Bạch Kiếm Linh Mã

Chương 64 : Cứu Nguy Thanh Dương Lãnh, Hung Điểu Cản Đường

    trước sau   
Triểquron Ngọoektc Mai vộyomyi hỏltvdi:

- Việogwlc gìoekt vậrcapy sưdvlx gia? Hãavmoy mau bókjyai mộyomyt quẻxhju coi.

Ôiwzmn Thôsbvfng Thầgortn vòfnfjng tay nókjyai:

- Họoektc sinh tuâogwln mệogwlnh.

Liềczeqn tứzkwoc xếtvhlp bằxhoyng ngồlsidi xuốunicng đsadpfnfjt, từoist trong lòfnfjng lấfnfjy ra mộyomyt chiếtvhlc tívmuru gấfnfjm, mởjwgp ra chỉaxcc thấfnfjy nàoolco vẩquroy rùxghua, vỏltvdunicc, mảoysrnh ngókjyai … lỉaxccnh kỉaxccnh to nhỏltvd đsadpsbvf cỡbajm, bởjwgpi sựczeq ma sáxeaxt lâogwlu ngàoolcy nêcdwqn thảoysry đsadpczequ bókjyang loáxeaxng, trơwpgmn tuộyomyt.

ogwln Dậrcapt Long hiếtvhlu kỳgort chúiwzm mắhftst nhìoektn, nhưdvlxng thấfnfjy Ôiwzmn Thôsbvfng Thầgortn vẻxhju mặoysrt nghiêcdwqm nghịvmur lầgortn lưdvlxwpgmt sắhftsp cáxeaxc mókjyan vậrcapt ra nhưdvlxoolcy tròfnfj chơwpgmi trẻxhju con.


Triểquron Ngọoektc Mai vàoolc Quan Sơwpgmn Phụhepgng vàoolc mọoekti ngưdvlxuxzfi cũyipfng nghiêcdwqm trang đsadpzkwong cạeiccnh theo dõunici từoistng đsadpyomyng táxeaxc củsbvfa Ôiwzmn Thôsbvfng Thầgortn, nhưdvlx hếtvhlt sứzkwoc tin tưdvlxjwgpng vàoolco thuậrcapt bókjyai toáxeaxn nàoolcy, thảoysry đsadpczequ ra chiềczequ hồlsidi hộyomyp.

ogwln Dậrcapt Long tuy khôsbvfng tin lắhftsm, nhưdvlxng cũyipfng chẳdozzng tiệogwln nókjyai gìoekt, cũyipfng đsadpàoolcnh lẳdozzng lặoysrng đsadpzkwong nhìoektn.

Ôiwzmn Thôsbvfng Thầgortn sắhftsp xong cáxeaxc vậrcapt, lạeicci từoist trong tay áxeaxo lấfnfjy ra hai chiếtvhlc hốunict ngàoolc, dùxghung hốunict ngàoolc chậrcapm rãavmoi lậrcapt từoistng chiếtvhlc vảoysry rùxghua lêcdwqn.

Mọoekti ngưdvlxuxzfi nhìoektn khôsbvfng chớqurop mắhftst nhưdvlx hồlsidi hộyomyp đsadpếtvhln cựczeqc đsadpyomy, Vâogwln Dậrcapt Long khôsbvfng khỏltvdi bịvmur thầgortn sắhftsc củsbvfa họoektoysrnh hưdvlxjwgpng cũyipfng bấfnfjt giáxeaxc đsadpâogwlm ra hồlsidi hộyomyp.

Ôiwzmn Thôsbvfng Thầgortn dừoistng hốunict ngàoolc lạeicci, tay tráxeaxi năoektm ngókjyan bấfnfjm quyếtvhlt miệogwlng lầgortm rầgortm thầgortn chúiwzm, mộyomyt hồlsidi thậrcapt lâogwlu, ngay khi mọoekti ngưdvlxuxzfi sốunict ruộyomyt đsadpếtvhln tộyomyt đsadpyomy, Ôiwzmn Thôsbvfng Thầgortn bỗavmong mởjwgp trừoistng mắhftst kêcdwqu to:

- Quẻxhjuzkwong đsadpeicci hung, binh đsadpao tạeicci hưdvlxqurong Nam, Thanh Dưdvlxơwpgmng Lãavmonh …

Triểquron Ngọoektc Mai nghe thếtvhl liềczeqn hốunict hoảoysrng hỏltvdi:

- Thanh Dưdvlxơwpgmng Lãavmonh thếtvhloolco? Chảoysr lẽkbyo Quâogwln Trung Tháxeaxnh lạeicci cókjya thểquroyomyo quâogwln đsadpếtvhln đsadpókjya đsadpyomyt kívmurch hay sao?

ogwln Dậrcapt Long vốunicn khôsbvfng tin sựczeqkjyai toáxeaxn bèeuhwn cưdvlxuxzfi nókjyai:

- Quâogwln Trung Tháxeaxnh vừoista mớquroi gặoysrp thiệogwlt hạeicci nặoysrng nềczeq, đsadpoistng nókjyai lãavmoo lúiwzmc nàoolcy khókjyakjya ýmttc đsadpvmurnh đsadpyomyt kívmurch Thanh Dưdvlxơwpgmng Lãavmonh, màoolcxghukjya đsadpi nữlonya thìoektyipfng sẽkbyo lọoektt sau chúiwzmng ta, bởjwgpi từoist đsadpâogwly đsadpếtvhln đsadpókjya xa hơwpgmn hai ngàoolcn dặoysrm, bọoektn họoekt khôsbvfng cókjya chim bằxhoyng, khôsbvfng thểqurooolco đsadpuổtvhli kịvmurp chúiwzmng ta đsadpưdvlxwpgmc.

Ôiwzmn Thôsbvfng Thầgortn lắhftsc đsadpgortu:

- Theo quẻxhjuzkwong củsbvfa họoektc sinh thìoekt hoàoolcn toàoolcn kháxeaxc vớquroi sựczeq nhậrcapn đsadpvmurnh củsbvfa môsbvfn chủsbvf

Triểquron Ngọoektc Mai dịvmuru giọoektng:


- Sưdvlx gia hãavmoy cứzkwokjyai ra cho rõunicoolcng, thậrcapt ra quẻxhju đsadpãavmozkwong nhưdvlx thếtvhloolco?

Ôiwzmn Thôsbvfng Thầgortn cau màoolcy, mặoysrt thoáxeaxng biếtvhln sắhftsc:

- Mộyomyt tai họoekta đsadpcuhmm máxeaxu … thâogwly chấfnfjt nhưdvlxiwzmi, máxeaxu chảoysry thàoolcnh sôsbvfng …

Triểquron Ngọoektc Mai bang hoàoolcng:

- Cókjya cứzkwou vãavmon kịvmurp khôsbvfng?

Ôiwzmn Thôsbvfng Thầgortn lạeicci dung hai chiếtvhlc hốunict ngàoolc khêcdwqu đsadpyomyng cáxeaxc vảoysry rùxghua, mảoysrnh ngókjyai vàoolc vỏltvdunicc, sau đsadpókjyayomym hai chiếtvhlc hốunict ngàoolccdwqn, rơwpgmi xuốunicng đsadpfnfjt kêcdwqu lốunicp cốunicp.

xeaxt sau, lãavmoo vụhepgt ngẩqurong lêcdwqn nókjyai:

- Khôsbvfng kịvmurp nữlonya rồlsidi, qua quẻxhjuzkwong họoektc sinh cókjya thểquro trôsbvfng thấfnfjy ngưdvlxuxzfi ngãavmo gụhepgc, máxeaxu tuôsbvfn đsadptvhl … thếtvhl nhưdvlxng … máxeaxu vẫcuhmn còfnfjn tiếtvhlp tụhepgc chảoysry, việogwlc tiếtvhlp cứzkwou cũyipfng rấfnfjt cầgortn thiếtvhlt …

Triểquron Ngọoektc Mai bỗavmong quay sang Vâogwln Dậrcapt Long hỏltvdi:

- Long đsadpogwl khôsbvfng tin chứzkwooekt?

ogwln Dậrcapt Long trầgortm ngâogwlm:

- Thàoolcoolckjya chứzkwo chẳdozzng nêcdwqn tin làoolc khôsbvfng, đsadpxhoyng nàoolco thìoekt chúiwzmng ta cũyipfng phảoysri trởjwgp vềczeq Thanh Dưdvlxơwpgmng Lãavmonh ngay. Vậrcapy thìoektavmoy cấfnfjp tốunicc lêcdwqn đsadpưdvlxuxzfng thìoektwpgmn.

Triểquron Ngọoektc Mai gậrcapt đsadpgortu:

- Đvfwrúiwzmng vậrcapt, bấfnfjt luậrcapn Thanh Dưdvlxơwpgmng Lãavmonh cókjya gặoysrp tai nạeiccn đsadpcuhmm máxeaxu hay khôsbvfng thìoekt chúiwzmng ta cũyipfng phảoysri tứzkwoc tốunicc quay vềczeq

Đvfwroạeiccn quay sang phívmura tảoysr hữlonyu song vệogwl khoáxeaxt tay nókjyai:

- Hãavmoy mau gọoekti chim bằxhoyng xuốunicng, tứzkwoc tốunicc trởjwgp vềczeq Thanh Dưdvlxơwpgmng Lãavmonh.

- Tuâogwln lệogwlnh.

Tảoysr hữlonyu song vệogwl lậrcapp tứzkwoc cùxghung cấfnfjt lêcdwqn mộyomyt tiếtvhlng huýmttct dàoolci.

xeaxt sau đsadpãavmo thấfnfjy đsadpàoolcn chim bằxhoyng đsadpáxeaxp xuốunicng, sắhftsp thàoolcnh mộyomyt hàoolcng dàoolci ngoàoolci mộyomy đsadpvmura.

Triểquron Ngọoektc Mai hốunici hảoysrkjyai:

- Thờuxzfi cơwpgm nguy báxeaxch, chúiwzmng ta đsadpi mau … Long đsadpogwlavmoy cưdvlxbajmi chung mộyomyt con chim bằxhoyng vớquroi Phụhepgng muộyomyi nhéyomy.

Quan Sơwpgmn Phụhepgng liềczeqn hai máxeax đsadpltvd bừoistng, Vâogwln Dậrcapt Long cũyipfng hếtvhlt sứzkwoc ngưdvlxwpgmng ngùxghung, nhưdvlxng lúiwzmc nàoolcy khôsbvfng thểqurooolco câogwlu nệogwl nhữlonyng tiểqurou tiếtvhlt ấfnfjy, bèeuhwn cùxghung Quan Sơwpgmn Phụhepgng tung mìoektnh lêcdwqn lưdvlxng mộyomyt con chim bằxhoyng to.

Thếtvhloolc nhữlonyng cáxeaxnh chim bằxhoyng lầgortn lưdvlxwpgmt bay lêcdwqn khôsbvfng, chởjwgp mọoekti ngưdvlxuxzfi thẳdozzng tiếtvhln vềczeqdvlxqurong Thanh Dưdvlxơwpgmng Lãavmonh.

Chim bằxhoyng tuy bay rấfnfjt nhanh, nhưdvlxng lộyomy trìoektnh hơwpgmn hai ngàoolcn dặoysrm cũyipfng chẳdozzng thểquro đsadpếtvhln mộyomyt cáxeaxch nhanh chókjyang đsadpưdvlxwpgmc. Tuy trờuxzfi cao giókjya lộyomyng, song Vâogwln Dậrcapt Long vẫcuhmn nghe lòfnfjng nặoysrng trĩyomyu, thâogwln thùxghudvlx hậrcapn đsadpãavmo quáxeax nặoysrng nềczeq, nay chẳdozzng rõunic Thanh Dưdvlxơwpgmng Lãavmonh lạeicci xảoysry ra tai biếtvhln gìoekt, nếtvhlu quảoysr đsadpúiwzmng nhưdvlx lờuxzfi Ôiwzmn Thôsbvfng Thầgortn đsadpãavmokjyai, thâogwly chếtvhlt nhưdvlxiwzmi, máxeaxu chảoysry thàoolcnh sôsbvfng thìoektxeax chăoektng cũyipfng làoolc tộyomyi lỗavmoi củsbvfa chàoolcng ưdvlx?

Nghĩyomy vậrcapy, Vâogwln Dậrcapt Long bấfnfjt giáxeaxc nghe lòfnfjng nókjyang nhưdvlx thiêcdwqu đsadpunict, đsadpếtvhln nỗavmoi khôsbvfng còfnfjn chúiwzm ýmttc đsadpếtvhln cảoysrnh vậrcapt trưdvlxquroc mắhftst nữlonya.

Đvfwryomyt nhiêcdwqn, Quan Sơwpgmn Phụhepgng sửbmvhng sốunict kêcdwqu lêcdwqn:


- Long ca, hãavmoy nhìoektn kìoekta … đsadpókjyaoolcoekt vậrcapy?

ogwln Dậrcapt Long thoáxeaxng giậrcapt mìoektnh, vộyomyi nhìoektn theo hưdvlxqurong tay chỉaxcc, thấfnfjy hai con chim lạeicc rấfnfjt to lớquron đsadpang bay ngang trưdvlxquroc mặoysrt cáxeaxch chừoistng năoektm mưdvlxơwpgmi trưdvlxwpgmng.

Đvfwrôsbvfi bêcdwqn bay ngưdvlxwpgmc chiềczequ nhau, mặoysrc dùxghu thoạeicct ẩquron thoạeicct hiệogwln trong mâogwly, vàoolc thoáxeaxng chốunicc đsadpãavmo bay qua mấfnfjt dạeiccng, song Vâogwln Dậrcapt Long vẫcuhmn nhậrcapn ra đsadpưdvlxwpgmc quyếtvhlt chẳdozzng phảoysri chim bằxhoyng củsbvfa Đvfwreicci Mạeiccc Bằxhoyng Thàoolcnh.

Chàoolcng chẳdozzng rõunic nhữlonyng ngưdvlxuxzfi kháxeaxc cókjya pháxeaxt hiệogwln hay khôsbvfng, bỗavmong nghe lòfnfjng hếtvhlt sứzkwoc lo lắhftsng, chẳdozzng dáxeaxm suy nghĩyomy vẩquron vơwpgm nữlonya, ngưdvlxng thầgortn chúiwzm mắhftst nhìoektn quanh khôsbvfng trung.

Bỗavmong lạeicci mộyomyt con chim to từoist phívmura trưdvlxquroc bay tớquroi, lầgortn nàoolcy gầgortn hơwpgmn kháxeax nhiềczequ vàoolcogwln Dậrcapt Long đsadpang tậrcapp trung sựczeq chúiwzm ýmttccdwqn đsadpãavmo trôsbvfng thấfnfjy hếtvhlt sứzkwoc rõunicoolcng, chàoolcng bấfnfjt giáxeaxc giậrcapt mìoektnh kinh hãavmoi.

Thìoekt ra đsadpókjyaoolc mộyomyt con thứzkwou ưdvlxng khổtvhlng lồlsid, to lớquron hơwpgmn gấfnfjp bộyomyi so vớquroi chim bằxhoyng chàoolcng đsadpang cưdvlxbajmi, thừoista sứzkwoc chuyêcdwqn chởjwgp đsadpếtvhln nhữlonyng mưdvlxuxzfi ngưdvlxuxzfi.

Bởjwgpi con thứzkwou ưdvlxng quáxeax to vàoolc gầgortn nêcdwqn cũyipfng khiếtvhln cho con chim bằxhoyng kinh hãavmoi, vụhepgt cấfnfjt lêcdwqn cao hơwpgmn mưdvlxuxzfi mấfnfjy trưdvlxwpgmng.

May làoolc con thứzkwou ưdvlxng khôsbvfng hềczeq chúiwzm ýmttc đsadpếtvhln chim bằxhoyng, chỉaxcc lo tựczeqoektnh bay đsadpi.

ogwln Dậrcapt Long kềczeq tai Quan Sơwpgmn Phụhepgng khẽkbyokjyai:

- Phụhepgng muộyomyi từoistng gặoysrp loàoolci thứzkwou ưdvlxng nàoolcy bao giờuxzf chưdvlxa?

Quan Sơwpgmn Phụhepgng vẻxhju mặoysrt trầgortm ngâogwlm:

- Tạeicci nhũyipfng vùxghung rừoistng núiwzmi nơwpgmi Miêcdwqu Cưdvlxơwpgmng, thứzkwou ưdvlxng vốunicn làoolc loàoolci phi cầgortm rấfnfjt thưdvlxuxzfng, nhưdvlxng to đsadpếtvhln thếtvhl thìoekt muộyomyi chưdvlxa gặoysrp bao giờuxzf.

ogwln Dậrcapt Long chau màoolcy:

- Tạeicci vùxghung thứzkwou sơwpgmn lẽkbyo ra khôsbvfng thểqurokjya loàoolci thứzkwou ưdvlxng nàoolcy.

Ngay khi đsadpókjya, bỗavmong nghe mộyomyt tiếtvhlng chim bằxhoyng kêcdwqu vang ngay trong đsadpáxeaxm mâogwly trưdvlxquroc mặoysrt, liềczeqn sau đsadpókjyaoolc tiếtvhlng quáxeaxt tháxeaxo củsbvfa Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx.

Nhưdvlxng tiếtvhlng quáxeaxt tháxeaxo ấfnfjy đsadpgorty khiếtvhlp hãavmoi, xa dầgortn vàoolc từoist cao xuốunicng thấfnfjp, hiểquron nhiêcdwqn làoolc từoist trêcdwqn khôsbvfng rơwpgmi thẳdozzng xuốunicng.

ogwln Dậrcapt Long kinh hãavmoi, tuy rằxhoyng mâogwly trắhftsng bao phủsbvf, khôsbvfng thểquro trôsbvfng thấfnfjy hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx đsadpãavmo gặoysrp phảoysri tai biếtvhln gìoekt, nhưdvlxng cũyipfng cókjya thểquro đsadpxeaxn biếtvhlt đsadpưdvlxwpgmc làoolc chim bằxhoyng củsbvfa ôsbvfng đsadpang cưdvlxbajmi đsadpãavmo bịvmur thọoekt thưdvlxơwpgmng vàoolcwpgmi xuốunicng đsadpfnfjt.

Đvfwrang khi Vâogwln Dậrcapt Long bàoolcng hoàoolcng bốunici rốunici, bỗavmong lạeicci nghe mộyomyt tiếtvhlng chim bằxhoyng kêcdwqu vang, vàoolc liềczeqn thấfnfjy mộyomyt con chim bằxhoyng bay ngưdvlxwpgmc trởjwgp lạeicci.

Đvfwrvmurnh thầgortn nhìoektn kỹbmvh thìoekt trêcdwqn lưdvlxng chim bằxhoyng ấfnfjy chívmurnh làoolc Triểquron Ngọoektc Mai, vàoolc mộyomyt con nữlonya theo sáxeaxt phívmura sau làoolc tảoysr hữlonyu song vệogwl củsbvfa nàoolcng.

Lậrcapp tứzkwoc mưdvlxuxzfi mấfnfjy con chim bằxhoyng đsadpczequ bay ngưdvlxwpgmc trởjwgp vềczeqoolcdvlxwpgmn vòfnfjng mãavmoi, duy nhấfnfjt con chim bằxhoyng củsbvfa Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx.

Thìoekt ra con chim bằxhoyng củsbvfa Triểquron Ngọoektc Mai làoolc đsadpgortu đsadpàoolcn, nêcdwqn khi nókjya bay ngưdvlxwpgmc vềczeq thìoekt nhữlonyng con kháxeaxc cũyipfng liềczeqn bay theo thàoolcnh mộyomyt đsadpưdvlxuxzfng tròfnfjn lưdvlxwpgmn lờuxzf trong mâogwly.

Triểquron Ngọoektc Mai hơwpgm hảoysri lớquron tiếtvhlng nókjyai:

-Long đsadpogwl biếtvhlt đsadpãavmo xảoysry ra việogwlc gìoekt khôsbvfng? Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx đsadpãavmo

ogwln Dậrcapt Long vộyomyi nókjyai:

- Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx hẳdozzn đsadpãavmo bịvmur thứzkwou ưdvlxng tấfnfjn côsbvfng vàoolc chim bằxhoyng đsadpãavmo thọoekt thưdvlxơwpgmng rơwpgmi xuốunicng, chúiwzmng ta hãavmoy xuốunicng dưdvlxquroi xem sao …

- Đvfwrúiwzmng rồlsidi, tỷsnlm tỷsnlmyipfng cókjya pháxeaxt hiệogwln hai con chim ưdvlxng to, lẽkbyo ra nơwpgmi đsadpâogwly đsadpâogwlu thểqurokjya loàoolci ưdvlxng đsadpókjya.

Đvfwroạeiccn vỗavmo mộyomyt cáxeaxi lêcdwqn lưdvlxng chim bằxhoyng, lậrcapp tứzkwoc bay sàoolc xuốunicng đsadpfnfjt. Mưdvlxuxzfi mấfnfjy con kháxeaxc cũyipfng liềczeqn bay theo, thoáxeaxng chốunicc đsadpãavmo hạeicc xuốunicng hàoolcng trăoektm trưdvlxwpgmng.

Qua khỏltvdi tầgortng mâogwly trắhftsng, cảoysrnh vậrcapt lậrcapp tứzkwoc hiệogwln rõunic trong tầgortm mắhftst, Vâogwln Dậrcapt Long trôsbvfng thấfnfjy sáxeaxu bảoysry con thứzkwou ưdvlxng đsadpang bay lưdvlxwpgmn trêcdwqn khôsbvfng cáxeaxch mặoysrt đsadpfnfjt chừoistng mấfnfjy mưdvlxơwpgmi trưdvlxwpgmng, luâogwln phiêcdwqn nhau lao xuốunicng tấfnfjn côsbvfng, mụhepgc tiêcdwqu làoolc mộyomyt khu rừoistng nằxhoym dưdvlxquroi châogwln núiwzmi.

Tuy khôsbvfng trôsbvfng thấfnfjy trong rừoistng cókjya nhữlonyng gìoekt, song cókjya thểquro đsadpxeaxn biếtvhlt nhấfnfjt đsadpvmurnh làoolc Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx đsadpãavmowpgmi xuốunicng đsadpókjya.

Triểquron Ngọoektc Mai lạeicci vỗavmo mạeiccnh lêcdwqn lưdvlxng chim bằxhoyng, lậrcapp tứzkwoc lạeicci bay trởjwgpcdwqn cao, mưdvlxuxzfi mấfnfjy con kháxeaxc cũyipfng liềczeqn bay theo, lạeicci lưdvlxwpgmn vòfnfjng trong mâogwly mùxghu.

ogwln Dậrcapt Long thấfnfjy vậrcapy khôsbvfng khỏltvdi chau màoolcy sốunict ruộyomyt nókjyai:

- Hảoysri Ngu chưdvlxjwgpng môsbvfn dùxghu khôsbvfng bịvmur ngãavmo chếtvhlt thìoektyipfng lâogwlm vàoolco vòfnfjng nguy cấfnfjp, chúiwzmng ta … đsadpâogwlu thểquro bỏltvd mặoysrc vậrcapy đsadpưdvlxwpgmc.

Triểquron Ngọoektc Mai cũyipfng chau màoolcy nókjyai:

- Tỷsnlm tỷsnlmyipfng biếtvhlt vậrcapy, nhưdvlxng chúiwzmng ta khôsbvfng thểqurooolco xuốunicng dưdvlxquroi thếtvhloolcy đsadpưdvlxwpgmc.

ogwln Dậrcapt Long ngạeiccc nhiêcdwqn:

- Vìoekt sao vậrcapy?

- Nhữlonyng con chim bằxhoyng nàoolcy khôsbvfng sợwpgmoekt kháxeaxc ngoàoolci lũyipf thứzkwou ưdvlxng kia, nếtvhlu khôsbvfng cókjyaogwly mùxghu che khuấfnfjt, e đsadpãavmo xảoysry ra tai biếtvhln rồlsidi.

- Vậrcapy cókjya lẽkbyo Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx đsadpvmurnh xuấfnfjt thủsbvf tấfnfjn côsbvfng thứzkwou ưdvlxng, nhưdvlxng vìoekt chim bằxhoyng sợwpgmavmoi nêcdwqn mớquroi rơwpgmi xuốunicng …

Triểquron Ngọoektc Mai gậrcapt đsadpgortu:

- Đvfwrúiwzmng vậrcapy, chúiwzmng ta cầgortn phảoysri nhờuxzfoolco mâogwly mùxghu che chởjwgp, trởjwgp vềczeq Thanh Dưdvlxơwpgmng Lãavmonh gấfnfjp.

Ôiwzmn Thầgortn Thôsbvfng cưdvlxbajmi chung chim bằxhoyng vớquroi Huyếtvhlt Phậrcapt, lúiwzmc nàoolcy cũyipfng lớquron tiếtvhlng nókjyai:

- Quẻxhjuzkwong củsbvfa họoektc sinh cókjya lẽkbyo chívmurnh làoolc hung ưdvlxng nàoolcy đsadpâogwly, tốunict hơwpgmn hếtvhlt môsbvfn chủsbvfavmoy mau hạeicc lệogwlnh bay thẳdozzng vềczeq Thanh Dưdvlxơwpgmng Lãavmonh ngay.

ogwln Dậrcapt Long tuy khôsbvfng tin vàoolco bókjyai toáxeaxn, song lúiwzmc nàoolcy do bởjwgpi sựczeq quấfnfjy nhiễxgguu củsbvfa lũyipf thứzkwou ưdvlxng, chàoolcng bấfnfjt giáxeaxc cũyipfng cảoysrm thấfnfjy tin phầgortn nàoolco, nhưdvlxng vẫcuhmn còfnfjn phâogwln vâogwln do dựczeq.

Triểquron Ngọoektc Mai vộyomyi giụhepgc:

- Long đsadpogwl, đsadpâogwly làoolc việogwlc vạeiccn bấfnfjt đsadphftsc dĩyomy, chúiwzmng ta khôsbvfng thểqurooekt việogwlc nhỏltvdoolc bỏltvd lỡbajm việogwlc lớquron …

ogwln Dậrcapt Long đsadpàoolcnh nghiêcdwqm giọoektng nókjyai:

- Thếtvhloolcy vậrcapy, Mai tỷsnlmavmoy cùxghung mọoekti ngưdvlxuxzfi trờuxzf vềczeq Thanh Dưdvlxơwpgmng Lãavmonh trưdvlxquroc, tiểqurou đsadpogwl phảoysri ởjwgp lạeicci đsadpâogwly giảoysri cứzkwou cho Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx, kẻxhjuo Chívmurnh Nghĩyomya Môsbvfn ta sẽkbyo mang tiếtvhlng bấfnfjt nghĩyomya …

Đvfwroạeiccn quay sang Quan Sơwpgmn Phụhepgng nókjyai:

- Chúiwzmng ta hãavmoy cho chim bằxhoyng hạeicc xuốunicng thấfnfjp dưdvlxquroi trăoektm trưdvlxwpgmng làoolc tiểqurou huynh cókjya thểquro phókjyang xuốunicng đsadpfnfjt, Phụhepgng muộyomyi hãavmoy cùxghung Mai tỷsnlm vềczeq Thanh Dưdvlxơwpgmng Lãavmonh trưdvlxquroc, khi nàoolco cứzkwou đsadpưdvlxwpgmc Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx, tiểqurou huynh sẽkbyo tứzkwoc khắhftsc vêcdwq ngay.

Quan Sơwpgmn Phụhepgng buồlsidn bãavmo khẽkbyokjyai:

- Hiệogwln chúiwzmng ta đsadpãavmooolc vợwpgm chồlsidng vớquroi nhau rồlsidi, nếtvhlu khôsbvfng cùxghung cam khổtvhl, cùxghung hoạeiccn nạeiccn thìoekt tiểqurou muộyomyi đsadpâogwlu cókjya xứzkwong đsadpáxeaxng làoolc vợwpgm Long ca, chảoysr lẽkbyo Long ca khôsbvfng hiểqurou rõunicfnfjng tiểqurou muộyomyi hay sao?

ogwln Dậrcapt Long chau màoolcy:

- Vậrcapy ýmttc củsbvfa muộyomyi làoolc

Quan Sơwpgmn Phụhepgng nghiêcdwqm giọoektng:

- Dĩyomy nhiêcdwqn làoolc tiểqurou muộyomyi sẽkbyo đsadpi cùxghung vớquroi Long ca.

ogwln Dậrcapt Long khókjya xửbmvh:

- Vậrcapy thìoektoolcng khiếtvhln cho tiểqurou huynh áxeaxy náxeaxy hơwpgmn …

Quan Sơwpgmn Phụhepgng cưdvlxuxzfi:

- Sao khôsbvfng bảoysro làoolc sợwpgm tiểqurou muộyomyi làoolcdvlxqurong bậrcapn tay châogwln … Long ca lẽkbyo ra phảoysri tin ởjwgp tiểqurou muộyomyi, hữlonyu sựczeq tuy khôsbvfng giúiwzmp gìoekt đsadpưdvlxwpgmc gìoekt nhiềczequ cho Long ca, nhưdvlxng ívmurt ra cũyipfng cókjya thểquro tựczeq bảoysro vệogwl lấfnfjy mìoektnh …

Ngay khi ấfnfjy bỗavmong nghe Triểquron Ngọoektc Mai nókjyai:

- Long đsadpogwlavmoy vìoekt đsadpeicci cuộyomyc màoolc trởjwgp vềczeq Thanh Dưdvlxơwpgmng Lãavmonh thìoektwpgmn.

ogwln Dậrcapt Long bỗavmong buôsbvfng tiếtvhlng cưdvlxuxzfi dàoolci, đsadpoạeiccn nghiêcdwqm giọoektng nókjyai:

- Tiểqurou đsadpogwl đsadpãavmokjyai rồlsidi, chúiwzmng ta khôsbvfng thểqurooolco mang tiếtvhlng làoolc bấfnfjt nghĩyomya, Mai tỷsnlmavmoy xùxghung mọoekti ngưdvlxuxzfi mau đsadpi thôsbvfi.

Triểquron Ngọoektc Mai se lòfnfjng, biếtvhlt khôsbvfng sao khuyêcdwqn chàoolcng đsadpưdvlxwpgmc đsadpàoolcnh thởjwgpoolci nókjyai:

- Nơwpgmi đsadpâogwly cókjya lẽkbyofnfjn cáxeaxch Thanh Dưdvlxơwpgmng Lãavmonh cảoysr ngàoolcn dặoysrm, khi cứzkwou đsadpưdvlxwpgmc Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx thìoekt Long đsadpogwl sẽkbyo trởjwgp vềczeq bằxhoyng cáxeaxch nàoolco?

ogwln Dậrcapt Long thoáxeaxng ngẫcuhmm nghĩyomy:

- Mai tỷsnlmavmoy thu xếtvhlp đsadpquro cho mộyomyt con chim bằxhoyng ởjwgp lạeicci trêcdwqn khôsbvfng chờuxzf tiểqurou đsadpogwl đsadpưdvlxwpgmc rồlsidi.

Quan Sơwpgmn Phụhepgng bỗavmong réyomycdwqn:

- Cứzkwo đsadpquro lạeicci con nàoolcy đsadpưdvlxwpgmc rồlsidi, tiểqurou muộyomyi nhấfnfjt quyếtvhlt khôsbvfng đsadpi đsadpâogwlu cảoysr.

ogwln Dậrcapt Long bốunici rốunici:

- Phụhepgng muộyomyi … khôsbvfng nêcdwqn bưdvlxqurong bỉaxccnh nhưdvlx vậrcapy, hãavmoy nghe lờuxzfi tiểqurou huynh …

Quan Sơwpgmn Phụhepgng rắhftsn giọoektng:

- Long ca sợwpgm mang tiếtvhlng bấfnfjt nghĩyomya, tiểqurou muộyomyi cũyipfng vậrcapy, cókjya lẽkbyo khôsbvfng cầgortn phảoysri giảoysri thívmurch thêcdwqm nữlonya.

Đvfwryomyc Mãavmong vàoolc Song Hồlsiddvlxbajmi chung mộyomyt con chim bằxhoyng cũyipfng lớquron tiếtvhlng nókjyai:

- Cókjya thểquro cầgortn phảoysri đsadpquro lạeicci hai con chim bằxhoyng, hai lãavmoo giàoolcoolcy cũyipfng phảoysri ởjwgp lạeicci vớquroi chủsbvf nhâogwln mớquroi đsadpưdvlxwpgmc.

Triểquron Ngọoektc Mai thởjwgpoolci:

- Đvfwrãavmo vậrcapy thìoekt Triểquron Ngọoektc Mai nàoolcy cũyipfng chẳdozzng tiệogwln nókjyai gìoektwpgmn. Nhưdvlxng …

Đvfwroạeiccn trầgortm giọoektng nhìoektn Vâogwln Dậrcapt Long nókjyai tiếtvhlp:

- Dùxghu thếtvhloolco thìoekt Long đsadpogwlyipfng làoolcsbvfn chủsbvf Chívmurnh Nghĩyomya Môsbvfn, nếtvhlu quảoysr đsadpúiwzmng nhưdvlx lờuxzfi đsadpxeaxn củsbvfa Ôiwzmn sưdvlx gia, Thanh Dưdvlxơwpgmng Lãavmonh thậrcapt sựczeq gặoysrp tai họoekta đsadpcuhmm máxeaxu thìoektcdwqn giảoysri quyếtvhlt thếtvhloolco?

ogwln Dậrcapt Long nghiêcdwqm giọoektng:

- Nếtvhlu nhưdvlx việogwlc đsadpãavmo xảoysry ra rồlsidi, dĩyomy nhiêcdwqn làoolc phảoysri mai táxeaxng kẻxhju chếtvhlt, cứzkwou chữlonya vàoolc an ủsbvfi ngưdvlxuxzfi bịvmur thưdvlxơwpgmng, còfnfjn nhưdvlx sựczeq việogwlc đsadpang xảoysry ra thìoekt phảoysri cốunic gắhftsng bảoysro toàoolcn thựczeqc lựczeqc, giảoysri cứzkwou nhữlonyng ngưdvlxuxzfi còfnfjn sốunicng vàoolc chuyểquron đsadpếtvhln nơwpgmi an toàoolcn kháxeaxc, chờuxzf khi tiểqurou đsadpogwl vềczeq đsadpếtvhln hẵlsidng nghịvmuroolcn lưdvlxơwpgmng sáxeaxch!

Triểquron Ngọoektc Mai vẻxhju mặoysrt nặoysrng nềczeq gậrcapt đsadpgortu:

- Cứzkwo quyếtvhlt đsadpvmurnh nhưdvlx vậrcapy … thôsbvfi, đsadpquro tỷsnlm tỷsnlmdvlxqurong dẫcuhmn xuốunicng dưdvlxquroi …

Đvfwroạeiccn vỗavmo nhẹeiccoolco cổtvhl chim bằxhoyng, dẫcuhmn trưdvlxquroc lao nhanh xuốunicng, vàoolc tấfnfjt cảoysr nhữlonyng con kháxeaxc cũyipfng liềczeqn nốunici đsadpsbvfi nhau theo sau.

Vừoista qua khỏltvdi tầgortng mâogwly trắhftsng, cảoysrnh vậrcapt bêcdwqn dưdvlxquroi lậrcapp tứzkwoc lạeicci hiệogwln rõunic ra, nhữlonyng thấfnfjy lũyipf thứzkwou ưdvlxng kia vẫcuhmn bay lưdvlxwpgmn trêcdwqn khu rừoistng, thi nhau lao xuốunicng tấfnfjn côsbvfng.

Chim bằxhoyng lao xuốunicng nhanh nhưdvlx sao sa, thoáxeaxng chốunicc đsadpãavmo xuốunicng đsadpếtvhln hàoolcng ngàoolcn trưdvlxwpgmng, chỉaxccfnfjn cáxeaxch mặoysrt đsadpfnfjt chừoistng năoektm sáxeaxu mưdvlxơwpgmi trưdvlxwpgmng, Vâogwln Dậrcapt Long bèeuhwn nắhftsm chặoysrt tay Quan Sơwpgmn Phụhepgng, quáxeaxt khẽkbyo mộyomyt tiếtvhlng tung mìoektnh khỏltvdi lưdvlxng chim bằxhoyng, nhẹeicc nhàoolcng rơwpgmi xuốunicng đsadpfnfjt.

wpgmi chàoolcng hạeicc xuốunicng cáxeaxch lũyipf thứzkwou ưdvlxng khôsbvfng xa lắhftsm, nêcdwqn lậrcapp tứzkwoc bịvmur chúiwzmng pháxeaxt hiệogwln hai con kêcdwqu lêcdwqn mộyomyt tiếtvhlng inh ỏltvdi, vỗavmoxeaxnh lao tớquroi ngay.

ogwln Dậrcapt Long tứzkwoc giậrcapn tay tráxeaxi vung lêcdwqn, mộyomyt mũyipfi áxeaxnh huyếtvhlt tiễxggun lậrcapp tứzkwoc bay vúiwzmt ra, Quan Sơwpgmn Phụhepgng cũyipfng chẳdozzng chậrcapm trễxggu, lẹeiccoolcng cung tay phókjyang ra mộyomyt chỉaxcc

yipf thứzkwou ưdvlxng tuy to lớquron hung hãavmon, song cũyipfng chẳdozzng thểquro chịvmuru nổtvhli “áxeaxnh huyếtvhlt tiễxggun” củsbvfa Vâogwln Dậrcapt Long cùxghung “Dung Kim Chỉaxcc” củsbvfa Quan Sơwpgmn Phụhepgng.

Chỉaxcc nghe “phậrcapp, phậrcapp” hai tiếtvhlng, hai con thứzkwou lậrcapp tứzkwoc rơwpgmi xuốunicng đsadpfnfjt chếtvhlt ngay.

ogwln Dậrcapt Long vàoolc Quan Sơwpgmn Phụhepgng xuốunicng đsadpfnfjt sáxeaxt ưdvlxng xảoysry ra rấfnfjt nhanh chókjyang, hai con thứzkwou ưdvlxng chếtvhlt rồlsidi mớquroi thấfnfjy Song Hồlsidoolc Đvfwryomyc Mãavmong cùxghung xuốunicng đsadpếtvhln mặoysrt đsadpfnfjt.

Ngưdvlxquroc lêcdwqn nhìoektn đsadpàoolcn chim bằxhoyng đsadpãavmo bay trởjwgpcdwqn khôsbvfng, Triểquron Ngọoektc Mai vàoolc mọoekti ngưdvlxuxzfi ngồlsidi trêcdwqn lưdvlxng chim vẫcuhmy tay từoist biệogwlt, thoáxeaxng chốunicc đsadpãavmo khuấfnfjt vàoolco trong mâogwly mấfnfjt dạeiccng.

ogwln Dậrcapt Long chẳdozzng chúiwzmt chầgortn chừoist, nắhftsm tay Quan Sơwpgmn Phụhepgng lao vềczeq phívmura đsadpàoolcn thứzkwou ưdvlxng đsadpang tấfnfjn côsbvfng, nhưdvlxng Quan Sơwpgmn Phụhepgng lạeicci khôsbvfng chịvmuru cấfnfjt bưdvlxquroc vàoolckjyai:

- Hãavmoy khoan đsadpãavmo!

ogwln Dậrcapt Long chưdvlxng hửbmvhng:

- Phụhepgng muộyomyi do dựczeqoekt vậrcapy?

Quan Sơwpgmn Phụhepgng trầgortm ngâogwlm:

- Lũyipf thứzkwou ưdvlxng nàoolcy lẽkbyo ra khôsbvfng thểqurokjyawpgmi đsadpâogwly, lai lịvmurch củsbvfa chúiwzmng thậrcapt đsadpáxeaxng ngờuxzf, hơwpgmn nữlonya chúiwzmng lạeicci tớquroi tấfnfjp tấfnfjn côsbvfng Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx, vấfnfjn đsadpczeq chẳdozzng phảoysri đsadpơwpgmn giảoysrn …

ogwln Dậrcapt Long thoáxeaxng nhívmuru màoolcy:

- Ýcuhm Phụhepgng muộyomyi muốunicn nókjyai làoolcyipf thứzkwou ưdvlxng nàoolcy nhấfnfjt đsadpvmurnh cókjya ngưdvlxuxzfi đsadpiềczequ khiểquron phảoysri khôsbvfng?

Quan Sơwpgmn Phụhepgng gậrcapt đsadpgortu:

- Đvfwriềczequ ấfnfjy rấfnfjt làoolcunicoolcng, nhưdvlxng đsadpáxeaxng ngờuxzfoolc tạeicci sao khôsbvfng thấfnfjy cókjya ngưdvlxuxzfi?

ogwln Dậrcapt Long trầgortm ngâogwlm:

- Theo ýmttc Phụhepgng muộyomyi thìoekt sao?

- Chúiwzmng ta hãavmoy tiêcdwqu diệogwlt lũyipf thứzkwou ưdvlxng nàoolcy trưdvlxquroc đsadpãavmo!

ogwln Dậrcapt Long nhẹeicc gậrcapt đsadpgortu, bởjwgpi đsadpókjya quảoysroolc mộyomyt biệogwln pháxeaxp tốunici ưdvlxu hơwpgmn hếtvhlt, nếtvhlu khôsbvfng diệogwlt trừoistyipf thứzkwou ưdvlxng thìoektoolcnh tung củsbvfa họoekthftst sẽkbyo dễxgguoolcng bịvmur bạeicci lộyomy, nếtvhlu nhưdvlxkjyadvlxuxzfng đsadpvmurch mai phụhepgc gầgortn đsadpâogwly thìoekt hậrcapu quảoysr thậrcapt khókjyadvlxuxzfng đsadpưdvlxwpgmc.

Thếtvhl nhưdvlxng, bởjwgpi Vâogwln Dậrcapt Long vàoolc Quan Sơwpgmn Phụhepgng đsadpãavmo hạeiccxeaxt hai con hung ưdvlxng nêcdwqn khiếtvhln cho năoektm con còfnfjn lạeicci chỉaxccdvlxwpgmn vòfnfjng trêcdwqn cao năoektm sáxeaxu mưdvlxơwpgmi trưdvlxwpgmng, khôsbvfng dáxeaxm hạeicc thấfnfjp nữlonya.

ogwln Dậrcapt Long chau màoolcy nókjyai:

- Lũyipfiwzmc sanh nàoolcy thậrcapt quáxeax tinh ranh, vậrcapy ta biếtvhlt làoolcm sao đsadpâogwly?

Quan Sơwpgmn Phụhepgng chau chặoysrt màoolcy liễxgguu, nhấfnfjt thờuxzfi cũyipfng vôsbvf kếtvhl khảoysr thi.

Song Hồlsid đsadpúiwzmng cạeiccnh gãavmoi tai hồlsidi lâogwlu, bỗavmong cókjya tiếtvhlng nókjyai:

- Lãavmoo nôsbvfkjya ýmttc kiếtvhln nàoolcy, chẳdozzng hay …

Quan Sơwpgmn Phụhepgng hiểqurou rõunic Song Hồlsid rấfnfjt tinh khôsbvfn nhanh trívmur, bèeuhwn vộyomyi giụhepgc:

- Vậrcapy hãavmoy nókjyai mau đsadpi!

Song Hồlsid đsadpưdvlxa tay chỉaxcc quanh:

- Nơwpgmi đsadpâogwly cỏltvdogwly um tùxghum, nếtvhlu chúiwzmng ta phókjyang hỏltvda chắhftsc chắhftsn sẽkbyo khókjyai bay rợwpgmp trờuxzfi, chẳdozzng nhữlonyng khiếtvhln lũyipfiwzmc sanh kia sợwpgmavmoi bỏltvd đsadpi, màoolcxghu cho cókjyadvlxuxzfng đsadpvmurch mai phụhepgc thìoektyipfng khókjya thểquro pháxeaxt hiệogwln đsadpưdvlxwpgmc hàoolcnh tung củsbvfa chúiwzmng ta.

Quan Sơwpgmn Phụhepgng đsadpưdvlxa mắhftst nhìoektn Vâogwln Dậrcapt Long nókjyai:

- Cáxeaxch đsadpfnfjy cũyipfng hay đsadpfnfjy!

ogwln Dậrcapt Long chau màoolcy:

- Việogwlc phókjyang hỏltvda đsadpunict rừoistng mặoysrc dùxghu chẳdozzng kháxeaxc nàoolco hàoolcnh vi củsbvfa bọoektn lụhepgc lâogwlm cưdvlxuxzfng đsadpeicco, nhưdvlxng trong lúiwzmc nàoolcy cũyipfng cókjya thểquro kểquro đsadpưdvlxwpgmc làoolc mộyomyt ýmttc kiếtvhln hay.

Quan Sơwpgmn Phụhepgng cưdvlxuxzfi ngọoektt ngàoolco:

- Vậrcapy thìoekt chúiwzmng ta hãavmoy tiếtvhln hàoolcnh ngay …

Đvfwroạeiccn quay sang Đvfwryomyc Mãavmong vàoolc Song Hồlsidkjyai tiếtvhlp:

- Hai ngưdvlxuxzfi hay mau phókjyang hỏltvda đsadpi rồlsidi trởjwgp vềczeq đsadpâogwly ngay!

Song Hồlsid vẻxhju đsadphftsc ýmttc nắhftsm tay Đvfwryomyc Mạeiccng nókjyai:

- Ta đsadpi mau …

Thếtvhl rồlsidi hai ngưdvlxuxzfi liềczeqn phókjyang nhanh đsadpi, chẳdozzng bao lâogwlu đsadpãavmo thấfnfjy cókjya ba nơwpgmi bốunicc lửbmvha trêcdwqn đsadpgortu giókjya, vàoolc rồlsidi lậrcapp tứzkwoc rựczeqc cháxeaxy vàoolc lan nhanh ra theo chiềczequ giókjya.

Đvfwryomyc Mãavmong vàoolc Song Hồlsidoolcnh đsadpyomyng rấfnfjt nhanh, ngay khi lửbmvha khókjyai chưdvlxa lan rộyomyng đsadpãavmo quay trởjwgp vềczeq, đsadpếtvhln trưdvlxquroc mặoysrt Vâogwln Dậrcapt Long vàoolc Quan Sơwpgmn Phụhepgng hốunici hảoysrkjyai:

- Chúiwzmng ta hãavmoy mau đsadpi cứzkwou Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx mau!

Thếtvhloolc bốunicn ngưdvlxuxzfi liềczeqn len lỏltvdi phókjyang đsadpi trong rừoistng, nhắhftsm nơwpgmi lũyipf thứzkwou ưdvlxng đsadpãavmo tấfnfjn côsbvfng khi nãavmoy tiếtvhln tớquroi.

Trong rừoistng đsadpgorty núiwzmi đsadpáxeax lởjwgpm chởjwgpm rấfnfjt khókjya đsadpi, qua hơwpgmn bốunicn mưdvlxơwpgmi trưdvlxwpgmng màoolc chẳdozzng thấfnfjy bókjyang dáxeaxng Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx đsadpâogwlu cảoysr.

ogwln Dậrcapt Long hếtvhlt sứzkwoc nókjyang ruộyomyt, chau màoolcy nókjyai:

- Khi nãavmoy rõunicoolcng thấfnfjy lũyipfiwzmc sanh kia tấfnfjn côsbvfng vềczeq phívmura nàoolcy, tạeicci sao tựczeqavmoy giờuxzfyipfng chưdvlxa thấfnfjy chúiwzmt dấfnfju vếtvhlt nàoolco cảoysr

Bỗavmong, Đvfwryomyc Mãavmong trỏltvd tay nókjyai:

- Tiểqurou thưdvlxavmoy xem kìoekta …

Mọoekti ngưdvlxuxzfi liềczeqn theo hưdvlxqurong chỉaxcc củsbvfa Đvfwryomyc Mãavmong, thìoekt ra làoolcxeaxc củsbvfa mộyomyt con chim bằxhoyng, rõunicoolcng làoolc con màoolc Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx đsadpãavmodvlxbajmi.

ogwln Dậrcapt Long bưdvlxquroc vộyomyi tớquroi, chỉaxcc thấfnfjy xung quanh rơwpgmi đsadpgorty lôsbvfng vũyipf, trêcdwqn đsadpôsbvfi cáxeaxnh vàoolc châogwln con chim bằxhoyng đsadpczequ cókjya vếtvhlt thưdvlxơwpgmng trívmur mạeiccng ởjwgpwpgmi cổtvhl, vếtvhlt máxeaxu đsadpgortm đsadpìoekta, cảoysr cổtvhl họoektng đsadpczequ bịvmurkjyang vuốunict củsbvfa thứzkwou ưdvlxng càoolco náxeaxt.

Quan Sơwpgmn Phụhepgng vộyomyi vãavmokjyai:

- Đvfwrãavmo pháxeaxt hiệogwln xáxeaxc chim bằxhoyng thìoekt Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx hẳdozzn ởjwgp gầgortn đsadpâogwly thôsbvfi!

Thếtvhloolc bốunicn ngưdvlxuxzfi liềczeqn tứzkwoc chia nhau lùxghung sụhepgc trong phạeiccm vi mưdvlxuxzfi trưdvlxwpgmng.

ogwln Dậrcapt Long nókjyang lòfnfjng nhưdvlx lửbmvha đsadpunict chẳdozzng rõunic Thanh Dưdvlxơwpgmng Lãavmonh đsadpãavmo xảoysry ra tai biếtvhln gìoekt, xui khiếtvhln giữlonya đsadpưdvlxuxzfng lạeicci gặoysrp lũyipf hung ưdvlxng nàoolcy …

Bỗavmong nghe Đvfwryomyc Mãavmong kêcdwqu to:

- Đvfwrâogwly rồlsidi đsadpãavmooektm đsadpưdvlxwpgmc thi thểquro củsbvfa lãavmoo hòfnfja thưdvlxwpgmng rồlsidi …

ogwln Dậrcapt Long giậrcapt mìoektnh kinh hãavmoi vộyomyi lầgortn theo tiếtvhlng phókjyang nhanh tớquroi, quảoysr thấfnfjy Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx hai mắhftst nhắhftsm nghiềczeqn nằxhoym sókjyang soàoolci trong vũyipfng máxeaxu, khôsbvfng hềczeq đsadpyomyng đsadprcapy.

Quan Sơwpgm Phụhepgng vàoolc Song Hồlsidyipfng đsadpếtvhln nơwpgmi, Vâogwln Dậrcapt Long vộyomyi cúiwzmi xuốunicng xem xéyomyt thưdvlxơwpgmng thếtvhl củsbvfa Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx.

Nhữlonyng thấfnfjy khắhftsp ngưdvlxuxzfi củsbvfa lãavmoo hòfnfja thưdvlxwpgmng đsadpgorty thưdvlxơwpgmng tívmurch, chiếtvhlc tăoektng bàoolco ráxeaxch bưdvlxơwpgmm, thảoysry đsadpczequ do mókjyang vuốunict củsbvfa hung ưdvlxng gâogwly ra, trưdvlxquroc ngựczeqc sau lưdvlxng, trêcdwqn mặoysrt vàoolc tứzkwo chi đsadpczequ nhầgorty nhụhepga máxeaxu tưdvlxơwpgmi.

Quan Sơwpgmn Phụhepgng khẽkbyo hỏltvdi:

- Ôiwzmng ấfnfjy … đsadpãavmo chếtvhlt rồlsidi ưdvlx?

ogwln Dậrcapt Long lắhftsc đsadpgortu:

- Tim chưdvlxa ngừoistng đsadprcapp, hơwpgmi thởjwgpavmoy còfnfjn, cókjya đsadpiềczequ làoolc … thưdvlxơwpgmng thếtvhl quáxeax nặoysrng, e rằxhoyng khókjya chịvmuru đsadpczeqng đsadpưdvlxwpgmc bao lâogwlu nữlonya!

Thìoekt ra cáxeaxc vếtvhlt thưdvlxơwpgmng nơwpgmi trưdvlxquroc ngựczeqc vàoolc sau lưdvlxng củsbvfa Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx đsadpãavmo bịvmur thủsbvfng đsadpếtvhln nộyomyi phủsbvf, thưdvlxơwpgmng thếtvhl nặoysrng đsadpếtvhln vậrcapy khôsbvfng thểqurooolco giúiwzmp ôsbvfng vậrcapn côsbvfng đsadpiềczequ tứzkwoc đsadpưdvlxwpgmc nữlonya.

Quan Sơwpgmn Phụhepgng chau màoolcy:

- Vậrcapy làoolc sao đsadpâogwly? Cókjya thểquro đsadpưdvlxa ôsbvfng ấfnfjy vềczeq Thanh Dưdvlxơwpgmng Lãavmonh chăoektng?

ogwln Dậrcapt Long lắhftsc đsadpgortu:

- Cókjya lẽkbyo khôsbvfng đsadpưdvlxwpgmc, theo nhưdvlx thưdvlxơwpgmng thếtvhl củsbvfa ôsbvfng ấfnfjy, cókjya thểquro sốunicng thêcdwqm đsadpưdvlxwpgmc mộyomyt giờuxzf nữlonya đsadpãavmooolc kỳgortvmurch rồlsidi, làoolcm sao cókjya thểquro chịvmuru đsadpczeqng đsadpưdvlxwpgmc sựczeq dằxhoyn xókjyac khi bay trêcdwqn khôsbvfng …

Đvfwroạeiccn trầgortm giọoektng thởjwgpoolci, nókjyai tiếtvhlp:

- Đvfwrlsidng thờuxzfi chúiwzmng ta đsadpãavmo quêcdwqn mấfnfjt mộyomyt vấfnfjn đsadpczeq, khókjyai lửbmvha mịvmurt mùxghu thếtvhloolcy chẳdozzng nhữlonyng khiếtvhln cho lũyipf hung ưdvlxng sợwpgmavmoi bỏltvd đsadpi, màoolc cảoysr chim bằxhoyng cũyipfng khôsbvfng dáxeaxm bay xuốunicng nữlonya …

Quan Sơwpgmn Phụhepgng dậrcapm châogwln:

- Đvfwrúiwzmng rồlsidi, cókjya lẽkbyo chúiwzmng ta khôsbvfng nêcdwqn phókjyang hỏltvda …

Song Hồlsid rụhepgt rèeuhw xen lờuxzfi:

- Khôsbvfng phókjyang hỏltvda thìoektyipfng vậrcapy thôsbvfi, cókjya mộyomyt vấfnfjn đsadpczeq cảoysr Cung chủsbvfoolc tiểqurou thưdvlx đsadpczequ khôsbvfng nghĩyomy tớquroi, hai con chim bằxhoyng chẳdozzng thểqurooolco chuyêcdwqn chởjwgp đsadpưdvlxwpgmc năoektm ngưdvlxuxzfi.

ogwln Dậrcapt Long cũyipfng dậrcapm châogwln:

- Đvfwrúiwzmng rồlsidi, dùxghu Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx khôsbvfng thọoekt thưdvlxơwpgmng trầgortm trọoektng đsadpếtvhln mứzkwoc đsadpyomyoolcy thìoekt chúiwzmng ta cũyipfng chẳdozzng thểqurooolco cưdvlxbajmi chim bằxhoyng màoolc đsadpi.

Quan Sơwpgmn Phụhepgng thởjwgp hắhftst ra mộyomyt hơwpgmi dàoolci:

- Giờuxzfcdwqn tívmurnh sao đsadpâogwly?

ogwln Dậrcapt Long băoektn khoăoektn:

- Cókjya lẽkbyo đsadpàoolcnh phảoysri giảoysri quyếtvhlt xong việogwlc củsbvfa Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx rồlsidi hẵlsidng đsadpvmurnh liệogwlu thôsbvfi!

Sởjwgpyomy chàoolcng nókjyai vậrcapy làoolcoekt nghĩyomy Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx chắhftsc chắhftsn sẽkbyo chếtvhlt, đsadpàoolcnh phảoysri chờuxzf cho ôsbvfng xuôsbvfi tay nhắhftsm mắhftst vàoolc lửbmvha khókjyai tiêcdwqu tan rồlsidi bốunicn ngưdvlxuxzfi hẵlsidng cưdvlxbajmi chim bằxhoyng ra đsadpi.

Tấfnfjt nhiêcdwqn Quan Sơwpgmn Phụhepgng cũyipfng hiểqurou ýmttc chàoolcng, nhưdvlxng chẳdozzng tiệogwln nókjyai ra, chỉaxcc lẳdozzng lặoysrng đsadpzkwong nhìoektn Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx.

ogwln Dậrcapt Long lòfnfjng se thắhftst, kềczeq tai Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx khẽkbyo gọoekti:

- Lãavmoo thiềczeqn sưdvlx … lãavmoo thiềczeqn sưdvlx

Gọoekti đsadpếtvhln lầgortn thứzkwo ba Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx mớquroi bậrcapt lêcdwqn tiếtvhlng rêcdwqn khẽkbyo, chầgortm chậrcapm mởjwgp mắhftst, giọoektng yếtvhlu ớqurot nókjyai:

- A Di Đvfwràoolc Phậrcapt! Lãavmoo nạeiccp … sao thếtvhloolcy?

Mọoekti ngưdvlxuxzfi khôsbvfng khỏltvdi kinh ngạeiccc trưdvlxquroc tiềczeqm lựczeqc thâogwlm hậrcapu củsbvfa Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx, thìoekt ra Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx tuy nộyomyi lựczeqc vàoolc ngoạeicci lựczeqc đsadpczequ kéyomym xa Vâogwln Dậrcapt Long, nhưdvlxng nhờuxzfoolc thâogwln nguyêcdwqn dưdvlxơwpgmng, cảoysr đsadpuxzfi tu luyệogwln trong phậrcapt môsbvfn, chưdvlxa từoistng pháxeax sắhftsc giớquroi bao giờuxzf, nêcdwqn thưdvlxơwpgmng thếtvhl tuy nặoysrng, nhưdvlxng khôsbvfng giốunicng nhưdvlx ngưdvlxuxzfi kháxeaxc.

ogwln Dậrcapt Long liềczeqn dịvmuru giọoektng an ủsbvfi:

- Lãavmoo thiềczeqn sưdvlx đsadpãavmo bịvmuryipf thứzkwou ưdvlxng tấfnfjn côsbvfng …

Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx chợwpgmt nhớquro ra kêcdwqu lêcdwqn:

- Phảoysri rồlsidi! Thứzkwou ưdvlxng.. lũyipf áxeaxc ưdvlxng củsbvfa Mậrcapt Tôsbvfng …

ogwln Dậrcapt Long kinh ngạeiccc:

- Lãavmoo thiềczeqn sưdvlxkjyai gìoekt … chảoysr lẽkbyoavmoo thiềczeqn sưdvlx biếtvhlt lai lịvmurch củsbvfa lũyipf thứzkwou ưdvlxng nàoolcy ưdvlx?

Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx thởjwgpoolco hểquron mộyomyt hồlsidi mớquroi đsadpáxeaxp:

- Hãavmoy giúiwzmp lãavmoo nạeiccp lấfnfjy … Báxeaxch Thảoysro Bảoysro Mệogwlnh Đvfwrơwpgmn … ởjwgp trong túiwzmi áxeaxo trưdvlxquroc ngựczeqc …

ogwln Dậrcapt Long liềczeqn thòfnfj tay vàoolco ngựczeqc ôsbvfng, quảoysr thấfnfjy cókjya mộyomyt chiếtvhlc lọoekt ngọoektc, bêcdwqn trong chỉaxcckjya mộyomyt hoàoolcn thuốunicc màoolcu vàoolcng to cỡbajm tráxeaxi nhãavmon lồlsidng.

Chàoolcng đsadpoysrt lêcdwqn lòfnfjng bàoolcn tay nókjyai:

- Lãavmoo thiềczeqn sưdvlx hoàoolcn thuốunicc nàoolcy phảoysri khôsbvfng?

Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx hấfnfjp tấfnfjp run giọoektng nókjyai:

vfwrúiwzmng rồlsidi, đsadpókjyaoolc tháxeaxnh dưdvlxwpgmc đsadpiềczequ thưdvlxơwpgmng củsbvfa Phậrcapt môsbvfn, hãavmoy giúiwzmp lãavmoo nạeiccp uốunicng vàoolco mau!

ogwln Dậrcapt Long liềczeqn cởjwgpi túiwzmi nưdvlxquroc bêcdwqn hôsbvfng xuốunicng, bỏltvd hoàoolcn thuốunicc vàoolco miệogwlng Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx, rồlsidi đsadpqurodvlxquroc cho ôsbvfng uốunicng vàoolco.

Hoàoolcn thuốunicc quảoysroolc thầgortn diệogwlu, chỉaxcc uốunicng vàoolco trong chốunicc láxeaxt đsadpãavmo thấfnfjy tinh thầgortn Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx hồlsidi phụhepgc kháxeax nhiềczequ.

ogwln Dậrcapt Long nhẹeicc ngưdvlxuxzfi quan tâogwlm hỏltvdi:

-Lãavmoo thiềczeqn sưdvlx đsadpãavmo khỏltvde hơwpgmn chưdvlxa?

Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlxdvlxuxzfi ảoysro nãavmoo:

- Lãavmoo nạeiccp tựczeq biếtvhlt thưdvlxơwpgmng thếtvhl trầgortm trọoektng, Báxeaxch Thảoysro Bảoysro Mệogwlnh Đvfwrơwpgmn nàoolcy khôsbvfng phảoysri thậrcapt sựczeqkjya thểquro bảoysro toàoolcn đsadpưdvlxwpgmc sinh mạeiccng, màoolc chỉaxcckjya thểquroyomyo dàoolci đsadpưdvlxwpgmc hơwpgmi thởjwgp củsbvfa lãavmoo nạeiccp thêcdwqm mộyomyt thờuxzfi gian ngắhftsn màoolc thôsbvfi.

Đvfwroạeiccn lạeicci nhắhftsm mắhftst vàoolc chầgortm chậrcapm vậrcapn côsbvfng cho thuốunicc lan đsadpczequ.

ogwln Dậrcapt Long đsadpzkwong cạeiccnh nókjyang lòfnfjng chờuxzf đsadpwpgmi:

Chừoistng nửbmvha tuầgortn tràoolc sau, Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx chầgortm chậrcapm mởjwgp mắhftst ra nókjyai:

- Cuộyomyc đsadpuxzfi lãavmoo nạeiccp đsadpãavmo sắhftsp kếtvhlt thúiwzmc, tốunici đsadpa chỉaxcc sốunicng đsadpưdvlxwpgmc mộyomyt giờuxzf nữlonya thôsbvfi …

ogwln Dậrcapt Long cưdvlxuxzfi thiểqurou nãavmoo:

- Thưdvlxơwpgmng thếtvhl củsbvfa lãavmoo thiềczeqn sưdvlx tuy trầgortm trọoektng, nhưdvlxng đsadpókjya chỉaxccoolc ngoạeicci thưdvlxơwpgmng … Lãavmoo thiềczeqn sưdvlx khôsbvfng nêcdwqn lo ngạeicci gìoekt cảoysr!

Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx thởjwgpoolci:

- Môsbvfn chủsbvf bấfnfjt tấfnfjt phảoysri an ủsbvfi lãavmoo nạeiccp, đsadpquroavmoo nạeiccp cho môsbvfn chủsbvf biếtvhlt vềczeqyipf áxeaxc ưdvlxng Mậrcapt Tôsbvfng …

Chưdvlxa dứzkwot lờuxzfi lạeicci thởjwgp hảoysro hểquron, ra chiềczequ hếtvhlt sứzkwoc mệogwlt nhọoektc.

ogwln Dậrcapt Long cau màoolcy:

- Lãavmoo thiềczeqn sưdvlx bảoysro chúiwzmng làoolc áxeaxc ưdvlxng Mậrcapt Tôsbvfng ởjwgpogwly Tạeiccng …

- Phảoysri, lúiwzmc đsadpgortu Mậrcapt Tôsbvfng đsadpãavmoxghung lũyipf áxeaxc ưdvlxng đsadpókjya đsadpquro truyềczeqn tin vàoolc canh phòfnfjng, vềczeq sau trong pháxeaxi Mậrcapt Tôsbvfng cókjya mộyomyt áxeaxc tăoektng Ba Đvfwra Hồlsidng đsadpãavmo tậrcapp trung nhữlonyng con thứzkwou ưdvlxng lạeicci, nuôsbvfi dạeiccy chúiwzmng trởjwgpcdwqn hếtvhlt sứzkwoc hung áxeaxc, thậrcapm chívmur dạeiccy chúiwzmng tàoolcn sáxeaxt nhâogwln loạeicci, ăoektn thịvmurt ngưdvlxuxzfi sốunicng …

ogwln Dậrcapt Long tiếtvhlp lờuxzfi:

- Chảoysr lẽkbyo trong pháxeaxi Mậrcapt Tôsbvfng khôsbvfng cókjya ai can thiệogwlp sao?

Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx thởjwgpoolci:

- Ba Đvfwra Hồlsidng làoolc mộyomyt hung tăoektng vôsbvfxghung xảoysro quyệogwlt, mặoysrc dùxghu trong pháxeaxi Mậrcapt Tôsbvfng cũyipfng cókjya cao tăoektng đsadpzkwong ra can thiệogwlp, nhưdvlxng đsadpczequ bịvmur y lẩquron tráxeaxnh khỏltvdi, vàoolc sau đsadpókjya mang theo rấfnfjt nhiềczequ áxeaxc ứzkwong bỏltvd trốunicn đsadpi nơwpgmi kháxeaxc, chẳdozzng rõunicsbvfng tívmurch …

ogwln Dậrcapt Long trầgortm ngâogwlm:

- Vậrcapy chívmurnh làoolc hung tăoektng Ba Đvfwra Hồlsidng nàoolcy đsadpãavmoxeaxc quáxeaxi rồlsidi.

Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx gậrcapt đsadpgortu:

- Ba Đvfwra Hồlsidng mang lũyipf áxeaxc ưdvlxng ra đsadpi đsadpãavmooektm mưdvlxơwpgmi năoektm biệogwlt vôsbvf âogwlm tívmurn, bâogwly giờuxzf chẳdozzng rõunic tạeicci sao bịvmuravmoo ma Quâogwln Trung Tháxeaxnh mua chuộyomyc?

- Lãavmoo thiềczeqn sưdvlxkjya thểquro khẳdozzng đsadpvmurnh Ba Đvfwra Hồlsidng đsadpãavmo bịvmur Quâogwln Trung Tháxeaxnh mua chuộyomyc ưdvlx?

- Chẳdozzng còfnfjn nghi ngờuxzfoekt nữlonya, bởjwgpi Quâogwln Trung Tháxeaxnh đsadpãavmo từoistng đsadpếtvhln Tâogwly Tạeiccng gặoysrp Ba Đvfwra Hồlsidng!

ogwln Dậrcapt Long lòfnfjng càoolcng thêcdwqm trĩyomyu nặoysrng, Ângxhm Dưdvlxơwpgmng Song Mịvmur, Ba Đvfwra Hồlsidng … nhữlonyng ma đsadpgortu đsadpãavmoquron tívmurch lâogwlu năoektm nàoolcy lạeicci lầgortn lưdvlxwpgmt bịvmur Quâogwln Trung Tháxeaxnh lôsbvfi kéyomyo ra.

Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx gắhftsng gưdvlxwpgmng nókjyai tiếtvhlp:

- Đvfwrâogwly làoolc … nơwpgmi nàoolco vậrcapy?

ogwln Dậrcapt Long quay đsadpgortu nhìoektn quanh, chỉaxcc thấfnfjy lửbmvha khókjyai mịvmurt mùxghu, chẳdozzng thểqurooolco phâogwln biệogwlt đsadpưdvlxwpgmc đsadpang ởjwgpwpgmi đsadpâogwlu.

Song Hồlsid bỗavmong cấfnfjt tiếtvhlng:

- Lãavmoo nôsbvf biếtvhlt, vìoektavmoo nôsbvf đsadpãavmo từoistng đsadpếtvhln nơwpgmi nàoolcy rồlsidi …

ogwln Dậrcapt Long vộyomyi nókjyai:

- Vậrcapy xin hãavmoy nókjyai mau đsadpi!

- Đvfwrâogwly làoolc Hoàoolci Dưdvlxơwpgmng Sơwpgmn, cáxeaxch Hàoolcng Châogwlu khôsbvfng đsadpếtvhln ngàoolcn dặoysrm!

Hảoysri Ngu thiềczeqn sưdvlx giậrcapt mìoektnh:

- Hoàoolci Dưdvlxơwpgmng Sơwpgmn! Mạeiccn Nam hay mạeiccn Bắhftsc vậrcapy?

Song Hồlsid vộyomyi đsadpáxeaxp:

- Mạeiccn Bắhftsc, cáxeaxch Phụhepgng Dưdvlxơwpgmng khôsbvfng đsadpgorty trăoektm dặoysrm!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.