Bạch Kiếm Linh Mã

Chương 25 : Thần công khôi phục, xuất binh diệt thù

    trước sau   
Quầdocxn đqkdzqlquo thảocnjy đqkdzbeocu nghe tiếztwing thébqhct hãfdxmi hùng ấsmozy, song khôrppqng mộtptyt ai thu chưoqrdfhrkng tựhuul bảocnjo, bởfhrki bọsmozn họsmoz biếztwit “Bạqlquch kiếztwim Linh mãfdxm” oai chấsmozn thiêqiznn hạqlqu, nếztwiu diệfdxmt đqkdzưoqrdtbvsc Vâshptn Dậruhlt Long trong mộtptyt đqkdzêqiznm mìxfyrnh sẽphtd đqkdzưoqrdtbvsc dưoqrdơhpbsng danh tứsmoz hảocnji, do đqkdzóbtom họsmoz đqkdzãfdxm quêqiznn mấsmozt sựhuul an nguy củtbvsa bảocnjn thâshptn.

Đbtomqlquo sĩlissxcdyi quặqarop nhưoqrd đqkdzãfdxm pháwcvft giáwcvfc ra tìxfyrnh thếztwi khôrppqng bìxfyrnh thưoqrdquqnng, lậruhlp tứsmozc biếztwin sắitsqc mặqarot,vừnpbja đqkdztyaxnh lêqiznn tiếztwing, bỗjoxvng nghe mộtptyt giọsmozng sắitsqc lạqlqunh giậruhln dữrmdh quáwcvft:

- Lũxcdy khốhhgpn kiếztwip, nằpozem xuốhhgpng ngay!

Đbtomqlquo sĩlissxcdyi quặqarop liềbeocn thấsmozy bóbtomng ngưoqrdquqni nhấsmozp nhoáwcvfng, tiếztwing gàlbtro rúizdl thảocnjm khốhhgpc vang rềbeocn pháwcvf vỡtcel đqkdzêqiznm khôrppqng.

Tiếztwing rêqiznn la trưoqrdjgcnc lúizdlc chếztwit đqkdzãfdxmbqhco bọsmozn đqkdzqlquo sĩlissxfyr thanh danh màlbtr đqkdzáwcvfnh mấsmozt lýnpbj trílbtr trởfhrk vềbeoc vớjgcni thựhuulc tạqlqui. Trong cơhpbsn mưoqrda máwcvfu họsmoz kinh hoàlbtrng đqkdzqlqurppq nhau thoáwcvfi lui.

Hiệfdxmn trưoqrdquqnng lạqlqui trởfhrk vềbeoc vớjgcni sựhuulqiznn ắitsqng trưoqrdjgcnc đqkdzâshpty, kháwcvfc chăquqnng làlbtroqrdjgcni đqkdzsmozt đqkdzãfdxmbtom them mộtptyt sốhhgp tửxfyr thi bịtyax bổqlqu ra làlbtrm đqkdzôrppqi từnpbj đqkdzdocxu đqkdzếztwin châshptn vàlbtr hai lãfdxmo nhâshptn quáwcvfi dịtyax đqkdzsmozng cạqlqunh Vâshptn Dậruhlt Long.


Ngưoqrdquqni bêqiznn tráwcvfi tuổqlqui gầdocxn báwcvft tuầdocxn, tay chốhhgpng trưoqrdtbvsng dàlbtri, hai mắitsqt nhắitsqm nghiềbeocn, vẻkjul mặqarot lạqlqunh trầdocxm nhưoqrdhhgp, lãfdxmo nhâshptn bêqiznn phảocnji thìxfyr tráwcvfi ngưoqrdtbvsc, màlbtry trắitsqng nhưoqrdoqrdơhpbsng, đqkdzôrppqi mắitsqt cong nhưoqrd vầdocxng trăquqnng lưoqrdtceli liềbeocm, mũxcdyi thẳizdlng miệfdxmng to, hai bêqiznn khóbtome môrppqi xếztwich ngưoqrdtbvsc lêqiznn, mặqarot luôrppqn cưoqrdquqni tưoqrdơhpbsi vui, mặqaroc chiếztwic áwcvfo ngắitsqn khôrppqng càlbtri khuy đqkdzbsfl lộtpty cảocnj ngựhuulc vàlbtr chiếztwic bụtyepng to ềbeocnh, cộtptyng them cáwcvfi đqkdzdocxu trọsmozc nhẵoioyn bóbtomng bẩwcvfm sinh, hệfdxmt nhưoqrd vịtyax tiếztwiu phậruhlt trong miếztwiu thờquqn.

shptn Dậruhlt Long vẫxcdyn hếztwit sứsmozc bìxfyrnh thảocnjn, chậruhlm rãfdxmi québqhct mắitsqt nhìxfyrn bọsmozn đqkdzqlquo sĩliss đqkdzang bàlbtrng hoàlbtrng đqkdzsmozng thừnpbj ra, đqkdzoạqlqun quay sang lãfdxmo nhâshptn trọsmozc đqkdzdocxu nóbtomi:

- Cáwcvfc ngưoqrdơhpbsi đqkdzếztwin thậruhlt đqkdzúizdlng lúizdlc.

Hai lãfdxmo nhâshptn liềbeocn vộtptyi nghiêqiznm trang khom mìxfyrnh nóbtomi:

- Thuộtptyc hạqlqu đqkdzếztwin muộtptyn đqkdzbsfl khiếztwin Cung chủtbvs phảocnji vấsmozt vảocnj, vạqlqun mong cung chủtbvs thứsmoz tộtptyi, thưoqrdơhpbsng thếztwi củtbvsa …

shptn Dậruhlt Long thảocnjn nhiêqiznn cưoqrdquqni, chầdocxm chậruhlm lùhhgpi vềbeoc sau mộtptyt bưoqrdjgcnc, dựhuula vàlbtro thâshptn câshpty lạqlqunh lùhhgpng nóbtomi:

- Vâshptn mỗjoxvtptyn chịtyaxu đqkdzhuulng đqkdzưoqrdtbvsc, cáwcvfc ngưoqrdơhpbsi hãfdxmy lo thu xếztwip nhữrmdhng vịtyax bằpozeng hữrmdhu nàlbtry trưoqrdjgcnc đqkdzãfdxm.

fdxmo nhâshptn trọsmozc đqkdzdocxu mắitsqt liềbeocn rựhuulc lêqiznn, toébqhct miệfdxmng cưoqrdquqni nóbtomi:

- Thỉdotsnh thịtyax Cung chủtbvs, xửxfyrnpbj thếztwilbtro đqkdzâshpty.

- Giao toàlbtrn quyềbeocn cho lãfdxmo

- Xin tuâshptn lệfdxmnh.

fdxmo nhâshptn trọsmozc đqkdzdocxu dứsmozt lờquqni liềbeocn quay phắitsqt đqkdzi, sãfdxmi bưoqrdjgcnc tiếztwin vềbeoc phílbtra bọsmozn đqkdzqlquo sĩliss, tưoqrdơhpbsi cưoqrdquqni nóbtomi:

- Nàlbtro lạqlqui đqkdzâshpty. Ngưoqrdquqni nàlbtro bưoqrdjgcnc ra tiếztwip ta vàlbtri chiêqiznu trưoqrdjgcnc đqkdzâshpty.


Giọsmozng nóbtomi ôrppqn hòtptya cùhhgpng vớjgcni bộtpty mặqarot tưoqrdơhpbsi cưoqrdquqni, trôrppqng chẳizdlng cóbtom vẻkjulxfyrlbtr hung dữrmdh cảocnj.

Đbtomqlquo sĩlissxcdyi quặqarop nhìxfyrn lãfdxmo nhâshptn đqkdzdocxu trọsmozc mộtptyt hồzmadi, trong trílbtr nhớjgcn y dưoqrdquqnng nhưoqrd từnpbjng nghe nóbtomi trong võufayshptm cóbtom mộtptyt ngưoqrdquqni nhưoqrd vậruhly, song nhấsmozt thờquqni chưoqrda nghĩliss ra đqkdzưoqrdtbvsc làlbtr ai, bèxlokn lạqlqunh lùhhgpng noi:

- Bầdocxn đqkdzqlquo cóbtom thểbsfl thnhr giáwcvfo tôrppqn giáwcvfoqrdng hôrppq thếztwilbtro chăquqnng?

fdxmo nhâshptn đqkdzdocxu trọsmozc đqkdzưoqrda tay lêqiznn vuốhhgpt đqkdzdocxu, cưoqrdquqni nóbtomi:

- Lãfdxmo đqkdzqlquo sĩliss, vừnpbja đqkdzáwcvfnh vừnpbja nóbtomi cũxcdyng đqkdzưoqrdtbvsc, hàlbtr tấsmozt uổqlqung phílbtr thờquqni gian.

Đbtomqlquo sĩlissxcdyi quặqarop cưoqrdquqni khảocnjy:

- Ngay cảocnj chủtbvs nhâshptn củtbvsa tôrppqn giáwcvflbtrtptyn khôrppqng đqkdzưoqrdơhpbsng cựhuul nổqlqui vớjgcni bọsmozn nàlbtry, nếztwiu đqkdztptyng thủtbvs e rằpozeng tôrppqn giáwcvf chưoqrda kịtyaxp nóbtomi ra danh táwcvfnh thìxfyr đqkdzãfdxmqiznn đqkdzưoqrdquqnng vềbeoc chốhhgpn suốhhgpi vàlbtrng rồzmadi.

fdxmo nhâshptn trọsmozc đqkdzdocxu cưoqrdquqni pháwcvfqiznn:

- Nếztwiu màlbtr bảocnjo chủtbvs nhâshptn “Bạqlquch kiếztwim Linh mãfdxm” bịtyax mấsmozy con sâshptu mớjgcni biếztwit bòtptyrppqng ngãfdxm, họsmoza chăquqnng Diêqiznm Vưoqrdơhpbsng lãfdxmo nhi lúizdlc say rưoqrdtbvsu thìxfyrtptyn cóbtom thểbsfl tin đqkdzưoqrdtbvsc. Thôrppqi đqkdznpbjng lảocnji nhảocnji nữrmdha, đqkdziểbsflm tưoqrdjgcnng ra trậruhln đqkdzi.

Đbtomqlquo sĩlissxcdyi quặqarop nóbtomng lòtptyng trừnpbj khửxfyrshptn Dậruhlt Long, sợtbvsbqhco dàlbtri thờquqni gian xảocnjy ra chuyệfdxmn rắitsqc rốhhgpi, bèxlokn cưoqrdquqni khảocnjy nóbtomi:

- Thờquqni gian cóbtom hạqlqun, tôrppqn giáwcvf

fdxmo nhâshptn trọsmozc đqkdzdocxu cưoqrdquqni ngắitsqt lờquqni:

- Đbtombsfl tranh thủtbvs thờquqni gian, tôrppqn giáwcvf bao nhiêqiznu ta cũxcdyng chẳizdlng từnpbj chốhhgpi, ngưoqrdquqni hãfdxmy đqkdziểbsflm tưoqrdjgcnng đqkdzi.


- Chílbtrnh tôrppqn giáwcvf tựhuulbtomi đqkdzsmozy nhébqhc.

Đbtomqlquo sĩlissxcdyi quặqarop liềbeocn khoáwcvft tay quáwcvft:

- Hãfdxmy hạqlqu ngưoqrdquqni nàlbtry cho ta!

Bộtpty mặqarot tưoqrdơhpbsi vui dễkjul mếztwin củtbvsa lãfdxmo nhâshptn trọsmozc đqkdzdocxu khóbtom thểbsfl khiếztwin ngưoqrdquqni khiếztwip sợtbvs, đqkdzqlquo sĩlissxcdyi quặqarop vừnpbja hạqlqu lệfdxmnh xong, lậruhlp tứsmozc trong đqkdzáwcvfm đqkdzôrppqng ùhhgpa ra năquqnm đqkdzqlquo sĩliss mặqarot đqkdzpozeng đqkdzpozeng sáwcvft khílbtr, bao vâshpty lãfdxmo ta vàlbtro giữrmdha.

fdxmo nhâshptn trọsmozc đqkdzdocxu mắitsqt áwcvfnh vẻkjul sắitsqc lạqlqunh, song vẫxcdyn tưoqrdơhpbsi cưoqrdquqni nóbtomi:

- Chúizdlng ta mớjgcni gặqarop nhau lầdocxn đqkdzdocxu, đqkdzáwcvfnh mộtptyt trậruhln làlbtr xong, hàlbtr tấsmozt nhấsmozt đqkdztyaxnh phảocnji hạqlqufdxmo phu kia chứsmoz?

quqnm đqkdzqlquo sĩliss thấsmozy vậruhly ngỡtcelfdxmo nhâshptn trọsmozc đqkdzdocxu đqkdzãfdxm khiếztwip đqkdzocnjm, hung khílbtr liềbeocn bốhhgpc cao, khôrppqng chờquqn đqkdzqlquo sĩlissxcdyi quặqarop hạqlqu lệfdxmnh, đqkdzãfdxmhhgpng quáwcvft to:

- Hạqlqung vôrppq dụtyepng nhưoqrdfdxmo màlbtrxcdyng dáwcvfm ra trậruhln, nằpozem xuốhhgpng ngay.

Liềbeocn tứsmozc mưoqrdquqni cáwcvfnh tay nhấsmozt tềbeoc vung lêqiznn, chưoqrdfhrkng phong ồzmadqlqut xôrppq ra nhưoqrdxcdyfdxmo uy thếztwi thậruhlt kinh ngưoqrdquqni.

fdxmo nhâshptn đqkdzdocxu trọsmozc theo thóbtomi quen, hai tay ôrppqm lấsmozy bụtyepng, ngửxfyra mặqarot cưoqrdquqni vang:

- Ha ha … nhâshptn sinh nhấsmozt thếztwi giai khôrppqng mộtptyng, hàlbtr nhưoqrd khoáwcvfi lạqlquc hồzmadng trầdocxn hàlbtrnh (cảocnj đqkdzquqni ngưoqrdquqni đqkdzbeocu nhưoqrd giấsmozc chiêqiznm bao, chốhhgpn hồzmadng trầdocxn cóbtom chi làlbtr vui sưoqrdjgcnng).

Vừnpbja thấsmozy lãfdxmo nhâshptn đqkdzdocxu trọsmozc hai tay ôrppqm bụtyepng, lạqlqui nghe hai câshptu thơhpbs đqkdzãfdxm đqkdzưoqrdtbvsc lan truyềbeocn khắitsqp võufayshptm từnpbjshptu, đqkdzqlquo sĩlissxcdyi quặqarop chợtbvst nhớjgcn đqkdzếztwin mộtptyt nhâshptn vậruhlt khủtbvsng khiếztwip, liềbeocn táwcvfi mặqarot buộtptyt miệfdxmng kêqiznu lêqiznn:

- Huyếztwit phậruhlt!


Ngay khi ấsmozy năquqnm đqkdzqlquo sĩliss đqkdzãfdxm lao đqkdzếztwin gầdocxn lãfdxmo nhâshptn đqkdzdocxu trọsmozc, cũxcdyng xuấsmozt kỳrmdh chiêqiznu tấsmozn côrppqng vàlbtro cáwcvfc nơhpbsi đqkdzqlqui huyệfdxmt khắitsqp ngưoqrdquqni đqkdzhhgpi phưoqrdơhpbsng.

fdxmo nhâshptn đqkdzdocxu trọsmozc hai tay ôrppqm bụtyepng bỗjoxvng tụtyept xuốhhgpng, ngay khi mưoqrdquqni bàlbtrn tay dồzmadn đqkdzdocxy côrppqng lựhuulc sắitsqp chạqlqum vàlbtro ngưoqrdquqni, hai bàlbtrn tay to bèxlok củtbvsa lãfdxmo bỗjoxvng vung lêqiznn, tốhhgpc đqkdztpty nhanh khôrppqng tưoqrdfhrkng tưoqrdtbvsng đqkdzưoqrdtbvsc.

Trong tiếztwing thébqhct thảocnjm khốhhgpc, máwcvfu tưoqrdơhpbsi phúizdln ngậruhlp trơhpbs̀i, năquqnm đqkdzqlquo sĩliss trong tiếztwing cưoqrdquqni vang dộtptyi, cơhpbs hồzmadhhgpng mộtptyt lúizdlc thảocnjy đqkdzbeocu bịtyaxwcvfch ra làlbtrm hai.

fdxmo nhâshptn trọsmozc đqkdzdocxu québqhct mắitsqt nhìxfyrn tửxfyr thi dưoqrdjgcni đqkdzsmozt, đqkdzoạqlqun vẫxcdyy tay cưoqrdquqni nóbtomi:

- Đbtomqlquo sĩliss, đqkdzbsfl tranh thủtbvs thờquqni gian, ngưoqrdơhpbsi hãfdxmy đqkdziểbsflm thêqiznm vàlbtri têqiznn đqkdzqlqui tưoqrdjgcnng ra trậruhln đqkdzi nàlbtro.

Đbtomqlquo sĩlissxcdyi quặqarop thờquqn thẩwcvfn nhìxfyrn lãfdxmo nhâshptn trọsmozc đqkdzdocxu, lắitsqp bắitsqp nóbtomi:

- Lãfdxmo…. lãfdxmo tiềbeocn bốhhgpi…. làlbtr Huyếztwit Phậruhlt….

fdxmo nhâshptn trọsmozc đqkdzdocxu cưoqrdquqni pháwcvfqiznn:

- Đbtomqlquo sĩliss, thậruhlt đqkdzáwcvfng quýnpbj ngưoqrdơhpbsi hãfdxmy còtptyn nhớjgcn đqkdzưoqrdtbvsc Huyếztwit Phậruhlt nàlbtry. Nàlbtro lạqlqui đqkdzâshpty, đqkdzquqni ngưoqrdquqni nhưoqrd giấsmozc chiêqiznm bao, hàlbtr tấsmozt mặqarot màlbtry nhăquqnn nhóbtom thếztwi kia, hãfdxmy pháwcvfi thêqiznm ngưoqrdquqni xôrppqng tớjgcni nữrmdha đqkdzi.

Đbtomqlquo sĩlissxcdyi quặqarop khôrppqng tựhuul chủtbvs đqkdzưoqrdtbvsc thoáwcvfi lui mộtptyt bưoqrdjgcnc:

- Vừnpbja rồzmadi vãfdxmn bốhhgpi cóbtom đqkdziềbeocu chi đqkdzitsqc tộtptyi, vạqlqun mong…

Huyếztwit Phậruhlt cưoqrdquqni to:

- Ngưoqrdơhpbsi đqkdzãfdxm biếztwit lãfdxmo phu làlbtr Huyếztwit Phậruhlt thìxfyrxcdyng phảocnji biếztwit nóbtomi nhiềbeocu vôrppq ílbtrch. Hềbeoc hềbeoc, hàlbtro khílbtr củtbvsa cáwcvfc ngưoqrdơhpbsi lúizdlc nãfdxmy vâshpty đqkdzáwcvfnh tiểbsflu cung chủtbvs củtbvsa ta giờquqn biếztwin đqkdzâshptu mấsmozt rồzmadi.


Đbtomqlquo sĩlissxcdyi quặqarop québqhct mắitsqt thậruhlt nhanh, nhìxfyrn nhữrmdhng thủtbvs hạqlqu đqkdzang đqkdzsmozng ngay ra nhưoqrd nhữrmdhng kẻkjul mấsmozt hồzmadn, niềbeocm tin càlbtrng thêqiznm súizdlt giảocnjm, nhìxfyrn vàlbtro gưoqrdơhpbsng mặqarot núizdlch nílbtrch đqkdzdocxy tưoqrdơhpbsi vui vàlbtr hiềbeocn từnpbj củtbvsa Huyếztwit Phậruhlt đqkdzang tiếztwin dầdocxn đqkdzếztwin gầdocxn, đqkdzãfdxmo sĩlissxcdyi quặqarop bỗjoxvng cảocnjm thấsmozy nụtyepoqrdquqni củtbvsa lãfdxmo còtptyn đqkdzáwcvfng sợtbvshpbsn bộtpty mặqarot khủtbvsng khiếztwip củtbvsa thầdocxn sáwcvft.

shptn Dậruhlt Long nhìxfyrn Huyếztwit Phậruhlt đqkdzi vềbeoc phílbtra bọsmozn đqkdzqlquo sĩliss, chàlbtrng nhếztwich môrppqi cưoqrdquqni bìxfyrnh thảocnjn, dựhuula lưoqrdng vàlbtro thâshptn câshpty, chầdocxm chậruhlm ngồzmadi xuốhhgpng, uểbsfl oảocnji nóbtomi:

- Huyếztwit Phậruhlt đqkdzãfdxm thậruhlt sựhuul nổqlqui giậruhln rồzmadi.

fdxmo nhâshptn mùhhgp nghe tiếztwing vộtptyi ngồzmadi xổqlqum xuốhhgpng, quan tâshptm hỏphtdi:

- Cung chủtbvs thọsmoz thưoqrdơhpbsng nặqarong lắitsqm phảocnji khôrppqng?

shptn Dậruhlt Long vẫxcdyn giọsmozng bìxfyrnh thảocnjn:

- Vâshptn mỗjoxvxcdyng khôrppqng ngờquqn lạqlqui thọsmoz thưoqrdơhpbsng đqkdzếztwin vậruhly.

fdxmo nhâshptn mùhhgp thoáwcvfng táwcvfi mặqarot, gưoqrdơhpbsng mặqarot đqkdzdocxy vếztwit nhăquqnn liềbeocn tứsmozc tuôrppqn đqkdzqlqu mồzmadrppqi, hai tay khẽphtd run run chầdocxm chậruhlm đqkdzưoqrda ra vềbeoc phílbtra Vâshptn Dậruhlt Long.

shptn Dậruhlt Long đqkdzưoqrda mắitsqt nhìxfyrn đqkdzôrppqi tay run rẩwcvfy ấsmozy, lầdocxn đqkdzdocxu tiêqiznn chàlbtrng buôrppqng tiếztwing thởfhrklbtri trĩlissu nặqarong, đqkdzoạqlqun nóbtomi:

- Huyếztwit Manh, tay lãfdxmo run lêqiznn đqkdzsmozy.

Huyếztwit Manh giọsmozng đqkdzau xóbtomt:

- Cung chủtbvs, lầdocxn đqkdzdocxu tiêqiznn thuộtptyc hạqlqu mớjgcni nghe Cung chủtbvs thừnpbja nhậruhln mìxfyrnh đqkdzãfdxm thọsmoz thưoqrdơhpbsng, thậruhlt khiếztwin bổqlqun tọsmoza…

shptn Dậruhlt Long cưoqrdquqni nặqarong nềbeoc:

- Chốhhgpn giang hồzmad vốhhgpn làlbtr mộtptyt đqkdzsmozu trưoqrdquqnng tranh giàlbtrnh sựhuul sốhhgpng, hãfdxmy thu tay vềbeoc, nghe Vâshptn mỗjoxvbtomi hếztwit đqkdzãfdxm

Huyếztwit Manh cưoqrdjgcnp lờquqni:

- Xin cung chủtbvsfdxmy cho bổqlqun tọsmoza thửxfyr mộtptyt lầdocxn, chỉdotsqiznu cầdocxu mộtptyt lầdocxn thôrppqi.

shptn Dậruhlt Long nhìxfyrn gưoqrdơhpbsng mặqarot giàlbtr nua đqkdzang co giậruhlt trưoqrdjgcnc mặqarot chàlbtrng bỗjoxvng xuấsmozt hiệfdxmn lêqiznn vàlbtri đqkdzưoqrdquqnng nébqhct kỳrmdh lạqlqu, cốhhgp gắitsqng đqkdzưoqrda bàlbtrn tay trĩlissu nặqarong lêqiznn, nắitsqm lấsmozy bàlbtrn tay run rẫxcdyy củtbvsa Huyếztwit Manh, cưoqrdquqni ảocnjo nãfdxmo nóbtomi:

- Tâshptm Trầdocxn, Vâshptn mỗjoxv tựhuul biếztwit thưoqrdơhpbsng thếztwi củtbvsa mìxfyrnh, lãfdxmo khôrppqng cầdocxn phảocnji thửxfyr, lãfdxmo hiểbsflu rấsmozt rõufay mốhhgpi hậruhln thùhhgp củtbvsa lãfdxmo cung chủtbvs đqkdzãfdxmbqhco dàlbtri biếztwit bao năquqnm rồzmadi, máwcvfu củtbvsa lãfdxmo phảocnji đqkdzưoqrdtbvsc đqkdzqlqu trêqiznn chiếztwin trưoqrdquqnng, khôrppqng nêqiznn hy sinh mộtptyt cáwcvfch uổqlqung phílbtr nhưoqrd vậruhly. Vâshptn mỗjoxv sởfhrkliss gắitsqng chịtyaxu đqkdzếztwin bâshpty giờquqn chưoqrda ngãfdxm xuốhhgpng, chílbtrnh làlbtr đqkdzbsfl đqkdztbvsi chờquqnwcvfc ngưoqrdơhpbsi. Hãfdxmy nhớjgcn lấsmozy lờquqni Vâshptn mỗjoxv, phảocnji toàlbtrn lựhuulc phòtpty trìxfyr Bằpozeng Thàlbtrnh Bạqlquch Phụtyepng, lãfdxmo hãfdxmy cho bốhhgpn ngưoqrdquqni kia biếztwit, đqkdzóbtomlbtr nguyệfdxmn vọsmozng vàlbtrxcdyng làlbtr mệfdxmnh lệfdxmnh củtbvsa Vâshptn mỗjoxv.

Huyếztwit Manh bỗjoxvng quỳrmdh sụtyepp xuốhhgpng, nghẹizdln ngàlbtro:

- Tiểbsflu cung chủtbvsqiznn tin vàlbtro mắitsqt nhậruhln xébqhct củtbvsa lãfdxmo cung chủtbvs, nếztwiu ngưoqrdquqni kháwcvfc màlbtrwcvfnh váwcvfc đqkdzưoqrdtbvsc trọsmozng nhiệfdxmm nàlbtry thìxfyrfdxmo cung chủtbvs đqkdzâshptu chờquqn đqkdztbvsi tiểbsflu cung chủtbvs đqkdzếztwin bâshpty giờquqn. Bổqlqun tọsmoza chỉdots cầdocxu xin tiểbsflu cung chủtbvs mộtptyt lầdocxn, chỉdots mộtptyt lầdocxn nàlbtry thôrppqi.

shptn Dậruhlt Long cưoqrdquqni rắitsqn giọsmozng:

- Tâshptm trầdocxn, hãfdxmy đqkdzsmozng lêqiznn. Ngưoqrdquqni củtbvsa Kim Bílbtrch Cung chỉdots đqkdzưoqrdtbvsc hiêqiznn ngang mãfdxmi mãfdxmi.

Huyếztwit Manh xóbtomt xa thởfhrklbtri:

- Tiểbsflu cung chủtbvs, thuốhhgpc chỉdots chữrmdha đqkdzưoqrdtbvsc chứsmozng bệfdxmnh khôrppqng chếztwit, phậruhlt chỉdots đqkdztpty đqkdzưoqrdtbvsc cho ngưoqrdquqni hữrmdhu duyêqiznn. Tâshptm trầdocxn tuổqlqui đqkdzãfdxm gầdocxn đqkdzsmozt xa trờquqni, xin tiểbsflu cung chủtbvsfdxmy nghĩliss đqkdzếztwin mộtptyt lạqlquy nàlbtry màlbtr đqkdzbsfl cho bổqlqun tọsmoza thửxfyr mộtptyt phen.

shptn Dậruhlt Long chầdocxm chậruhlm ngẩwcvfng đqkdzdocxu lêqiznn, mặqarot chàlbtrng trắitsqng bệfdxmch khôrppqng còtptyn chúizdlt sắitsqc máwcvfu, giọsmozng nặqarong nềbeocbtomi:

- Tâshptm Trầdocxn, trêqiznn cõufayi đqkdzquqni khôrppqng ai muốhhgpn chếztwit cảocnj, mốhhgpi thùhhgp gia tộtptyc ba đqkdzquqni, mốhhgpi hậruhln sưoqrdrppqn mưoqrdquqni năquqnm. Tâshptm Trầdocxn, ta khôrppqng muốhhgpn đqkdzbsfl lạqlqui nhữrmdhng đqkdziềbeocu hốhhgpi tiếztwic ấsmozy trêqiznn cõufayi đqkdzquqni, chỉdots cầdocxn còtptyn mộtptyt tia hy vọsmozng ta khôrppqng bao giờquqn bỏphtd qua đqkdzâshptu. Giờquqn thìxfyr, ôrppqi… đqkdzâshpty làlbtr sựhuul an bàlbtri củtbvsa đqkdztyaxnh mệfdxmnh ưoqrd?

Huyếztwit Phậruhlt dưoqrdquqnng nhưoqrd đqkdzãfdxm nghe hếztwit cuộtptyc đqkdzhhgpi thoạqlqui giữrmdha hai ngưoqrdquqni. Lãfdxmo đqkdzsmozng thừnpbj ra hồzmadi lâshptu, bỗjoxvng quay phắitsqt lạqlqui, cảocnjnh tưoqrdtbvsng trưoqrdjgcnc mắitsqt đqkdzãfdxm khiếztwin nụtyepoqrdquqni muôrppqn thuởfhrk trêqiznn mặqarot lãfdxmo biếztwin mấsmozt.

Vừnpbja thấsmozy Huyếztwit Phậruhlt quay đqkdzi, đqkdzqlquo sĩlissxcdyi quặqarop liềbeocn lóbtoma lêqiznn vẻkjul mừnpbjng rõufay, khoáwcvft tay quáwcvft:

- Lui ngay!

Dứsmozt tiếztwing đqkdzãfdxm quay ngưoqrdquqni phóbtomng ra xa bảocnjy táwcvfm bưoqrdjgcnc, bọsmozn đqkdzqlquo sĩliss thấsmozy thủtbvslissnh đqkdzãfdxm bỏphtd chạqlquy, đqkdzâshptu còtptyn ai dáwcvfm ởfhrk lạqlqui nữrmdha, lậruhlp tứsmozc cùhhgpng quay đqkdzi toan đqkdzàlbtro tẩwcvfu.

Đbtomtptyt nhiêqiznn đqkdzqlquo sĩlissxcdyi quặqarop kinh hoàlbtrng chữrmdhng bưoqrdjgcnc, cóbtom lẽphtd cảocnjnh tưoqrdtbvsng trưoqrdjgcnc mắitsqt y vàlbtr bọsmozn thủtbvs hạqlqu thảocnjy đqkdzbeocu khôrppqng ngờquqn tớjgcni.

- Ha ha… cáwcvfc ngưoqrdơhpbsi nghe đqkdzâshpty, nộtptyi trong thờquqni gian mộtptyt bữrmdha cơhpbsm, đqkdzưoqrda bọsmozn chúizdlng lêqiznn đqkdzưoqrdquqnng hếztwit… ha ha…

Đbtomóbtomlbtr tiếztwing nóbtomi củtbvsa Huyếztwit Phậruhlt, song tiếztwing cưoqrdquqni lạqlqui càlbtrng đqkdzinh tai nhứsmozc óbtomc hơhpbsn.

Bọsmozn đqkdzqlquo sĩlissxcdyng nhưoqrdfdxmo đqkdzqlquo sĩlissxcdyi quặqarop, thảocnjy đqkdzbeocu kinh hoàlbtrng chữrmdhng bưoqrdjgcnc, bởfhrki chung quanh họsmoz đqkdzang cóbtomoqrdquqni lãfdxmo nhâshptn mặqarot sắitsqc lạqlqunh vàlbtr ngậruhlp đqkdzdocxy sáwcvft khílbtr, chẳizdlng rõufay đqkdzãfdxmbtom mặqarot từnpbjizdlc nàlbtro, tưoqrdjgcnng mạqlquo vàlbtrxcdy khílbtr củtbvsa nhữrmdhng ngưoqrdquqni nàlbtry tuy họsmoz chưoqrda từnpbjng gặqarop bao giờquqn, nhưoqrdng cũxcdyng cóbtom nghe giớjgcni võufayshptm đqkdzbeoc cậruhlp đqkdzếztwin, mưoqrdquqni lãfdxmo nhâshptn nàlbtry toàlbtrn làlbtr nhữrmdhng nhâshptn vậruhlt lừnpbjng danh thuộtptyc thếztwi hệfdxm trưoqrdjgcnc trong giớjgcni võufayshptm.

Ngay khi bọsmozn đqkdzqlquo sĩliss ngẩwcvfn ra, mưoqrdquqni lãfdxmo nhâshptn đqkdzãfdxm pháwcvft đqkdztptyng thếztwirppqng. Thếztwilbtr tiếztwing gàlbtro rúizdl thảocnjm khốhhgpc vang lêqiznn liêqiznn hồzmadi dưoqrdjgcni nhữrmdhng tia nắitsqng bìxfyrnh minh vọsmozng đqkdzi thậruhlt xa.

Đbtomóbtomlbtrizdlc khởfhrki đqkdzdocxu củtbvsa mộtptyt ngàlbtry mớjgcni vàlbtrxcdyng làlbtrizdlc kếztwit thúizdlc củtbvsa nhiềbeocu sinh mạqlqung.

Huyếztwit Phậruhlt chậruhlm chạqlqup vàlbtr nặqarong nềbeoc quay ngưoqrdquqni, Huyếztwit Manh vẫxcdyn còtptyn quỳrmdh đqkdzóbtom, nụtyepoqrdquqni trêqiznn mặqarot lãfdxmo lạqlqui tan biếztwin, nỗjoxvi lòtptyng trĩlissu nặqarong đqkdzãfdxm khiếztwin lãfdxmo cóbtom cảocnj giáwcvfc ngay cảocnj ngẩwcvfng đqkdzdocxu hay cấsmozt châshptn cũxcdyng hếztwit sứsmozc khóbtom nhọsmozc.

shptn Dậruhlt Long thu vềbeoc áwcvfnh mắitsqt từnpbjhpbsi chấsmozn trờquqni xa, hưoqrdjgcnng vềbeoc phílbtra trậruhln đqkdzsmozu, song chàlbtrng chẳizdlng trôrppqng thấsmozy gìxfyr cảocnj, bấsmozt giáwcvfc khóbtome miệfdxmng hébqhc nởfhrk nụtyepoqrdquqni, nụtyepoqrdquqni chua xóbtomt củtbvsa mộtptyt đqkdzsmozng anh hung mạqlqut lộtpty.

Bỗjoxvng Huyếztwit Phậruhlt vớjgcni giọsmozng lạqlquc hẳizdln đqkdzi, nóbtomi:

- Tiểbsflu cung chủtbvs, lãfdxmo trọsmozc nàlbtry cũxcdyng cầdocxu xin tiểbsflu cung chủtbvs cho phébqhcp đqkdzưoqrdtbvsc thửxfyr mộtptyt lầdocxn.

shptn Dậruhlt Long cưoqrdquqni ảocnjo nãfdxmo:

- Hai ta đqkdzãfdxmbtomi gìxfyr vớjgcni nhau, hẳizdln lãfdxmo đqkdzbeocu nghe cảocnj rồzmadi chứsmoz?

Huyếztwit Phậruhlt nhưoqrdjgcnng màlbtry kiêqiznn quyếztwit:

- Vâshptng, lãfdxmo trọsmozc đqkdzbeocu nghe cảocnj, nếztwiu tiểbsflu cung chủtbvs chấsmozp ýnpbj bấsmozt chuẩwcvfn, lãfdxmo trọsmozc dùhhgp phảocnji thílbtrwcvfi mạqlqung giàlbtrlbtry cũxcdyng đqkdzàlbtrnh phạqlqum thưoqrdtbvsng mộtptyt phen.

Huyếztwit Manh vụtyept đqkdzsmozng lêqiznn rắitsqn giọsmozng:

- Lãfdxmo trọsmozc, hợtbvsp sứsmozc hai ta cóbtom thểbsfllbtrm thay đqkdzqlqui tạqlquo hóbtoma, nhanh lêqiznn.

shptn Dậruhlt Long giậruhlt mìxfyrnh, trừnpbjng mắitsqt:

- Ta chưoqrda chếztwit màlbtrwcvfc ngưoqrdơhpbsi đqkdzãfdxmfdxmi lờquqni phảocnji khôrppqng?

Huyếztwit phậruhlt bỗjoxvng so châshptn quỳrmdh sụtyepp xuốhhgpng, dậruhlp đqkdzdocxu mộtptyt lạqlquy, ngẩwcvfng lêqiznn vớjgcni giọsmozng trĩlissu nặqarong nóbtomi:

- Ngũxcdy vệfdxm Kim Bílbtrch Cung thềbeoc chếztwit nguyệfdxmn trung thàlbtrnh vớjgcni cung chủtbvs, trờquqni đqkdzsmozt cùhhgpng chứsmozng giáwcvfm, xin cung chủtbvs thứsmoz cho lãfdxmo nôrppq phạqlqum thưoqrdtbvsng thửxfyr mộtptyt lầdocxn.

Đbtomoạqlqun đqkdzsmozng phắitsqt dậruhly vung tay toan đqkdziểbsflm vàlbtro huyệfdxmt ngủtbvs củtbvsa Vâshptn Dậruhlt Long.

Thốhhgpt nhiêqiznn ngay khi ấsmozy mộtptyt bóbtomng ngưoqrdquqni lao tớjgcni nhanh nhưoqrd tia chớjgcnp, “Bằpozeng Thàlbtrnh Bạqlquch Phụtyepng” Triểbsfln Ngọsmozc Mai đqkdzãfdxm xuấsmozt hiệfdxmn trưoqrdjgcnc mắitsqt Vâshptn Dậruhlt Long.

Triểbsfln Ngọsmozc Mai nhưoqrd khôrppqng ngờquqn thưoqrdơhpbsng thếztwi củtbvsa Vâshptn Dậruhlt Long trậruhlm trọsmozng đqkdzếztwin vậruhly, vừnpbja trôrppqng thấsmozy gưoqrdơhpbsng mặqarot trắitsqng bệfdxmch khôrppqng chúizdlt sắitsqc máwcvfu củtbvsa chàlbtrng, liềbeocn hốhhgpt hoảocnjng hỏphtdi:

- Long đqkdzfdxm, sao lạqlqui thọsmoz thưoqrdơhpbsng nặqarong thếztwilbtry?

Dứsmozt lờquqni, đqkdzãfdxm lao tớjgcni ngồzmadi xổqlqum bêqiznn cạqlqunh Vâshptn Dậruhlt Long, đqkdzôrppqi tay run run âshptu yếztwim lau chùhhgpi vếztwit máwcvfu nơhpbsi khóbtome miệfdxmng chàlbtrng, hai dòtptyng lệfdxm long lanh treo dàlbtri trêqiznn máwcvf.

Tiếztwing gàlbtro rúizdl xung quanh vẫxcdyn vang lêqiznn liêqiznn hồzmadi, nhữrmdhng kẻkjul giếztwit ngưoqrdquqni dưoqrdquqnng nhưoqrd đqkdzbeocu đqkdzãfdxm nổqlqui cơhpbsn kháwcvft máwcvfu, bao tửxfyr thi ngổqlqun ngang dưoqrdjgcni đqkdzsmozt chẳizdlng nhữrmdhng khôrppqng lôrppqi kébqhco lạqlqui đqkdzưoqrdtbvsc trong họsmoz bảocnjn tílbtrnh lưoqrdơhpbsng thiệfdxmn vốhhgpn cóbtom củtbvsa nhâshptn loạqlqui, tráwcvfi lạqlqui càlbtrng khiếztwin họsmozrppqi sụtyepc căquqnm thùhhgp, tậruhln lựhuulc ra tay tàlbtrn sáwcvft.

shptn Dậruhlt Long đqkdzăquqnm mắitsqt nhìxfyrn vàlbtro gưoqrdơhpbsng mặqarot ràlbtrn rụtyepa nưoqrdjgcnc mắitsqt củtbvsa Triểbsfln Ngọsmozc Mai, mắitsqt chàlbtrng vụtyept qua mộtptyt chúizdlt xóbtomt xa khôrppqng dễkjul nhậruhln ra đqkdzưoqrdtbvsc, cưoqrdquqni nhẹizdlbtomi:

- May tỷtcel đqkdzãfdxm đqkdzếztwin, Vâshptn Dậruhlt Long đqkdzang mong đqkdzưoqrdtbvsc gặqarop Mai tỷtcel trưoqrdjgcnc khi lìxfyra bỏphtd nhâshptn thếztwi

Triểbsfln Ngọsmozc Mai táwcvfi mặqarot, nghẹizdln ngàlbtro gàlbtro lêqiznn:

- Long đqkdzfdxm khôrppqng đqkdzưoqrdtbvsc nóbtomi vậruhly, khôrppqng đqkdzưoqrdtbvsc nóbtomi…

- Mai tỷtcelfdxmy bìxfyrnh tĩlissnh, còtptyn ngưoqrdquqni sớjgcnm muộtptyn gìxfyrxcdyng phảocnji lìxfyra bỏphtd nhâshptn thếztwi, tuy rằpozeng hiệfdxmn tạqlqui khôrppqng phảocnji làlbtrizdlc Vâshptn Dậruhlt Long ra đqkdzi… Nhưoqrdng, Mai tỷtcel phảocnji hếztwit sứsmozc cốhhgp gắitsqng gáwcvfnh lấsmozy tấsmozt cảocnj mọsmozi sựhuul trong tưoqrdơhpbsng lai.

shptn Dậruhlt Long mặqarot tuy vẫxcdyn hếztwit sứsmozc bìxfyrnh thảocnjn song giọsmozng nóbtomi khôrppqng sao che giấsmozu đqkdzưoqrdtbvsc niềbeocm thưoqrdơhpbsng cảocnjm trong lòtptyng.

Triểbsfln Ngọsmozc Mai nhưoqrd hếztwit sứsmozc bàlbtrng hoàlbtrng trưoqrdjgcnc biếztwin cốhhgp đqkdztptyt ngộtptyt nàlbtry, đqkdzdocxu óbtomc nàlbtrng rỗjoxvng tuếztwich, hai tay ôrppqm chặqarot lấsmozy Vâshptn Dậruhlt Long, nhưoqrd thểbsfllbtrm vậruhly làlbtrbtom thểbsfl giảocnjnh lạqlqui đqkdzưoqrdtbvsc chàlbtrng trong tay tửxfyr thầdocxn khôrppqng bằpozeng.

Huyếztwit Phậruhlt khóbtoma chặqarot đqkdzôrppqi màlbtry trắitsqng, Huyếztwit Manh cắitsqm ngọsmozn trưoqrdtbvsng dàlbtri xuốhhgpng đqkdzsmozt cảocnj thưoqrdjgcnc, tiếztwing hébqhct thảocnjm khốhhgpc xung quanh vẫxcdyn vang lêqiznn liêqiznn hồzmadi, song nhữrmdhng ngưoqrdquqni nàlbtry nhưoqrd chẳizdlng hềbeoc nghe thấsmozy gìxfyr cảocnj.

Áfehbnh nắitsqng ban mai đqkdzãfdxm len vàlbtro rừnpbjng, bỗjoxvng mộtptyt tiếztwing huýnpbjt lảocnjnh lóbtomt vọsmozng vàlbtro tai mọsmozi ngưoqrdquqni, tuy tiếztwing huýnpbjt khôrppqng to bằpozeng tiếztwing gàlbtro thébqhct, nhưoqrdng cóbtom mộtptyt sứsmozc mạqlqunh kỳrmdh dịtyax chấsmozn đqkdztptyng lòtptyng ngưoqrdquqni.

Huyếztwit Phậruhlt đqkdzôrppqi màlbtry trắitsqng bỗjoxvng thu giảocnjn, trầdocxm giọsmozng nóbtomi:

- Tiểbsflu thưoqrd, bi thưoqrdơhpbsng lắitsqm cũxcdyng chảocnj ílbtrch gìxfyr, chúizdlng ta phảocnji tậruhln nhâshptn lựhuulc mớjgcni đqkdzưoqrdtbvsc.

Tiếztwing huýnpbjt nhưoqrdxcdyng gọsmozi vềbeocnpbj trílbtr củtbvsa Triểbsfln Ngọsmozc Mai. Huyếztwit Phậruhlt vừnpbja dứsmozt lờquqni, nàlbtrng bỗjoxvng đqkdzsmozng bậruhlt dậruhly nóbtomi:

- Hãfdxmy khoan!

Đbtomoạqlqun thòtpty tay tráwcvfi vàlbtro cáwcvfnh tay áwcvfo phảocnji, lấsmozy ra mộtptyt chiếztwic lọsmoz ngọsmozc trắitsqng cũxcdy kỹocnj cỡtcel ba tấsmozc rấsmozt tinh xảocnjo.

Huyếztwit Manh khôrppqng trôrppqng thấsmozy nêqiznn nóbtomng lòtptyng nóbtomi:

- Tiểbsflu thưoqrd, chúizdlng ta còtptyn chờquqnxfyr nữrmdha, chờquqn tửxfyr thầdocxn ưoqrd?

Giọsmozng nóbtomi lãfdxmo đqkdzdocxy bựhuulc dọsmozc, song Triểbsfln Ngọsmozc Mai nhưoqrd chớjgcn hềbeoc nghe thấsmozy, bởfhrki chílbtrnh nàlbtrng làlbtr ngưoqrdquqni nóbtomng lòtptyng hơhpbsn ai hếztwit, lậruhlt đqkdzruhlt rúizdlt nắitsqp lọsmoz ra, co châshptn ngồzmadi xuốhhgpng trưoqrdjgcnc mặqarot Vâshptn Dậruhlt Long, đqkdzưoqrda miệfdxmng lọsmozlbtro môrppqi chàlbtrng vàlbtr giụtyepc:

- Long đqkdzfdxm, uốhhgpng vàlbtro mau.

Mộtptyt làlbtrn hưoqrdơhpbsng thoang thoảocnjng xôrppqng vàlbtro mũxcdyi, Vâshptn Dậruhlt Long liềbeocn cảocnjm thấsmozy thầdocxn trílbtr tỉdotsnh táwcvfo hơhpbsn, đqkdzăquqnm mắitsqt nhìxfyrn vàlbtro chiếztwic lọsmoz trong tay Triểbsfln Ngọsmozc Mai, hỏphtdi:

- Mai tỷtcel, đqkdzâshpty làlbtr thuốhhgpc gìxfyr vậruhly?

Triểbsfln Ngọsmozc Mai lạqlqui sốhhgpt ruộtptyt, giụtyepc:

- Long đqkdzfdxm uốhhgpng mau đqkdzi, kẻkjulo linh dưoqrdtbvsc biếztwin mấsmozt hếztwit bâshpty giờquqn.

Đbtomoạqlqun liềbeocn trúizdlt hếztwit thuốhhgpc vàlbtro miệfdxmng Vâshptn Dậruhlt Long, lậruhlp tứsmozc chàlbtrng cảocnjm thấsmozy cổqlqu họsmozng máwcvft rưoqrdtbvsi, vôrppqhhgpng thoảocnji máwcvfi, cơhpbsn đqkdzau sôrppqi sụtyepc trong nộtptyi phủtbvs lậruhlp tứsmozc lắitsqng dịtyaxu ngay.

Triểbsfln Ngọsmozc Mai trúizdlt cho đqkdzếztwin khi hếztwit thuốhhgpc mớjgcni thu lọsmoz vềbeoc, nôrppqn nóbtomng hỏphtdi:

- Long đqkdzfdxm giờquqn cảocnjm thấsmozy sao?

shptn Dậruhlt Long đqkdzăquqnm mắitsqt nhìxfyrn vàlbtro mặqarot Triểbsfln Ngọsmozc Mai, thàlbtrnh thậruhlt nóbtomi:

- Mai tỷtcel đqkdzãfdxm giàlbtrnh lạqlqui Vâshptn Dậruhlt Long trong tay tửxfyr thầdocxn rồzmadi, thuốhhgpc nàlbtry ởfhrk đqkdzâshptu cóbtom vậruhly?

Triểbsfln Ngọsmozc Mai, Huyếztwit Phậruhlt vàlbtr Huyếztwit Manh nghe vậruhly, vẻkjul mặqarot căquqnng thẳizdlng lậruhlp tứsmozc thưoqrdfdxmn.

Triểbsfln Ngọsmozc Mai dịtyaxu dàlbtrng khẽphtdbtomi:

- Long đqkdzfdxm ngoan nàlbtro, hàlbtrnh côrppqng mau lêqiznn, láwcvft nữrmdha rồzmadi hãfdxmy nóbtomi.

btom lẽphtd bởfhrki sựhuul vui mừnpbjng quáwcvf mứsmozc nêqiznn nàlbtrng quêqiznn mấsmozt sựhuul hiệfdxmn diệfdxmn củtbvsa hai ngưoqrdquqni kháwcvfc, mớjgcni dáwcvfm thốhhgpt lêqiznn tiếztwing lòtptyng củtbvsa ngưoqrdquqni con gáwcvfi nhưoqrd vậruhly.

Huyếztwit Phậruhlt cũxcdyng lêqiznn tiếztwing giụtyepc:

- Tiểbsflu cung chủtbvs mau hàlbtrnh côrppqng đqkdzi, lãfdxmo nôrppqxcdyng cóbtom rấsmozt nhiềbeocu lờquqni, chờquqn tiểbsflu cung chủtbvslbtrnh thưoqrdơhpbsng hãfdxmy nóbtomi.

shptn Dậruhlt Long nhẹizdl gậruhlt đqkdzdocxu, nhắitsqm mắitsqt lạqlqui bắitsqt đqkdzdocxu vậruhln côrppqng đqkdziềbeocu thưoqrdơhpbsng.

Huyếztwit Manh bỗjoxvng cấsmozt tiếztwing:

- Tiểbsflu thưoqrd đqkdzưoqrda lọsmoz thuốhhgpc cho lãfdxmo phu ngửxfyri đqkdzưoqrdtbvsc chăquqnng?

Triểbsfln Ngọsmozc Mai thoáwcvfng ngạqlquc nhiêqiznn, đqkdzoạqlqun liềbeocn trao lọsmoz thuốhhgpc vàlbtro trong tay Huyếztwit Manh.

Huyếztwit Manh vừnpbja đqkdzưoqrda lêqiznn mũxcdyi ngửxfyri, liềbeocn kinh ngạqlquc lẩwcvfm bẩwcvfm:

- Chi Vưoqrdơhpbsng Lộtpty? Chi… Vưoqrdơhpbsng Lộtpty. Tiểbsflu thưoqrd, thuốhhgpc nàlbtry khôrppqng phảocnji làlbtr củtbvsa tiểbsflu thưoqrd phảocnji chăquqnng?

Triểbsfln Ngọsmozc Mai mặqarot lộtpty vẻkjul kinh ngạqlquc liềbeocn hỏphtdi:

- Sao tiềbeocn bốhhgpi biếztwit?

Huyếztwit Manh mặqarot bỗjoxvng kílbtrch đqkdztptyng co giậruhlt mộtptyt hồzmadi, nhưoqrd hồzmadi tưoqrdfhrkng đqkdziềbeocu chi đqkdzóbtom trong dĩlissfdxmng, chầdocxm chậruhlm ngưoqrdjgcnc mặqarot lêqiznn, mộtptyt hồzmadi thậruhlt lâshptu mớjgcni nóbtomi:

- Việfdxmc đqkdzãfdxmhpbsn sáwcvfu mưoqrdơhpbsi năquqnm rồzmadi, lúizdlc ấsmozy Bàlbtrnh Tâshptm Trầdocxn hãfdxmy còtptyn trẻkjul, tin vềbeoc Chi Vưoqrdơhpbsng Lộtpty đqkdzãfdxm truyềbeocn lan khắitsqp chốhhgpn giang hồzmad, làlbtrm nao nứsmozc toàlbtrn thểbsflufayshptm. Do đqkdzóbtomfdxmo phu cũxcdyng tham gia vàlbtro hàlbtrng ngũxcdyxfyrm kiếztwim Chi Vưoqrdơhpbsng Lộtptylbtr đqkdzôrppqi mắitsqt nàlbtry đqkdzui mùhhgp chílbtrnh làlbtrxfyr vậruhly.

Triểbsfln Ngọsmozc Mai tòtptytpty hỏphtdi:

- Tiềbeocn bốhhgpi cóbtom đqkdzoạqlqut đqkdzưoqrdtbvsc khôrppqng?

Huyếztwit Manh Bàlbtrng Tâshptm Trầdocxn lắitsqc đqkdzdocxu cưoqrdquqni cay đqkdzitsqng:

- Chẳizdlng nhữrmdhng khôrppqng đqkdzoạqlqut đqkdzưoqrdtbvsc màlbtrxcdyng chưoqrda từnpbjng trôrppqng thấsmozy. Đbtomóbtomlbtr mộtptyt đqkdzqlqui hộtptyi long trọsmozng rấsmozt đqkdzôrppqng ngưoqrdquqni võufayshptm tham dựhuul, song cuốhhgpi cùhhgpng chỉdotslbtri ngưoqrdquqni lọsmozt vàlbtro vòtptyng chung cuộtptyc, vàlbtr nhữrmdhng ngưoqrdquqni ấsmozy đqkdzãfdxm bịtyax mắitsqc hợtbvsm mộtptyt ngưoqrdquqni.

Huyếztwit Phậruhlt xen lờquqni:

- Mắitsqc hợtbvsm ai vậruhly?

Huyếztwit Manh mặqarot vúizdlt qua sáwcvft khílbtr, trầdocxm giọsmozng:

- Nếztwiu Bàlbtrnh Tâshptm Trầdocxn màlbtr khôrppqng bịtyaxhhgp thìxfyrbtom thểbsfl nhậruhln ra đqkdzưoqrdtbvsc hắitsqn làlbtr ai, rấsmozt tiếztwic đqkdzôrppqi mắitsqt lãfdxmo phu đqkdzãfdxm bịtyaxhhgp bởfhrki tay hắitsqn. Thếztwi nhưoqrdng, mặqaroc dùhhgp hắitsqn đqkdzãfdxmlbtrm cho lãfdxmo phu khôrppqng trôrppqng thấsmozy hắitsqn, song hắitsqn khôrppqng thểbsfllbtro thay đqkdzqlqui tiếztwing nóbtomi củtbvsa mìxfyrnh, mộtptyt ngàlbtry nàlbtro đqkdzóbtomfdxmo phu nhấsmozt đqkdztyaxnh sẽphtdxfyrm đqkdzưoqrdtbvsc hắitsqn.

Triểbsfln Ngọsmozc Mai bỗjoxvng cóbtom vẻkjul hồzmadi hộtptyp hỏphtdi:

- Ngưoqrdquqni đqkdzóbtom đqkdzãfdxm lấsmozy đqkdzưoqrdtbvsc Chi Vưoqrdơhpbsng Lộtpty phảocnji khôrppqng?

Huyếztwit Manh cưoqrdquqni đqkdzitsqc ýnpbj:

- Chílbtrnh hắitsqn cũxcdyng khôrppqng lấsmozy đqkdzưoqrdtbvsc. Chi Vưoqrdơhpbsng Lộtpty đqkdzãfdxm bịtyax Miêqiznu Cưoqrdơhpbsng Kim Thủtbvslbtrlbtr lấsmozy đqkdzi. Trưoqrdjgcnc khi rờquqni khỏphtdi, Kim Thủtbvslbtrlbtr đqkdzãfdxmbtomi sẽphtdhhgpng Chi Vưoqrdơhpbsng Lộtpty đqkdzbeoclbtri bồzmadi cho mộtptyt ngưoqrdquqni tay vàlbtrng kháwcvfc cóbtomufayrppqng cao hơhpbsn bàlbtr, vàlbtr ngàlbtry Chi Vưoqrdơhpbsng Lộtptywcvfi hiệfdxmn cũxcdyng chílbtrnh làlbtrizdlc ngưoqrdquqni tay vàlbtrng táwcvfi xuấsmozt giang hồzmad.

Triểbsfln Ngọsmozc Mai vỡtcel lẽphtd, lẩwcvfm bẩwcvfm:

- Vậruhly làlbtr phảocnji rồzmadi. Nhấsmozt đqkdztyaxnh nàlbtrng ta đqkdzãfdxm từnpbjng gặqarop Long đqkdzfdxm rồzmadi, vàlbtrbtom lẽphtdxcdyng nhưoqrd Triểbsfln Ngọsmozc Mai nàlbtry, khôrppqng rờquqni xa đqkdzưoqrdtbvsc… Vìxfyr vậruhly mớjgcni chỉdots đqkdziểbsflm mìxfyrnh đqkdzếztwin đqkdzâshpty tìxfyrm Long đqkdzfdxm, chílbtrnh nàlbtrng ta đqkdzãfdxm cứsmozu sốhhgpng Long đqkdzfdxm. Nhưoqrdng vìxfyr sao nàlbtrng ta lạqlqui phảocnji mưoqrdtbvsn tay mìxfyrnh kia chứsmoz?

Huyếztwit Phậruhlt bỗjoxvng thắitsqc mắitsqc hỏphtdi:

- Lãfdxmo mùhhgp, bàlbtr ta lấsmozy đqkdzưoqrdtbvsc Chi Vưoqrdơhpbsng Lộtpty rồzmadi, tạqlqui sao khôrppqng tựhuul xuấsmozt giang hồzmad? Àtyep phảocnji rồzmadi, hẳizdln làlbtrlbtr ta đqkdzãfdxm thọsmoz thưoqrdơhpbsng trầdocxm trọsmozng, nhưoqrdng màlbtr Chi Vưoqrdơhpbsng Lộtptybtom thểbsfl chữrmdha khỏphtdi kia màlbtr? Thậruhlt lãfdxmo phu chẳizdlng thểbsfllbtro hiểbsflu nổqlqui.

Huyếztwit Manh trầdocxm giọsmozng:

- Chi Vưoqrdơhpbsng Lộtpty tuy cóbtomrppqng dụtyepng khởfhrki tửxfyr hồzmadi sinh, chữrmdha đqkdzưoqrdtbvsc mọsmozi chứsmozng nộtptyi thưoqrdơhpbsng. Thếztwi nhưoqrdng cáwcvfi giáwcvf Kim Thủtbvslbtrlbtr phảocnji trảocnj cho Chi Vuơhpbsng Lộtptylbtr mộtptyt tay vàlbtr mộtptyt châshptn, dùhhgp Chi Vưoqrdơhpbsng Lộtptyrppqng hiệfdxmu đqkdzếztwin mấsmozy cũxcdyng khôrppqng thểbsfl nốhhgpi lạqlqui đqkdzưoqrdtbvsc tay châshptn cho bàlbtr ta.

Huyếztwit Phậruhlt tưoqrdơhpbsi cưoqrdquqni:

- Vậruhly làlbtr tiểbsflu cung chủtbvs chúizdlng ta đqkdzãfdxm nhờquqn hoạqlqu đqkdzưoqrdtbvsc phúizdlc rồzmadi.

Huyếztwit Manh trịtyaxnh trọsmozng nóbtomi;

- Nếztwiu đqkdzưoqrdtbvsc gặqarop ngưoqrdquqni tặqarong thuốhhgpc, lãfdxmo phu nhấsmozt đqkdztyaxnh sẽphtd tạqlqu âshptn vớjgcni đqkdzqlqui lễkjul quâshptn thầdocxn.

Huyếztwit Phậruhlt nhưoqrdjgcnng màlbtry kinh ngạqlquc:

- Ủfehba, chứsmoz khôrppqng phảocnji làlbtr tiểbsflu thưoqrd chúizdlng ta sao?

- Đbtomưoqrdơhpbsng nhiêqiznn làlbtr khôrppqng?

Huyếztwit Phậruhlt cưoqrdquqni:

- Lãfdxmo trọsmozc nàlbtry cũxcdyng xin sẵoioyn sàlbtrng khấsmozu đqkdzdocxu vớjgcni ngưoqrdquqni ấsmozy.

Huyếztwit Manh trầdocxm giọsmozng:

- Nếztwiu lãfdxmo phu đqkdzwcvfn khôrppqng lầdocxm, ngưoqrdquqni nàlbtry hẳizdln làlbtr mộtptyt vịtyaxrppqoqrdơhpbsng còtptyn rấsmozt trẻkjul.

Huyếztwit Phậruhlt ngẩwcvfn ngưoqrdquqni, ngẫxcdym nghĩliss hồzmadi lâshptu mớjgcni nóbtomi:

- Dùhhgplbtrng ta làlbtr mộtptyt tiểbsflu nha đqkdzdocxu thìxfyr Huyếztwit Phậruhlt nàlbtry cũxcdyng khôrppqng nuốhhgpt lờquqni.

izdlc nàlbtry trờquqni đqkdzãfdxmwcvfng tỏphtd, áwcvfnh nắitsqng ban mai rựhuulc rỡtcel len vàlbtro rừnpbjng, soi lêqiznn nhữrmdhng tửxfyr thi cứsmozng đqkdzquqn củtbvsa bọsmozn đqkdzqlquo sĩliss trêqiznn mặqarot đqkdzsmozt.

Triểbsfln Ngọsmozc Mai lúizdlc nàlbtry đqkdzang đqkdzăquqnm mắitsqt nhìxfyrn vàlbtro gưoqrdơhpbsng mặqarot đqkdzãfdxm trởfhrkqiznn hồzmadng hàlbtro củtbvsa Vâshptn Dậruhlt Long, môrppqi nàlbtrng hébqhc nởfhrk nụtyepoqrdquqni vôrppqhhgpng vui sưoqrdjgcnng.

oqrdquqni lãfdxmo nhâshptn vẻkjul mặqarot nghiêqiznm nghịtyax đqkdzsmozng xung quanh, mọsmozi áwcvfnh mắitsqt đqkdzbeocu quan hoàlbtri tậruhlp trung vàlbtro ngưoqrdquqni Vâshptn Dậruhlt Long, ngoàlbtri tiếztwing chim rílbtru rílbtrt mừnpbjng buổqlqui bìxfyrnh minh, khôrppqng cóbtom tiếztwing đqkdztptyng nàlbtro kháwcvfc.

Sắitsqc mặqarot Vâshptn Dậruhlt Long càlbtrng thêqiznm hồzmadng hàlbtro tưoqrdơhpbsi tắitsqn. Sau cùhhgpng chàlbtrng chầdocxm chậruhlm mởfhrk mắitsqt ra, áwcvfnh mắitsqt sáwcvfng ngờquqni québqhct nhìxfyrn quanh mộtptyt vòtptyng, môrppqi hébqhc nụtyepoqrdquqni kỳrmdh lạqlqu, cầdocxm lấsmozy thanh Trílbtrch Huyếztwit Kiếztwim bêqiznn cạqlqunh từnpbj từnpbj đqkdzsmozng lêqiznn, ngưoqrdjgcnc mắitsqt nhìxfyrn bầdocxu trờquqni xanh biếztwic, bỗjoxvng buôrppqng giọsmozng sắitsqc lạqlqunh:

- Bọsmozn chúizdlng đqkdzãfdxm khôrppqng dẹizdlp bỏphtd đqkdzưoqrdtbvsc Vâshptn Dậruhlt Long nàlbtry.

Bỗjoxvng xung quanh đqkdzbeocu cóbtom tiếztwing hôrppq vang.

- Khấsmozu thỉdotsnh Cung chủtbvs vạqlqun an.

shptn Dậruhlt Long ơhpbs hờquqn khoáwcvft tay:

- Miễkjuln lễkjul, cáwcvfc vịtyax đqkdzãfdxm phảocnji vấsmozt vảocnj quáwcvf.

Huyếztwit Phậruhlt toébqhct miệfdxmng cưoqrdquqni:

- Tiểbsflu cung chủtbvs, chúizdlng ta hãfdxmy tìxfyrm mộtptyt nơhpbsi kháwcvfc đqkdzbsfl nghỉdots ngơhpbsi nhébqhc.

shptn Dậruhlt Long lạqlqunh lùhhgpng québqhct mắitsqt nhìxfyrn nhữrmdhng tửxfyr thi dưoqrdjgcni đqkdzsmozt vàlbtrbtomi:

- Nghỉdots ngơhpbsi ngay tạqlqui đqkdzâshpty đqkdzưoqrdtbvsc rồzmadi. Nhữrmdhng tửxfyr thi nàlbtry cóbtom thểbsfllbtrm cho lòtptyng tin cứsmozu ngưoqrdquqni củtbvsa ta càlbtrng thêqiznm kiêqiznn đqkdztyaxnh.

Đbtomoạqlqun trậruhlm rãfdxmi tra kiếztwim vàlbtro vỏphtd. “Bằpozeng Thàlbtrnh Bạqlquch Phụtyepng” Triểbsfln Ngọsmozc Mai nhẹizdloqrdjgcnc đqkdzếztwin gầdocxn, vớjgcni vẻkjul quan tâshptm, khẽphtd hỏphtdi:

- Long đqkdzfdxm đqkdzãfdxm khỏphtdi hẳizdln rồzmadi chứsmoz?

shptn Dậruhlt Long cưoqrdquqni cảocnjm kílbtrch:

- Mai tỷtcel đqkdzãfdxm giàlbtrnh lạqlqui đqkdzưoqrdtbvsc Vâshptn Dậruhlt Long từnpbj tay thầdocxn chếztwit rồzmadi.

Triểbsfln Ngọsmozc Mai nhẹizdl lắitsqc đqkdzdocxu:

- Khôrppqng phảocnji Mai tỷtcel, màlbtrlbtr mộtptyt vịtyax tỷtcel tỷtcel kháwcvfc. Long đqkdzfdxmfdxmy xem chiếztwic lọsmoz ngọsmozc nàlbtry, cóbtom thểbsfl sẽphtd biếztwit ngưoqrdquqni đqkdzóbtomlbtr ai?

Đbtomoạqlqun đqkdzưoqrda chiếztwic lọsmoz ngọsmozc ra, Vâshptn Dậruhlt Long đqkdzóbtomn lấsmozy, trưoqrdjgcnc tiêqiznn chàlbtrng trôrppqng thấsmozy trêqiznn lọsmozbtom khắitsqc hai chữrmdh “Kim Thủtbvs”, liềbeocn ngạqlquc nhiêqiznn buộtptyt miệfdxmng:

- Kim Thủtbvs Ngọsmozc Nữrmdh? Lạqlqui làlbtrlbtrng ta ưoqrd?

Triểbsfln Ngọsmozc Mai ngớjgcn ngẩwcvfn nhìxfyrn Vâshptn Dậruhlt Long hồzmadi lâshptu, cóbtom vẻkjul ngưoqrdquqnng ngưoqrdtbvsng nóbtomi:

- Long đqkdzfdxmbtom quen biếztwit nàlbtrng ta ưoqrd?

shptn Dậruhlt Long khôrppqng đqkdzáwcvfp màlbtr lạqlqui hỏphtdi:

- Nàlbtrng ta khôrppqng đqkdzòtptyi hỏphtdi đqkdziềbeocu kiệfdxmn gìxfyr sao?

Triểbsfln Ngọsmozc Mai chợtbvst đqkdztptyng tâshptm, lắitsqc đqkdzdocxu:

- Khôrppqng, dưoqrdquqnng nhưoqrdlbtrng ta đqkdztyaxnh nóbtomi gìxfyr đqkdzóbtom nhưoqrdng khôrppqng sao mởfhrk miệfdxmng đqkdzưoqrdtbvsc, cóbtom lẽphtdxcdyng giốhhgpng nhưoqrd Mai tỷtcel, cũxcdyng làlbtr ngưoqrdquqni con gáwcvfi.

Bỗjoxvng Vâshptn Dậruhlt Long trốhhgp mắitsqt nhìxfyrn vàlbtro đqkdzáwcvfy lọsmoz, sửxfyrng sốhhgpt nóbtomi:

- Chi Vưoqrdơhpbsng Lộtpty? Mai tỷtcel đqkdzãfdxm cho Vâshptn Dậruhlt Long uốhhgpng hếztwit bao nhiêqiznu vậruhly?

Triểbsfln Ngọsmozc Mai lúizdlc nàlbtry nhưoqrd đqkdzãfdxm cởfhrki mởfhrk đqkdzưoqrdtbvsc đqkdziềbeocu chi trong lòtptyng, vẻkjul kỳrmdh lạqlqu trêqiznn mặqarot tiêqiznu tan, cưoqrdquqni thảocnjn nhiêqiznn nóbtomi:

- Hếztwit cảocnj lọsmoz. Mai tỷtcel tin làlbtr vịtyax tỷtcel tỷtcel đqkdzóbtom khôrppqng bao giờquqn tiếztwic đqkdzâshptu, nhưoqrdng cóbtom đqkdziềbeocu Long đqkdzfdxm đqkdznpbjng quêqiznn cáwcvfi mạqlqung củtbvsa mìxfyrnh làlbtr do nàlbtrng ta cứsmozu làlbtr đqkdzưoqrdtbvsc rồzmadi.

shptn Dậruhlt Long biếztwin sắitsqc mặqarot, buôrppqng giọsmozng nặqarong nềbeoc:

- Cuốhhgpi cùhhgpng Vâshptn Dậruhlt Long nàlbtry cũxcdyng phảocnji mắitsqc nợtbvslbtrng ta.

Đbtomoạqlqun trao trảocnj lọsmoz thuốhhgpc cho Triểbsfln Ngọsmozc Mai, nóbtomi tiếztwip:

- Mọsmozi ngưoqrdquqni hãfdxmy ởfhrk đqkdzâshpty nghỉdots ngơhpbsi, Vâshptn mỗjoxv đqkdzi xem xébqhct tìxfyrnh hìxfyrnh trưoqrdjgcnc.

Mọsmozi ngưoqrdquqni nghe vậruhly kinh hãfdxmi, đqkdzzmadng thanh nóbtomi:

- Xin cung chủtbvs cho đqkdzi cùhhgpng.

- Mộtptyt đqkdzêqiznm đqkdzi đqkdzưoqrdquqnng vấsmozt vảocnj, cáwcvfc vịtyaxqiznn nghỉdots ngơhpbsi mộtptyt lúizdlc đqkdzãfdxm.

Huyếztwit Phậruhlt cưoqrdquqni to:

- Chúizdlng thuộtptyc hạqlquxfyr sợtbvs Cung chủtbvs mệfdxmt nhọsmozc nêqiznn mớjgcni nghỉdots ngơhpbsi, giờquqn thìxfyr chúizdlng thuộtptyc hạqlqu xin chờquqn sựhuul sai khiếztwin củtbvsa cung chủtbvs.

shptn Dậruhlt Long ngẫxcdym nghĩliss mộtptyt hồzmadi, đqkdzoạqlqun trậruhlm giọsmozng nóbtomi:

- Chuyếztwin đqkdzi nàlbtry mụtyepc đqkdzílbtrch chủtbvs yếztwiu làlbtr cứsmozu ngưoqrdquqni, đqkdzzmadng thờquqni vìxfyr uy tílbtrn củtbvsa Kim Bílbtrch Cung ta, khôrppqng thểbsfl đqkdzbsfl cho ngưoqrdquqni củtbvsa Lãfdxmnh Vâshptn Quáwcvfn tiếztwit lộtpty, việfdxmc cứsmozu ngưoqrdquqni do Vâshptn mỗjoxv lo liệfdxmu. Tâshptm Trầdocxn dẫxcdyn ngưoqrdquqni canh giữrmdh mặqarot trưoqrdjgcnc, Huyếztwit Phậruhlt tiếztwin lêqiznn theo mặqarot phílbtra tráwcvfi. Khi nàlbtro Vâshptn mỗjoxv đqkdzitsqc thàlbtrnh thìxfyrfdxmy đqkdzoạqlqun hậruhlu, nhớjgcn kỹocnj, theo lệfdxmnh hàlbtrnh sựhuul.

Đbtomoạqlqun quay sang Triểbsfln Ngọsmozc Mai, nóbtomi tiếztwip:

- Mai tỷtcel, chúizdlng ta hãfdxmy lêqiznn núizdli theo đqkdzưoqrdquqnng khôrppqng.

Triểbsfln Ngọsmozc Mai chưoqrda kịtyaxp lêqiznn tiếztwing, Huyếztwit Phậruhlt đqkdzãfdxmoqrdjgcnp lờquqni:

- Cung chủtbvs, việfdxmc cứsmozu ngưoqrdquqni giao cho lãfdxmo trọsmozc nàlbtry đqkdzocnjm nhiệfdxmm đqkdzưoqrdtbvsc rồzmadi, Cung chủtbvs chỉdots huy đqkdzqlqui cụtyepc thìxfyr mớjgcni phâshptn táwcvfn đqkdzưoqrdtbvsc sứsmozc chúizdl ýnpbj củtbvsa kẻkjul đqkdztyaxch.

Huyếztwit Manh cũxcdyng liềbeocn táwcvfn đqkdzzmadng:

- Rấsmozt hữrmdhu lýnpbj.

shptn Dậruhlt Long lo ngạqlqui:

- Lãfdxmnh Vâshptn Quáwcvfn canh phòtptyng nghiêqiznm ngặqarot chẳizdlng kháwcvfc nàlbtro hang hùhhgpm, Huyếztwit Phậruhlt…

Huyếztwit Phậruhlt cưoqrdquqni to, ngắitsqt lờquqni:

- Nếztwiu Huyếztwit Phậruhlt màlbtr khôrppqng tròtptyn nhiệfdxmm vụtyep, xin chấsmozp nhậruhln…

shptn Dậruhlt Long biếztwin sắitsqc mặqarot, vộtptyi nóbtomi:

- Khỏphtdi nóbtom nhiềbeocu, lãfdxmo lêqiznn đqkdzưoqrdquqnng ngay đqkdzi.

Huyếztwit Phậruhlt đqkdzăquqnm mắitsqt nhìxfyrn Vâshptn Dậruhlt Long hồzmadi lâshptu, đqkdzoạqlqun cưoqrdquqni nóbtomi:

- Tiểbsflu cung chủtbvs khôrppqng nêqiznn vìxfyr thưoqrdơhpbsng tiếztwic thủtbvs hạqlqulbtrlbtrm rốhhgpi luậruhlt củtbvsa bổqlqun cung, nếztwiu lãfdxmo nôrppq thấsmozt tráwcvfch, xin cam lòtptyng nhậruhln chịtyaxu hìxfyrnh phạqlqut củtbvsa bổqlqun cung.

shptn Dậruhlt Long biếztwin sắitsqc liêqiznn hồzmadi, bỗjoxvng trầdocxm giọsmozng nóbtomi:

- Hãfdxmy thậruhln trọsmozng, tuỳrmdhhpbssmozng biếztwin, khôrppqng đqkdzưoqrdtbvsc hiếztwiu thắitsqng.

- Ha ha…Huyếztwit Phậruhlt xin tuâshptn lêqiznnh.

Đbtomoạqlqun chọsmozn hai thủtbvs hạqlqu, cưoqrdtceli chim bằpozeng bay đqkdzi trưoqrdjgcnc.

Sau đqkdzóbtom, Vâshptn Dậruhlt Long trầdocxm giọsmozng nóbtomi:

- Theo kếztwi hoạqlquch đqkdzãfdxm đqkdztyaxnh, lêqiznn đqkdzưoqrdquqnng.

Đbtomoạqlqun dẫxcdyn trưoqrdjgcnc bưoqrdjgcnc đqkdzi, mọsmozi ngưoqrdquqni lụtyepc tụtyepc theo sau.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.