Bạch Kiếm Linh Mã

Chương 14 : Vì ghen tuông đổ máu căm thù

    trước sau   
xoimc nàvlddy Nhạfjqun Đndptãhdkvng Tam Nghĩwjaka cũadmeng đygllãhdkv đygllếctjcn gầcpqun, vờhujn nhưwuyhwmob ýzith bao vâuuixy Vâuuixn Dậclhwt Long vàvlddo giữxoima.

Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng lòybgnng đygllang nhớjgyc vềmljl Sởyfrq Mộodacng Bìmljlnh, đygllrdcfo mắzdwpt nhìmljln quanh trong bảrdcfo, buộodact miệgqxqng hỏjcehi:

- Vâuuixn huynh chủafxd ýzith đygllếctjcn viếctjcng Vạfjqun Liễxoimu Bảrdcfo đygllófome ưwuyh?

uuixn Dậclhwt Long cưwuyhhujni nhạfjqut:

- Cứvoin cho làvldd vậclhwy, nhưwuyhng bâuuixy giờhujn thìmljluuixn mỗvhwv ra đyglli đygllâuuixy!

Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng thoávoinng ngẩiyvfn ngưwuyhhujni, liềmljln tứvoinc thìmljl mắzdwpt ávoinnh lênhyfn vẻaxog vui mừmljlng khôwmobng sao che giấaxogu đygllưwuyhndptc, bởyfrqi lẽgqxq Vạfjqun Liễxoimu Bảrdcfo Chủafxdvldd Sởyfrq Mộodacng Bìmljlnh đygllmljlu khôwmobng tiễxoimn châuuixn chàvlddng.


Thếctjcvldd, Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng bèmhcfn trávoinnh sang bênhyfn, cưwuyhhujni mai mỉhvpya nófomei:

- Vâuuixn huynh hẳevewn làvldd đygllang bậclhwn việgqxqc gấaxogp nênhyfn mớjgyci vộodaci vàvlddng ra đyglli nhưwuyh vậclhwy, tiểplczu đygllgqxq chẳevewng dávoinm làvlddm mấaxogt thờhujni gian quýzithvoinu củafxda Vâuuixn huynh nữxoima.

uuixn Dậclhwt Long buôwmobng tiếctjcng cưwuyhhujni lạfjqunh lùmhcfng, vừmljla đygllrijanh giụzecec ngựpegva đyglli, bỗvhwvng nghe Lưwuyhhdkvo nhịrija trong Nhan Đndptãhdkvng Tam Nghĩwjaka lạfjqunh lùmhcfng quávoint:

- Khoan đygllãhdkv!

Dứvoint lờhujni ngưwuyhhujni đygllãhdkvwuyhjgyct tớjgyci trưwuyhjgycc đygllcpquu ngựpegva Vâuuixn Dậclhwt Long.

Van Dậclhwt Long đygllanh mặmljlt nófomei:

- Cófomemljl cứvoinfomei đyglli!

wuyhhdkvo nhịrija quéxuaat mắzdwpt nhìmljln vàvlddo bảrdcfo mộodact vòybgnng, đyglloạfjqun cưwuyhhujni khảrdcfy nófomei:

- Lãhdkvo phu còybgnn nhớjgycvlddwmobng tửwuyhybgnn cófome mộodact vịrija thuộodacc tùmhcfng nữxoima, chẳevewng hay y đygllãhdkv đyglli đygllâuuixu rồhujni?

Mộodact đygllfjquo mộodact tụzecec nghe nófomei đygllmljlu thoávoinng ngạfjquc nhiênhyfn, ávoinnh mắzdwpt bỗvhwvng rựpegvc lênhyfn vẻaxog sắzdwpc lạfjqunh ghênhyf rợndptn.

uuixn Dậclhwt Long lạfjqunh lùmhcfng nófomei:

- Theo bằexbbng hữxoimu thìmljl y đygllãhdkv đyglli đygllâuuixu?

Giọvuvmng nófomei chàvlddng ngậclhwp đygllcpquy sávoint khízdwp.


wuyhhdkvo nhịrijawuyhhujni khảrdcfy:

- Tuy lãhdkvo phu khôwmobng biếctjct y đyglli đygllâuuixu, nhưwuyhng lãhdkvo phu cófome thểplcz suy đygllvoinn đygllưwuyhndptc, hiệgqxqn tạfjqui Vạfjqun Liễxoimu Bảrdcfo Chủafxd khôwmobng cófomeyfrq trong bảrdcfo, Vâuuixn côwmobng tửwuyh đygllãhdkv chậclhwm mấaxogt mộodact bưwuyhjgycc rồhujni.

uuixn Dậclhwt Long nhưwuyhjgycng màvlddy, mắzdwpt bỗvhwvng rựpegvc sávoint cơcrzg, cưwuyhhujni dàvlddi nófomei:

- Vậclhwy ưwuyh? Ha ha… Vâuuixn mỗvhwv tuy chậclhwm châuuixn hơcrzgn ba vịrija mộodact đygllênhyfm nửwuyha ngàvlddy, nhưwuyhng lạfjqui chưwuyha chếctjct trong Vạfjqun Liễxoimu Bảrdcfo, cávoinc vịrijafome thấaxogy lạfjqu khôwmobng?

Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng biếctjcn sắzdwpc mặmljlt liênhyfn hồhujni, Vâuuixn Dậclhwt Long vừmljla dứvoint lờhujni, hắzdwpn đygllãhdkv khôwmobng dằexbbn đygllưwuyhndptc, gằexbbn giọvuvmng nófomei:

- Vâuuixn Dậclhwt Long, Lưwuyh thúxoimc thúxoimc nófomei cófome đygllúxoimng chărkxvng?

uuixn Dậclhwt Long ơcrzg hờhujn quéxuaat mắzdwpt nhìmljln họvuvm, bỗvhwvng dịrijau giọvuvmng nófomei:

- Khôwmobng sai, ôwmobng ấaxogy đygllãhdkv đygllvoinn đygllúxoimng hoàvlddn toàvlddn.

Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng távoini mặmljlt, tiếctjcn tớjgyci mộodact bưwuyhjgycc quávoint:

- Hiệgqxqn giờhujn họvuvmyfrq đygllâuuixu?

uuixn Dậclhwt Long sầcpqum mặmljlt, song vẫplczn cốheeixuaan giậclhwn, lạfjqunh lùmhcfng nófomei:

- Tạfjqui Lãhdkvnh Vâuuixn Quávoinn.

Hai lãhdkvo nhâuuixn mộodact đygllfjquo mộodact tụzecec nghe nófomei liềmljln giậclhwt mìmljlnh, cơcrzg hồhujn đygllhujnng thanh nófomei:


- Phảrdcfi chărkxvng làvlddhdkvnh Vâuuixn Quávoinn mặmljlt nam núxoimi Nhạfjqun Đndptãhdkvng?

Nhạfjqun Đndptãhdkvng Tam Nghĩwjaka thìmljl kinh hoàvlddng thấaxogt sắzdwpc.

Qua phảrdcfn ứvoinng củafxda mọvuvmi ngưwuyhhujni, Vâuuixn Dậclhwt Long thoávoinng nghe lòybgnng trĩwjaku xuốheeing, bởyfrqi đygllãhdkv suy ra đygllưwuyhndptc đygllrijaa vịrija củafxda Lãhdkvnh Vâuuixn Quávoinn trênhyfn chốheein giang hồhujn, chàvlddng gậclhwt đygllcpquu nófomei:

- Cávoinc vịrijafome đygllrijanh đygllếctjcn đygllófome đygllòybgni ngưwuyhhujni chărkxvng?

Nhạfjqun Đndptãhdkvng Tam Nghĩwjaka đygllmljlu lộodac vẻaxog khiếctjcp sợndpt, Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng gằexbbn giọvuvmng hỏjcehi:

- Vâuuixn Dậclhwt Long, cávoinc hạfjquhdkvy nófomei thậclhwt, ai đygllãhdkv đygllưwuyha họvuvm đygllếctjcn đygllófome?

uuixn Dậclhwt Long sởyfrqwjak nhẫplczn nhịrijan Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng làvldd bởyfrqi lầcpqun đygllcpquu gặmljlp hắzdwpn tạfjqui Thấaxogt Long Bảrdcfo, chàvlddng nhậclhwn thấaxogy hắzdwpn còybgnn cófome chỗvhwv đygllávoinng quýzithvlddyfrqvoinzdwpnh cưwuyhơcrzgng trựpegvc, khôwmobng nỡulzyvoint hạfjqui, chứvoin chẳevewng phảrdcfi làvldd sợndpt xảrdcfy chuyệgqxqn xung đygllodact, giờhujn thấaxogy hắzdwpn đygllưwuyhndptc nưwuyhjgycc lấaxogn tớjgyci, khôwmobng khỏjcehi tứvoinc giậclhwn nófomei:

- Huynh đygllàvlddi nghĩwjakvldduuixn mỗvhwvfome bổwtjun phậclhwn phảrdcfi cho huynh đygllàvlddi biếctjct ưwuyh?

Nhạfjqun Đndptãhdkvng Tam Nghĩwjaka vốheein đygllãhdkvfome thiênhyfn kiếctjcn vềmljluuixn Dậclhwt Long, giờhujn nghe Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng nófomei vậclhwy lạfjqui càvlddng nghĩwjak trávoini quấaxogy hơcrzgn. Lưwuyhhdkvo đygllfjqui buôwmobng tiếctjcng cưwuyhhujni sắzdwpc lạfjqunh tiếctjcp lờhujni:

- Vâuuixn Dậclhwt Long thậclhwt khôwmobng ngờhujn ngưwuyhơcrzgi trôwmobng nho nhãhdkv anh tuấaxogn màvlddybgnng dạfjqu lạfjqui xảrdcfo quyệgqxqt đygllếctjcn vậclhwy, cứvoin đygllem nhữxoimng ngưwuyhhujni cófome danh vọvuvmng tôwmobn cao trênhyfn chốheein giang hồhujn đygllplczvlddvlddm hậclhwu thuẫplczn. Hắzdwpc hắzdwpc, nếctjcu khôwmobng biếctjct rõicgo sựpegv thậclhwt, cófome lẽgqxq chẳevewng ai dávoinm đygllodacng chạfjqum đygllếctjcn ngưwuyhơcrzgi.

Lờhujni lẽgqxqicgovlddng cófome ýzith bảrdcfo Vâuuixn Dậclhwt Long mạfjquo nhậclhwn làvldd ngưwuyhhujni củafxda Lãhdkvnh Vâuuixn Quávoinn.

Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng đygllang lo lắzdwpng cho sựpegv an nguy củafxda Sởyfrq Mộodacng Bìmljlnh, nôwmobn nófomeng muốheein biếctjct ngay chízdwpnh xávoinc nàvlddng đygllang ởyfrq tạfjqui đygllâuuixu đygllplcz đyglli giảrdcfi cứvoinu, Lưwuyhhdkvo đygllfjqui vừmljla dứvoint lờhujni, hắzdwpn lậclhwp tứvoinc hùmhcfng hổwtju quávoint:

- Vâuuixn Dậclhwt Long, kẻaxog thứvoinc thờhujni mớjgyci làvldd trang tuấaxogn kiệgqxqt, theo ýzith củafxda Quýzith mỗvhwvvoinc hạfjqunhyfn thúxoim thậclhwt thìmljlcrzgn, bằexbbng khôwmobng thìmljl đygllmljlng trávoinch Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng nàvlddy chẳevewng niệgqxqm tìmljlnh cốheei nhâuuixn.


uuixn Dậclhwt Long cảrdcf giậclhwn, cưwuyhhujni phávoinnhyfn nófomei:

- Bằexbbng hữxoimu khôwmobng chếctjct tạfjqui Thấaxogt Long Bảrdcfo đygllãhdkvvldd may mắzdwpn lắzdwpm rồhujni, lạfjqui còybgnn nênhyfu tìmljlnh cốheei nhâuuixn ra đygllâuuixy vớjgyci Vâuuixn mỗvhwv, ha ha… Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng, cávoinc hạfjqu chưwuyha xứvoinng đygllávoinng đygllâuuixu.

Mọvuvmi ngưwuyhhujni nghe nófomei vậclhwy thảrdcfy đygllmljlu biếctjcn sắzdwpc, bốheein gãhdkv đygllfjqui hávoinn đygllvoinng sau lung hai lãhdkvo nhâuuixn mộodact đygllfjquo mộodact tụzecec cùmhcfng tiếctjcn tớjgyci ba bưwuyhjgycc, giậclhwn dữxoim trừmljlng mắzdwpt nhìmljln Vâuuixn Dậclhwt Long, ra chiềmljlu đygllrijanh ra tay trừmljlng trịrija chàvlddng.

Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng vừmljla nghe tiếctjcng “chưwuyha xứvoinng đygllávoinng”, lửwuyha giậclhwn bừmljlng lênhyfn dữxoim dộodaci, sấaxogn tớjgyci vừmljla đygllrijanh ra tay…

Bỗvhwvng nghe lãhdkvo nhâuuixn đygllvoinng cạfjqunh lãhdkvo đygllfjquo sĩwjak quávoint:

- Phưwuyhơcrzgng nhi, khôwmobng đygllưwuyhndptc nhưwuyh vậclhwy!

Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng vừmljla nghe phụzece thâuuixn quávoint ngărkxvn, khôwmobng dávoinm trávoini lệgqxqnh, đygllàvlddnh néxuaan nhịrijan ngoávoini lạfjqui nófomei:

- Cha…

hdkvo nhâuuixn chậclhwm rãhdkvi tiếctjcn tớjgyci hai bưwuyhjgycc, trầcpqum giọvuvmng nófomei:

- Vâuuixn côwmobng tửwuyh, lãhdkvo phu làvldd “Vạfjqun Lýzithmljlnh” Quýzith Mộodacng Hùmhcfng, chẳevewng hay cófome xứvoinng đygllávoinng đygllplcz xem thanh kiếctjcm vỏjceh trắzdwpng đyglleo bênhyfn lưwuyhng côwmobng tửwuyh hay khôwmobng?

Giọvuvmng nófomei lãhdkvo hếctjct sứvoinc hùmhcfng hồhujnn, Vâuuixn Dậclhwt Long quay sang nhìmljln “Vạfjqun Lýzithmljlnh” Quýzith Mộodacng Hùmhcfng, nhữxoimng thấaxogy lãhdkvo màvlddy dàvlddi bạfjquc phơcrzg, mắzdwpt phụzeceng mũadmei lâuuixn, miệgqxqn rộodacng râuuixu dàvlddi, tưwuyhjgycng mạfjquo uy vũadme, thầcpqun thávoini trầcpqum vữxoimng, khízdwp thávoini hếctjct sứvoinc hàvlddo hùmhcfng, chàvlddng bấaxogt giávoinc thoávoinng giậclhwt mìmljlnh, khôwmobng trảrdcf lờhujni ngay câuuixu hỏjcehi củafxda lãhdkvo.

hdkvo đygllfjquo sĩwjak đygllvoinng sau lưwuyhng Quýzith Mộodacng Hùmhcfng cũadmeng cófome ýzith đygllrijanh nhưwuyh vậclhwy, thấaxogy Vâuuixn Dậclhwt Long lặmljlng thinh khôwmobng đygllávoinp, liềmljln tiếctjcn tớjgyci lạfjqunh lùmhcfng nófomei:

- Bầcpqun đygllfjquo làvldd Kim Long châuuixn nhâuuixn, cũadmeng muốheein đygllưwuyhndptc nhìmljln xem trưwuyhhujnng kiếctjcm củafxda Vâuuixn côwmobng tửwuyh.


Giọvuvmng nófomei lãhdkvo cófome vẻaxog hằexbbn họvuvmc chứvoin khôwmobng ôwmobn hoàvldd nhưwuyh Quýzith Mộodacng Hùmhcfng.

uuixn Dậclhwt Long thoávoinng chau màvlddy, quay mắzdwpt nhìmljln nhữxoimng thấaxogy lãhdkvo đygllfjquo sĩwjakvlddy đygllcpquu đygllodaci mãhdkvo vàvlddng vàvldd mặmljlc ávoino gấaxogm cũadmeng màvlddu vàvlddng, màvlddy ngắzdwpn mắzdwpt dàvlddi, miệgqxqng to mũadmei ófome, trôwmobng qua làvldd biếctjct ngưwuyhhujni thâuuixm hiểplczm ngay.

uuixn Dậclhwt Long lạfjqui quay sang Quýzith Mộodacng Hùmhcfng, giọvuvmng lạfjqunh nhạfjqut nófomei:

- Kiếctjcm nàvlddy ra khỏjcehi vỏjcehvldd phảrdcfi thấaxogy mávoinu đyglloạfjqut mạfjqung, hiếctjcm khi cófome trưwuyhhujnng hợndptp ngoạfjqui lệgqxq, nhịrija vịrija khôwmobng nênhyfn xem thìmljlcrzgn.

Thávoini đygllodac chàvlddng hếctjct sứvoinc ung dung, nhưwuyh chớjgyc hềmljl khiếctjcp hãhdkvi bởyfrqi danh vọvuvmng củafxda hai ngưwuyhhujni trong giớjgyci võicgouuixm.

Kim Long châuuixn nhâuuixn quắzdwpc mắzdwpc, cưwuyhhujni khảrdcfy nófomei:

- Vâuuixn côwmobng tửwuyh khinh bầcpqun đygllfjquo khôwmobng xứvoinng đygllávoinng chứvoinmljl?

uuixn Dậclhwt Long cưwuyhhujni nhạfjqut:

- Cávoinc hạfjqu khôwmobng nênhyfn bứvoinc ngưwuyhhujni quávoin đygllávoinng, lòybgnng kiênhyfn nhẫplczn củafxda Vâuuixn mỗvhwvfome hạfjqun, nếctjcu cávoinc vịrija biếctjct đyglliềmljlu nênhyfn đyglli khỏjcehi đygllâuuixy ngay lúxoimc nàvlddy thìmljlcrzgn.

Nhạfjqun Đndptãhdkvng Tam Nghĩwjaka vốheein nghĩwjakuuixn Dậclhwt Long cưwuyhulzyi ngựpegva trắzdwpng vàvldd đyglleo kiếctjcm trắzdwpng làvldd nhằexbbm mưwuyhndptn danh Bạfjquch Kiếctjcm Linh Mãhdkv đygllplcz dọvuvma ngưwuyhhujni, giờhujn thấaxogy chàvlddng khôwmobng chịrijau rúxoimt Trízdwpch Huyếctjct Kiếctjcm ra, lạfjqui càvlddng tin làvldd chàvlddng đygllãhdkv mạfjquo nhậclhwn nênhyfn sợndpt bịrija khávoinm phávoin.

wuyhhdkvo tam liềmljln tiếctjcn tớjgyci mộodact bưwuyhjgycc, cưwuyhhujni mai mỉhvpya nófomei:

- Côwmobng tửwuyh gia khôwmobng thấaxogy đygllãhdkv khiếctjcn bọvuvmn nàvlddy vưwuyhndptt ngàvlddn dặmljlm đygllếctjcn đygllâuuixy quávoin ưwuyh thấaxogt vọvuvmng ưwuyh?

voint cơcrzg trong mắzdwpt Vâuuixn Dậclhwt Long vừmljla lắzdwpng dịrijau lạfjqui bùmhcfng lênhyfn, lạfjqunh lùmhcfng quay sang quéxuaat mắzdwpt nhìmljln Nhạfjqun Đndptãhdkvng Tam Nghĩwjaka, giọvuvmng âuuixm trầcpqum:

- Chảrdcf lẽgqxq ba vịrija nhấaxogt đygllrijanh muốheein távoinng thâuuixn trong Vạfjqun Liễxoimu Bảrdcfo hay sao?

xoimc nàvlddy ngưwuyhhujni củafxda Vạfjqun Liễxoimu Bảrdcfo đygllãhdkvxuaao đygllếctjcn xúxoimm quanh, việgqxqc Nhạfjqun Đndptãhdkvng Tam Nghĩwjaka đygllãhdkv bỏjceh đyglli trong lúxoimc Vạfjqun Liễxoimu Bảrdcfo lâuuixm nguy, tham sanh quênhyfn bạfjqun, mọvuvmi ngưwuyhhujni đygllmljlu biếctjct cảrdcf, do đygllófome tuy họvuvm biếctjct rõicgo ba ngưwuyhhujni quyếctjct khôwmobng phảrdcfi đygllrijach thủafxd củafxda Vâuuixn Dậclhwt Long, song chẳevewng ai đygllvoinng ra giảrdcfng hoàvldd cảrdcf.

wuyhhdkvo đygllfjqui cưwuyhhujni phávoinnhyfn:

- Côwmobng tửwuyh gia, nếctjcu bọvuvmn lãhdkvo phu quảrdcf thậclhwt muốheein chếctjct tạfjqui đygllâuuixy, côwmobng tửwuyhfome chịrijau giúxoimp cho khôwmobng?

- Lâuuixm nguy bỏjceh bạfjqun lẩiyvfn trốheein, Vâuuixn mỗvhwv đygllãhdkv biếctjct trưwuyhjgycc ba vịrija rồhujni, dĩwjak nhiênhyfn Vâuuixn mỗvhwv sẵwsbbn sàvlddng giúxoimp cho, ba vịrijaadmeng muốheein nhìmljln xem thanh kiếctjcm nàvlddy phảrdcfi khôwmobng.

Dứvoint lờhujni tay phảrdcfi chầcpqum chậclhwm đygllmljlt vàvlddo chuôwmobi kiếctjcm.

Nhạfjqun Đndptãhdkvng tam Nghĩwjaka bỗvhwvng dưwuyhng giậclhwt mìmljlnh, ra chiềmljlu do dựpegv.

Ngay khi ấaxogy trong đygllávoinm đygllôwmobng bưwuyhjgycc ra mộodact đygllfjqui hávoinn cụzecet tay, trưwuyhjgycc tiênhyfn y vòybgnng tay thi lễxoim vớjgyci mọvuvmi ngưwuyhhujni, đyglloạfjqun vớjgyci giọvuvmng đygllau xófomet nófomei:

- Chưwuyh vịrija đygllmljlu làvldd bạfjqun củafxda Bảrdcfo Chủafxd, trong lúxoimc Vạfjqun Liễxoimu Bảrdcfo gặmljlp hoạfjqun nạfjqun màvldd chưwuyh vịrija lạfjqui còybgnn gâuuixy hấaxogn nhau thếctjcvlddy, hávoin chẳevewng khiếctjcn ngưwuyhhujni thâuuixn đygllau lòybgnng màvldd kẻaxog thùmhcf khoávoini trávoin, vìmljl vậclhwy Dưwuyhơcrzgng Thu Phong bắzdwpt buộodacc phảrdcfi vớjgyci thâuuixn phậclhwn thấaxogp hèmhcfn màvldd đygllvoinng ra nófomei lênhyfn nhữxoimng lờhujni nôwmobng cạfjqun nàvlddy, vạfjqun mong chưwuyh vịrija trưwuyhyfrqng hãhdkvy giảrdcfmljlnh tâuuixm nghĩwjak lạfjqui, kẻaxogo sẽgqxq

Kim Long châuuixn nhâuuixn khôwmobng chờhujnwuyhơcrzgng Thu Phong dứvoint lờhujni, bựpegvc bộodaci khoávoint tay nófomei:

- Bọvuvmn ta nếctjcu khôwmobng phảrdcfi vìmljl cứvoinu Vạfjqun Liễxoimu Bảrdcfo thìmljl đygllâuuixu cófomexoimc nàvlddy mớjgyci đygllếctjcn, ngưwuyhơcrzgi khỏjcehi phảrdcfi nófomei nhiềmljlu.

wuyhơcrzgng Thu Phong thoávoinng biếctjcn sắzdwpc mặmljlt:

- Vậclhwy cávoinc hạfjqu đygllếctjcn đygllâuuixy lúxoimc nàvlddy đygllplczvlddm gìmljl?

Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng buộodact miệgqxqng hỏjcehi:

- Dưwuyhơcrzgng Thu Phong, Sởyfrqwmobwuyhơcrzgng hiệgqxqn ởyfrq đygllâuuixu?

wuyhơcrzgng Thu Phong thoávoinng ngạfjquc nhiênhyfn, đyglloạfjqun liềmljln hiểplczu ra ngay, buôwmobng tiếctjcng cưwuyhhujni vang:

- Ha ha… Dưwuyhơcrzgng Thu Phong nàvlddy nhớjgyc ra rồhujni, trưwuyhjgycc lúxoimc Vạfjqun Liễxoimu Bảrdcfo lâuuixm nguy, Bảrdcfo Chủafxdfome phávoini ngưwuyhhujni đygllưwuyha thưwuyh đygllếctjcn Quýzith gia trang, chẳevewng hay thưwuyhfome đygllếctjcn hay khôwmobng?

“Vạfjqun Lýzithmljlnh” Quýzith Mộodacng Hùmhcfng thoávoinng biếctjcn sắzdwpc mặmljlt, môwmobi mấaxogp mávoiny nhưwuyhng khôwmobng sao giảrdcfi thízdwpch đygllưwuyhndptc.

Kim Long châuuixn nhâuuixn cưwuyhhujni khảrdcfy:

- Kẻaxog thứvoinc thờhujni làvldd tuấaxogn kiệgqxqt, hừmljl hừmljl, trênhyfn cõicgoi đygllhujni ngưwuyhhujni khôwmobng tựpegvwuyhndptng sứvoinc mìmljlnh nhưwuyh Sởyfrq Nam Nhạfjqun thậclhwt làvldd hiếctjcm cófome.

wuyhơcrzgng Thu Phong mặmljlt co giậclhwt ra chiềmljlu hếctjct sứvoinc khízdwpch đygllodacng, bảrdcfo chúxoimng xung quanh ai cũadmeng lộodac vẻaxog tứvoinc giậclhwn, lúxoimc nàvlddy họvuvm mớjgyci nhậclhwn thấaxogy rõicgovlddng tấaxogm lòybgnng củafxda Vâuuixn Dậclhwt Long đygllheeii vớjgyci Vạfjqun Liễxoimu Bảrdcfo thậclhwt làvldd nồhujnng hậclhwu.

wuyhơcrzgng Thu Phong chậclhwm rãhdkvi lui vềmljl, cưwuyhhujni lạfjqunh lùmhcfng nófomei:

- Vậclhwy làvlddvoinc vịrija đygllếctjcn đygllâuuixy chỉhvpymljl tiểplczu thưwuyh chúxoimng tôwmobi, ha ha… cảrdcf Vạfjqun Liễxoimu Bảrdcfo chỉhvpyfome mỗvhwvi mìmljlnh tiểplczu thưwuyhvldd may mắzdwpn, ha ha…

Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng bỗvhwvng lưwuyhjgyct tớjgyci chụzecep lấaxogy ngựpegvc ávoino Dưwuyhơcrzgng Thu Phong, lạfjqunh lùmhcfng quávoint:

- Sởyfrqwmobwuyhơcrzgng ởyfrq đygllâuuixu nófomei mau!

wuyhơcrzgng Thu Phong vẻaxog chếctjc nhạfjquo nghiênhyfng đygllcpquu nhìmljln Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng gằexbbn giọvuvmng nófomei:

- Tiểplczu thưwuyh chúxoimng tôwmobi tuy may mắzdwpn nhưwuyhng rấaxogt tiếctjcc đygllãhdkv quávoin muộodacn màvlddng, hiệgqxqn đygllang ởyfrqhdkvnh Vâuuixn Quávoinn đygllaxogy.

Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng lòybgnng nófomeng nhưwuyh thiênhyfu đygllheeit, vung tay “bốheeip bốheeip” xávoinng cho Dưwuyhơcrzgng Thu Phong hai cávoini távoint tai, gằexbbn giọvuvmng nófomei:

- Ngưwuyhơcrzgi đygllãhdkv thôwmobng đygllhujnng vớjgyci Vâuuixn Dậclhwt Long, hãhdkvy mau nófomei thậclhwt, khôwmobng thìmljl ta lấaxogy mạfjqung ngưwuyhơcrzgi ngay.

Bảrdcfo chúxoimng xung quanh lậclhwp tứvoinc gầcpqum lênhyfn giậclhwn dữxoim, cùmhcfng cấaxogt bưwuyhjgycc tiếctjcn tớjgyci… Dưwuyhơcrzgng Thu Phong thấaxogy vậclhwy liềmljln trầcpqum giọvuvmng quávoint:

- Nhàvldd tan thìmljl khôwmobng chốheein nưwuyhơcrzgng thâuuixn, chủafxd mấaxogt ắzdwpt bịrija hiếctjcp đygllávoinp, chẳevewng lẽgqxq mọvuvmi ngưwuyhhujni khôwmobng biếctjct hoàvlddn cảrdcfnh hiệgqxqn nay củafxda chúxoimng ta hay sao? Sinh mệgqxqnh củafxda Dưwuyhơcrzgng Thu Phong nàvlddy cófome chi làvldd đygllávoinng kểplcz chứvoin?

Bảrdcfo chúxoimng nghe vậclhwy liềmljln dừmljlng buớjgycc, sávoint cơcrzg trong mắzdwpt Vâuuixn Dậclhwt Long lạfjqui càvlddng gia tărkxvng.

Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng đygllưwuyha tay rúxoimt ngọvuvmn nga my thízdwpch trênhyfn lưwuyhng xuốheeing, dízdwpvlddo yếctjct hầcpquu Dưwuyhơcrzgng Thu Phong, đygllang giọvuvmng:

- Ngưwuyhơcrzgi cófomefomei hay khôwmobng?

wuyhơcrzgng Thu Phong đygllưwuyha cávoinnh tay còybgnn lạfjqui lênhyfn lau vếctjct mávoinu nơcrzgi khoéxuaa miệgqxqng, giọvuvmng mỉhvpya mai nófomei:

- Nếctjcu thiếctjcu gia quảrdcffomeadmeng khízdwp thìmljlhdkvy mau đygllếctjcn Lãhdkvnh Vâuuixn Quávoinn đyglli.

Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng hứvoin mộodact tiếctjcng tứvoinc giậclhwn, vừmljla đygllrijanh đygllodacng thủafxd, bỗvhwvng nghe Quýzith Mộodacng Hùmhcfng quávoint:

- Phưwuyhơcrzgng nhi khôwmobng đygllưwuyhndptc làvlddm nhưwuyh vậclhwy, chúxoimng ta hãhdkvy bàvlddn kỹhvpy lạfjqui đygllãhdkv!

Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng xôwmob mạfjqunh, đyglliyvfy Dưwuyhơcrzgng Thu Phong ra xa bốheein nărkxvm bưwuyhjgycc, lạfjqunh lùmhcfng nófomei:

- Hãhdkvy nghĩwjak kỹhvpy lạfjqui đyglli.

uuixn Dậclhwt Long khoéxuaawmobi bỗvhwvng nởyfrq nụzecewuyhhujni tàvlddn bạfjquo, vớjgyci giọvuvmng sắzdwpc lạfjqunh chậclhwm rãhdkvi nófomei:

- Cávoinc vịrija khỏjcehi phảrdcfi đyglli đygllâuuixu cảrdcf!

wuyhhdkvo đygllfjqui trong Nhạfjqun Đndptãhdkvng Tam Nghĩwjaka trừmljlng mắzdwpt:

- Vâuuixn Dậclhwt Long, ngưwuyhơcrzgi lạfjqui cófome ýzith kiếctjcn gìmljl nữxoima?

uuixn Dậclhwt Long nhếctjcch môwmobi cưwuyhhujni:

- Cávoinc vịrija khôwmobng phảrdcfi muốheein xem thanh kiếctjcm củafxda Vâuuixn mỗvhwv hay sao? Giờhujn thìmljluuixn mỗvhwv chuẩiyvfn bịrija cho cávoinc vịrija xem đygllâuuixy, nhưwuyhng trưwuyhjgycc hếctjct Vâuuixn mỗvhwvfomevlddi lờhujni muốheein nófomei.

Trong khi nófomei bàvlddn tay chàvlddng vẫplczn đygllmljlt lênhyfn chuôwmobi kiếctjcm.

wuyhhdkvo nhịrijawuyhhujni chếctjc nhạfjquo:

- Xem kiếctjcm xong tha mạfjqung cho ngưwuyhơcrzgi chứvoinmljl?

uuixn Dậclhwt Long nhếctjcch môwmobi cưwuyhhujni, nụzecewuyhhujni đygllcpquy vẻaxogvlddn bạfjquo, quéxuaat mắzdwpt nhìmljln mưwuyhhujni ngưwuyhhujni đygllheeii phưwuyhơcrzgng, đyglloạfjqun trầcpqum giọvuvmng nófomei:

- Chưwuyh vịrijahdkvy nghe đygllâuuixy.

Bỗvhwvng đygllmljl khízdwp cao giọvuvmng hôwmob:

- Thấaxogt hảrdcfi dưwuyhndptc linh mãhdkv, bạfjquch kiếctjcm tảrdcfo thiênhyfn hạfjqu!

Vừmljla dứvoint tiếctjcng, lậclhwp tứvoinc “choang” mộodact tiếctjcng ngâuuixn vang, ávoinnh bạfjquc chớjgycp ngờhujni, Trízdwpch Huyếctjct Kiếctjcm đygllãhdkv đygllưwuyhndptc ôwmobm chếctjcch trong lòybgnng Vâuuixn Dậclhwt Long, ávoinnh mắzdwpt chàvlddng cũadmeng rựpegvc lênhyfn sávoinng quắzdwpc.

Nhạfjqun Đndptãhdkvng Tam Nghĩwjaka lậclhwp tứvoinc távoini mặmljlt, nhưwuyh bịrija chạfjqum đyglliệgqxqn cùmhcfng lui nhanh ba bưwuyhjgycc.

Kim Long châuuixn nhâuuixn vàvldd Quýzith Mộodacng Hùmhcfng sửwuyhng sốheeit kênhyfu lênhyfn:

- Trízdwpch Huyếctjct Kiếctjcm, Bạfjquch Kiếctjcm Linh Mãhdkv chízdwpnh làvldd ngưwuyhơcrzgi?

Vẻaxog kiênhyfu ngạfjquo trênhyfn mặmljlt hai ngưwuyhhujni cũadmeng lậclhwp tứvoinc biếctjcn mấaxogt.

Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng sắzdwpc mặmljlt thoạfjqut xanh thoạfjqut đyglljceh biềmljln đygllwtjui liênhyfn hồhujni, ávoinnh mắzdwpt ngậclhwp vẻaxog ghen tứvoinc, giờhujn y mớjgyci biếctjct Vâuuixn Dậclhwt Long chẳevewng nhữxoimng hơcrzgn y vềmljl nhâuuixn phẩiyvfm màvlddicgowmobng cũadmeng hơcrzgn y rấaxogt xa.

Bảrdcfo chúxoimng xung quang thảrdcfy đygllmljlu lộodac vẻaxog kinh dịrija lẫplczn khoan khoávoini.

uuixn Dậclhwt Long ngồhujni ngay ngắzdwpn trênhyfn lưwuyhng ngựpegva, Trízdwpch Huyếctjct Kiếctjcm chầcpqum chậclhwm trỏjceh vềmljl phízdwpa Nhạfjqun Đndptãhdkvng Tam Nghĩwjaka, lạfjqunh lùmhcfng nófomei:

- Nếctjcu ba vịrijavlddvoinng mạfjqung tạfjqui Vạfjqun Liễxoimu Bảrdcfo vìmljl bạfjqun chi giao thìmljlfome thểplczwuyhơcrzgng danh tứvoin hảrdcfi, song giờhujn đygllâuuixy thìmljl ba vịrija trởyfrqnhyfn ôwmob danh muôwmobn thuởyfrq chỉhvpyvoinch nhau cófome mộodact đygllênhyfm, ba vịrija đygllãhdkv trôwmobng thấaxogy rõicgo, Trízdwpch Huyếctjct Kiếctjcm trong mộodact chiênhyfu làvldd phảrdcfi tiệgqxqn đyglli nửwuyha bộodac ófomec củafxda ba vịrija.

Nhạfjqun Đndptãhdkvng Tam Nghĩwjaka sắzdwpc mặmljlt biếctjcn đygllwtjui liênhyfn hồhujni, sựpegv kiệgqxqn tạfjqui Thávoini Sơcrzgn, giớjgyci võicgouuixm ai cũadmeng đygllmljlu biếctjct, họvuvm hiểplczu rấaxogt rõicgo khôwmobng phảrdcfi làvldd đygllrijach thủafxd củafxda Bạfjquch Kiếctjcm Linh Mãhdkv, đygllhujnng thờhujni họvuvmadmeng hiểplczu làvldd sựpegv kiệgqxqn tạfjqui Thávoini Sơcrzgn, ngoàvlddi hai ngưwuyhhujni đygllưwuyhndptc Vâuuixn Dậclhwt Long buôwmobng tha, khôwmobng ai thoávoint chếctjct.

Ba ngưwuyhhujni chầcpqum chậclhwm đygllưwuyha cávoinnh tay phảrdcfi cứvoinng đygllhujnnhyfn chuôwmobi kiếctjcm trênhyfn lưwuyhng, bầcpquu khôwmobng khízdwpcrzg hồhujn nhưwuyhwmob đygllmljlc đygllếctjcn ngạfjqut thởyfrq.

Kim Long châuuixn nhâuuixn tiếctjcn tớjgyci mộodact bưwuyhjgycc, cưwuyhhujni khảrdcfy nófomei:

- Vâuuixn Dậclhwt Long, ngưwuyhơcrzgi ngồhujni trênhyfn ngựpegva thếctjcvlddy, chẳevewng lẽgqxq ngựpegva củafxda ngưwuyhơcrzgi cũadmeng biếctjct võicgowmobng vàvldd trávoinnh đygllưwuyhndptc đygllao kiếctjcm hay sao?

Ýulzy củafxda lãhdkvo ta rõicgovlddng làvldd muốheein chỉhvpy đyglliểplczm cávoinch tấaxogn côwmobng cho Nhạfjqun Đndptãhdkvng Tam Nghĩwjaka.

Nhạfjqun Đndptãhdkvng Tam Nghĩwjaka đygllang phâuuixn vâuuixn chưwuyha biếctjct tấaxogn côwmobng bằexbbng cávoinch nàvlddo, nghe nófomei liềmljln mừmljlng rỡulzy, lậclhwp tứvoinc cùmhcfng buôwmobng tiếctjcng quávoint vang vàvlddwuyhjgyct thẳevewng tớjgyci, ba luồhujnng kiếctjcm quang nhanh nhưwuyh chớjgycp quéxuaat cùmhcfng lúxoimc vàvlddo châuuixn linh mãhdkv.

uuixn Dậclhwt Long nhưwuyhjgycng màvlddy, bỗvhwvng buôwmobng lỏjcehng dâuuixy cưwuyhơcrzgng, trầcpqum giọvuvmng quávoint:

- Hồhujnng Ảbwtnnh, lênhyfn nàvlddo!

Đndpthujnng thờhujni ngưwuyhhujni đygllãhdkv rờhujni khỏjcehi lưwuyhng ngựpegva.

Linh mãhdkv cấaxogt tiếctjcng hízdwp vang, bốheein vófome đygllfjqup nhanh xuốheeing đygllaxogt, tung cao lênhyfn hơcrzgn távoinm thưwuyhjgycc, ngay khi ấaxogy ba tiếctjcng rúxoim vang lênhyfn vôwmobmhcfng thảrdcfm thiếctjct.

Linh mãhdkv hạfjqu châuuixn xuốheeing đygllaxogt, Vâuuixn Dậclhwt Long lạfjqunh lùmhcfng đygllvoinng bênhyfn, cạfjqunh đygllófomevldd ba thâuuixn ngưwuyhơcrzgi thâuuixn hìmljlnh còybgnn co giậclhwt, chízdwpnh làvldd Nhạfjqun Đndptãhdkvng Tam Nghĩwjaka đygllãhdkv mấaxogt đyglli mộodact nửwuyha bênhyfn sọvuvmhdkvo.

Thanh Trízdwpch Huyếctjct Kiếctjcm vẫplczn toảrdcf sắzdwpc lạfjqunh, từmljlng giọvuvmt mávoinu tưwuyhơcrzgi từmljlcrzgi mũadmei kiếctjcm rơcrzgi lảrdcf tảrdcf xuốheeing đygllaxogt.

Diễxoimn biếctjcn xảrdcfy ra quávoin nhanh, cơcrzg hồhujn nhưwuyh khôwmobng mộodact ai trôwmobng thấaxogy Vâuuixn Dậclhwt Long đygllãhdkv xuấaxogt hiệgqxqn hạfjqu đygllrijach nhưwuyh thếctjcvlddo.

Cảrdcfnh chếctjct thênhyf thảrdcfm củafxda Nhạfjqun Đndptãhdkvng Tam Nghĩwjaka đygllãhdkv khiếctjcn toàvlddn thểplcz bảrdcfo chúxoimng chấaxogn đygllodacng tâuuixm thầcpqun, ávoinnh mắzdwpt thảrdcfy đygllmljlu tậclhwp trung vàvlddo ba tửwuyh thi dưwuyhjgyci đygllaxogt, thừmljl ngưwuyhhujni ra nhưwuyh phỗvhwvng đygllávoin.

uuixn Dậclhwt Long nhẹjgyc vỗvhwvnhyfn cổwtju ngựpegva ra ýzith khen ngợndpti, ávoinnh mắzdwpt lạfjqunh lùmhcfng quay sang nhìmljln chốheeit vàvlddo mặmljlt Kim Long châuuixn nhâuuixn đygllang kinh hoàvlddng thấaxogt sắzdwpc, giọvuvmng âuuixm trầcpqum nófomei:

- Cávoinc hạfjqu chẳevewng phảrdcfi muốheein xem bạfjquch kiếctjcm đygllófome sao? Giờhujn đygllãhdkvicgo rồhujni chứvoin?

Kim Long châuuixn nhâuuixn giậclhwt mìmljlnh, thầcpqum hízdwpt mộodact hơcrzgi châuuixn khízdwp, ổwtjun đygllrijanh lạfjqui tâuuixm thầcpqun, đyglloạfjqun cưwuyhhujni khảrdcfy nófomei:

- Bầcpqun đygllfjquo phen nàvlddy gặmljlt hávoini thậclhwt khôwmobng ízdwpt, chẳevewng nhữxoimng trôwmobng thấaxogy rõicgo đygllưwuyhndptc bạfjquch kiếctjcm màvlddybgnn nhậclhwn rõicgo đygllưwuyhndptc tâuuixm tízdwpnh chủafxd nhâuuixn củafxda nófomei, ha ha… kểplcz từmljl nay trong giớjgyci võicgouuixm lạfjqui cófome thênhyfm mộodact vịrija đygllfjqui hiệgqxqp khávoinch.

uuixn Dậclhwt Long chỉhvpywuyhhujni nhạfjqut, sau đygllófomenhyfn tiếctjcng nófomei:

- Cávoinc hạfjqufomei sai rồhujni, chỉhvpy nhữxoimng kẻaxog thứvoinc thờhujni vụzecevldd quênhyfn tìmljlnh bằexbbng hữxoimu nhưwuyhvoinc vịrija mớjgyci đygllávoinng đygllưwuyhndptc kểplczvldd “Hiệgqxqp” đygllúxoimng khôwmobng nàvlddo? Giớjgyci võicgouuixm ai chẳevewng biếctjct Kim Long châuuixn nhâuuixn vàvldd “Vạfjqun Lýzithmljlnh” Quýzith Mộodacng Hùmhcfng làvldd nhữxoimng ngưwuyhhujni nghĩwjaka hiệgqxqp luôwmobn bênhyfnh vựpegvc vàvldd che chởyfrq cho kẻaxogwmob thếctjc. Vạfjqun Dậclhwt Long nàvlddy chẳevewng qua chỉhvpyvldd hạfjqung đygllom đygllófomem, sao dávoinm sávoinnh vớjgyci ávoinnh trărkxvng rạfjqung ngờhujni nhưwuyhvoinc vịrija?

“Vạfjqun Lýzithmljlnh” Quýzith Mộodacng Hùmhcfng távoini mặmljlt nófomei:

- Vâuuixn Dậclhwt Long, ngưwuyhơcrzgi làvlddmljl củafxda Vạfjqun Liễxoimu Bảrdcfo?

Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng bỗvhwvng cưwuyhjgycp lờhujni:

- Vâuuixn Dậclhwt Long, ngưwuyhơcrzgi chớjgyc vộodaci đygllzdwpc ýzith!

Đndptoạfjqun liềmljln đygllưwuyha tay lênhyfn lưwuyhng rúxoimt xuốheeing mộodact ngọvuvmn nga my thízdwpch nữxoima, cấaxogt bưwuyhjgycc tiếctjcn đygllếctjcn gầcpqun Vâuuixn Dậclhwt Long.

uuixn Dậclhwt Long trỏjceh chếctjcch Trízdwpch Huyếctjct Kiếctjcm xuốheeing đygllaxogt, buôwmobng giọvuvmng đygllanh lạfjqunh:

- Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng, lạfjqui đygllâuuixy, Vâuuixn mỗvhwv đygllãhdkv nhịrijan quávoin nhiềmljlu rồhujni!

Quýzith Mộodacn Hùmhcfng biếctjct rõicgoicgo nghệgqxq củafxda con mìmljlnh, ngay nhưwuyh Nhạfjqun Đndptãhdkvng Tam Nghĩwjaka màvlddybgnn távoinng mạfjqung chỉhvpy trong mộodact chiênhyfu củafxda Vâuuixn Dậclhwt Long, thấaxogy vậclhwy liềmljln hốheeit hoảrdcfng bưwuyhjgycc tớjgyci hai bưwuyhjgycc, trầcpqum giọvuvmng quávoint:

- Phưwuyhơcrzgng nhi khôwmobng đygllưwuyhndptc, ngưwuyhơcrzgi khôwmobng phảrdcfi làvldd đygllheeii thủafxd củafxda hắzdwpn đygllâuuixu.

Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng vốheein si yênhyfu Sởyfrq Mộodacng Bìmljlnh đygllãhdkvuuixu, trưwuyhjgycc đygllâuuixy hắzdwpn nhữxoimng ngỡulzyuuixn Dậclhwt Long chỉhvpyvldd mộodact thưwuyh sinh yếctjcu đyglluốheeii, ngoạfjqui trừmljl nhâuuixn phẩiyvfm khôwmobng bằexbbng, võicgowmobng thìmljlcrzgn chàvlddng xa, vẫplczn còybgnn hy vọvuvmng dàvlddnh lạfjqui đygllưwuyhndptc Sởyfrq Mộodacng Bìmljlnh, nay đygllãhdkv biếctjct Vâuuixn Dậclhwt Long chízdwpnh làvldd chủafxd nhâuuixn củafxda Bạfjquch Kiếctjcm Linh Mãhdkv chấaxogn đygllodacng võicgouuixm, tựpegv nghĩwjak khôwmobng còybgnn đyglliểplczm nàvlddo hơcrzgn đygllưwuyhndptc Vâuuixn Dậclhwt Long nữxoima, trong cơcrzgn tuyệgqxqt vọvuvmng bèmhcfn sinh lòybgnng liềmljlu mạfjqung, chẳevewng màvlddng đygllếctjcn lờhujni ngărkxvn cảrdcfn củafxda phụzece thâuuixn, tay phảrdcfi nga my thízdwpch trỏjcehvlddo yếctjct hầcpquu Vâuuixn Dậclhwt Long, nghiếctjcn rărkxvng nófomei:

- Họvuvmuuixn kia, cófome giỏjcehi thìmljlhdkvy ra tay đyglli!

uuixn Dậclhwt Long cưwuyhhujni khỉhvpynh:

- Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng, trong khoảrdcfng cávoinch távoinm thưwuyhjgycc vừmljla tầcpqum đygllodacng thủafxd, nhưwuyhng ngưwuyhơcrzgi chưwuyha xứvoinng đygllplczuuixn mỗvhwv tấaxogn côwmobng trưwuyhjgycc đygllâuuixu.

Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng trợndptn trừmljlng mắzdwpt gằexbbn giọvuvmng:

- Họvuvmuuixn kia, thiếctjcu gia xem ngưwuyhơcrzgi cófomevlddi cávoinn làvldd bao?

Đndptoạfjqun liềmljln tiếctjcn tớjgyci hai bưwuyhjgycc, bỗvhwvng tung mìmljlnh lao vàvlddo Vâuuixn Dậclhwt Long, thâuuixn thủafxdwmobmhcfng nhanh nhẹjgycn.

Quýzith Mộodacng Hùmhcfng cảrdcf kinh quávoint to:

- Phưwuyhơcrzgng nhi lui mau!

Đndpthujnng thờhujni ngưwuyhhujni đygllãhdkv lao tớjgyci, song vìmljl khoảrdcfng cávoinch quávoin xa, khôwmobng theo kịrijap Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng.

Từmljl khi biếctjct rõicgo ýzith đygllrijanh đygllheeii phưwuyhơcrzgng, Vâuuixn Dậclhwt Long lòybgnng đygllãhdkvwmobi sụzecec sávoint cơcrzg, lạfjqui thấaxogy Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng távoint tai Dưwuyhơcrzgng Thu Phong, sávoint cơcrzg lạfjqui càvlddng tărkxvng cao.

Đndptôwmobi mắzdwpt sávoinng nhưwuyh sao củafxda chàvlddng nhìmljln chằexbbm chặmljlp vàvlddo đygllôwmobi thízdwpch vung đygllodacng nhưwuyh giófome xoávoiny trong tay củafxda Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng, buôwmobng tiếctjcng cưwuyhhujni sắzdwpc lạfjqunh nófomei:

- Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng, ngưwuyhơcrzgi đygllãhdkv đygllếctjcn lúxoimc tậclhwn sốheei rồhujni!

Vừmljla dứvoint lờhujni thìmljl hai ngọvuvmn thízdwpch củafxda Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng đygllãhdkv đygllếctjcn gầcpqun, vàvlddxoimc ấaxogy Quýzith Mộodacng Hùmhcfng cũadmeng lao tớjgyci chỉhvpyybgnn cávoinch chừmljlng nărkxvm thưwuyhjgycc nữxoima.

Trong tiếctjcng cưwuyhhujni chấaxogn đygllodacng lòybgnng ngưwuyhhujni, thanh Trízdwpch Huyếctjct Kiếctjcm trỏjceh xuốheeing đygllaxogt trong tay Vâuuixn Dậclhwt Long bỗvhwvng vung lênhyfn thàvlddnh mộodact vòybgnng tròybgnn đyglljceh mờhujnrdcfo, nhanh đygllếctjcn mứvoinc kinh ngưwuyhhujni.

Đndptodact nhiênhyfn Dưwuyhơcrzgng Thu Phong hoảrdcfng hốheeit la to:

- Vâuuixn côwmobng tửwuyhwuyhơcrzgng tay.

uuixn Dậclhwt Long thoávoinng giậclhwt mìmljlnh, Trízdwpch Huyếctjct Kiếctjcm lệgqxqch sang bênhyfn, từmljl cổwtju Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng dịrijach sang vai trávoini, liềmljln tứvoinc vang lênhyfn mộodact tiếctjcng rúxoim đygllau đyglljgycn, vàvldd giọvuvmng Vâuuixn Dậclhwt Long lạfjqunh lùmhcfng:

- Ngưwuyhơcrzgi hãhdkvy còybgnn kéxuaam xa lắzdwpm!

Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng ngưwuyhhujni bậclhwt ra sau, ngay khi Quýzith Mộodacng Hùmhcfng lao nhanh tớjgyci.

Quýzith Mộodacng Hùmhcfng távoini mặmljlt, vộodaci nạfjqup khízdwp trầcpqum bưwuyhjgycc đygllưwuyha tay ôwmobm lấaxogy Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng, quéxuaat mắzdwpt nhìmljln mặmljlt liềmljln co giậclhwt liênhyfn hồhujni, trầcpqum giọvuvmng quávoint:

- Phưwuyhơcrzgng nhi vậclhwn côwmobng chỉhvpy huyếctjct mau.

Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng thừmljl ra nhìmljln cávoinnh tay đygllvoint lìmljla nằexbbm dưwuyhjgyci đygllaxogt hồhujni lâuuixu, gưwuyhơcrzgng mặmljlt trắzdwpng bệgqxqch ngậclhwp vẻaxogrkxvm hờhujnn, nghiếctjcn rằexbbng nófomei:

- Cha hãhdkvy buôwmobng con ra!

Quýzith Mộodacng Hùmhcfng távoini mặmljlt, bỗvhwvng vung tay đyglliểplczm vàvlddo mấaxogy nơcrzgi huyệgqxqt đygllfjquo củafxda Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng, cúxoimi ngưwuyhhujni đygllmljlt hắzdwpn nằexbbm xuốheeing đygllaxogt, đyglloạfjqun tiếctjcn tớjgyci gầcpqun Vâuuixn Dậclhwt Long, giọvuvmng đygllanh lạfjqunh nófomei:

- Vâuuixn Dậclhwt Long, kiếctjcm củafxda ngưwuyhơcrzgi đygllãhdkv lệgqxqch rồhujni.

uuixn Dậclhwt Long cưwuyhhujni nhạfjqut:

- Nếctjcu Dưwuyhơcrzgng Thu Phong khôwmobng lênhyfn tiếctjcng, cávoinc hạfjqu tin làvldd đygllưwuyhhujnng kiếctjcm củafxda Vâuuixn mỗvhwv sai lệgqxqch đygllưwuyhndptc chărkxvng?

Quýzith Mộodacng Hùmhcfng vẻaxog mặmljlt càvlddng thênhyfm lạfjqunh lùmhcfng, giọvuvmng âuuixm trầcpqum nófomei:

- Vậclhwy làvlddhdkvo phu phảrdcfi cảrdcfm tạfjqu ngưwuyhơcrzgi đygllãhdkvwuyhơcrzgng tay cho ưwuyh?

Trong khi đygllófomehdkvo đygllãhdkv dồhujnn hếctjct mưwuyhhujni thàvlddnh côwmobng lựpegvc vàvlddo song chưwuyhyfrqng.

Kim Long châuuixn nhâuuixn him hízdwpp mắzdwpt nhìmljln vàvlddo đygllcpquu linh mãhdkv, bốheein gãhdkv đygllfjqui hávoinn ávoino xanh lúxoimc nàvlddy đygllãhdkv đygllếctjcn sau lưwuyhng Quýzith Mộodacng Hùmhcfng, theo lãhdkvo tiếctjcn đygllếctjcn gầcpqun Vâuuixn Dậclhwt Long vớjgyci đygllao kiếctjcm lărkxvm lărkxvm trong tay.

uuixn Dậclhwt Long ngoảrdcfnh lạfjqui nhìmljln linh mãhdkv, đyglloạfjqun lạfjqunh lùmhcfng nófomei:

- Vớjgyci lòybgnng dạfjqu đygllheeii xửwuyh vớjgyci bằexbbng hữxoimu nhưwuyh Quýzith Mộodacng Hùmhcfng cávoinc hạfjqu, nhàvldd họvuvm Quýzith quảrdcf khôwmobng nênhyfn cófome ngưwuyhhujni nốheeii dõicgoi.

“Vạfjqun Lýzithmljlnh” Quýzith Mộodacng Hùmhcfng mãhdkvi đygllếctjcn lúxoimc nărkxvm mưwuyhơcrzgi tuổwtjui mớjgyci đygllưwuyhndptc con mấaxogt vợndpt, xưwuyha nay xem Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng còybgnn hơcrzgn tízdwpnh mạfjqung mìmljlnh, khi con yênhyfu vừmljla thọvuvm thưwuyhơcrzgng thìmljlhdkvo đygllãhdkv đygllrijanh tâuuixm hạfjquvoint Vâuuixn Dậclhwt Long, giờhujn nghe nófomei vậclhwy lửwuyha giậclhwn càvlddng thênhyfm bừmljlng dậclhwy, lạfjqunh lùmhcfng quávoint:

- Rấaxogt tiếctjcc ngưwuyhơcrzgi khôwmobng phảrdcfi làvldd chúxoima tểplcz nắzdwpm trọvuvmn quyềmljln sinh sávoint!

Chưwuyha dứvoint lờhujni ngưwuyhhujni đygllãhdkv lao bổwtju tớjgyci, liênhyfn tiếctjcp tung ra nărkxvm chưwuyhyfrqng phong toảrdcf hai bênhyfn tảrdcf hữxoimu đygllưwuyhhujnng trávoinnh củafxda Vâuuixn Dậclhwt Long, kìmljlnh phong nhưwuyhvlddi sơcrzgn đygllrdcfo hảrdcfi, uy thếctjc cựpegvc kỳrkxvmhcfng mãhdkvnh.

Quýzith Mộodacng Hùmhcfng vừmljla xuấaxogt thủafxd, bốheein đygllfjqui hávoinn ávoino xanh cũadmeng lầcpqun lưwuyhndptt buôwmobng tiếctjcng quávoint vang vàvldd chia ra hai bênhyfn lao tớjgyci tấaxogn côwmobng.

Ngay khi ấaxogy Kim Long châuuixn nhâuuixn cũadmeng lẳevewng lặmljlng lao vềmljl phízdwpa linh mãhdkv, vung chưwuyhyfrqng bổwtjuvlddo đygllcpquu ngựpegva, hầcpquu nhưwuyhmhcfng mộodact lúxoimc vớjgyci nhữxoimng ngưwuyhhujni kia.

uuixn Dậclhwt Long tuy đygllheeii thoạfjqui vớjgyci Quýzith Mộodacng Hùmhcfng, nhưwuyhng đygllwmobi mắzdwpt vẫplczn bávoinm chặmljlt Kim Long châuuixn nhâuuixn, vừmljla thấaxogy lãhdkvo thừmljla cơcrzg tấaxogn côwmobng linh mãhdkv, liềmljln tứvoinc giậclhwn tay phảrdcfi vung lênhyfn nhưwuyh chớjgycp, tạfjquo thàvlddnh mộodact vòybgnng tròybgnn đyglljceh rựpegvc, đygllófomen đygllulzy lấaxogy thếctjcwmobng củafxda Quýzith Mộodacng Hùmhcfng vàvldd bốheein gãhdkv đygllfjqui hávoinn, đygllhujnng thờhujni tung mìmljlnh lao vềmljl phízdwpa Kim Long châuuixn nhâuuixn.

Quýzith Mộodacng Hùmhcfng vừmljla trôwmobng thấaxogy vòybgnng tròybgnn đyglljceh, lậclhwp tứvoinc kinh hãhdkvi la to:

- Viênhyfm Dưwuyhơcrzgng Thấaxogt Huyễxoimn Chưwuyhyfrqng!

Đndpthujnng thờhujni ngưwuyhhujni lùmhcfi nhanh ra nărkxvm thưwuyhjgycc, bốheein gãhdkv đygllfjqui hávoinn vừmljla thấaxogy Quýzith Mộodacng Hùmhcfng thoávoini lui, cũadmeng liềmljln vộodaci thu binh khízdwp vềmljlvldd thoávoini lùmhcfi ra sau.

uuixn Dậclhwt Long nófomeng lòybgnng cứvoinu linh mãhdkv, xuấaxogt chiênhyfu khôwmobng hềmljlfome ýzithvoint đygllrijach, ngay khi Quýzith Mộodacng Hùmhcfng vừmljla héxuaat lênhyfn, Trízdwpch Huyếctjct Kiếctjcm đygllãhdkv nhanh nhưwuyh chớjgycp quéxuaat vềmljl phízdwpa Kim Long châuuixn nhâuuixn.

Linh mãhdkv vừmljla thấaxogy cófome kẻaxog tấaxogn côwmobng, lậclhwp tứvoinc hízdwp vang vàvldd giơcrzg cao hai châuuixn trưwuyhjgycc đygllvoinng thẳevewng lênhyfn, ngay khi ấaxogy Vâuuixn Dậclhwt Long cũadmeng vừmljla lao tớjgyci, hữxoimu chưwuyhyfrqng củafxda Kim Long châuuixn nhâuuixn chỉhvpyybgnn cávoinch đygllcpquu ngựpegva khôwmobng đygllcpquy ba tấaxogc.

xoimc nàvlddy Kim Long châuuixn nhâuuixn nếctjcu khôwmobng thu chưwuyhyfrqng, linh mãhdkvzdwpt phảrdcfi távoinng mạfjqung vàvldd đygllhujnng thờhujni lãhdkvo cũadmeng sẽgqxq thưwuyhơcrzgng vong dưwuyhjgyci đygllưwuyhhujnng kiếctjcm củafxda Vâuuixn Dậclhwt Long.

Vớjgyci mạfjqung mìmljlnh đygllplcz đygllwtjui mạfjqung thúxoim, Kim Long châuuixn nhâuuixn đygllâuuixu dạfjqui gìmljlvlddm vậclhwy, vộodaci hízdwpt vàvlddo mộodact hơcrzgi châuuixn khízdwp, hữxoimu chưwuyhyfrqng bỗvhwvng chuyểplczn hưwuyhjgycng, quéxuaat sang Vâuuixn Dậclhwt Long, đygllhujnng thờhujni tung ngưwuyhhujni ngưwuyhndptc ra sau hơcrzgn hai trưwuyhndptng.

uuixn Dậclhwt Long đygllãhdkv đygllodacng sávoint cơcrzg, buôwmobng tiếctjcng cưwuyhhujni dàvlddi nófomei:

- Cávoinc hạfjqu khôwmobng thoávoint thâuuixn đygllưwuyhndptc đygllâuuixu!

Chưwuyha dứvoint lờhujni chàvlddng đygllãhdkv lao đyglluổwtjui theo, ngay khi ấaxogy chợndptt thấaxogy bốheein gãhdkv đygllfjqui hávoinn cũadmeng đygllang lao vềmljl phízdwpa linh mãhdkv, lậclhwp tứvoinc đygllrdcfo nhanh mộodact vòybgnng trênhyfn khôwmobng, Trízdwpch Huyếctjct Kiếctjcm néxuaam ra thàvlddnh mộodact đygllưwuyhhujnng mávoinu bay vúxoimt đyglli, chàvlddng khôwmobng thèmhcfm ngoảrdcfnh lạfjqui nhìmljln, tiếctjcp tụzecec lưwuyhjgyct đygllếctjcn trênhyfn đygllhvpynh đygllcpquu Kim Long châuuixn nhâuuixn.

Bốheein gãhdkv đygllfjqui hávoinn lúxoimc nàvlddy đygllãhdkv lao đygllếctjcn bênhyfn cạfjqunh linh mãhdkv, vừmljla giơcrzg đygllao kiếctjcm lênhyfn toan bổwtju xuốheeing, chợndptt thấaxogy linh mãhdkv quay mìmljlnh, đygllvoinng thẳevewng lênhyfn giơcrzg cao hai vófome giẫplczm xuốheeing, ngay khi ấaxogy bỗvhwvng nghe Quýzith Mộodacng Hùmhcfng héxuaat to:

- Coi chừmljlng trênhyfn cổwtju!

Bốheein gãhdkv đygllfjqui hávoinn ngẩiyvfn ngưwuyhhujni, liềmljln thìmljl hai ngưwuyhhujni bênhyfn phảrdcfi rúxoimnhyfn thảrdcfm thiếctjct, hai ngưwuyhhujni bênhyfn trávoini giậclhwt mìmljlnh ngoảrdcfnh sang nhìmljln, vừmljla kịrijap thấaxogy hai đygllhujnng bọvuvmn bậclhwt ngãhdkv ngửwuyha ra đygllaxogt, hai ngưwuyhhujni đygllmljlu bịrija Trízdwpch Huyếctjct Kiếctjcm xuyênhyfn thủafxdng nơcrzgi cổwtju, bấaxogt giávoinc lặmljlng ngưwuyhhujni, ngay khi ấaxogy hai vófome linh mãhdkv đygllãhdkv giẫplczm xuốheeing tớjgyci.

Lạfjqui hai tiếctjcng rúxoim thảrdcfm vang lênhyfn, hai gãhdkv đygllfjqui hávoinn cùmhcfng lúxoimc ngãhdkvrkxvn ra đygllaxogt, vỡulzy sọvuvm chếctjct ngay tứvoinc khắzdwpc.

“Vạfjqun Lýzithmljlnh” Quýzith Mộodacng Hùmhcfng tứvoinc tốheeii quávoint vang, vừmljla đygllrijanh lao tớjgyci tấaxogn côwmobng linh mãhdkv, bỗvhwvng nghe Kim Long châuuixn nhâuuixn théxuaat lênhyfn thảrdcfng thốheeit:

- Viênhyfm Dưwuyhơcrzgng Thấaxogt… Ádikr

Khôwmobng cầcpqun nhìmljln Quýzith Mộodacng Hùmhcfng cũadmeng biếctjct nhữxoimng ngưwuyhhujni đygllếctjcn Vạfjqun Liễxoimu Bảrdcfo giờhujn đygllâuuixy ngoàvlddi hai cha con lãhdkvo ra, chẳevewng còybgnn ai sốheeing nữxoima, song lãhdkvo vẫplczn khôwmobng tựpegv chủafxd đygllưwuyhndptc ngoảrdcfnh sang nhìmljln.

Nhữxoimng thấaxogy Kim Long châuuixn nhâuuixn nằexbbm thẳevewng ngưwuyhhujni dưwuyhjgyci đygllaxogt, trênhyfn trávoinn cófome mộodact dấaxogu chưwuyhyfrqng màvlddu vàvlddng thu nhỏjceh, qua đygllófome đygllafxd thấaxogy Vâuuixn Dậclhwt Long đygllãhdkv thi triểplczn Viênhyfm Dưwuyhơcrzgng Thấaxogt Huyễxoimn Chưwuyhyfrqng đygllếctjcn giai đyglloạfjqun thứvoin ba.

uuixn Dậclhwt Long lạfjqunh lùmhcfng vàvlddmljlnh thảrdcfn quéxuaat mắzdwpt nhìmljln tửwuyh thi củafxda Kim Long châuuixn nhâuuixn dưwuyhjgyci đygllaxogt, đyglloạfjqun quay ngưwuyhhujni đyglli vềmljl phízdwpa Quýzith Mộodacng Hùmhcfng, lạfjqunh lùmhcfng nófomei:

- Giờhujn đygllâuuixy chỉhvpyybgnn lạfjqui hai cha con cávoinc hạfjqu nữxoima thôwmobi!

Quýzith Mộodacng Hùmhcfng tan đyglli côwmobng lựpegvc nơcrzgi hai tay, trầcpqum giọvuvmng nófomei:

- Vâuuixn Dậclhwt Long, nhữxoimng ngưwuyhhujni nàvlddy cófome hậclhwn thùmhcf vớjgyci ngưwuyhơcrzgi?

- Chẳevewng hậclhwn thùmhcfmljl cảrdcf, cha con cávoinc hạfjquadmeng khôwmobng ngoạfjqui lệgqxq!

- Lãhdkvo phu thậclhwt lấaxogy làvlddm lạfjqu sao ngưwuyhơcrzgi lạfjqui hạfjqu thủafxd đygllưwuyhndptc?

- Vâuuixn mỗvhwvadmeng rấaxogt lấaxogy làvlddm lạfjqu, cávoinc vịrija tựpegvwuyhng làvldd bằexbbng hữxoimu củafxda Vạfjqun Liễxoimu Bảrdcfo vàvlddybgnn đygllrijanh se duyênhyfn vớjgyci con gávoini Sởyfrq Bảrdcfo Chủafxd, sao lạfjqui nhẫplczn tâuuixm trơcrzg mắzdwpt nhìmljln Vạfjqun Liễxoimu Bảrdcfo bịrija ngưwuyhhujni huỷzinz diệgqxqt, uýzithwuyhhujnng vong hữxoimu, lẽgqxq ra cávoinc vịrija khôwmobng nênhyfn đygllmljlt châuuixn đygllếctjcn đygllâuuixy nữxoima, vàvlddvlddng khôwmobng nênhyfn đygllếctjcn sớjgycm thếctjcvlddy.

Quýzith Mộodacng Hùmhcfng thoávoinng đyglljceh mặmljlt:

- Đndptófomevldd cớjgyc việgqxqn duy nhấaxogt củafxda ngưwuyhơcrzgi phảrdcfi khôwmobng?

- Theo Vâuuixn mỗvhwv thìmljl đygllófome khôwmobng phảrdcfi cớjgyc việgqxqn, màvlddvlddvoini giávoin phảrdcfi trảrdcf rấaxogt xứvoinng đygllávoinng củafxda cávoinc vịrija. Quýzith Mộodacng Hùmhcfng, cávoinc hạfjquybgnn cơcrzg hộodaci đygllplcz thízdwp mạfjqung, hãhdkvy ra tay đyglli!

Tấaxogt cảrdcf bảrdcfo chúxoimng thảrdcfy đygllmljlu ngơcrzg ngẩiyvfn đygllvoinng thừmljl ra, họvuvm đygllãhdkv quávoin ưwuyh kinh hoàvlddng trưwuyhjgycc võicgowmobng củafxda Vâuuixn Dậclhwt Long vàvldd thávoini đygllodacmljlnh thảrdcfn khi giếctjct ngưwuyhhujni củafxda chàvlddng.

Quýzith Mộodacng Hùmhcfng bỗvhwvng cúxoimi xuốheeing nhặmljlt lấaxogy ngọvuvmn nga my thízdwpch củafxda con trai, chòybgnng chọvuvmc nhìmljln Vâuuixn Dậclhwt Long đygllanh giọvuvmng nófomei:

- Vâuuixn Dậclhwt Long, lãhdkvo phu tin làvldd chẳevewng bao lâuuixu nữxoima ắzdwpt sẽgqxq gặmljlp ngưwuyhơcrzgi nơcrzgi chízdwpn suốheeii.

Đndptoạfjqun chậclhwm rãhdkvi đygllưwuyha ngọvuvmn thízdwpch lênhyfn trỏjcehvlddo yếctjcu hầcpquu mìmljlnh.

Bỗvhwvng nghe Dưwuyhơcrzgng Thu Phong théxuaat lênhyfn:

- Vâuuixn côwmobng tửwuyh

uuixn Dậclhwt Long giậclhwt mìmljlnh, chầcpqum chậclhwm ngoảrdcfnh lạfjqui, Quýzith Mộodacng Hùmhcfng cũadmeng liềmljln tan đyglli sứvoinc lựpegvc nơcrzgi tay, con ngưwuyhhujni ai chẳevewng quýzith tiếctjcc mạfjqung sốheeing củafxda mìmljlnh?

wuyhơcrzgng Thu Phong khôwmobng nófomei gìmljl, nhưwuyhng Vâuuixn Dậclhwt Long cảrdcfm nhậclhwn đygllưwuyhndptc vẻaxog cầcpquu xin trong ávoinnh mắzdwpt y, bèmhcfn nhếctjcch môwmobi cưwuyhhujni nófomei:

- Dưwuyhơcrzgng huynh đygllàvlddi vậclhwy làvldd đygllãhdkv cứvoinu hai ngưwuyhhujni!

Đndptoạfjqun quay sang Quýzith Mộodacng Hùmhcfng nófomei tiếctjcp:

- Hai cha con cávoinc hạfjqu quảrdcfadmeng còybgnn may mắzdwpn!

Quýzith Mộodacng Hùmhcfng chầcpqum chậclhwm buôwmobng tay xuốheeing, lạfjqunh lùmhcfng nófomei:

- Vâuuixn Dậclhwt Long, ngưwuyhơcrzgi muốheein lãhdkvo phu phảrdcfi đygllplcz lạfjqui gìmljlvlddo?

uuixn Dậclhwt Long cúxoimi xuốheeing rúxoimt Trízdwpch Huyếctjct Kiếctjcm ra tra vàvlddo vỏjceh, tung mìmljlnh lênhyfn ngựpegva nófomei:

- Cávoinc hạfjqu tựpegv biếctjct nênhyfn đygllplcz lạfjqui gìmljlvldd thízdwpch đygllávoinng!

Quýzith Mộodacng Hùmhcfng nghiếctjcn rărkxvng:

- Lãhdkvo phu đygllplcz lạfjqui thứvoinmljl thìmljl sẽgqxq phảrdcfi đygllòybgni lạfjqui thứvoinaxogy, vàvlddybgnn mộodact cávoinnh tay củafxda Phưwuyhơcrzgng nhi nữxoima!

Đndptoạfjqun chìmljla tay trávoini ra, đygllưwuyha thízdwpch lênhyfn chéxuaam xuốheeing, “Soạfjqut” mộodact tiếctjcng, cávoinnh tay trávoini đygllãhdkvcrzgi xuốheeing đygllaxogt, vẻaxog mặmljlt vẫplczn trơcrzg lạfjqunh nhưwuyhadme.

hdkvo vậclhwn côwmobng cầcpqum mávoinu nơcrzgi vếctjct thưwuyhơcrzgng, cúxoimi xuốheeing bồhujnng Quýzith Thếctjc Phưwuyhơcrzgng lênhyfn, phi thâuuixn phófomeng đyglli.

uuixn Dậclhwt Long lạfjqunh lùmhcfng quéxuaat mắzdwpt nhìmljln quanh, đyglloạfjqun quay sang Dưwuyhơcrzgng Thu Phong nófomei:

- Huynh đygllàvlddi hãhdkvy nhớjgyc lấaxogy lờhujni nófomei củafxda mìmljlnh, nhàvldd tan thìmljl khôwmobng chốheein nưwuyhơcrzgng thâuuixn, chủafxd mấaxogt thìmljlzdwpt bịrija ngưwuyhhujni hiếctjcp đygllávoinp, vìmljl sựpegv sinh tồhujnn củafxda Vạfjqun Liễxoimu Bảrdcfo, cávoinc vịrija cầcpqun phảrdcfi cốheei gắzdwpng nhẫplczn nhịrijan.

Đndptoạfjqun liềmljln giụzecec ngựpegva phófomeng đyglli.

Thávoini đygllodacvldd lờhujni nófomei cùmhcfa chàvlddng tuy từmljl đygllcpquu chízdwp cuốheeii hếctjct sứvoinc lạfjqunh lùmhcfng, nhưwuyhng mọvuvmi ngưwuyhhujni đygllmljlu cảrdcfm nhậclhwn đygllưwuyhndptc tấaxogm lòybgnng tìmljlnh sâuuixu nghĩwjaka nặmljlng củafxda chàvlddng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.