Bạch Kiếm Linh Mã

Chương 39 : Bạch thủy trang đang đêm cầu kiến

    trước sau   
nkbei Tôxaff Lai nằsfdcm tạaupti phízdnta đhzdsôxaffng nam Tháavlti Sơxaffn, cáavltch chừaihong bảtlesy mưgivmơxaffi dặvpyam, tuy khôxaffng hùzedxng tráavltng nhưgivm Tháavlti Sơxaffn, song cũwwvpng cósdmp rấsdmpt nhiềxwbiu ngọgzycn núnkbei cao hếpdrpt sứxidrc nguy nga.

nkbec nàgzycy trờwkdpi vừaihoa hửyliwng sáavltng, trăgscum hoa ngậnkbem sưgivmơxaffng, giósdmp sớijktm trong máavltt, núnkbei rừaihong êgzycm lặvpyang chẳovewng kháavltc nàgzyco thếpdrp ngoạaupti tiêgzycn cảtlesnh.

Mộskwvt con tuấsdmpn mãzedx đhzdsang chậnkbem rãzedxi thảtlesgivmijktc lêgzycn núnkbei trong tiếpdrpng chuôxaffng reo lảtlesnh lósdmpt, trêgzycn lưgivmng làgzyc mộskwvt thiếpdrpu niêgzycn áavlto trắqhafng anh tuấsdmpn phi phàgzycm, chàgzycng ta chízdntnh làgzycwprmn Dậnkbet Long.

Khi đhzdsi đhzdsưgivmtmxyc mộskwvt quãzedxng, Vâwprmn Dậnkbet Long bỗstzfng phósdmpng xuốhzdsng ngựqerwa, vỗstzf vỗstzf cổsfdc ngựqerwa nósdmpi:

- Hồtizxng Ảxtntnh, chuyếpdrpn đhzdsi nàgzycy chưgivma biếpdrpt làgzycnh dữdeey thếpdrpgzyco, tốhzdst hơxaffn mi hãzedxy ởqldzgivmijkti núnkbei chờwkdp ta nhéjyir.

Linh mãzedx nhẹvezn gậnkbet đhzdsqlucu phósdmpng vàgzyco trong lùzedxm cỏavlt.


wprmn Dậnkbet Long phósdmpng bưgivmijktc tiếpdrpn tớijkti, chàgzycng đhzdsếpdrpn đhzdsâwprmy lầqlucn đhzdsqlucu, chưgivma biếpdrpt Bạauptch Thuỷxidrxaffn Trang nằsfdcm tạaupti đhzdsâwprmu, lạaupti chẳovewng gặvpyap mộskwvt ngưgivmwkdpi thợtmxygscun hay tiềxwbiu phu nàgzyco đhzdsxaffgzyc hỏavlti đhzdsưgivmwkdpng. đhzdsi đhzdsưgivmtmxyc mộskwvt hồtizxi, chàgzycng cảtlesm thấsdmpy nósdmpng ruộskwvt thìjyir bỗstzfng nghe cósdmp tiếpdrpng ca văgscung vẳovewng vọgzycng đhzdsếpdrpn.

wprmn Dậnkbet Long hếpdrpt sứxidrc lấsdmpy làgzycm lạaupt, bèkvnln triểxaffn khai khinh côxaffng tuyệmudjt đhzdswvrsnh phósdmpng đhzdsi vềxwbi phízdnta tiếpdrpng háavltt, vòjryeng qua mộskwvt ngọgzycn núnkbei thìjyir thấsdmpy trưgivmijktc mặvpyat làgzyc mộskwvt khoảtlesng đhzdssdmpt bằsfdcng vàgzyc mộskwvt hồtizx sen nhỏavlt, mộskwvt chiếpdrpc thuyềxwbin con lờwkdp lửyliwng trôxaffi trêgzycn mặvpyat hồtizx, trêgzycn thuyềxwbin cósdmp mộskwvt thiếpdrpu nữdeey áavlto đhzdsavlt đhzdsang khẽmjit cấsdmpt tiếpdrpng háavltt.

wprmn Dậnkbet Long bịstzfxaffi cuốhzdsn bờwkdp cảtlesnh sắqhafc trưgivmijktc mắqhaft, bấsdmpt giáavltc chữdeeyng bưgivmijktc ngưgivmng thầqlucn lắqhafng nghe. Tiếpdrpng háavltt củxtnta thiếpdrpu nữdeey áavlto đhzdsavlt thậnkbet tháavltnh thósdmpt du dưgivmơxaffng, tưgivmqldzng chừaihong nhưgivm trong mộskwvng ảtleso.

wprmn Dậnkbet Long chậnkbem bưgivmijktc tiếpdrpn đhzdsếpdrpn bờwkdp hồtizx, đhzdstizxng thờwkdpi đhzdssfdcng hắqhafng mộskwvt tiếpdrpng thậnkbet to.

Thiếpdrpu nữdeey áavlto đhzdsavlt lậnkbep tứxidrc ngoảtlesnh nhìjyirn vềxwbi phízdnta chàgzycng, song chớijkt hềxwbi lộskwv vẻnlvb kinh ngạauptc, chậnkbem rãzedxi chèkvnlo thuyềxwbin vàgzyco bờwkdp.

wprmn Dậnkbet Long vộskwvi ôxaffm quyềxwbin thi lễknxesdmpi:

- Thậnkbet hếpdrpt sứxidrc cósdmp lỗstzfi đhzdsãzedx quấsdmpy nhiễknxeu côxaffgivmơxaffng.

Thiếpdrpu nữdeey áavlto đhzdsavltzdntm môxaffi cưgivmwkdpi:

- Bấsdmpt tấsdmpt kháavltch sáavlto, côxaffng tửyliw sao lạaupti đhzdsếpdrpn đhzdsâwprmy?

wprmn Dậnkbet Long gưgivmtmxyng cưgivmwkdpi:

- Tạaupti hạaupt khôxaffng may lạauptc đhzdsưgivmwkdpng, đhzdsstzfnh nhờwkdpxaffgivmơxaffng chỉwvrs đhzdsiểxaffm cho.

Thiếpdrpu nữdeey áavlto đhzdsavlt nhoẻnlvbn cưgivmwkdpi:

- Côxaffng tửyliw đhzdsstzfnh đhzdsi đhzdsâwprmu vậnkbey?


- Bạauptch Thuỷxidrxaffn Trang.

Thiếpdrpu nữdeey áavlto đhzdsavlt thoáavltng ngẩtvivn ngưgivmwkdpi, đhzdsoạauptn đhzdsăgscum mắqhaft nhìjyirn Vâwprmn Dậnkbet Long nósdmpi:

- Bạauptch Thuỷxidrxaffn Trang khôxaffng tiếpdrpp kháavltch, côxaffng tửyliw đhzdsếpdrpn đhzdsósdmpjyirm ai vậnkbey?

wprmn Dậnkbet Long mỉwvrsm cưgivmwkdpi:

- Tháavltng trưgivmijktc tạaupti hạaupt đhzdsãzedx từaihong mang lễknxe vậnkbet đhzdsếpdrpn mừaihong thọgzyc Quâwprmn lãzedxo trang chủxtnt, sao côxaffgivmơxaffng lạaupti bảtleso làgzyc khôxaffng tiếpdrpp kháavltch?

Thiếpdrpu nữdeey áavlto đhzdsavlt mỉwvrsm cưgivmwkdpi:

- Đwvnnósdmp đhzdsxwbiu làgzyc thếpdrp gia tri giao khi xưgivma…

Bỗstzfng đhzdstleso tròjryen mắqhaft tiếpdrpp:

- Côxaffng tửyliw đhzdsãzedx từaihong đhzdsếpdrpn đhzdsâwprmy, tạaupti sao lạaupti bịstzf lạauptc đhzdsưgivmwkdpng?

wprmn Dậnkbet Long ngớijkt ngưgivmwkdpi, láavltt sau mớijkti nósdmpi:

- Tuy cósdmp đhzdsếpdrpn mộskwvt lầqlucn, nhưgivmng vìjyir quáavlt vộskwvi vàgzycng vàgzyc đhzdsưgivmwkdpng núnkbei khósdmp nhớijktgzycn …

Thiếpdrpu nữdeey áavlto đhzdsavlt gậnkbet đhzdsqlucu:

- Cũwwvpng cósdmplxvh


Đwvnnưgivma tay chỉwvrssdmpi tiếpdrpp:

- Vưgivmtmxyt qua ngọgzycn núnkbei kia rồtizxi băgscung qua mộskwvt cáavltnh rừaihong tùzedxng nữdeeya làgzyc sẽmjit trôxaffng thấsdmpy Bạauptch Thuỷxidrxaffn Trang.

- Đwvnna tạauptxaffgivmơxaffng!

wprmn Dậnkbet Long vộskwvi ôxaffm quyềxwbin thi lễknxe, đhzdsoạauptn quay ngưgivmwkdpi bỏavlt đhzdsi.

Nhưgivmng chàgzycng vừaihoa đhzdsi đhzdsưgivmtmxyc ba bưgivmijktc, bỗstzfng nghe thiếpdrpu nữdeey áavlto đhzdsavlt lớijktn tiếpdrpng gọgzyci:

- Khoan đhzdsi đhzdsãzedx.

wprmn Dậnkbet Long chữdeeyng bưgivmijktc nhưgivmng khôxaffng ngoảtlesnh lạaupti nósdmpi:

- Côxaffgivmơxaffng còjryen đhzdsiềxwbiu chi chỉwvrs giáavlto vậnkbey?

Thiếpdrpu nữdeey áavlto đhzdsavlt đhzdsxtntng đhzdswvrsnh vòjryeng trưgivmijktc mặvpyat Vâwprmn Dậnkbet Long tưgivmơxaffi cưgivmwkdpi nósdmpi:

- Côxaffng tửyliw đhzdsãzedx biếpdrpu lễknxe thọgzyc rồtizxi, bâwprmy giờwkdp lạaupti đhzdsếpdrpn chi nữdeeya?

wprmn Dậnkbet Long khẽmjit chau màgzycy:

- Tạaupti hạauptsdmp đhzdsiềxwbiu đhzdsaupti sựqerw cầqlucn gặvpyap trang chủxtnt.

Thiếpdrpu nữdeey áavlto đhzdsavltwwvpng chau màgzycy:


- Sao? Côxaffng tửyliw đhzdsstzfnh gặvpyap trang chủxtnt ưgivm?

wprmn Dậnkbet Long gậnkbet đhzdsqlucu:

- Đwvnnúnkbeng vậnkbey.

Thiếpdrpu nữdeey áavlto đhzdsavlt bậnkbet cưgivmwkdpi khúnkbec khízdntch:

- Lầqlucn trưgivmijktc côxaffng tửyliw đhzdsếpdrpn chúnkbec thọgzycsdmp gặvpyap lãzedxo nhâwprmn gia ấsdmpy khôxaffng?

wprmn Dậnkbet Long lạaupti ngớijkt ngưgivmwkdpi, lắqhafc đhzdsqlucu nósdmpi:

- Khôxaffng.

Thiếpdrpu nữdeey áavlto đhzdsavltgivmwkdpi:

- Lầqlucn trưgivmijktc cũwwvpng khôxaffng gặvpyap thìjyir lầqlucn nàgzycy cũwwvpng chẳovewng gặvpyap đhzdsưgivmtmxyc đhzdsâwprmu.

wprmn Dậnkbet Long ngạauptc nhiêgzycn:

- Côxaffgivmơxaffng cósdmp thểxaff cho tạaupti hạaupt biếpdrpt làgzycjyir sao khôxaffng?

Thiếpdrpu nữdeey áavlto đhzdsavlt so vai:

- Thậnkbet đhzdsơxaffn giảtlesn, lãzedxo nhâwprmn gia ấsdmpy khôxaffng tiếpdrpp tụcaqdc kháavltch, ngay cảtles bằsfdcng hữdeeyu tri giao từaiho ngàgzycn đhzdsvpyam xa xôxaffi đhzdsếpdrpn đhzdsâwprmy, lãzedxo nhâwprmn gia ấsdmpy vẫauptn nhấsdmpt mựqerwc khôxaffng chịstzfu tiếpdrpp kiếpdrpn.


wprmn Dậnkbet Long vẻnlvb suy tưgivm:

- Vậnkbey thìjyir lạaupt thậnkbet.

Thiếpdrpu nữdeey áavlto đhzdsavlt nhoẻnlvbn cưgivmwkdpi:

- Chẳovewng cósdmpjyir lạaupt cảtles, lãzedxo nhâwprmn gia ấsdmpy tuổsfdci táavltc đhzdsãzedx cao, mấsdmpy mưgivmơxaffi năgscum trưgivmijktc đhzdsãzedx tuyêgzycn bốhzds khôxaffng màgzycng đhzdsếpdrpn thếpdrp sựqerw, tuyệmudjt giao vớijkti bạauptn bèkvnl, nếpdrpu tiếpdrpp ngưgivmwkdpi nàgzycy màgzyc khôxaffng tiếpdrpp ngưgivmwkdpi kia thìjyir khósdmp tráavltnh khỏavlti phâwprmn bìjyir, còjryen cósdmp ai cũwwvpng tiếpdrpp cảtles thìjyirzedxo nhâwprmn gia ấsdmpy biếpdrpt bao làgzyc bậnkben rộskwvn, do đhzdsósdmp thàgzyc khôxaffng tiếpdrpp cảtles thìjyirxaffn.

wprmn Dậnkbet Long mắqhaft nhìjyirn thiếpdrpu nữdeey áavlto đhzdsavlt, mỉwvrsm cưgivmwkdpi nósdmpi:

- Cósdmp lẽmjitxaffgivmơxaffng cũwwvpng làgzyc ngưgivmwkdpi củxtnta Bạauptch Thuỷxidrxaffn Trang.

Thiếpdrpu nữdeey áavlto đhzdsavltgivmwkdpi liếpdrpng thoắqhafng:

- Côxaffng tửyliw thửyliw đhzdsavltn xem.

wprmn Dậnkbet Long cũwwvpng cưgivmwkdpi vui vẻnlvb:

- Côxaffgivmơxaffng chẳovewng nhữdeeyng làgzyc ngưgivmwkdpi củxtnta Bạauptch Thuỷxidrxaffn Trang, khôxaffng chừaihong còjryen làgzyc ngưgivmwkdpi thâwprmn thízdntch nữdeeya.

Thiếpdrpu nữdeey áavlto đhzdsavlt nhoẻnlvbn cưgivmwkdpi:

- Đwvnnúnkbeng vậnkbey, tôxaffi làgzyc Quâwprmn Mộskwv Hoa, gọgzyci trang chủxtnt Quâwprmn Trung Tháavltnh làgzyc tổsfdc gia gia, nhưgivmng…

Bỗstzfng im tiếpdrpng thởqldzgzyci nãzedxo nuộskwvt rồtizxi im lặvpyang.

wprmn Dậnkbet Long ngạauptc nhiêgzycn hỏavlti:

- Côxaffgivmơxaffng đhzdsstzfnh nósdmpi gìjyir? Vìjyir sao lạaupti khôxaffng nósdmpi tiếpdrpp?

Thiếpdrpu nữdeey áavlto đhzdsavlt vẻnlvb trầqlucm ngâwprmm:

- Thựqerwc tếpdrp thìjyirxaffi khôxaffng phảtlesi họgzyc Quâwprmn, vàgzycwwvpng khôxaffng nêgzycn gọgzyci lãzedxo nhâwprmn gia ấsdmpy làgzyc tổsfdc gia gia…

wprmn Dậnkbet Long lạaupti càgzycng ngạauptc nhiêgzycn hơxaffn:

- Vậnkbey chứxidrxaffgivmơxaffng thậnkbet ra họgzycjyir? Vìjyir sao…

Thiếpdrpu nữdeey áavlto đhzdsavlt lắqhafc đhzdsqlucu nguầqlucy nguậnkbey:

- Đwvnnaihong hỏavlti nữdeeya, tôxaffi vốhzdsn làgzyc mộskwvt côxaff nhi, đhzdsưgivmtmxyc nhàgzyc họgzyc Quâwprmn nuôxaffi lớijktn từaiho thuởqldzjyir, chẳovewng biếpdrpt họgzyc thậnkbet củxtnta mìjyirnh làgzycjyir cảtles!

wprmn Dậnkbet Long thởqldzgzyci:

- Xin côxaffgivmơxaffng lưgivmtmxyng thứxidr cho tạaupti hạaupt đhzdsãzedxgzycm cho côxaffgivmơxaffng thưgivmơxaffng tâwprmm…

Quâwprmn Mộskwv Hoa nhếpdrpch môxaffi cưgivmwkdpi:

- Khôxaffng hềxwbijyir, côxaffng tửyliw… còjryen chưgivma cho tôxaffi biếpdrpt họgzycgzycn đhzdssdmpy!

wprmn Dậnkbet Long thoáavltng trầqlucm ngâwprmm:

- Tạaupti hạauptgzyc Long Dậnkbet Vâwprmn!

Quâwprmn Mộskwv Hoa giọgzycng ngọgzyct ngàgzyco:

- Long côxaffng tửyliwzedxy nghe lờwkdpi tôxaffi khuyêgzycn nêgzycn quay vềxwbi đhzdsi thôxaffi, tổsfdc gia gia tôxaffi nhấsdmpt đhzdsstzfnh sẽmjit khôxaffng tiếpdrpp kiếpdrpn côxaffng tửyliw đhzdsâwprmu!

wprmn Dậnkbet Long cưgivmwkdpi thiểxaffu nãzedxo:

- Dùzedx ôxaffng ấsdmpy cósdmp tiếpdrpp kiếpdrpn hay khôxaffng thìjyir tạaupti hạauptwwvpng phảtlesi thửyliw thờwkdpi vậnkben mộskwvt phen, nếpdrpu quảtles thậnkbet khôxaffng tiếpdrpp kiếpdrpn thìjyir tạaupti hạauptwwvpng đhzdsàgzycnh rờwkdpi khỏavlti đhzdsâwprmy…

Đwvnnoạauptn liềxwbin quay nhanh đhzdsi, phi thâwprmn vềxwbigivmijktng chỉwvrs củxtnta Quâwprmn Mộskwv Hoa. Vâwprmn Dậnkbet Long vưgivmtmxyt qua mộskwvt ngọgzycn núnkbei, quảtles thấsdmpy mộskwvt cáavltnh rừaihong tùzedxng chắqhafn ngang trưgivmijktc mặvpyat, chàgzycng bèkvnln hếpdrpt sứxidrc thậnkben trọgzycng tiếpdrpn vàgzyco trong rừaihong.

Lốhzdsi đhzdsi trong rừaihong đhzdsưgivmtmxyc láavltt bằsfdcng đhzdsáavlt trắqhafng nhưgivmng đhzdsãzedx rấsdmpt cũwwvp kỹgqaejyir đhzdsãzedx trảtlesi qua bao năgscum mưgivma giósdmp dầqlucu dãzedxi, chẳovewng cósdmpjyir đhzdsáavltng đhzdsxaff nghi ngờwkdp cảtles.

wprmn Dậnkbet Long bấsdmpt giáavltc đhzdsâwprmm ra hoang mang, chảtles lẽmjit nỗstzfi hoàgzyci nghi củxtnta mìjyirnh đhzdsãzedx sai lầqlucm ưgivm?

Ra khỏavlti rừaihong tùzedxng, Vâwprmn Dậnkbet Long lạaupti càgzycng ngạauptc nhiêgzycn hơxaffn, thìjyir ra trưgivmijktc mặvpyat chàgzycng làgzyc mộskwvt khu rừaihong câwprmy sum sêgzyc, nhàgzyc cửyliwa san sáavltt nhưgivmng khôxaffng cósdmpgivmwkdpng cao vâwprmy bọgzycc nhưgivm chàgzycng nghĩjrye, màgzyc chỉwvrs tre xanh làgzycm ràgzyco, hoàgzycn toàgzycn phùzedx hợtmxyp vớijkti cáavlti têgzycn sơxaffn trang.

wprmn Dậnkbet Long bấsdmpt giáavltc cảtlesm thấsdmpy cháavltn chưgivmwkdpng, xem ra hôxaffm nay mìjyirnh đhzdsãzedx hoàgzyci côxaffng rồtizxi. Tuy lòjryeng nghĩjrye vậnkbey, song châwprmn vẫauptn tiếpdrpp tụcaqdc đhzdsi tớijkti.

Từaiho trong mộskwvt ngôxaffi nhàgzyc đhzdsqlucu sơxaffn trang, hai gãzedx đhzdsaupti háavltn vạauptm vỡgivmgivmijktc ra cảtlesn đhzdsưgivmwkdpng Vâwprmn Dậnkbet Long.

Mộskwvt ngưgivmwkdpi lưgivmng dắqhaft đhzdsaupti đhzdsao chằsfdcm chặvpyap nhìjyirn Vâwprmn Dậnkbet Long nósdmpi:

- Bằsfdcng hữdeeyu từaiho đhzdsâwprmu đhzdsếpdrpn?

wprmn Dậnkbet Long ôxaffm quyềxwbin đhzdsáavltp:

- Tạaupti hạaupt đhzdsếpdrpn từaiho Đwvnniềxwbin Trung, bởqldzi đhzdsãzedxwprmu ngưgivmgivmng mộskwv đhzdsaupti danh củxtnta “Tam Hoàgzycn Sáavlto Nhậnkbet” Quâwprmn lãzedxo hiệmudjp, rấsdmpt mong đhzdsưgivmtmxyc diệmudjn kiếpdrpn.

zedx đhzdsaupti háavltn lưgivmng giắqhaft đhzdsaupti đhzdsao kinh ngạauptc:

- Đwvnniềxwbin Trung cáavltch đhzdsâwprmy đhzdsâwprmu cósdmp gầqlucn!

zedx đhzdsaupti háavltn kia đhzdseo kiếpdrpm nósdmpi:

- Bằsfdcng hữdeeyu từaiho Đwvnniềxwbin Trung đhzdsếpdrpn đhzdsâwprmy chízdntnh vìjyir muốhzdsn gặvpyap tệmudj trang chủxtnt ưgivm?

wprmn Dậnkbet Long gậnkbet đhzdsqlucu:

- Vâwprmng!

Đwvnnaupti háavltn dắqhaft đhzdsao trầqlucm giọgzycng:

- Tệmudj trang chủxtnt tuyệmudjt tízdntch giang hồtizx đhzdsãzedx mấsdmpy mưgivmơxaffi năgscum, trừaihogzyci vịstzf tri giao thỉwvrsnh thoảtlesng đhzdsếpdrpn chơxaffi, đhzdsãzedx từaihowprmu khôxaffng còjryen ai biếpdrpt đhzdsếpdrpn đhzdsaupti danh củxtnta tệmudj trang chủxtnt nữdeeya, bằsfdcng hữdeeyu còjryen trẻnlvb thếpdrpgzycy làgzycm sao cósdmp thểxaff mộskwv danh đhzdsếpdrpn đhzdsâwprmy?

wprmn Dậnkbet Long thoáavltng ngẫauptm nghĩjrye:

- Lúnkbec ởqldz Đwvnniềxwbin Trung, tạaupti hạaupt từaihong gặvpyap mộskwvt vịstzf tiềxwbin bốhzdsi võuzsgwprmm, cósdmp đhzdsxwbi cậnkbep đhzdsếpdrpn Quâwprmn lãzedxo hiệmudjp.

Đwvnnaupti háavltn giắqhaft đhzdsao thoáavltng chau màgzycy:

- Chỉwvrsjyir nghe nósdmpi màgzyc bằsfdcng hữdeeyu lạaupti bôxaffn ba vạauptn dặvpyam đhzdsếpdrpn đhzdsâwprmy đhzdsxaff gặvpyap tệmudj trang chủxtnt ưgivm?

wprmn Dậnkbet Long vộskwvi nósdmpi:

- Ngoàgzyci ra vịstzf tiềxwbin bốhzdsi võuzsgwprmm còjryen bảtleso tạaupti hạaupt mang mộskwvt bứxidrc thưgivm trao tậnkben tay cho Quâwprmn lãzedxo hiệmudjp!

Đwvnnaupti háavltn đhzdseo kiếpdrpm chìjyira tay:

- Đwvnnưgivma đhzdsâwprmy, tạaupti hạaupt thay bằsfdcng hữdeeyu trìjyirnh trao cho Quâwprmn lãzedxo hiệmudjp đhzdsưgivmtmxyc rồtizxi!

wprmn Dậnkbet Long lắqhafc đhzdsqlucu cưgivmwkdpi:

- Vịstzf tiềxwbin bốhzdsi đhzdsãzedx trịstzfnh trọgzycng dặvpyan dòjrye phảtlesi trao tậnkben tay Quâwprmn lãzedxo hiệmudjp, tạaupti hạaupt khôxaffng thểxaff trao cho tôxaffn giáavlt đhzdsưgivmtmxyc.

Đwvnnaupti háavltn đhzdseo kiếpdrpm bựqerwc tứxidrc:

- Hừaiho! Vịstzf tiềxwbin bốhzdsi quýlxvhavltnh đhzdsaupti danh?

wprmn Dậnkbet Long cũwwvpng buôxaffng tiếpdrpng hừaiho, lạauptnh lùzedxng nósdmpi:

- Tạaupti hạaupt chỉwvrssdmp thểxaffsdmpi vớijkti Quâwprmn lãzedxo hiệmudjp màgzyc thôxaffi!

Đwvnnaupti háavltn đhzdseo kiếpdrpm đhzdsưgivma mắqhaft nhìjyirn đhzdsaupti háavltn giắqhaft đhzdsao hỏavlti:

- Ýzdnt Từaiho huynh thếpdrpgzyco?

Đwvnnaupti háavltn giắqhaft đhzdsao đhzdsáavltp:

- Trang chủxtnt đhzdsãzedxgscun dặvpyan rồtizxi, đhzdsãzedx khôxaffng trìjyirnh thưgivm ra thìjyir đhzdsàgzycnh phảtlesi mờwkdpi bằsfdcng hữdeeyu ra vềxwbi thôxaffi!

wprmn Dậnkbet Long cưgivmwkdpi nhạauptt:

- Nhịstzf vịstzf đhzdsãzedx khôxaffng chịstzfu trìjyirnh bẩtvivm thìjyir tạaupti hạauptwwvpng chẳovewng tiệmudjn ởqldzwprmu, tạaupti hạaupt xin cáavlto biệmudjt!

Đwvnnoạauptn liềxwbin quay ngưgivmwkdpi toan bỏavlt đhzdsi.

Đwvnnaupti háavltn giắqhaft đhzdsao bỗstzfng nhiêgzycn cấsdmpt tiếpdrpng gọgzyci:

- Khoan đhzdsi đhzdsãzedx!

wprmn Dậnkbet Long chữdeeyng bưgivmijktc:

- Tôxaffn giáavltjryen gìjyir chỉwvrs giáavlto nữdeeya?

Đwvnnaupti háavltn giắqhaft đhzdsao vẻnlvb trầqlucm ngâwprmm:

- Cáavltc hạaupt từaiho vạauptn dặvpyam xa xôxaffi đhzdsếpdrpn đhzdsâwprmy, chảtles lẽmjit chỉwvrsgzyci ba lờwkdpi rồtizxi bỏavlt đhzdsi nhưgivm vậnkbey làgzyc xong ưgivm?

wprmn Dậnkbet Long cưgivmwkdpi khẩtvivy:

- Vậnkbey thìjyir lạaupt thậnkbet, tôxaffn giáavlt khôxaffng chịstzfu truyềxwbin bẩtvivm, biếpdrpt làgzycm sao hơxaffn?

Đwvnnaupti háavltn giắqhaft đhzdsao đhzdsuốhzdsi lýlxvh, đhzdsaupti háavltn đhzdseo kiếpdrpm vộskwvi khoáavltt tay nósdmpi:

- Thôxaffi, cáavltc hạaupt đhzdsi mau đhzdsi!

wprmn Dậnkbet Long buôxaffng tiếpdrpng cưgivmwkdpi lạauptnh lùzedxng, quay ngưgivmwkdpi sảtlesi bưgivmijktc bỏavlt đhzdsi. Hai gãzedx đhzdsaupti háavltn đhzdsưgivma mắqhaft nhìjyirn theo bósdmpng dáavltng Vâwprmn Dậnkbet Long đhzdsi xa, nhấsdmpt thờwkdpi lòjryeng vôxaffzedxng thắqhafc mắqhafc.

Đwvnnaupti háavltn giắqhaft đhzdsao quay sang đhzdsaupti háavltn đhzdseo kiếpdrpm nósdmpi:

- Việmudjc nàgzycy rõuzsggzyc quáavlti lạaupt!

Đwvnnaupti háavltn đhzdseo kiếpdrpm gậnkbet đhzdsqlucu:

- Đwvnnúnkbeng vậnkbey, hắqhafn ta cósdmp thểxaffgzyc kẻnlvb bấsdmpt chízdntnh.

Đwvnnaupti háavltn giắqhaft đhzdsao dậnkbem châwprmn:

- Khôxaffng đhzdsưgivmtmxyc, mau đhzdsi bẩtvivm báavlto vớijkti tổsfdcng quảtlesn ngay!

Đwvnnaupti háavltn đhzdseo kiếpdrpm gậnkbet đhzdsqlucu:

- Ngưgivmơxaffi hãzedxy mau đhzdsi bẩtvivm báavlto vớijkti tổsfdcng quảtlesn, khôxaffng chừaihong hắqhafn ta…

Đwvnnaupti háavltn giắqhaft đhzdsao khôxaffng chờwkdp y dứxidrt lờwkdpi đhzdsãzedx quay ngưgivmwkdpi chạaupty bay vàgzyco trong trang.

sdmpi vềxwbiwprmn Dậnkbet Long rảtleso bưgivmijktc đhzdsi đhzdsưgivmtmxyc hơxaffn ba trưgivmtmxyng, quéjyirt mắqhaft nhìjyirn thậnkbet nhanh đhzdsoạauptn tung mìjyirnh lêgzycn trêgzycn mộskwvt ngọgzycn câwprmy rậnkbem rạauptp trong rừaihong tùzedxng.

Quảtles nhiêgzycn, khôxaffng ngoàgzyci dựqerw đhzdsavltn củxtnta chàgzycng, chẳovewng lâwprmu sau đhzdsãzedx thấsdmpy mộskwvt đhzdsáavltm ngưgivmwkdpi trong trang phósdmpng vúnkbet ra, băgscung qua rừaihong tùzedxng đhzdsuổsfdci theo xuốhzdsng dưgivmijkti núnkbei, nhâwprmn sốhzds chừaihong hai mưgivmơxaffi, ngưgivmwkdpi nàgzyco cũwwvpng võuzsg phụcaqdc gọgzycn gàgzycng, giắqhaft đhzdsao đhzdseo kiếpdrpm, thảtlesy đhzdsxwbiu khinh côxaffng chẳovewng kéjyirm.

wprmn Dậnkbet Long nghiếpdrpn răgscung thầqlucm nhủxtnt:

- Hay cho Quâwprmn lãzedxo hiệmudjp quy ẩtvivn giang hồtizx, khôxaffng tranh đhzdsua vớijkti nhâwprmn thếpdrp

avltt sau, lạaupti cósdmp chừaihong ba mưgivmơxaffi ngưgivmwkdpi nữdeeya đhzdsuổsfdci qua phízdnta dưgivmijkti.

Trưgivmijktc sau ba đhzdstmxyt, ízdntt ra cũwwvpng trêgzycn táavltm mưgivmơxaffi ngưgivmwkdpi.

wprmn Dậnkbet Long suy tízdntnh mộskwvt hồtizxi, đhzdsoạauptn ngồtizxi ngay trêgzycn câwprmy nhắqhafm mắqhaft đhzdsiềxwbiu tứxidrc, vậnkben côxaffng dưgivmgivmng thầqlucn.

Mộskwvt ngàgzycy trờwkdpi trôxaffi qua, trong rừaihong tùzedxng ngưgivmwkdpi ra vàgzyco khôxaffng ngớijktt, song chẳovewng ai chúnkbe ýlxvh đhzdsếpdrpn trêgzycn ngọgzycn câwprmy. Vâwprmn Dậnkbet Long thấsdmpy vậnkbey khôxaffng khỏavlti cưgivmwkdpi thầqlucm, bọgzycn họgzyc thậnkbet đhzdsãzedx hoàgzyci côxaffng tìjyirm kiếpdrpm suốhzdst cảtles ngàgzycy trờwkdpi.

wprmn Dậnkbet Long đhzdstmxyi đhzdsếpdrpn sau canh hai mớijkti nhẹvezn nhàgzycng phósdmpng xuốhzdsng đhzdssdmpt, bốhzdsn bềxwbigzycn lặvpyang nhưgivm tờwkdp, hẳovewn làgzyc ngưgivmwkdpi củxtnta Bạauptch Thuỷxidrxaffn Trang tưgivmqldzng chàgzycng đhzdsãzedx rờwkdpi khỏavlti nêgzycn khôxaffng còjryen sụcaqdc tìjyirm nữdeeya.

wprmn Dậnkbet Long nhưgivm mộskwvt làgzycn mâwprmy trắqhafng nhẹvezn nhàgzycng lưgivmijktt đhzdsếpdrpn gầqlucn Bạauptch Thuỷxidrxaffn Trang, phósdmpng mắqhaft nhìjyirn vàgzyco, bêgzycn trong tĩjryenh lặvpyang khôxaffng mộskwvt tiếpdrpng đhzdsskwvng.

Chàgzycng thi triểxaffn khinh côxaffng tuyệmudjt đhzdswvrsnh mộskwvt mạauptch vưgivmtmxyt qua hai ngôxaffi đhzdsìjyirnh việmudjn, song chẳovewng gặvpyap bósdmpng dáavltng mộskwvt ngưgivmwkdpi nàgzyco tuầqlucn đhzdsêgzycm.

wprmn Dậnkbet Long lấsdmpy làgzycm lạaupt thầqlucm nhủxtnt:

- Chảtles lẽmjit trong trang khôxaffng hềxwbisdmp sựqerw canh phòjryeng ưgivm?

Ngay khi ấsdmpy, bỗstzfng thấsdmpy mộskwvt ngọgzycn đhzdsèkvnln lồtizxng chầqlucm chậnkbem tiếpdrpn tớijkti, chàgzycng liềxwbin láavltch ngưgivmwkdpi nấsdmpp vàgzyco mộskwvt bêgzycn chỗstzf tốhzdsi.

Chỉwvrs nghe tiếpdrpng bưgivmijktc châwprmn đhzdsxwbiu đhzdsxwbiu, mộskwvt tráavltng đhzdsinh cầqlucm đhzdsèkvnln đhzdsi đhzdsếpdrpn gầqlucn, Vâwprmn Dậnkbet Long bấsdmpt thầqlucn láavltch ra vung chỉwvrs đhzdsiểxaffm vàgzyco huyệmudjt Chízdnt Đwvnnưgivmwkdpng củxtnta đhzdshzdsi phưgivmơxaffng.

zedx tráavltng đhzdsinh khôxaffng hựqerw lấsdmpy đhzdsưgivmtmxyc mộskwvt tiếpdrpng đhzdsãzedx nhũwwvpn ngưgivmwkdpi ngãzedx ra, song Vâwprmn Dậnkbet Long đhzdsãzedx lẹvezngzycng vòjryeng tay ôxaffm lấsdmpy gãzedx, đhzdstizxng thờwkdpi quéjyirt mắqhaft thậnkbet nhanh, đhzdsoạauptn lậnkbep tứxidrc kéjyirp gãzedx tráavltng đhzdsinh vàgzyco trong mộskwvt lùzedxm hoa.

wprmn Dậnkbet Long khẽmjit gằsfdcn giọgzycng nósdmpi:

- Nếpdrpu muốhzdsn sốhzdsng thìjyir phảtlesi thàgzycnh thậnkbet trảtles lờwkdpi nhữdeeyng câwprmu hỏavlti củxtnta ta.

zedx tráavltng đhzdsinh chẳovewng chúnkbet vẻnlvb kinh sợtmxy, gậnkbet đhzdsqlucu lia lịstzfa nósdmpi:

- Xin tráavltng sĩjrye cứxidr hỏavlti.

- Trang chủxtnt hiệmudjn giờwkdpqldz đhzdsâwprmu?

- Đwvnnang còjryen trong thưgivm phòjryeng.

- Ngưgivmơxaffi biếpdrpt thưgivm phòjryeng ởqldz đhzdsâwprmu chứxidr?

zedx tráavltng đhzdsinh gậnkbet đhzdsqlucu:

- Biếpdrpt! nếpdrpu tráavltng sĩjrye muốhzdsn gặvpyap trang chủxtnt, tạaupti hạauptsdmp thểxaff dẫauptn đhzdsưgivmwkdpng.

wprmn Dậnkbet Long thấsdmpy gãzedx tráavltng đhzdsinh nàgzycy quáavlt ưgivm sốhzdst sắqhafng, chàgzycng khôxaffng khỏavlti sinh lòjryeng ngờwkdp vựqerwc, bèkvnln cưgivmwkdpi khảtlesy nósdmpi:

- Hãzedxy nghe đhzdsâwprmy, nếpdrpu ngưgivmơxaffi màgzycavltm giởqldz tròjrye, ta sẽmjit cho ngưgivmơxaffi chếpdrpt thảtlesm trưgivmijktc tiêgzycn.

zedx tráavltng đhzdsinh cưgivmwkdpi méjyiro xệmudjch:

- Tráavltng sĩjrye chẳovewng phảtlesi muốhzdsn gặvpyap trang chủxtnt đhzdsósdmp sao? Tạaupti hạaupt đhzdsưgivma tráavltng sĩjrye đhzdsi gặvpyap làgzyc xong.

wprmn Dậnkbet Long cưgivmwkdpi khảtlesy:

- Trang chủxtntavltc ngưgivmơxaffi dễknxe gặvpyap nhưgivm vậnkbey ưgivm?

zedx tráavltng đhzdsinh vộskwvi nósdmpi:

- Nếpdrpu đhzdsmudj thiếpdrpp cầqlucu kiếpdrpn thìjyir quảtlesgzyc khósdmp dễknxe, nhưgivmng tráavltng sĩjrye đhzdsêgzycm khuya xâwprmm nhậnkbep thìjyir kháavltc.

- Vâwprmn Dậnkbet Long buôxaffng tiếpdrpng cưgivmwkdpi khảtlesy, giảtlesi huyệmudjt cho gãzedx tráavltng đhzdsinh, bảtleso gãzedx đhzdsi trưgivmijktc còjryen chàgzycng thìjyir theo sau cáavltch chừaihong năgscum thưgivmijktc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.