Bạch Kiếm Linh Mã

Chương 38 : Đơn phương độc mã đến tổ lai tìm viếng ẩn sĩ

    trước sau   
“Thi Cáapzsi” Tềcmhg Châtaqrn kiêutuwn quyếwbdut:

- Bấmpnyt kểyhlxcsur chínqnvnh nghĩlymba thậscpjt hay giảqgwt, lãtthfo hoáapzs tửckoccsury cũdklvng nhấmpnyt quyếwbdut đyjsti theo Cung chủzmyg.

taqrn Dậscpjt Long cưvuveapzsi cưvuveapzsi:

- Vâtaqrn mỗcmaa đyjstãtthfgucmi rồbxbki, tuỳvslb ýnarztthfo thôqgwti!

Đumjloạnprun ngửckoca mặntzct cấmpnyt lêutuwn mộyzpct tiếwbdung huýnarzt dàcsuri.

Chỉwiji thoáapzsng chốdxjoc, bỗcmaang nghe tiếwbdung ngựyjsta hínqnv hoàcsurncebng tiếwbdung chuôqgwtng lảqgwtnh lógucmt, chớldpkp nhoáapzsng Truy Hồbxbkn Linh Mãtthf đyjstãtthf đyjstếwbdun trưvuveldpkc mặntzct Vâtaqrn Dậscpjt Long.


taqrn Dậscpjt Long tay vịvbdan yêutuwn trèsgrro lêutuwn ngựyjsta cưvuveapzsi nógucmi:

- Ta đyjsti thôqgwti!

Thi Cáapzsi vộyzpci tiếwbdun tớldpki mấmpnyy bưvuveldpkc nógucmi:

- Cung chủzmyg đyjstlstkng mong bỏnnaskkkxi lãtthfo ôqgwt, dùncebtthfo ôqgwtqgwt dụncebng đyjstếwbdun mấmpnyy cũdklvng khôqgwtng kémkcvm hơkkkxn con ngựyjsta nàcsury đyjstâtaqru.

taqrn Dậscpjt Long mỉwijim cưvuveapzsi khôqgwtng đyjstáapzsp, kềcmhg tai linh mãtthf khẽutuwgucmi:

- Hồbxbkng Ảmgranh, lãtthfo hoáapzs tửckoccsury đyjstvbdanh so cưvuveldpkc lựyjstc vớldpki mi đyjstmpnyy, hãtthfy chạnpruy cho lãtthfo ta thấmpnyy đyjsti nàcsuro!

Truy Hồbxbkn Linh Mãtthf cấmpnyt tiếwbdung hínqnvcsuri, tung vógucm lao vúttoot đyjsti. Thi Cáapzsi cũdklvng khôqgwtng chậscpjm trễfgkp, giởomti hếwbdut khinh côqgwtng đyjstuổaojci theo.

Song Truy Hồbxbkn Linh Mãtthfcsuro phảqgwti ngựyjsta thưvuveapzsng, hệnprut nhưvuve mộyzpct luồbxbkng khógucmi trắtaqrng bay vúttoot đyjsti, chưvuvea xuốdxjong đyjstếwbdun châtaqrn núttooi thìscpj đyjstãtthf khôqgwtng còfuzpn thấmpnyy bógucmng dáapzsng Thi Cáapzsi đyjstâtaqru nữsqkta.

taqrn Dậscpjt Long mỉwijim cưvuveapzsi, ghìscpjm cưvuveơkkkxng ngựyjsta khẽutuwgucmi:

- Giờapzs đyjstãtthf bỏnnas xa lãtthfo hoáapzs tửckoc kia rồbxbki, ta hãtthfy thưvuve thảqgwtcsur đyjsti!

Linh mãtthf nhưvuve nghe tiếwbdung hiểyhlxu ngưvuveapzsi, quảqgwt nhiêutuwn thảqgwt chậscpjm vógucmvuveldpkc đyjsti. Vâtaqrn Dậscpjt Long khôqgwtng đyjsti theo đyjstưvuveapzsng cáapzsi quan, cũdklvng chẳcmaang dừlstkng châtaqrn kháapzsch đyjstiếwbdum nghỉwiji trọaojc, cứnqnvvuveqsvqt núttooi băyjstng rừlstkng màcsur đyjsti hầwoqpu tráapzsnh bịvbda ngưvuveapzsi pháapzst hiệnprun hàcsurnh tung.

Ba hôqgwtm sau Vâtaqrn Dậscpjt Long đyjstãtthfgucm mặntzct tạnprui mộyzpct châtaqrn núttooi cao sơkkkxn.

Chàcsurng giụncebc ngựyjsta lêutuwn núttooi, nhưvuveng đyjsti chưvuvea đyjstưvuveqsvqc mưvuveapzsi trưvuveqsvqng thìscpj chàcsurng bỗcmaang ghìscpjm cưvuveơkkkxng dừlstkng lạnprui.


taqrn Dậscpjt Long ngẫumjlm nghĩlymb chốdxjoc láapzst, bỗcmaang khẽutuw vỗcmaautuwn cổaojc ngựyjsta nógucmi:

- Hồbxbkng Ảmgranh, trêutuwn núttooi nhấmpnyt đyjstvbdanh khôqgwtng đyjstưvuveqsvqc an toàcsurn, tốdxjot hơkkkxn mi hãtthfy tìscpjm lấmpnyy mộyzpct nơkkkxi đyjstyhlxcsurshzin nấmpnyp.

Linh mãtthf ngoan ngoãtthfn nhẹnnas gậscpjt đyjstwoqpu đyjstoạnprun lặntzcng lẽutuw bỏnnas đyjsti.

taqrn Dậscpjt Long nhếwbduch môqgwti cưvuveapzsi lạnprunh lùncebng, tung mìscpjnh phi thâtaqrn lêutuwn núttooi.

ttooc nàcsury trờapzsi đyjstãtthf chậscpjp choạnprung tốdxjoi, Vâtaqrn Dậscpjt Long hệnprut nhưvuve mộyzpct làcsurn mâtaqry trắtaqrng thoáapzsng chốdxjoc đyjstãtthf biếwbdun mấmpnyt trong bógucmng tốdxjoi nhậscpjp nhoàcsur.

Chùnceba Thiếwbduu Lâtaqrm!

Lẽutuw ra lúttooc nàcsury tăyjstng chúttoong đyjstang tụncebng kinh đyjstêutuwm mớldpki phảqgwti, song thựyjstc tếwbdu hoàcsurn toàcsurn kháapzsc hẳcmaan, cảqgwt ngôqgwti chùnceba im phăyjstng phắtaqrc, khôqgwtng hềcmhggucm tiếwbdung chuôqgwtng mõlmnb, đyjstèsgrrn đyjstógucmm âtaqrm u, thoạnprut nhìscpjn hệnprut nhưvuve mộyzpct ngôqgwti chùnceba hoang.

Thếwbdu nhưvuveng trêutuwn hàcsurnh lang đyjstnprui đyjstiệnprun cũdklvng cógucm rấmpnyt nhiềcmhgu hoàcsur thưvuveqsvqng mìscpjnh mặntzcc tăyjstng bàcsuro, vai khoáapzsc càcsur sa, song ngưvuveapzsi nàcsuro cũdklvng ngảqgwt nghiêutuwng bấmpnyt đyjstyzpcng, hiểyhlxn nhiêutuwn đyjstcmhgu đyjstãtthf bịvbda đyjstiểyhlxm huyệnprut.

Trong bógucmng tốdxjoi, vôqgwt sốdxjo ngưvuveapzsi áapzso đyjsten tay lăyjstm lăyjstm đyjstao kiếwbdum đyjsti lạnprui nhưvuve thoi đyjstưvuvea, tựyjsta hồbxbk đyjstang tuầwoqpn tra canh phòfuzpng.

Cảqgwt chùnceba Thiếwbduu Lâtaqrm tuy đyjsttaqrm chìscpjm trong bógucmng tốdxjoi mùnceb mịvbdat song trong Đumjlnprui Hùncebng Bửckocu Đumjliệnprun thìscpj lạnprui áapzsnh đyjstèsgrrn yếwbduu ớldpkt.

Qua áapzsnh sáapzsng lờapzs mờapzsgucm thểyhlx trôqgwtng thấmpnyy giữsqkta nơkkkxi đyjstnprui đyjstiệnprun cógucm mộyzpct hàcsurng bồbxbk đyjstcsurn, chínqnvnh giữsqkta làcsur mộyzpct vịvbdatthfo tăyjstng nhắtaqrm mắtaqrt cúttooi đyjstwoqpu, hai tay chắtaqrp trưvuveldpkc ngựyjstc, chínqnvnh làcsur Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve chưvuveomting môqgwtn pháapzsi Thiếwbduu Lâtaqrm.

Hai bêutuwn Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve đyjstcmhgu làcsur cao tăyjstng vai vếwbdu chữsqkt Hảqgwti củzmyga Thiếwbduu Lâtaqrm, trong đyjstógucmgucm cảqgwt Hảqgwti Trínqnv, ngưvuveapzsi đyjstãtthf từlstkng bịvbdataqrn Dậscpjt Long hạnpru lệnprunh đyjstáapzsnh ba mưvuveơkkkxi côqgwtn hôqgwtm trưvuveldpkc.

Nhưvuveng trong đyjstnprui đyjstiệnprun đyjstwoqpy nghịvbdat ngưvuveapzsi áapzso đyjsten, ai nấmpnyy đyjstcmhgu hai tay cầwoqpm binh khínqnvapzsng ngờapzsi bao vâtaqry xung quanh. Trưvuveldpkc mặntzct Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuvegucm mộyzpct ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct áapzso xanh, râtaqru bạnpruc phấmpnyt phơkkkx ngồbxbki chễfgkpm chệnpru trêutuwn cao, đyjstdxjoi mặntzct vớldpki Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve, đyjstang ra chiềcmhgu bựyjstc tứnqnvc quáapzst hỏnnasi.


Bốdxjon lãtthfo nhâtaqrn cầwoqpm thanh trưvuveapzsng kiếwbdum chia ra đyjstnqnvng hai bêutuwn ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc, thầwoqpn tháapzsi trang nghiêutuwm, dưvuveldpki áapzsnh sáapzsng nhậscpjp nhòfuzpa hệnprut nhưvuve âtaqrm cung đyjstvbdaa ngụncebc.

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve vẻkbov mặntzct nghiêutuwm nặntzcng ngồbxbki xếwbdup hàcsurng trêutuwn bồbxbk đyjstcsurn, nhắtaqrm mắtaqrt chắtaqrp tay trưvuveldpkc ngựyjstc, cúttooi đyjstwoqpu lặntzcng thinh nhưvuve thểyhlx đyjstang nhậscpjp đyjstvbdanh, tấmpnyt cảqgwt nhữsqktng tăyjstng chúttoong kháapzsc cũdklvng giốdxjong nhưvuve vậscpjy.

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc bựyjstc tứnqnvc quáapzst:

- Hảqgwti Ngu, ngưvuveơkkkxi đyjstvbdanh kháapzsng mệnprunh phảqgwti khôqgwtng?

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuvecsurng cúttooi thấmpnyp đyjstwoqpu hơkkkxn, khẽutuwgucmi:

- Lãtthfo nạnprup khôqgwtng dáapzsm!

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc gằqsvqn giọaojcng:

- Khôqgwtng dáapzsm thìscpj sao chưvuvea chịvbdau thúttoo nhậscpjn ra?

- Lãtthfo nạnprup quảqgwtscpjnh chỉwiji biếwbdut cógucm vậscpjy thôqgwti!

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc phấmpnyt tay áapzso đyjstnqnvng phắtaqrt dậscpjy, gằqsvqn giọaojcng:

- Hừlstk! lệnprunh sưvuve huynh Hảqgwti Tuệnprucsur ngưvuveapzsi đyjstãtthf đyjstưvuvea Vâtaqrn Dậscpjt Long vàcsuro Trínqnvch Huyếwbdut Cốdxjoc, cógucm âtaqrn đyjstnqnvc cao dàcsury vớldpki hắtaqrn, làcsurm sao hắtaqrn cógucm thểyhlx quêutuwn đyjstưvuveqsvqc, khôqgwtng hềcmhggucm sựyjst liêutuwn lạnpruc vớldpki Thiếwbduu Lâtaqrm?

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve vộyzpci nógucmi:

- Nhưvuveng pháapzsi Thiếwbduu Lâtaqrm hiệnprun nay đyjstang chịvbdau sựyjst khốdxjong chếwbdu củzmyga chủzmyg nhâtaqrn Huyếwbdut Bi, vàcsurdklvng làcsur kẻkbov đyjstvbdach củzmyga Vâtaqrn Dậscpjt Long…


Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc cưvuveapzsi gằqsvqn ngắtaqrt lờapzsi:

- Việnpruc pháapzsi Thiếwbduu Lâtaqrm quy phógucm Chínqnvnh Nghĩlymba Nhai e rằqsvqng cũdklvng chínqnvcsur do sựyjst bấmpnyt đyjsttaqrc dĩlymb, kỳvslb thựyjstc lạnprui âtaqrm thầwoqpm bêutuwnh vựyjstc cho Vâtaqrn Dậscpjt Long, đyjstúttoong khôqgwtng nàcsuro?

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve vộyzpci niệnprum câtaqru phậscpjt hiệnpruu nógucmi:

- Đumjlógucm chỉwijicsur sựyjst suy đyjstapzsn vôqgwt cớldpk

Hảqgwti Trínqnv Thiềcmhgn Sưvuve xen lờapzsi:

- Lãtthfo nạnprup đyjstãtthf từlstkng bịvbdataqrn Dậscpjt Long hạnpru lệnprunh đyjstáapzsnh cho ba mưvuveơkkkxi côqgwtn, suýnarzt nữsqkta thìscpj đyjstãtthfapzsng mạnprung…

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc quáapzst to:

- Im ngay!

Quắtaqrc mắtaqrt nhìscpjn vàcsuro mặntzct Hảqgwti Trínqnv Thiềcmhgn Sưvuvegucmi tiếwbdup:

- Đumjlógucm chẳcmaang qua làcsur khổaojc nhụncebc kếwbdu đyjstyhlx che giấmpnyu tai mắtaqrt ngưvuveapzsi củzmyga Chínqnvnh Nghĩlymba Đumjlcsurn thôqgwti!

Hảqgwti Trínqnv Thiềcmhgn Sưvuve khẽutuw thởomticsuri:

- Thínqnv chủzmyg đyjstãtthf nhấmpnyt quyếwbdut cho làcsur vậscpjy thìscpjtthfo nạnprup cũdklvng chẳcmaang biếwbdut nógucmi sao hơkkkxn!

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc cưvuveapzsi khảqgwty nógucmi:


- Lãtthfo phu làcsur mộyzpct trong chínqnvn đyjstnprui hộyzpc pháapzsp trưvuveldpkc giáapzs chủzmyg nhâtaqrn Huyếwbdut Bi, cấmpnyp trêutuwn củzmyga cáapzsc ngưvuveapzsi chứnqnv khôqgwtng phảqgwti thínqnv chủzmyg.

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve vộyzpci nógucmi:

- Vâtaqrng… vâtaqrng… xin thưvuveqsvqng tọaojca lưvuveqsvqng thứnqnv cho!

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc cógucm phầwoqpn dịvbdau hơkkkxn:

- Vâtaqrn Dậscpjt Long chưvuvea từlstkng đyjstếwbdun đyjstâtaqry lầwoqpn nàcsuro thậscpjt ưvuve?

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve vộyzpci đyjstáapzsp:

- Lãtthfo nạnprup khôqgwtng dáapzsm giấmpnyu diếwbdum thưvuveqsvqng tọaojca, Vâtaqrn Dậscpjt Long quảqgwt thậscpjt chưvuvea từlstkng đyjstếwbdun đyjstâtaqry bao giờapzs!

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc hừlstk mộyzpct tiếwbdung, gầwoqpn nhưvuve tựyjstgucmi mộyzpct mìscpjnh:

- Vậscpjy thìscpj lạnpru thậscpjt, chảqgwt lẽutuwtaqrn Dậscpjt Long lạnprui quêutuwn mấmpnyt âtaqrn huệnpru củzmyga Thiếwbduu Lâtaqrm đyjstdxjoi vớldpki hắtaqrn rồbxbki ưvuve?

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve tiếwbdup lờapzsi:

- Thưvuveqsvqng tọaojca biếwbdut mộyzpct màcsur khôqgwtng biếwbdut hai, thậscpjt ra thìscpj pháapzsi Thiếwbduu Lâtaqrm chẳcmaang cógucm âtaqrn huệnpruscpj đyjstdxjoi vớldpki Vâtaqrn Dậscpjt Long cảqgwt, chẳcmaang qua…

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc ngạnpruc nhiêutuwn:

- Sao? Khôqgwtng cógucm âtaqrn huệnpru ưvuve? Vâtaqrn Dậscpjt Long nếwbduu khôqgwtng nhờapzs Hảqgwti Ngu vớldpki Kim Bínqnvch Cung Chủzmyg khi xưvuvea…

- Đumjliềcmhgu kiệnprun trao đyjstaojci?

- Tiêutuwn sưvuve Thiêutuwn Ngu từlstkng thọaojc mộyzpct lầwoqpn đyjstnprui âtaqrn củzmyga Kim Bínqnvch Cung Chủzmyg, nhậscpjn lờapzsi sẽutuwscpjm chọaojcn cho Kim Bínqnvch Cung mộyzpct vịvbda đyjstnpru tửckoc, do đyjstógucm tiêutuwn sưvuve đyjstãtthf di mệnprunh cho Hảqgwti Tuệnpruvuve huynh lo liệnpruu…

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc buôqgwtng tiếwbdung hừlstk lạnprunh lùncebng, nhưvuveng khôqgwtng xen lờapzsi.

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuvegucmi tiếwbdup:

- Hảqgwti Tuệnpruvuve huynh tìscpjm kiếwbdum rấmpnyt lâtaqru mớldpki gặntzcp đyjstưvuveqsvqc Vâtaqrn Dậscpjt Long, vừlstka lúttooc xảqgwty ra vụnceb huyếwbdut áapzsn trêutuwn Chínqnvnh Nghĩlymba Nhai, nêutuwn đyjstãtthf sẵanbdn dịvbdap đyjstưvuvea y vàcsuro Trínqnvch Huyếwbdut Cốdxjoc, lẽutuwlymb nhiêutuwn Vâtaqrn Dậscpjt Long sau nàcsury cũdklvng biếwbdut đyjstưvuveqsvqc đyjstiềcmhgu ấmpnyy, kểyhlx ra đyjstdxjoi vớldpki pháapzsi Thiếwbduu Lâtaqrm cũdklvng chẳcmaang cógucm âtaqrn huệnpruscpj!

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc cưvuveapzsi khảqgwty:

- Kim Bínqnvch Cung làcsur đyjstnprui đyjstvbdach củzmyga Chínqnvnh Nghĩlymba Nhai, Hảqgwti Tuệnpru đyjstãtthfscpjm chọaojcn đyjstnpru tửckoc cho Kim Bínqnvch Cung, đyjstdxjoi đyjstvbdach vớldpki Chínqnvnh Nghĩlymba Nhai, thậscpjt làcsur tộyzpci lỗcmaai tàcsury trờapzsi. Y làcsur cao tăyjstng Thiếwbduu Lâtaqrm màcsur lạnprui làcsurm nhưvuve vậscpjy, chùnceba Thiếwbduu Lâtaqrm thậscpjt đyjstáapzsng bịvbda hủzmygy diệnprut, kểyhlx từlstk nay sẽutuw khôqgwtng còfuzpn…

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve vộyzpci cuốdxjoi gằqsvqm mặntzct nógucmi:

- Xin thưvuveqsvqng tọaojca rộyzpcng lòfuzpng từlstk bi…

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc chầwoqpm chậscpjm ngồbxbki trởomti xuốdxjong ghếwbdu, trầwoqpm ngâtaqrm nógucmi:

- Ngưvuveơkkkxi thâtaqrn làcsur chưvuveomting môqgwtn Thiếwbduu Lâtaqrm, chẳcmaang hay cógucm thậscpjt dạnpru phụncebc tùncebng mệnprunh lệnprunh củzmyga Chínqnvnh Nghĩlymba Nhai chăyjstng?

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve vộyzpci đyjstáapzsp:

- Pháapzsi Thiếwbduu Lâtaqrm đyjstãtthfncebng mệnprunh chủzmyg nhâtaqrn Huyếwbdut Bi từlstktaqru, xin thưvuveqsvqng tọaojca cứnqnv dạnpruy bảqgwto, lãtthfo nạnprup chẳcmaang dáapzsm bấmpnyt tuâtaqrn!

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc cưvuveapzsi khảqgwty:

- Thôqgwti đyjstưvuveqsvqc, chỉwiji cầwoqpn ngưvuveơkkkxi lừlstka đyjstưvuveqsvqc Vâtaqrn Dậscpjt Long lêutuwn Thiếwbduu Lâtaqrm thìscpj kểyhlx nhưvuve lấmpnyy côqgwtng chuộyzpcc tộyzpci.

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve ngớldpk ngưvuveapzsi:

- Vâtaqrn Dậscpjt Long hàcsurnh tung vôqgwt đyjstvbdanh, biếwbdut hắtaqrn ởomti đyjstâtaqru màcsurscpjm?

- Hứnqnv! Đumjliềcmhgu ấmpnyy đyjstyhlx bổaojcn tọaojca lo liệnpruu, ngưvuveơkkkxi chỉwiji việnpruc viếwbdut cho mộyzpct bứnqnvc thưvuve vớldpki lýnarz do cógucm sựyjst khẩshzin cấmpnyp làcsur đyjstưvuveqsvqc rồbxbki!

- Cáapzsi đyjstógucm

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc trầwoqpm giọaojcng quáapzst:

- Sao? Ngưvuveơkkkxi khôqgwtng chịvbdau hảqgwt?

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve thởomticsuri:

- Trong Phậscpjt môqgwtn nghiêutuwm cấmpnym nógucmi dốdxjoi, lãtthfo nạnprup… khôqgwtng tiệnprun vâtaqrng mệnprunh!

- Nghiêutuwm cấmpnym nógucmi dốdxjoi?

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc ngửckoca mặntzct cưvuveapzsi vang:

- Đumjlâtaqry khôqgwtng phảqgwti nógucmi dốdxjoi màcsurcsur chiếwbdun thuậscpjt, vàcsurdklvng làcsur mệnprunh lệnprunh củzmyga Chínqnvnh Nghĩlymba Đumjlcsurn, đyjstyhlx trừlstk diệnprut mộyzpct têutuwn cuồbxbkng bạnpruo hung áapzsc, chẳcmaang cầwoqpn câtaqru nệnpru bấmpnyt kỳvslb thủzmyg đyjstoạnprun nàcsuro cảqgwt!

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve lắtaqrp bắtaqrp:

- Chảqgwt lẽutuw… khôqgwtng còfuzpn cáapzsch nàcsuro kháapzsc hơkkkxn ưvuve?

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc buôqgwtng tiếwbdung cưvuveapzsi sắtaqrc lạnprunh, phấmpnyt tay áapzso đyjstnqnvng lêutuwn quáapzst lớldpkn:

- Chẳcmaang cầwoqpn biếwbdut cógucmapzsch nàcsuro kháapzsc hay khôqgwtng, chỉwiji hỏnnasi ngưvuveơkkkxi cógucm chịvbdau thi hàcsurnh hay khôqgwtng?

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuvevuve lựyjst:

- Vâtaqrn Dậscpjt Long thầwoqpn côqgwtng cao cưvuveapzsng, dẫumjlu cógucm lừlstka đyjstưvuveqsvqc hắtaqrn đyjstếwbdun đyjstâtaqry e rằqsvqng… chẳcmaang nhữsqktng khôqgwtng bắtaqrt đyjstưvuveqsvqc hắtaqrn, tráapzsi lạnprui còfuzpn khiếwbdun cho cơkkkx nghiệnprup pháapzsi Thiếwbduu Lâtaqrm đyjstãtthf bao đyjstapzsi khổaojcqgwtng gầwoqpy dựyjstng bịvbda pháapzs hủzmygy.

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc trầwoqpm giọaojcng:

- Đumjliềcmhgu ấmpnyy ngưvuveơkkkxi khỏnnasi phảqgwti bậscpjn tâtaqrm, trưvuveldpkc khi Vâtaqrn Dậscpjt Long đyjstếwbdun, nơkkkxi đyjstâtaqry cógucm thểyhlx bốdxjo trínqnv thàcsurnh mộyzpct đyjstwoqpm rồbxbkng hang hổaojc rấmpnyt ưvuvenqnvn đyjstáapzso. Chínqnvnh Nghĩlymba Nhai vìscpj diệnprut trừlstkutuwn nghịvbdach đyjstbxbkmpnyy cógucm thểyhlx đyjstyzpcng dụncebng mọaojci lựyjstc lưvuveqsvqng, kểyhlx cảqgwt tấmpnyu xin chủzmyg nhâtaqrn Huyếwbdut Bi pháapzsi xuấmpnyt tứnqnv đyjstnprui thịvbda vệnpru trợqsvq trậscpjn…

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve lặntzcng thinh, dưvuveapzsng nhưvuve đyjstang đyjsttaqrm chìscpjm trong suy tưvuve.

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc bựyjstc tứnqnvc quáapzst:

- Hảqgwti Ngu, tínqnvnh kiêutuwn nhẫumjln củzmyga bổaojcn tọaojca khôqgwtng đyjstưvuveqsvqc tốdxjot lắtaqrm, phảqgwti biếwbdut bổaojcn tọaojca đyjstãtthf đyjstưvuveqsvqc lệnprunh củzmyga chủzmyg nhâtaqrn Huyếwbdut Bi, cógucm thểyhlxnceby cơkkkx xửckocnarz mọaojci sựyjst vềcmhg pháapzsi Thiếwbduu Lâtaqrm…

Giọaojcng bỗcmaang trởomtiutuwn sắtaqrc lạnprunh nógucmi tiếwbdup:

- Vậscpjy cógucm nghĩlymba làcsur bổaojcn tọaojca cógucm quyềcmhgn biếwbdun chùnceba Thiếwbduu Lâtaqrm thàcsurnh mộyzpct đyjstdxjong tro tàcsurn, pháapzsi Thiếwbduu Lâtaqrm sẽutuw khôqgwtng còfuzpn tồbxbkn tạnprui trêutuwn cõlmnbi đyjstapzsi nữsqkta.

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve giậscpjt thógucmt ngưvuveapzsi, ấmpnyp úttoong nógucmi:

- Thưvuveqsvqng tọaojca hẳcmaan khôqgwtng làcsurm vậscpjy chứnqnv?

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc cưvuveapzsi vang:

- Đumjlógucm thìscpj phảqgwti xem ngưvuveơkkkxi trảqgwt lờapzsi thếwbducsuro vớldpki bổaojcn tọaojca!

Hảqgwti Ngu đyjstqgwto mắtaqrt nhìscpjn nhữsqktng tăyjstng lữsqkt hai bêutuwn, vẻkbov mặntzct ngưvuveapzsi nàcsuro cũdklvng nặntzcng nềcmhg, chắtaqrp tay cúttooi đyjstwoqpu, hiểyhlxn nhiêutuwn thảqgwty đyjstcmhgu trao hếwbdut quyềcmhgn quyếwbdut đyjstvbdanh cho Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve.

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve buôqgwtng tiếwbdung thởomticsuri ảqgwto nãtthfo:

- Thôqgwti đyjstưvuveqsvqc, lãtthfo nạnprup xin tuâtaqrn mệnprunh!

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc cưvuveapzsi to:

- Vậscpjy thìscpjtthfy viếwbdut thưvuve mau đyjsti!

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve khẽutuw chau màcsury:

- Xin thưvuveqsvqng tọaojca hãtthfy triệnprut thoáapzsi sựyjst bao vâtaqry trưvuveldpkc, đyjstyhlx cho lãtthfo nạnprup thưvuve thảqgwt viếwbdut thưvuve rồbxbki tìscpjm cáapzsch trao tớldpki tay Vâtaqrn Dậscpjt Long hẹnnasn ngàcsury đyjstếwbdun Thiếwbduu Lâtaqrm…

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc cưvuveapzsi vang:

- Ngưvuveơkkkxi đyjstlstkng hòfuzpng giởomti tròfuzpmkcvo dàcsuri thờapzsi gian, bổaojcn tọaojca khôqgwtng dễfgkp bịvbda lầwoqpm mưvuveu đyjstâtaqru, trừlstk khi ngưvuveơkkkxi viếwbdut thưvuve ngay tứnqnvc khắtaqrc vàcsursgrrm theo mộyzpct tínqnvn vậscpjt củzmyga Thiếwbduu Lâtaqrm trao cho bổaojcn tọaojca, bằqsvqng khôqgwtng Thiếwbduu Lâtaqrm hôqgwtm nay khógucmcsur tráapzsnh khỏnnasi đyjstnprui kiếwbdup.

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve lặntzcng ngưvuveapzsi:

- Vậscpjy làcsur thưvuveqsvqng tọaojca khôqgwtng đyjstyhlx cho lãtthfo nạnprup cógucm chúttoot thờapzsi gian nàcsuro cảqgwt!

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc cưvuveapzsi:

- Đumjlúttoong vậscpjy!

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuvettooi đyjstwoqpu lặntzcng thinh khôqgwtng nógucmi gìscpjkkkxn.

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc bỗcmaang xôqgwt mạnprunh ghếwbdu ngồbxbki quáapzst to:

- Hảqgwti Ngu, hãtthfy quyếwbdut đyjstvbdanh mau đyjsti!

Thốdxjot nhiêutuwn, mộyzpct giọaojcng nógucmi lạnprunh nhưvuveyjstng vang lêutuwn:

- Vâtaqrn mỗcmaa đyjstãtthfgucm mặntzct rồbxbki, khỏnnasi phảqgwti émkcvp buộyzpcc Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve nữsqkta!

Vừlstka dứnqnvt tiếwbdung đyjstãtthf thấmpnyy mộyzpct bógucmng trắtaqrng xuấmpnyt hiệnprun trong đyjstnprui đyjstiệnprun, chínqnvnh làcsur đyjstưvuveơkkkxng kim Kim Bínqnvch Cung Chủzmygtaqrn Dậscpjt Long.

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc giậscpjt mìscpjnh kinh hãtthfi, lùncebi sau mấmpnyy bưvuveldpkc, rúttoot ra mộyzpct thanh trưvuveapzsng kiếwbdum quáapzst:

- Ngưvuveơkkkxi… chínqnvnh làcsurtaqrn Dậscpjt Long?

taqrn Dậscpjt Long cưvuveapzsi khảqgwty:

- Chảqgwt lẽutuwqgwtn giáapzs khôqgwtng tin, Vâtaqrn mỗcmaafuzpn phảqgwti cógucm sựyjst chứnqnvng minh nữsqkta hay sao?

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuvecsuryjstng chúttoong Thiếwbduu Lâtaqrm thảqgwty đyjstcmhgu vui mừlstkng khôqgwtn xiếwbdut, song cốdxjo gắtaqrng khôqgwtng biểyhlxu lộyzpc ra ngoàcsuri mặntzct, tấmpnyt cảqgwt đyjstcmhgu bìscpjnh thảqgwtn lặntzcng thinh.

Trong khi ấmpnyy bọaojcn ngưvuveapzsi áapzso đyjsten thảqgwty đyjstcmhgu toàcsurn thâtaqrn giớldpki bịvbda đyjstao kiếwbdum, cầwoqpm tay thủzmyg thếwbdu sẵanbdn sàcsurng.

taqrn Dậscpjt Long cao giọaojcng nógucmi:

- Hãtthfy nghe đyjstâtaqry, Vâtaqrn mỗcmaa khôqgwtng muốdxjon gâtaqry nhiềcmhgu chếwbdut chógucmc, chỉwiji cầwoqpn cáapzsc ngưvuveơkkkxi đyjstlstkng đyjstyzpcng thủzmyg, Vâtaqrn mỗcmaa sẽutuw tha mạnprung tấmpnyt cảqgwt, còfuzpn nhưvuve kẻkbovcsuro ngoan cốdxjo khôqgwtng tựyjstvuveqsvqng sứnqnvc mìscpjnh, đyjstógucm chínqnvnh làcsur tựyjst chuốdxjoc lấmpnyy cáapzsi chếwbdut.

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc nghiếwbdun răyjstng ken kémkcvt, bỗcmaang quáapzst vang:

- Tiếwbdun lêutuwn!

Bọaojcn ngưvuveapzsi áapzso đyjsten khôqgwtng dáapzsm tráapzsi lệnprunh bắtaqrt buộyzpcc phảqgwti vung khínqnv giớldpki xôqgwtng tớldpki.

taqrn Dậscpjt Long quáapzst vang, hữsqktu chưvuveomting vung lêutuwn, mộyzpct làcsurn sáapzsng đyjstógucma lấmpnyp loáapzsng, lậscpjp tứnqnvc tiếwbdung rúttoo thảqgwtm vang lêutuwn liêutuwn hồbxbki.

Bọaojcn ngưvuveapzsi áapzso đyjsten đyjstaojcqgwt nhau thoáapzsi lui, đyjstnprui đyjstiệnprun lạnprui tạnprum thờapzsi trởomtiutuwn yêutuwn lặntzcng.

vuveldpki đyjstmpnyt đyjstãtthfgucmapzsm thâtaqry ngưvuveapzsi áapzso đyjsten nằqsvqm sõlmnbng soàcsuri, thảqgwty đyjstcmhgu chếwbdut bởomtii mộyzpct chiêutuwu Viêutuwm Dưvuveơkkkxng củzmyga Vâtaqrn Dậscpjt Long.

taqrn Dậscpjt Long lạnprui trầwoqpm giọaojcng nógucmi:

- Vâtaqrn mỗcmaa tuy khôqgwtng muốdxjon gâtaqry nhiềcmhgu chếwbdut chógucmc, nhưvuveng cũdklvng chẳcmaang thểyhlxcsuro cựyjst tuyệnprut đyjstưvuveqsvqc cáapzsc ngưvuveapzsi muốdxjon chếwbdut, nếwbduu còfuzpn ai khôqgwtng sợqsvq chếwbdut thìscpj cứnqnv việnpruc xôqgwtng tớldpki!

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc lòfuzpng thầwoqpm khiếwbdup hãtthfi, vộyzpci quáapzst to:

- Lui mau!

Đumjloạnprun liềcmhgn tung mìscpjnh ra cửckoca đyjstiệnprun toan bỏnnas chạnpruy.

taqrn Dậscpjt Long lạnprunh lùncebng quáapzst:

- Kẻkbov kháapzsc cógucm thểyhlx rờapzsi khỏnnasi đyjstưvuveqsvqc, còfuzpn tôqgwtn giáapzs thìscpj phảqgwti ởomti lạnprui.

Nháapzsc thấmpnyy bógucmng trắtaqrng nhấmpnyp nhoáapzsng, ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc đyjstãtthf bịvbda bắtaqrt mang trởomticsuro đyjstnprui đyjstiệnprun.

Cảqgwt chùnceba Thiếwbduu Lâtaqrm lậscpjp tứnqnvc bógucmng ngưvuveapzsi láapzso nháapzso hỗcmaan loạnprun, song chỉwiji chốdxjoc láapzst sau lạnprui trởomtiutuwn yêutuwn ắtaqrng, thìscpj ra bọaojcn ngưvuveapzsi áapzso đyjsten đyjstãtthf bỏnnas chạnpruy khôqgwtng còfuzpn mộyzpct têutuwn.

Ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc lúttooc bịvbda bắtaqrt vềcmhg đyjstnprui đyjstiệnprun đyjstãtthf bịvbdataqrn Dậscpjt Long tiệnprun tay đyjstiểyhlxm khógucma huyệnprut đyjstnpruo, nêutuwn chỉwiji nằqsvqm dàcsuri dưvuveldpki đyjstmpnyt chứnqnv khôqgwtng đyjstnqnvng lêutuwn đyjstưvuveqsvqc.

taqrn Dậscpjt Long cưvuveapzsi khảqgwty nógucmi:

- Bằqsvqng hữsqktu, giờapzs thìscpj chúttoong ta cógucm thểyhlxgucmi chuyệnprun vớldpki nhau đyjstưvuveqsvqc rồbxbki!

csuro ngờapzs ngưvuveapzsi bịvbdat mặntzct râtaqru bạnpruc cổaojc họaojcng bỗcmaang pháapzst ra mộyzpct tiếwbdung khằqsvqng khặntzcc, mộyzpct dòfuzpng máapzsu tínqnvm đyjsten rỉwiji ra nơkkkxi khógucme miệnprung, giãtthfy giụnceba mộyzpct hồbxbki thìscpj chếwbdut, hiểyhlxn nhiêutuwn y đyjstãtthf cắtaqrn vỡwbdu thuốdxjoc đyjstyzpcc đyjstãtthfgucm sẵanbdn trong miệnprung tựyjstapzst.

taqrn Dậscpjt Long buôqgwtng tiếwbdung thởomticsuri, lẩshzim bẩshzim:

- Chủzmyg nhâtaqrn Huyếwbdut Bi quảqgwtcsur mộyzpct ngưvuveapzsi khôqgwtng dễfgkp đyjstdxjoi phógucm, thủzmyg đyjstoạnprun củzmyga y khốdxjong chếwbdu thuộyzpcc hạnpru thậscpjt làcsurcsurn bạnpruo.

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve vộyzpci lêutuwn tiếwbdung:

- A Di Đumjlàcsur Phậscpjt! Đumjla tạnprutaqrn thínqnv chủzmyg đyjstãtthf việnprun thủzmyg, bảqgwto toàcsurn hưvuveơkkkxng hỏnnasa cho pháapzsi Thiếwbduu Lâtaqrm!

taqrn Dậscpjt Long khẽutuw thởomticsuri:

- Phen nàcsury tuy may mắtaqrn vôqgwt sựyjst, nhưvuveng lầwoqpn sau thìscpj khógucmgucm thểyhlx

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuvetthfo nùncebng tiếwbdup lờapzsi:

- Khôqgwtng sai, sau khi chủzmyg nhâtaqrn Huyếwbdut Bi biếwbdut việnpruc hôqgwtm nay nhấmpnyt đyjstvbdanh sẽutuw khôqgwtng buôqgwtng tha cho Thiếwbduu Lâtaqrm, e vẫumjln khógucm thểyhlx tráapzsnh khoảqgwti đyjstnprui kiếwbdup.

- Lãtthfo thiềcmhgn sưvuvegucmapzsch gìscpjnqnvng phógucm chăyjstng?

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuvevuveapzsi chua xógucmt:

- Đumjlàcsurnh đyjstếwbdun đyjstâtaqru hay đyjstếwbdun đyjstógucm thôqgwti, vớldpki thếwbdu lựyjstc củzmyga chủzmyg nhâtaqrn Huyếwbdut Bi hiệnprun nay, nếwbduu thậscpjt sựyjst muốdxjon hủzmygy diệnprut chùnceba Thiếwbduu Lâtaqrm thìscpjtthfo nạnprup làcsurm sao đyjstưvuveơkkkxng cựyjst nổaojci?

taqrn Dậscpjt Long cưvuveapzsi:

- Tạnprui hạnpru đyjstãtthfscpjm đyjstưvuveqsvqc mộyzpct con đyjstưvuveapzsng cho lãtthfo thiềcmhgn sưvuve, nếwbduu lãtthfo thiềcmhgn sưvuve chấmpnyp thuậscpjn rấmpnyt cógucm thểyhlx sẽutuw giúttoop cho quýnarz tựyjst thoáapzst khỏnnasi kiếwbdup nạnprun nàcsury.

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve vộyzpci nógucmi:

- Xin vâtaqrn thínqnv chủzmygtthfy mau chỉwiji đyjstiểyhlxm cho, chỉwiji cầwoqpn bảqgwto toàcsurn đyjstưvuveqsvqc pháapzsi Thiếwbduu Lâtaqrm, lãtthfo nạnprup sẵanbdn sàcsurng chấmpnyp thuậscpjn!

taqrn Dậscpjt Long chậscpjm rãtthfi nógucmi:

- Ởtaqrvuveldpkng chínqnvnh bắtaqrc thàcsurnh Hàcsurng Châtaqru cógucm mộyzpct Thanh Dưvuveơkkkxng Lãtthfnh hiệnprun đyjstang khởomtii côqgwtng xâtaqry cấmpnyt, bởomtii cógucm mộyzpct Chínqnvnh Nghĩlymba Môqgwtn đyjstvbdanh khai tôqgwtng lậscpjp pháapzsi tạnprui đyjstógucm

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve sửckocng sốdxjot:

- Chínqnvnh Nghĩlymba Môqgwtn ưvuve? E đyjstógucm lạnprui làcsur tròfuzp quáapzsi quỷcsur củzmyga chủzmyg nhâtaqrn Huyếwbdut Bi.

taqrn Dậscpjt Long nhoẻkbovn cưvuveapzsi:

- Khôqgwtng phảqgwti đyjstâtaqru, nghiêutuwm chỉwijinh màcsurgucmi, Chínqnvnh Nghĩlymba Môqgwtn nàcsury chỉwijicsur mộyzpct tổaojc chứnqnvc lâtaqrm thờapzsi, khi nàcsuro tiêutuwu diệnprut xong cáapzsi gọaojci làcsur Chínqnvnh Nghĩlymba Đumjlcsurn bịvbdap bợqsvqm kia, Chínqnvnh Nghĩlymba Môqgwtn cũdklvng sẽutuw giảqgwti táapzsn…

Chàcsurng đyjstăyjstm đyjstăyjstm nhìscpjn Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuvegucmi tiếwbdup:

- Nhưvuveng Chínqnvnh Nghĩlymba Môqgwtn khôqgwtng nhưvuve nhữsqktng môqgwtn pháapzsi kháapzsc trêutuwn chốdxjon giang hồbxbk, thu nhậscpjn hếwbdut thảqgwty nhữsqktng ngưvuveapzsi trong giớldpki hiệnprup nghĩlymba, kểyhlx cảqgwt bọaojcn tàcsur đyjstnpruo ma đyjstwoqpu biếwbdut ăyjstn năyjstn sáapzsm hốdxjoi, còfuzpn nhưvuve toàcsurn bang pháapzsi tham gia thìscpj lạnprui càcsurng hoan nghêutuwnh…

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve hớldpkn hởomti:

- Đumjlâtaqry làcsur mộyzpct tin đyjstáapzsng vui mừlstkng, nếwbduu võlmnbtaqrm thiêutuwn hạnprucsur biếwbdut rõlmnb hếwbdut âtaqrm mưvuveu đyjstyzpcc kếwbdu củzmyga chủzmyg nhâtaqrn Huyếwbdut Bi, mọaojci ngưvuveapzsi đyjstcsurn kếwbdut nhấmpnyt trínqnv thìscpj Chínqnvnh Nghĩlymba Đumjlcsurn củzmyga Huyếwbdut Bi khôqgwtng cầwoqpn đyjstáapzsnh pháapzsdklvng sẽutuw tan vỡwbdu

Đumjloạnprun khẽutuw niệnprum Phậscpjt hiệnpruu, nógucmi tiếwbdup:

- Vâtaqrn thínqnv chủzmyggucm thểyhlxgucmi rõlmnbcsurng hơkkkxn, Chínqnvnh Nghĩlymba Môqgwtn nàcsury làcsur do ai xưvuveldpkng nghịvbdacsur theo ýnarztaqrn thínqnv chủzmyg phảqgwti chăyjstng làcsur muốdxjon toàcsurn pháapzsi Thiếwbduu Lâtaqrm tham gia?

taqrn Dậscpjt Long cưvuveapzsi:

- Nếwbduu khôqgwtng nhưvuve vậscpjy thìscpj khógucm thểyhlx bảqgwto toàcsurn đyjstưvuveqsvqc cho cảqgwt pháapzsi Thiếwbduu Lâtaqrm vàcsur đyjstzmyg lựyjstc lưvuveqsvqng đyjstưvuveơkkkxng cựyjst vớldpki Chínqnvnh Nghĩlymba Đumjlcsurn… Còfuzpn vềcmhg kẻkbovvuveldpkng nghịvbda, chẳcmaang giấmpnyu gìscpjtthfo thiềcmhgn sưvuve, chínqnvnh làcsur “Bằqsvqng Thàcsurnh Bạnpruch Phụncebng” Triểyhlxn Ngọaojcc Mai côqgwtvuveơkkkxng củzmyga Đumjlnprui Mạnpruc Bằqsvqng Thàcsurnh cùncebng vớldpki tạnprui hạnprutaqrn Dậscpjt Long đyjstâtaqry!

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve mừlstkng rỡwbdu:

- Nếwbduu vậscpjy thìscpjtthfo nạnprup nhấmpnyt đyjstvbdanh tham gia, toàcsurn thểyhlx đyjstnpru tửckoc Thiếwbduu Lâtaqrm sẽutuw sẵanbdn sàcsurng chịvbdau sựyjst sai khiếwbdun.

- Nếwbduu vậscpjy thìscpj xin lãtthfo thiềcmhgn sưvuvetthfy nhanh chógucmng thu xếwbdup!

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuveyjstm hởomti:

- Tấmpnyt nhiêutuwn rồbxbki, lãtthfo nạnprup tứnqnvc khắtaqrc thu xếwbdup vàcsurapzsng sớldpkm mai sẽutuw suấmpnyt lĩlymbnh toàcsurn thểyhlx đyjstnpru tửckocutuwn đyjstưvuveapzsng đyjstếwbdun Thanh Dưvuveơkkkxng Lĩlymbnh ngay.

taqrn Dậscpjt Long chau màcsury nógucmi:

- Lãtthfo thiềcmhgn sưvuvegucm biếwbdut ngưvuveapzsi nàcsury khôqgwtng?

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve chúttoo mắtaqrt nhìscpjn mộyzpct hồbxbki, đyjstoạnprun lắtaqrc đyjstwoqpu nógucmi:

- Chưvuvea từlstkng gặntzcp bao giờapzs!

taqrn Dậscpjt Long trầwoqpm ngâtaqrm:

- Chủzmyg nhâtaqrn Huyếwbdut Bi tuyểyhlxn chọaojcn nhâtaqrn tàcsuri vôqgwt sốdxjo, cũdklvng chẳcmaang cógucmscpjcsur lạnpru, chỉwiji tiếwbduc làcsur chưvuvea hỏnnasi đyjstưvuveqsvqc câtaqru khẩshziu cung nàcsuro cảqgwt.

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve niệnprum câtaqru Phậscpjt hiệnpruu:

- Dùncebgucm hỏnnasi đyjstưvuveqsvqc khẩshziu cung thìscpjdklvng vôqgwt ínqnvch, cógucm lẽutuw y cũdklvng chẳcmaang biếwbdut chủzmyg nhâtaqrn Huyếwbdut Bi làcsur ai!

taqrn Dậscpjt Long thởomticsuri:

- Quảqgwt vậscpjy, xem ra muốdxjon tìscpjm đyjstưvuveqsvqc lãtthfo ma đyjstwoqpu ấmpnyy ắtaqrt phảqgwti rấmpnyt làcsur vấmpnyt vảqgwt.

- A Di Đumjlàcsur Phậscpjt! Lãtthfo nạnprup tứnqnvc khắtaqrc suấmpnyt lĩlymbnh đyjstbxbk chúttoong đyjstếwbdun ngay Bằqsvqng Thàcsurnh… đyjstàcsurnh phảqgwti thấmpnyt lễfgkp vớldpki Vâtaqrn thínqnv chủzmyg, Vâtaqrn thínqnv chủzmyggucmfuzpn đyjstiềcmhgu chi cầwoqpn chỉwiji giáapzso nữsqkta chăyjstng?

- Mụncebc đyjstínqnvch chínqnvnh củzmyga Vâtaqrn mỗcmaa đyjstếwbdun đyjstâtaqry làcsur đyjstyhlx hỏnnasi thăyjstm lãtthfo thiềcmhgn sưvuve vềcmhgcsurnh tung củzmyga mộyzpct ngưvuveapzsi.

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve ngạnpruc nhiêutuwn:

- Chẳcmaang hay Vâtaqrn thínqnv chủzmyg đyjstvbdanh hỏnnasi thăyjstm ai vậscpjy?

taqrn Dậscpjt Long nhấmpnyn mạnprunh từlstkng tiếwbdung:

- “Tam Hoàcsurn Sáapzso Nhậscpjt” (ba chiếwbduc vòfuzpng bao quanh mặntzct trờapzsi) Quâtaqrn Trung Tháapzsnh!

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve ngẩshzin ngưvuveapzsi, đyjstoạnprun nógucmi:

- A Di Đumjlàcsur Phậscpjt! Vâtaqrn thínqnv chủzmyg nghĩlymb rấmpnyt đyjstúttoong, nếwbduu thỉwijinh ra đyjstưvuveqsvqc ngưvuveapzsi nàcsury, quảqgwtcsur mộyzpct trợqsvq thủzmyg đyjsttaqrc lựyjstc cho Chínqnvnh Nghĩlymba Môqgwtn, nhưvuveng e rằqsvqng rấmpnyt khógucm.

- Vậscpjy làcsur ngưvuveapzsi nàcsury vẫumjln còfuzpn sốdxjong trêutuwn đyjstapzsi?

- Vâtaqrng, nghe đyjstâtaqru ôqgwtng ấmpnyy từlstkng đyjstưvuveqsvqc uốdxjong linh dưvuveqsvqc, thọaojc đyjstãtthfkkkxn trăyjstm tuổaojci, màcsur trôqgwtng chỉwiji ngoàcsuri bảqgwty mưvuveơkkkxi.

- Hiệnprun ôqgwtng ấmpnyy ởomti đyjstâtaqru?

- Bạnpruch Thuỷcsurkkkxn Trang trêutuwn núttooi Tôqgwt Lai.

- Lãtthfo thiềcmhgn sưvuvegucm thưvuveapzsng nghe tin vềcmhg ôqgwtng ấmpnyy khôqgwtng?

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve ngẫumjlm nghĩlymb:

- Ôjzstng ấmpnyy vốdxjon làcsur tri giao củzmyga tiêutuwn sưvuve. Hồbxbki năyjstm mưvuveơkkkxi năyjstm trưvuveldpkc, Quâtaqrn lãtthfo thínqnv chủzmyggucm đyjstếwbdun tệnpru tựyjst chơkkkxi vớldpki tiêutuwn sưvuve suốdxjot bảqgwty hôqgwtm, sau đyjstógucm ôqgwtng ấmpnyy đyjstãtthf tuyêutuwn bốdxjo quy ẩshzin tạnprui Tôqgwt Lai, vĩlymbnh viễfgkpn khôqgwtng xuấmpnyt sơkkkxn vàcsur bậscpjn tâtaqrm đyjstếwbdun thếwbdu sựyjst. Tuy nhiêutuwn, hằqsvqng năyjstm vàcsuro ngàcsury mừlstkng thọaojc củzmyga ôqgwtng ấmpnyy, bổaojcn tựyjst đyjstcmhgu cógucm cho ngưvuveapzsi mang lễfgkp vậscpjt đyjstếwbdun biếwbduu, suốdxjot mấmpnyy mưvuveơkkkxi năyjstm qua chưvuvea bao giờapzs giáapzsn đyjstoạnprun.

- Còfuzpn năyjstm nay thìscpj sao?

- Lễfgkp vậscpjt năyjstm nay làcsur do Hảqgwti Vâtaqrn, sưvuve đyjstnpru củzmyga lãtthfo nạnprup mang đyjsti, tháapzsng vừlstka qua mớldpki quay trởomti vềcmhg, đyjstãtthf đyjstínqnvch thâtaqrn gặntzcp mặntzct Quâtaqrn lãtthfo thínqnv chủzmyg.

- Ànnas, theo lãtthfo thiềcmhgn sưvuve thìscpj Quâtaqrn Trung Tháapzsnh làcsur ngưvuveapzsi thếwbducsuro?

Hảqgwti Ngu Thiềcmhgn Sưvuve đyjstáapzsp ngay:

- Tràcsurn lòfuzpng hiệnprup nghĩlymba, nhấmpnyt ngôqgwtn cửckocu đyjstwijinh, làcsur mộyzpct bậscpjc cao nhâtaqrn tiềcmhgn bốdxjoi hiếwbdum cógucm trong võlmnbtaqrm, bởomtii cháapzsn cảqgwtnh giang hồbxbkapzsnh đyjstapzsi quáapzstaqru nêutuwn ngưvuveapzsi đyjstapzsi mớldpki dầwoqpn dầwoqpn quêutuwn lãtthfng.

taqrn Dậscpjt Long nhẹnnas gậscpjt đyjstwoqpu:

- Đumjlưvuveqsvqc rồbxbki, Vâtaqrn mỗcmaa sẽutuw tứnqnvc khắtaqrc lêutuwn đyjstưvuveapzsng đyjstếwbdun Tôqgwt Lai thăyjstm viếwbdung vịvbdatthfo hiệnprup giàcsuru lòfuzpng hiệnprup nghĩlymba ấmpnyy…

Đumjloạnprun liềcmhgn vòfuzpng tay thi lễfgkp, cáapzso từlstk ra khỏnnasi đyjstnprui đyjstiệnprun, hệnprut nhưvuve mộyzpct làcsurn khógucmi trắtaqrng phi thâtaqrn xuốdxjong núttooi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.