Bạch Kiếm Linh Mã

Chương 60 : Lâm nguy gặp cứu tinh, độc thương bình phục

    trước sau   
nwvhsxvqo quảppdi đjktjúppding lànwvh khôlodzng biếinent võjwdelodzng, chẳsxvqng biếinent trálsdsnh néuzby, hứbxhwng trọgkfjn mộofilt chưzgafpyztng củiwcsa Nhạplesc Phụigaxng Linh, chỉqawp nghe “bìkdxznh” mộofilt tiếinenng, bànwvhsxvqo bịqhfj đjktjálsdsnh văhhntng ra ngoànwvhi cửynsea, rồxclgi thìkdxz khôlodzng còizqpn tiếinenng đjktjofilng nànwvho nữnzyqa.

Nhạplesc Phụigaxng Linh thởpyzt hắppdit ra mộofilt hơyknei dànwvhi, nózqzli:

- Giếinent mụigax giànwvhzgafy kểdqqbtqnbng nhưzgaf đjktjãsxvqlsdso đjktjưzgafiwcsc thùfbtl cho Vâebhhn Dậjyjyt Long phầkdxzn nànwvho.

Bỗfoojng nghe tiếinenng cưzgafiohni hăhhntng hắppdic vang lêoygzn:

- Mộofil Hoa, Nhạplesc côlodzzgafơykneng... hai ngưzgafơyknei chớjwdezqzl bốhqyhc đjktjxclgng, bấzgaft luậjyjyn lànwvhkdxz cứbxhwu Vâebhhn Dậjyjyt Long hay lànwvhkdxz bảppdin thâebhhn hai ngưzgafơyknei, hãsxvqy chấzgafp nhậjyjyn lờiohni đjktjeurv nghịqhfj củiwcsa lãsxvqo phu thìkdxz mớjwdei lànwvh thưzgafiwcsng sálsdsch.

Nhạplesc Phụigaxng Linh tứbxhwc giậjyjyn quálsdst:


- Lãsxvqo chớjwdeyknezgafpyztng, bọgkfjn tôlodzi khôlodzng mắppdic mưzgafu đjktjâebhhu.

Quâebhhn Trung Thálsdsnh cưzgafiohni ha hảppdi:

- Sựfooj thậjyjyt sẽnnzp chứbxhwng minh, lãsxvqo phu sẽnnzp lậjyjyp tứbxhwc chữnzyqa khỏxxvbi đjktjofilc thưzgafơykneng cho Vâebhhn Dậjyjyt Long, vànwvh bằgkfjng vànwvho thâebhhn phậjyjyn Huyếinent Bi tôlodzn chủiwcs củiwcsa lãsxvqo phu, trưzgafjwdec bao thuộofilc hạples Chízgpunh Nghĩlodza Đwxsdnwvhn cam đjktjoan khôlodzng lànwvhm tổivusn thưzgafơykneng đjktjếinenn tízgpunh mạplesng hai ngưzgafơyknei, nhưzgaf vậjyjyy hai ngưzgafơyknei hẳsxvqn lànwvh tin đjktjưzgafiwcsc chứbxhw?

Nhạplesc Phụigaxng Linh héuzbyt vang:

- Bấzgaft luậjyjyn lãsxvqo nózqzli gìkdxz bọgkfjn ta cũtqnbng chẳsxvqng tin!

Quâebhhn Trung Thálsdsnh ngưzgafng chốhqyhc lálsdst, đjktjoạplesn nózqzli:

- Vậjyjyy lànwvhlsdsc ngưzgafơyknei chấzgafp nhậjyjyn trơykne mắppdit nhìkdxzn Vâebhhn Dậjyjyt Long chếinent đjktji phảppdii khôlodzng?

Nhạplesc Phụigaxng Linh cưzgafiohni vang:

- Đwxsdúppding vậjyjyy. Vâebhhn Dậjyjyt Long khôlodzng thểdqqbnwvho sốhqyhng đjktjưzgafiwcsc nữnzyqa, thay vìkdxz sốhqyhng đjktjdqqbnwvhm nôlodz lệdqqb cho lãsxvqo thànwvh rằgkfjng chếinent đjktji còizqpn hơyknen. Ởxznwzgafjwdei suốhqyhi vànwvhng hẳsxvqn lànwvh y khôlodzng trálsdsch bọgkfjn ta đjktjâebhhu.

Tiếinenng nózqzli Quâebhhn Trung Thálsdsnh gầkdxzn hơyknen:

- Nhạplesc côlodzzgafơykneng nózqzli vậjyjyy nghĩlodza lànwvh sao?

Nhạplesc Phụigaxng Linh vẫfoncn cưzgafiohni vang:

- Nghĩlodza lànwvh sao lẽnnzp ra lãsxvqo phảppdii hiểdqqbu rấzgaft rõjwde, bọgkfjn ta hai ngưzgafiohni đjktjeurvu yêoygzu Vâebhhn Dậjyjyt Long, nhưzgafng lạplesi khôlodzng đjktjưzgafiwcsc cùfbtlng chànwvhng nêoygzn duyêoygzn chồxclgng vợiwcs, đjktjànwvhnh cùfbtlng chànwvhng xuốhqyhng dưzgafjwdei suốhqyhi vànwvhng cho trọgkfjn tìkdxznh trọgkfjn nghĩlodza...


Quâebhhn Trung Thálsdsnh lặivusng thinh hồxclgi lâebhhu.

Nhạplesc Phụigaxng Linh quay sang Tâebhhn Mộofil Hoa khẽnnzpzqzli:

- Xong rồxclgi, lãsxvqo ma ấzgafy cũtqnbng rấzgaft lànwvh say mêoygzebhhn Dậjyjyt Long, nhấzgaft đjktjqhfjnh thu y lànwvhm truyềeurvn nhâebhhn Huyếinent Bi đjktjiohni thứbxhw ba, chúppding ta cózqzl thểdqqb mặivusc cảppdi vớjwdei lãsxvqo ta đjktjzgafy.

ebhhn Mộofil Hoa gậjyjyt đjktjkdxzu:

- Nhưzgafng chúppding ta phảppdii thậjyjyn trọgkfjng đjktjeurv phòizqpng mớjwdei đjktjưzgafiwcsc, lãsxvqo ma nànwvhy xảppdio quyệdqqbt lắppdim.

Mộofilt hồxclgi sau, lạplesi nghe Quâebhhn Trung Thálsdsnh nózqzli:

- Cálsdsc ngưzgafơyknei hãsxvqy suy nghĩlodz kỹyqao, nghe theo lờiohni đjktjeurv nghịqhfj củiwcsa lãsxvqo phu tốhqyht hơyknen lànwvh khăhhntng khăhhntng giữnzyq ýnwvh kiếinenn củiwcsa cálsdsc ngưzgafơyknei tốhqyht hơyknen.

ebhhn Mộofil Hoa quálsdst to:

- Lãsxvqo ma khỏxxvbi phảppdii phízgpu lờiohni nữnzyqa vànwvhsxvqy rúppdit lui ra xa mau, bằgkfjng khôlodzng bọgkfjn ta sẽnnzp tứbxhwc khắppdic giếinent chếinent Vâebhhn Dậjyjyt Long rồxclgi tựfooj tuyệdqqbt ngay.

Quâebhhn Trung Thálsdsnh giọgkfjng cózqzl phầkdxzn hốhqyht hoảppding:

- Hãsxvqy khoan, cálsdsc ngưzgafơyknei khôlodzng nêoygzn lànwvhm vậjyjyy, hãsxvqy thưzgaf thảppdinwvh bảppdin thảppdio đjktjãsxvq.

Nhạplesc Phụigaxng Linh cao giọgkfjng:

- Chẳsxvqng còizqpn gìkdxz đjktjdqqbnwvhn thảppdio nữnzyqa cảppdi, bọgkfjn ta đjktjãsxvq nhấzgaft quyếinent hủiwcsy mìkdxznh, bànwvhn thảppdio cũtqnbng chỉqawplodz ízgpuch thôlodzi.


Quâebhhn Trung Thálsdsnh vộofili nózqzli:

- Lãsxvqo phu sẽnnzp cho ngưzgafiohni vànwvho chữnzyqa trịqhfj cho Vâebhhn Dậjyjyt Long ngay hoặivusc lànwvh đjktjưzgafa thuốhqyhc vànwvho, vìkdxzebhhn Dậjyjyt Long đjktjãsxvq trúppding phảppdii kịqhfjch đjktjofilc hồxclgng môlodzng (mồxclgng đjktjxxvb), khôlodzng còizqpn chịqhfju đjktjfoojng đjktjưzgafiwcsc bao lâebhhu nữnzyqa đjktjâebhhu.

Nhạplesc Phụigaxng Linh cưzgafiohni khảppdiy:

- Bổivusn côlodzzgafơykneng biếinent rồxclgi, nhưzgafng thuốhqyhc củiwcsa lãsxvqo...

Quâebhhn Trung Thálsdsnh cưzgafiohni tiếinenp lờiohni:

- Chẳsxvqng lẽnnzpsxvqo phu lạplesi hạplesi y hay sao. Nếinenu muốhqyhn hạplesi y thìkdxz chẳsxvqng còizqpn gìkdxz dễauuxyknen, chỉqawp cầkdxzn lãsxvqo phu hạples lệdqqbnh mộofilt tiếinenng, tấzgaft cảppdilsdsc ngưzgafơyknei sẽnnzp lậjyjyp tứbxhwc tálsdsng mạplesng ngay.

Nhạplesc Phụigaxng Linh cưzgafiohni khảppdiy:

- Đwxsdànwvhnh rằgkfjng lànwvh khôlodzng tálsdsng mạplesng, nhưzgafng ai cózqzl thểdqqb đjktjppdim bảppdio trong thuốhqyhc khôlodzng lànwvhm mêoygz thầkdxzn đjktjqhfjch chứbxhw?

Quâebhhn Trung Thálsdsnh thởpyztnwvhi:

- Nếinenu cálsdsc ngưzgafơyknei khôlodzng chịqhfju tin thìkdxz khózqzl quálsds.

Nhạplesc Phụigaxng Linh đjktjanh giọgkfjng:

- Đwxsdâebhhy vốhqyhn dĩlodznwvh mộofilt việdqqbc rấzgaft khózqzl, tốhqyht hơyknen lãsxvqo nêoygzn câebhhm miệdqqbng lạplesi vànwvhppdit đjktji.

oygzn ngoànwvhi im lặivusng, hiểdqqbn nhiêoygzn Quâebhhn Trung Thálsdsnh đjktjang phâebhhn vâebhhn lấzgafy lànwvhm khózqzl xửynse.


Nhạplesc Phụigaxng Linh khẽnnzpzqzli:

- Chúppding ta nêoygzn lànwvhm sao đjktjâebhhy?

ebhhn Mộofil Hoa chau mànwvhy:

- Theo tìkdxznh hìkdxznh nànwvhy chúppding ta cózqzl thểdqqb đjktje dọgkfja bằgkfjng tízgpunh mạplesng củiwcsa Vâebhhn Dậjyjyt Long mànwvhlodzng ra khỏxxvbi đjktjâebhhy, nhưzgafng ra khỏxxvbi đjktjâebhhy rồxclgi thìkdxz sao? Chúppding ta khôlodzng thểdqqbnwvho thoálsdst khỏxxvbi đjktjưzgafiwcsc sựfooj theo dõjwdei củiwcsa họgkfjnwvh chữnzyqa khỏxxvbi đjktjofilc thưzgafơykneng cho Vâebhhn Dậjyjyt Long...

zqzli đjktjếinenn đjktjózqzl, nghẹofiln ngànwvho khôlodzng nózqzli tiếinenp đjktjưzgafiwcsc nữnzyqa.

Nhạplesc Phụigaxng Linh bặivusm môlodzi:

- Vậjyjyy xem ra chúppding ta chỉqawpizqpn cálsdsch cùfbtlng chếinent vớjwdei Vâebhhn Dậjyjyt Long, ngoànwvhi ra khôlodzng còizqpn cálsdsch nànwvho hơyknen nữnzyqa.

ebhhn Mộofil Hoa nưzgafjwdec mắppdit lãsxvq chãsxvq, khẽnnzpzqzli:

- Sớjwdem muộofiln gìkdxztqnbng phảppdii vậjyjyy thôlodzi, chúppding ta chếinent đjktji lànwvh xong.

Nhạplesc Phụigaxng Linh cắppdin chặivust răhhntng, chầkdxzm chậjyjym từbyxr trong tay álsdso lấzgafy ra mộofilt ngọgkfjn chủiwcsy thủiwcs.

Hai hànwvhng nưzgafjwdec mắppdit rànwvhn rụigaxa, cùfbtlng đjktjưzgafa mắppdit nhìkdxzn nhau, Tâebhhn Mộofil Hoa nózqzli:

- Chúppding ta phảppdii giảppdii quyếinent Vâebhhn Dậjyjyt Long trưzgafjwdec rồxclgi tựfoojlsdst sau.

Nhạplesc Phụigaxng Linh gậjyjyt đjktjkdxzu:


- Đwxsdúppding vậjyjyy, mặivusc dùfbtl chúppding ta khôlodzng nêoygzn giếinent chànwvhng, nhưzgafng đjktjdqqb chànwvhng lọgkfjt vànwvho tay lãsxvqo ma kia thìkdxz hậjyjyu quảppdi lạplesi cànwvhng thêoygz thảppdim hơyknen, mai đjktjâebhhy dưzgafjwdei chốhqyhn suốhqyhi vànwvhng Vâebhhn Dậjyjyt Long nhấzgaft đjktjqhfjnh cũtqnbng sẽnnzplsdsn hậjyjyn chúppding ta.

Đwxsdoạplesn run rẩxclgy trao ngọgkfjn chủiwcsy thủiwcs cho Tâebhhn Mộofil Hoa vànwvhzqzli:

- Hoa muộofili, muộofili hạples thủiwcs đjktji...

ebhhn Mộofil Hoa lưzgafnzyqng lựfooj:

- Tiểdqqbu muộofili... khôlodzng hạples thủiwcs đjktjưzgafiwcsc đjktjâebhhu, Linh tỷuybs hạples thủiwcs đjktji.

Nhạplesc Phụigaxng Linh nghẹofiln ngànwvho:

- Tỷuybs tỷuybs... cũtqnbng khôlodzng thểdqqbnwvho hạples thủiwcs đjktjưzgafiwcsc.

Đwxsdoạplesn hai nànwvhng ôlodzm chầkdxzm lấzgafy nhau khózqzlc sưzgafjwdet mưzgafjwdet.

Bỗfoojng lạplesi nghe giọgkfjng nózqzli Quâebhhn Trung Thálsdsnh từbyxr xa vọgkfjng đjktjếinenn:

- Tứbxhw bộofilc Hồxclgng Hoànwvhng Lam Hắppdic đjktjâebhhu?

Lậjyjyp tứbxhwc cózqzl tiếinenng hôlodz vang:

- Chúppding lãsxvqo nôlodzzqzl mặivust.

- Cálsdsc ngưzgafơyknei hãsxvqy chia ra bốhqyhn phưzgafơykneng vịqhfj, nghiêoygzm mậjyjyt giálsdsm sálsdst nhữnzyqng ngưzgafiohni trong phòizqpng.

- Chúppding lãsxvqo nôlodz tuâebhhn mạplesng.

Nhạplesc Phụigaxng Linh ngưzgafng khózqzlc, khẽnnzpzqzli:

- Lãsxvqo ma ấzgafy chẳsxvqng rõjwdekdxz việdqqbc gìkdxz đjktjãsxvq bỏxxvb đjktji rồxclgi, đjktjâebhhy cózqzl lẽnnzpnwvh dịqhfjp may thoálsdst thâebhhn củiwcsa chúppding ta.

ebhhn Mộofil Hoa chau mànwvhy:

- Tứbxhw bộofilc Hồxclgng Hoànwvhng Lam Sắppdic nànwvhy nghe nghĩlodza phụigaxzqzli cũtqnbng rấzgaft lànwvh lợiwcsi hạplesi, đjktjãsxvq bịqhfj Quâebhhn Trung Thálsdsnh khốhqyhng chếinen bằgkfjng thuốhqyhc mêoygz, e thoálsdst thâebhhn cũtqnbng khózqzl.

Thốhqyht nhiêoygzn, ngoànwvhi cửynsea sổivuszqzl tiếinenng truyềeurvn âebhhm nózqzli:

- Nhịqhfj vịqhfjlodzzgafơykneng cózqzl nghe tiếinenng nózqzli lãsxvqo phu khôlodzng?

Nhạplesc Phụigaxng Linh vànwvhebhhn Mộofil Hoa đjktjeurvu đjktjãsxvq nghe rõjwde, hai nànwvhng cùfbtlng đjktjưzgafa mắppdit nhìkdxzn nhau. Nhạplesc Phụigaxng Linh cũtqnbng liềeurvn truyềeurvn âebhhm nózqzli:

- Cózqzl, tôlodzn giálsdsnwvh ai vậjyjyy?

Tiếinenng nózqzli kia mừbyxrng rỡnzyq:

- Lãsxvqo phu vốhqyhn lànwvh mộofilt trong năhhntm vịqhfj thiêoygzn tôlodzn trưzgafpyztng lãsxvqo củiwcsa Chízgpunh Nghĩlodza Đwxsdnwvhn, “Hắppdic Bálsdszgafơykneng” Quálsdsch Tâebhhm Dưzgaf, nhưzgafng hiệdqqbn đjktjãsxvq trởpyzt thànwvhnh bộofilc tùfbtlng củiwcsa Quâebhhn Trung Thálsdsnh.

Nhạplesc Phụigaxng Linh ngạplesc nhiêoygzn:

- Đwxsdiềeurvu ấzgafy thậjyjyt lànwvh lạples, tôlodzn giálsdszqzli rõjwdeyknen đjktjưzgafiwcsc chăhhntng?

“Hắppdic Bálsdszgafơykneng” Quálsdsch Tâebhhm Dưzgaf vộofili nózqzli:

- Quâebhhn Trung Thálsdsnh cựfoojc kỳzgaf hiểdqqbm álsdsc, trưzgafjwdec tiêoygzn dùfbtlng đjktjofilc thủiwcs hạples gụigaxc chúppding lãsxvqo phu, sau đjktjózqzl lạplesi cho uốhqyhng vànwvho thuốhqyhc di thầkdxzn dịqhfjch chízgpunwvhm mấzgaft đjktji bảppdin tízgpunh, hoànwvhn toànwvhn phụigaxc tùfbtlng mệdqqbnh lệdqqbnh củiwcsa y.

Nhạplesc Phụigaxng Linh lấzgafy lànwvhm lạples:

- Vậjyjyy sao tôlodzn giálsds vẫfoncn còizqpn tỉqawpnh tálsdso thếinennwvhy?

Hắppdic Bálsdszgafơykneng khẽnnzp thởpyztnwvhi:

- Vìkdxzppdic thiếinenu thờiohni lãsxvqo phu cózqzl ăhhntn mộofilt con cálsds chéuzbyp bạplesc ngànwvhn năhhntm, chízgpunh lànwvh khắppdic tinh củiwcsa loạplesi thuốhqyhc mêoygzzgafy, do đjktjózqzl đjktjãsxvq khôlodzng bịqhfj mấzgaft đjktji bảppdin tízgpunh, nhưzgafng vìkdxz mộofilt mìkdxznh côlodz thâebhhn khózqzl thểdqqbnwvhm gìkdxz đjktjưzgafiwcsc, đjktjànwvhnh phảppdii im lặivusng chờiohn đjktjiwcsi thờiohni cơykne.

- Vậjyjyy tôlodzn giálsds muốhqyhn gìkdxz?

- Chúppding ta hãsxvqy hợiwcsp tálsdsc tìkdxzm cálsdsch thoálsdst thâebhhn.

Nhạplesc Phụigaxng Linh cưzgafiohni ảppdio nãsxvqo:

- E chẳsxvqng dễauux đjktjâebhhu, nêoygzn biếinent Quâebhhn Trung Thálsdsnh thếinen lựfoojc hùfbtlng mạplesnh, Vâebhhn Dậjyjyt Long lạplesi đjktjang thọgkfj thưzgafơykneng, hy vọgkfjng thoálsdst thâebhhn thậjyjyt lànwvh mong manh.

- Lãsxvqo phu cózqzl thểdqqbkdxzm cálsdsch lấzgafy trộofilm thuốhqyhc giảppdii cứbxhwu chữnzyqa Vâebhhn Dậjyjyt Long trưzgafjwdec.

Nhạplesc Phụigaxng Linh ngẫfoncm nghĩlodz:

- Vậjyjyy... vậjyjyy... tôlodzn giálsdszqzl thểdqqb lấzgafy trộofilm thuốhqyhc giảppdii dễauuxnwvhng thếinen ưzgaf?

Hắppdic Bálsdszgafơykneng đjktjkdxzy tựfooj tin:

- Quâebhhn Trung Thálsdsnh đjktjãsxvq xem bọgkfjn nànwvhy lànwvh nhữnzyqng nôlodz bộofilc khôlodzng bao giờiohn bộofili phảppdin đjktjưzgafiwcsc nêoygzn khôlodzng hềeurvzqzl ýnwvh đjktjeurv phòizqpng, chỉqawp cầkdxzn lãsxvqo phu giởpyzt chúppdit kếinen mọgkfjn, nhấzgaft đjktjqhfjnh sẽnnzpzqzl thểdqqb lấzgafy đjktjưzgafiwcsc.

Nhạplesc Phụigaxng Linh phâebhhn vâebhhn do dựfooj. Tâebhhn Mộofil Hoa bèjyjyn tiếinenp lờiohni:

- Vậjyjyy thìkdxzlodzn giálsdssxvqy mau tìkdxzm cálsdsch lấzgafy thuốhqyhc đjktji, chúppding tôlodzi ởpyzt đjktjâebhhy chờiohn.

- Vâebhhng!

Hắppdic Bálsdszgafơykneng nózqzli xong, quảppdi nhiêoygzn lậjyjyp tứbxhwc phi thâebhhn phózqzlng đjktji.

Chờiohn Hắppdic Bálsdszgafơykneng đjktji xa, Nhạplesc Phụigaxng Linh mớjwdei hạples thấzgafp giọgkfjng nózqzli:

- Việdqqbc nànwvhy mạpleso hiểdqqbm quálsds, Hoa muộofili sao cózqzl thểdqqb tin lãsxvqo dễauuxnwvhng thếinennwvhy, nêoygzn biếinent Quâebhhn Trung Thálsdsnh vôlodzfbtlng quỷuybs quyệdqqbt, nếinenu đjktjâebhhy lànwvhzgafu kếinen củiwcsa lãsxvqo thìkdxz chúppding ta hálsds chẳsxvqng mắppdic lừbyxra ưzgaf?

ebhhn Mộofil Hoa khẽnnzp thởpyztnwvhi:

- Nghĩlodza phụigaxtqnbng từbyxrng nózqzli vớjwdei chúppding ta vềeurv Tứbxhw Nhạplesc Ngũtqnb Ma, họgkfj khôlodzng phảppdii lànwvh nhữnzyqng kẻzzov dễauux chịqhfju ngưzgafiohni sai khiếinenn, khi nãsxvqy Quâebhhn Trung Thálsdsnh đjktjãsxvq gọgkfji họgkfjnwvhlodz bộofilc, chứbxhwng tỏxxvb rấzgaft cózqzl khảppdihhntng lànwvh vậjyjyy. Hơyknen nữnzyqa, hoànwvhn cảppdinh củiwcsa chúppding ta hiệdqqbn giờiohn đjktjãsxvq đjktjếinenn mứbxhwc sơyknen cùfbtlng thủiwcsy tậjyjyn, dùfbtl khôlodzng muốhqyhn thìkdxz bắppdit buộofilc cũtqnbng phảppdii tin thôlodzi.

Nhạplesc Phụigaxng Linh chau mànwvhy:

- Nếinenu nhưzgaf trong thuốhqyhc giảppdii cózqzl thuốhqyhc di thầkdxzn dịqhfjch chízgpu thìkdxz sao?

- Chúppding ta phảppdii dựfoojzgpunh tìkdxznh huốhqyhng xấzgafu nhấzgaft, lúppdic Vâebhhn Dậjyjyt Long uốhqyhng thuốhqyhc, mặivusc dùfbtl khôlodzng thểdqqb phong bếinen huyệdqqbt đjktjpleso, nhưzgafng chúppding ta cózqzl thểdqqb kềeurv chủiwcsy thủiwcsnwvho nơyknei yếinenu hạplesi, nếinenu phálsdst giálsdsc cózqzl đjktjiềeurvu khálsdsc lạples thìkdxz lậjyjyp tứbxhwc hạpleslsdst ngay, sau đjktjózqzl chúppding ta tựfoojlsdst, thếinennwvh xong.

Nhạplesc Phụigaxng Linh nhẹofil gậjyjyt đjktjkdxzu:

- Xem ra cũtqnbng chỉqawp đjktjànwvhnh vậjyjyy mànwvh thôlodzi.

Thếinennwvh hai nànwvhng lẳsxvqng lặivusng chờiohn đjktjiwcsi, lòizqpng bồxclgn chồxclgn hồxclgi hộofilp đjktjếinenn cựfoojc đjktjofil.

Thờiohni gian chậjyjym chạplesp trôlodzi qua, bấzgaft giálsdsc mộofilt giờiohn đjktjãsxvq qua đjktji, lúppdic nànwvhy đjktjãsxvq quálsds canh hai, bốhqyhn bềeurv im phăhhntng phắppdic khôlodzng mộofilt tiếinenng đjktjofilng.

Đwxsdofilt nhiêoygzn cózqzl tiếinenng bưzgafjwdec châebhhn rấzgaft khẽnnzp đjktjếinenn gầkdxzn cửynsea sổivus, rồxclgi thìkdxz Hắppdic Bálsdszgafơykneng giọgkfjng kízgpuch đjktjofilng, truyềeurvn âebhhm nózqzli:

- Thuốhqyhc đjktjâebhhy, hãsxvqy đjktjózqzln lấzgafy.

Liềeurvn thấzgafy mộofilt cálsdsi gózqzli nhỏxxvbuzbym qua cửynsea sổivus, Nhạplesc Phụigaxng Linh vộofili đjktjưzgafa tay đjktjózqzln lấzgafy, mởpyzt ra xem chỉqawp thấzgafy mộofilt viêoygzn thuốhqyhc mànwvhu đjktjxxvb to cỡnzyq hộofilt nhãsxvqn lồxclgng.

Hai nànwvhng đjktjưzgafa mắppdit nhìkdxzn nhau, nhấzgaft thờiohni đjktjbxhwng thừbyxr ra tạplesi chỗfooj.

Chỉqawp nghe bêoygzn ngoànwvhi Hắppdic Bálsdszgafơykneng hốhqyhi hảppdizqzli:

- Đwxsdózqzl chízgpunh lànwvh thuốhqyhc chuyêoygzn giảppdii chấzgaft đjktjofilc hồxclgng môlodzng, tuyệdqqbt đjktjhqyhi khôlodzng lầkdxzm đjktjưzgafiwcsc đjktjâebhhu, hãsxvqy cho Vâebhhn Dậjyjyt Long uốhqyhng vànwvho đjktji.

Nhạplesc Phụigaxng Linh nózqzli:

- Đwxsdưzgafiwcsc rồxclgi, tôlodzn giálsdssxvqy chờiohn mộofilt lálsdst!

Hắppdic Bálsdszgafơykneng khẽnnzpzqzli:

- Sau khi Vâebhhn Dậjyjyt Long bìkdxznh phụigaxc, nhịqhfj vịqhfjlodzzgafơykneng đjktjqhfjnh hànwvhnh đjktjôlodzng thếinennwvho xin hãsxvqy bálsdso cho lãsxvqo phu biếinent trưzgafjwdec, lãsxvqo phu ởpyzt gầkdxzn bêoygzn cửynsea sổivus, chỉqawp cầkdxzn dùfbtlng truyềeurvn âebhhm nhậjyjyp mậjyjyt, lãsxvqo phu sẽnnzp nghe đjktjưzgafiwcsc ngay bấzgaft kỳzgafppdic nànwvho.

Dứbxhwt lờiohni lậjyjyp tứbxhwc cấzgaft bưzgafjwdec bỏxxvb đjktji, sau đjktjózqzl lạplesi nghe tiếinenng bưzgafjwdec châebhhn rậjyjym rịqhfjch vọgkfjng lêoygzn đjktji theo sau Hắppdic Bálsdszgafơykneng.

Nhạplesc Phụigaxng Linh quay lạplesi, đjktjưzgafa mắppdit nhìkdxzn Vâebhhn Dậjyjyt Long,khẽnnzpzqzli:

- Thậjyjyt sựfooj cho chànwvhng uốhqyhng viêoygzn thuốhqyhc nànwvhy ưzgaf?

ebhhn Mộofil Hoa quảppdi quyếinent gậjyjyt đjktjkdxzu:

- Chúppding ta bắppdit buộofilc phảppdii mạpleso hiểdqqbm, ngoànwvhi ra chẳsxvqng cózqzllsdsch nànwvho khálsdsc hơyknen.

Nhạplesc Phụigaxng Linh ngẫfoncm nghĩlodz mộofilt hồxclgi, đjktjoạplesn gậjyjyt đjktjkdxzu nózqzli:

- Thôlodzi đjktjưzgafiwcsc, tỷuybs tỷuybs cho chànwvhng uốhqyhng vànwvho, còizqpn Hoa muộofili hãsxvqy kềeurv dao ngay tim, khi cầkdxzn Hoa muộofili... khôlodzng đjktjưzgafiwcsc chùfbtln tay đjktjzgafy.

ebhhn Mộofil Hoa cắppdin chặivust răhhntng, cầkdxzm chủiwcsy thủiwcsoygz ngay vànwvho tim Vâebhhn Dậjyjyt Long, giọgkfjng run run nózqzli:

- Linh tỷuybs cho chànwvhng uốhqyhng đjktji.

Nhạplesc Phụigaxng Linh lạplesi thoálsdsng lưzgafnzyqng lựfooj, đjktjoạplesn vung tay vỗfoojnwvho huyệdqqbt kếinent hầkdxzu củiwcsa Vâebhhn Dậjyjyt Long, chànwvhng lậjyjyp tứbxhwc hálsds to miệdqqbng, Nhạplesc Phụigaxng Linh lẹofilnwvhng néuzbym viêoygzn thuốhqyhc vànwvho.

Chỉqawp nghe ựfoojc mộofilt tiếinenng, Vâebhhn Dậjyjyt Long đjktjãsxvq nuốhqyht chửynseng viêoygzn thuốhqyhc xuốhqyhng cổivus họgkfjng.

Hai nànwvhng hồxclgi hộofilp nhìkdxzn chốhqyht vànwvho chànwvhng. Lálsdst sau trong bụigaxng Vâebhhn Dậjyjyt Long vang lêoygzn tiếinenng kêoygzu rộofilt rộofilt.

Hai nànwvhng cànwvhng thêoygzm hồxclgi hộofilp, cálsdsnh tay phảppdii cầkdxzm chủiwcsy thủiwcs củiwcsa Tâebhhn Mộofil Hoa khôlodzng ngớjwdet run rẩxclgy.

Nhạplesc Phụigaxng Linh run giọgkfjng nózqzli:

- Hoa muộofili, tuyệdqqbt đjktjhqyhi khôlodzng đjktjưzgafiwcsc nhũtqnbn tay đjktjdqqb chànwvhng lọgkfjt vànwvho tay lãsxvqo ma Quâebhhn Trung Thálsdsnh, ba chúppding ta cùfbtlng chếinent bêoygzn nhau mớjwdei lànwvh kếinent cuộofilc tốhqyht nhấzgaft.

ebhhn Mộofil Hoa run rẩxclgy hơyknen, gậjyjyt đjktjkdxzu:

- Tiểdqqbu muộofili... biếinent rồxclgi.

lsdst sau chỉqawp thấzgafu mànwvhu xanh tízgpum trêoygzn mặivust Vâebhhn Dậjyjyt Long tan biếinenn dầkdxzn, hai nànwvhng hồxclgi hộofilp đjktjếinenn cựfoojc đjktjofil, thờiohni gian chừbyxrng nửynsea tuầkdxzn trànwvh lạplesi trôlodzi qua, bỗfoojng thấzgafy tay châebhhn Vâebhhn Dậjyjyt Long khẽnnzp đjktjofilng đjktjjyjyy, rồxclgi thìkdxz hai mắppdit từbyxr từbyxruzby mởpyzt.

nwvhn tay cầkdxzm chủiwcsy thủiwcs củiwcsa Tâebhhn Mộofil Hoa đjktjãsxvq ưzgafjwdet đjktjfoncm mồxclglodzi, giọgkfjng run run khẽnnzpzqzli:

- Long ca... Long ca... cózqzl nhậjyjyn ra muộofili khôlodzng?

Nhạplesc Phụigaxng Linh cũtqnbng run giọgkfjng nózqzli:

- Vâebhhn... Cung chủiwcs... hãsxvqy nózqzli đjktji...

ebhhn Dậjyjyt Long nhưzgaf đjktjkdxzu ózqzlc hãsxvqy còizqpn hỗfoojn loạplesn, vẫfoncn chưzgafa hiểdqqbu đjktjưzgafiwcsc nhữnzyqng gìkdxz đjktjãsxvq xảppdiy ra trưzgafjwdec mắppdit, chànwvhng lạplesi từbyxr từbyxr nhắppdim mắppdit.

Nhưzgafng lálsdst sau chànwvhng lạplesi mởpyzt mắppdit ra, môlodzi mấzgafp málsdsy toan nózqzli nhưzgafng chẳsxvqng thốhqyht nêoygzn lờiohni.

Hai nànwvhng rúppding đjktjofilng cõjwdei lòizqpng. Nhạplesc Phụigaxng Linh khẽnnzp chỉqawp tay vànwvho trálsdsn chànwvhng nózqzli:

- Vâebhhn Cung chủiwcs... khôlodzng nózqzli đjktjưzgafiwcsc ưzgaf?

Sau cùfbtlng Vâebhhn Dậjyjyt Long khẽnnzp cấzgaft tiếinenng nózqzli:

- Nhạplesc côlodzzgafơykneng... Hoa muộofili, sao hai ngưzgafiohni lạplesi ởpyzt đjktjâebhhy? Vâebhhn mỗfooj...

ebhhn Mộofil Hoa thởpyzt phànwvho mộofilt hơyknei dànwvhi, run tay cấzgaft ngọgkfjn chủiwcsy thủiwcsnwvho, lúppdic nànwvhy nànwvhng mớjwdei hay lòizqpng bànwvhn tay mìkdxznh ưzgafjwdet đjktjfoncm mồxclglodzi, cho dùfbtlebhhn Dậjyjyt Long cózqzl uốhqyhng vànwvho thuốhqyhc di thầkdxzn dịqhfjch chízgpu thìkdxznwvhng cũtqnbng chẳsxvqng thểdqqbnwvho hạples thủiwcs đjktjưzgafiwcsc.

ebhhn Mộofil Hoa mắppdit ngậjyjyp lệdqqb, nózqzli:

- Đwxsdofilc thưzgafơykneng Long ca đjktjãsxvq khỏxxvbi, nộofili côlodzng đjktjãsxvq khôlodzi phụigaxc rồxclgi ưzgaf?

ebhhn Dậjyjyt Long giọgkfjng yếinenu ớjwdet:

- Chỉqawp cảppdim thấzgafy hơyknei yếinenu thôlodzi, tấzgaft cảppdi đjktjãsxvq khỏxxvbi rồxclgi... Nhưzgafng mànwvh đjktjâebhhy lànwvh đjktjâebhhu? Vìkdxz sao Vâebhhn mỗfooj lạplesi...

Nhạplesc Phụigaxng Linh nưzgafjwdec mắppdit chảppdiy dànwvhi:

- Chẳsxvqng lẽnnzpebhhn Cung chủiwcs chẳsxvqng nhớjwde đjktjưzgafiwcsc gìkdxz cảppdi sao?

ebhhn Dậjyjyt Long trầkdxzm ngâebhhm:

- Nhớjwde, dưzgafiohnng nhưzgafebhhn mỗfooj đjktjãsxvq chếinent dưzgafjwdei tay cha con Quýnwvh Mộofilng Hùfbtlng... Đwxsdúppding rồxclgi, ngay lúppdic nguy cấzgafp chízgpunh hai ngưzgafiohni đjktjãsxvq cứbxhwu Vâebhhn mỗfooj phảppdii khôlodzng?

ebhhn Mộofil Hoa nhẹofil gậjyjyt đjktjkdxzu:

- Phảppdii, nhưzgafng hiệdqqbn giờiohn chúppding ta đjktjang ởpyzt trong vòizqpng nguy hiểdqqbm, nơyknei đjktjâebhhy lànwvh Bắppdic Tựfooj Ba bêoygzn bờiohnlodzng Đwxsdplesi Vấzgafn, chúppding ta đjktjãsxvq bịqhfj Quâebhhn Trung Thálsdsnh bao vâebhhy...

ebhhn Dậjyjyt Long nghiếinenn răhhntng căhhntm hờiohnn nózqzli:

- Lạplesi lànwvhsxvqo ma gian álsdsc ấzgafy, hôlodzm nay...

Bởpyzti còizqpn quálsds suy nhưzgafiwcsc nêoygzn chànwvhng vừbyxra khízgpuch đjktjofilng khízgpu huyếinent liềeurvn dâebhhng trànwvho, suýnwvht nữnzyqa lạplesi ngấzgaft xỉqawpu.

Nhạplesc Phụigaxng Linh hốhqyht hoảppding:

- Giờiohn đjktjbyxrng nózqzli gìkdxz nữnzyqa, hay mau vậjyjyn côlodzng đjktjiềeurvu tứbxhwc, khi nànwvho côlodzng lựfoojc hồxclgi phụigaxc hẵhenvng bànwvhn cálsdsch phálsds đjktjqhfjch.

ebhhn Dậjyjyt Long dưzgafjwdei sựfoojkdxzu đjktjnzyq củiwcsa hai nànwvhng, ngồxclgi dậjyjyy xếinenp bằgkfjng vậjyjyn côlodzng đjktjiềeurvu tứbxhwc.

ebhhn Mộofil Hoa kềeurv tai chànwvhng khẽnnzpzqzli:

- Ngưzgafiohni cứbxhwu Long ca ca lànwvh Hắppdic Bálsdszgafơykneng Quálsdsch Tâebhhm Dưzgaf.

Rồxclgi thìkdxz lầkdxzn lưzgafiwcst tưzgafiohnng thuậjyjyt lạplesi mọgkfji sựfooj vừbyxra qua.

ebhhn Dậjyjyt Long vừbyxra vậjyjyn côlodzng vừbyxra lắppding nghe, nhưzgafng Tâebhhn Mộofil Hoa chưzgafa kịqhfjp kểdqqb hếinent, bỗfoojng nghe bêoygzn ngoànwvhi cózqzl tiếinenng cưzgafiohni ồxclgn ànwvho vànwvh rồxclgi tiếinenng cưzgafiohni vang củiwcsa Quâebhhn Trung Thálsdsnh vọgkfjng vànwvho.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.