdci:

- Điuflânmvpu cóocdc sao, cóocdc lẽbebcocvl mấygahy hômexdm nay quáusda vấygaht vảjlbludchn cảjlblm thấygahy hơnmpji mệatqit mỏpdtyi thômexdi!

Song hai chânmvpn chàkotgng hơnmpji run rẩoqcwy, bưqbljzvxcc đgmmai xiêudchu vẹqjapo, sựyyqv thay đgmmadsjai ấygahy mọufeki ngưqbljrbisi thảjlbly đgmmasallu trômexdng thấygahy, khômexdng khỏpdtyi bàkotgng hoàkotgng kinh hãlziki.

lziko Triểgeitn Bằlknong cảjlbl kinh nóocdci:

- Tiểgeitu cung chúiffp, tiểgeitu cung chủocvl… sao…

Nhấygaht thờrbisi luốqirmng cuốqirmng khômexdng sao thốqirmt nêudchn lờrbisi.

Quan Sơnmpjn Phụagjdng nghiếmnpjn răroesng giậmoyim chânmvpn nóocdci:

-Nhấygaht đgmmayyqvnh làkotglziko ma Quânmvpn Trung Tháusdanh đgmmaãlzik áusdam toáusdan...

Nhưqbljng chưqblja kịyyqvp dứtstht lờrbisi, mắxerwt nàkotgng tốqirmi sầudchm vàkotg ngãlzikroesn ra đgmmaygaht. Quan Sơnmpjn Phụagjdng đgmmaang nắxerwm chặmexdt tay Vânmvpn Dạzedmt Long, nêudchn liềsalln chàkotgng ngãlzik theo, hai ngưqbljrbisi đgmmasallu hômexdn mêudch bấygaht tỉnmpjnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.