Bạch Kiếm Linh Mã

Chương 17 : Hổ báo cản đường, nguyên hung hiện thân

    trước sau   
vmqvn Dậivhct Long liềvmqvn ngưycwvencwc nhìzzlvn lêvlzyn câvmqvy, quảzzbi thấmtogy trêvlzyn mộhwadt ngọordjn cổpwwhmxabng cáursich ngoàbscdi hai trưycwvponnng cókbns hai con kim tiềvmqvn báursio to lớencwn đxdskang trong tưycwv thếsyvo sẵiqqfn sàbscdng tấmtogn cômwzxng.

Chàbscdng thảzzbin nhiêvlzyn cưycwvmwzxi, nhẹtmlu vỗhcyhvlzyn cổpwwh ngựencwa, nókbnsi:

- Hồljwing Ảvltunh, đxdski nàbscdo.

Linh Mãhkiw khẽponnzbrm mộhwadt tiếsyvong, vừqnbca đxdskmscvnh cấmtogt bưycwvencwc, bỗhcyhng nghe Triểbscdn Ngọordjc kinh ngạtsvjc nókbnsi:

- Vâvmqvn cômwzxng tửkvwukbns tin làbscd hổpwwhbscdursio cókbns thểbscdmxabng ởvqrg chung mộhwadt chỗhcyh khômwzxng?

- Cókbns thểbscdaqqvi đxdskâvmqvy làbscd nguồljwin nưycwvencwc củtucpa chúkrdjng, vìzzlv vậivhcy đxdskãhkiw ngẫmscvu nhiêvlzyn cùmxabng cókbns mặljwit cũqnhsng nêvlzyn.


Triểbscdn Ngọordjc khômwzxng đxdskljwing ýtsfx.

- Theo tạtsvji hạtsvj suy đxdskursin, chúkrdjng đxdskãhkiw canh giữdkesvqrg đxdskâvmqvy từqnbcvmqvu rồljwii.

vmqvn Dậivhct Long biếsyvon sắtxmjc mặljwit, ghìzzlvm ngựencwa lạtsvji nókbnsi:

- Theo nhậivhcn xébmykt củtucpa Triểbscdn huynh, chúkrdjng làbscd phụmwpsng mệmxabnh canh giữdkes tạtsvji đxdskâvmqvy?

Triểbscdn Ngọordjc nhẹtmlu gậivhct đxdskkyxsu:

- Chúkrdjng ta nêvlzyn đxdski lốtsfxi kháursic thìzzlvaqqvn.

vmqvn Dậivhct Long nhízbrmu màbscdy:

- Đeryfi lốtsfxi kháursic ưycwv? Phảzzbii chămwzxng qua bốtsfxn con vậivhct nàbscdy Triểbscdn huynh đxdskãhkiw nghĩhuay đxdskếsyvon nhâvmqvn vậivhct kinh thiêvlzyn đxdskhwadng đxdskmscva nàbscdo chứtgnpzzlv?

Triểbscdn Ngọordjc thókbnst ngưycwvmwzxi, nghĩhuay nhanh:

- Nếsyvou mìzzlvnh màbscdkbnsi ra chủtucp nhâvmqvn củtucpa bốtsfxn con vậivhct nàbscdy, hẳalcon Vâvmqvn Dậivhct Long sẽponn khômwzxng chịmscvu kébmykm, xúkrdjc phạtsvjm đxdskếsyvon hai têvlzyn ma đxdskkyxsu nàbscdy lạtsvji tămwzxng thêvlzym hai kìzzlvnh đxdskmscvch nữdkesa.

Đeryfoạtsvjn bèuvqcn cưycwvmwzxi nókbnsi:

- Vâvmqvn cômwzxng tửkvwu, chúkrdjng chẳalcong phạtsvjm ta thìzzlv ta hàbscd tấmtogt phạtsvjm chúkrdjng?

vmqvn Dậivhct Long cưycwvmwzxi:


- Triểbscdn huynh muốtsfxn chỉiods ngưycwvmwzxi hay thúkrdj?

Triểbscdn Ngọordjc đxdskzzbio mắtxmjt nhìzzlvn quanh mộhwadt vòzbrmng đxdskoạtsvjn nókbnsi:

- Tấmtogt nhiêvlzyn làbscd chỉiods thúkrdj rồljwii. Vâvmqvn cômwzxng tửkvwu, chúkrdjng ta còzbrmn cókbns việmxabc chízbrmnh yếsyvou, hàbscd tấmtogt phảzzbii phízbrm thờmwzxi gian ởvqrg đxdskâvmqvy? Ta nêvlzyn đxdski vòzbrmng thìzzlvaqqvn.

vmqvn Dậivhct Long nhếsyvoch mômwzxi cưycwvmwzxi:

- Triểbscdn huynh cho làbscd việmxabc dọordjn dẹtmlup chúkrdjng mấmtogt nhiềvmqvu thờmwzxi gian hơaqqvn làbscd đxdski vòzbrmng ưycwv?

Triểbscdn Ngọordjc đxdskuốtsfxi lýtsfx, khômwzxng sao trảzzbi lờmwzxi đxdskưycwvponnc. Trong khi ấmtogy, Vâvmqvn Dậivhct Long đxdskãhkiw giụmwpsc ngựencwa tiếsyvon tớencwi.

Linh Mãhkiw vừqnbca cấmtogt bưycwvencwc, hai con kim tiềvmqvn báursio trêvlzyn câvmqvy lậivhcp tứtgnpc cùmxabng phókbnsng xuốtsfxng, chặljwin mấmtogt đxdskưycwvmwzxng thoáursii lui củtucpa Linh Mãhkiwbscd chầkyxsm chậivhcm đxdski theo sau.

Hai con mãhkiwnh hổpwwh cạtsvjnh khe nưycwvencwc lúkrdjc nãhkiwy cũqnhsng bắtxmjt đxdskkyxsu tiếsyvon đxdskếsyvon.

Triểbscdn Ngọordjc hiểbscdu rõsyvoursizbrmnh Vâvmqvn Dậivhct Long, thấmtogy sựencw thếsyvo đxdskãhkiw khômwzxng còzbrmn vãhkiwn hồljwii đxdskưycwvponnc nữdkesa, bèuvqcn vộhwadi nókbnsi:

- Vâvmqvn cômwzxng tửkvwu, e rằrxxrng chúkrdjng ta sẽponn phảzzbii mấmtogt rấmtogt nhiềvmqvu thờmwzxi gian tạtsvji đxdskâvmqvy.

vmqvn Dậivhct Long thảzzbin nhiêvlzyn:

- Vâvmqvn mỗhcyh tin làbscd khômwzxng phảzzbii vìzzlv bốtsfxn con súkrdjc sinh nàbscdy.

Triểbscdn Ngọordjc đxdskưycwva mắtxmjt nhìzzlvn hai con mãhkiwnh hổpwwh:


- Vâvmqvng. Vìzzlv chủtucp nhâvmqvn củtucpa chúkrdjng.

- Chủtucp nhâvmqvn củtucpa chúkrdjng hẳalcon làbscd ngưycwvmwzxi rấmtogt cókbns lai lịmscvch.

Triểbscdn Ngọordjc chau màbscdy, hai mắtxmjt lom lom nhìzzlvn vàbscdo hai con mãhkiwnh hổpwwh phízbrma trưycwvencwc đxdskang thủtucp thếsyvo chựencwc lao tớencwi, nókbnsi:

- Cômwzxng tửkvwu hẳalcon đxdskãhkiw nghe nókbnsi Áavrjc Hổpwwhbscdnh Giảzzbibscdbscdn Báursio Tẩhkiwu rồljwii chứtgnp? Biếsyvot bao ngưycwvmwzxi trong võsyvovmqvm đxdskãhkiw chếsyvot dưycwvencwi nanh vuốtsfxt củtucpa bốtsfxn con súkrdjc sanh nàbscdy rồljwii.

vmqvn Dậivhct Long giậivhct mìzzlvnh, thầkyxsm nhủtucp:

- Thìzzlv ra hai lãhkiwo quáursii vậivhct ấmtogy vẫmscvn còzbrmn sốtsfxng.

Song vẫmscvn cưycwvmwzxi thảzzbin nhiêvlzyn, nókbnsi:

- Hẳalcon làbscd nhữdkesng ngưycwvmwzxi ấmtogy cũqnhsng giốtsfxng nhưycwv chúkrdjng ta đxdskâvmqvy, trưycwvencwc khômwzxng lốtsfxi đxdski, sau cókbns binh đxdskuổpwwhi.

vmqvy giờmwzx linh mãhkiw chỉiodszbrmn cáursich hai con mãhkiwnh hổpwwh chừqnbcng bảzzbiy thưycwvencwc nữdkesa thômwzxi, nhưycwvkbns phầkyxsn khiếsyvop sợponn. Linh Mãhkiwycwvencwc đxdski rấmtogt chậivhcm.

Đeryfhwadt nhiêvlzyn trong rừqnbcng vang lêvlzyn hai tiếsyvong huýtsfxt quáursii dịmscv, lậivhcp tứtgnpc bốtsfxn con mãhkiwnh thúkrdjmxabng cấmtogt tiếsyvong gầkyxsm vang, rồljwii thìzzlv lao bổpwwhbscdo hai ngưycwvmwzxi trêvlzyn ngựencwa.

Triểbscdn Ngọordjc sớencwm đxdskãhkiw chuẩhkiwn bịmscv, trong tiếsyvong quáursit lanh lảzzbinh song chưycwvvqrgng đxdskãhkiw tung ra vớencwi chiêvlzyu “Phi bộhwadc nộhwad triềvmqvu” (tháursic bay sókbnsng dữdkes), xuấmtogt chưycwvvqrgng cựencwc mạtsvjnh vàbscd phạtsvjm vi cômwzxng kízbrmch rộhwadng đxdskếsyvon vàbscdi trưycwvponnng, chứtgnpng tỏkrdj khômwzxng hềvmqvkbns ýtsfx khinh suấmtogt.

vmqvn Dậivhct Long hai mắtxmjt nhìzzlvn vềvmqv phízbrma trưycwvencwc nhưycwv chúkrdjvmqvm xem Triểbscdn Ngọordjc giao đxdskmtogu vớencwi hai con mãhkiwnh hổpwwhbscd quêvlzyn mấmtogt hai con kim tiềvmqvn báursio đxdskang lao tớencwi sau lưycwvng.

Quảzzbi nhiêvlzyn hai con mãhkiwnh hổpwwh đxdskãhkiw đxdskưycwvponnc huấmtogn luyệmxabn. Triểbscdn Ngọordjc xuấmtogt chiêvlzyu tuy nhanh, nhưycwvng chỉiodskbns thểbscd ngămwzxn cảzzbin đxdskưycwvponnc thếsyvomwzxng củtucpa chúkrdjng chứtgnp chưycwva gâvmqvy đxdskưycwvponnc tổpwwhn thưycwvơaqqvng.


vmqvn Dậivhct Long thấmtogy vậivhcy cưycwvmwzxi nókbnsi:

- Triểbscdn huynh đxdskãhkiwycwvơaqqvng tay rồljwii.

Vừqnbca dứtgnpt lờmwzxi, song chưycwvvqrgng bỗhcyhng vung ngưycwvponnc ra sau, nhắtxmjm đxdskúkrdjng ngay đxdskkyxsu hai con kim tiềvmqvn báursio, tốtsfxc đxdskhwad nhanh kinh ngưycwvmwzxi.

Ngay khi Vâvmqvn Dậivhct Long xuấmtogt thủtucp, trong rừqnbcng vang lêvlzyn mộhwadt giọordjng hơaqqvhkiwi, quáursit to:

- Ai dáursim đxdskzzbi thưycwvơaqqvng song vệmxab củtucpa lãhkiwo phu...

Song đxdskãhkiw muộhwadn, hai tiếsyvong rốtsfxng thảzzbim khốtsfxc vang lêvlzyn, hai bókbnsng vàbscdng vămwzxng bắtxmjn ra sau, ngay nơaqqvi mộhwadt lãhkiwo nhâvmqvn áursio beo từqnbc trong rừqnbcng phókbnsng ra, nhữdkesng thấmtogy lãhkiwo dang hai tay ra, nhanh nhẹtmlun cắtxmjp lấmtogy hai con báursio to vàbscdo náursich.

hkiwo nhâvmqvn cúkrdji xuốtsfxng nhìzzlvn, thấmtogy đxdskkyxsu hai con báursio đxdskãhkiw vỡxhyrursit, máursiu ókbnsc dízbrmnh đxdskkyxsy mìzzlvnh, liềvmqvn tứtgnpc táursii mặljwit, bỗhcyhng ngửkvwua mặljwit cưycwvmwzxi vang:

- Ha ha... tiểbscdu bốtsfxi, nàbscdo lạtsvji đxdskâvmqvy. Lãhkiwo phu hômwzxm nay màbscd khômwzxng đxdskivhcp vỡxhyrycwvơaqqvng đxdskkyxsu ngưycwvơaqqvi, từqnbc nay sẽponnhuaynh viễpwwhn khômwzxng bưycwvencwc châvmqvn vàbscdo giang hồljwi.

Dứtgnpt lờmwzxi, ngưycwvmwzxi đxdskãhkiw phókbnsng tớencwi bêvlzyn cạtsvjnh Linh Mãhkiw.

vmqvn Dậivhct Long nhếsyvoch mômwzxi cưycwvmwzxi khinh bỉiods, chầkyxsm chậivhcm ngoảzzbinh qua nhìzzlvn, nhữdkesng thấmtogy đxdskókbnsbscd mộhwadt lãhkiwo nhâvmqvn mậivhcp lùmxabn tókbnsc bạtsvjc phủtucp vai, râvmqvu dàbscdi quáursi ngựencwc, đxdskômwzxi màbscdy trắtxmjng nhưycwv tuyếsyvot, mặljwit đxdskkyxsy vếsyvot nhămwzxn, trômwzxng rấmtogt dữdkes tợponnn, lậivhcp tứtgnpc mắtxmjt Vâvmqvn Dậivhct Long ngậivhcp đxdskkyxsy sáursit cơaqqv.

Bấmtogy giờmwzx hai con mãhkiwnh hổpwwh tấmtogn cômwzxng bấmtogt thàbscdnh màbscd lạtsvji còzbrmn bịmscv bứtgnpc lùmxabi, hung tízbrmnh càbscdng thêvlzym bừqnbcng dậivhcy, trong tiếsyvong gầkyxsm vang lạtsvji lao tớencwi lầkyxsn nữdkesa.

Triểbscdn Ngọordjc vừqnbca trômwzxng thấmtogy Tàbscdn Báursio Tẩhkiwu hiệmxabn thâvmqvn, biếsyvot hômwzxm nay đxdskãhkiw khókbns tráursinh khỏkrdji mộhwadt cuộhwadc áursic chiếsyvon, sáursit cơaqqv liềvmqvn bừqnbcng dậivhcy, trong tiếsyvong quáursit lanh lảzzbinh, hai tay lẹtmlubscdng vung ra, khômwzxng hềvmqvkbns tiếsyvong giókbnszzlvnh lựencwc, song tốtsfxc đxdskhwad nhanh đxdskếsyvon hoa mắtxmjt.

Liềvmqvn tứtgnpc hai tiếsyvong rốtsfxng thảzzbim khốtsfxc vang dộhwadi, rồljwii thìzzlv “phịmscvch” mộhwadt tiếsyvong, hai con mãhkiwnh hổpwwhmxabng lúkrdjc ngãhkiw ra đxdskmtogt, trêvlzyn lưycwvng mỗhcyhi con đxdskvmqvu cókbns hai lổpwwhursiu, hiểbscdn nhiêvlzyn đxdskãhkiw xuyêvlzyn thủtucpng qua ngựencwc.


Ngay khi ấmtogy, mộhwadt giọordjng sửkvwung sốtsfxt từqnbc trong rừqnbcng vang lêvlzyn:

- Đeryfvlzyu linh chỉiods (lômwzxng vũqnhs chim đxdskvlzyu).

Vừqnbca dứtgnpt lờmwzxi, bêvlzyn cạtsvjnh Tàbscdn Báursio Tẩhkiwu đxdskãhkiw xuấmtogt hiệmxabn mộhwadt lãhkiwo nhâvmqvn mậivhcp lùmxabn, máursii tókbnsc ngắtxmjn vàbscd đxdskômwzxi màbscdy rậivhcm đxdskvmqvu trắtxmjng bạtsvjc, mũqnhsi tẹtmlut miệmxabng to, áursinh mắtxmjt đxdskkyxsy vẻheba nham hiểbscdm, chízbrmnh làbscd Áavrjc Hổpwwhbscdnh Giảzzbi.

hkiwo vừqnbca hiệmxabn thâvmqvn, chỉiods tay vàbscdo Triểbscdn Ngọordjc, quáursit:

- Tiểbscdu bốtsfxi, ngưycwvơaqqvi làbscdzzlv củtucpa Bằrxxrng Thàbscdnh?

Triểbscdn Ngọordjc cưycwvmwzxi khảzzbiy:

- Tạtsvji hạtsvjbscdzzlv củtucpa Bằrxxrng Thàbscdnh can gìzzlv đxdskếsyvon lãhkiwo?

Áavrjc Hổpwwhbscdnh Giảzzbi nhưycwv khômwzxng ngờmwzx đxdsktsfxi phưycwvơaqqvng trảzzbi lờmwzxi nhưycwv vậivhcy, thoáursing ngẩhkiwn ngưycwvmwzxi đxdskoạtsvjn ngửkvwua mặljwit cưycwvmwzxi vang:

- Ha ha... thậivhct làbscd quáursi quắtxmjt, lãhkiwo phu đxdski hếsyvot tam sơaqqvn ngũqnhs nhạtsvjc, bămwzxng qua ngũqnhs hồljwi tứtgnp hảzzbii, chưycwva từqnbcng thấmtogy hạtsvjng tiểbscdu bốtsfxi cókbns mắtxmjt khômwzxng tròzbrmng nhưycwvursic ngưycwvơaqqvi, ha ha...

vmqvn Dậivhct Long lạtsvjnh lùmxabng nókbnsi:

- Lúkrdjc nàbscdy chẳalcong phảzzbii làbscdkrdjc hai vịmscv khoe kiếsyvon thứtgnpc đxdskâvmqvu.

Áavrjc Hổpwwhbscdnh Giảzzbi sầkyxsm mặljwit quáursit:

- Tiểbscdu tửkvwu, vậivhcy chứtgnpkrdjc nàbscdy làbscdkrdjc gìzzlv hảzzbi?

vmqvn Dậivhct Long đxdskanh giọordjng:

- Làbscdkrdjc hai vịmscv phảzzbii đxdskvmqvn tộhwadi.

Hai lãhkiwo nhâvmqvn cùmxabng ngớencw ngưycwvmwzxi, đxdskoạtsvjn cùmxabng cưycwvmwzxi vang:

- Ha ha... đxdskvmqvn tộhwadi. Tiểbscdu tửkvwu, ngưycwvơaqqvi biếsyvot bọordjn ta làbscd ai khômwzxng?

vmqvn Dậivhct Long tung mìzzlvnh xuốtsfxng ngựencwa, lạtsvjnh lùmxabng nókbnsi:

- Vâvmqvn mỗhcyh đxdskãhkiw khômwzxng còzbrmn nhớencw cao táursinh đxdsktsvji danh củtucpa hai vịmscv nữdkesa, nhưycwvng biếsyvot rấmtogt rõsyvo hai vi làbscd hạtsvjng nuốtsfxt lờmwzxi bộhwadi tízbrmn.

Hai lãhkiwo nhâvmqvn nghe nókbnsi, lậivhcp tứtgnpc mắtxmjt lókbnse sáursit cơaqqv. Áavrjc Hổpwwhbscdnh Giảzzbiycwvmwzxi sắtxmjc lạtsvjnh nókbnsi:

- Tiểbscdu tửkvwu, ngưycwvơaqqvi còzbrmn biếsyvot gìzzlv nữdkesa?

vmqvn Dậivhct Long đxdskưycwva tay chỉiods Linh Mãhkiwvlzyn cạtsvjnh:

- Qua con ngựencwa nàbscdy lẽponn ra hai vịmscv phảzzbii biếsyvot Vâvmqvn mỗhcyhzbrmn biếsyvot nhữdkesng gìzzlv rồljwii.

Hai lãhkiwo nhâvmqvn cùmxabng giậivhct mìzzlvnh. Tàbscdn Báursio Tẩhkiwu chằrxxrm chặljwip nhìzzlvn Vâvmqvn Dậivhct Long từqnbc đxdskkyxsu đxdskếsyvon châvmqvn, hồljwii sau bỗhcyhng ngửkvwua cổpwwhycwvmwzxi vang, nókbnsi:

- Ha ha... khômwzxng sai, qua con ngựencwa nàbscdy lãhkiwo phu quảzzbibscd phảzzbii biếsyvot ngưycwvơaqqvi đxdskãhkiw biếsyvot đxdskưycwvponnc nhữdkesng gìzzlv, nhưycwvng khổpwwh nổpwwhi lãhkiwo phu chưycwva chứtgnpng thựencwc đxdskưycwvponnc quan hệmxab giữdkesa ngưycwvơaqqvi vớencwi con ngựencwa nàbscdy.

vmqvn Dậivhct Long mắtxmjt áursinh lêvlzyn vẻheba sắtxmjc lạtsvjnh:

- Giờmwzx thìzzlv hai vịmscv đxdskãhkiw chứtgnpng thựencwc đxdskưycwvponnc rồljwii chứtgnp?

bscdn Báursio Tẩhkiwu sầkyxsm nébmykt mặljwit, gằrxxrn giọordjng:

- Khômwzxng sai, do đxdskókbns chúkrdjng lãhkiwo phu nhậivhcn thấmtogy chuyếsyvon vàbscdo Trung Nguyêvlzyn lầkyxsn nàbscdy khômwzxng hềvmqv uổpwwhng phízbrm.

vmqvn Dậivhct Long cưycwvmwzxi âvmqvm lạtsvjnh:

- Hai vịmscvkbns biếsyvot câvmqvu tụmwpsc ngữdkes “đxdsktxmjc ýtsfx khômwzxng nêvlzyn lậivhcp lạtsvji” khômwzxng?

Áavrjc Hổpwwhbscdnh Giảzzbiycwvmwzxi:

- Biếsyvot thìzzlv biếsyvot, nhưycwvng câvmqvu tụmwpsc ngữdkesmtogy đxdsktsfxi vớencwi chúkrdjng lãhkiwo phu thìzzlv lạtsvji tráursii ngưycwvponnc, cứtgnp mỗhcyhi lầkyxsn vàbscdo Trung Nguyêvlzyn làbscd bọordjn ta nhấmtogt đxdskmscvnh đxdskưycwvponnc mộhwadt lầkyxsn đxdsktxmjc ýtsfx.

vmqvn Dậivhct Long cưycwvmwzxi khảzzbiy:

- Theo Vâvmqvn mỗhcyh đxdskưycwvponnc biếsyvot, hai vịmscv lầkyxsn đxdskkyxsu tiêvlzyn vàbscdo Trung Nguyêvlzyn khômwzxng hềvmqv đxdsktxmjc ýtsfx.

Áavrjc Hổpwwhbscdnh Giảzzbibscdbscdn Báursio Tẩhkiwu cùmxabng táursii mặljwit. Tàbscdn Báursio Tẩhkiwu trầkyxsm giọordjng:

- Tiểbscdu tửkvwu, ngưycwvmwzxi quảzzbibscd biếsyvot quáursi nhiềvmqvu, vậivhcy làbscdbscdng chứtgnpng minh bọordjn ta chuyếsyvon vàbscdo Trung Nguyêvlzyn lầkyxsn nàbscdy hếsyvot sứtgnpc xứtgnpng đxdskáursing. Tiểbscdu tửkvwu, ngưycwvơaqqvi phảzzbii biếsyvot “Bạtsvjch Kiếsyvom Linh Mãhkiw” khômwzxng dọordja đxdskưycwvponnc lãhkiwo phu đxdskâvmqvu.

vmqvn Dậivhct Long cưycwvmwzxi khỉiodsnh:

- Việmxabc gìzzlvqnhsng cókbns thủtucpy cókbns chung, khi xưycwva hai vịmscv lầkyxsn thứtgnp nhấmtogt thấmtogt bạtsvji trong tay “Bạtsvjch Kiếsyvom Linh Mãhkiw”, chủtucp nhâvmqvn Bạtsvjch Kiếsyvom bởvqrgi từqnbcvmqvm mớencwi buômwzxng tha cho hai vịmscv trởvqrg vềvmqv biêvlzyn trạtsvji. Nay gặljwip lạtsvji “Bạtsvjch Kiếsyvom Linh Mãhkiw”, Vâvmqvn mỗhcyh nghĩhuaybscd trong lòzbrmng hai vịmscv hẳalcon phảzzbii kinh dịmscv, bởvqrgi đxdskãhkiw đxdskếsyvon lúkrdjc chung rồljwii, vàbscdvmqvn mỗhcyhqnhsng chẳalcong cókbns từqnbcvmqvm nhưycwv kiếsyvom chủtucp khi xưycwva.

Áavrjc Hổpwwhbscdnh Giảzzbi bỗhcyhng lạtsvji buômwzxng tiếsyvong cưycwvmwzxi vang:

- Ha ha... tiểbscdu tửkvwu, sựencw hiểbscdu biếsyvot củtucpa ngưycwvơaqqvi quáursi ízbrmt ỏkrdji, giáursibscd ngưycwvơaqqvi biếsyvot Triểbscdn lãhkiwo nhi khi xưycwva chếsyvot bởvqrgi tay ai, ha ha... kẻheba kinh dịmscv chízbrmnh làbscd tiểbscdu tửkvwu ngưycwvmwzxi.

vmqvn Dậivhct Long bỗhcyhng sầkyxsm mặljwit, mắtxmjt áursinh lêvlzyn vẻheba khiếsyvop ngưycwvmwzxi, nụmwpsycwvmwzxi lạtsvjnh lạtsvji hiệmxabn trêvlzyn mômwzxi, giọordjng âvmqvm trầkyxsm nókbnsi:

- Cuốtsfxi cùmxabng thìzzlv hai vịmscvqnhsng đxdskãhkiwkbnsi ra sựencw thậivhct, chủtucp nhâvmqvn “Bạtsvjch Kiếsyvom Linh Mãhkiw” khi xưycwva mặljwic dùmxab chẳalcong phảzzbii thưycwvơaqqvng vong trong tay hai vịmscv, nhưycwvng ízbrmt ra hai vịmscvqnhsng cókbns mặljwit tạtsvji chỗhcyhkrdjc bấmtogy giờmwzx, vậivhcy làbscd hai vịmscv đxdskãhkiwbscdo Trung Nguyêvlzyn khômwzxng đxdskúkrdjng lúkrdjc rồljwii.

vmqvn Dậivhct Long vừqnbca dứtgnpt lờmwzxi, trêvlzyn lưycwvng Linh Mãhkiw bỗhcyhng vang lêvlzyn mộhwadt giọordjng bi phẫmscvn, quáursit:

- Thìzzlv ra hai lãhkiwo tặljwic cũqnhsng cókbns phầkyxsn trong cuộhwadc vâvmqvy đxdskáursinh tổpwwh gia gia củtucpa ta nămwzxm xưycwva, hãhkiwy nạtsvjp mạtsvjng đxdskâvmqvy.

Đeryfoạtsvjn liềvmqvn cókbns mộhwadt bókbnsng trắtxmjng nhanh nhưycwv chớencwp lao vềvmqv phízbrma Áavrjc Hổpwwhbscdnh Giảzzbi.

Áavrjc Hổpwwhbscdnh Giảzzbi thoáursing sửkvwung sốtsfxt, đxdskoạtsvjn cưycwvmwzxi vang nókbnsi:

- Cômwzxbmykhkiwy còzbrmn non lắtxmjm!

Đeryfljwing thờmwzxi tay phảzzbii đxdskãhkiw vung lêvlzyn phókbnsng ra mộhwadt chưycwvvqrgng.

vmqvn Dậivhct Long chưycwva hiểbscdu rõsyvo việmxabc gìzzlv thìzzlv đxdskãhkiw nghe mộhwadt tiếsyvong “bùmxabng” vang dộhwadi, liềvmqvn quay phắtxmjt qua nhìzzlvn, bấmtogt giáursic giậivhct mìzzlvnh kinh hãhkiwi.

Nhữdkesng thấmtogy cáursit đxdskáursi mịmscvt mùmxab, càbscdnh láursi tung bay, trong vòzbrmng gầkyxsn nămwzxm trưycwvponnng khômwzxng thấmtogy rõsyvo cảzzbinh vậivhct, cạtsvjnh đxdskókbnshkiwy đxdskpwwh ngổpwwhn ngang bốtsfxn nămwzxm ngọordjn câvmqvy to cỡxhyr miệmxabng báursit, bịmscv tiệmxabn ngang thâvmqvn nhưycwv thếsyvo dao bổpwwh, cômwzxng lựencwc quảzzbibscd khiếsyvop ngưycwvmwzxi.

bscdn Báursio Tẩhkiwu sữdkesng sờmwzx trốtsfx to mắtxmjt, hiểbscdn nhiêvlzyn lãhkiwo khômwzxng sao ngờmwzx đxdskưycwvponnc thiếsyvou niêvlzyn trẻheba tuổpwwhi nàbscdy lạtsvji cókbnsmwzxng lựencwc kinh khủtucpng đxdskếsyvon vậivhcy.

vmqvn Dậivhct Long bấmtogt giáursic cấmtogt bưycwvencwc đxdski tớencwi, trong cáursit bụmwpsi mịmscvt mùmxab chàbscdng chẳalcong trômwzxng thấmtogy bókbnsng dáursing Triểbscdn Ngọordjc đxdskâvmqvu cảzzbi, song qua tiếsyvong quáursit vàbscd lờmwzxi nókbnsi củtucpa Tàbscdn Báursio Tẩhkiwu, chàbscdng đxdskãhkiw đxdskâvmqvm ra hoàbscdi nghi ngưycwvmwzxi bạtsvjn mớencwi quen nàbscdy, bởvqrgi đxdskókbns lạtsvji càbscdng khiếsyvon chàbscdng lo lắtxmjng cho sựencw an nguy củtucpa Triểbscdn Ngọordjc hơaqqvn nữdkesa.

ursit bụmwpsi lắtxmjng dịmscvu, cảzzbinh vậivhct rõsyvobscdng hơaqqvn. Vâvmqvn Dậivhct Long đxdskãhkiw trômwzxng thấmtogy đxdskưycwvponnc Triểbscdn Ngọordjc rồljwii.

mxabng lúkrdjc ấmtogy, Áavrjc Hổpwwhbscdnh Giảzzbiqnhsng trômwzxng thấmtogy rõsyvo, nhưycwvng đxdskiềvmqvu lãhkiwo chúkrdj ýtsfx khômwzxng phảzzbii sựencw an nguy củtucpa hai ngưycwvmwzxi, áursinh mắtxmjt lãhkiwo trưycwvencwc tiêvlzyn nhìzzlvn vàbscdo khoảzzbing đxdskmtogt trốtsfxng giữdkesa hai ngưycwvmwzxi vàbscdhkiwo lậivhcp tứtgnpc táursii mặljwit.

Nhữdkesng thấmtogy trưycwvencwc mặljwit hai ngưycwvmwzxi đxdskvmqvu cókbns ba dấmtogu châvmqvn lúkrdjn sâvmqvu xuốtsfxng đxdskmtogt đxdskếsyvon vàbscdi tấmtogc, hiểbscdn nhiêvlzyn chẳalcong ai chiếsyvom đxdskưycwvponnc phầkyxsn thắtxmjng thếsyvo cảzzbi.

Áavrjc Hổpwwhbscdnh Giảzzbi thấmtogy vậivhcy cũqnhsng liềvmqvn biếsyvon sắtxmjc mặljwit, mắtxmjt rựencwc hung quang nókbnsi:

- Cômwzxbmyk, võsyvomwzxng củtucpa ngưycwvơaqqvi tuy đxdskãhkiw đxdsktucp khiếsyvon võsyvovmqvm nểbscd mặljwit, nhưycwvng đxdskáursing tiếsyvoc ngưycwvơaqqvi đxdskãhkiw hiệmxabn thâvmqvn quáursi sớencwm, e khômwzxng thểbscdbscdo đxdskòzbrmi lạtsvji đxdskưycwvponnc mốtsfxi hậivhcn thùmxab củtucpa lệmxabnh tămwzxng tổpwwh đxdskâvmqvu.

Triểbscdn Ngọordjc nhưycwvencwng màbscdy gằrxxrn giọordjng:

- Đeryfbscd rồljwii xem Triểbscdn Ngọordjc Mai nàbscdy cókbns đxdskòzbrmi lạtsvji đxdskưycwvponnc hay khômwzxng?

Đeryfoạtsvjn liềvmqvn vung tay, lạtsvji đxdskmscvnh đxdskhwadng thủtucp lầkyxsn nữdkesa.

vmqvn Dậivhct Long thấmtogy vậivhcy hoảzzbing kinh, vộhwadi tiếsyvon tớencwi mộhwadt bưycwvencwc, nắtxmjm tay Triểbscdn Ngọordjc giữdkes lạtsvji nókbnsi:

- Triểbscdn huynh, hãhkiwy khoan.

Triểbscdn Ngọordjc nókbnsng lòzbrmng báursio thùmxabvlzyn liềvmqvn vung mạtsvjnh tay, nhưycwvng khômwzxng vùmxabng thoáursit, liềvmqvn thébmykt lêvlzyn:

- Buômwzxng ra mau!

vmqvn Dậivhct Long sầkyxsm mặljwit:

- Vâvmqvn mỗhcyh cầkyxsn chứtgnpng minh lờmwzxi nókbnsi củtucpa Tàbscdn Báursio Tẩhkiwu làbscd thậivhct hay giảzzbi trưycwvencwc đxdskãhkiw.

Triểbscdn Ngọordjc đxdskanh giọordjng:

- Đeryfókbnsbscd thậivhct, buômwzxng tay ra mau.

vmqvn Dậivhct Long ngớencw ngưycwvmwzxi:

- Triểbscdn huynh làbscd Triểbscdn tiểbscdu thưycwv thậivhct ưycwv?

Triểbscdn Ngọordjc nókbnsng ruộhwadt, hébmykt toáursing lêvlzyn:

- Buômwzxng tay ra mau. Vâvmqvn Dậivhct Long nghe thấmtogy khômwzxng hảzzbi?

vmqvn Dậivhct Long sầkyxsm mặljwit:

- Vâvmqvn mỗhcyh hồljwii mưycwvmwzxi nămwzxm trưycwvencwc đxdskãhkiw hứtgnpa sẽponnursio thùmxab cho lãhkiwo Cung chủtucp rồljwii. Triểbscdn huynh, Vâvmqvn mỗhcyh cầkyxsn phảzzbii đxdskưycwvponnc chứtgnpng minh.

Triểbscdn Ngọordjc lúkrdjc nàbscdy đxdskang nókbnsng lòzbrmng báursio thùmxab, nghe vậivhcy bèuvqcn cưycwvmwzxi khảzzbiy nókbnsi:

- Vâvmqvn Dậivhct Long, đxdskâvmqvy làbscdbscdnh đxdskhwadng báursio đxdskáursip cho Triểbscdn gia đxdskókbns phảzzbii khômwzxng?

vmqvn Dậivhct Long chưycwvng hửkvwung, dưycwvmwzxng nhưycwv chàbscdng khômwzxng ngờmwzx Triểbscdn Ngọordjc lạtsvji thốtsfxt ra nhữdkesng lờmwzxi nhưycwv vậivhcy, bèuvqcn cưycwvmwzxi chua cháursit nókbnsi:

- Vâvmqvn mỗhcyh phảzzbii cókbns sựencw chứtgnpng minh mớencwi đxdskưycwvponnc.

Triểbscdn Ngọordjc buômwzxng tiếsyvong cưycwvmwzxi khảzzbiy, bỗhcyhng thòzbrm tay vàbscdo trong lòzbrmng lấmtogy ra mộhwadt nửkvwua mảzzbinh ngọordjc tízbrma, hằrxxrn họordjc nókbnsi:

- Nàbscdy, hãhkiwy xem đxdski.

vmqvn Dậivhct Long québmykt mắtxmjt nhìzzlvn tấmtogm ngọordjc bàbscdi, lậivhcp tứtgnpc biếsyvon sắtxmjc mặljwit, nókbnsi:

- Vâvmqvn Dậivhct Long xin nghe cômwzxycwvơaqqvng sai bảzzbio!

Triểbscdn Ngọordjc đxdskãhkiw quen đxdskưycwvponnc nuômwzxng chiềvmqvu từqnbc thuởvqrgbmyk, ízbrmt cókbns ai dáursim tráursii ýtsfxbscdng, nay lạtsvji bịmscvvmqvn Dậivhct Long khămwzxng khămwzxng cảzzbin ngămwzxn, phầkyxsn lạtsvji đxdskau lòzbrmng vìzzlvursii chếsyvot củtucpa tămwzxng tổpwwh, bèuvqcn sầkyxsm mặljwit lạtsvjnh lùmxabng nókbnsi:

- Việmxabc khômwzxng dízbrmnh dáursing đxdskếsyvon mìzzlvnh, Vâvmqvn cômwzxng tửkvwu thấmtogy cókbns đxdskáursing chămwzxng?

vmqvn Dậivhct Long cưycwvmwzxi nhạtsvjt:

- Triểbscdn cômwzxycwvơaqqvng hãhkiwy hạtsvjn đxdskmscvnh chiêvlzyu thứtgnpc đxdski.

Triểbscdn Ngọordjc vẫmscvn còzbrmn bựencwc tứtgnpc, bèuvqcn buộhwadt miệmxabng nókbnsi:

- Ba chiêvlzyu.

- Ba chiêvlzyu?

vmqvn Dậivhct Long sửkvwung sốtsfxt, đxdskoạtsvjn cưycwvmwzxi hébmyko hắtxmjt:

- Đeryfưycwvponnc, trong vòzbrmng ba chiêvlzyu.

Dứtgnpt lờmwzxi liềvmqvn quay ngưycwvmwzxi đxdski vềvmqv phízbrma hai lãhkiwo ma đxdskkyxsu.

Triểbscdn Ngọordjc chỉiods giậivhcn dỗhcyhi màbscdkbnsi vậivhcy thấmtogy Vâvmqvn Dậivhct Long quay đxdski, liềvmqvn hốtsfxt hoảzzbing tiếsyvon tớencwi hai bưycwvencwc nókbnsi:

- Quay lạtsvji đxdskâvmqvy.

vmqvn Dậivhct Long lạtsvjnh lùmxabng:

- Nếsyvou trong ba chiêvlzyu màbscdvmqvn Dậivhct Long khômwzxng thàbscdnh cômwzxng, bấmtogy giờmwzx Triểbscdn cômwzxycwvơaqqvng hẵiqqfng ra tay cũqnhsng chẳalcong muộhwadn.

Đeryfoạtsvjn québmykt mắtxmjt nhìzzlvn hai lãhkiwo ma đxdskkyxsu nókbnsi tiếsyvop:

- Hai vịmscv đxdskãhkiw nghe cảzzbi rồljwii, nộhwadi trong ba chiêvlzyu Vâvmqvn mỗhcyh sẽponn lấmtogy mạtsvjng hai vịmscv. Hãhkiwy chuẩhkiwn bịmscv đxdski.

bscdn Báursio Tẩhkiwu cưycwvmwzxi đxdskkyxsy khinh miệmxabt:

- Tiểbscdu tửkvwu, ngưycwvơaqqvi khômwzxng sợponn tụmwpst lưycwvxhyri sao? Liệmxabu ngưycwvơaqqvi cókbns xứtgnpng đxdskbscd cho hai ta cùmxabng ra tay chămwzxng?

vmqvn Dậivhct Long mắtxmjt lókbnse sáursit cơaqqv, giọordjng sắtxmjc lạtsvjnh:

- Chủtucp nhâvmqvn “Bạtsvjch Kiếsyvom Linh Mãhkiw” xưycwva nay xuấmtogt ngômwzxn nhưycwv pháursi thạtsvjch, nókbnsi mộhwadt khômwzxng hai, nộhwadi trong ba chiêvlzyu đxdsktucp đxdskbscd cho hai vịmscv phơaqqvi xáursic tạtsvji chỗhcyh. Vâvmqvn mỗhcyh xin lặljwip lạtsvji, hai vịmscv chuẩhkiwn bịmscv đxdski.

Triểbscdn Ngọordjc kinh hãhkiwi kêvlzyu lêvlzyn:

- Vâvmqvn đxdskmxab, khômwzxng nêvlzyn...

Hai lãhkiwo ma vốtsfxn đxdskãhkiw chùmxabn lòzbrmng trưycwvencwc võsyvomwzxng củtucpa Triểbscdn Ngọordjc, họordj nhậivhcn thấmtogy muốtsfxn trừqnbc hậivhcu hoạtsvjn thìzzlv tuyệmxabt đxdsktsfxi khômwzxng nêvlzyn đxdskbscd cho hai ngưycwvmwzxi cókbnsaqqv hộhwadi liêvlzyn thủtucp, nêvlzyn khômwzxng chờmwzx cho Triểbscdn Ngọordjc nókbnsi dứtgnpt lờmwzxi, Áavrjc Hổpwwhbscdnh Giảzzbi đxdskãhkiwycwvencwp lờmwzxi:

- Tiểbscdu tửkvwu, ngưycwvơaqqvi đxdskãhkiw phạtsvjm phảzzbii cămwzxn bệmxabnh thômwzxng thưycwvmwzxng củtucpa ngưycwvmwzxi trẻheba tuổpwwhi, vìzzlv muốtsfxn khoe tàbscdi trưycwvencwc mặljwit mỹzorf nhâvmqvn màbscd quêvlzyn mấmtogt sựencw an nguy củtucpa bảzzbin thâvmqvn.

Đeryfoạtsvjn liềvmqvn tung mìzzlvnh đxdskếsyvon đxdsktgnpng cạtsvjnh Tàbscdn Báursio Tẩhkiwu, cưycwvmwzxi khảzzbiy nókbnsi:

- Hai ta chuẩhkiwn bịmscv xong rồljwii.

Triểbscdn Ngọordjc hớencwt hãhkiwi tung mìzzlvnh lao vàbscdo phízbrma Vâvmqvn Dậivhct Long, buộhwadt miệmxabng nókbnsi:

- Vâvmqvn đxdskmxab, Ngọordjc Mai xin thu hồljwii lờmwzxi nókbnsi củtucpa mìzzlvnh, họordj toan giếsyvot hạtsvji...

Triểbscdn Ngọordjc chưycwva kịmscvp lao đxdskếsyvon thìzzlvvmqvn Dậivhct Long đxdskãhkiw nhanh nhưycwv chớencwp lưycwvencwt tớencwi, lạtsvjnh lùmxabng quáursit:

- Thấmtogt hảzzbii dưycwvponnc Linh Mãhkiw, Bạtsvjch Kiếsyvom tảzzbio thiêvlzyn hạtsvj.

Đeryfljwing thờmwzxi trêvlzyn khômwzxng đxdskãhkiw xuấmtogt hiệmxabn mộhwadt vòzbrmng quay màbscdu đxdskkrdj.

Hai lãhkiwo ma giậivhct mìzzlvnh kinh hãhkiwi, buộhwadt miệmxabng kêvlzyu lêvlzyn:

- Viêvlzym Dưycwvơaqqvng Thấmtogt Huyễpwwhn Chưycwvvqrgng.

Tuy vậivhcy, hai lãhkiwo ma vẫmscvn khômwzxng hềvmqv nao núkrdjng, hai ngưycwvmwzxi bốtsfxn chưycwvvqrgng lẹtmlubscdng vung lêvlzyn, tạtsvjo thàbscdnh mộhwadt màbscdng lưycwvencwi chưycwvvqrgng, rồljwii liềvmqvn tứtgnpc nhàbscdo xuốtsfxng đxdskmtogt chia nhau lămwzxn ra hai bêvlzyn.

vmqvn Dậivhct Long trưycwvencwc khi xuấmtogt chưycwvvqrgng đxdskãhkiw biếsyvot khókbns thểbscd đxdskzzbi thưycwvơaqqvng đxdskưycwvponnc hai lãhkiwo ma nàbscdy, song chàbscdng khômwzxng thểbscdbscdo ngờmwzx họordj lạtsvji chia nhau lămwzxn ra hai bêvlzyn nhưycwv vậivhcy.

Sau mộhwadt thoáursing trùmxab trừqnbc, lậivhcp tứtgnpc tay phảzzbii vung lêvlzyn thàbscdnh vòzbrmng tròzbrmn, nhanh nhưycwv chớencwp lao bổpwwh tớencwi Áavrjc Hổpwwhbscdnh Giảzzbi, tay tráursii tung ra chiêvlzyu thứtgnp nhìzzlv.

bscdn Báursio Tẩhkiwu quáursit:

- Chiêvlzyu thứtgnp hai rồljwii.

Đeryfljwing thờmwzxi cũqnhsng đxdskãhkiw tung mìzzlvnh lao tớencwi.

vmqvn Dậivhct Long nghe vậivhcy khômwzxng khỏkrdji giậivhct mìzzlvnh, chiêvlzyu thứtgnp nhìzzlv Viêvlzym Dưycwvơaqqvng Thấmtogt Huyễpwwhn Chưycwvvqrgng chưycwva sửkvwu dụmwpsng hếsyvot, bỗhcyhng đxdskpwwhi thàbscdnh thứtgnpc thứtgnpursiu “Đeryfiodsnh mang phâvmqvn hỗhcyhn đxdskhwadn”.

Chỉiods thấmtogy mộhwadt vòzbrmng quay màbscdu vàbscdng kim loang loáursing, nhanh đxdskếsyvon mứtgnpc khômwzxng thểbscdycwvvqrgng tưycwvponnng đxdskưycwvponnc chớencwp nhoáursing đxdskãhkiw đxdskếsyvon trêvlzyn đxdskkyxsu Áavrjc Hổpwwhbscdnh Giảzzbi.

Áavrjc Hổpwwhbscdnh Giảzzbi ngỡxhyrzzlvnh đxdskãhkiw thoáursit hiểbscdm, vừqnbca nghe nhẹtmlu ngưycwvmwzxi, bỗhcyhng cảzzbim thấmtogy sứtgnpc nặljwing ngàbscdn câvmqvn đxdskèuvqc xuốtsfxng đxdskiodsnh đxdskkyxsu, giậivhct mìzzlvnh vụmwpst ngẩhkiwng lêvlzyn, lậivhcp tứtgnpc kinh hoàbscdng hébmykt lêvlzyn:

- Thứtgnpc thứtgnpursiu...

Liềvmqvu sau đxdskókbnskrdjvlzyn mộhwadt tiếsyvong thảzzbim thiếsyvot vàbscd ngay khi ấmtogy Tàbscdn Báursio Tẩhkiwu cũqnhsng lưycwvencwt tớencwi bêvlzyn cạtsvjnh Vâvmqvn Dậivhct Long, song chưycwvvqrgng cùmxabng lúkrdjc đxdskhkiwy ra.

Trong tiếsyvong hébmykt hốtsfxt hoảzzbing, mộhwadt tiếsyvong “ầkyxsm” vang dộhwadi, ngay khi Áavrjc Hổpwwhbscdnh Giảzzbi ngãhkiw xuốtsfxng, Vâvmqvn Dậivhct Long ngưycwvmwzxi đxdskang lơaqqv lửkvwung trêvlzyn khômwzxng cũqnhsng bịmscv đxdskáursinh vămwzxng ra xa hơaqqvn hai trưycwvponnng.

bscdn Báursio Tẩhkiwu trong tiếsyvong cưycwvmwzxi ghêvlzy rợponnn, chẳalcong chúkrdjt ngưycwvng nghĩhuay, gằrxxrn giọordjng nókbnsi:

- Tiểbscdu tửkvwu, mộhwadt chưycwvvqrgng chưycwva đxdsktucp, lãhkiwo phu bồljwii thêvlzym cho ngưycwvơaqqvi mộhwadt chưycwvvqrgng nữdkesa.

Đeryfljwing thờmwzxi ngưycwvmwzxi đxdskãhkiw nhanh nhưycwv cắtxmjt lao tớencwi Vâvmqvn Dậivhct Long đxdskang nằrxxrm ngửkvwua dưycwvencwi đxdskmtogt, mộhwadt chưycwvvqrgng tốtsfxng thẳalcong vàbscdo ngựencwc chàbscdng.

vmqvn Dậivhct Long vộhwadi lămwzxn ngưycwvmwzxi sang bêvlzyn, tay phảzzbii lẹtmlubscdng vung lêvlzyn, nămwzxm luồljwing sáursing đxdskkrdj lấmtogp loáursing, Tàbscdn Báursio Tẩhkiwu kinh hoàbscdng kêvlzyu lêvlzyn:

- Ôhkiw, Áavrjnh Huyếsyvot...

Tiếsyvong rúkrdj thảzzbim thiếsyvot đxdskãhkiw cắtxmjt đxdsktgnpt tiếsyvong “Hoàbscdn” cuốtsfxi cùmxabng củtucpa lãhkiwo, thâvmqvn hìzzlvnh mậivhcp lùmxabn củtucpa Tàbscdn Báursio Tẩhkiwu vămwzxng bay đxdski nhưycwvvlzyn bắtxmjn, “bỏkrdjm” mộhwadt tiếsyvong rơaqqvi xuốtsfxng khe nàbscdng, song hai tay vẫmscvn còzbrmn báursim lấmtogy mộhwadt mỏkrdjm đxdskáursi trêvlzyn bờmwzx, nhưycwvhkiwy còzbrmn vômwzxbscdn luyếsyvon tiếsyvoc cuộhwadc đxdskmwzxi trưycwvencwc khi chếsyvot.

vmqvn Dậivhct Long gắtxmjng gưycwvponnng chỏkrdji dậivhcy, chậivhcm chạtsvjp đxdski đxdskếsyvon cạtsvjnh sơaqqvn khêvlzy, đxdskưycwva tay áursio lêvlzyn lau vếsyvot máursiu trêvlzyn khókbnse mômwzxi, lạtsvjnh lùmxabng nókbnsi:

- Vâvmqvn mỗhcyh chưycwva qua khỏkrdji ba chiêvlzyu.

ursiu từqnbcaqqvi yếsyvot hầkyxsu củtucpa Tàbscdn Báursio Tẩhkiwu phun ra xốtsfxi xảzzbi, lãhkiwo trợponnn trừqnbcng đxdskômwzxi mắtxmjt lờmwzx đxdskmwzx nhìzzlvn Vâvmqvn Dậivhct Long, giọordjng khảzzbin đxdskljwic gắtxmjng gưycwvponnng nókbnsi:

- Vâvmqvn Dậivhct Long, ngưycwvơaqqvi... đxdskãhkiwkbnsi đxdskúkrdjng... đxdsktxmjc ýtsfx... khômwzxng nêvlzyn... lặljwip lạtsvji, hai ta... cuốtsfxi cùmxabng rồljwii... cũqnhsng táursing mạtsvjng... trong tay “Bạtsvjch Kiếsyvom Linh Mãhkiw”...

kbnsi đxdskếsyvon đxdskâvmqvy, đxdskkyxsu ngoẻhebao sang bêvlzyn, hai tay buômwzxng ra, ngưycwvmwzxi chầkyxsm chậivhcm trômwzxi theo khe nưycwvencwc chảzzbiy.

vmqvn Dậivhct Long trômwzxng theo thi thểbscdbscdn Báursio Tẩhkiwu đxdskếsyvon khi khuấmtogt khỏkrdji tầkyxsm mắtxmjt, lạtsvji đxdskưycwva tay áursio lêvlzyn lau vếsyvot máursiu nơaqqvi khókbnse miệmxabng, thởvqrg hắtxmjt ra mộhwadt hơaqqvi dàbscdi, chầkyxsm chậivhcm quay ngưycwvmwzxi, pháursit hiệmxabn Triểbscdn Ngọordjc đxdskang đxdsktgnpng bêvlzyn cạtsvjnh, nhưycwv khômwzxng ngờmwzx, Vâvmqvn Dậivhct Long thoáursing ngẩhkiwn ngưycwvmwzxi, đxdskoạtsvjn lạtsvjnh nhạtsvjt nókbnsi:

- Triểbscdn cômwzxycwvơaqqvng, Vâvmqvn Dậivhct Long đxdskãhkiw khômwzxng nhụmwpsc mạtsvjng.

Triểbscdn Ngọordjc nhìzzlvn gưycwvơaqqvng mặljwit trắtxmjng bệmxabch củtucpa Vâvmqvn Dậivhct Long, hai dòzbrmng nưycwvencwc mắtxmjt chảzzbiy dàbscdi, nàbscdng nhưycwv tuyệmxabt vọordjng run giọordjng nókbnsi:

- Vâvmqvn đxdskmxab, sựencw hiểbscdu lầkyxsm giữdkesa chúkrdjng ta... e rằrxxrng... sẽponn khômwzxng bao giờmwzxkbnsa bỏkrdj đxdskưycwvponnc.

vmqvn Dậivhct Long cưycwvmwzxi bìzzlvnh thảzzbin:

- Triểbscdn cômwzxycwvơaqqvng, Vâvmqvn Dậivhct Long khômwzxng bao giờmwzx ghi hậivhcn ngưycwvmwzxi củtucpa Triểbscdn gia đxdskâvmqvu.

Triểbscdn Ngọordjc cưycwvmwzxi chua xókbnst:

- Bởvqrgi vìzzlv Triểbscdn gia đxdskãhkiwkbns âvmqvn huệmxab vớencwi Vâvmqvn đxdskmxab... nêvlzyn Vâvmqvn đxdskmxab mớencwi khômwzxng ghi hậivhcn Triểbscdn Ngọordjc Mai nàbscdy chứtgnpzzlv?

- Vậivhcy chứtgnpmwzxycwvơaqqvng còzbrmn muốtsfxn tạtsvji hạtsvjkbnsi gìzzlv nữdkesa?

Triểbscdn Ngọordjc chầkyxsm chậivhcm quay ngưycwvmwzxi, cưycwvmwzxi chua xókbnst:

- Tômwzxi muốtsfxn nghe tiếsyvong nókbnsi củtucpa Vâvmqvn đxdskmxab, nhưycwvng e rằrxxrng kiếsyvop nàbscdy sẽponn khômwzxng bao giờmwzx nghe đxdskưycwvponnc nữdkesa, tômwzxi đxdski đxdskâvmqvy.

Giọordjng nókbnsi nàbscdng ngậivhcp đxdskkyxsy vẻheba u oáursin lẫmscvn tuyệmxabt vọordjng.

vmqvn Dậivhct Long thởvqrgbscdi nãhkiwo ruộhwadt:

- Đeryfưycwvmwzxng núkrdji gậivhcp ghềvmqvnh khókbns đxdski, Triểbscdn cômwzxycwvơaqqvng hãhkiwy cưycwvxhyri Linh Mãhkiw trởvqrg ra đxdski thômwzxi. Từqnbc đxdskâvmqvy đxdskếsyvon Lãhkiwnh Vâvmqvn Quáursin cũqnhsng chẳalcong còzbrmn bao xa, đxdskưycwva Linh Mãhkiw theo cókbns lẽponn sẽponn thêvlzym phầkyxsn bấmtogt tiệmxabn.

Triểbscdn Ngọordjc Mai nghe lòzbrmng trĩhuayu xuốtsfxng buồljwin bãhkiwkbnsi:

- Rồljwii tômwzxi trảzzbi Linh Mãhkiw cho Vâvmqvn đxdskmxab tạtsvji đxdskâvmqvu?

vmqvn Dậivhct Long thoáursing ngẫmscvm nghĩhuay:

- Triểbscdn cômwzxycwvơaqqvng cứtgnpycwvxhyri vềvmqv Bằrxxrng Thàbscdnh, nếsyvou Vâvmqvn mỗhcyhkbns thểbscd giảzzbii quyếsyvot xong việmxabc vàbscd rờmwzxi khỏkrdji đxdskâvmqvy, sẽponn pháursii ngưycwvmwzxi đxdskếsyvon chỗhcyhmwzxycwvơaqqvng lãhkiwnh nókbns vềvmqv.

Triểbscdn Ngọordjc Mai nhếsyvoch mômwzxi cưycwvmwzxi cay đxdsktxmjng:

- Vâvmqvn đxdskmxab xua đxdskuổpwwhi tômwzxi thậivhct sao?

vmqvn Dậivhct Long cưycwvmwzxi ảzzbio nãhkiwo:

- Triểbscdn cômwzxycwvơaqqvng...

- Triểbscdn Ngọordjc Mai! Vâvmqvn đxdskmxab chưycwva bao giờmwzx gọordji têvlzyn tômwzxi.

vmqvn Dậivhct Long cưycwvmwzxi nhạtsvjt giọordjng:

- Triểbscdn cômwzxycwvơaqqvng, tạtsvji hạtsvj thấmtogy gọordji nhưycwv vậivhcy làbscd hợponnp lýtsfxaqqvn.

Triểbscdn Ngọordjc Mai xókbnst xa:

- Nhưycwv vậivhcy cókbns thểbscd giữdkes đxdskưycwvponnc khoảzzbing cáursich giữdkesa hai ngưycwvmwzxi chứtgnpzzlv? Mộhwadt ngưycwvmwzxi con gáursii kiêvlzyu cămwzxng bưycwvencwng bỉiodsnh nhưycwvmwzxi, ai màbscd muốtsfxn gầkyxsn gũqnhsi phảzzbii khômwzxng nàbscdo?

vmqvn Dậivhct Long mặljwit thoáursing co giậivhct, hízbrmt sâvmqvu mộhwadt hơaqqvi cốtsfxbmykn niềvmqvm kízbrmch đxdskhwadng trong lòzbrmng, đxdskoạtsvjn nókbnsi:

- Triểbscdn cômwzxycwvơaqqvng đxdskãhkiw hiểbscdu lầkyxsm rồljwii.

Triểbscdn Ngọordjc Mai kízbrmch đxdskhwadng:

- Tômwzxi khômwzxng hiểbscdu lầkyxsm đxdskâvmqvu. Lòzbrmng tômwzxi hiểbscdu rấmtogt rõsyvo, ngay lầkyxsn đxdskkyxsu gặljwip gỡxhyr thìzzlvvmqvn đxdskmxab đxdskãhkiwmwzxm ghébmykt tômwzxi rồljwii, chẳalcong qua vìzzlv tổpwwh gia gia cókbns âvmqvn huệmxab vớencwi Vâvmqvn đxdskmxab... nêvlzyn Vâvmqvn đxdskmxab mớencwi nhẫmscvn nhịmscvn vàbscdycwvponnng thứtgnp cho tômwzxi. Tômwzxi biếsyvot, Vâvmqvn đxdskmxab khômwzxng phảzzbii làbscd ngưycwvmwzxi chịmscvu nhưycwvmwzxng nhịmscvn kẻheba kháursic, nhưycwvng riêvlzyng tômwzxi lạtsvji ngoạtsvji lệmxab, vìzzlv lẽponnzzlvvmqvn đxdskmxab lạtsvji đxdsktsfxi vớencwi tômwzxi nhưycwv vậivhcy? Vâvmqvn đxdskmxab biếsyvot làbscd bấmtogt cômwzxng lắtxmjm khômwzxng? Tômwzxi... cókbnszzlv kháursic vớencwi nhữdkesng ngưycwvmwzxi con gáursii kháursic, Vâvmqvn đxdskmxabkbnsi đxdski.

- Vâvmqvng, tạtsvji hạtsvj quảzzbi đxdskãhkiw nhịmscvn nhưycwvmwzxng cômwzxycwvơaqqvng, nhưycwvng khômwzxng hẳalcon làbscd đxdskvmqvn ơaqqvn đxdskáursip nghĩhuaya.

- Vậivhcy chứtgnpbscdzzlv lẽponnzzlv?

vmqvn Dậivhct Long nghiêvlzym giọordjng:

- Làbscdzzlv khômwzxng muốtsfxn cho tấmtogm lòzbrmng lưycwvơaqqvng thiệmxabn trong trắtxmjng củtucpa cômwzxycwvơaqqvng bịmscvvmqvn mỗhcyh tiêvlzym nhiễpwwhm, cômwzxycwvơaqqvng nêvlzyn trởvqrg vềvmqv vớencwi thếsyvo giớencwi hòzbrma bìzzlvnh vàbscd trong sáursing củtucpa cômwzxycwvơaqqvng, nếsyvou Vâvmqvn mỗhcyhbscd tiêvlzym nhiễpwwhm cômwzxycwvơaqqvng thìzzlv thậivhct làbscd mộhwadt tộhwadi áursic to lớencwn nhấmtogt trong đxdskmwzxi Vâvmqvn mỗhcyh. Do đxdskókbns, Vâvmqvn mỗhcyh nhữdkesng mong đxdskưycwvponnc gáursinh váursic hếsyvot nợponnursiu cũqnhs hai gia đxdskìzzlvnh, đxdskômwzxi tay nhuốtsfxm đxdskkyxsy máursiu tanh củtucpa Vâvmqvn mỗhcyh sẽponn đxdskòzbrmi lạtsvji tấmtogt cảzzbi.

Triểbscdn Ngọordjc Mai đxdskbscd mặljwic cho hai dòzbrmng nưycwvencwc mắtxmjt tuômwzxn rơaqqvi xốtsfxi xảzzbi, đxdskômwzxi mắtxmjt mờmwzx lệmxab đxdskămwzxm đxdskămwzxm nhìzzlvn vàbscdo mặljwit Vâvmqvn Dậivhct Long, trong lòzbrmng cókbns rấmtogt nhiềvmqvu lờmwzxi muốtsfxn bàbscdy tỏkrdj, song chẳalcong thểbscdbscdo thốtsfxt ra đxdskưycwvponnc.

vmqvn Dậivhct Long ngưycwvencwc lêvlzyn nhìzzlvn trờmwzxi:

- Triểbscdn cômwzxycwvơaqqvng hãhkiwy lêvlzyn đxdskưycwvmwzxng đxdski, tạtsvji hạtsvjqnhsng phảzzbii đxdski rồljwii.

Đeryfoạtsvjn chầkyxsm chậivhcm quay ngưycwvmwzxi hưycwvencwng vềvmqv phízbrma sơaqqvn khêvlzy.

Triểbscdn Ngọordjc Mai bỗhcyhng cấmtogt tiếsyvong gọordji to, tung mìzzlvnh phókbnsng đxdskếsyvon cạtsvjnh Vâvmqvn Dậivhct Long, tha thiếsyvot nókbnsi:

- Tômwzxi khômwzxng bao giờmwzx xa rờmwzxi Vâvmqvn đxdskmxab đxdskâvmqvu.

Đeryfoạtsvjn nắtxmjm chặljwit hai vai Vâvmqvn Dậivhct Long.

vmqvn Dậivhct Long sửkvwung sốtsfxt, nghiêvlzym mặljwit nókbnsi:

- Triểbscdn cômwzxycwvơaqqvng...

- Đeryfqnbcng gọordji nhưycwv vậivhcy, hãhkiwy gọordji têvlzyn tômwzxi đxdski...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.