Bạch Kiếm Linh Mã

Chương 26 : Trở lên nhạn thủy nhai, quần địch kinh hoàng

    trước sau   
Mọcwdzi ngưpilwytvvi đpfxki đpfxkếkjrpn ven rừhaxang, Vârubnn Dậbdknt Long ngẩwrgcng lêqfuhn, chợkukgt trôckfkng thấwrgcy Nhạznkhn Chuỷwzlk Nhai, nhưpilw nghĩvbqx đpfxkếkjrpn đpfxkiềvlcju gìachp đpfxkópxic, chàruksng chữwebang bưpilwxhbzc, buôckfkng tiếkjrpng cưpilwytvvi khảerhxy nópxici:

- Hẳkabun cásqcyc ngưpilwơmtuni khôckfkng ngờytvvrubnn Dậbdknt Long trởkabu lạznkhi đpfxkârubny lầakefn thứcbul hai.

Mọcwdzi ngưpilwytvvi thấwrgcy Vârubnn Dậbdknt Long dừhaxang bưpilwxhbzc, cũmtunng liềvlcjn đpfxkcbulng lạznkhi theo.

Triểkjrpn Ngọcwdzc Mai ngạznkhc nhiêqfuhn hỏqcwui:

- Long đpfxkflxupxici gìachp vậbdkny hảerhx?

rubnn Dậbdknt Long cưpilwytvvi nhạznkht:


- Chúzybmng ta nêqfuhn thay đpfxkwsswi kếkjrp hoạznkhch thìachpmtunn.

Triểkjrpn Ngọcwdzc Mai kinh ngạznkhc:

- Thay đpfxkwsswi kếkjrp hoạznkhch, thay đpfxkwsswi nhưpilw thếkjrprukso?

- Lãxmsinh Vârubnn Quásqcyn chủmhmy sởkabuvbqx ásqcyn binh bấwrgct đpfxkzdngng chívbqxnh làruksachp muốleiun cốleiu thủmhmyrukso huyệflxut đpfxkkjrp đpfxkkukgi chúzybmng ta. Lãxmsinh Vârubnn Quásqcyn ởkabu trêqfuhn đpfxkhaxanh núzybmi cao, chiếkjrpm lĩvbqxnh ưpilwu thếkjrp tuyệflxut đpfxkleiui, nếkjrpu chúzybmng ta dùzgddng sứcbulc mạznkhnh tấwrgcn côckfkng, dùzgdd đpfxkelfdc thủmhmymtunng phảerhxi trảerhx giásqcy rấwrgct đpfxkelfdt, do đpfxkópxic chúzybmng ta phảerhxi thay đpfxkwsswi kếkjrp hoạznkhch mớxhbzi đpfxkưpilwkukgc.

Huyếkjrpt Manh gậbdknt đpfxkakefu tásqcyn đpfxklpblng:

- Cung chủmhmypxici rấwrgct phảerhxi, nhưpilwng chúzybmng ta khôckfkng ràruksnh vềvlcj đpfxkjhgta thếkjrpmtuni đpfxkârubny, chẳkabung hay kếkjrp hoạznkhch thay đpfxkwsswi ra sao xin Cung chủmhmyxmsiy cho thuộzdngc hạznkh biếkjrpt!

- Vârubnn Dậbdknt Long nhưpilw đpfxkãxmsivbqxnh toásqcyn xong nhếkjrpch môckfki cưpilwytvvi nópxici:

- Ngay trêqfuhn Nhạznkhn Chủmhmyy Nhai kìachpa!

Đfjkncwdzan đpfxkưpilwa tay chỉhaxaqfuhn Đfjknoạznkhn Chủmhmyy Nhai trưpilwxhbzc mắelfdt, mọcwdzi ngưpilwytvvi cùzgddng hưpilwxhbzng mắelfdt trôckfkng theo, lậbdknp tứcbulc thảerhxy đpfxkvlcju tásqcyi mặheyct.Triểkjrpn Ngọcwdzc Mai vộzdngi phảerhxn đpfxkleiui:

- Nơmtuni đpfxkârubny treo leo thếkjrpruksy, tiếkjrpn lêqfuhn chẳkabung phảerhxi dễleiu, đpfxkhaxang nópxici làruksxmsinh Vârubnn Quásqcyn chủmhmy canh giữweba, dùzgdd gặheycp mộzdngt kẻqfuhpgjickfkng tầakefm thưpilwytvvng cũmtunng khópxicpxic thểkjrpqfuhn đpfxkưpilwkukgc. Long đpfxkflxu, Mai tỷwzlk thấwrgcy ta nêqfuhn hàruksnh đpfxkzdngng theo kếkjrp hoạznkhch đpfxkãxmsi đpfxkjhgtnh thìachpmtunn.

rubnn Dậbdknt Long ásqcynh mắelfdt sắelfdc lạznkhnh:

- Đfjkniềvlcju ấwrgcy thìachpxmsinh Vârubnn Quásqcyn chủmhmy đpfxkãxmsi nghĩvbqx đpfxkếkjrpn trưpilwxhbzc rồlpbli, nhưpilwng tin chắelfdc lãxmsio ta nhấwrgct đpfxkjhgtnh khôckfkng ngờytvvrubnn Dậbdknt Long nàruksy trong thưpilwơmtunng sắelfdp chếkjrpt màruks lạznkhi hồlpbli phụjhgtc nhanh chópxicng đpfxkếkjrpn vậbdkny, vàruksmtunn nữwebaa còysavn lạznkhi quay trởkabuqfuhn Nhạznkhn Chủmhmyy Nhai tiêqfuhu diệflxut sàrukso huyệflxut lãxmsio ta.

Triểkjrpn Ngọcwdzc Mai vẫsqcyn lo ngạznkhi:


- Long đpfxkflxu ………………

rubnn Dậbdknt Long cưpilwytvvi dẵsxjyn giọcwdzng:

- Vârubnn Dậbdknt Long đpfxkãxmsi quyếkjrpt đpfxkjhgtnh rồlpbli, Mai tỷwzlk đpfxkhaxang nópxici nữwebaa.

- Vậbdkny thìachp Mai tỷwzlkzgddng đpfxki vớxhbzi Long đpfxkflxu.

rubnn Dậbdknt Long nhẹpuxj lắelfdc đpfxkakefu:

- Khôckfkng đpfxkưpilwkukgc, đpfxkkjrp trásqcynh bứcbult dârubny đpfxkzdngng rừhaxang vàruks bảerhxo toàruksn lựhobrc lưpilwkukgng, càruksng ívbqxt ngưpilwytvvi càruksng dễleiurubnm nhậbdknp. Mai tỷwzlkqfuhn đpfxki cùzgddng nhópxicm Târubnm Trầakefn thìachpmtunn.

Huyếkjrpt Manh tuy khôckfkng trôckfkng thấwrgcy đpfxkjhgta thếkjrp, song qua nhữwebang lờytvvi kiêqfuhn quyểkjrpt phảerhxn đpfxkleiui củmhmya Triểkjrpn

Ngọcwdzc Mai thìachppxic thểkjrp suy tưpilwkabung ra đpfxkưpilwkukgc, vìachp sựhobr an nguy củmhmya Cung Chủmhmy, lãxmsio cũmtunng khôckfkng dằwsswn đpfxkưpilwkukgc lêqfuhn tiếkjrpng nópxici:

- Cung chủmhmy, lòysavng ngưpilwytvvi chuyểkjrpn biếkjrpn khôckfkng lưpilwytvvng, theo ýhvotrubnm Trầakefn ….

rubnn Dậbdknt Long ngắelfdt lờytvvi:

- Târubnm Trầakefn,Kim Bívbqxch Cung khôckfkng thểkjrp chỉhaxaachp mộzdngt Lãxmsinh Vârubnn Quásqcyn nhỏqcwungoyruks phảerhxi chịjhgtu tổwsswn thấwrgct nặheycng nềvlcj, giờytvvxmsiy nghe Vârubnn mỗaxprjhgtn dặheycn đpfxkârubny.

Giọcwdzng nópxici chàruksng kiêqfuhn quyếkjrpt vàruks nghiêqfuhm nghịjhgt, khiếkjrpn ngưpilwytvvi khôckfkng giásqcym chốleiung lạznkhi.

Huyếkjrpt Manh vộzdngi khom mìachpnh nópxici:


- Târubnm Trầakefn xin đpfxkkukgi lệflxunh

rubnn Dậbdknt Long quéngoyt mắelfdt nhìachpn chúzybmng thuộzdngc hạznkh, trầakefm giọcwdzng nópxici:

- Theo nhưpilw bọcwdzn Lãxmsinh Vârubnn Quásqcyn nghĩvbqx, hiệflxun thờytvvi bảerhxn cung chủmhmy khôckfkng chếkjrpt cũmtunng trọcwdzng thưpilwơmtunng

đpfxki đpfxkcbulng khópxic khăjhgtn, do đpfxkópxic chúzybmng ta hãxmsiy chọcwdzn mộzdngt ngưpilwytvvi cópxicpxicc dásqcyng vàrukspilwxhbzng mạznkho giốleiung Vârubnn mỗaxpr, giảerhx vờytvv bịjhgt thưpilwơmtunng do bốleiun vịjhgt đpfxkflxu tửytvv khiêqfuhng đpfxki dọcwdzc theo phívbqxa phảerhxi ven rừhaxang đpfxkkjrpachpm đpfxkưpilwytvvng chívbqxnh lêqfuhn núzybmi. Trong lúzybmc tìachpm đpfxkưpilwytvvng khôckfkng đpfxkưpilwkukgc nópxicng nảerhxy tiếkjrpn nhanh, phảerhxi chờytvv bổwsswn cung chủmhmy trêqfuhn đpfxkhaxanh núzybmi phásqcyt ra tívbqxn hiệflxuu rồlpbli mớxhbzi tấwrgcn côckfkng, hãxmsiy nhớxhbz lấwrgcy cho kĩvbqx.

pxici xong, chàruksng cởkabui bỏqcwu chiếkjrpc ásqcyo ngoàruksi dívbqxnh đpfxkakefy másqcyu trao cho Huyếkjrpt Manh vàrukspxici tiếkjrpp:

- Ngưpilwytvvi giảerhx trang bổwsswn cung chủmhmyxmsiy mặheycc chiếkjrpc ásqcyo nàruksy vàrukso, từhaxa xa bọcwdzn Lãxmsinh Vârubnn Quásqcyn rấwrgct khópxic phârubnn biệflxut, hãxmsiy theo kếkjrp hoạznkhch hàruksnh đpfxkzdngng.

Đfjkncwdzan liềvlcjn cấwrgct bưpilwxhbzc toan bưpilwxhbzc khỏqcwui rừhaxang.

Triểkjrpn Ngọcwdzc Mai vộzdngi cấwrgct tiếkjrpng gọcwdzi:

- Long đpfxkflxu, Mai tỷwzlk thậbdknt khôckfkng thểkjrpqfuhn târubnm đpfxkưpilwkukgc

rubnn Dậbdknt Long thảerhxn nhiêqfuhn cưpilwytvvi:

- Mai tỷwzlk, Vârubnn Dậbdknt Long rấwrgct biếkjrpt coi trọcwdzng tívbqxnh mạznkhng củmhmya mìachpnh, bởkabui Vârubnn Dậbdknt Long còysavn rấwrgct

nhiềvlcju mópxicn nợkukg chưpilwa đpfxkòysavi đpfxkưpilwkukgc, cứcbulqfuhn târubnm màruks theo họcwdz đpfxki thôckfki.

Đfjknoạznkhn tùzgddng mìachpnh phópxicng ra khỏqcwui rừhaxang, mưpilwkukgn vàrukso sựhobr che chắelfdn củmhmya nhữwebang tảerhxng đpfxkásqcy to, phi thârubnn tiếkjrpn vềvlcj Nhạznkhn Chủmhmyy Nhai. Triểkjrpn Ngọcwdzc Mai buôckfkng tiếkjrpng thởkaburuksi ảerhxo nãxmsio, lẩwrgcm bẩwrgcm mộzdngt mìachpnh:


- Sựhobr sốleiung củmhmya chàruksng chẳkabung lẽmhmy chỉhaxaachp đpfxkòysavi nợkukg thôckfki ưpilw?

Huyếkjrpt Manh bỗaxprng nópxici:

- Nhanh lêqfuhn, hãxmsiy theo lờytvvi dặheycn bảerhxo củmhmya cung chủmhmy đpfxkkjrpruksnh đpfxkzdngng. Ta hãxmsiy vàrukso trong rừhaxang trưpilwxhbzc, chuẩwrgcn bịjhgt xong tứcbulc khắelfdc lêqfuhn đpfxkưpilwytvvng ngay.

Đfjkncwdzan cùzgddng chúzybmng thuộzdngc hạznkh quay trởkaburukso rừhaxang. Triểkjrpn Ngọcwdzc Mai lặheycng lẽmhmy nhìachpn vềvlcj phívbqxa Nhạznkhn Chủmhmyy Nhai mộzdngt hồlpbli, khẽmhmy khấwrgcn cầakefu:

- Cầakefu xin trờytvvi cao phùzgdd hộzdng cho chàruksng đpfxkưpilwkukgc bìachpnh an.

Đfjkncwdzan chầakefm chầakefm quay ngưpilwytvvi đpfxki vàrukso trong rừhaxang, hai dòysavng lệflxu treo dàruksi trêqfuhn másqcy.

Lầakefn thứcbul nhìachp đpfxkheyct chârubnn lêqfuhn Nhạznkhn Chùzgddy Nhai, Vârubnn Dậbdknt Long cũmtunng khásqcy quen đpfxkưpilwytvvng đpfxki nưpilwxhbzc bưpilwxhbzc, nhờytvvrukso sựhobr che chắelfdn củmhmya nhữwebang tảerhxng đpfxkásqcy to cao vàruks cỏqcwu hoang um tùzgddm, chẳkabung mấwrgcy chốleiuc chàruksng đpfxkãxmsi đpfxkếkjrpn dưpilwxhbzi chârubnn núzybmi.

rubnn Dậbdknt Long ngưpilwxhbzc nhìachpn lêqfuhn đpfxkhaxanh núzybmi cao hàruksng mấwrgcy trăjhgtm trưpilwkukgng, chàruksng nhếkjrpch môckfki cưpilwytvvi lạznkhnh lùzgddng vàruksruksn bạznkho, nópxici mộzdngt mìachpnh:

- Chủmhmy nhârubnn “Bạznkhch Kiếkjrpm Linh Mãxmsi” rồlpbli lạznkhi đpfxkếkjrpn đpfxkârubny nữwebaa.

Đfjknoạznkhn chẳkabung chúzybmt do dựhobr, đpfxkvlcj khívbqx tung mìachpnh lêqfuhn núzybmi. Lúzybmc nàruksy mặheyct trờytvvi đpfxkãxmsi treo trêqfuhpfxkhaxanh núzybmi, Vârubnn Dậbdknt Long vậbdknn hếkjrpt kinh côckfkng phi thârubnn lêqfuhn, khôckfkng đpfxkakefy mộzdngt tuầakefn tràruks chỉhaxaysavn cásqcych bờytvv vựhobrc chừhaxang ba trưpilwkukgng nữwebaa thôckfki.

rubnn Dậbdknt Long dừhaxang lạznkhi trêqfuhn tảerhxng đpfxkásqcy to cỡxpdh nắelfdm tay vừhaxaa ngưpilwxhbzc lêqfuhn nhìachpn, chợkukgt nghe mộzdngt dọcwdzng the théngoypxici:

- Mẹpuxj kiếkjrpp, đpfxklpblng bọcwdzn củmhmya têqfuhn tiểkjrpu tửytvvrubnn Dậbdknt Long quảerhxsqcym đpfxkheyct chârubnn vàrukso phạznkhm vi củmhmya Lãxmsinh Vârubnn Quásqcyn ta.

rubnn Dậbdknt Long giậbdknt mìachpnh, tưpilwkabung đpfxkârubnu hàruksnh tung củmhmya mìachpnh bi phásqcyt hiệflxun, đpfxkếkjrpn khi nghe xong cârubnu chàruksng mớxhbzi yêqfuhn târubnm.


Mộzdngt giọcwdzng thôckfk lỗaxpr khásqcyc tiếkjrpp lờytvvi:

- Mẹpuxj kiếkjrpp, cópxic giỏqcwui thìachp từhaxa đpfxkârubny màruksqfuhn, đpfxkkjrp xem thủmhmy đpfxkoạznkhn củmhmya lãxmsio tửytvv nhưpilw thếkjrprukso.

Giọcwdzng the théngoypilwytvvi:

- Tạznkhi ngưpilwơmtuni biếkjrpt têqfuhn tiểkjrpu tửytvvrubnn Dậbdknt Long lúzybmc nàruksy đpfxkãxmsi xuốleiung dưpilwxhbzi suốleiui vàruksng nêqfuhn mớxhbzi giásqcym khoásqcych lásqcyc nhưpilw vậbdkny, bằwsswng khôckfkng quásqcyn chủmhmy đpfxkârubnu dásqcym bảerhxo ngưpilwơmtuni đpfxkếkjrpn đpfxkârubny canh phòysavng.

Giọcwdzng thôckfk lỗaxpr tứcbulc giậbdknn:

- Lãxmsio Trưpilwơmtunng, ngưpilwơmtuni nópxici vậbdkny nghĩvbqxa làruks sao, chảerhx lẽmhmy ngưpilwơmtuni giỏqcwui hơmtunn ta hay sao?

- Tuy họcwdz Trưpilwơmtunng nàruksy khôckfkng giỏqcwui hơmtunn ngưpilwơmtuni, nhưpilwng rấwrgct tựhobr hiểkjrpu vềvlcj bảerhxn thârubnn.

- Tựhobr hiểkjrpu vềvlcj bảerhxn thârubnn?Tựhobrmtunpilwkabung vềvlcjerhx nha đpfxkakefu họcwdz Sởkabu thìachppxic

rubnn Dậbdknt Long giậbdknt mìachpnh chỉhaxa nghe giọcwdzng the théngoypilwytvvi khảerhxy nópxici:

- Chảerhx lẽmhmy ngưpilwơmtuni khôckfkng mơmtunpilwkabung hay sao? Làruksm nhưpilw ngưpilwơmtuni trong sạznkhch lắelfdm vậbdkny.

- Nếkjrpu khôckfkng bịjhgt ngưpilwơmtuni đpfxkásqcynh lừhaxaa thìachpxmsio tửytvv đpfxkârubnu cópxic chưpilwa hásqcyi đpfxkưpilwkukgc hoa màruksysavn lạznkhi bịjhgt mộzdngt trậbdknn đpfxkòysavn nữwebaa.

- Chảerhx lẽmhmy họcwdz Trưpilwơmtunng nàruksy hásqcyi đpfxkưpilwkukgc hay sao?

- Đfjknópxicruks ngưpilwơmtuni tựhobr chuốleiuc lấwrgcy, đpfxkásqcyng kiếkjrpp.

rubnn Dậbdknt Long nhưpilwxhbzng màruksy, sásqcyt cơmtun lậbdknp tứcbulc bừhaxang dậbdkny trong mắelfdt, chârubnn phảerhxi nhúzybmn mạznkhnh, tung mìachpnh

nhưpilwsqcynh chim bay lêqfuhn đpfxkhaxanh núzybmi nhai đpfxkerhxo mắelfdt nhìachpn, chỉhaxa thấwrgcy hai đpfxkznkho sĩvbqx trạznkhc tuổwsswi tứcbul tuầakefn, mộzdngt mậbdknp mộzdngt ốleium đpfxkang ngồlpbli tranh cãxmsii nhau dưpilwxhbzi bópxicng rârubnm mộzdngt tảerhxng đpfxkásqcy to ởkabuqfuhn phảerhxi cásqcych chừhaxang hai trưpilwkukgng.

Đfjknznkho sĩvbqxleium tứcbulc giậbdknn:

- Ngưpilwơmtuni nópxici gìachp, quârubnn đpfxkznkho đpfxkcbulc giảerhx?

- Ngưpilwơmtuni mắelfdng ai hảerhx?

rubnn Dậbdknt Long buôckfkng tiếkjrpng cưpilwytvvi sắelfdc lạznkhnh nópxici:

- Hai vịjhgt nhàruksn hạznkh quásqcy nhỉhaxa?

Hai vịjhgt đpfxkznkho sĩvbqxruksy tuy cârubny vàrukso nơmtuni phòysavng thủmhmy hiểkjrpm trởkabu, khópxic ai lêqfuhn đpfxkưpilwkukgc, song lúzybmc nàruksy tìachpnh đpfxkang

gay cấwrgcn, trong lòysavng họcwdz đpfxkang hếkjrpt sứcbulc căjhgtng thẳkabung, vừhaxaa nghe tiếkjrpng cơmtun hồlpblzgddng mộzdngt lúzybmc đpfxkcbulng phắelfdt dậbdkny quay lạznkhi nhìachpn, trôckfkng thấwrgcy Vârubnn Dậbdknt Long bấwrgct giásqcyc ngẩwrgcn ngưpilwytvvi, đpfxkznkho sĩvbqx mậbdknp buộzdngt miệflxung quásqcyt:

- Tiểkjrpu tửytvv ngưpilwơmtuni từhaxa đpfxkârubnu đpfxkếkjrpn đpfxkópxic hảerhx?

rubnn Dậbdknt Long nghiêqfuhng đpfxkakefu khinh miệflxut quéngoyt mắelfdt nhìachpn hai ngưpilwytvvi, buôckfkng giọcwdzng đpfxkanh lạznkhnh:

- Kẻqfuhruksy đpfxkếkjrpn từhaxamtuni đpfxkếkjrpn.

Hai đpfxkznkho sĩvbqxzgddng đpfxkưpilwa mắelfdt nhìachpn nhau, đpfxkznkho sĩvbqxleium nhásqcyy mắelfdt ra hiệflxuu, đpfxkoạznkhn chậbdknm rãxmsii đpfxki vềvlcj phívbqxa Vârubnn Dậbdknt Long, giảerhx vờytvvpilwytvvi nópxici:

- Phảerhxi rồlpbli, cásqcyc hạznkhruks chiếkjrpn hưpilwu mớxhbzi đpfxkếkjrpn cửytvva Đfjknôckfkng Thiêqfuhn Môckfkn chứcbulachp?

rubnn Dậbdknt Long vẫsqcyn đpfxkcbulng yêqfuhn:

- Tôckfkn giásqcy biếkjrpt rõpgjiruks kẻqfuhruksy khôckfkng phảerhxi màruks.

Hai đpfxkznkho sĩvbqx dừhaxang lạznkhi cásqcych Vârubnn Dậbdknt Long chừhaxang hai bưpilwxhbzc.

Đfjknznkho sĩvbqxleium đpfxkerhxo tròysavn mắelfdt, cưpilwytvvi khảerhxy nópxici:

- Vậbdkny cásqcyc hạznkhruks………..

rubnn Dậbdknt Long cưpilwytvvi lạznkhnh tanh:

- Đfjknếkjrpn đpfxkârubny đpfxkkjrp đpfxkưpilwa hai vịjhgtqfuhn đpfxkưpilwytvvng…….

Đfjknznkho sĩvbqx mậbdknp bỗaxprng quásqcyt to:

- Đfjknkjrp đpfxkznkho gia đpfxkưpilwa ngưpilwơmtuni lêqfuhn đpfxkưpilwytvvng trưpilwxhbzc.

Vừhaxaa dứcbult lờytvvi, mộzdngt chiêqfuhu “Phi bộzdngc nộzdng triềvlcju” đpfxkãxmsi lao tớxhbzi trưpilwxhbzc mặheyct Vârubnn Dậbdknt Long, chưpilwkabung phong àrukso ạznkht nhưpilwmtunxmsio vàruks loásqcyng thoásqcyng nhưpilwpxic tiếkjrpng sấwrgcm rềvlcjn, uy thếkjrp quảerhxruks khiếkjrpp ngưpilwytvvi.

rubnn Dậbdknt Long thảerhxn nhiêqfuhn cưpilwytvvi khẽmhmy:

- Giờytvv thìachp đpfxkếkjrpn lưpilwkukgt bọcwdzn Lãxmsinh Vârubnn Quásqcyn cásqcyc ngưpilwơmtuni xuốleiung vựhobrc rồlpbli.

Vừhaxaa dứcbult lờytvvi, bàruksn tay to bèepzq củmhmya đpfxkznkho sĩvbqx mậbdknp đpfxkãxmsi đpfxkếkjrpn trưpilwxhbzc ngựhobrc khôckfkng đpfxkakefy ba phârubnn.

Trong chớxhbzp nhoásqcyng thârubnn ngưpilwytvvi Vârubnn Dậbdknt Long nhưpilw thoásqcyng lay đpfxkzdngng, rồlpbli thìachp mộzdngt bópxicng ngưpilwytvvi kềvlcjnh càruksng kèepzqm theo mộzdngt tiếkjrpng rúzybm thảerhxm thiếkjrpt rơmtuni thẳkabung xuốleiung vựhobrc.

Đfjknznkho sĩvbqxleium nụjhgtpilwytvvi đpfxkelfdc ýhvot vừhaxaa héngoy trêqfuhn môckfki bỗaxprng tan biếkjrpn, bởkabui y phásqcyt hiệflxun ngưpilwytvvi rôckfk xuốleiung vựhobrc khôckfkng phảerhxi làruks chàruksng thiêqfuhu niêqfuhn lạznkhnh lùzgddng vàruks quásqcyi dịjhgt.

Đfjknznkho sĩvbqxleium kinh hoàruksng lùzgddi lạznkhi mộzdngt bưpilwxhbzc quásqcyt:

- Ngưpilwơmtuni làruks ai?

rubnn Dậbdknt Long cưpilwytvvi sắelfdc lạznkhnh:

- Làruks kẻqfuhruks quýhvot quásqcyn tưpilwkabung đpfxkãxmsisqcyn mạznkhng, chủmhmy nhârubnn “Bạznkhch Kívbqxêqfuhm Linh Mãxmsi” Vârubnn Dậbdknt Long.

Đfjknznkho sĩvbqxleium tásqcyi mặheyct, đpfxkiếkjrpng ngưpilwytvvi đpfxkcbulng thừhaxa ra mộzdngt hồlpbli, bỗaxprng quay phắelfdt đpfxki phópxicng chârubnn bỏqcwu chạznkhy,

đpfxklpblng thờytvvi la to:

- Cứcbulu tôckfki vớxhbzi.

Đfjknznkho sĩvbqxleium chạznkhy xa chưpilwa đpfxkưpilwkukgc tásqcym thưpilwxhbzc, chợkukgt nghe trêqfuhn đpfxkakefu vang lêqfuhn mộzdngt tiếkjrpng cưpilwytvvi lạznkhnh thấwrgcu

pilwơmtunng, bópxicng ngưpilwytvvi nhấwrgcp nhoásqcyng, Vârubnn Dậbdknt Long đpfxkãxmsi hạznkh xuốleiung trưpilwxhbzc mặheyct cásqcych chừhaxang bốleiun thưpilwxhbzc.

Đfjknznkho sĩvbqxleium chữwebang bưpilwxhbzc, bấwrgct giásqcyc thoásqcyi lui bảerhxy tásqcym bưpilwxhbzc, mặheyct màruksy tásqcyi xanh khôckfkng còysavn chúzybmt sắelfdc másqcyu. Vârubnn Dậbdknt Long cưpilwytvvi tàruksn bạznkho:

- Hãxmsiy xuốleiung dưpilwxhbzi đpfxki thôckfki.

Đfjkncwdzan đpfxkưpilwa tay chỉhaxa xuốleiung Đfjkncwdzan Chủmhmyy Nhai.

Đfjknznkho sĩvbqxleium kinh hòysavang, ngỏqcwuanh lạznkhi nhìachpn run giọcwdzng nópxici:

- Vârubnn đpfxkznkhi hiệflxup, chúzybmng ta……………..

rubnn Dậbdknt Long lạznkhnh lùzgddng ngắelfdt lờytvvi:

- “Bạznkhch Kiếkjrpm Linh Mãxmsi” nópxici mộzdngt khôckfkng hai, tôckfkn giásqcy muốleiun Vârubnn mỗaxpr tiễleiun chârubnn phảerhxi khôckfkng?

Đfjknznkho sĩvbqxleium đpfxkerhxo mắelfdt lịjhgta lịjhgta vềvlcj phívbqxa sau Vârubnn Dậbdknt Long, hồlpbli sau chầakefm chậbdknm lui hai bưpilwxhbzc, bỗaxprng la to:

- Ởckfk đpfxkârubny nèepzq!

rubnn Dậbdknt Long khôckfkng quay đpfxkârubnu lạznkhi,vẫsqcyn bìachpnh thảerhxn cưpilwytvvi nópxici:

- Họcwdz khôckfkng cứcbulu đpfxkưpilwkukgc tôckfkn giásqcy đpfxkârubnu

Đfjkncwdzan chậbdknm rãxmsii tiếkjrpn đpfxkếkjrpn gầakefn đpfxkznkho sĩvbqxleium.

Thấwrgcy đpfxklpblng bọcwdzn đpfxkãxmsi đpfxkếkjrpn gầakefn, chỉhaxaysavn cásqcych chừhaxang năjhgtm trưpilwkukgng, đpfxkznkho sĩvbqxleium nhủmhmy thầakefm:

- Chỉhaxa cầakefn thờytvvi gian tung ra mộzdngt chiêqfuhu làruks đpfxkmhmy rồlpbli.

Đfjknoạznkhn liềvlcjn lấwrgcy lạznkhi can đpfxkerhxm, bỗaxprng thụjhgtp hai vai xuốleiung quásqcyt.

- Oắelfdt con, ngưpilwơmtuni tưpilwkabung đpfxkznkho gia sợkukg ngưpilwơmtuni hay sao?

Vừhaxaa rứcbult lờytvvi mộzdngt chiêqfuhu “ Básqcyt phưpilwơmtunng phong vũmtun” gom hếkjrpt tàruksn lựhobrc lao tớxhbzi tấwrgcn côckfkng.

Ngay khi ấwrgcy ởkabu sau lưpilwng Vârubnn Dậbdknt Long trong vòysavng ba trưpilwkukgng, đpfxklpblng thờytvvi vang lêqfuhn mộzdngt tiếkjrpng quásqcyt:

- Quârubnn chuộzdngt nhắelfdt ởkabu đpfxkârubnu, cảerhx gan đpfxkếkjrpn Lãxmsinh Vârubnn Quásqcyn lộzdngng hàruksnh, dừhaxang tay lạznkhi ngay.

Tiếkjrpng “ngay” vừhaxaa dứcbult, đpfxkznkho sĩvbqxleium bêqfuhn bờytvv vựhobrc rúzybmqfuhn mộzdngt tiếkjrpng thảerhxm thiếkjrpt, ngưpilwytvvi nhưpilwqfuhn bắelfdn lao thẳkabung xuốleiung vựhobrc thẳkabum. Ngay trong khỏqcwuang khắelfdc ấwrgcy, tásqcym gãxmsi đpfxkznkhi hásqcyn kìachpnh trang cùzgddng mộzdngt đpfxkznkho sĩvbqx trạznkhc tuổwsswi ngũmtun tuầakefn đpfxkãxmsi lao tớxhbzi sau lưpilwng Vârubnn Dậbdknt Long cásqcych chừhaxang mộzdngt trưpilwkukgng nhanh nhưpilw giópxic xoásqcyy.

pilwytvvng nhưpilw thảerhxy đpfxkvlcju khôckfkng ngờytvv chàruksng thiếkjrpu niêqfuhn nàruksy thârubnn thủmhmy lai nhanh nhưpilw vậbdkny, cũmtunng nhưpilw hai lãxmsio đpfxkznkho sĩvbqx vừhaxaa mớxhbzi lìachpa bỏqcwupilwơmtunng thếkjrp kia, họcwdz đpfxkvlcju khôckfkng ngờytvv chàruksng thiếkjrpu niêqfuhn nàruksy lạznkhi làruksrubnn Dậbdknt Long, chủmhmy nhârubnn “Bạznkhch Kiếkjrpm Linh Mãxmsi” màruks họcwdz đpfxkinh ninh đpfxkãxmsi bịjhgt trừhaxa khửytvv rồlpbli.

Chívbqxn ngưpilwytvvi cùzgddng sữwebang sờytvv chữwebang bưpilwxhbzc, lãxmsio đpfxkznkho sĩvbqx lạznkhnh lùzgddng quásqcyt:

- Têqfuhn tiểkjrpu bốleiui đpfxkui mùzgdd kia, ngưpilwơmtuni biếkjrpt đpfxkârubny làruks đpfxkârubnu khôckfkng hảerhx?

rubnn Dậbdknt Long quay phắelfdt lạznkhi cưpilwytvvi bỡxpdhn cợkukgt:

- Đfjknârubny làruksxmsinh Vârubnn Quásqcyn chứcbulachp?

xmsio đpfxkznkho sĩvbqx nghe nópxici càruksng thêqfuhm tứcbulc giậbdknn cưpilwytvvi khảerhxy nópxici:

- Vậbdkny làruks ngưpilwơmtuni đpfxkếkjrpn đpfxkârubny toan ra tay can thiệflxup phảerhxi khôckfkng?

rubnn Dậbdknt Long cưpilwytvvi khảerhxy:

- Nếkjrpu tôckfkn giásqcy biếkjrpt đpfxkưpilwkukgc danh tásqcynh kẻqfuhruksy hẳkabun làruksckfkn giásqcy khôckfkng nópxici nhưpilw vậbdkny đpfxkârubnu.

Chívbqxn ngưpilwytvvi vốleiun khôckfkng hềvlcj nghĩvbqx đpfxkếkjrpn chàruksng thiếkjrpu niêqfuhn nàruksy lạznkhi làruksrubnn Dậbdknt Long, lãxmsio đpfxkznkho sĩvbqx ngắelfdm nhìachpn Vârubnn Dậbdknt Long mộzdngt hồlpbli, đpfxkoạznkhn vớxhbzi giọcwdzng u ásqcym:

- Vậbdkny ra hắelfdn cópxic mộzdngt đpfxkznkhi danh kinh thiêqfuhn đpfxkzdngng đpfxkjhgta. Haha

pxic lẽmhmyachp đpfxkznkhi gia mắelfdt kéngoym khôckfkng sao nhậbdknn ra đpfxkưpilwkukgc mộzdngt nhârubnn vậbdknt nhưpilw ngưpilwơmtuni.

rubnn Dậbdknt Long cưpilwytvvi lạznkhnh:

- Tôckfkn giásqcy hẳkabun làrukspxic mộzdngt danh hiệflxuu lừhaxang lẫsqcyy phảerhxi khôckfkng?

xmsio đpfxkznkho sĩvbqxpilwytvvi tựhobr phụjhgt.

- Thanh Vârubnn chârubnn nhârubnn chívbqxnh làruks bầakefn đpfxkznkho.

rubnn Dậbdknt Long thoásqcyng đpfxkzdngng târubnm, song vẫsqcyn thảerhxn nhiêqfuhn cưpilwytvvi nópxici:

- Qua danh hiệflxuu củmhmya tôckfkn giásqcy đpfxkmhmy biếkjrpt vai vếkjrp củmhmya tôckfkn giásqcy ngang vớxhbzi Lãxmsinh Vârubnn Quásqcyn chủmhmy. Thếkjrp

nhưpilwng đpfxklpblng thờytvvi kẻqfuhruksy cũmtunng hiểkjrpu làruksruksi đpfxkcbulc củmhmya tôckfkn giásqcy tấwrgct nhiêqfuhn rấwrgct cópxic giớxhbzi hạznkhn, do đpfxkópxic đpfxkznkho quásqcyn nàruksy mớxhbzi cópxicqfuhn làruksxmsinh Vârubnn Quásqcyn chứcbul khôckfkng phảerhxi làruks Thanh Vârubnn.

rubnn Dậbdknt Long khơmtuni đpfxkúzybmng ngay târubnm bệflxunh củmhmya Thanh Vârubnn chârubnn nhârubnn, gưpilwơmtunng mặheyct quắelfdt queo củmhmya

xmsio lậbdknp tứcbulc sa sầakefm, giọcwdzng tứcbulc tốleiui nópxici:

- Tàruksi đpfxkcbulc củmhmya đpfxkznkho gia nhưpilw thếkjrprukso tứcbulc khắelfdc ngưpilwơmtuni sẽmhmypgji. Tiểkjrpu tửytvvxmsiy básqcyo danh đpfxki, đpfxkznkho gia sẽmhmy

đpfxkkjrp cho ngưpilwơmtuni thưpilw thảerhxrukspilwkabung thụjhgt.

zybmc nàruksy tásqcym gãxmsi đpfxkznkhi hásqcyn khôckfkng còysavn dằwsswn néngoyn đpfxkưpilwkukgc nữwebaa, bởkabui bìachpnh nhậbdknt họcwdz đpfxkãxmsi quen thópxici ngang tàruksn,

hễleiu chúzybmt làruks sửytvv dụjhgtng sứcbulc mạznkhnh, nêqfuhn khi Thanh Vârubnn chârubnn nhârubnn vừhaxaa rứcbult lờytvvi, hai ngưpilwytvvi liềvlcjn nópxicng nảerhxy quásqcyt:

- Đfjknznkho trưpilwkabung hãxmsiy giao têqfuhn tiểkjrpu tửytvvruksy lai cho Básqcyt Hổwssw Đfjknzdngng Thiêqfuhn Môckfkn giảerhxi quyếkjrpt đpfxkưpilwkukgc rồlpbli.

Liềvlcjn thìachp hai gãxmsi đpfxkznkhi hásqcyn tung mìachpnh đpfxkếkjrpn trưpilwxhbzc mặheyct Vârubnn Dậbdknt Long cásqcych chừhaxang năjhgtm thưpilwxhbzc, ngưpilwytvvi bêqfuhn phảerhxi trỏqcwu tay quásqcyt:

- Tiểkjrpu tửytvv, hãxmsiy mau básqcyo danh tásqcynh chỉhaxa đpfxkưpilwkukgc nópxici mộzdngt cârubnu thôckfki, lảerhxi nhảerhxi thìachp chớxhbz trásqcych lãxmsio tửytvv đpfxkârubny nópxicng nảerhxy.

rubnn Dậbdknt Long khinh miệflxut, quéngoyt mắelfdt nhìachpn hai ngưpilwytvvi, nhếkjrpch môckfki cưpilwytvvi nópxici:

- Nhịjhgt vịjhgt trưpilwxhbzc khi trúzybmt hơmtuni thởkabu cuốleiui cùzgddng sẽmhmy biếkjrpt đpfxkưpilwkukgc danh tásqcynh kẻqfuhruksy, hàruks tấwrgct phảerhxi nópxicng nảerhxy.

Chàruksng vừhaxaa rứcbult lờytvvi,bỗaxprng nghe hai tiếkjrpng quásqcyt vang:

- Nằwsswm xuốleiung ngay.

Liềvlcjn tứcbulc hai bópxicng ngưpilwytvvi lao tớxhbzi nhanh nhưpilw chớxhbzp, hai luồlpblng chưpilwkabung phong nhưpilwruksi sơmtunn đpfxkàrukso hảerhxi côckfkng vàrukso nơmtuni yếkjrpu hạznkhi hai bêqfuhn mạznkhn sưpilwytvvn Vârubnn Dậbdknt Long, uy thếkjrp cựhobrc kìachp hung mãxmsinh, đpfxkópxic chívbqxnh làruks đpfxkiểkjrpm đpfxkheycc sắelfdc củmhmya võpgjickfkng Đfjknôckfkng Thiêqfuhn Môckfkn.

rubnn Dậbdknt Long thoásqcyng giậbdknt mìachpnh, song chưpilwa xuấwrgct thủmhmy ngay, cásqcynh tay phảerhxi buôckfkng thỏqcwung hơmtuni nhấwrgcc lêqfuhn, đpfxkkjrp ngay vịjhgt trívbqx củmhmya chuôckfki kiếkjrpm.

Trong chớxhbzp nhoásqcyng, mắelfdt thấwrgcy bàruksn tay hai gãxmsi đpfxkznkhi hásqcyn đpfxkãxmsi sắelfdp chạznkhm vàrukso ngưpilwytvvi Vârubnn Dậbdknt Long, chợkukgt nghe chàruksng quásqcyt to:

- Vârubnn mỗaxpr đpfxkưpilwa hai vịjhgtqfuhn đpfxkưpilwytvvng đpfxkârubny.

Liềvlcjn tứcbulc ásqcynh théngoyp chớxhbzp ngờytvvi, chẳkabung mộzdngt ai chôckfkng thấwrgcy chàruksng di đpfxkzdngng hay tuốleiut kiếkjrpm, chỉhaxa nghe hai tiếkjrpng rúzybm thảerhxm khốleiuc, kèepzqm theo mưpilwa másqcyu ngậbdknp trờytvvi khiếkjrpn đpfxkleiui phưpilwơmtunng thảerhxy đpfxkvlcju kinh hồlpbln bạznkht vívbqxa.

Bảerhxy ngưpilwytvvi kinh hoàruksng đpfxkếkjrpn ngârubny ngẩwrgcn, mưpilwytvvi bốleiun luồlpblng ásqcynh mắelfdt đpfxkakefy vẻqfuh nghi hoặheycc cùzgddng nhìachpn vàrukso hai tửytvv thi másqcyu thịjhgtt nhầakefy nhụjhgta vàruks tay chârubnn rụjhgtng rờytvvi, nhásqcyt thờytvvi đpfxkvlcju lặheycng ngưpilwytvvi thuỗaxprn mặheyct ra tạznkhi chỗaxpr.

sqcyu tưpilwơmtuni từhaxamtuni Trívbqxch Huyếkjrpt Kiếkjrpm giọcwdzt rơmtuni xuốleiung, Vârubnn Dậbdknt Long khôckfkng thèepzqm nhìachpn hai tửytvv thi dưpilwxhbzi đpfxkwrgct, vẫsqcyn lạznkhnh lùzgddng và bìachpnh tĩvbqxnh nópxici:

- Vârubnn mỗaxpr khôckfkng bao giờytvv xuấwrgct chiêqfuhu thừhaxaa lúzybmc ngưpilwytvvi ta lârubnm nguy, cásqcyc vịjhgt chuẩwrgcn bịjhgt đpfxki.

Đfjknoạznkhn chậbdknm bưpilwxhbzc đpfxki tớxhbzi.

Bảerhxy ngưpilwytvvi nópxici cùzgddng ngẩwrgcng đpfxkakefu lêqfuhn, Thanh Vârubnn chârubnn nhârubnn nghiếkjrpn răjhgtng nópxici:

- Vârubnn Dậbdknt Long, mạznkhng ngưpilwơmtuni dai thậbdknt.

rubnn Dậbdknt Long cưpilwytvvi khảerhxy:

- Vârubnn mỗaxpr mạznkhng dai hay ngắelfdn chẳkabung liêqfuhn quan gìachp đpfxkếkjrpn tôckfkn giásqcysqcy, tôckfkn giásqcy chuẩwrgcn bịjhgt xong chưpilwa?

Thanh Vârubnn chârubnn nhârubnn nhưpilwytvvng nhưpilw đpfxkãxmsi hếkjrpt niềvlcjm tin, quéngoyt mắelfdt nhìachpn lụjhgtc hổwssw mặheyct đpfxkakefy căjhgtm phẫsqcyn, chợkukgt nảerhxy ýhvot, chậbdknm giọcwdzng nópxici:

- Cásqcyc vịjhgtxmsiy mau cho mộzdngt ngưpilwytvvi chởkabu vềvlcj thôckfkng básqcyo,bảerhxo Vârubnn Dậbdknt Long đpfxkang trêqfuhn Nhạznkhn Chủmhmyy Nhai.

rubnn Dậbdknt Long cưpilwytvvi khảerhxy:

- Khôckfkng cầakefn tôckfkn giásqcy phảerhxi nhọcwdzc târubnm, Vârubnn mỗaxpr tựhobr đpfxki đpfxkếkjrpn đpfxkópxic đpfxkưpilwkukgc rồlpbli.

Lụjhgtc Hổwsswzybmc nàruksy tuy lòysavng tộzdngt cùzgddng căjhgtm hậbdknn, song kinh nghiệflxum sờytvv sờytvv trưpilwxhbzc mắelfdt, khôckfkng mộzdngt ai nắelfdm chắelfdc đpfxkưpilwkukgc phầakefn thắelfdng, lãxmsio đpfxkznkhi đpfxkàruksnh sầakefm mặheyct ra lệflxunh:

- Básqcyt đpfxkflxuxmsiy đpfxki ngay!

xmsi đpfxkznkhi hásqcyn đpfxkcbulng sau cùzgddng bêqfuhn phảerhxi lậbdknp tứcbulc lùzgddi sau mộzdngt bưpilwxhbzc, nópxici:

- Tiểkjrpu đpfxkflxu tuârubnn lệflxunh.

Đfjknoạznkhn liềvlcjn quay ngưpilwytvvi phi thârubnn phópxicng đpfxki ngay.

rubnn Dậbdknt Long mắelfdt lópxice sásqcyt cơmtun, buôckfkng giọcwdzng sắelfdc lạznkhnh:

- Bằwsswng hữwebau, Vârubnn mỗaxpr chưpilwa chấwrgcp thuậbdknn tha cho kia màruks.

Thanh Vârubnn chârubnn nhârubnn quásqcyt to:

- Chúzybmng ta tiếkjrpn lêqfuhn.

Đfjknoạznkhn lao tớxhbzi tấwrgcn côckfkng chívbqxnh diệflxun Vârubnn Dậbdknt Long, năjhgtm ngưpilwytvvi kia vừhaxaa thấwrgcy đpfxkzdngng thủmhmy khôckfkng mộzdngt ai dásqcym chậbdknm trễleiu, cùzgddng buôckfkng tiếkjrpng qúzybmat vang, lầakefn lưpilwkukgt xuấwrgct thủmhmy tấwrgcn côckfkng.

Bấwrgcy giờytvvxmsio básqcyt đpfxkãxmsi chạznkhy đpfxki đpfxkưpilwkukgc chừhaxang ba trưpilwkukgng,

rubnn Dậbdknt Long chủmhmy yếkjrpu làruks muốleiun làruksm cho Lãxmsinh Vârubnn Quásqcyn rốleiui loạznkhn lêqfuhn, đpfxkkjrp cho huyếkjrpt phậbdknt dễleiu

bềvlcj cứcbulu ngưpilwytvvi vàruks Huyếkjrpt Manh xuấwrgct binh tấwrgcn côckfkng, nêqfuhn vừhaxaa thấwrgcy gãxmsi em úzybmt Básqcyt Hổwssw chạznkhy xa, chàruksng

liềvlcjn quyếkjrpt đpfxkjhgtnh tốleiuc chiếkjrpn tốleiuc thắelfdng, ngay khi ấwrgcy sásqcyu ngưpilwytvvi cũmtunng lao tớxhbzi. Vârubnn Dậbdknt Long buôckfkng tiếkjrpng quásqcyt lanh lảerhxnh, ngưpilwytvvi tung vọcwdzt lêqfuhn cao, tảerhx chưpilwkabung tung ra mộzdngt vòysavng, trầakefm giọcwdzng quásqcyt:

- Hoàruksng Lãxmsing hoàruksnh ba giậbdknt (sópxicng dữweba tràruksn bờytvv).

Liềvlcjn tứcbulc mộzdngt vòysavng xópxicay màruksu vàruksng khổwsswng lồlpbl từhaxa trêqfuhn khôckfkng phủmhmy chụjhgtp xuốleiung đpfxkhaxanh đpfxkakefu sásqcyu ngưpilwytvvi, vàruks khi ấwrgcy Vârubnn Dậbdknt Long cũmtunng đpfxkãxmsi ôckfkm chếkjrpch thanh Trívbqxch Huyếkjrpt Kiếkjrpm trưpilwxhbzc ngựhobrc.

Viêqfuhm Dưpilwơmtunng Thấwrgct Huyễleiun Chưpilwkabung làruks mộzdngt môckfkn võpgjickfkng básqcy đpfxkznkho mọcwdzi ngưpilwytvvi đpfxkvlcju biếkjrpt từhaxarubnu, tuy sásqcyu ngưpilwytvvi chưpilwa từhaxang trôckfkng thấwrgcy, song thảerhxy đpfxkvlcju biếkjrpt Vârubnn Dậbdknt Long làruks ngưpilwytvvi duy nhấwrgct trong giớxhbzi võpgjirubnm biếkjrpt vềvlcjckfkn tuyệflxut họcwdzc ấwrgcy, nêqfuhn vừhaxaa trôckfkng thấwrgcy vòysavng xópxicay màruksu vàruksng, lậbdknp tứcbulc kinh hòysavang théngoyt lêqfuhn:

- Ôdoqa, Viêqfuhm Dưpilwơmtunng Thấwrgct…………..

Song liềvlcjn tứcbulc bịjhgt luốleiung sásqcyng bạznkhc cắelfdt đpfxkcbult, másqcyu tưpilwơmtuni cùzgddng vớxhbzi tiếkjrpng gàrukso rúzybm thảerhxm khốleiuc che phủmhmy cảerhxzgddng xoásqcyy màruksu vàruksng. Trong sốleiusqcyu ngưpilwytvvi, ngoạznkhi trừhaxa Thanh Van chârubnn nhârubnn trásqcynh nhanh bịjhgt chéngoym đpfxkcbult mộzdngt cásqcynh tay, khôckfkng mộzdngt ngưpilwytvvi sốleiung còysavn.

Nhưpilw cốleiu chừhaxaa đpfxkưpilwytvvng sốleiung cho Thanh Vârubnn chârubnn nhârubnn. Vârubnn Dậbdknt Long chẳkabung thèepzqm nhìachpn ngópxic đpfxkếkjrpn thi thểkjrp ngổwsswn ngang dưpilwxhbzi đpfxkwrgct, chârubnn vừhaxaa chạznkhm đpfxkwrgct chàruksng liềvlcjn lao nhanh vềvlcj phívbqxa lãxmsio básqcyt lúzybmc ấwrgcy đpfxkãxmsi chạznkhy xa chừhaxang tásqcym trưpilwkukgng.

xmsio básqcyt tásqcyi mặheyct chữwebang bưpilwxhbzc, theo bảerhxn năjhgtng lẹpuxjruksng đpfxkưpilwa tay lêqfuhn rúzybmt ngịjhgt đpfxkznkhi đpfxkao trêqfuhn lưpilwng xuốleiung, thầakefn sắelfdc nghiêqfuhm nặheycng chằwsswm chặheycp nhìachpn vàrukso Vârubnn Dậbdknt Long.

rubnn Dậbdknt Long nhếkjrpch môckfki cưpilwytvvi:

- Vârubnn mỗaxpr đpfxkãxmsipxici rồlpbli, tôckfkn giásqcy chẳkabung thểkjrp sốleiung rờytvvi khỏqcwui

đpfxkârubny đpfxkưpilwkukgc đpfxkârubnu.

Đfjkncwdzan quéngoyt mắelfdt vềvlcj phívbqxa chiếkjrpn đpfxkjhgta vừhaxaa qua, thấwrgcy Thanh Vârubnn chârubnn nhârubnn đpfxkãxmsi mấwrgct dạznkhng, bèepzqn cưpilwytvvi nhạznkht nópxici:

- Nhiệflxum vụjhgt củmhmya tôckfkn giásqcy đpfxkãxmsipxic Thanh Vârubnn chârubnn nhârubnn lo liệflxuu thay rồlpbli, lãxmsio ta vớxhbzi cásqcynh tay cụjhgtt ắelfdt sẽmhmy khiếkjrpn cho Lãxmsinh Vârubnn Quásqcyn rốleiui tung lêqfuhn, bởkabui đpfxkjhgta vịjhgt củmhmya lãxmsio ta cao hơmtunn tôckfkn giásqcy nhiềvlcju, đpfxkúzybmng khôckfkng nàrukso?

xmsio básqcyt biếkjrpt hôckfkm nay muốleiun đpfxkưpilwkukgc sốleiung phảerhxi liềvlcju mạznkhng mớxhbzi mong cópxic hy vọcwdzng, bèepzqn cưpilwytvvi gằwsswn nópxici:

- Họcwdzrubnn kia, ngưpilwơmtuni tựhobr tin giữweba đpfxkưpilwkukgc lao gia ưpilw?

rubnn Dậbdknt Long cưpilwytvvi khảerhxy:

- Dưpilwytvvng nhưpilwckfkn giásqcy khôckfkng đpfxkưpilwkukgc vữwebang niềvlcjm tin, thờytvvi gian cópxic hạznkhn, mong làruksckfkn giásqcy trásqcynh đpfxkưpilwkukgc chiêqfuhu kiếkjrpm nàruksy củmhmya Vârubnn mỗaxpr.

xmsio básqcyt thoásqcyng mừhaxang vộzdngi nópxici:

- Chỉhaxa mộzdngt chiêqfuhu ưpilw?

- Khôckfkng sai, chỉhaxa cầakefn trásqcynh đpfxkưpilwkukgc mộzdngt chiêqfuhu kiếkjrpm thìachp kểkjrp nhưpilwckfkn giásqcy đpfxkãxmsi giữweba lạznkhi đpfxkưpilwkukgc tívbqxnh mạznkhng.

xmsio básqcyt đpfxkerhxo mắelfdt thậbdknt nhanh,

bỗaxprng lao tớxhbzi vớxhbzi chiêqfuhu “Thiếkjrpt thụjhgt ngârubnn hoa”, ngọcwdz đpfxkznkhi đpfxkao nhanh nhưpilw chớxhbzp côckfkng vàrukso năjhgtm nơmtuni đpfxkznkhi huyệflxut trêqfuhn ngưpilwytvvi Vârubnn Dậbdknt Long, đpfxklpblng thờytvvi qúzybmat to:

- Hãxmsiy tiếkjrpp mộzdngt chiêqfuhu nàruksy củmhmya lãxmsio tửytvv trưpilwxhbzc đpfxkãxmsi.

rubnn Dậbdknt Long đpfxkưpilwa mắelfdt nhìachpn ásqcynh đpfxkao loang loásqcyng, cưpilwytvvi khảerhxy nópxici:

- Đfjknârubny chívbqxnh làruks chiêqfuhu cuốleiui cùzgddng trong đpfxkytvvi tôckfkn giásqcy.

Đfjkncwdzan trưpilwytvvng kiếkjrpm vung lêqfuhn nhanh nhưpilw chớxhbzp, tuy trôckfkng rấwrgct nhẹpuxj nhàruksn song kìachperhxo khôckfkng lưpilwytvvng vàruks nhắelfdm ngay chỗaxprmtun hởkabu trong đpfxkao phásqcyp đpfxkleiui phưpilwơmtunng, khiếkjrpn ngưpilwytvvi khópxic thểkjrpcbulng biếkjrpn đpfxkưpilwkukgc.

Mộzdngt tiếkjrpng rúzybm thảerhxm kèepzqm theo mộzdngt chòysavm mưpilwa másqcyu, cũmtunng giốleiung nhưpilwsqcyc vịjhgt huynh trưpilwkabung củmhmya y, lãxmsio básqcyt đpfxkakefu lìachpa khỏqcwui cổwssw, chârubnn tay đpfxkcbult đpfxkcwdzan chếkjrpt chẳkabung toàruksn thârubny.

rubnn Dậbdknt Long bìachpnh thảerhxn quéngoyt mắelfdt nhìachpn nhữwebang tửytvv thi, ngay cảerhx danh tásqcynh cũmtunng khôckfkng biếkjrpt, đpfxkoạznkhn tra kiếkjrpm vàrukso vỏqcwu, quay ngưpilwytvvi phópxicng đpfxki vềvlcj phívbqxa trung târubnm Lãxmsinh Vârubnn Quásqcyn.

pxic lẽmhmyxmsinh Vârubnn Quásqcyn chủmhmy đpfxkãxmsi quásqcy tin tưpilwkabung vàrukso đpfxkjhgta thếkjrp hiểkjrpm trởkabumtuni Đfjknoạznkhn Chủmhmyy Nhai, dưpilwytvvng nhưpilw lựhobrc lưpilwkukgng chívbqxnh yếkjrpu đpfxkvlcju tậbdknp trung vàrukso hai mặheyct khásqcyc, do đpfxkópxicrubnn Dậbdknt Long trêqfuhn đpfxkưpilwytvvng khôckfkng gặheycp mộzdngt ai ngăjhgtn cảerhxn cảerhx.

xmsinh Vârubnn Quásqcyn nằwsswm trêqfuhn đpfxkhaxanh núzybmi, diệflxun tívbqxch khôckfkng rộzdngng lắelfdm, qua khỏqcwui mộzdngt bờytvvrukso thấwrgcp, trưpilwxhbzc mặheyct Vârubnn Dậbdknt Long chừhaxang hai mưpilwơmtuni trưpilwkukgng chívbqxnh làruks quảerhxng trưpilwytvvng củmhmya Lãxmsinh Vârubnn Quásqcyn.

Ngôckfki đpfxkznkho quásqcyn đpfxkưpilwkukgc xârubny bằwsswng đpfxkásqcy vuôckfkng, másqcyi xanh hiêqfuhn dàruksi, trụjhgt cộzdngt cao to khắelfdc rồlpblng hoa phụjhgtng, tảerhx hữwebau phòysavng khásqcych nốleiui dàruksi, diệflxun tívbqxch tổwsswng cộzdngng chừhaxang năjhgtm trưpilwkukgng vuôckfkng.

Trưpilwxhbzc cửytvva chívbqxnh, quảerhxng trưpilwytvvng chỉhaxa rộzdngng chừhaxang năjhgtm mưpilwơmtuni trưpilwkukgng vuôckfkng, bờytvvrukso làruksruksng tre thấwrgcp, mặheyct đpfxkzdngng cópxic mộzdngt thásqcych đpfxkàruksi cao hơmtunn năjhgtm mưpilwơmtuni trưpilwkukgng, đpfxkcbulng trêqfuhn ấwrgcy hẳkabun làrukspxic thểkjrp thu hếkjrpt toàruksn bộzdng khu vựhobrc Lãxmsinh Vârubnn Quásqcyn vàrukso trong tầakefm mắelfdt.

Bấwrgcy giờytvv, xung quanh thạznkhch đpfxkàruksi cópxicsqcym ngưpilwytvvi mặheycc đpfxkznkho bàrukso đpfxkqcwu đpfxkang đpfxkcbulng nghiêqfuhm quay mặheyct vềvlcjpilwxhbzng đpfxkôckfkng, khôckfkng thấwrgcy rõpgji diệflxun mạznkho, nhưpilwng qua másqcyi tópxicc đpfxkiểkjrpm bạznkhc cũmtunng biếkjrpt tuổwsswi họcwdz phảerhxi từhaxajhgtm mưpilwơmtuni trởkabukabuqfuhn.

Trưpilwxhbzc bậbdknc cấwrgcp thạznkhch đpfxkàruksi cópxic đpfxkzdng hai mưpilwơmtuni đpfxkznkho sĩvbqx trẻqfuh nghiêqfuhm trang đpfxkcbulng đpfxkleiui diệflxun nhau, nhưpilw thểkjrpruks bọcwdzn thịjhgt vệflxu củmhmya bậbdknc quârubnn vưpilwơmtunng.

Trêqfuhn thạznkhch đpfxkàruksi la Lãxmsinh Vârubnn Quásqcyn chủmhmyruksxmsio nhârubnn mậbdknp đpfxkãxmsi bịjhgtruksn phếkjrp hai tay củmhmya Đfjknôckfkng Thiêqfuhn Môckfkn, hai ngưpilwytvvi đpfxkang ngồlpbli chăjhgtm chúzybm nhìachpn xuốleiung núzybmi, Vârubnn Dậbdknt Long biếkjrpt ngay làruks họcwdz đpfxkãxmsi phásqcyt hiệflxun ra nhópxicm ngưpilwytvvi củmhmya Huyếkjrpt Manh.

rubnn Dậbdknt Long khẽmhmy buôckfkng tiếkjrpng cưpilwytvvi sắelfdc lạznkhnh, thưpilw thảerhx tiếkjrpn vềvlcj phívbqxa quảerhxng trưpilwytvvng, vừhaxaa vàrukso đpfxkếkjrpn rừhaxang trúzybmc, chợkukgt nghe Lãxmsinh Vârubnn Quásqcyn chủmhmypilwytvvi đpfxkelfdc ýhvotpxici:

- Cuộzdngc chiếkjrpn hôckfkm nay ắelfdt sẽmhmy trừhaxa đpfxkưpilwkukgc đpfxkznkhi họcwdza võpgjirubnm rồlpbli.

Xem kìachpa, Vârubnn Dậbdknt Long đpfxkãxmsi khôckfkng còysavn đpfxki đpfxkcbulng đpfxkưpilwkukgc nữwebaa.

xmsio nhârubnn mậbdknp, giọcwdzng trầakefm ngârubnm:

- Nếkjrpu ngưpilwytvvi kia làruks Huyếkjrpt Manh hãxmsiy chưpilwa chếkjrpt, chúzybmng ta cầakefn phảerhxi hếkjrpt sứcbulc thậbdknn trọcwdzng.

xmsinh Vârubnn Quásqcyn chủmhmy thảerhxn nhiêqfuhn cưpilwytvvi to:

- Haha……. Yêqfuhn târubnm đpfxki. Côckfkng lựhobrc củmhmya Huyếkjrpt Manh tuy khôckfkng kéngoym hơmtunn huynh đpfxkflxu, song khi nàrukso lãxmsio ta tiếkjrpn vàrukso đpfxkârubny, bầakefn đpfxkznkho giásqcym đpfxkoan chắelfdc y quyếkjrpt chẳkabung phảerhxi làruks đpfxkjhgtch thủmhmy củmhmya bầakefn đpfxkznkho.

xmsio nhârubnn mậbdknp nhưpilw kinh ngạznkhc, buộzdngt miệflxung hỏqcwui:

- Đfjknznkho trưpilwkabung muốleiun nópxici làruks chúzybmng ta khôckfkng xuốleiung đpfxkưpilwxhbzi gặheycp lãxmsio ta trong lúzybmc nàruksy ưpilw?

xmsinh Vârubnn Quásqcyn chủmhmypilwytvvi thârubnm hiểkjrpm:

- Tụjhgtc ngữwebapxicrubnu “Ai binh tấwrgct thắelfdng”, bầakefn đpfxkznkho màruks xuốleiung dưpilwxhbzi cásqcyc đpfxkflxu tửytvv canh phòysavng hẳkabun sẽmhmy khôckfkng dốleiuc hếkjrpt sứcbulc, hắelfdc hắelfdc, lãxmsio huynh thấwrgcy hữwebau lýhvot chưpilwa?

xmsio nhârubnn mậbdknp biếkjrpn sắelfdc mặheyct:

- Cásqcyi giásqcy đpfxkznkho trưpilwkabung phảerhxi trảerhx…………

xmsinh Vârubnn Quásqcyn chủmhmypilwytvvi giòysavn:

- Theo bầakefn đpfxkznkho thìachpsqcyi giásqcy mấwrgcy mạznkhng ngưpilwytvvi chẳkabung làruksachp to tásqcyt, bởkabui vìachprubnn Dậbdknt Long chủmhmy nhârubnn

“Bạznkhch Kiếkjrpm Linh Mãxmsi” đpfxkãxmsi chếkjrpt tạznkhi Lãxmsinh Vârubnn Quásqcyn.

xmsio nhârubnn mậbdknp giậbdknt mìachpnh:

- Huynh đpfxkflxu khôckfkng nghĩvbqx đpfxkếkjrpn đpfxkiềvlcju ấwrgcy, nhưpilw vậbdkny làrukssqcyi giásqcy phảerhxi trảerhx chẳkabung cópxicachp to tásqcyt, Vârubnn Dậbdknt Long màruks chếkjrpt uy danh Lãxmsinh Vârubnn Quásqcyn ắelfdt sẽmhmypilwkukgt xa cásqcyc môckfkn phásqcyi trong võpgjirubnm, thậbdknt dásqcyng chúzybmc mừhaxang.

Tuy giọcwdzng nópxici chúzybmc mừhaxang, song giọcwdzng đpfxkiệflxuu thìachp lạznkhi cópxic vẻqfuh gang tịjhgt.

xmsinh Vârubnn Quásqcyn chủmhmypilwytvvi nham hiểkjrpm:

- Lãxmsio huynh đpfxkãxmsi quásqcy khen.

rubnn Dậbdknt Long phi thârubnn lêqfuhn bờytvvrukso trưpilwxhbzc, chẳkabung chúzybmt do dựhobr, lưpilwxhbzt thẳkabung vềvlcj phívbqx thạznkhch đpfxkàruksi.

Hai đpfxkznkho sĩvbqx trẻqfuh đpfxkang chúzybm ýhvot lắelfdng nghe cuộzdngc đpfxkleiui thoạznkhi tấwrgct thắelfdng củmhmya quásqcyn chủmhmy, ngay cảerhxrubnn Dậbdknt Long đpfxkásqcyp xuốleiung bậbdknc cấwrgcp cásqcych chỉhaxa chừhaxang tásqcym thưpilwxhbzc màruksmtunng chưpilwa hay biếkjrpt.

Ngay khi ấwrgcy bỗaxprng mộzdngt giọcwdzng hốleiui hảerhx từhaxa ngòysavai bờytvvrukso bay vàrukso nópxici:

- Quásqcyn chủmhmy, Vârubnn Dậbdknt Long đpfxkếkjrpn đpfxkârubny.

Liềvlcjn theo đpfxkópxic mộzdngt luồlpblng ásqcyp lựhobrc vôckfkzgddng mạznkhnh mẽmhmy đpfxkèepzq sau lưpilwng Vârubnn Dậbdknt Long nhanh nhưpilw chớxhbzp.

rubnn Dậbdknt Long mắelfdt lópxice sásqcyt cơmtun, chờytvv cho chưpilwkabung phong đpfxkếkjrpn gầakefn chừhaxang vàruksi tấwrgcc mớxhbzi vụjhgtt quay lạznkhi, mộzdngt vùzgddng xópxicay đpfxkqcwu nhưpilwsqcyu tứcbulc khắelfdc bay ra.

Mộzdngt tiếkjrpng rúzybm thảerhxm thiếkjrpt kéngoyo Lãxmsinh Vârubnn Quásqcyn chủmhmy quay vềvlcj vớxhbzi thựhobrc tạznkhi, mộzdngt thi thểkjrp gầakefy guộzdngc bậbdknt ngửytvva ngãxmsi xuốleiung bêqfuhn chârubnn Vârubnn Dậbdknt Long, trêqfuhn trásqcyn in rõpgji mộzdngt dấwrgcu chưpilwkabung đpfxkqcwupilwơmtuni, lãxmsio ta chívbqxnh làruks Thanh Vârubnn chârubnn nhârubnn đpfxkãxmsi mấwrgct đpfxki mộzdngt cásqcynh tay trêqfuhn Nhạznkhn Chủmhmyy Nhai.

Tấwrgct cảerhx mọcwdzi ngưpilwytvvi từhaxa trêqfuhn đpfxkếkjrpn dưpilwxhbzi thạznkhch đpfxkàruksi đpfxkvlcju giậbdknt mìachpnh quay phắelfdt lạznkhi, mọcwdzi ásqcynh mắelfdt đpfxkvlcju sữwebang sờytvv nhìachpn vàrukso Vârubnn Dậbdknt Long đpfxkang chầakefm chầakefm quay ngưpilwytvvi lạznkhi.

Khi nhìachpn rõpgji mặheyct Vârubnn Dậbdknt Long, Lãxmsinh Vârubnn Quásqcyn chủmhmyruks lao nhârubnn mậbdknp nhưpilw khôckfkng tin vàrukso mắelfdt mìachpnh, hai ngưpilwytvvi đpfxkvlcju sửytvvng sốleiut đpfxklpblng thanh nópxici:

- Vârubnn Dậbdknt Long, ngưpilwơmtuni chưpilwa chếkjrpt hảerhx?

rubnn Dậbdknt Long cưpilwytvvi sắelfdc lạznkhnh:

- Nhi vịjhgt hẳkabun khôckfkng ngờytvvrubnn mỗaxpr lạznkhi trởkabuqfuhn Nhạznkhn Chủmhmyy Nhai phảerhxi khôckfkng? Quásqcyn chủmhmy, Vârubnn mỗaxpr đpfxkãxmsipxici rồlpbli, sựhobrvbqxnh tópxican củmhmya tôckfkn giásqcyruks sai lầakefm thìachp sẽmhmypxic nguy cơmtun khuynh gia bạznkhi sảerhxn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.