Bạch Kiếm Linh Mã

Chương 34 : Dõi mắt theo cánh chim mịt mờ, ngọc nữ đoạn trường

    trước sau   
Gióvxgj trờfcdhi lồopunng lộyeemng, sóvxgjng mâfnwby dàubzko dạvipnt, con đsfmzvipni bàubzkng khôubzkng hổfcdhubzk thầfhihn đsfmziểyvemu, cõwbkzng trêdggxn lưyzgmng hai ngưyzgmfcdhi màubzk vẫrjsfn bay nhanh khôubzkn tảxofk, thoárrrtng chốopunc đsfmzãjnulyzgmvxgjt hàubzkng trăbdpdm dặfcdhm đsfmzưyzgmfcdhng.

Kim thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm mộyeemt tay giữumfm chặfcdht lưyzgmng đsfmzvipni bàubzkng, tay kia ôubzkm chặfcdht lấneyzy Vâfnwbn Dậtfhht Long, mộyeemt khắoiekc chẳubzkng dárrrtm thờfcdh ơyvem, may nhờfcdh đsfmzvipni bàubzkng bay khárrrt vữumfmng, sárrrtu giờfcdh đsfmzãjnul trôubzkng thấneyzy núyeemi Vâfnwbn vụnoul trong dãjnuly Miêdggxu Lĩbqysnh.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm vộyeemi vỗfnpc nhẹyvvmdggxn cổfcdh đsfmzvipni bàubzkng nóvxgji:

- Cóvxgj thấneyzy ngọeqvcn núyeemi cao nhấneyzt kia khôubzkng. Hãjnuly đsfmzárrrtp xuốopunng cạvipnnh khu rừneteng dưyzgmxzsni châfnwbn núyeemi ấneyzy đsfmzi!

Đzldavipni bàubzkng liềnouln gậtfhht đsfmzfhihu nhưyzgm hiểyvemu tiếowdxng ngưyzgmfcdhi, bỗfnpcng xếowdxp đsfmzôubzki cárrrtnh lạvipni, xuyêdggxn mâfnwby bay sàubzk xuốopunng, vữumfmng vàubzkng đsfmzárrrtp xuốopunng cạvipnnh khu rừneteng dưyzgmxzsni châfnwbn núyeemi.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm bồopunng Vâfnwbn Dậtfhht Long tung mìhrfrnh xuốopunng đsfmzneyzt, đsfmzfcdht chàubzkng xuốopunng bãjnuli cỏjnul mềnoulm, sau đsfmzóvxgj lạvipni khẽfpbb vỗfnpcubzko cổfcdh đsfmzvipni bàubzkng nóvxgji:


- Thậtfhht vấneyzt vảxofk mi quárrrt, ta cũwbkzng chẳubzkng cóvxgjhrfr đsfmzyvem mờfcdhi mi ăbdpdn, hãjnuly tựddcdhrfrm lấneyzy màubzk ăbdpdn nhésdng. Khi bọeqvcn ta quay vềnoulkvhrn phảxofki vấneyzt vảxofk mi mộyeemt phen nữumfma đsfmzneyzy!

Đzldavipni bàubzkng gậtfhht nhẹyvvm đsfmzfhihu, khẽfpbbdggxu lêdggxn mộyeemt tiếowdxng, vỗfnpcrrrtnh bay vúyeemt lêdggxn khôubzkng, thoárrrtng chốopunc đsfmzãjnul mấneyzt dạvipnng trong mâfnwby.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfmyeemi xuốopunng xem xésdngt thưyzgmơyvemng thếowdx củjhkla Vâfnwbn Dậtfhht Long, nhữumfmng thấneyzy chàubzkng hai mắoiekt nhắoiekm nghiềnouln, hơyvemi thởqlpu đsfmznoulu đsfmzfcdhn nhưyzgm đsfmzang ngủjhkl, chẳubzkng cóvxgj triệxofku chứvjrang gìhrfr khárrrtc lạvipn cảxofk.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm cảxofkm thấneyzy cóvxgj phầfhihn yêdggxn tâfnwbm hơyvemn, bồopunng Vâfnwbn Dậtfhht Long lêdggxn bưyzgmxzsnc nhanh vàubzko rừneteng.

Tuy rằjbfqng thưyzgmơyvemng thểyvem củjhkla Vâfnwbn Dậtfhht Long chưyzgma árrrtc hoárrrt, song nàubzkng biếowdxt sau bốopunn giờfcdh nữumfma, mộyeemt khi đsfmzyeemc thưyzgmơyvemng phárrrtt tárrrtc, Vâfnwbn Dậtfhht Long ắoiekt sẽfpbb biếowdxn thàubzknh mộyeemt bãjnuli nưyzgmxzsnc márrrtu, linh đsfmzơyvemn diệxofku dưyzgmvxgjc cũwbkzng chẳubzkng cứvjrau chữumfma đsfmzưyzgmvxgjc nữumfma.

Khu rừneteng cổfcdh thụnoul cao to, lárrrtubzknh chi chítqant, rậtfhhm đsfmzếowdxn mứvjrac árrrtnh sárrrtng cũwbkzng khóvxgj soi vàubzko đsfmzưyzgmvxgjc.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm tay bồopunng Vâfnwbn Dậtfhht Long, bỗfnpcng lạvipni đsfmzâfnwbm ra lo lắoiekng, vạvipnn nhấneyzt sưyzgm phụnoul đsfmzi vắoiekng thìhrfr sao? Hoặfcdhc sưyzgm phụnoul khôubzkng chịopunu cứvjrau chữumfma thìhrfr sao? Song nàubzkng khôubzkng cóvxgj thờfcdhi gian đsfmzyvemubzk suy nghĩbqys vềnoul nhữumfmng đsfmziềnoulu ấneyzy, rảxofko bưyzgmxzsnc đsfmzi sâfnwbu vàubzko rừneteng.

Đzldai đsfmzưyzgmvxgjc chừneteng mộyeemt dặfcdhm thìhrfr đsfmzếowdxn cuốopuni rừneteng trưyzgmxzsnc mặfcdht làubzk mộyeemt con đsfmzưyzgmfcdhng nhỏjnul ngoằjbfqn nghènsneo dẫrjsfn đsfmzếowdxn mộyeemt hiệxofkp cốopunc, hai bêdggxn várrrtch núyeemi cheo leo, chỉvxgjvxgj mộyeemt đsfmzưyzgmfcdhng thẳubzkng tớxzsni thôubzki.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm phi thâfnwbn tiếowdxn thẳubzkng vàubzko hiệxofkp cốopunc thâfnwbm u đsfmzóvxgj, chiềnoulu dàubzki chừneteng hơyvemn trăbdpdm trưyzgmvxgjng, lốopuni đsfmzi rộyeemng ra dầfhihn, đsfmzếowdxn mộyeemt thung lũwbkzng nhỏjnul trăbdpdm hoa đsfmzua nởqlpu, câfnwby cốopuni xanh um, cảxofknh sắoiekc hếowdxt sứvjrac tưyzgmơyvemi đsfmzyvvmp.

Thung lũwbkzng ấneyzy xung quanh đsfmznoulu cóvxgjyeemi cao vâfnwby bọeqvcc, chỉvxgjvxgj mỗfnpci mộyeemt con đsfmzưyzgmfcdhng nhỏjnul thẳubzkng thớxzsnm nằjbfqm giữumfma, nếowdxu cóvxgj ai árrrtn ngữumfm thìhrfr khóvxgjvxgj thểyvemyzgmvxgjt qua đsfmzưyzgmvxgjc.

Trong várrrtch núyeemi phítqana chítqannh diệxofkn loárrrtng thoárrrtng cóvxgj árrrtnh vàubzkng toảxofk ra, nhữumfmng thấneyzy đsfmzóvxgjubzk mộyeemt hang đsfmzyeemng khárrrt to, bêdggxn trêdggxn cóvxgj bốopunn chữumfmubzkng to lớxzsnn “Kim Quang Đzldayeemng Phủjhkl

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm đsfmzếowdxn cửksixa thung lũwbkzng thìhrfr dừneteng lạvipni, thậtfhhp thòkvhr nhìhrfrn vàubzko trong.

dggxn trong yêdggxn ắoiekng khôubzkng mộyeemt bóvxgjng ngưyzgmfcdhi. Tuy vậtfhhy, nàubzkng khôubzkng dárrrtm ngang nhiêdggxn tiếowdxn vàubzko trong, nàubzkng chau màubzky khẽfpbb buôubzkng tiếowdxng đsfmzjbfqng hắoiekng.


Liềnouln tứvjrac, mộyeemt giọeqvcng lạvipnnh lùrmdbng quárrrtt hỏjnuli:

- Đzldavipni sưyzgm tỷvipnvxgj phảxofki khôubzkng?

Rồopuni thìhrfr mộyeemt bóvxgjng ngưyzgmfcdhi nhấneyzp nhoárrrtng, hai nữumfm đsfmzopunng tuổfcdhi chừneteng mưyzgmfcdhi bốopunn mưyzgmfcdhi lăbdpdm từnete hai bêdggxn phóvxgjng ra, đsfmzvjrang cảxofkn trưyzgmxzsnc Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm vộyeemi cưyzgmfcdhi nóvxgji:

- Chàubzko hai vịopunyzgm muộyeemi … Sưyzgm phụnoulvxgj trong đsfmzyeemng khôubzkng vậtfhhy?

Hai nữumfm đsfmzopunng y phụnoulc mộyeemt vàubzkng mộyeemt lụnoulc vẻrehz mặfcdht đsfmznoulu trơyvem khấneyzc, árrrtnh mặfcdht lạvipnnh lùrmdbng từnete mặfcdht Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm dờfcdhi xuốopunng ngưyzgmfcdhi Vâfnwbn Dậtfhht Long mêdggx man trong lòkvhrng nàubzkng, đsfmzopunng thờfcdhi cưyzgmfcdhi khảxofky nóvxgji ;

- Chàubzko đsfmzvipni tỷvipn! Ủhaeqa, sao lạvipni mang đsfmzàubzkn ôubzkng vềnoul đsfmzâfnwby?

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm lắoiekc đsfmzfhihu khẽfpbbubzki:

- Hai vịopunyzgm muộyeemi đsfmzneteng hiểyvemu lầfhihm, y trúyeemng đsfmzyeemc sắoiekp chếowdxt, ta đsfmzopunnh cầfhihu xin sưyzgm phụnoul cứvjrau mạvipnng cho y!

Nữumfm đsfmzopunng árrrto vàubzkng cưyzgmfcdhi khảxofky:

- Đzldavipni sưyzgm tỷvipnvxgji nghe dễrlib quárrrt, e rằjbfqng sưyzgm phụnoul sẽfpbb khôubzkng chấneyzp thuậtfhhn đsfmzâfnwbu!

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm chau màubzky:

- Hãjnuly mau cho ta biếowdxt, sưyzgm phụnoulvxgj trong đsfmzyeemng phủjhkl hay khôubzkng?


Nữumfm đsfmzopunng árrrto lụnoulc lạvipnnh lùrmdbng:

- Sưyzgm phụnoul đsfmzưyzgmơyvemng nhiêdggxn làubzkqlpu trong đsfmzyeemng rồopuni!

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm thờfcdh phàubzko:

- May quárrrt, ta phảxofki vàubzko gặfcdhp lãjnulo nhâfnwbn gia gấneyzp.

Đzldaoạvipnn liềnouln cấneyzt bưyzgmxzsnc đsfmzi vàubzko, song hai nữumfm đsfmzopunng đsfmzãjnul lẹyvvmubzkng lưyzgmxzsnt tờfcdhi ngăbdpdn cảxofkn vàubzk quárrrtt:

- Đzldavjrang lạvipni!

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm chữumfmng bưyzgmxzsnc cưyzgmfcdhi nhăbdpdn nhóvxgj:

- Hai vịopunyzgm muộyeemi tạvipni sao lạvipni đsfmzopuni xửksix vớxzsni ta nhưyzgm thếowdxubzky?

Nữumfm đsfmzopunng árrrto vàubzkng đsfmzanh giọeqvcng:

- Đzldavipni sưyzgm tỷvipnjnuly thửksix hỏjnuli chítqannh mìhrfrnh?

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm chau màubzky:

- Hay làubzk ta đsfmzãjnulvxgj đsfmziềnoulu gìhrfrvxgj lỗfnpci vớxzsni hai vịopunyzgm muộyeemi?

Nữumfm đsfmzopunng árrrto vàubzkng đsfmzanh mặfcdht:


- Đzldavipni sưyzgm tỷvipn đsfmzneteng nóvxgji đsfmzếowdxn lỗfnpci hay khôubzkng, ítqant ra cũwbkzng cóvxgj hai lýrehz do đsfmzvipni sưyzgm tỷvipn khôubzkng vàubzko đsfmzyeemng phủjhkl đsfmzưyzgmvxgjc!

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm thởqlpuubzki:

- Cóvxgj thểyvem cho ta biếowdxt lýrehz do khôubzkng?

Nữumfm đsfmzopunng árrrto vàubzkng nghiêdggxm giọeqvcng:

- Thứvjra nhấneyzt, đsfmzvipni sưyzgm tỷvipn mang theo mộyeemt ngưyzgmfcdhi đsfmzàubzkn ôubzkng lai lịopunch bấneyzt minh tựddcd ýrehzubzkng vàubzko đsfmzyeemng phủjhkl, phạvipnm vàubzko đsfmziềnoulu nghiêdggxm cấneyzm củjhkla Kim Quang Đzldayeemng Phủjhkl. Thứvjra nhìhrfr, sưyzgm phụnoul đsfmzang nhậtfhhp đsfmzopunnh, cho dùrmdb đsfmzvipni sưyzgm tỷvipn khôubzkng mang theo ngưyzgmfcdhi đsfmzàubzkn ôubzkng thốopuni tha nàubzky cũwbkzng chẳubzkng vàubzko đsfmzưyzgmvxgjc.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm chau màubzky:

- Sưyzgm phụnoul nhậtfhhp đsfmzopunnh đsfmzãjnul bao lâfnwbu rồopuni vậtfhhy?

Nữumfm đsfmzopunng árrrto lụnoulc tiếowdxp lờfcdhi:

- Mớxzsni chỉvxgj đsfmzưyzgmvxgjc hai giờfcdh!

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm sịopunu mặfcdht:

- Nguy mấneyzt, bao giờfcdh thìhrfryzgm phụnoul mớxzsni thứvjrac giấneyzc?

Nữumfm đsfmzopunng árrrto vàubzkng buôubzkng tiếowdxng hừnetewbkzi:

- Khôubzkng biếowdxt chắoiekc đsfmzưyzgmvxgjc, ítqant ra cũwbkzng phảxofki đsfmzếowdxn sárrrtng mai!


Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm cuốopunng lêdggxn:

- Vậtfhhy biếowdxt làubzkm sao đsfmzâfnwby? Y khôubzkng thểyvemubzko chờfcdh đsfmzvxgji đsfmzưyzgmvxgjc hơyvemn bốopunn giờfcdh nữumfma …

Nữumfm árrrto đsfmzopunng buôubzkng giọeqvcng sắoiekc lạvipnnh:

- Đzldavipni sưyzgm tỷvipn chỉvxgj trong mộyeemt thờfcdhi gian màubzk đsfmzãjnul đsfmzfcdhi khárrrtc nhiềnoulu quárrrt, lẽfpbb ra đsfmzvipni sưyzgm tỷvipn phảxofki nêdggxn cảxofkm thấneyzy xấneyzu hổfcdh mớxzsni phảxofki, bâfnwby giờfcdh mang vềnoul đsfmzâfnwby mộyeemt ngưyzgmfcdhi đsfmzàubzkn ôubzkng dởqlpu sốopunng dởqlpu chếowdxt thếowdxubzky, còkvhrn mặfcdht mũwbkzi nàubzko màubzk gặfcdhp sưyzgm phụnoul nữumfma chứvjra?

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm chau màubzky năbdpdn nỉvxgj:

- Nếowdxu sưyzgm phụnoul biếowdxt y làubzk ai, nhấneyzt đsfmzopunnh sẽfpbbhrfrm cárrrtch cứvjrau chữumfma hai vịopun muộyeemi hãjnuly thôubzkng cảxofkm đsfmzyvem cho ta vàubzko gặfcdhp sưyzgm phụnoul đsfmzi!

Hai nữumfm đsfmzopunng cùrmdbng bậtfhht cưyzgmfcdhi. Nữumfm đsfmzopunng árrrto vàubzkng gằjbfqn giọeqvcng nóvxgji:

- Đzldavipni sưyzgm tỷvipn thôubzki đsfmzneteng mơyvemyzgmqlpung nữumfma, hãjnuly sớxzsnm rờfcdhi khỏjnuli đsfmzâfnwby thìhrfryvemn!

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm ngẫrjsfm nghĩbqys chốopunc lárrrtt, đsfmzoạvipnn nóvxgji:

- Khôubzkng đsfmzưyzgmvxgjc, ta nhấneyzt đsfmzopunnh phảxofki gặfcdhp sưyzgm phụnoul!

Nữumfm đsfmzopunng árrrto lụnoulc tứvjrac giậtfhhn:

- Đzldavipni sưyzgm tỷvipn thậtfhht khôubzkng biếowdxt nhụnoulc nạvipni, nếowdxu làubzkubzki thìhrfr đsfmzãjnul đsfmzâfnwbm đsfmzfhihu chếowdxt từnetefnwbu rồopuni!

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm cốopun nhẫrjsfn nhịopunn, gưyzgmvxgjn nóvxgji:

- Hai vịopunyzgm muộyeemi, ta van xin mộyeemt lầfhihn thôubzki, hãjnuly cho ta vàubzko trong!

Nữumfm đsfmzopunng árrrto vàubzkng cưyzgmfcdhi khảxofky:

- Sưyzgm phụnoul đsfmzãjnulvxgjbdpdn dặfcdhn, nếowdxu đsfmzvipni sưyzgm tỷvipn khôubzkng trởqlpu vềnoul thìhrfr thôubzki, còkvhrn nhưyzgm trởqlpu vềnoul thìhrfr lậtfhhp tứvjrac bắoiekt giam vàubzko trong Phong Lôubzki Đzldayeemng, chờfcdhubzkm nàubzko sưyzgm phụnoul nhàubzkn rỗfnpci hẳubzkn mang ra thẩjbfqm vấneyzn.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm cảxofk kinh:

- Vìhrfr sao vậtfhhy?

Nữumfm đsfmzopunng árrrto vàubzkng gằjbfqn giọeqvcng:

- Vìhrfr sao thìhrfr đsfmzvipni sưyzgm tỷvipn lẽfpbb ra phảxofki biếowdxt, đsfmzvipni sưyzgm tỷvipn đsfmzãjnul trộyeemm Di Chi Vưyzgmơyvemng Lộyeem củjhkla sưyzgm phụnoul!

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm sữumfmng sờfcdh, sắoiekc mặfcdht tárrrti mésdngt, đsfmzôubzki môubzki run rẩjbfqy vai giầfhihn giậtfhht nhưyzgm sắoiekp ngãjnul quịopun.

Nữumfm đsfmzopunng árrrto lụnoulc cưyzgmfcdhi khảxofky:

- Đzldavipni sưyzgm tỷvipn giờfcdh đsfmzãjnul hiểyvemu, chúyeemng tôubzki đsfmzyvem cho đsfmzvipni sưyzgm tỷvipn rờfcdhi khỏjnuli đsfmzâfnwby làubzk đsfmzãjnul niệxofkm tìhrfrnh lắoiekm rồopuni!

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm lặfcdhng thinh đsfmzvjrang thừnete ra hồopuni lâfnwbu.

Nữumfm đsfmzopunng árrrto vàubzkng chau màubzky:

- Đzldavipni sưyzgm tỷvipnjnuly quyếowdxt đsfmzopunnh nhanh lêdggxn, sưyzgm phụnoul đsfmzãjnul khôubzkng còkvhrn nhậtfhhn đsfmzvipni sưyzgm tỷvipnubzk đsfmzopun đsfmzxofk nữumfma rồopuni, hãjnuly mau rờfcdhi khỏjnuli thìhrfryvemn.

Nữumfm đsfmzopunng árrrto lụnoulc tiếowdxp lờfcdhi:

- Vạvipnn nhấneyzt sưyzgm phụnoulvxgj hỏjnuli thìhrfr chúyeemng tôubzki sẽfpbbvxgji làubzk đsfmzvipni sưyzgm tỷvipn khôubzkng cóvxgj trởqlpu vềnoul.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm lắoiekc đsfmzfhihu:

- Khôubzkng, ta khôubzkng thểyvemubzko bỏjnul đsfmzi đsfmzưyzgmvxgjc.

vxgji xong, nhẹyvvm nhàubzkng đsfmzfcdht Vâfnwbn Dậtfhht Long xuốopunng đsfmzneyzt.

Nữumfm đsfmzopunng árrrto vàubzkng cưyzgmfcdhi khảxofky:

- Đzldavipni sưyzgm tỷvipn đsfmzopunnh làubzkm gìhrfr?

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm giọeqvcng nghiêdggxm nặfcdhng:

- Y chỉvxgjkvhrn sốopunng đsfmzưyzgmvxgjc ba giờfcdh nữumfma thôubzki, bằjbfqng mọeqvci giárrrt ta cũwbkzng phảxofki cứvjrau mạvipnng y!

“Choang” mộyeemt tiếowdxng, hai nữumfm đsfmzopunng cùrmdbng rúyeemt trưyzgmfcdhng kiếowdxm trêdggxn lưyzgmng xuốopunng, đsfmzopunng thanh nóvxgji:

- Đzldavipni sưyzgm tỷvipn đsfmzopunnh dùrmdbng vũwbkz lựddcdc ưyzgm?

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm thởqlpuubzki:

- Nếowdxu hai vịopunyzgm muộyeemi khăbdpdng khăbdpdng khôubzkng chịopunu nhưyzgmfcdhng cho ta cũwbkzng đsfmzàubzknh vậtfhhy thôubzki!

Nữumfm đsfmzopunng árrrto vàubzkng tứvjrac giậtfhhn:

- Hay nhỉvxgj! Sưyzgm phụnoulvxgji quảxofk khôubzkng sai, sưyzgm tỷvipn đsfmzúyeemng làubzk mộyeemt nghịopunch đsfmzopun?

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm chầfhihm chậtfhhm tiếowdxn tớxzsni, trầfhihm giọeqvcng nóvxgji:

- Hai vịopunyzgm muộyeemi, ta van hai ngưyzgmfcdhi lầfhihn cuốopuni, hãjnuly đsfmzyvem cho ta vàubzko gặfcdhp sưyzgm phụnoul, bằjbfqng khôubzkng …

Nữumfm đsfmzopunng árrrto vàubzkng giậtfhhn dữumfm quárrrtn:

- Bằjbfqng khôubzkng thìhrfr sao? Đzldayeemng thủjhkl phảxofki khôubzkng?

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm cắoiekn răbdpdng:

- Chỉvxgj đsfmzàubzknh nhưyzgm vậtfhhy thôubzki!

Nữumfm đsfmzopunng árrrto vàubzkng rung kiếowdxm quárrrtt:

- Vậtfhhy thìhrfr cứvjra thửksix xem!

yeemt mộyeemt tiếowdxng đsfmzâfnwbm thằjbfqng vàubzko ngựddcdc Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm tung mìhrfrnh lárrrtch trárrrtnh, đsfmzopunng thờfcdhi quárrrtn:

- Niệxofkm tìhrfrnh sưyzgm tỷvipn muộyeemi, ta nhưyzgmfcdhng mỗfnpci ngưyzgmfcdhi ba chiêdggxu.

- Khỏjnuli cầfhihn đsfmzvipno đsfmzvjrac giảxofk, cứvjra việxofkc đsfmzyeemng thủjhkl đsfmzi! Nhưyzgmng đsfmzvipni sưyzgm tỷvipn phảxofki biếowdxt, chúyeemng tôubzki màubzk chếowdxt thìhrfryzgm phụnouloiekt sẽfpbbhrfrm đsfmzvipni sưyzgm tỷvipn đsfmzyvem thanh toárrrtn móvxgjn nợvxgjubzky, muốopunn sưyzgm phụnoul đsfmziềnoulu thưyzgmơyvemng cho gãjnul đsfmzàubzkn ôubzkng thốopuni tha nàubzky ưyzgm? Rõwbkzubzkng mơyvemyzgmqlpung!

Chưyzgma dứvjrat lờfcdhi, hai nữumfm đsfmzopunng đsfmzãjnul liêdggxn tiếowdxp tung ra mấneyzy kiếowdxm nữumfma.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm hai mắoiekt rưyzgmxzsnm lệxofk, thấneyzp giọeqvcng nóvxgji:

- Nhịopun vịopunyzgm muộyeemi, ta thậtfhht chẳubzkng còkvhrn cárrrtch nàubzko hơyvemn, hãjnuly lưyzgmvxgjng thứvjra cho ta!

Rồopuni thìhrfr nhanh nhẹyvvmn lárrrtch ngưyzgmfcdhi trárrrtnh khỏjnuli thếowdxubzkng, hai cárrrtnh tay vàubzkng vung lêdggxn, sấneyzn tờfcdhi phảxofkn kítqanch.

Nhữumfmng thấneyzy árrrtnh vàubzkng loang loárrrtng, chỉvxgj nghe vàubzki tiếowdxng binh khítqan chạvipnm nhau chárrrtt chúyeema, trưyzgmfcdhng kiếowdxm trong hai nữumfm đsfmzopunng đsfmzãjnul vuộyeemt khỏjnuli tay bay mấneyzt, chẳubzkng rõwbkzyvemi xuốopunng nơyvemi đsfmzâfnwbu.

Liềnouln sau đsfmzóvxgj, Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm vung hai cárrrtnh tay vàubzkng, tạvipno thàubzknh hai vòkvhrng sárrrtng lấneyzp loárrrtng ậtfhhp tớxzsni hai ảxofk nữumfm đsfmzopunng.

Bỗfnpcng, mộyeemt giọeqvcng thấneyzp trầfhihm quárrrtt to:

- Nghiệxofkt súyeemc, ngưyzgmơyvemi đsfmzopunnh làubzkm gìhrfr thếowdx hảxofk?

rmdbng lúyeemc ấneyzy, mộyeemt luồopunng sárrrtng vàubzkng mãjnulnh liệxofkt hơyvemn ậtfhhp nhanh tớxzsni, lậtfhhp tứvjrac đsfmzjbfqy bậtfhht Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm loạvipnng choạvipnng thoárrrti lui xa hơyvemn mộyeemt trưyzgmvxgjng rồopuni ngãjnulbdpdn ra đsfmzneyzt.

Nhữumfmng thấneyzy mộyeemt bàubzkjnulo tóvxgjc bạvipnc nhưyzgm tuyếowdxt đsfmzãjnul đsfmzvjrang ngay trưyzgmxzsnc mắoiekt, hai cárrrtnh tay từnete vai trởqlpu xuốopunng cũwbkzng lấneyzp lárrrtnh árrrtnh vàubzkng, trêdggxn vai cóvxgj giắoiekt mộyeemt ngọeqvcn phấneyzt trầfhihn, vẻrehz mặfcdht nghiêdggxm lạvipnnh đsfmzếowdxn rợvxgjn ngưyzgmfcdhi.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm vộyeemi lồopunm cồopunm bòkvhr dậtfhhy, quìhrfr sụnoulp xuốopunng hơyvem hảxofki nóvxgji:

- Đzldaxofk tửksix xin khấneyzu kiếowdxn sưyzgm phụnoul!

Thìhrfr ra lãjnulo bàubzkneyzy chítqannh làubzk Kim Týrehzubzkubzk.

Kim Týrehzubzkubzk buôubzkng giọeqvcng sắoiekc lạvipnnh:

- Ta khôubzkng cóvxgj hạvipnng đsfmzxofk tửksix nhưyzgm ngưyzgmơyvemi, từnete đsfmzâfnwby đsfmzneteng gọeqvci ta làubzkyzgm phụnoul nữumfma!

Hai ảxofk nữumfm đsfmzopunng cũwbkzng vộyeemi quìhrfr sụnoulp xuốopunng, đsfmzopunng thanh nóvxgji:

- Xin sưyzgm phụnoul phâfnwbn xửksix giùrmdbm cho chúyeemng đsfmzxofk tửksix!

Kim Týrehzubzkubzk khoárrrtt tay:

- Cárrrtc ngưyzgmfcdhi lui ra!

- Thưyzgma vâfnwbng!

Hai ảxofk nữumfm đsfmzopunng cùrmdbng đsfmzvjrang lêdggxn nhanh bưyzgmxzsnc đsfmzi.

Kim Týrehzubzkubzk chằjbfqm chặfcdhp nhìhrfrn Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm hồopuni lâfnwbu, buôubzkng hai hàubzkng nưyzgmxzsnc mắoiekt chảxofky dàubzki.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm vộyeemi lêdggx gốopuni tớxzsni hai bưyzgmxzsnc, mọeqvcp xuốopunng trưyzgmxzsnc châfnwbn Kim Týrehzubzkubzk giọeqvcng thêdggx thiếowdxt nóvxgji:

- Sưyzgm phụnoul đsfmzãjnul tha thứvjra cho đsfmzxofk tửksix rồopuni phảxofki khôubzkng?

Kim Týrehzubzkubzkyzgmxzsnc mắoiekt ràubzkn rụnoula, bỗfnpcng nhiêdggxn chầfhihm chậtfhhm đsfmzưyzgma tay phảxofki lêdggxn.

Nhữumfmng thấneyzy lòkvhrng bàubzkn tay bàubzk rựddcdc sárrrtng árrrtnh vàubzkng vàubzkbdpdng vẳubzkng cóvxgj tiếowdxng sấneyzm gióvxgj.

KimThủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm kinh hoàubzkng thấneyzt sắoiekc khóvxgjc oàubzk:

- Sưyzgm phụnoul, đsfmzxofk tửksixubzky cóvxgj tộyeemi lỗfnpci gìhrfr, lãjnulo nhâfnwbn gia đsfmzàubzknh lòkvhrng hạvipnrrrtt đsfmzxofk tửksix thậtfhht sao?

Kim Týrehzubzkubzk tay phảxofki tiếowdxp tụnoulc giơyvemdggxn cao vàubzk tiếowdxng sấneyzm gióvxgjwbkzng mỗfnpci lúyeemc càubzkng thêdggxm rõwbkzyvemn, bàubzk nghiếowdxn răbdpdng nóvxgji:

- Bởqlpui ta tuổfcdhi giàubzk mắoiekt késdngm nêdggxn mớxzsni thu nhậtfhhn mộyeemt đsfmzopun đsfmzxofk nhưyzgm ngưyzgmơyvemi. Ta đsfmzãjnul trao hếowdxt tâfnwbm huyếowdxt cảxofk đsfmzfcdhi cho ngưyzgmơyvemi, ngờfcdh đsfmzâfnwbu ngưyzgmơyvemi lạvipni phảxofkn bộyeemi ta.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm khóvxgjc sưyzgmxzsnt mưyzgmxzsnt:

- Sưyzgm phụnoul, đsfmzxofk tửksix khôubzkng hềnoulubzkm đsfmziềnoulu gìhrfrvxgj lỗfnpci vớxzsni sưyzgm phụnoul, sưyzgm phụnoul nghe đsfmzxofk tửksix giảxofki thítqanch đsfmzưyzgmvxgjc khôubzkng?

Kim Týrehzubzkubzk nổfcdhi giậtfhhn:

- Sựddcd thậtfhht đsfmzãjnulwbkzubzkng, còkvhrn gìhrfrubzk giảxofki thítqanch?

Tay phảxofki từnete từnete hạvipn xuốopunng, mộyeemt chòkvhrm sárrrtng vàubzkng chụnoulp xuốopunng đsfmzvxgjnh đsfmzfhihu Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm khóvxgjc thésdngt:

- Sưyzgm phụnoul, đsfmzxofk tửksix chếowdxt khôubzkng hốopuni tiếowdxc, chỉvxgj cầfhihu xin sưyzgm phụnoul chữumfma khỏjnuli cho y thôubzki!

Đzldaoạvipnn nhắoiekm mắoiekt, mọeqvcp xuốopunng trưyzgmxzsnc châfnwbn Kim Týrehzubzkubzk chờfcdh chếowdxt.

ubzkn tay phảxofki Kim Týrehzubzkubzk khi chỉvxgjkvhrn cárrrtch đsfmzvxgjnh đsfmzfhihu Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm chừneteng mộyeemt thưyzgmxzsnc, bàubzk bỗfnpcng thởqlpu hắoiekt ra mộyeemt hơyvemi dàubzki, dừneteng tay lạvipni, uểyvem oảxofki nóvxgji:

- Ngưyzgmơyvemi nóvxgji đsfmzi!

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfmsdng mởqlpu mắoiekt nóvxgji:

- Trưyzgmxzsnc tiêdggxn đsfmzxofk tửksix tạvipn ơyvemn sưyzgm phụnoul đsfmzãjnul khôubzkng giếowdxt …

Kim Týrehzubzkubzk gắoiekt giọeqvcng:

- Ta khôubzkng hềnoul bảxofko tha chếowdxt cho ngưyzgmơyvemi!

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm giậtfhht thóvxgjt:

- Đzldaxofk tửksix khôubzkng hềnoulrrrtn trárrrtch …

- Chàubzkng trai kia quan trọeqvcng đsfmzếowdxn đsfmzyeem khiếowdxn ngưyzgmơyvemi khôubzkng sưyzgm phụnoul, bấneyzt chấneyzp liêdggxm sỉvxgj khôubzkng tìhrfrnh nghĩbqysa sưyzgm tỷvipn muộyeemi, thậtfhhm chítqan cảxofktqannh mạvipnng bảxofkn thâfnwbn cũwbkzng khôubzkng cầfhihn ưyzgm?

- Đzldaxofk tửksix khôubzkng dárrrtm nóvxgji dốopuni, sựddcd thậtfhht quảxofkubzk nhưyzgm vậtfhhy!

Kim Týrehzubzkubzk đsfmzưyzgma tay lêdggxn lau nưyzgmxzsnc mắoiekt vàubzkvxgji:

- Vậtfhhy làubzk ngưyzgmơyvemi bằjbfqng lòkvhrng hy sinh bảxofkn thâfnwbn đsfmzyvem cứvjrau hắoiekn phảxofki khôubzkng?

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm vộyeemi nóvxgji:

- Đzldaxofk tửksix bằjbfqng lòkvhrng, chỉvxgj cầfhihn cứvjrau sốopunng đsfmzưyzgmvxgjc chàubzkng, đsfmzxofk tửksixrmdb bịopunrmdbng xẻrehzo làubzkm trăbdpdm mảxofknh thìhrfrwbkzng cam nguyệxofkn.

Kim Týrehzubzkubzkyzgmxzsnc mắoiekt lạvipni chảxofky dàubzki nhắoiekm mắoiekt lặfcdhng thinh hồopuni lâfnwbu, dưyzgmfcdhng nhưyzgm việxofkc giữumfma Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfmubzkfnwbn Dậtfhht Long đsfmzãjnul khiếowdxn bàubzk nhớxzsn lạvipni dĩbqysjnulng đsfmzfcdhi mìhrfrnh.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm chờfcdhfnwbu cảxofk tuầfhihn tràubzkubzk vẫrjsfn khôubzkng thấneyzy Kim Týrehzubzkubzkdggxn tiếowdxng, khôubzkng dằjbfqn đsfmzưyzgmvxgjc khẽfpbb cấneyzt tiếowdxng gọeqvci:

- Sưyzgm phụnoul!

Kim Týrehzubzkubzk chợvxgjt tỉvxgjnh:

- Hừnete! Hắoiekn ta đsfmzãjnul bịopun sao vậtfhhy?

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfmyeemng búyeemng:

- Chàubzkng đsfmzãjnul bịopun trúyeemng hoảxofk đsfmzyeemc củjhkla Tâfnwby Thiêdggxn Môubzkn, nếowdxu késdngo dàubzki thêdggxm ba giờfcdh nữumfma e sẽfpbbubzk phưyzgmơyvemng cứvjrau chữumfma!

Kim Týrehzubzkubzk sửksixng sốopunt:

- Hoảxofk đsfmzyeemc? Vìhrfr sao hắoiekn lạvipni kếowdxt thùrmdbrrrtn vớxzsni Tâfnwby Thiêdggxn Môubzkn?

- Chẳubzkng nhữumfmng vớxzsni Tâfnwby Thiêdggxn Môubzkn màubzk chàubzkng còkvhrn gâfnwby thùrmdb kếowdxt oárrrtn vớxzsni toàubzkn thểyvemwbkz lầfhihm khắoiekp thiêdggxn hạvipn, bởqlpui chàubzkng chítqannh làubzk Cung chủjhkl hiệxofkn nay củjhkla Kim Bítqanch Cung “Bạvipnch Kiếowdxm Linh Mãjnul“ Vâfnwbn Dậtfhht Long!

- Àggqw thảxofko nàubzko màubzk ngưyzgmơyvemi chẳubzkng thấneyzt hồopunn lạvipnc phárrrtch …

Kim Týrehzubzkubzk khoárrrtt tay nóvxgji tiếowdxp:

- Ngưyzgmơyvemi đsfmzvjrang lêdggxn trưyzgmxzsnc đsfmzãjnul!

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm vộyeemi nóvxgji:

- Đzldaa tạvipnyzgm phụnoul!

KimTýrehzubzkubzk chậtfhhm rãjnul xem xésdngt cho Vâfnwbn Dậtfhht Long mộyeemt hồopuni, đsfmzôubzki màubzky bạvipnc khoárrrt chặfcdht, ngửksixa mặfcdht thởqlpu ra mộyeemt hơyvemi dàubzki, lẩjbfqm bẩjbfqm nhưyzgmvxgji mộyeemt mìhrfrnh:

- Tạvipno hoárrrt thậtfhht trớxzsn trêdggxu, cớxzsn sao lạvipni cứvjraubzkn bạvipno thếowdxubzky?

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm giậtfhht nảxofky mìhrfrnh:

- Sưyzgm phụnoul, chảxofk lẽfpbb … chàubzkng đsfmzãjnulubzk phưyzgmơyvemng cứvjrau chữumfma rồopuni sao?

Kim Týrehzubzkubzk giọeqvcng rềnoulubzk:

- Vẫrjsfn còkvhrn cứvjrau chữumfma đsfmzưyzgmvxgjc, nhưyzgmng phảxofki vớxzsni mộyeemt đsfmziềnoulu kiệxofkn.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm mặfcdht liềnouln thưyzgmjnuln:

- Xin sưyzgm phụnoul cứvjra dặfcdhn bảxofko, đsfmzxofk tửksix sẵfhihn sàubzkng tuâfnwbn lệxofknh.

Kim Týrehzubzkubzk gậtfhht đsfmzfhihu:

- Sưyzgm phụnoulvxgj thểyvem chữumfma khỏjnuli đsfmzyeemc thưyzgmơyvemng cho hắoiekn, nhưyzgmng kểyvem từnete nay sưyzgm phụnoul khôubzkng cho ngưyzgmơyvemi gặfcdhp hắoiekn nữumfma, phảxofki ởqlpu lạvipni đsfmzâfnwby cùrmdbng sưyzgm phụnoul tiềnoulm tu, khôubzkng đsfmzưyzgmvxgjc bưyzgmxzsnc châfnwbn vàubzko chốopunn giang hồopun nữumfma.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfmubzkng hoàubzkng:

- Vìhrfr sao vậtfhhy? Sưyzgm phụnoul, chảxofk lẽfpbbjnulo nhâfnwbn gia …

Kim Týrehzubzkubzk trầfhihm giọeqvcng:

- Ngay bâfnwby giờfcdh ngưyzgmơyvemi khôubzkng đsfmzưyzgmvxgjc hỏjnuli nguyêdggxn nhâfnwbn, chỉvxgj cầfhihn biếowdxt ngưyzgmfcdhi cóvxgj bằjbfqng lòkvhrng hay khôubzkng thôubzki. Ta đsfmzãjnulvxgji rồopuni, đsfmzóvxgjubzk đsfmziềnoulu kiệxofkn bằjbfqng khôubzkng thìhrfr ngưyzgmfcdhi cứvjra mang hắoiekn đsfmzi!

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfmyzgmxzsnc mắoiekt ràubzkn rụnoula:

- Nhưyzgmng chàubzkng chỉvxgjkvhrn sốopunng đsfmzưyzgmvxgjc ba giờfcdh nữumfma thôubzki!

- Vậtfhhy thìhrfr ngưyzgmơyvemi nêdggxn chấneyzp nhậtfhhn đsfmziềnoulu kiệxofkn củjhkla ta, ngoàubzki ra tuyệxofkt dốopuni khôubzkng còkvhrn cárrrtch nàubzko khárrrtc.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm ngẫrjsfm nghĩbqys mộyeemt hồopuni, đsfmzoạvipnn cắoiekn răbdpdng nóvxgji:

- Sưyzgm phụnoul, đsfmzxofk tửksix …. bằjbfqng lòkvhrng.

Kim Týrehzubzkubzk nhếowdxch môubzki cưyzgmfcdhi hésdngo hắoiekt:

- Vậtfhhy thìhrfrjnuly mang hắoiekn ra ngoàubzki rừneteng.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm sửksixng sốopunt:

- Sưyzgm phụnoul đsfmzãjnul hứvjraa làubzk sẽfpbb cứvjrau chàubzkng rồopuni ki màubzk?

Kim Týrehzubzkubzk nghiêdggxm giọeqvcng:

- Ta đsfmzãjnul hứvjraa làubzk khôubzkng bao giờfcdh nuốopunt lờfcdhi.

Đzldaoạvipnn liềnouln dẫrjsfn trưyzgmxzsnc bưyzgmxzsnc đsfmzi. Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm tuy lòkvhrng hếowdxt sứvjrac thắoiekc mắoiekc, song cũwbkzng đsfmzàubzknh bồopunng Vâfnwbn Dậtfhht Long lêdggxn, theo sau Kim Týrehzubzkubzk đsfmzi ra ngoàubzki rừneteng.

Ra khỏjnuli rừneteng, tiếowdxp tụnoulc đsfmzi thẳubzkng lêdggxn trêdggxn mộyeemt sưyzgmfcdhn núyeemi.

Kim Týrehzubzkubzk chữumfmng bưyzgmxzsnc quay lạvipni nóvxgji:

- Đzldafcdht hắoiekn xuốopunng đsfmzâfnwby!

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm y lờfcdhi đsfmzfcdht Vâfnwbn Dậtfhht Long xuốopunng, ngơyvem ngẩjbfqn lặfcdhng nhìhrfrn Kim Týrehzubzkubzk.

Kim Týrehzubzkubzk thởqlpu hắoiekt ra, thòkvhr tay vàubzko trong lấneyzy ra mộyeemt chiếowdxc lọeqvc ngọeqvcc trắoiekng nóvxgji:

- Hoảxofk đsfmzyeemc làubzk mộyeemt trong sốopun tuyệxofkt đsfmzyeemc trêdggxn đsfmzfcdhi, ngoàubzki trừnetefnwbm củjhkl ngàubzkn năbdpdm, hàubzk thủjhkl ôubzk vạvipnn năbdpdm, chỉvxgjkvhrn Vưyzgmơyvemng lộyeem nữumfma thôubzki …

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm đsfmzjnul mắoiekt, cúyeemi lặfcdhng thinh.

Kim Týrehzubzkubzk khẽfpbb thởqlpuubzki nóvxgji tiếowdxp:

- Việxofkc ngưyzgmfcdhi lấneyzy trộyeemm Vưyzgmơyvemng lộyeem, ta cũwbkzng khôubzkng bắoiekt tộyeemi nữumfma … Trong lọeqvcubzky cóvxgj ba hoàubzkn Chi Vưyzgmơyvemng Đzldaan đsfmzưyzgmvxgjc bàubzko chếowdxt từnete Chi Vưyzgmơyvemng Lộyeem hiệxofku lựddcdc tưyzgmơyvemng đsfmzưyzgmơyvemng Chi Vưyzgmơyvemng Lộyeem

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfmyeemng túyeemng nóvxgji:

- Đzldaxofk tửksix thậtfhht cóvxgj lỗfnpci, đsfmzãjnul phítqan linh dưyzgmvxgjc củjhkla sưyzgm phụnoul

Kim Týrehzubzkubzkyzgmvxgjng cưyzgmfcdhi:

- Thàubzknh thậtfhht màubzkvxgji, dùrmdbng đsfmzyvem cứvjrau mạvipnng cho Kim Bítqanch Cung chủjhkl thìhrfrwbkzng chẳubzkng cóvxgjhrfr đsfmzárrrtng kểyvem, nhưyzgmng Chi Vưyzgmơyvemng Đzldaan nàubzky ta cũwbkzng chỉvxgjvxgj ba hoàubzkn thôubzki …

Đzldaoạvipnn lấneyzy ra mộyeemt hoàubzkn trao cho Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfmubzkvxgji:

- Hãjnuly cho hắoiekn uốopunng vàubzko đsfmzi!

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm vộyeemi đsfmzuwft lấneyzy thuốopunc, khẽfpbb cậtfhhy miệxofkng Vâfnwbn Dậtfhht Long ra bỏjnul thuốopunc vàubzko. Lárrrtt sau, bụnoulng chàubzkng khẽfpbbubzki lêdggxn rồopunn rộyeemt.

Kim Týrehzubzkubzk thởqlpuubzki nóvxgji:

- Đzldai thôubzki, hắoiekn sẽfpbb khỏjnuli sau thờfcdhi gian mộyeemt tuầfhihn tràubzkubzkrmdbng.

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm lặfcdhng ngưyzgmfcdhi.

- Sưyzgm phụnoul!

Kim Týrehzubzkubzk sầfhihm mặfcdht:

- Sao? Đzldaãjnul quyêdggxn đsfmziềnoulu kiệxofkn đsfmzãjnul hứvjraa rồopuni ưyzgm?

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm nghẹyvvmn ngàubzko:

- Đzldaxofk tửksix đsfmzâfnwbu dárrrtm quêdggxn vàubzkwbkzng khôubzkng dárrrtm bấneyzt tuâfnwbn, cóvxgj đsfmziềnoulu làubzk

ubzkng khẽfpbb buôubzkng tiếowdxng thởqlpuubzki, đsfmzoạvipnn đsfmzvjrang lêdggxn nóvxgji:

- Đzldai thôubzki!

Rồopuni liềnouln bỏjnul chạvipny thẳubzkng vàubzko rừneteng, Kim Týrehzubzkubzkwbkzng lãjnul chãjnulyzgmxzsnc mắoiekt khôubzkng ngớxzsnt thởqlpuubzki, theo sau Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm.

fnwbn Dậtfhht Long nằjbfqm lạvipni đsfmzóvxgj mộyeemt mìhrfrnh, nhưyzgmng chưyzgma đsfmzfhihy mộyeemt tuầfhihn tràubzk, tay châfnwbn chàubzkng bỗfnpcng co giậtfhht mộyeemt hồopuni, rồopuni thìhrfr ngồopuni phắoiekt dậtfhhy.

Chàubzkng khẽfpbb bậtfhht lêdggxn mộyeemt tiếowdxng ngạvipnc nhiêdggxn, mởqlpu bừneteng mắoiekt nhấneyzt thờfcdhi nhưyzgm đsfmzang trong giấneyzc chiêdggxm bao.

rrrtt sau, chàubzkng đsfmzvjrang lêdggxn đsfmzxofko mắoiekt nhìhrfrn quanh, chỉvxgj thấneyzy nơyvemi đsfmzâfnwby hoàubzkn toàubzkn xa lạvipn, chàubzkng ngạvipnc nhiêdggxn lẩjbfqm bẩjbfqm:

- Đzldaâfnwby làubzk đsfmzâfnwbu thếowdxubzky?

Chàubzkng đsfmzi tớxzsni lạvipni mộyeemt hồopuni, sau cùrmdbng chàubzkng đsfmzãjnul nhớxzsn ra mìhrfrnh bịopun ngấneyzt đsfmzi bởqlpui hoảxofk đsfmzyeemc phárrrtt tárrrtc khi đsfmzang tròkvhr chuyệxofkn vớxzsni Huyếowdxt Phậtfhht vàubzk Huyếowdxt Manh tạvipni Thiêdggxn Đzldaàubzki Sơyvemn.

fnwbn Dậtfhht Long vộyeemi vậtfhhn côubzkng đsfmziềnoulu tứvjrac. Thậtfhht chẳubzkng ngờfcdh đsfmzưyzgmvxgjc hoảxofk đsfmzyeemc trong ngưyzgmfcdhi chàubzkng hoàubzkn toàubzkn tan biếowdxn, đsfmzopunng thờfcdhi cảxofkm thấneyzy trong cổfcdh họeqvcng thơyvemm márrrtt vôubzkrmdbng.

Hiểyvemn nhiêdggxn đsfmzãjnulvxgj ngưyzgmfcdhi cứvjrau chàubzkng, ai thếowdx nhỉvxgj?

yeemc chàubzkng ngấneyzt đsfmzi, hiệxofkn diệxofkn cóvxgj Huyếowdxt Phậtfhht vàubzk Huyếowdxt Manh nhưyzgmng giờfcdh đsfmzâfnwby chẳubzkng cóvxgj ai cảxofk, nơyvemi đsfmzâfnwby dứvjrat khoárrrtt khôubzkng phảxofki làubzk Thiêdggxn Đzldaàubzki Sơyvemn.

Vậtfhhy thìhrfr

Ngay khi ấneyzy bỗfnpcng thấneyzy mộyeemt con đsfmzvipni bàubzkng sàubzk xuốopunng, đsfmzárrrtp trưyzgmxzsnc mặfcdht chàubzkng. Vâfnwbn Dậtfhht Long nhậtfhhn ra ngay đsfmzóvxgjubzk con đsfmzvipni bàubzkng củjhkla Bằjbfqng Thàubzknh Bạvipnch Phụnoulng, chim đsfmzãjnul xuấneyzt hiệxofkn tấneyzt nhiêdggxn Triểyvemn Ngọeqvcc Mai cũwbkzng cóvxgj mặfcdht quanh đsfmzâfnwby.

Song chẳubzkng thấneyzy bóvxgjng dárrrtng Triểyvemn Ngọeqvcc Mai đsfmzâfnwbu cảxofk.

Con đsfmzvipni bàubzkng thòkvhr chiếowdxc cổfcdhubzki cạvipnubzko mìhrfrnh Vâfnwbn Dậtfhht Long ra chiềnoulu thâfnwbn thiếowdxt, nhưyzgmng khôubzkng thểyvemvxgji ra đsfmzưyzgmvxgjc chủjhkl nhâfnwbn củjhkla nóvxgj hiệxofkn giờfcdhqlpu đsfmzâfnwbu?

fnwbn Dậtfhht Long chau mặfcdht, thửksix hỏjnuli:

- Chủjhkl nhâfnwbn củjhkla ngưyzgmơyvemi đsfmzâfnwbu?

Con đsfmzvipni bàubzkng ngẩjbfqng cao cổfcdhdggxu to mấneyzy tiếowdxng, nhưyzgm thểyvem trảxofk lờfcdhi câfnwbu hỏjnuli củjhkla Vâfnwbn Dậtfhht Long. Nhưyzgmng Vâfnwbn Dậtfhht Long đsfmzâfnwbu hiểyvemu đsfmzưyzgmvxgjc tiếowdxng chim, dùrmdb hỏjnuli thếowdxubzko thìhrfrwbkzng khôubzkng cóvxgj đsfmzưyzgmvxgjc câfnwbu trảxofk lờfcdhi.

Sau cùrmdbng, Vâfnwbn Dậtfhht Long chợvxgjt nảxofky ýrehzvxgji:

- Ta chẳubzkng thểyvem hiểyvemu đsfmzưyzgmvxgjc tiếowdxng củjhkla mi, thôubzki thìhrfr … mi hãjnuly đsfmzưyzgma ta đsfmzi gặfcdhp chủjhkl nhâfnwbn nhésdng?

Đzldavipni bàubzkng khẽfpbbdggxu lêdggxn mấneyzy tiếowdxng. Vâfnwbn Dậtfhht Long khôubzkng do dựddcd nữumfma, lậtfhhp tứvjrac tung mìhrfrnh lêdggxn trêdggxn đsfmzvipni bàubzkng.

Đzldavipni bàubzkng ngẩjbfqng cổfcdh cấneyzt tiếowdxng kêdggxu vang, rồopuni liềnouln vỗfnpcrrrtnh bay vúyeemt lêdggxn khôubzkng.

Trưyzgmxzsnc Kim Quang đsfmzyeemng phủjhkl, Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm đsfmzang đsfmzvjrang cạvipnnh Kim Týrehzubzkubzk, hai mắoiekt đsfmzrjsfm lệxofk ngưyzgmxzsnc nhìhrfrn trờfcdhi cao.

Rồopuni thìhrfr, nàubzkng đsfmzãjnul trôubzkng thấneyzy cárrrtnh chim bay vúyeemt lêdggxn khôubzkng vàubzk tấneyzt nhiêdggxn nàubzkng cũwbkzng thấneyzy rõwbkzfnwbn Dậtfhht Long ngồopuni trêdggxn lưyzgmng chim.

Lồopunng ngựddcdc nàubzkng nhưyzgm bịopun mộyeemt tảxofkng đsfmzárrrt lớxzsnn đsfmzènsnedggxn, nặfcdhng nềnoul khôubzkn tảxofk, tấneyzt cảxofk nhưyzgmng gìhrfr trêdggxn trờfcdhi đsfmznoulu trởqlpudggxn tăbdpdm tốopuni trưyzgmxzsnc mắoiekt nàubzkng, mấneyzt Vâfnwbn Dậtfhht Long làubzk mấneyzt tấneyzt cảxofk.

Bỗfnpcng, mộyeemt giọeqvcng dịopunu dàubzkng vang lêdggxn bêdggxn tai:

- Đzldaopun nhi, thờfcdhi gian rồopuni sẽfpbb thay đsfmzfcdhi tấneyzt cảxofkjnuly quêdggxn chàubzkng ta đsfmzi thôubzki!

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm gậtfhht đsfmzfhihu:

- Dạvipnfnwbng!

Song nàubzkng tựddcd biếowdxt mìhrfrnh khôubzkng thểyvemubzko quêdggxn đsfmzưyzgmvxgjc chàubzkng, cảxofk đsfmzfcdhi cũwbkzng khôubzkng quêdggxn đsfmzưyzgmvxgjc.

Kim Týrehzubzkubzk bỗfnpcng hỏjnuli:

- Đzldaopun nhi cóvxgj hậtfhhn sưyzgm phụnoul khôubzkng?

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm giậtfhht mìhrfrnh:

- Khôubzkng, đsfmzopun nhi sao lạvipni hậtfhhn sưyzgm phụnoul đsfmzưyzgmvxgjc!

Kim Týrehzubzkubzk thởqlpuubzki:

- Bấneyzt luậtfhhn đsfmzopun nhi cóvxgj hậtfhhn sưyzgm phụnoul hay khôubzkng thìhrfryzgm phụnoulwbkzng phảxofki nóvxgji cho rõwbkzubzkng, Đzldaopun nhi phảxofki biếowdxt, sưyzgm phụnoul sởqlpubqysubzkm nhưyzgm vậtfhhy chẳubzkng qua làubzkhrfr lo cho đsfmzopun nhi đsfmzóvxgj thôubzki!

- Vâfnwbng!

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm tuy miệxofkng nóvxgji vậtfhhy, song mắoiekt lạvipni nhìhrfrn Kim Týrehzubzkubzk mộyeemt cárrrti nhìhrfrn u oárrrtn.

Kim Týrehzubzkubzk thởqlpuubzki:

- Sưyzgm phụnoul rấneyzt hiểyvemu ýrehz nghĩbqys trong lòkvhrng đsfmzopun nhi, nhưyzgmng sưyzgm phụnoul đsfmzãjnul xem xésdngt rấneyzt tỉvxgj mỉvxgj chàubzkng trai đsfmzóvxgj rồopuni, đsfmzopun nhi cũwbkzng biếowdxt làubzkyzgm phụnoul rấneyzt tinh thôubzkng vềnoulubzkn tưyzgmxzsnng sốopun kia màubzk!

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm giậtfhht mìhrfrnh:

- Sưyzgm phụnoul đsfmzãjnul xem xésdngt thấneyzy gìhrfr? Chàubzkng … mạvipnng xấneyzu lắoiekm hởqlpu?

- Khôubzkng phảxofki làubzk hắoiekn mạvipnng xấneyzu, màubzkubzk … đsfmzopun nhi mạvipnng xấneyzu, đsfmzopun nhi khôubzkng nêdggxn yêdggxu vàubzkwbkzng khôubzkng thểyvemdggxu hắoiekn!

Im lặfcdhng hồopuni lâfnwbu, sau cùrmdbng Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm gom hếowdxt can đsfmzxofkm hỏjnuli:

- Sưyzgm phụnoulvxgji vậtfhhy nghĩbqysa làubzk sao?

Kim Týrehzubzkubzkyzgmfcdhi ảxofko nãjnulo:

- Đzldaưyzgmfcdhng đsfmzàubzko hoa củjhkla hắoiekn chằjbfqng chịopunt chẳubzkng rõwbkz sẽfpbbvxgj biếowdxt bao thiếowdxu nữumfm đsfmzdggxn đsfmzxofko vìhrfr hắoiekn, vảxofk lạvipni hắoiekn vàubzk đsfmzopun nhi khôubzkng cóvxgj duyêdggxn hàubzk tấneyzt dâfnwby vàubzko cho khổfcdh thâfnwbn!

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm lặfcdhng thinh, Kim Týrehzubzkubzkvxgji tiếowdxp:

- Đzldaopun nhi, sưyzgm phụnoulubzk ngưyzgmfcdhi ngoạvipni cuộyeemc, thờfcdhi gian sẽfpbbubzkm thay đsfmzfcdhi tấneyzt cảxofk, thong thảxofk đsfmzopun nhi sẽfpbbjnulng quêdggxn. Nàubzko hãjnuly theo sưyzgm phụnoulubzko trong đsfmzyeemng.

- Dạvipn!

Kim Thủjhkl Ngọeqvcc Nữumfm thơyvem thẩjbfqn theo sau Kim Týrehzubzkubzk đsfmzi vàubzko đsfmzyeemng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.