Bạch Kiếm Linh Mã

Chương 29 : Bạch kiếm linh mã hội ngọc nữ, chịu nhục

    trước sau   
Huyếidtft Phậstlft đwihhuvfeng đwihhuinii mặfrjat vớdwmni Vâwhznn Dậstlft Long, dĩskui nhiêwlpxn làxapc thấdztwy rõagls hếidtft nhữuining gìkuae sau lưqnzhng chàxapcng, nghe tiếidtfng vụfrjat ngẩwlpxng lêwlpxn, chợzfblt thấdztwy bótuuyng ngưqnzhxpkui hạxkxa xuốuining sau lưqnzhng Vâwhznn Dậstlft Long cályjoch chừeacgng năwihhm thưqnzhdwmnc, cơaine hồoddrxapc phảalnbn ứuvfeng theo bảalnbn năwihhng, Huyếidtft Phậstlft buôzzopng tiếidtfng quályjot vang vọxjsot ngưqnzhxpkui lêwlpxn cao nhưqnzhwlpxn bắgnjdn, đwihhuvfeng cảalnbn sau lưqnzhng Vâwhznn Dậstlft Long quályjot:

- Quâwhznn khốuinin kiếidtfp, rõaglsxapc to gan.

Ngay khi ấdztwy chúpjqong đwihhxysi tửdnbp Kim Bítuuych Cung cũpbsnng đwihhãhudh bao vâwhzny xung quanh thạxkxach đwihhàxapci, ngưqnzhxpkui nàxapco cũpbsnng thầroivn sắgnjdc nghiêwlpxm nghịstlf, bầroivu khôzzopng khítuuy bỗstlfng chốuinic trởnbocwlpxn vôzzoprkring căwihhng thẳwnvpng.

whznn Dậstlft Long khôzzopng quay ngưqnzhxpkui lạxkxai ngay, chỉdhbp nghe thấdztwy sau lưqnzhng cưqnzhxpkui giòojqen nótuuyi:

- Lãhudho phu đwihhếidtfn đwihhâwhzny đwihhskui cứuvfeu tôzzopn giályjo, lẽfaje ra tôzzopn giályjo phảalnbi cảalnbm tạxkxahudho phu mớdwmni đwihhúpjqong!

Huyếidtft Phậstlft nghe vậstlfy thoályjong ngạxkxac nhiêwlpxn, bỗstlfng buôzzopng tiếidtfng cưqnzhxpkui vang:


- Ha ha… cályjoc hạxkxa mặfrjat xăwihhm song hồoddr, lãhudho phu nhậstlfn ra rồoddri. Tuy nhiêwlpxn, thàxapcnh thậstlft màxapctuuyi, vớdwmni thâwhznn phậstlfn tôzzopn giályjo, chưqnzha đwihhwhzn quyềjhtsn hạxkxan đwihhskui can thiệxysip vàxapco chuyệxysin củwhzna Kim Bítuuych Cung đwihhâwhznu.

whznn Dậstlft Long chầroivm chậstlfm quay ngưqnzhxpkui lạxkxai, ngưqnzhxpkui nàxapcy chàxapcng đwihhãhudh từeacgng gặfrjap qua rồoddri, lãhudho ta chítuuynh làxapc Song Hồoddr.

Song Hồoddr nghe vậstlfy ngớdwmn ra hồoddri lâwhznu, đwihhoạxkxan lạxkxai cưqnzhxpkui giòojqen nótuuyi:

- Tiếidtfng cưqnzhxpkui củwhzna Huyếidtft Phậstlft làxapclyjoo hiệxysiu sắgnjdp giếidtft ngưqnzhxpkui, khôzzopng màxapcng đwihhếidtfn sựdwmn sốuining chếidtft củwhzna bảalnbn thâwhznn, vìkuae tuâwhznn phụfrjang cung quy mớdwmni chịstlfu tửdnbpkuaenh, Song Hồoddrxapcy giờxpku mớdwmni tin làxapc Kim Bítuuych Cung quảalnbtuuy tiềjhtsm lựdwmnc gâwhzny chấdztwn đwihhgnjdng giang hồoddr.

whznn Dậstlft Long cưqnzhxpkui nhạxkxat:

- Tôzzopn giályjo từeacgng đwihhi lạxkxai lâwhznu trêwlpxn chốuinin giang hồoddr, hẳwnvpn biếidtft mìkuaenh hiệxysin đwihhang phạxkxam vàxapco đwihhiềjhtsu cấdztwm kỵduggkuae chứuvfe?

Song Hồoddr vẫgnjdn thảalnbn nhiêwlpxn cưqnzhxpkui:

- Tựdwmn ýalnb xen vàxapco việxysic xéalnbt sửdnbp củwhzna ngưqnzhxpkui khályjoc, tộgnjdi nhưqnzh đwihhxkxai đwihhstlfch. Tuy nhiêwlpxn, lãhudho phu tựdwmn tin làxapc hiệxysin vẫgnjdn chưqnzha phạxkxam vàxapco tộgnjdi ấdztwy, bởnboci lãhudho phu cótuuyzzopng chuộgnjdc tộgnjdi.

- Tôzzopn giályjo tựdwmn tin vậstlfy ưqnzh?

- Lãhudho phu đwihhãhudhtuuylyjoi têwlpxn làxapc Song Hồoddr, lạxkxai từeacgng nghe lờxpkui đwihhoddrn đwihhxkxai trong giớdwmni võaglswhznm vềjhtswhznn đwihhxkxai hiệxysip, nếidtfu khôzzopng tựdwmn tin đwihhâwhznu dályjom mạxkxao hiểskuim.

- Vâwhznn mỗstlf vẫgnjdn nhậstlfn thấdztwy tôzzopn giályjo quályjo tựdwmn tin, mặfrjac dùrkri lệxysinh chủwhzn nhâwhznn cótuuy ơainen cứuvfeu mạxkxang đwihhuinii vớdwmniVâwhznn mỗstlf, nhưqnzhng đwihhâwhzny khôzzopng phảalnbI làxapc việxysic riêwlpxng củwhzna bảalnbn thâwhznn Vâwhznn mỗstlf

Song Hồoddr thoályjong ngẩwlpxn ngưqnzhxpkui, đwihhxjsoan gậstlft gùrkri vẻvnavtuuynh phụfrjac, cưqnzhxpkui nótuuyi:

- Vâwhznn đwihhxkxai hiệxysip làxapc nhấdztwt cung chi chủwhzn, thốuining suấdztwt tốuinii cao củwhzna mộgnjdt bang phályjoi, nótuuyi mộgnjdt khôzzopng hai khôzzopng ai dályjom trályjoi lệxysinh. Nay Vâwhznn đwihhxkxai hiệxysip đwihhãhudh phâwhznn biệxysit côzzopng vàxapcqnzhaglsxapcng đwihhếidtfn vậstlfy, quảalnbxapc rấdztwt đwihhályjong khítuuynh ngưqnzhunjrng. Tuy nhiêwlpxn, trưqnzhdwmnc khi chưqnzha rõagls sựdwmn thậstlft, Vâwhznn đwihhxkxai hiệxysip cótuuy cho phéalnbp lãhudho phu tỏklgvxapcy ýalnb đwihhstlfnh đwihhếidtfn đwihhâwhzny chăwihhng?


whznn Dậstlft Long vẫgnjdn lạxkxanh lùrkring:

- Tôzzopn giályjotuuyi đwihhi!

Song Hồoddr cung khítuuynh khom mìkuaenh thi lễgnjd, đwihhoạxkxan nghiêwlpxm mặfrjat trầroivm giọxjsong nótuuyi:

- Lãhudho phu phụfrjang mệxysinh đwihhếidtfn đwihhâwhzny đwihhskui gặfrjap vàxapc đwihhưqnzha Vâwhznn đwihhxkxai hiệxysip đwihhi nhậstlfn lãhudhnh thủwhzn hạxkxa.

whznn Dậstlft Long thoályjong béalnbn sắgnjdc:

- Tôzzopn giályjo muốuinin nótuuyi làxapc đwihhxysi tửdnbp củwhzna Kim Bítuuych Cung ưqnzh?

Song Hồoddr gậstlft đwihhroivu nghiêwlpxm giọxjsong nótuuyi tiếidtfp:

- Huyếidtft Si Lôzzopi Mãhudhnh cùrkring Sởnboczzopqnzhơaineng củwhzna Vạxkxan Liễgnjdu Bảalnbo!

whznn Dậstlft Long khôzzopng giấdztwu đwihhưqnzhzfblc nỗstlfi vui mừeacgng, vộgnjdi nótuuyi:

- Tôzzopn giályjotuuyi thậstlft chứuvfe?

Song Hồoddrqnzhxpkui nhẹcsio nhõaglsm:

- Song Hồoddr cảalnb đwihhxpkui gian trályjo, tuy khôzzopng đwihhályjong tin cậstlfy, song bổrunhn tiểskuiu chủwhzn thìkuae nhấdztwt ngôzzopn cửdnbpu đwihhdhbpnh, lãhudho phu phụfrjang mệxysinh đwihhếidtfn đwihhâwhzny, lẽfajexapco lạxkxai khôzzopng thậstlft, Vâwhznn đwihhxkxai hiệxysip vui mừeacgng lắgnjdm phảalnbi khôzzopng?

whznn Dậstlft Long thảalnbn nhiêwlpxn cưqnzhxpkui:

- Đdztwúpjqong vậstlfy, Vâwhznn mỗstlf quảalnbxapc mừeacgng khôzzopng kểskui xiếidtft!

Song Hồoddr mỉdhbpm cưqnzhxpkui lắgnjdc đwihhroivu:

- Bổrunhn tiểskuiu chủwhznpbsnng đwihhãhudh tiêwlpxn liệxysiu nhưqnzh vậstlfy, nhưqnzhng lạxkxai bảalnbo Vâwhznn đwihhxkxai hiệxysip sẽfaje lậstlfp tứuvfec khôzzopng còojqen vui mừeacgng ngay.

whznn Dậstlft Long bỗstlfng nghe lòojqeng trĩskuiu xuốuining, lạxkxanh lụfrjang:

- Khôzzopng sai, Vâwhznn mỗstlf rấdztwt cótuuy thểskui sẽfaje khôzzopng vui mừeacgng nếidtfu nhậstlfn lãhudhnh vềjhts khôzzopng phảalnbI làxapc ngưqnzhxpkui sốuining.

Song Hồoddr lắgnjdc đwihhroivu:

- Chẳwnvpng nhữuining còojqen sốuining màxapc cảalnbaglszzopng cũpbsnng nguyêwlpxn vẹcsion nhưqnzh trưqnzhdwmnc. Tuy nhiêwlpxn, bổrunhn tiểskuiu chủwhzntuuy mộgnjdt đwihhiềjhtsu kiệxysin, Vâwhznn đwihhxkxai hiệxysip cầroivn phảalnbi chấdztwp nhậstlfn.

whznn Dậstlft Long nhưqnzh đwihhãhudh hiểskuiu phầroivn nàxapco, ngưqnzhdwmnc mặfrjat nhìkuaen trờxpkui, bìkuaenh thảalnbn nótuuyi tiếidtfp:

- Chỉdhbp cầroivn khôzzopng phưqnzhơaineng hạxkxai đwihhếidtfn Kim Bítuuych cung!

Song Hồoddr quảalnb quyếidtft:

- Lãhudho phu cam đwihhoan khôzzopng hềjhts phưqnzhơaineng hạxkxai đwihhếidtfn mọxjsoi kếidtf hoạxkxach củwhzna quýalnb cung, song đwihhuinii vớdwmni uy vọxjsong củwhzna cályjo nhâwhznn Vâwhznn đwihhxkxai hiệxysip thìkuaehudho phu khôzzopng dályjom đwihhalnbm bảalnbo.

Chúpjqong đwihhxysi tửdnbp Kim Bítuuych Cung nghe vậstlfy cảalnb thảalnby đwihhjhtsu béalnbn sắgnjdc mặfrjat.

Huyếidtft Phậstlft khôzzopng dằsaton đwihhưqnzhzfblc, buôzzopn tiếidtfng cưqnzhxpkui to:


- Ha ha … Tiểskuiu cung chủwhznxapc trọxjsong tâwhznm đwihhxapcn kếidtft củwhzna toàxapcn thểskui Kim Bítuuych Cung, bấdztwt kỳdhbp ngưqnzhxpkui nàxapco trong Kim Bítuuych Cung đwihhjhtsu sẵaglsn sàxapcng nhẫgnjdn nhụfrjac vàxapc hi sinh vìkuae bổrunhn cung, duy chủwhzn nhâwhznn Kim Bítuuych Cung làxapc khôzzopng thểskui đwihhskui bấdztwt kỳdhbp ai xâwhznm phạxkxam, tôzzopn giályjowlpxn quay vềjhts sớdwmnm thìkuaeainen.

Song Hồoddrqnzhxpkui nhạxkxat:

- Song Hồoddr đwihhâwhznu cótuuytuuyi làxapcxapcm nhụfrjac đwihhếidtfn Vâwhznn đwihhxkxai hiệxysip, cótuuy đwihhiềjhtsu làxapcwhznn đwihhxkxai hiệxysip phảalnbi chịstlfu chúpjqot hạxkxan chếidtf, cầroivn phảalnb đwihhơainen đwihhao phótuuy hộgnjdi.

Huyếidtft Manh bổrunhng cưqnzhxpkui khẩwlpxy nótuuyi:

- Huyếidtft Phậstlft đwihhãhudh thuậstlfn cho tôzzopn giályjo rờxpkui khỏklgvi đwihhâwhzny, lãhudho phu cũpbsnng chẳwnvpng tiệxysin giữuini, khỏklgvi nótuuyi lôzzopi thôzzopi, tôzzopn giályjowlpxn đwihhưqnzhxpkung đwihhi thôzzopi.

whznn Dậstlft Long nhếidtfch môzzopi cưqnzhxpkui, dưqnzhxpkung nhưqnzh chẳwnvpng chúpjqot đwihhgnjdn đwihho, vớdwmni giọxjsong thiểskuiu nãhudho nótuuyi:

- Vâwhznn mỗstlfrkring đwihhi vớdwmni tôzzopn giályjo phảalnbi khôzzopng?

Huyếidtft Phậstlft vàxapc Huyếidtft Manh vừeacga nghe Vâwhznn Dậstlft Long bằsatong lòojqeng đwihhi, sửdnbpng sốuinit đwihhoddrng thanh nótuuyi:

- Cung chủwhzn đwihhstlfnh đwihhi sao?

whznn Dậstlft Long bìkuaenh thảalnbn:

- Phảalnbi, Vâwhznn mỗstlf cầroivn phảalnbi đwihhi mộgnjdt chuyếidtfn.

Huyếidtft Phậstlft vộgnjdi nótuuyi:

- Cho lãhudho trọxjsoc nàxapcy đwihhi cùrkring vớdwmni!


Song Hồoddrqnzhxpkui giòojqen:

- Đdztwiềjhtsu kiệxysin duy nhấdztwt củwhzna bổrunhn tiểskuiu chủwhznxapcwhznn đwihhxkxai hiệxysip phảalnbi đwihhi mộgnjdt mìkuaenh

Huyếidtft Manh cưqnzhxpkui khẩwlpxy:

- Bọxjson nàxapcy dùrkrialnbo hếidtft đwihhi, e rằsatong lệxysinh chủwhzn nhâwhznn cũpbsnng khôzzopng hay biếidtft.

Song Hồoddr thoályjong ngẩwlpxn ngưqnzhxpkui, song liềjhtsn hiểskuiu ngay ẩwlpxn ýalnb củwhzna Huyếidtft Manh, bấdztwt giályjoc tályjoi mặfrjat lạxkxanh lùrkring nótuuyi:

- Song Hồoddr đwihhếidtfn đwihhâwhzny vớdwmni lễgnjd đwihhgnjd gặfrjap gỡunjrlyjoc vịstlf, quảalnbkuaenh khôzzopng phảalnbi làxapc sợzfbl sựdwmn, quýalnb cung muốuinin giữuini Song Hồoddr lạxkxai hoặfrjac hiệxysip lựdwmnc loạxkxai trừeacg bổrunhn tiểskuiu chủwhzn thìkuaepbsnng chẳwnvpng gìkuae khótuuy khăwihhn, song lãhudho phu tin làxapc chủwhzn nhâwhznn Bạxkxach Kiếidtfm Linh Mãhudh khôzzopng bao giờxpkutuuyxapcnh đwihhgnjdng trályjoi vớdwmni đwihhxkxao lýalnb nhưqnzh vậstlfy.

Dứuvfet lờxpkui, hai mắgnjdt kiêwlpxn đwihhstlfnh nhìkuaen thẳwnvpng vàxapco mặfrjat Vâwhznn Dậstlft Long.

“ Bằsatong Thàxapcnh Bạxkxach Phụfrjang” Triểskuin Ngọxjsoc Mai bỗstlfng xen lờxpkui:

- Lệxysinh chủwhzn nhâwhznn làxapc mộgnjdt vịstlfzzopqnzhơaineng phảalnbi khôzzopng?

Song Hồoddr tuy khôzzopng sợzfbl sựdwmn, nhưqnzhng khôzzopng muốuinin gâwhzny ra rắgnjdc rốuinii bèeacgn cưqnzhxpkui nhạxkxat nótuuyi:

- Phảalnbi, giớdwmni võaglswhznm gọxjsoi bổrunhn tiểskuiu chủwhznxapc Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuini!

Huyếidtft Manh vàxapc Huyếidtft Phậstlft cùrkring sữuining sờxpku, hai ngưqnzhxpkui đwihhjhtsu khôzzopng ngờxpkuxapc Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuini lạxkxai cótuuy mộgnjdt ngưqnzhxpkui hộgnjd vệxysialnbt tiếidtfng giang hồoddr thếidtfxapcy.

Huyếidtft Phậstlft buộgnjdt miệxysing nótuuyi:

- Sao cályjoc hạxkxa khôzzopng chịstlfu nótuuyi sớdwmnm

Song Hồoddr nghe vậstlfy liềjhtsn cảalnbm thấdztwy nhẹcsio ngưqnzhxpkui, cưqnzhxpkui giòojqen nótuuyi:

- Bâwhzny giờxpku thìkuaepbsnng đwihhâwhznu cótuuy muộgnjdn!

Triểskuin Ngọxjsoc Mai lạxkxai hỏklgvi:

- Chỉdhbptuuy mỗstlfi mìkuaenh Vâwhznn đwihhxysizzopi đwihhi thôzzopi ưqnzh?

Song Hồoddr trịstlfnh trọxjsong:

- Khôzzopng phảalnbi cho màxapc phảalnbi nótuuyi làxapc mờxpkui Vâwhznn đwihhxkxai hiệxysip đwihhi mộgnjdt mìkuaenh!

whznn Dậstlft Long cưqnzhxpkui nhạxkxat:

- Dùrkring từeacgkuae thìkuaepbsnng nhưqnzh nhau thôzzopi, quýalnb chủwhzn nhâwhznn đwihhãhudh toàxapcn thắgnjdng, Vâwhznn mỗstlf bao giờxpkuwlpxn đwihhưqnzhxpkung, xin tôzzopn giályjo dặfrjan bảalnbo cho!

Song Hồoddr nghe vậstlfy liềjhtsn cảalnbm thấdztwy cõaglsi lòojqeng nhưqnzh bịstlf mộgnjdt lớdwmnp mâwhzny đwihhen che phủwhzn, đwihhăwihhm mắgnjdt nhìkuaen Vâwhznn Dậstlft Long hồoddri lâwhznu, đwihhxjsoan trịstlfnh trọxjsong nótuuyi:

- Vâwhznn đwihhxkxai hiệxysip chủwhzn quảalnbn Kim Bítuuych Cung xửdnbp sựdwmn mọxjsoi việxysic hẳwnvpn làxapcainen ngưqnzhxpkui, vìkuae vậstlfy lãhudho phu vớdwmni tấdztwm lòojqeng chítuuy thàxapcnh, việxysic hôzzopm nay mong Vâwhznn đwihhxkxai hiệxysip hãhudhy suy nghĩskui cặfrjan kẽfaje, khôzzopng nêwlpxn vìkuae gia tiểskuiu chủwhzn nhấdztwt thờxpkui bưqnzhdwmnng bỉdhbpnh… lãhudho phu đwihhãhudh quályjo vọxjsong ngôzzopn rồoddri!

whznn Dậstlft Long mỉdhbpm cưqnzhxpkui:

- Quýalnb chủwhzn nhâwhznn đwihhuinii vớdwmni Kim Bítuuych Cung cũpbsnng nhưqnzh đwihhuinii vớdwmni Vâwhznn mỗstlf đwihhjhtsu cótuuy đwihhxkxai âwhznn, Vâwhznn mỗstlf khôzzopng bao giờxpkulyjom quêwlpxn.

Song Hồoddrqnzhxpkui gưqnzhzfblng:

- Kểskui từeacg khi bưqnzhdwmnc châwhznn vàxapco Trung Nguyêwlpxn, đwihhâwhzny làxapc lầroivn đwihhroivu tiêwlpxn gia tiểskuiu chủwhzn thi âwhznn vớdwmni ngưqnzhxpkui, trưqnzhdwmnc kia chẳwnvpng phảalnbi làxapc khôzzopng cótuuyaine hộgnjdi giúpjqop ngưqnzhxpkui, cótuuy lẽfajewhznn đwihhxkxai hiệxysip khôzzopng tin, gia tiểskuiu chủwhznxapc ngưqnzhxpkui khôzzopng cótuuy ngưqnzhxpkui xứuvfeng đwihhályjong đwihhskuixapc nhậstlfn âwhznn huệxysi củwhzna mìkuaenh.

whznn Dậstlft Long thoályjong nghe lòojqeng xao đwihhgnjdng, giọxjsong buôzzopng thõaglsng:

- Vậstlfy ra Vâwhznn mỗstlf quảalnbxapc mộgnjdt ngưqnzhxpkui may mắgnjdn!

Song Hồoddr gậstlft đwihhroivu:

- Lãhudho phu quảalnb cho làxapc nhưqnzh vậstlfy, mặfrjac dùrkri đwihhâwhzny cótuuy lẽfajexapc mộgnjdt chiềjhtsu, Vâwhznn đwihhxkxai hiệxysip chưqnzha hẳwnvpn đwihhãhudh cầroivn đwihhếidtfn âwhznn huệxysidztwy.

Ngưqnzhng chốuinic lályjot, đwihhoạxkxan nótuuyi tiếidtfp:

- Gia tiểskuiu chủwhzn hiệxysin đwihhang ởnboc trêwlpxn Tiêwlpxm Thạxkxach Nhai cályjoch đwihhâwhzny vềjhts ngoàxapci vàxapci trăwihhm dặfrjam vềjhtsqnzhdwmnng nam, đwihhótuuyxapc ngọxjson núpjqoi cao hơainen cảalnbxapc khôzzopng cótuuywhzny cỏklgv, rấdztwt dễgnjdkuaem, lãhudho phu xin đwihhi trưqnzhdwmnc mộgnjdt bưqnzhdwmnc.

Đdztwxjsoan khôzzopng chờxpkuwhznn Dậstlft Long trảalnb lờxpkui đwihhãhudh quay ngưqnzhxpkui phótuuyng xuốuining thạxkxach đwihhàxapci, phi thâwhznn đwihhi vềjhtsqnzhdwmnng chítuuynh nam.

whznn Dậstlft Long chầroivm chậstlfm ngưqnzhdwmnc lêwlpxn, đwihhăwihhm chiêwlpxu nhìkuaen vềjhtsaglsi trờxpkui xa, trong ótuuyc hiệxysin lêwlpxn gưqnzhơaineng mặfrjat kiềjhtsu diễgnjdm củwhzna Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuini, lạxkxanh lùrkring vàxapc kiêwlpxu ngạxkxao. Vậstlfy màxapc giờxpku đwihhâwhzny chàxapcng cầroivn phảalnbi đwihhi gặfrjap nàxapcng vớdwmni thâwhznn phậstlfn thọxjso âwhznn huệxysi, thấdztwp hơainen nàxapcng ta mộgnjdt bậstlfc, song chàxapcng lạxkxai chẳwnvpng thểskui khôzzopng đwihhi. Triểskuin Ngọxjsoc Mai bỗstlfng cấdztwt tiếidtfng hỏklgvi:

- Long đwihhxysi bao giờxpku thìkuaewlpxn đwihhưqnzhxpkung?

whznn Dậstlft Long thoályjong ngẩwlpxn ngưqnzhxpkui, đwihhxjsoan trầroivm giọxjsong nótuuyi:

- Phảalnbi đwihhi ngay mớdwmni đwihhưqnzhzfblc!

Triểskuin Ngọxjsoc Mai lo lắgnjdng:

- Long đwihhxysi, Mai tỷzzop chỉdhbp sợzfbltuuynh nếidtft củwhzna Long đwihhxysi sẽfaje khiếidtfn cho vịstlfzzopqnzhơaineng ấdztwy phậstlft lòojqeng.

whznn Dậstlft Long mỉdhbpm cưqnzhxpkui:

- Mai tỷzzop, vìkuae thâwhznn thùrkriqnzh hậstlfn, Dậstlft Long sẽfaje nhẫgnjdn nhịstlfn đwihhưqnzhzfblc cảalnb.

Triểskuin Ngọxjsoc Mai nghe thoályjong rúpjqong đwihhgnjdng cõaglsi lòojqeng, trưqnzhdwmnc đwihhâwhzny nàxapcng đwihhãhudh lo lắgnjdng Vâwhznn Dậstlft Long phályjot sinh tìkuaenh cảalnbm vớdwmni Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuini, song giờxpku đwihhâwhzny nàxapcng lạxkxai lo lắgnjdng Vâwhznn Dậstlft Long vìkuae tổrunhn thưqnzhơaineng lòojqeng tựdwmn ályjoi màxapc xa lályjonh Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuini. Nay thìkuaexapcng đwihhãhudh hiểskuiu ra, dùrkri khôzzopng cótuuy Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuini thìkuaexapcng vẫgnjdn mấdztwt Vâwhznn Dậstlft Long nhưqnzh thưqnzhxpkung.

Triểskuin Ngọxjsoc Mai bốuinii rốuinii:

- Long đwihhxysi, Mai tỷzzop tuy chưqnzha từeacgng gặfrjap vịstlf tỷzzop tỷzzopdztwy, song Mai tỷzzop tin làxapcxapcng ta đwihhãhudh thậstlft lòojqeng vớdwmni Long đwihhxysi.

whznn Dậstlft Long ơaine hờxpku:

- Mai tỷzzop đwihheacgng đwihhjhts cậstlfp đwihhếidtfn vấdztwn đwihhjhtsdztwy nưqnzha

- Thôzzopi đwihhưqnzhzfblc, hãhudhy dẹcsiop qua vấdztwn đwihhjhtsdztwy, bao giờxpku Long thìkuae đwihhxysiwlpxn đwihhưqnzhxpkung?

- Ngay lậstlfp tứuvfec!

Đdztwxjsoan quéalnbt mắgnjdt nhìkuaen quanh mộgnjdt vòojqeng, cao giọxjsong nótuuyi:

- Ngưqnzhxpkui củwhzna bổrunhn cung hãhudhy ởnboc lạxkxai trong Lãhudhnh Vâwhznn Quályjon thìkuae giao cho Huyếidtft Manh thu xếidtfp cho họxjso rờxpkui khỏklgvi đwihhâwhzny. Sựdwmntuuy mặfrjat củwhzna tạxkxai hạxkxa tạxkxai đwihhâwhzny lôzzopi kéalnbo theo ngưqnzhxpkui củwhzna Đdztwôzzopng Thiêwlpxn Môzzopn, hẳwnvpn làxapc ngưqnzhxpkui củwhzna Chítuuynh Nghĩskuia Nhai cũpbsnng đwihhãhudh hay biếidtft. Sau khi bổrunhn cung chủwhzn rờxpkui khỏklgvi, nơainei đwihhâwhzny phảalnbi đwihhưqnzhzfblc phòojqeng giữuini cẩwlpxn thậstlfn, Túpjqoy Thầroivn vàxapchudho nhịstlf Đdztwôzzopng Thiêwlpxn Môzzopn hãhudhy chưqnzha trởnboc vềjhts đwihhâwhzny.

Nhắgnjdc đwihhếidtfn hai ngưqnzhxpkui ấdztwy, Vâwhznn Dậstlft Long chợzfblt nẩwlpxy sinh mộgnjdt ýalnb nghĩskui lạxkxa kỳdhbp, ályjonh mắgnjdt rựdwmnc sályjong lêwlpxn trầroivm giọxjsong nótuuyi tiếidtfp:

- Sau khi bổrunhn cung ra đwihhi, Huyếidtft Phậstlft hãhudhy cưqnzhnboci đwihhxkxai bàxapcng tuầroivn tra phítuuya nam mộgnjdt chuyếidtfn, tốuinit nhấdztwt làxapc phályjot hiệxysin tôzzopng títuuych củwhzna Song Hồoddr trêwlpxn chặfrjang đwihhưqnzhxpkung từeacg đwihhâwhzny đwihhếidtfn Tiêwlpxm (nhọxjson) Thạxkxach Nhai, còojqen sựdwmn bốuini trítuuynboc đwihhâwhzny thìkuae do Huyếidtft Manh chịstlfu trályjoch nhiệxysim.

Đdztwxjsoan lạxkxai quay sang Triểskuin Ngọxjsoc Mai nótuuyi tiếidtfp:

- Mai tỷzzophudhy nghỉdhbp ngơainei nhéalnb.

Triểskuin Ngọxjsoc Mai cưqnzhxpkui ngọxjsot lịstlfm:

- Mai tỷzzop khôzzopng mệxysit, Long đwihhxysi khôzzopng cầroivn phảalnbi phâwhznn bổrunh nhiệxysim vụfrja, Mai tỷzzop tựdwmn biếidtft mìkuaenh cầroivn phảalnbi làxapcm gìkuae rồoddri.

Huyếidtft Phậstlft bỗstlfng thắgnjdc mắgnjdc hỏklgvi:

- Cung chủwhzn, tìkuaem kiếidtfm Song Hồoddr đwihhskuixapcm gìkuae vậstlfy?

whznn Dậstlft Long theo ngưqnzhxpkui đwihhi xuốuining thạxkxach đwihhàxapci:

- Túpjqoy Thầroivn vàxapchudho nhịstlf Đdztwôzzopng Thiêwlpxn Môzzopn sắgnjdp quay lạxkxai đwihhâwhzny, Song Hồoddr đwihhãhudh đwihhếidtfn vớdwmni ta thìkuae ta phảalnbi cótuuy trályjoch nhiệxysim bảalnbo vệxysi.

Huyếidtft Phậstlft vỡunjr lẽfaje, vộgnjdi nótuuyi:

- Vậstlfy lãhudho trọxjsoc xin đwihhi ngay.

Dứuvfet lờxpkui ngưqnzhxpkui phi thâwhznn xuốuining thạxkxach đwihhàxapci.

whznn Dậstlft Long chậstlfm rãhudhi đwihhi xuốuining thạxkxach đwihhàxapci, trịstlfnh trong nhìkuaen Huyếidtft Manh nótuuyi:

- Trưqnzhdwmnc khi bổrunhn cung chủwhzn vềjhts đwihhếidtfn, bấdztwt kểskui gặfrjap tìkuaenh huốuining gìkuaepbsnng khôzzopng đwihhưqnzhzfblc tựdwmn ýalnb rờxpkui khỏklgvi đwihhâwhzny, cùrkring ngưqnzhxpkui giao chiếidtfn.

Huyếidtft Manh khom ngưqnzhxpkui đwihhályjop:

- Bổrunhn tọxjsoa tuâwhznn lệxysinh, chỉdhbp lo việxysic phòojqeng thủwhzn thôzzopi. Vâwhznn Dậstlft Long đwihhưqnzha mắgnjdt nhìkuaen Triểskuin Ngọxjsoc Mai vàxapc Huyếidtft Manh nótuuyi:

- Vâwhznn mỗstlf đwihhi đwihhâwhzny.

Đdztwxjsoan cấdztwt bưqnzhdwmnc đwihhi vềjhts hạxkxahudhnh Vâwhznn Quályjon. Triểskuin Ngọxjsoc Mai nhưqnzh chợzfblt ra, vộgnjdi cấdztwt tiếidtfng nótuuyi theo:

- Vâwhznn đwihhxysituuy cầroivn cưqnzhunjri chim đwihhxkxai bàxapcng khôzzopng?

whznn Dậstlft Long chữuining bưqnzhdwmnc quay lạxkxai lắgnjdc đwihhroivu nótuuyi:

- Vâwhznn mỗstlf đwihhi tìkuaem Hồoddrng ảalnbnh cưqnzhunjri đwihhi cũpbsnng đwihhưqnzhzfblc rồoddri.

Dứuvfet lờxpkui lạxkxai quay đwihhi, thoályjong chốuinic đwihhãhudh khuấdztwt dạxkxang sau ngoàxapci bờxpkuxapco trúpjqoc.

Triểskuin Ngọxjsoc Mai quay sang Huyếidtft Manh nótuuyi:

- Vâwhznn đwihhxysi dặfrjan chúpjqong ta phảalnbi kiêwlpxn thủwhznainei đwihhâwhzny ắgnjdt làxapc đwihhãhudhtuuy nhậstlfn đwihhstlfnh chi đwihhótuuy, phảalnbi lo bốuini trítuuy ngay mớdwmni đwihhưqnzhzfblc.

Huyếidtft Manh gậstlft đwihhroivu tályjon đwihhoddrng:

- Phảalnbi, lãhudho phu cũpbsnng nghĩskui nhưqnzh vậstlfy.

Đdztwxjsoan cung Triểskuin Ngọxjsoc Mai đwihhi lêwlpxn thạxkxach đwihhàxapci, hạxkxa lệxysinh bốuini trítuuy lạxkxai Lãhudhnh Vâwhznn Quályjon.

* * *

Mặfrjat trờxpkui đwihhãhudh nghiêwlpxng vềjhts phítuuya tâwhzny, khítuuy hậstlfu tuy khôzzopng nótuuyng bứuvfec nhưqnzhpjqoc trưqnzha, song ályjonh nắgnjdng rấdztwt chótuuyi chang, soi trêwlpxn ngọxjson núpjqoi trọxjsoc khôzzopng mộgnjdt càxapcnh câwhzny ngọxjson cỏklgv, chẳwnvpng thấdztwy bótuuyng dályjong chim thúpjqo, hoang vu đwihhếidtfn mứuvfec khôzzopng chúpjqot sinh khítuuy.

Trêwlpxn mộgnjdt tảalnbng đwihhályjo xanh bằsatong thẳwnvpng nơainei lưqnzhng chừeacgng núpjqoi, thậstlft khályjoc thưqnzhxpkung lúpjqoc nàxapcy lạxkxai cótuuy mộgnjdt thiếidtfu nữuini đwihhang đwihhuvfeng quay mặfrjat vềjhtsqnzhdwmnng đwihhôzzopng, hai cályjonh tay nàxapcng vàxapcng rựdwmnc dưqnzhdwmni ályjonh nắgnjdng, trưqnzhdwmnc mặfrjat nàxapcng làxapc mộgnjdt vựdwmnc sau chừeacgng bao mưqnzhơainei trưqnzhzfblng.

Bốuinin bềjhts im lặfrjang khôzzopng mộgnjdt tiếidtfng đwihhgnjdng, thiếidtfu nữuinipbsnng đwihhuvfeng im lìkuaem nhưqnzh mộgnjdt pho tưqnzhzfblng đwihhályjo. Đdztwgnjdt nhiêwlpxn, tiếidtfng chuôzzopng lảalnbnh lótuuyt vang lêwlpxn từeacg xa, vọxjsong vàxapco tai thiếidtfu nữuini tay vàxapcng, ngưqnzhxpkui nàxapcng kẽfaje rung đwihhgnjdng mộgnjdt cályjoi, nhưqnzhng vẫgnjdn đwihhuvfeng yêwlpxn.

Tiếidtfng chuôzzopng vẫgnjdn đwihhjhtsu đwihhfrjan vang lêwlpxn, mỗstlfi lúpjqoc càxapcng gầroivn, sau cùrkring tiếidtfng vótuuy ngựdwmna đwihhãhudh vọxjsong vàxapco tai nàxapcng. Thiếidtfu nữuini tay vàxapcng dưqnzhxpkung nhưqnzh khôzzopng cốuini kiềjhtsm chếidtf bảalnbn thâwhznn đwihhưqnzhzfblc, mặfrjac dùrkri ngưqnzhxpkui nàxapcng đwihhãhudh mấdztwy lầroivn lay đwihhgnjdng, song cuốuinii cùrkring vẫgnjdn khôzzopng quay lạxkxai.

Rồoddri thìkuae, tiếidtfng chuôzzopng vàxapc tiếidtfng vótuuy ngựdwmna cùrkring lúpjqoc ngưqnzhng lặfrjang, thiếidtfu nữuini tay vàxapcng khôzzopng cầroivn nhìkuaen cùrkring phỏklgvng đwihhstlfnh đwihhưqnzhzfblc ngựdwmna đwihhãhudh dừeacgng lạxkxai sau lưqnzhng nàxapcng cályjoch chừeacgng mộgnjdt trưqnzhzfblng, song nàxapcng vẫgnjdn khôzzopng quay ngưqnzhxpkui lạxkxai.

Đdztwuinii phưqnzhơaineng dưqnzhxpkung nhưqnzhpbsnng khôzzopng muốuinin lêwlpxn tiếidtfng, thếidtfxapc tấdztwt cảalnb lạxkxai trởnboc vềjhts vớdwmni sựdwmn im lặfrjang. Sau mộgnjdt hồoddri lâwhznu, bỗstlfng mộgnjdt giọxjsong nặfrjang nềjhts vang lêwlpxn. Thiếidtfu nữuini tay vàxapcng vẫgnjdn khôzzopng quay lạxkxai, chỉdhbp lạxkxanh lùrkring nótuuyi:

- Tưqnzhnbocng đwihhâwhznu Vâwhznn đwihhxkxai hiệxysip khôzzopng đwihhếidtfn chứuvfe.

- Vâwhznn mỗstlf khôzzopng tìkuaem thấdztwy côzzopqnzhơaineng trêwlpxn núpjqoi nêwlpxn bâwhzny giờxpku mớdwmni đwihhếidtfn đwihhâwhzny

Thiếidtfu nữuini tay vàxapcng vẫgnjdn đwihhuvfeng yêwlpxn, vớdwmni giọxjsong càxapcng lạxkxanh lùrkring hơainen nótuuyi:

- Sao Vâwhznn đwihhxkxai hiệxysip khôzzopng bảalnbo làxapc chưqnzha tìkuaem thấdztwy thủwhzn hạxkxa củwhzna mìkuaenh

whznn Dậstlft Long thoályjong béalnbn sắgnjdc mặfrjat:

- Vâwhznn mỗstlf khôzzopng tìkuaem thấdztwy côzzopqnzhơaineng, dĩskui nhiêwlpxn cũpbsnng khôzzopng tìkuaem thấdztwy thủwhzn hạxkxa.

Thiếidtfu nữuini tay vàxapcng bỗstlfng hai vai run lêwlpxn mộgnjdt cályjoi:

- Vâwhznn đwihhxkxai hiệxysip đwihhãhudh chuẩwlpxn bịstlf sẵaglsn bưqnzhdwmnc tiếidtfp theo rồoddri, sợzfblkuaem khôzzopng đwihhưqnzhzfblc ưqnzh?

whznn Dậstlft Long tályjoi mặfrjat, thắgnjdc mắgnjdc hỏklgvi:

- Côzzopqnzhơaineng nótuuyi vậstlfy nghĩskuia làxapc sao?

- Vâwhznn Dậstlft Long, cályjoc hạxkxahudhy quay vềjhts đwihhi. Trưqnzhdwmnc canh ba đwihhêwlpxm nay, Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuini sẽfaje đwihhưqnzha quýalnb thuộgnjdc hạxkxa đwihhếidtfn Lãhudhnh Vâwhznn Quályjon, mong làxapc hai ta từeacg nay khôzzopng gặfrjap nhau trêwlpxn chốuinin giang hồoddr nữuinia.

whznn Dậstlft Long cốuini nhãhudhn nhịstlfn, bìkuaenh thảalnbn nótuuyi:

- Côzzopqnzhơaineng bảalnbo Vâwhznn đwihhếidtfn đwihhâwhzny chỉdhbp đwihhskuituuyi nhưqnzh vậstlfy thôzzopi ưqnzh?

Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuini gằsatong giọxjsong nótuuyi:

- Trưqnzhdwmnc đwihhâwhzny chỉdhbp trályjoch bổrunhn côzzopqnzhơaineng cótuuy mắgnjdt khôzzopng ngưqnzhơainei, đwihhãhudh xem cályjoc hạxkxaxapc nhâwhznn vậstlft sốuini mộgnjdt.

whznn Dậstlft Long thảalnbn nhiêwlpxn cưqnzhxpkui:

- Khôzzopng sai, Vâwhznn mỗstlf quảalnb khôzzopng kểskui đwihhưqnzhzfblc làxapc nhâwhznn vậstlft sốuini mộgnjdt, nhưqnzhng côzzopqnzhơaineng đwihhãhudh bảalnbo Vâwhznn mỗstlf đwihhếidtfn đwihhâwhzny làxapc đwihhskuihudhnh ngưqnzhxpkui kia màxapc?

Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuini gắgnjdt gỏklgvng:

- Vâwhznn Dậstlft Long, nhâwhznn trưqnzhdwmnc khi bổrunhzzopqnzhơaineng phảalnbn hốuinii, cályjoc hạxkxahudhy cúpjqot ngay đwihhi.

whznn Dậstlft Long sỡunjrskui cốuini nhẫgnjdn nhịstlfn chẳwnvpng qua làxapckuae thấdztwy mìkuaenh đwihhãhudh mắgnjdc nợzfbl ngưqnzhxpkui ta quályjo nhiềjhtsu, khôzzopng nêwlpxn bưqnzhdwmnng bỉdhbpnh, giờxpku nghe Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuinituuyi vậstlfy, bấdztwt giályjoc lửdnbpa giậstlfn phừeacgng lêwlpxn, gằsaton giọxjsong nótuuyi:

- Vâwhznn mỗstlf từeacg khi chàxapco đwihhxpkui đwihhếidtfn nay, chưqnzha từeacgng cúpjqoi bao giờxpku.

Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuini hai vai run rẩwlpxy, song vẫgnjdn khôzzopng quay lạxkxai buôzzopng giọxjsong sắgnjdc lạxkxanh:

- Vâwhznn Dậstlft Long bổrunhn côzzopqnzhơaineng nhắgnjdc lạxkxai lầroivn nữuinia, nếidtfu làxapc kẻvnav thứuvfec thờxpkui vụfrja, cályjoc hạxkxawlpxn cúpjqot ngay làxapcainen.

- Trong giớdwmni võaglswhznm hiệxysin nay, ai cũpbsnng biếidtft Vâwhznn mỗstlfxapc kẻvnav khôzzopng thứuvfec thờxpkui vụfrja.

Thốuinit nhiêwlpxn, Kim Thủwhzn Ngoc Nữuini quay ngưqnzhxpkui phótuuyng vọxjsot lêwlpxn cao, chỉdhbp thấdztwy ályjonh vàxapcng lấdztwp loályjong, nhanh nhưqnzh chớdwmnp chộgnjdp thẳwnvpng vàxapco yếidtfu hầroivu Vâwhznn Dậstlft Long, đwihhoddrng thờxpkui lạxkxanh lùrkring quályjot:

- Đdztwãhudh khôzzopng thứuvfec thờxpkui vụfrja thìkuaehudhy nằsatom lạxkxai đwihhâwhzny.

whznn Dậstlft Long thậstlft khôzzopng ngờxpku Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuini lạxkxai ra tay đwihhgnjdt ngộgnjdt nhưqnzh vậstlfy, chàxapcng theo bảalnbn năwihhng vung tay lêwlpxn đwihhótuuyn đwihhunjr, nhưqnzhng rồoddri bỗstlfng néalnbn lạxkxai, trong thoályjong chốuinic, chàxapcng cảalnbm thấdztwy đwihhroivu ótuuyc rỗstlfng tếidtfch.

ályjonh vàxapcng chếidtfch sang mộgnjdt bêwlpxn, “sọxjsoat” mộgnjdt tiếidtfng, mộgnjdt vòojqei mályjou từeacg vai trályjoi Vâwhznn Dậstlft Long phun thẳwnvpng lêwlpxn cao, thoályjong chốuinic đwihhãhudh nhuộgnjdm đwihhklgv cảalnb nửdnbpa bêwlpxn ngưqnzhxpkui chàxapcng.

Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuiniqnzhzfbln mộgnjdt vòojqeng trêwlpxn khôzzopng, hạxkxa đwihhroivu ngựdwmna Vâwhznn Dậstlft Long cályjoch chừeacgng năwihhm thưqnzhdwmnc, thâwhznn phályjop nhẹcsio nhàxapcng nhưqnzh mộgnjdt cályjonh bưqnzhdwmnm.

whznn Dậstlft Long ngoảalnbnh mặfrjat nhìkuaen vếidtft thưqnzhơaineng nơainei vai trályjoi, mặfrjat chẳwnvpng lộgnjd chúpjqot vẻvnav tứuvfec giậstlfn, châwhznm chậstlfm đwihhưqnzha mắgnjdt nhìkuaen Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuini, nhạxkxat giọxjsong nótuuyi:

- Côzzopqnzhơaineng lạxkxai tha mạxkxang cho Vâwhznn mỗstlf mộgnjdt lầroivn nữuinia.

Thấdztwy nơainei vai trályjoi Vâwhznn Dậstlft Long phun mályjou xốuinii xảalnb, Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuini trályjon bỗstlfng vãhudh mồoddrzzopi lấdztwm tấdztwm, song vẻvnav mặfrjat vẫgnjdn đwihhanh lạxkxanh nótuuyi:

- Vâwhznn Dậstlft Long, cályjoc hạxkxatuuyi nhưqnzh vậstlfy trong lúpjqoc nàxapcy khôzzopng thấdztwy làxapc quályjo sớdwmnm ưqnzh?

whznn Dậstlft Long chầroivm chậstlfm chỏklgvi tay phảalnbi lêwlpxn yêwlpxn ngựdwmna, nhẹcsio tung mìkuaenh xuốuining đwihhdztwt, nãhudho nùrkring nótuuyi:

- Côzzopqnzhơaineng cótuuy thểskui hạxkxa thủwhznxapc.

Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuinipjqong đwihhgnjdng cõaglsi lòojqeng:

- Lúpjqoc gặfrjap nhau lúpjqoc đwihhroivu, cályjoc hạxkxa đwihhâwhznu cótuuy nhu nhưqnzhzfblc bấdztwt tàxapci nhưqnzh ngàxapcy hôzzopm nay.

whznn Dậstlft Long nhếidtfch môzzopi cưqnzhxpkui:

- Vâwhznn Dậstlft Long ngàxapcy hôzzopm nay cũpbsnng nhưqnzh trưqnzhdwmnc thôzzopi.

Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuiniqnzhxpkui khẩwlpxy:

- Vậstlfy thìkuae tốuinit lắgnjdm, bổrunhn côzzopqnzhơaineng hôzzopm nay nhấdztwt đwihhstlfnh phảalnbi quyếidtft mộgnjdt phen hơainen thua vớdwmni cályjoc hạxkxa, bấdztwt luậstlfn ai chếidtft cũpbsnng đwihhưqnzhzfblc, giữuinia hai ta phảalnbi cótuuy mộgnjdt ngưqnzhxpkui nằsatom lạxkxai đwihhâwhzny.

whznn Dậstlft Long kinh ngạxkxac:

- Côzzopqnzhơaineng hẹcsion Vâwhznn mỗstlfwlpxn đwihhâwhzny vớdwmni mụfrjac đwihhítuuych nhưqnzh vậstlfy ưqnzh?

- ýalnb đwihhstlfnh bổrunhn côzzopqnzhơaineng tuy lúpjqoc đwihhroivu khôzzopng phảalnbi vậstlfy, nhưqnzhng bâwhzny giờxpku thìkuae chẳwnvpng còojqen gìkuae đwihhskuituuyi vớdwmni nhau nữuinia, nhữuining gìkuae đwihhãhudh qua đwihhjhtsu trởnboc thàxapcnh quályjo khứuvfe, cályjoc hạxkxahudhy chuẩwlpxn bịstlf đwihhi.

whznn Dậstlft Long thễgnjdu nãhudho lắgnjdc đwihhroivu:

- Côzzopqnzhơaineng khôzzopng cầroivn bậstlfn tâwhznm đwihhếidtfn Vâwhznn mỗstlf. Côzzopqnzhơaineng đwihhãhudhtuuyi rồoddri, hôzzopm nay giữuinia hai ta phảalnbi cótuuy mộgnjdt ngưqnzhxpkui nằsatom lạxkxai nơainei đwihhâwhzny, côzzopqnzhơaineng hãhudhy hạxkxa thủwhzn đwihhi!

Kim Thủwhzn Ngoc Nữuini biếidtfn sắgnjdc mặfrjat:

- Cályjoc hạxkxa đwihhstlfnh sẽfaje khôzzopng hoàxapcn thủwhzn ưqnzh?

- Côzzopqnzhơaineng đwihhãhudh nhấdztwt quyếidtft muốuinin lấdztwy mạxkxang Vâwhznn mỗstlf, Vâwhznn mỗstlf hoàxapcn thủwhzn hay khôzzopng cũpbsnng vậstlfy thôzzopi.

- Võaglszzopng giữuinia hai ta tưqnzhơaineng đwihhưqnzhơaineng nhau, nếidtfu cályjoc hạxkxa sửdnbp dụfrjang Viêwlpxm Dưqnzhơaineng Chưqnzhnbocng, chưqnzha biếidtft ai sẽfaje chếidtft vàxapco tay ai. Do đwihhótuuy, nếidtfu cályjoc hạxkxa hoàxapcn thủwhzn, hoặfrjac giảalnbojqen cótuuy khảalnbwihhng sốuining.

whznn Dậstlft Long cưqnzhxpkui lạxkxanh nhạxkxat:

- Vâwhznn mỗstlf đwihhếidtfn hôzzopm nay vẫgnjdn chưqnzha chếidtft làxapc đwihhãhudh sốuining nhiềjhtsu thờxpkui khắgnjdc lắgnjdm rồoddri.

Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuini bỗstlfng hiểskuiu ra, cưqnzhxpkui khẩwlpxy nótuuyi:

- Cályjoc hạxkxa khỏklgvi phảalnbi làxapcm bộgnjdxapcm tịstlfch nữuinia, cályjoc hạxkxaxapc nuôzzopi lòojqeng bályjoo âwhznn thìkuae đwihhâwhznu dùrkring thủwhzn đwihhoạxkxan nhưqnzh vậstlfy đwihhuinii phótuuy vớdwmni bổrunhn côzzopqnzhơaineng.

Vừeacga nhắgnjdc đwihhếidtfn thủwhzn đwihhoạxkxan, bỗstlfng nhưqnzh đwihhfrjang chạxkxam đwihhếidtfn niềjhtsm đwihhau trong lòojqeng, Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuini mặfrjat liềjhtsn sa sẩwlpxm, gằsaton giọxjsong nótuuyi:

- Vâwhznn Dậstlft Long, Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuinixapc trưqnzhdwmnc đwihhâwhzny từeacgng cứuvfeu giúpjqop cályjoc hạxkxa, cályjoc hạxkxahudhy xem nhưqnzhxapc mộgnjdt ngưqnzhxpkui đwihhàxapcn bàxapczzop sỉdhbp khôzzopng biếidtft nhụfrjac nhãhudh, thịstlf đwihhãhudh tựdwmn nguyệxysin hàxapcnh đwihhgnjdng nhưqnzh vậstlfy, cályjoc hạxkxa cứuvfe đwihhótuuyn nhậstlfn màxapc khôzzopng cầroivn phảalnbi cảalnbm âwhznn. Nàxapco, hãhudhy chuẩwlpxn bịstlf đwihhi!

whznn Dậstlft Long nhìkuaen Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuini hồoddri lâwhznu, đwihhxjsoan thắgnjdc mắgnjdc nótuuyi:

- Côzzopqnzhơaineng, giữuinia hai ta dưqnzhxpkung nhưqnzhtuuy sựdwmn hiểskuiu lầroivm chi đwihhótuuy?

Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuiniqnzhxpkui khẩwlpxy:

- Chẳwnvpng cótuuykuae hiểskuiu lầroivm cảalnb, phảalnbi nótuuyi làxapc bổrunhn côzzopqnzhơaineng giờxpku đwihhãhudh đwihhâwhzny thấdztwy rõaglslyjoc hạxkxa rồoddri!

whznn Dậstlft Long ngớdwmn ngưqnzhxpkui:

- Côzzopqnzhơaineng đwihhãhudh thấdztwy rõaglswhznn mỗstlfkuaeaine?

- Cályjoc hạxkxa muốuinin nghe chăwihhng?

whznn Dậstlft Long bìkuaenh thảalnbn gậstlft đwihhroivu:

- Côzzopqnzhơaineng nótuuyi đwihhi!

Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuiniqnzhxpkui khẩwlpxy:

- Cályjoc hạxkxaxapc kẻvnav gian tra, tàxapcn bạxkxao vàxapcxapc ályjoc!

whznn Dậstlft Long thoályjong biếidtfn sắgnjdc, song lậstlfp tứuvfec bìkuaenh thảalnbn nhưqnzh trưqnzhdwmnc, nhếidtfch môzzopi cưqnzhxpkui nótuuyi:

- Giớdwmni võaglswhznm ai cũpbsnng nótuuyi vậstlfy cảalnb!

- Trưqnzhdwmnc đwihhâwhzny bổrunhn côzzopqnzhơaineng khôzzopng tin, bâwhzny giờxpku thìkuae … hừeacg

whznn Dậstlft Long cưqnzhxpkui chua chályjot:

- Côzzopqnzhơaineng đwihhãhudh tin rồoddri còojqen gìkuae?

- Bổrunhn côzzopqnzhơaineng đwihhãhudh ngỡunjrxapctuuy lẽfaje họxjso đwihhãhudh chưqnzha nhậstlfn đwihhstlfnh rõagls vềjhts đwihhxkxai cung chủwhzn, cho nêwlpxn họxjso chỉdhbp thốuinit lêwlpxn nhữuining từeacgdztwy, khôzzopng… theo bổrunhn côzzopqnzhơaineng nhữuining từeacg ngữuini xấdztwu xa khôzzopng chỉdhbptuuy vậstlfy thôzzopi.

whznn Dậstlft Long vẫgnjdn bìkuaenh thảalnbn:

- Cótuuy lẽfajezzopqnzhơaineng nhậstlfn xéalnbt rõaglsainen họxjso, nhưqnzhng côzzopqnzhơaineng phảalnbi cótuuy sựdwmn thậstlft đwihhskui minh chứuvfeng chứuvfe?

Kim Thủwhzn Ngọxjsoc Nữuini tứuvfec giậstlfn:

- Cályjoc hạxkxa muốuinin chứuvfeng cứuvfe phảalnbi khôzzopng?

whznn Dậstlft Long nhếidtfch môzzopi cưqnzhxpkui:

- Cũpbsnng cótuuy thểskuituuyi nhưqnzh vậstlfy!

- Cályjoc hạxkxa bắgnjdt giữuini Song Hồoddr

whznn Dậstlft Long tályjoi mặfrjat:

- Côzzopqnzhơaineng đwihhãhudh nghe ai nótuuyi thếidtf hảalnb?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.