Bạch Kiếm Linh Mã

Chương 19 : Nợ Máu Đền Bằng Máu, Thất Kiệt Tán Mạng

    trước sau   
Nhữfxsfng thấmgjly bójkcing chưatybatdlng chậqwsxp chùjsivng, kìdvbenh phong nhưatybdgfsi sơknusn đawpeugueo hảuguei, tấmgjlt đawpefxsfu tậqwsxp trung vàdgfso cámhbic nơknusi yếcrjpu huyệwqztt khắkeayp ngưatybdzvui Vâkeayn Dậqwsxt Long, uy thếcrjp thậqwsxt làdgfs khủcinong khiếcrjpp.

keayn Dậqwsxt Long nhếcrjpch môpldai cưatybdzvui, châkeayn trámhbii lùjsivi sau nửwqzta bưatybqtmdc, ngưatybdzvui bỗfxsfng xoay nhanh nhưatyb chong chójkcing, vung ra vôplda sốgjfjjkcing chưatybatdlng đawpeójkcin tiếcrjpp thếcrjppldang củcinoa Cửwqztu Nghi Thấmgjlt Kiệwqztt.

Thâkeayn thủcino nhanh nhẹhxafn tuyệwqztt luâkeayn củcinoa chàdgfsng đawpeãzgox khiếcrjpn Triểttlsn Ngọhkbec Mai cójkci phầpqlzn yêgjfjn tâkeaym vàdgfs đawpedgfsng thờdzvui cũvecang khiếcrjpn Cửwqztu Nghi Thấmgjlt Kiệwqztt rung đawpeugueng tinh thầpqlzn.

Cửwqztu Nghi lãzgoxo đawpevkwui bỗfxsfng cấmgjlt tiếcrjpng húqlrmdgfsi, bójkcing chưatybatdlng hưatybugueo đawpeuguet nhiêgjfjn biếcrjpn thàdgfsnh thựulchc chiêgjfju, mặdzvut lãzgoxo thoámhbing vẻhxafatybdzvui ámhbic hiểttlsm.

Tiếcrjpng húqlrmdgfsi nhưatyboyjen hiệwqztu củcinoa Thấmgjlt Kiệwqztt, lãzgoxo đawpevkwui vừtukea biếcrjpn thếcrjp, chưatybatdlng chiêgjfju củcinoa sámhbiu ngưatybdzvui kia cũvecang liềfxsfn từtukeatyb trởatdlgjfjn thựulchc, cùjsivng lúqlrmc ậqwsxp vàdgfso Vâkeayn Dậqwsxt Long.

Triểttlsn Ngọhkbec Mai thójkcit tim, nàdgfsng nhậqwsxn thấmgjly rấmgjlt rõwcyudgfsng Cửwqztu Nghi Thấmgjlt Kiệwqztt đawpeãzgox hạvkwu thủcino nhằidfbm nhưatybwtknc đawpeiểttlsm lúqlrmc nàdgfsy củcinoa Vâkeayn Dậqwsxt Long, đawpeójkcidgfs nộuguei thưatybơknusng củcinoa chàdgfsng.


“Ầqqqfm, ầpqlzm...” tiếcrjpng vang đawpeugueng liêgjfjn hồdgfsi, vòpkxkng vâkeayy bảuguey ngưatybdzvui bỗfxsfng túqlrma ra bốgjfjn phưatybơknusng, càdgfsnh khôpldamhbi úqlrma cũvecang tung bay mịcrjpt mùjsiv khắkeayp mấmgjly trưatybwtknng...

Cửwqztu Nghi Thấmgjlt Kiệwqztt thảuguey đawpefxsfu vùjsivng vẫknusy cámhbinh tay têgjfj dạvkwui, mắkeayt rựulchc hung quang chòpkxkng chọhkbec nhìdvben vàdgfso giữfxsfa trung tâkeaym, trong khi ấmgjly Triểttlsn Ngọhkbec Mai cũvecang lo lắkeayng căqqqfng mắkeayt nhìdvben.

dgfsnh lámhbi lầpqlzn lưatybwtknt rơknusi xuốgjfjng đawpemgjlt trong bầpqlzu khôpldang khíoyjeqqqfng thẳqwsxng đawpeếcrjpn ngộuguet ngạvkwut, cảuguenh vậqwsxt rõwcyu dầpqlzn vàdgfs sắkeayc mặdzvut Thấmgjlt Kiệwqztt mỗfxsfi lúqlrmc càdgfsng thêgjfjm támhbii nhợwtknt, trong khi Triểttlsn Ngọhkbec Mai vẻhxaf mặdzvut mỗfxsfi lúqlrmc càdgfsng tưatybơknusi hơknusn.

keayn Dậqwsxt Long vẫknusn bìdvbenh yêgjfjn, đawperdrtng tạvkwui chỗfxsf, sámhbit khíoyje trêgjfjn mặdzvut vàdgfs ámhbinh mắkeayt tàdgfsn bạvkwuo dưatybdzvung nhưatybdgfsng mãzgoxnh liệwqztt hơknusn, mặdzvuc dùjsiv sắkeayc mặdzvut chàdgfsng lúqlrmc nàdgfsy càdgfsng trắkeayng bệwqztt hơknusn.

Cửwqztu Nghi Thấmgjlt Kiệwqztt cốgjfj đawpecrjpnh thầpqlzn, cưatybdzvui khan hai tiếcrjpng, lạvkwunh lùjsivng nójkcii:

- Lãzgoxo phu thậqwsxt khôpldang ngờdzvu ngưatybơknusi hãzgoxy còpkxkn đawperdrtng đawpeưatybwtknc.

Trong khi nójkcii lãzgoxo đawpeãzgox dồdgfsn đawpepqlzy côpldang lựulchc vàdgfso hai tay.

keayn Dậqwsxt Long nhếcrjpch môpldai cưatybdzvui:

- Ýsicm nghĩilicdgfs chiếcrjpn lưatybwtknc củcinoa tôpldan giámhbi đawpefxsfu khôpldang chúqlrmt tiếcrjpn bộugue, còpkxkn nhớqtmd chăqqqfng? Mưatybdzvui mấmgjly năqqqfm trưatybqtmdc, cámhbic vịcrjp chíoyjenh làdgfs đawpeãzgox đawpekeayc ýzqmw bằidfbng chiếcrjpn lưatybwtknc nàdgfsy tạvkwui dưatybqtmdi Chíoyjenh Nghĩilica Nhai, đawpeúqlrmng khôpldang nàdgfso?

Cửwqztu Nghi lãzgoxo đawpevkwui cưatybdzvui khảuguey:

- Chiếcrjpn lưatybwtknc tuy xưatyba, nhưatybng theo lãzgoxo phu thìdvbe ámhbip dụdwhhng trong lúqlrmc nàdgfsy làdgfs rấmgjlt thíoyjech hợwtknp, đawpeúqlrmng khôpldang vậqwsxy? Hãzgoxy tiếcrjpp chiêgjfju.

Đjpogoạvkwun tung mìdvbenh lao bổknqv tớqtmdi, cũvecang nhưatyb lầpqlzn trưatybqtmdc, bảuguey ngưatybdzvui xuấmgjlt thủcinojsivng mộuguet lúqlrmc, khámhbic chăqqqfng làdgfs lầpqlzn nàdgfsy họhkbe đawpefxsfu khôpldang sửwqzt dụdwhhng hưatyb chiêgjfju, thảuguey đawpefxsfu thẳqwsxng thừtukeng tấmgjln côpldang.

keayn Dậqwsxt Long buôpldang tiếcrjpng hừtukevecai, lạvkwui xoay ngưatybdzvui mộuguet vòpkxkng đawpeójkcin tiếcrjpp thếcrjppldang củcinoa bảuguey ngưatybdzvui, càdgfsnh lámhbimhbit bụdwhhi lạvkwui tung bay mịcrjpt mùjsiv, bỗfxsfng nghe lãzgoxo đawpevkwui quámhbit vang:


- Xôpldang vàdgfso tiếcrjpp!

jkcing ngưatybdzvui tảuguen ra lậqwsxp tứrdrtc lạvkwui xúqlrmm lạvkwui, nhữfxsfng chưatybatdlng lựulchc hung mãzgoxnh nhưatyb thámhbic lũvecajsivng ậqwsxp tớqtmdi Vâkeayn Dậqwsxt Long.

Thờdzvui gian lui vàdgfs lạvkwui tấmgjln côpldang tớqtmdi chỉkeay trong khoảuguenh khắkeayc, hiểttlsn nhiêgjfjn họhkbe đawpeãzgox phámhbit hiệwqztn thếcrjp chưatybatdlng thứrdrt nhìdvbe củcinoa Vâkeayn Dậqwsxt Long khôpldang còpkxkn mạvkwunh nhưatyb lầpqlzn đawpepqlzu nữfxsfa.

keayn Dậqwsxt Long mặdzvut bừtukeng sámhbit cơknus ghêgjfj rợwtknn, chưatybatdlng tâkeaym chàdgfsng biếcrjpn thàdgfsnh màdgfsu đawpeifbq, nhưatybng khi tung ra lạvkwui tiêgjfju tan theo ýzqmw nghĩilic xoay chuyểttlsn trong lòpkxkng.

Tiếcrjpng “ầpqlzm ầpqlzm” lạvkwui vang lêgjfjn liêgjfjn hồdgfsi, càdgfsnh lámhbidgfsng tung bay nhiềfxsfu hơknusn, trong khoảuguenh khắkeayc Triểttlsn Ngọhkbec Mai đawpeãzgox trôpldang thấmgjly Vâkeayn Dậqwsxt Long chao ngưatybdzvui đawpei mộuguet cámhbii.

Triểttlsn Ngọhkbec Mai kinh hãzgoxi, buộuguet miệwqztng la to:

- Vâkeayn đawpewqzt, hãzgoxy sửwqzt dụdwhhng Viêgjfjm Dưatybơknusng Thấmgjlt Huyễfxsfn...

Cửwqztu Nghi Thấmgjlt Kiệwqztt nghe nójkcii liềfxsfn kinh hoàdgfsng támhbii mặdzvut, khôpldang chờdzvu Triểttlsn Ngọhkbec Mai dứrdrtt lờdzvui đawpeãzgoxjsivng buôpldang tiếcrjpng quámhbit vang, lao vàdgfso vung chưatybatdlng tớqtmdi tấmgjlp tấmgjln côpldang, hiểttlsn nhiêgjfjn đawpecrjpnh khôpldang cho Vâkeayn Dậqwsxt Long cójkciknus hộuguei hoàdgfsn thủcino.

Triểttlsn Ngọhkbec Mai mặdzvut hoa đawpeknusm ưatybqtmdt mồdgfspldai, bấmgjlt giámhbic cấmgjlt bưatybqtmdc tiếcrjpn đawpeếcrjpn gầpqlzn trậqwsxn đawpemgjlu.

dgfsng khôpldang trôpldang thấmgjly rõwcyudvbenh hìdvbenh Vâkeayn Dậqwsxt Long trong vòpkxkng vâkeayy, nhưatybng nhưatyb vậqwsxy càdgfsng khiếcrjpn nàdgfsng lo lắkeayng hơknusn.

Bỗfxsfng nghe mộuguet ngưatybdzvui trong sốgjfj Thấmgjlt Kiệwqztt cưatybdzvui khoámhbii chíoyje:

- Ha ha... Vâkeayn Dậqwsxt Long, xem ngưatybơknusi còpkxkn chịcrjpu đawpeulchng đawpeưatybwtknc bao nhiêgjfju lầpqlzn nữfxsfa?

Triểttlsn Ngọhkbec Mai thójkcit ngưatybdzvui, bỗfxsfng nghe “soạvkwut” mộuguet tiếcrjpng, liềfxsfn theo đawpeójkcidgfs tiếcrjpng cưatybdzvui rềfxsfn rĩilic đawpepqlzy đawpekeayc ýzqmw Thấmgjlt Kiệwqztt, tuy khôpldang nhìdvben thấmgjly, song nàdgfsng cũvecang biếcrjpt làdgfskeayn Dậqwsxt Long lạvkwui thọhkbe thưatybơknusng nữfxsfa rồdgfsi.


Lạvkwui nghe tiếcrjpng Thấmgjlt Kiệwqztt lãzgoxo đawpevkwui cưatybdzvui nójkcii:

- Vâkeayn tiểttlsu nhi, ngưatybơknusi đawpeãzgox bộuguec lộuguedgfsi nghệwqzt quámhbi sớqtmdm, sớqtmdm đawpettlspldam nay tấmgjlt cảugue đawpedgfsng đawpevkwuo đawpefxsfu cảuguem thấmgjly bấmgjlt an, do đawpeójkci mớqtmdi cójkci ngàdgfsy hôpldam nay.

Triểttlsn Ngọhkbec Mai chữfxsfng bưatybqtmdc, đawpeôpldai tay ngọhkbec đawpeãzgox dồdgfsn đawpepqlzy côpldang lựulchc, lòpkxkng nhưatyb đawpeãzgox quyếcrjpt, mắkeayt u oámhbin nhìdvben vàdgfso trậqwsxn đawpemgjlu lẩbndpm bẩbndpm mộuguet mìdvbenh:

- Vâkeayn đawpewqzt, nếcrjpu Mai tỷwfbydgfs ra tay hẳqwsxn làdgfskeayn đawpewqzt sẽcino hậqwsxn Mai tỷwfby suốgjfjt đawpedzvui, nhưatybng tìdvbenh thếcrjp bắkeayt buộuguec, chẳqwsxng còpkxkn cámhbich nàdgfso khámhbic hơknusn, chỉkeaydvbekeayn đawpewqztdgfs thôpldai.

Đjpogoạvkwun chầpqlzm chậqwsxm đawpeưatyba tay lêgjfjn. Ngay khi ấmgjly bỗfxsfng Vâkeayn Dậqwsxt Long cấmgjlt tiếcrjpng nójkcii:

- Bảuguey vịcrjp đawpekeayc ýzqmw quámhbi sớqtmdm, Vâkeayn mỗfxsf chưatyba ngãzgox xuốgjfjng màdgfs!

Thấmgjlt Kiệwqztt cùjsivng cưatybdzvui vang, lãzgoxo đawpevkwui nójkcii:

- Khôpldang sai, ngưatybơknusi quảuguedgfs chưatyba ngãzgox xuốgjfjng, nhưatybng... ha ha... chúqlrmng ta đawpefxsfu biếcrjpt rấmgjlt rõwcyu, ngưatybơknusi còpkxkn chịcrjpu đawpeulchng đawpeưatybwtknc mấmgjly chiêgjfju nữfxsfa?

Triểttlsn Ngọhkbec Mai mắkeayt rựulchc sámhbit cơknus, quámhbit to:

- Cámhbic ngưatybơknusi phảuguei chếcrjpt!

Đjpogdgfsng thờdzvui đawpeãzgox tung mìdvbenh lao vàdgfso trậqwsxn chiếcrjpn.

Ngay khi Triểttlsn Ngọhkbec Mai vừtukea tung mìdvbenh vàdgfso bỗfxsfng nghe Thấmgjlt Kiệwqztt cùjsivng kinh hoàdgfsng héttlst lêgjfjn:

- Ôulch! Tríoyjech Huyếcrjpt... Kiếcrjpm!


Liềfxsfn theo đawpeójkcijkcing ngưatybdzvui nhấmgjlp nhoámhbing, mámhbiu tưatybơknusi phun ra tung tójkcie, trong tiếcrjpng lịcrjpch phịcrjpch củcinoa vậqwsxt nặdzvung rơknusi pha lẫknusn vớqtmdi tiếcrjpng rêgjfjn rĩilic đawpeau đawpeqtmdn, Triểttlsn Ngọhkbec Mai hạvkwu ngưatybdzvui xuốgjfjng trong vòpkxkng chiếcrjpn trốgjfjng trảuguei.

Chỉkeay trong khoảuguenh khắkeayc tấmgjlt cảugue đawpefxsfu đawpeknqvi khámhbic, cuộuguec chiếcrjpn đawpeãzgox kếcrjpt thúqlrmc ngay sau khi Tríoyjech Huyếcrjpt Kiếcrjpm ra khỏifbqi vỏifbq, tốgjfjc đawpeugue tuốgjfjt kiếcrjpm nhanh đawpeếcrjpn mứrdrtc Triểttlsn Ngọhkbec Mai khôpldang sao trôpldang rõwcyu đawpeưatybwtknc.

Nhanh chójkcing đawpeugueo mắkeayt tìdvbem hiểttlsu, nàdgfsng lậqwsxp tứrdrtc nghe lòpkxkng trĩilicu xuốgjfjng, nhưatybng thấmgjly sắkeayc mặdzvut Vâkeayn Dậqwsxt Long trắkeayng bệwqztch nhưatybmhbic chếcrjpt, khójkcie môpldai treo mộuguet nụdwhhatybdzvui cựulchc kỳkduldgfsn bạvkwuo.

mhbinh tay ámhbio phảuguei rámhbich toámhbit tung bay theo giójkci, mũvecai kiếcrjpm Tríoyjech Huyếcrjpt Kiếcrjpm đawpeang trỏifbqdgfso yếcrjpt hầpqlzu củcinoa Thấmgjlt Kiệwqztt lãzgoxo đawpevkwui mặdzvut màdgfsy kinh hoàdgfsng thấmgjlt sắkeayc.

keayn Dậqwsxt Long buôpldang giọhkbeng sắkeayc lạvkwunh:

- Hắkeayc hắkeayc, Đjpogvkwui Hiệwqztp Khámhbich hãzgoxy ngoảuguenh lạvkwui màdgfs nhìdvben cảuguenh tưatybwtknng quằidfbn quạvkwui củcinoa cámhbic vịcrjp huynh đawpewqzt đawpeãzgoxdgfsn phếcrjp kia màdgfs suy ngẫknusm lạvkwui hàdgfsnh vi củcinoa mìdvbenh trong quámhbi khứrdrt.

Triểttlsn Ngọhkbec Mai nghe nójkcii bấmgjlt giámhbic quéttlst mắkeayt nhìdvben, nhưatybng chỉkeay trôpldang thấmgjly hai ngưatybdzvui khôpldang đawpecino can đawpeuguem xem tiếcrjpp nữfxsfa.

Châkeayn tay đawperdrtt lìdvbea rơknusi vãzgoxi lung tung trêgjfjn đawpemgjly, nhữfxsfng gưatybơknusng mặdzvut méttlso, xệwqztch đawpei bởatdli quámhbi kinh hoàdgfsng khôpldang ngớqtmdt co giậqwsxt, mặdzvut trợwtknn trừtukeng nhìdvben vàdgfso nơknusi vếcrjpt thưatybơknusng mámhbiu tuôpldan xốgjfji xảugue, biếcrjpt rõwcyudgfsmhbiu sẽcino chảuguey hếcrjpt nhưatybng khôpldang sao ngăqqqfn lạvkwui đawpeưatybwtknc.

Thấmgjlt Kiệwqztt lãzgoxo đawpevkwui vụdwhht lùjsivi lạvkwui mộuguet bưatybqtmdc, gằidfbn giọhkbeng nójkcii:

- Bâkeayy giờdzvudgfsqlrmc đawpekeayc ýzqmw củcinoa ngưatybơknusi rồdgfsi đawpeójkci, hạvkwu thủcino đawpei!

keayn Dậqwsxt Long lắkeayc đawpepqlzu:

- Vìdvbemhbio phụdwhhc, Vâkeayn mỗfxsf đawpeãzgox cốgjfj chịcrjpu đawpeulchng ngójkcit mưatybdzvui mấmgjly năqqqfm rồdgfsi, đawpetukeng hòpkxkng khíoyjech Vâkeayn mỗfxsf. Trong mưatybdzvui mấmgjly năqqqfm qua, Vâkeayn mỗfxsf chẳqwsxng lúqlrmc nàdgfso làdgfs khôpldang lo sắkeayp đawpedzvut đawpeưatybdzvung đawpei cho cámhbic ngưatybơknusi, giờdzvu thìdvbekeayn mỗfxsf đawpeãzgoxjkci thểttls thựulchc hàdgfsnh đawpeưatybwtknc rồdgfsi.

Thấmgjlt Kiệwqztt lãzgoxo đawpevkwui támhbii mặdzvut gắkeayt giọhkbeng nójkcii:


- Ngưatybơknusi quảuguedgfs mộuguet têgjfjn súqlrmc sanh tàdgfsn bạvkwuo nhấmgjlt trêgjfjn cõwcyui đawpedzvui nàdgfsy.

keayn Dậqwsxt Long thảuguen nhiêgjfjn cưatybdzvui:

- Cứrdrt mắkeayng chửwqzti đawpei! Đjpogvkwui Hiệwqztp Khámhbich, Vâkeayn mỗfxsf mong làdgfsmhbit nữfxsfa đawpeâkeayy khi nằidfbm xuốgjfjng lãzgoxo hãzgoxy nghiềfxsfn ngẫknusm lạvkwui kiệwqztt támhbic củcinoa mìdvbenh khi xưatyba, bởatdli lãzgoxo cũvecang nhưatybmhbic vịcrjp huynh đawpewqzt kia, võwcyupldang đawpeãzgox bịcrjpkeayn mỗfxsf phếcrjp bỏifbq rồdgfsi, đawpetukeng hòpkxkng ngăqqqfn đawpeưatybwtknc mámhbiu chảuguey nữfxsfa, hãzgoxy nhớqtmd lấmgjly!

Bỗfxsfng ámhbinh mắkeayt lójkcie lêgjfjn sắkeayc lạvkwunh, trầpqlzm giọhkbeng nójkcii tiếcrjpp:

- Vâkeayn mỗfxsf muốgjfjn cámhbic ngưatybdzvui chíoyjenh mắkeayt nhìdvben giòpkxkng mámhbiu tộuguei ámhbic củcinoa mìdvbenh từtukeng giọhkbet chảuguey sạvkwuch...

Tríoyjech Huyếcrjpt Kiếcrjpm bỗfxsfng loámhbing lêgjfjn, trong tiếcrjpng rêgjfjn rĩilic đawpeau đawpeqtmdn, Thấmgjlt Kiệwqztt lãzgoxo đawpevkwui ngãzgox xuốgjfjng đawpemgjlt, tứrdrt chi rơknusi cạvkwunh bêgjfjn, mámhbiu phúqlrmn ra xốgjfji xảugue từtuke bốgjfjn nơknusi vếcrjpt thưatybơknusng.

keayn Dậqwsxt Long thoámhbii lui vàdgfsi bưatybqtmdc, dựulcha ngưatybdzvui vàdgfso thâkeayn mộuguet ngọhkben câkeayy, ámhbinh mắkeayt lạvkwunh lùjsivng quéttlst nhìdvben bảuguey gưatybơknusng mặdzvut ghêgjfj rợwtknn kia, đawpeoạvkwun chầpqlzm chậqwsxm ngưatybqtmdc lêgjfjn nhìdvben vềfxsfwcyui xa xăqqqfm, nhưatyb hồdgfsi ứrdrtc chi đawpeójkci!

Tiếcrjpng rêgjfjn rĩilic thảuguem thiếcrjpt vàdgfs tuyệwqztt vọhkbeng từtuke miệwqztng Cửwqztu Nghi Thấmgjlt Kiệwqztt phámhbit ra từtukeng hồdgfsi, mặdzvuc dùjsivdvbenh nhậqwsxt họhkbe đawpefxsfu tựulch phụdwhhdgfs nhữfxsfng hàdgfso khámhbich võwcyupldang tuyệwqztt thếcrjp, nhưatybng giờdzvu đawpeâkeayy mắkeayt nhìdvben mámhbiu mìdvbenh chảuguey dầpqlzn ra ngoàdgfsi cơknus thểttlsdgfs theo đawpeójkci mạvkwung sốgjfjng rúqlrmt ngắkeayn dầpqlzn, hàdgfso tìdvbenh củcinoa họhkbe hoàdgfsn toàdgfsn biếcrjpn mấmgjlt. Thậqwsxt vậqwsxy, tựulch cổknqv chíoyje kim, mấmgjly ai cójkci thểttls ung dung trưatybqtmdc cámhbii chếcrjpt?

Triểttlsn Ngọhkbec Mai quéttlst mắkeayt nhìdvben quanh thậqwsxt nhanh, lòpkxkng nàdgfsng đawpeãzgox quyếcrjpt đawpecrjpnh mộuguet đawpeiềfxsfu khôpldang dámhbim nójkcii, nàdgfsng nhẹhxaf nhàdgfsng tiếcrjpn tớqtmdi vàdgfsi bưatybqtmdc, rụdwhht rèfrse nhìdvben Vâkeayn Dậqwsxt Long nójkcii:

- Vâkeayn đawpewqzt...

keayn Dậqwsxt Long thu ámhbinh mắkeayt vềfxsf, nhìdvben vàdgfso mặdzvut Triểttlsn Ngọhkbec Mai nójkcii:

- Gìdvbe thếcrjp Mai tỷwfby?

Triểttlsn Ngọhkbec Mai vộuguei lảugueng trámhbinh ámhbinh mắkeayt nhưatyb xuyêgjfjn thấmgjlu tâkeaym can củcinoa chàdgfsng, ấmgjlp úqlrmng nójkcii:

- Vâkeayn đawpewqzt, họhkbe...

keayn Dậqwsxt Long cưatybdzvui nãzgoxo nùjsivng, giọhkbeng bìdvbenh thảuguen lạvkwu thưatybdzvung ngắkeayt lờdzvui:

- Mai tỷwfbyjkci thểttlsdgfsm nhưatyb vậqwsxy, Dậqwsxt Long khôpldang ngăqqqfn cảuguen đawpeâkeayu!

Triểttlsn Ngọhkbec Mai thoámhbing biếcrjpn sắkeayc, giọhkbeng bấmgjlt an:

- Vâkeayn đawpewqzt... Vìdvbe sao khôpldang làdgfsm nhưatyb vậqwsxy?

keayn Dậqwsxt Long nhếcrjpch môpldai cưatybdzvui tàdgfsn bạvkwuo:

- Vìdvbe nhữfxsfng tiếcrjpng rêgjfjn kia cójkci thểttls gợwtkni cho Dậqwsxt Long nhớqtmd lạvkwui rấmgjlt nhiềfxsfu việwqztc trong dĩiliczgoxng, mámhbiu dưatybqtmdi Chíoyjenh Nghĩilica Nhai, lãzgoxo hòpkxka thưatybwtknng trêgjfjn Chíoyjenh Nghĩilica Nhai, ngưatybdzvui đawpeãzgoxjsivng sinh mạvkwung mìdvbenh đawpeknqvi lấmgjly sinh mạvkwung cho Dậqwsxt Long, tiếcrjpng nójkcii thêgjfjatybơknusng củcinoa từtuke mẫknusu, tiếcrjpng théttlst thảuguem thiếcrjpt củcinoa nghiêgjfjm phụdwhh trưatybqtmdc lúqlrmc chếcrjpt. Họhkbe... đawpefxsfu chờdzvu đawpewtkni ngàdgfsy hôpldam nay, giờdzvu đawpeâkeayy đawpeãzgox đawpeếcrjpn lúqlrmc gặdzvut hámhbii. Cójkci lẽcino Mai tỷwfby rấmgjlt lấmgjly làdgfsm thắkeayc mắkeayc, Dậqwsxt Long trong mưatybdzvui mấmgjly năqqqfm qua ngoàdgfsi việwqztc luyệwqztn côpldang còpkxkn làdgfsm gìdvbe nữfxsfa? Tin làdgfs Mai tỷwfby khôpldang thểttlsdgfso suy đawpemhbin ra đawpeưatybwtknc, trong suốgjfjt mưatybdzvui mấmgjly năqqqfm qua Dậqwsxt Long đawpeãzgox luôpldan toan tíoyjenh phảuguei bằidfbng cámhbich nàdgfso đawpettls cho họhkbe rửwqzta sạvkwuch tộuguei ámhbic củcinoa mìdvbenh trưatybqtmdc khi chếcrjpt.

Triểttlsn Ngọhkbec Mai vẻhxaf ámhbiy námhbiy nhìdvben Vâkeayn Dậqwsxt Long, đawpeoạvkwun cúqlrmi thấmgjlp đawpepqlzu líoyje nhíoyjejkcii:

- Mai tỷwfby... lẽcino ra khôpldang nêgjfjn nójkcii vậqwsxy!

keayn Dậqwsxt Long bìdvbenh thảuguen lắkeayc đawpepqlzu:

- Mai tỷwfbydgfs mộuguet ngưatybdzvui con gámhbii trong trắkeayng.

Bỗfxsfng Thấmgjlt Kiệwqztt lãzgoxo đawpevkwui gàdgfso to:

- Vâkeayn... Dậqwsxt Long, giếcrjpt ngưatybdzvui... thìdvbe thưatybdzvung mạvkwung, ngưatybơknusi... muốgjfjn bọhkben lãzgoxo phu... bồdgfsi hoàdgfsn thêgjfjm bao nhiêgjfju nữfxsfa?

keayn Dậqwsxt Long lạvkwui hưatybqtmdng mắkeayt vềfxsfwcyui xa xăqqqfm, lạvkwunh lùjsivng nójkcii:

- Đjpogójkcidgfs lợwtkni tứrdrtc!

- Vâkeayn Dậqwsxt Long... Tạvkwui sao ngưatybơknusi khôpldang... nhìdvben lãzgoxo phu? Hay... ngưatybơknusi khôpldang đawpecino can đawpeuguem đawpettls... nhìdvben thảuguem cảuguenh do ngưatybơknusi đawpeãzgoxkeayy ra?

keayn Dậqwsxt Long ngoảuguenh qua, mắkeayt ngậqwsxp đawpepqlzy sámhbit cơknus, nhưatybng ámhbinh mắkeayt chàdgfsng chạvkwum vàdgfso gưatybơknusng mặdzvut giàdgfs nua chẳqwsxng chúqlrmt oámhbin hậqwsxn kia, nụdwhhatybdzvui lạvkwunh lùjsivng vàdgfsdgfsn bạvkwuo trêgjfjn môpldai bỗfxsfng dưatybng tan biếcrjpn, mặdzvut chàdgfsng khíoyjech đawpeugueng co giậqwsxt mộuguet hồdgfsi, đawpeoạvkwun lạvkwunh lùjsivng nójkcii:

- Tôpldan giámhbivecang làdgfs ngưatybdzvui lăqqqfn lộuguen trong võwcyukeaym, lẽcino ra phảuguei cójkcidgfso khíoyje củcinoa ngưatybdzvui võwcyukeaym, kiêgjfjn cưatybdzvung đawpeếcrjpn cùjsivng.

zgoxo đawpevkwui chằidfbm chặdzvup nhìdvben Vâkeayn Dậqwsxt Long hồdgfsi lâkeayu, bỗfxsfng cưatybdzvui vang:

- Ha ha... Vâkeayn Dậqwsxt Long, ngưatybơknusi chưatyba đawpecino cứrdrtng rắkeayn, đawpeúqlrmng ra ngưatybơknusi nêgjfjn tựulch khuyêgjfjn mìdvbenh hãzgoxy can đawpeuguem đawpeếcrjpn cùjsivng mớqtmdi phảuguei.

keayn Dậqwsxt Long thoámhbing ngớqtmd ngưatybdzvui, cưatybdzvui khảuguey nójkcii:

- Vâkeayn mỗfxsf khôpldang đawpeugueng lòpkxkng thưatybơknusng hạvkwui đawpeâkeayu.

zgoxo đawpevkwui trầpqlzm giọhkbeng:

- Nhưatybng vẻhxafdgfsn bạvkwuo trong mắkeayt ngưatybơknusi đawpeãzgox biếcrjpn mấmgjlt.

keayn Dậqwsxt Long thảuguen nhiêgjfjn:

- Đjpogiềfxsfu ấmgjly chẳqwsxng liêgjfjn quan gìdvbe đawpeếcrjpn vậqwsxn mệwqztnh tôpldan giámhbi cảugue!

zgoxo đawpevkwui tứrdrtc giậqwsxn:

- Nhưatybng nhưatyb vậqwsxy đawpeãzgox khiếcrjpn lãzgoxo phu cảuguem thấmgjly chưatyba trảugue hếcrjpt nợwtkn cho Vâkeayn gia ngưatybơknusi.

keayn Dậqwsxt Long vàdgfs Triểttlsn Ngọhkbec Mai đawpefxsfu sửwqztng sốgjfjt, khôpldang ngờdzvu Thấmgjlt Kiệwqztt lãzgoxo đawpevkwui lạvkwui nójkcii nhưatyb vậqwsxy, hai ngưatybdzvui bấmgjlt giámhbic cùjsivng đawpeưatyba mắkeayt nhìdvben vàdgfso mắkeayt lãzgoxo ta, nhưatybng thấmgjly đawpeôpldai mắkeayt đawpedzvu đawpeknusn củcinoa lãzgoxo thoámhbing vẻhxaf hốgjfji hậqwsxn.

keayn Dậqwsxt Long mặdzvut lạvkwui thoámhbing co giậqwsxt, híoyjet sâkeayu mộuguet hơknusi dằidfbn néttlsn niềfxsfm khíoyjech đawpeugueng trong lòpkxkng, lạvkwunh lùjsivng nójkcii:

- Tôpldan giámhbi giờdzvu mớqtmdi biếcrjpt mắkeayc nợwtknkeayn gia quámhbi nhiềfxsfu, khôpldang cảuguem thấmgjly quámhbi muộuguen màdgfsng ưatyb?

Thấmgjlt Kiệwqztt lãzgoxo đawpevkwui gắkeayng giọhkbeng:

- Bậqwsxc đawpevkwui trưatybwtknng phu dámhbim làdgfsm dámhbim chịcrjpu, khi xưatyba bảuguey huynh đawpewqztzgoxo phu đawpeãzgoxkeayy ra việwqztc ấmgjly, dĩilic nhiêgjfjn bâkeayy giờdzvu phảuguei đawpefxsfn trảugue.

Triểttlsn Ngọhkbec Mai bỗfxsfng nójkcii:

- Lẽcino ra cámhbic vịcrjp phảuguei nghĩilic đawpeếcrjpn đawpeiềfxsfu ấmgjly ngay khi hàdgfsnh đawpeugueng chứrdrt?

- Ha ha... cuộuguec sốgjfjng trêgjfjn chốgjfjn giang hồdgfs khôpldang dễfxsfdgfsng đawpei qua nhưatybpldaatybơknusng đawpeãzgox nghĩilic đawpeâkeayu, lúqlrmc côpldaatybơknusng làdgfsm chủcino vậqwsxn mệwqztnh củcinoa kẻhxaf khámhbic, khôpldang bao giờdzvupldaatybơknusng nghĩilic đawpeếcrjpn hậqwsxu quảugue, nhưatybng khi côpldaatybơknusng bịcrjp kẻhxaf khámhbic làdgfsm chủcino vậqwsxn mệwqztnh, lúqlrmc ấmgjly côpldaatybơknusng mớqtmdi ngoảuguenh nhìdvben vàdgfso quámhbi khứrdrt. Do đawpeójkci, cuộuguec đawpedzvui cójkci vay phảuguei cójkci trảugue, mặdzvuc dùjsiv bảuguey huynh đawpewqztzgoxo phu khôpldang phảuguei làdgfs chủcino hung, thậqwsxm chíoyje...

Thấmgjlt Kiệwqztt lãzgoxo đawpevkwui bỗfxsfng ngưatybng lờdzvui, bỏifbq dởatdlkeayu nójkcii.

keayn Dậqwsxt Long mắkeayt bỗfxsfng lójkcie sámhbing, gằidfbn giọhkbeng nójkcii:

- Vậqwsxy làdgfspldan giámhbi đawpeãzgox phụdwhhng mệwqztnh ngưatybdzvui khámhbic phảuguei khôpldang?

Thấmgjlt Kiệwqztt lãzgoxo đawpevkwui lạvkwui đawpeưatyba mắkeayt nhìdvben vếcrjpt thưatybơknusng nơknusi hai cámhbinh tay khôpldang ngớqtmdt tuôpldan ra, cưatybdzvui đawpeau xójkcit:

- Đjpogúqlrmng vậqwsxy, hẳqwsxn làdgfs ngưatybơknusi rấmgjlt nójkcing lòpkxkng muốgjfjn biếcrjpt ngưatybdzvui đawpeójkcidgfs ai.

- Khôpldang sai, nếcrjpu nhưatybpldan giámhbi chịcrjpu nójkcii ra!

Thấmgjlt Kiệwqztt quéttlst mắkeayt nhìdvben sámhbiu huynh đawpewqzt đawpeang hấmgjlp hốgjfji đawpeoạvkwun nójkcii:

- Ngưatybơknusi nêgjfjn đawpeưatyba ra nhữfxsfng đawpeiềfxsfu kiệwqztn cójkci lợwtkni đawpettls gạvkwu gẫknusm lãzgoxo phu mớqtmdi phảuguei chứrdrt?

keayn Dậqwsxt Long lạvkwunh lùjsivng lắkeayc đawpepqlzu:

- Vâkeayn mỗfxsf khôpldang bao giờdzvujkcii dốgjfji, sốgjfj mệwqztnh củcinoa bảuguey vịcrjp khôpldang ai cójkci khảugueqqqfng vãzgoxn hồdgfsi đawpeưatybwtknc nữfxsfa.

Thấmgjlt Kiệwqztt lãzgoxo đawpevkwui chằidfbm chặdzvup nhìdvben Vâkeayn Dậqwsxt Long, vẻhxaf tứrdrtc giậqwsxn tan biếcrjpn dầpqlzn, cốgjfj nhưatybqtmdng mắkeayt lêgjfjn giọhkbeng cảuguem thámhbin nójkcii:

- Vâkeayn Dậqwsxt Long, ngưatybơknusi chẳqwsxng phảuguei làdgfs kẻhxaf khôpldang cójkcidvbenh ngưatybdzvui, khôpldang cójkci đawpevkwuo nghĩilica nhưatyb lờdzvui đawpedgfsn đawpevkwui trong giớqtmdi võwcyukeaym, đawpeàdgfsnh rằidfbng huynh đawpewqztzgoxo phu khi xưatyba đawpeãzgoxdvbe lợwtkni màdgfs bịcrjp ngưatybdzvui lợwtkni dụdwhhng, nhưatybng cũvecang làdgfs do tựulch nguyệwqztn. Giớqtmdi giang hồdgfs trọhkbeng nhấmgjlt làdgfsoyjen nghĩilica, nêgjfjn lãzgoxo phu khôpldang thểttlsdgfso cho ngưatybơknusi biếcrjpt kẻhxaf đawpeójkcidgfs ai, thìdvbe huynh đawpewqztzgoxo phu cũvecang trảugue hếcrjpt nợwtkn cho ngưatybơknusi rồdgfsi.

Đjpogoạvkwun ngoảuguenh lạvkwui nhìdvben sámhbiu huynh đawpewqztqlrmc nàdgfsy đawpeãzgox chếcrjpt, cưatybdzvui chua xójkcit nójkcii tiếcrjpp”

- Họhkbe đawpeãzgox đawpei cảugue rồdgfsi, lãzgoxo phu cũvecang nêgjfjn ra đawpei thôpldai. Sau cùjsivng, lãzgoxo phu xin thay mặdzvut cho toàdgfsn thểttls huynh đawpewqztjkcii vớqtmdi ngưatybơknusi mộuguet đawpeiềfxsfu.

oyjet sâkeayu mộuguet hơknusi dàdgfsi đawpeoạvkwun lãzgoxo đawpevkwui nójkcii tiếcrjpp:

- Con ngưatybdzvui ta ai cũvecang cójkci bảuguen tíoyjenh lưatybơknusng thiệwqztn cảugue, cójkci đawpeiềfxsfu làdgfs mộuguet sốgjfj ngưatybdzvui trưatybqtmdc lúqlrmc chếcrjpt mớqtmdi nhậqwsxn thấmgjly đawpeưatybwtknc, huynh đawpewqztzgoxo phu giờdzvu đawpeâkeayy đawpeãzgox ăqqqfn năqqqfn sámhbim hốgjfji rồdgfsi!

Dứrdrtt lờdzvui liềfxsfn thèfrseatybhzxpi ra, hai hàdgfsm răqqqfng cắkeayn mạvkwunh, đawpepqlzu lưatybhzxpi đawperdrtt lìdvbea, chếcrjpt ngay tứrdrtc khắkeayc.

keayn Dậqwsxt Long quéttlst mắkeayt nhìdvben bảuguey tửwqzt thi trong vũvecang mámhbiu, sứrdrtc nặdzvung đawpeèfrsettlsn trong lòpkxkng dưatybdzvung nhưatybjkci phầpqlzn giảuguem nhẹhxafknusn, nhưatybng thay vàdgfso đawpeójkci lạvkwui dâkeayng lêgjfjn mộuguet niềfxsfm bâkeayng khuâkeayng khójkci tảugue.

Triểttlsn Ngọhkbec Mai buôpldang tiếcrjpng thởatdldgfsi nặdzvung trĩilicu, quéttlst ámhbinh mắkeayt nhìdvben cámhbic tửwqzt thi xung quanh thậqwsxt nhanh, nhữfxsfng gưatybơknusng mặdzvut méttlso xệwqztt kia tuy ghêgjfj rợwtknn, song cũvecang còpkxkn dễfxsf chịcrjpu hơknusn so vớqtmdi tiếcrjpng rêgjfjn rẫknusm củcinoa họhkbeqlrmc còpkxkn sốgjfjng, đawpeoạvkwun nàdgfsng đawpei đawpeếcrjpn cạvkwunh Vâkeayn Dậqwsxt Long, đawpedzvut tay lêgjfjn vai chàdgfsng, dịcrjpu dàdgfsng nójkcii:

- Vâkeayn đawpewqztzgoxy vậqwsxn côpldang đawpeiềfxsfu thưatybơknusng đawpeãzgox, ngồdgfsi xuốgjfjng mau, Mai tỷwfby giúqlrmp cho mộuguet tay!

keayn Dậqwsxt Long ngoảuguenh qua nhìdvben Triểttlsn Ngọhkbec Mai, môpldai khẽcino mấmgjlp mámhbiy nhưatyb muốgjfjn nójkcii gìdvbe đawpeójkci, hồdgfsi sau bỗfxsfng buôpldang tiếcrjpng thởatdldgfsi trĩilicu nặdzvung chầpqlzm chậqwsxm ngồdgfsi xuốgjfjng.

Triểttlsn Ngọhkbec Mai đawpehzxpkeayn Dậqwsxt Long ngồdgfsi xuốgjfjng xong, âkeayu yếcrjpm khẽcinojkcii:

- Vâkeayn đawpewqzt đawpecrjpnh nójkcii gìdvbe phảuguei khôpldang?

keayn Dậqwsxt Long ơknus hờdzvu quéttlst mắkeayt nhìdvben quanh, cưatybdzvui chua chámhbit:

- Khôpldang cójkcidvbe! Đjpogójkci chíoyjenh làdgfs cuộuguec sốgjfjng giang hồdgfs.

Đjpogoạvkwun chầpqlzm chậqwsxm nhắkeaym mắkeayt lạvkwui, thầpqlzn sắkeayc vẫknusn hếcrjpt sứrdrtc bìdvbenh thảuguen. Tuy chỉkeayjkci mộuguet câkeayu ngắkeayn ngủcinoi, song Triểttlsn Ngọhkbec Mai đawpecino thấmgjlu hiểttlsu nỗfxsfi lòpkxkng côplda đawpeơknusn vàdgfsatybơknusng thiệwqztn củcinoa chàdgfsng thiếcrjpu niêgjfjn bấmgjlt hạvkwunh nàdgfsy.

dgfsng ưatybqtmdc gìdvbejkci thểttls chia sẻhxafjsivng chàdgfsng, nhưatybng nàdgfsng biếcrjpt khôpldang bao giờdzvu chàdgfsng bàdgfsy tỏifbq vớqtmdi nàdgfsng, mặdzvuc dùjsivdgfsng ngàdgfsy đawpeêgjfjm khao khámhbit đawpeưatybwtknc chàdgfsng xem nhưatyb tri kỷwfby.

Lặdzvung nhìdvben gưatybơknusng mặdzvut nhợwtknt nhạvkwut củcinoa chàdgfsng, Triểttlsn Ngọhkbec Mai khôpldang sao miêgjfju tảugue đawpeưatybwtknc tâkeaym trạvkwung củcinoa mìdvbenh trong lúqlrmc nàdgfsy.

Thờdzvui gian lặdzvung lẽcino trôpldai nhanh, từtuke trưatyba đawpeếcrjpn sẩbndpm tốgjfji khôpldang phảuguei làdgfs thờdzvui gian ngắkeayn, song Vâkeayn Dậqwsxt Long vẫknusn nhắkeaym mắkeayt tĩilicnh tọhkbea, tuy chàdgfsng khôpldang cho biếcrjpt mứrdrtc đawpeugue nộuguei thưatybơknusng củcinoa mìdvbenh, song qua thờdzvui gian Triểttlsn Ngọhkbec Mai cũvecang đawpemhbin ra đawpeưatybwtknc nộuguei thưatybơknusng củcinoa chàdgfsng rấmgjlt làdgfs trầpqlzm trọhkbeng.

Sau cùjsivng, vẻhxaf nhợwtknt nhạvkwut trêgjfjn mặdzvut Vâkeayn Dậqwsxt Long đawpeãzgox biếcrjpn mấmgjlt, lúqlrmc nàdgfsy bójkcing núqlrmi đawpeãzgox che phủcino khắkeayp sơknusn cốgjfjc, ngay khi Linh Mãzgox lắkeayc chuôpldang lầpqlzn thứrdrt nhấmgjlt, Vâkeayn Dậqwsxt Long mởatdl mắkeayt ra.

Lậqwsxp tứrdrtc, Triểttlsn Ngọhkbec Mai mừtukeng rỡhzxpjkcii:

- Vâkeayn đawpewqzt đawpeãzgox khỏifbqe rồdgfsi ưatyb?

keayn Dậqwsxt Long cảuguem kíoyjech nhìdvben nàdgfsng nójkcii:

- Khỏifbqe rồdgfsi! Phiềfxsfn Mai tỷwfby đawpeãzgox phảuguei chờdzvu quámhbikeayu!

Triểttlsn Ngọhkbec Mai chơknusm chớqtmdp mắkeayt, buộuguet miệwqztng nójkcii:

- Miễfxsfn làdgfskeayn đawpewqzt khỏifbqe mạvkwunh, dùjsiv phảuguei đawpewtkni thêgjfjm ba ngàdgfsy ba đawpeêgjfjm nữfxsfa, Mai tỷwfby vẫknusn khôpldang mệwqztt mỏifbqi.

jkcii xong bấmgjlt giámhbic hai mámhbiwqztng hồdgfsng, nhoẻhxafn miệwqztng cưatybdzvui bẽcinon lẽcinon.

keayn Dậqwsxt Long bồdgfsi hồdgfsi xúqlrmc đawpeugueng, nắkeaym lấmgjly đawpeôpldai tay trắkeayng thon củcinoa nàdgfsng nójkcii:

- Mai tỷwfby...

Bỗfxsfng nhưatyb nhớqtmd ra đawpeiềfxsfu gìdvbe đawpeójkci, vộuguei vàdgfsng rụdwhht tay vềfxsf.

Triểttlsn Ngọhkbec Mai vẻhxaf thấmgjlt vọhkbeng nhìdvben Vâkeayn Dậqwsxt Long, thởatdldgfsi ảugueo nãzgoxo nójkcii:

- Vâkeayn đawpewqzt vẫknusn còpkxkn cốgjfj kiềfxsfm chếcrjpdvbenh cảuguem củcinoa mìdvbenh, đawpeàdgfsnh rằidfbng đawpeójkcidgfsdvbe lo cho Mai tỷwfby, nhưatybng Vâkeayn đawpewqztgjfjn biếcrjpt làdgfsm vậqwsxy cũvecang chỉkeayplda íoyjech thôpldai, Mai tỷwfby khôpldang bao giờdzvu rờdzvui xa Vâkeayn đawpewqzt đawpeâkeayu.

keayn Dậqwsxt Long hơknusi cúqlrmi mặdzvut, vừtukea đawpecrjpnh nójkcii thìdvbe Triểttlsn Ngọhkbec Mai đawpeãzgoxatybqtmdp lờdzvui:

- Vâkeayn đawpewqzt, giờdzvu chúqlrmng ta đawpetukeng nójkcii đawpeếcrjpn nhữfxsfng đawpeiềfxsfu ấmgjly nữfxsfa, hãzgoxy tìdvbem chúqlrmt gìdvbe ăqqqfn trưatybqtmdc đawpeãzgox.

Đjpogoạvkwun liềfxsfn đawperdrtng lêgjfjn ngay, Vâkeayn Dậqwsxt Long đawpeang sợwtkn đawpeugueng chạvkwum đawpeếcrjpn vấmgjln đawpefxsfmgjly, liềfxsfn támhbin đawpedgfsng nójkcii:

- Phảuguei rồdgfsi ta đawpei thôpldai!

Đjpogoạvkwun đawperdrtng lêgjfjn gọhkbei Linh Mãzgox đawpeếcrjpn, quéttlst mắkeayt nhìdvben nhữfxsfng tửwqzt thi dưatybqtmdi đawpemgjlt lầpqlzn cuốgjfji, đawpeoạvkwun hai ngưatybdzvui cùjsivng sójkcing vai băqqqfng qua rừtukeng, tiếcrjpn thẳqwsxng vềfxsf phíoyjea Lãzgoxnh Vâkeayn Quámhbin.

Giữfxsfa đawpeưatybdzvung, hai ngưatybdzvui săqqqfn lấmgjly vàdgfsi con chim rừtukeng, rồdgfsi nhójkcim lửwqzta lêgjfjn nưatybqtmdng ăqqqfn.

qlrmc nàdgfsy trăqqqfng đawpeãzgoxgjfjn cao, cójkci lẽcino sắkeayp hếcrjpt canh đawpepqlzu, hai ngưatybdzvui qua loa dùjsivng xong bữfxsfa ăqqqfn duy nhấmgjlt trong ngàdgfsy.

Triểttlsn Ngọhkbec Mai nhìdvben vàdgfso ngọhkben lửwqzta bậqwsxp bùjsivng mộuguet hồdgfsi, bỗfxsfng quay sang Vâkeayn Dậqwsxt Long ngồdgfsi cạvkwunh đawpeójkci:

- Vâkeayn đawpewqzt, ta đawpei tìdvbem Lãzgoxnh Vâkeayn Quámhbin ngay bâkeayy giờdzvu ưatyb?

keayn Dậqwsxt Long thoámhbing ngẫknusm nghĩilic:

- Ban đawpeêgjfjm trong quámhbin cójkci ámhbinh đawpeèfrsen tìdvbem kiếcrjpm dễfxsfdgfsng, nhưatybng...

Mắkeayt chàdgfsng bỗfxsfng rựulchc lêgjfjn nhưatyb vừtukea nghe thấmgjly đawpeiềfxsfu gìdvbe đawpeójkci, Triểttlsn Ngọhkbec Mai ngạvkwuc nhiêgjfjn:

- Nhưatybng sao?

- Mai tỷwfby sẽcino rấmgjlt mệwqztt mỏifbqi!

Triểttlsn Ngọhkbec Mai nghe lòpkxkng ngọhkbet lịcrjpm:

- Mai tỷwfby khôpldang mỏifbqi mệwqztt đawpeâkeayu, chỉkeay cầpqlzn đawpeưatybwtknc kềfxsf cậqwsxn Vâkeayn đawpewqzt, Mai tỷwfby khôpldang bao giờdzvu mệwqztt mỏifbqi cảugue!

keayn Dậqwsxt Long nhoẻhxafn miệwqztng cưatybdzvui:

- Cójkci lẽcino mụdwhhc tiêgjfju khôpldang còpkxkn bao xa nữfxsfa đawpeâkeayu!

keayn Dậqwsxt Long đawpeuguet ngộuguet chuyểttlsn đawpefxsfdgfsi, Triểttlsn Ngọhkbec Mai khôpldang khỏifbqi chớqtmdi vớqtmdi, buộuguet miệwqztng nójkcii:

- Sao Vâkeayn đawpewqzt biếcrjpt làdgfs khôpldang còpkxkn bao xa?

keayn Dậqwsxt Long trầpqlzm giọhkbeng:

- Ưilicqtmdc tíoyjenh theo lộugue trìdvbenh nàdgfsy thìdvbeqlrmc nàdgfsy ta đawpeãzgox đawpeếcrjpn gầpqlzn mụdwhhc tiêgjfju rồdgfsi, nhưatybng vìdvbe đawpeưatybdzvung núqlrmi quanh co nêgjfjn khójkcijkci thểttls chuẩbndpn xámhbic, tuy nhiêgjfjn, cójkci mộuguet manh mốgjfji rấmgjlt đawpeámhbing tin cậqwsxy.

Triểttlsn Ngọhkbec Mai ngơknus ngámhbic:

- Manh mốgjfji gìdvbe?

keayn Dậqwsxt Long bỗfxsfng trầpqlzm mặdzvut, buôpldang tiếcrjpng cưatybdzvui khảuguey nójkcii:

- Bằidfbng hữfxsfu hãzgoxy chưatybdzvung mặdzvut ra đawpei, thậqwsxm thàdgfs thậqwsxm thụdwhht thìdvbe đawpeâkeayu làdgfsm gìdvbe đawpeưatybwtknc?

Dứrdrtt lờdzvui chàdgfsng vẫknusn ngồdgfsi yêgjfjn, Triểttlsn Ngọhkbec Mai nghe nójkcii sửwqztng sốgjfjt, đawperdrtng phắkeayt dậqwsxy vềfxsf phíoyjea cámhbinh rừtukeng sau lưatybng, song chẳqwsxng thấmgjly gìdvbe cảugue, bấmgjlt giámhbic ngớqtmd ngưatybdzvui.

Ngay khi ấmgjly, mộuguet tiếcrjpng đawpeugueng khẽcino vang lêgjfjn từtuke sau mộuguet ngọhkben câkeayy to cámhbich ngoàdgfsi mưatybdzvui trưatybwtknng, liềfxsfn sau đawpeójkcidgfs mộuguet giọhkbeng ồdgfsfxsfjkcii:

- Hai ngưatybdzvui hãzgoxy đawpeếcrjpn đawpeâkeayy!

keayn Dậqwsxt Long chầpqlzm chậqwsxm đawperdrtng lêgjfjn:

- Tôpldan giámhbi khôpldang đawpei đawpeưatybwtknc nữfxsfa ưatyb?

Triểttlsn Ngọhkbec Mai vừtukea nghe nójkcii cójkci ngưatybdzvui sớqtmdm đawpeãzgox vậqwsxn tụdwhhpldang lựulchc vàdgfso hai tay phòpkxkng bịcrjp ngờdzvu đawpeâkeayu đawpeãzgox nghe đawpegjfji phưatybơknusng nójkcii:

- Phảuguei, lãzgoxo phu quảuguedgfs khôpldang còpkxkn đawpei đawperdrtng đawpeưatybwtknc nữfxsfa!

keayn Dậqwsxt Long suy nghĩilic thậqwsxt nhanh, bèfrsen lạvkwunh lùjsivng nójkcii:

- Vậqwsxy thìdvbekeayn mỗfxsf đawpeàdgfsnh phảuguei đawpeếcrjpn mờdzvui tôpldan giámhbi ra hộuguei kiếcrjpn rồdgfsi!

Đjpogoạvkwun liềfxsfn sãzgoxi bưatybqtmdc đawpei vàdgfso rừtukeng. Triểttlsn Ngọhkbec Mai thấmgjly vậqwsxy cảugue kinh, vộuguei nắkeaym tay Vâkeayn Dậqwsxt Long giữfxsf lạvkwui vàdgfsjkcii:

- Vâkeayn đawpewqzt, đawpecrjpch trong tốgjfji ta ngoàdgfsi sámhbing, khôpldang nêgjfjn đawpei vàdgfso!

Ngưatybdzvui trong rừtukeng nghe nójkcii vậqwsxy, vộuguei vớqtmdi giọhkbeng uểttls oảuguei nójkcii:

- Nếcrjpu lãzgoxo phu màdgfsdgfs kẻhxaf đawpecrjpch củcinoa hai vịcrjp, trong tìdvbenh trạvkwung hiệwqztn nay, lãzgoxo phu đawpeâkeayu dámhbim lêgjfjn tiếcrjpng.

- Nếcrjpu thíoyjenh lựulchc củcinoa Vâkeayn mỗfxsf khôpldang kéttlsm, tìdvbenh trạvkwung củcinoa tôpldan giámhbi hiệwqztn thờdzvui hẳqwsxn làdgfs khôpldang đawpeưatybwtknc khỏifbqe lắkeaym.

keayn Dậqwsxt Long nójkcii xong liềfxsfn ngạvkwuo nghễfxsf cấmgjlt bưatybqtmdc đawpei vàdgfso rừtukeng.

qlrmc nàdgfsy Triểttlsn Ngọhkbec Mai cũvecang đawpeãzgox nghe rõwcyu tiếcrjpng thởatdl khójkci nhọhkbec củcinoa đawpegjfji phưatybơknusng, lòpkxkng hoàdgfsi nghi cũvecang tan biếcrjpn dầpqlzn, bèfrsen đawpei theo Vâkeayn Dậqwsxt Long, song hai tay vẫknusn ngưatybng tụdwhhpldang lựulchc.

Ngưatybdzvui trong rừtukeng thảuguen nhiêgjfjn đawpeámhbip:

- Đjpogúqlrmng vậqwsxy, lãzgoxo phu quảuguejkci thọhkbe thưatybơknusng chúqlrmt íoyjet!

Lầpqlzn lưatybwtknt chui qua kẽcino hởatdl củcinoa nhữfxsfng dâkeayy leo từtuke trêgjfjn cao thòpkxkng xuốgjfjng, hai ngưatybdzvui đawpeãzgox đawpeếcrjpn ngọhkben câkeayy to kia, nhưatyb chẳqwsxng chúqlrmt đawpekeayn đawpeo, Vâkeayn Dậqwsxt Long thảuguen nhiêgjfjn đawpei vòpkxkng qua, Triểttlsn Ngọhkbec Mai thấmgjly vậqwsxy liềfxsfn lưatybqtmdt chéttlso ra năqqqfm thưatybqtmdc đawpefxsf phòpkxkng bịcrjp đawpeuguet kíoyjech.

knus hồdgfsjsivng mộuguet lúqlrmc, ámhbinh mắkeayt hai ngưatybdzvui đawpefxsfu hưatybqtmdng vàdgfso mộuguet mụdwhhc tiêgjfju, thầpqlzn sắkeayc hai ngưatybdzvui lậqwsxp tứrdrtc biếcrjpn đawpeknqvi, Triểttlsn Ngọhkbec Mai vộuguei ngoảuguenh mặdzvut đawpei nơknusi khámhbic.

Mộuguet ngưatybdzvui ámhbio xámhbim toàdgfsn thâkeayn bêgjfj bếcrjpt mámhbiu dựulcha nghiêgjfjng vàdgfso thâkeayn câkeayy, mộuguet sốgjfj vếcrjpt thưatybơknusng sâkeayu thấmgjlu đawpeếcrjpn xưatybơknusng, tuy mặdzvut màdgfsy vàdgfs bộuguekeayu dàdgfsi phủcino ngựulchc díoyjenh đawpepqlzy mámhbiu khôpldang sao phâkeayn biệwqztt đawpeưatybwtknc, song qua mámhbii tójkcic bạvkwuc phơknusvecang đawpecino biếcrjpt đawpeójkcidgfs mộuguet lãzgoxo nhâkeayn tuổknqvi cổknqv lai hy.

zgoxo nhâkeayn mắkeayt đawpedzvu đawpeknusn nhìdvben Vâkeayn Dậqwsxt Long, cưatybdzvui nójkcii:

- Chàdgfsng trai quảuguedgfs gan dạvkwu, lãzgoxo phu hếcrjpt sứrdrtc bộuguei phụdwhhc!

keayn Dậqwsxt Long híoyjet sâkeayu mộuguet hơknusi, dằidfbn néttlsn niềfxsfm xao đawpeugueng trong lòpkxkng thờdzvu ơknusjkcii:

- Tạvkwui hạvkwu rấmgjlt tựulch tin vàdgfso sựulch phámhbin đawpemhbin củcinoa mìdvbenh!

- Ngưatybơknusi tựulch tin quámhbi!

- Tôpldan giámhbi bảugueo tạvkwui hạvkwu đawpeếcrjpn đawpeâkeayy chỉkeay đawpettlsjkcii nhữfxsfng đawpeiềfxsfu vẩbndpn vơknus đawpeójkci hay sao?

zgoxo nhâkeayn thoámhbing ngớqtmd ngưatybdzvui:

- Theo ngưatybơknusi thìdvbe đawpeiềfxsfu gìdvbe quan trọhkbeng nhấmgjlt?

- Thưatybơknusng thếcrjp củcinoa tôpldan giámhbi!

zgoxo nhâkeayn nhìdvben Vâkeayn Dậqwsxt Long mộuguet hồdgfsi, đawpeoạvkwun lắkeayc đawpepqlzu nójkcii:

- Ngưatybơknusi tưatybatdlng lãzgoxo phu gọhkbei ngưatybơknusi đawpeếcrjpn đawpeâkeayy làdgfs đawpettls đawpeiềfxsfu thưatybơknusng ưatyb?

keayn Dậqwsxt Long lạvkwunh lùjsivng:

- Con ngưatybdzvui ai cũvecang quýzqmw tiếcrjpc sinh mạvkwung, tuy tôpldan giámhbi khôpldang biếcrjpt bọhkben nàdgfsy làdgfs bạvkwun hay thùjsiv, song dẫknusu sao đawpeójkcivecang làdgfs mộuguet tia hy vọhkbeng cầpqlzu sinh.

- Ngưatybơknusi íoyjet khi tin kẻhxaf khámhbic lắkeaym thìdvbe phảuguei?

- Đjpogúqlrmng vậqwsxy! Tôpldan giámhbizgoxy cho biếcrjpt thâkeayn phậqwsxn đawpei, Vâkeayn mỗfxsf khôpldang bao giờdzvu phảuguei tốgjfjn nhiềfxsfu thờdzvui giờdzvu đawpegjfji vớqtmdi kẻhxaf đawpecrjpch.

Ngay khi Linh Mãzgox đawpei tớqtmdi, vừtukea trôpldang thấmgjly Linh Mãzgox, đawpeôpldai mắkeayt đawpedzvu đawpeknusn vôplda thầpqlzn bỗfxsfng vúqlrmt qua mộuguet tia sámhbing kỳkdul lạvkwu, vộuguei nójkcii:

- Cójkci phảuguei Linh Mãzgox đawpeójkci khôpldang? Chàdgfsng trai ngưatybơknusi làdgfs ai?

keayn Dậqwsxt Long vẫknusn lạvkwunh lùjsivng:

- Quảugue đawpeúqlrmng làdgfs Truy Hồdgfsn Linh Mãzgoxdgfs mọhkbei ngưatybdzvui trong giớqtmdi võwcyukeaym đawpefxsfu biếcrjpt, tôpldan giámhbi hẳqwsxn biếcrjpt Vâkeayn mỗfxsfdgfs ai rồdgfsi chứrdrt?

zgoxo nhâkeayn sửwqztng sốgjfjt:

- Vậqwsxy ra ngưatybơknusi làdgfskeayn Dậqwsxt Long, chủcino nhâkeayn đawpedzvui thứrdrt nhìdvbe củcinoa Bạvkwuch Kiếcrjpm Linh Mãzgoxdgfs giớqtmdi võwcyukeaym đawpeang thịcrjpnh truyềfxsfn gầpqlzn đawpeâkeayy.

- Tôpldan giámhbi đawpeãzgox kinh sợwtkn phảuguei khôpldang?

zgoxo nhâkeayn bỗfxsfng cưatybdzvui vang:

- Ha ha... Quảugue đawpeúqlrmng làdgfs xảugue sinh thậqwsxp tửwqztdvbem chẳqwsxng thấmgjly, khôpldang ngờdzvu lạvkwui ngẫknusu nhiêgjfjn gặdzvup tạvkwui đawpeâkeayy. Ha ha...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.