Bạch Hổ Tinh Quân

Chương 5 : Quỷ kỳ khai huyết hải Cầu Nhiêm chấn võ lâm

    trước sau   
Gầswgan canh giờjkys sau, bọyoeyn Tửujmb Khuêfqddefzf mặswgat trưnzmrfqddc Kỹujmb gia trang vàwfhd cụjshzc diệqaqzn nơnkshi đsxagâvymuy đsxagãmowj đsxagếbrvgn hồjshzi gâvymuy cấdxnpn.

tvxang ngoàwfhdi, hàwfhdng ngàwfhdn cao thủhfmd đsxagmkokc hàwfhdnh, hắsjdzc đsxagcwiqo đsxagobacng quanh quẩctprn đsxagóefzf đsxagâvymuy, mũbrvg rộmkokng vàwfhdnh sùfskzm sụjshzp. Vòtvxang trong, bốilgan lựycdwc lưnzmrviiwng hùfskzng mạcwiqnh nhấdxnpt đsxagobacng theo hìobacnh nan quạcwiqt đsxagilgai diệqaqzn vớfqddi phe chủhfmd nhàwfhd.

efzf lẽzdka Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn đsxagãmowjfskzng thâvymun phậfnnan Võugfrvymum Minh chủhfmd đsxagqaqz éypxvp buộmkokc Kỹujmbtvxang Thưnzmr phảqaqzi xuấdxnpt trang đsxagilgai thoạcwiqi. Kỹujmb trang chủhfmdfskzng trăikmrm cung thủhfmd áunwao xanh, đsxagswgau chíhfmdt khăikmrn đsxagen đsxagobacng trấdxnpn giữpayqa cổsjdzng trang, khíhfmd thếbrvg kiêfqddn cưnzmrjkysng. Sốilga tráunwang đsxaginh còtvxan lạcwiqi rảqaqzi đsxagctpru phòtvxang thủhfmd trêfqddn đsxagrpobnh tưnzmrjkysng quanh trang, cung tiễbvdin sẵobacn sàwfhdng.

Nhưnzmrng đsxagmkoki ngũbrvg đsxagóefzf xem ra quáunwa nhỏpdveypxv so vớfqddi lựycdwc lưnzmrviiwng Hắsjdzc Bạcwiqch đsxagôzdkang đsxagếbrvgn mấdxnpy ngàwfhdn ngưnzmrjkysi đsxagang lăikmrm le uy hiếbrvgp.

Phe Bạcwiqch đsxagcwiqo gồjshzm cao thủhfmd củhfmda năikmrm pháunwai trong Hộmkoki đsxagjshzng Võugfrvymum, chỉrpob thiếbrvgu Thiêfqddn Sưnzmr giáunwao. Vìobac “Diêfqddm Vưnzmrơnkshng quỷrpob kỳbfia” uy lựycdwc vôzdka song, quan hệqaqz đsxagếbrvgn vậfnnan mệqaqznh củhfmda võugfrvymum, nêfqddn cáunwac pháunwai chẳypxvng thểqaqzwfhdm ngơnksh... Họyoey đsxagếbrvgn đsxagâvymuy đsxagqaqz cảqaqzn trởikmr việqaqzc táunwai xuấdxnpt củhfmda mộmkokt Quỷrpob châvymun nhâvymun thứobac hai, tai họyoeya khủhfmdng khiếbrvgp nhấdxnpt trong lịprwlch sửujmbugfrvymum Trung Thổsjdz.

Pháunwai Võugfr Đwdhdưnzmrơnkshng ởikmr gầswgan hơnkshn cảqaqzfqddn đsxagãmowj mang đsxagếbrvgn Bảqaqzo Bìobacnh hơnkshn trăikmrm đsxagqaqz tửujmb giỏpdvei nhấdxnpt, do chíhfmdnh Chưnzmrikmrng môzdkan nhâvymun Vâvymun Thiêfqddn Tửujmb thốilgang lĩxtgcnh... Bốilgan pháunwai Hoa Sơnkshn, Thiếbrvgu Lâvymum, Toàwfhdn Châvymun, Cáunwai bang vìobacikmr xa nêfqddn mỗmkoki pháunwai chỉrpob hiệqaqzn diệqaqzn đsxagmkok ba mưnzmrơnkshi ngưnzmrjkysi, song toàwfhdn làwfhd cao thủhfmdwfhdng đsxagswgau.


nkshn hai trăikmrm con ngưnzmrjkysi sẵobacn sàwfhdng hi sinh vìobac thanh bìobacnh củhfmda võugfrvymum giang hồjshzdxnpy tậfnnap trung thàwfhdnh mũbrvgi dùfskzi méypxv hữpayqu Kỹujmb gia trang. Ba mũbrvgi dùfskzi còtvxan lạcwiqi lầswgan lưnzmrviiwt làwfhd Tổsjdzng đsxagàwfhdn Võugfrvymum, Chiếbrvgt Mai bang vàwfhdhfmdch Huyếbrvgt bang. Chẳypxvng khóefzf đsxagqaqz nhậfnnan ra họyoeyobac mỗmkoki đsxagmkoki quâvymun đsxagctpru cóefzf mộmkokt láunwa đsxagcwiqi kỳbfia oai phong, sặswgac sỡefzf, lớfqddn cỡefzf mảqaqzng chiếbrvgu, ghi rõugfr chiêfqddu bàwfhdi.

Giờjkys đsxagâvymuy, nhữpayqng thủhfmdxtgcnh củhfmda bốilgan lựycdwc lưnzmrviiwng đsxagang tranh luậfnnan vớfqddi Kỹujmb trang chủhfmd vềctpr phưnzmrơnkshng thứobacc giảqaqzi quyếbrvgt “Diêfqddm Vưnzmrơnkshng quỷrpob kỳbfia”. Kỹujmbtvxang Thưnzmr hoàwfhdn toàwfhdn côzdka thếbrvgobac khôzdkang còtvxan đsxagưnzmrviiwc sựycdw hỗmkok trợviiw củhfmda Tổsjdzng binh thàwfhdnh Nam Dưnzmrơnkshng làwfhd Từjkys Hậfnnau.

Chẳypxvng thấdxnpy bóefzfng dáunwang quan quâvymun đsxagâvymuu, Tâvymuy Nhạcwiqc kiếbrvgm kháunwach Lưnzmrzdkang Đwdhdáunwan vôzdkafskzng lo lắsjdzng liềctprn hỏpdvei thăikmrm mộmkokt háunwan tửujmb mang đsxagao, gãmowjwfhdy cưnzmrjkysi đsxagáunwap:

- Lãmowjo chếbrvgt tiệqaqzt Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn quảqaqzwfhd thầswgan thôzdkang quảqaqzn đsxagcwiqi, mang đsxagếbrvgn côzdkang văikmrn củhfmda Tri phủhfmd Nam Dưnzmrơnkshng, lệqaqznh cho Từjkys tổsjdzng binh phảqaqzi rúkgaat lui đsxagobacng ngoàwfhdi cuộmkokc tranh chấdxnpp.

nzmrzdkang Đwdhdáunwan thờjkyswfhdi, quay sang nóefzfi vớfqddi bọyoeyn Tửujmb Khuêfqdd:

- Tạcwiqi hạcwiq cho rằpvqung chúkgaang ta nêfqddn đsxagobacng chung phíhfmda vớfqddi cáunwac pháunwai bạcwiqch đsxagcwiqo, rồjshzi tùfskzy cơnkshobacng biếbrvgn. Nay Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn vàwfhd hai bang hộmkoki mớfqddi kia đsxagctpru muốilgan chiếbrvgm đsxagoạcwiqt “Diêfqddm Vưnzmrơnkshng quỷrpob kỳbfia” khôzdkang đsxagjshzng ýugfr đsxagqaqz Kỹujmbtvxang Thưnzmr hủhfmdy đsxagi, thìobac chắsjdzc chắsjdzn sẽzdkaefzf giao tranh.

- Quảqaqz đsxagúkgaang nhưnzmr vậfnnay, lúkgaac nàwfhdy Kỹujmb trang chủhfmd đsxagang tứobacc giậfnnan cao giọyoeyng:

- Lãmowjo phu mộmkokt đsxagjkysi chíhfmdnh trựycdwc, tuy lấdxnpy đsxagycdwơnkshc Quỷrpob kỳbfia đsxagãmowj muờjkysi năikmrm, nhưnzmrng chưnzmra mộmkokt lầswgan tìobacm hỉrpobêfqddu bíhfmd mậfnnat củhfmda nóefzf đsxagãmowj trởikmr thàwfhdnh thiêfqddn hạcwiqzdka đsxagprwlch. Nay lãmowjo phu đsxagjshzng ýugfr hủhfmdy đsxagi sao chưnzmr vịprwl nghi ngờjkyswfhd củhfmda giảqaqz.

Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn lạcwiqnh lùfskzng đsxagáunwap trảqaqz:

- “Nhâvymun tâvymum nan trắsjdzc” nêfqddn lãmowjo phu chẳypxvng thểqaqznksh xuấdxnpt đsxagưnzmrviiwc. Tôzdkan giáunwa cứobac giao cho lãmowjo phu thẩctprm đsxagprwlnh rồjshzi sau đsxagóefzf tựycdw tay hủhfmdy hoạcwiqi.

- Nhưnzmrng Bang chủhfmd Chiếbrvgt Mai bang, mộmkokt nữpayq nhâvymun áunwao vàwfhdng, mặswgat che bằpvqung xa đsxagen đsxagãmowjnzmrjkysi khanh kháunwach báunwac bỏpdve:

- Cảqaqz giang hồjshz đsxagctpru nóefzfi cáunwac hạcwiqwfhdfqddn áunwac ma Huyếbrvgt Mai hộmkoki chủhfmdikmrm xưnzmra, nêfqddn bổsjdzn Bang chủhfmd rấdxnpt e ngạcwiqi khôzdkang thểqaqz đsxagjshzng ýugfr đsxagưnzmrviiwc.

Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn giậfnnan đsxagfqddn lêfqddn chỉrpob mặswgat đsxagilgai phưnzmrơnkshng màwfhd quáunwat:


- Dưnzmrơnkshng Tốilga Vy! Nàwfhdng đsxagjkysng nghĩxtgcefzf thểqaqz dựycdwa thếbrvgmowjo Bắsjdzc Thiêfqddn Tôzdkan màwfhd ngạcwiqo mạcwiqn. Nàwfhdng cóefzf gan thìobacmowjy cùfskzng lãmowjo phu tỉrpob thíhfmd. Sau ba trăikmrm chiêfqddu màwfhdmowjo phu chẳypxvng giếbrvgt đsxagưnzmrviiwc ngưnzmrơnkshi thìobacmowjo phu quyếbrvgt chẳypxvng làwfhdm ngưnzmrjkysi.

ypxv ra Bang chủhfmd Chiếbrvgt Mai bang họyoeynzmrơnkshng têfqddn Tốilga Vy, nàwfhdng ta thảqaqzn nhiêfqddn đsxagáunwap:

- Bổsjdzn côzdkanzmrơnkshng chẳypxvng hềctpr sợviiwmowji mộmkokt lãmowjo giàwfhd sắsjdzp xuốilgang lỗmkok, nhưnzmrng phảqaqzi chờjkys tớfqddi khi giảqaqzi quyếbrvgt xong “Diêfqddm Vưnzmrơnkshng quỷrpob kỳbfia” cáunwai đsxagãmowj.

Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn cũbrvgng khôzdkang muốilgan rơnkshi vàwfhdo cảqaqznh “Trai còtvxa cắsjdzn nhau, ngưnzmr ôzdkang hưnzmrikmrng lợviiwi”, nêfqddn im tiếbrvgng, lãmowjo quay lạcwiqi hỏpdvei Kỹujmbtvxang Thưnzmr:

- Nàwfhdy Kỹujmb trang chủhfmd! Nếbrvgu ôzdkang cóefzfunwach chứobacng minh câvymuy cờjkys trong tay mìobacnh làwfhd củhfmda thựycdwc thìobacmowjo phu sẽzdka đsxagqaqz cho ôzdkang pháunwa huỷrpob.

nzmrơnkshng mặswgat cưnzmrơnkshng nghịprwl củhfmda Kỹujmbtvxang Thưnzmrunwai nhợviiwt đsxagi đsxagswgay vẻnzmr tuyệqaqzt vọyoeyng, làwfhdm bớfqddt son đsxagpdve giữpayqa tráunwan cao càwfhdng nổsjdzi bậfnnat. Ôujmbng ngẩctprn ngơnksh đsxagưnzmra câvymuy cờjkys quỷrpob quáunwai lêfqddn ngắsjdzm nghíhfmda, chẳypxvng biếbrvgt làwfhdm sao.

“Diêfqddm Vưnzmrơnkshng quỷrpob kỳbfia” cóefzfunwang bằpvqung théypxvp ròtvxang, dàwfhdi đsxagmkoknkshn ba xíhfmdch, đsxagswgau cóefzfbrvgi nhọyoeyn hoắsjdzt hìobacnh mũbrvgi giáunwao. Láunwa cờjkysobacnh tam giáunwac, nềctprn vàwfhdng viềctprn xanh, thêfqddu nhằpvqung nhịprwlt nhữpayqng néypxvt chữpayq kỳbfia quáunwai bằpvqung chỉrpob đsxagen, khôzdkang rõugfrikmrn tựycdw củhfmda nưnzmrfqddc nàwfhdo.

Chẳypxvng hiểqaqzu nóefzf đsxagưnzmrviiwc dệqaqzt bằpvqung loạcwiqi tơnkshobacwfhd sau ba trăikmrm năikmrm vẫrpobn chưnzmra hềctpr mụjshzc náunwat, chỉrpobnkshi phai màwfhdu.

Nếbrvgu nhìobacn thậfnnat kỹujmb ngưnzmrjkysi ta sẽzdka nhậfnnan ra cáunwan cờjkys gồjshzm bốilgan ốilgang théypxvp, luồjshzn vàwfhdo nhau cóefzf thểqaqz thu ngắsjdzn lạcwiqi đsxagưnzmrviiwc. Vàwfhd trêfqddn thâvymun ốilgang, chi chíhfmdt nhữpayqng chữpayq Phạcwiqn nhỏpdve li ti, cóefzf lẽzdkawfhd kinh văikmrn hay thầswgan chúkgaa.

Nhắsjdzc lạcwiqi Kỹujmbtvxang Thưnzmr đsxagobacng lặswgang mộmkokt hồjshzi rồjshzi nghiêfqddm trang kểqaqz:

- “Mưnzmrjkysi năikmrm trưnzmrfqddc lãmowjo phu mớfqddi đsxagprwlnh cưnzmr chốilgan nàwfhdy đsxagưnzmrviiwc hai Thu, mộmkokt đsxagêfqddm nằpvqum mộmkokng thấdxnpy vịprwl đsxagcwiqo sĩxtgcvymuu ba chòtvxam, tuổsjdzi đsxagmkok gầswgan lụjshzc tuầswgan, ngưnzmrjkysi nàwfhdy tựycdwnzmrng làwfhdnzmrơnkshng Tùfskzng Dưnzmrơnkshng, Chưnzmrikmrng môzdkan pháunwai Toàwfhdn Châvymun. Vưnzmrơnkshng Tổsjdznzmr đsxagãmowj chỉrpob cho lãmowjo phu biếbrvgt nơnkshi Quỷrpob châvymun nhâvymun Đwdhdơnkshn Ngạcwiqn Hòtvxaa vùfskzi thâvymuy năikmrm xưnzmra. Họyoey Đwdhdơnkshn trúkgaang kiếbrvgm củhfmda Vưnzmrơnkshng tổsjdznzmr, nhảqaqzy xuốilgang sôzdkang đsxagàwfhdo tẩctpru, tìobacm đsxagếbrvgn núkgaai Báunwach Khổsjdzng, cáunwach bờjkysvymuy Bạcwiqch Hàwfhdnzmrjkysi táunwam dặswgam đsxagqaqznzmrefzfng thưnzmrơnkshng. Nhưnzmrng lãmowjo khôzdkang qua đsxagưnzmrviiwc vàwfhd chếbrvgt âvymum thầswgam trong mộmkokt đsxagmkokng đsxagáunwahfmdn đsxagáunwao”.

nzmrơnkshng châvymun nhâvymun dạcwiqy rằpvqung:

- Vạcwiqn vậfnnat vốilgan vôzdkahfmdnh do ngưnzmrjkysi sửujmb dụjshzng màwfhd thàwfhdnh thiệqaqzn hay áunwac. Thíhfmd chủhfmdmowjy giữpayqobacn “Diêfqddm Vưnzmrơnkshng lệqaqznh kỳbfia” nàwfhdy, chờjkys khi gặswgap đsxagưnzmrviiwc tưnzmrfqddng tinh giáunwang phàwfhdm thìobac giao cho ngưnzmrjkysi ấdxnpy, đsxagqaqzobacnh đsxagprwlnh võugfrvymum, bảqaqzo vệqaqz giang sơnkshn xãmowj tắsjdzc. Bằpvqung nhưnzmr khôzdkang cóefzf duyêfqddn ấdxnpy thìobacmowjy hủhfmdy bỏpdve bảqaqzo vậfnnat nàwfhdy đsxagi.


mowjo phu khôzdkang hiểqaqzu nêfqddn hỏpdvei lạcwiqi:

- Bẩctprm lãmowjo thầswgan tiêfqddn, làwfhdm sao đsxagqaqz tửujmb nhậfnnan ra ngưnzmrjkysi ấdxnpy?

nzmrơnkshng tồjshznzmr liềctprn cưnzmrjkysi đsxagáunwap:

Chàwfhdng trai đsxagóefzfefzf thểqaqz khắsjdzc chếbrvg đsxagưnzmrviiwc linh kỳbfia.

Kểqaqz xong, Kỹujmbtvxang Thưnzmrobaca lệqaqz cao giọyoeyng:

Nay chưnzmr vịprwl chẳypxvng thểqaqzwfhd chàwfhdng trai màwfhdmowjo phu chờjkys đsxagviiwi, nêfqddn linh kỳbfia phảqaqzi đsxagưnzmrviiwc hủhfmdy đsxagi. Sau đsxagóefzf, Kỹujmb mỗmkok sẽzdka tựycdwunwat đsxagqaqz tỏpdvetvxang thanh bạcwiqch.

Đwdhdếbrvgn lúkgaac nàwfhdy thìobac Chưnzmrikmrng môzdkan cáunwac pháunwai bạcwiqch đsxagcwiqo đsxagãmowj tin tưnzmrikmrng tấdxnpm lòtvxang châvymun thậfnnat củhfmda Kỹujmbtvxang Thưnzmr. Vâvymun Thiêfqddn Tửujmb vộmkoki gọyoeyi lớfqddn:

- Kỹujmb thíhfmd chủhfmd chớfqdd vọyoeyng đsxagmkokng! lãmowjo phu sẽzdka đsxagobacng ra giảqaqzi quyếbrvgt vụjshzwfhdy.

Đwdhdúkgaang lúkgaac ấdxnpy, Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobm bấdxnpt ngờjkys lao vúkgaat vềctpr phíhfmda Kỹujmbtvxang Thưnzmr vớfqddi tốilgac đsxagmkok sao băikmrng. Dẫrpobu biếbrvgt rằpvqung sau khi đsxagoạcwiqt đsxagưnzmrviiwc “Diêfqddm Vưnzmrơnkshng quỷrpob kỳbfia”, thìobac sẽzdka bịprwl toàwfhdn trưnzmrjkysng vâvymuy hãmowjm, lãmowjo vẫrpobn khôzdkang hềctpr sợviiwmowji. Cóefzf cờjkysunwau trong tay, lãmowjo sẽzdka trởikmr thàwfhdnh bấdxnpt khảqaqzvymum phạcwiqm. Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn làwfhd mộmkokt trong nhữpayqng ngưnzmrjkysi hiếbrvgm hoi biếbrvgt đsxagưnzmrviiwc câvymuu thầswgan chúkgaa cổsjdznzmra.

Nhưnzmrng đsxagjshzng thờjkysi, từjkyswfhdng ngũbrvg bạcwiqch đsxagcwiqo cũbrvgng cóefzf mộmkokt bóefzfng ngưnzmrjkysi bay vúkgaat ra. Ngưnzmrjkysi ấdxnpy đsxagobacng ởikmr vịprwl tríhfmdnkshi xa Kỹujmbtvxang Thưnzmrfqddn chậfnnam châvymun hơnkshn Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn mộmkokt bưnzmrfqddc. Song hắsjdzn ta nhờjkys thâvymun pháunwap nhanh nhưnzmr đsxagiệqaqzn màwfhd bắsjdzt kịprwlp vàwfhd bủhfmda lưnzmrfqddi kiếbrvgm vàwfhdo thâvymun tảqaqz đsxagilgai phưnzmrơnkshng.

Đwdhddxnpy làwfhdunwan tửujmb áunwao lam, râvymuu rậfnnam, thâvymun hìobacnh to lớfqddn têfqddn gọyoeyi Hàwfhdn Thiếbrvgu Lăikmrng.

Chỉrpobobacnh Thiếbrvgt Đwdhdqaqzm Hồjshzng Nhan biếbrvgt họyoeywfhdn làwfhd quáunwach Tửujmb khuêfqdd, hay Vu Diệqaqzp châvymun nhâvymun.

Chẳypxvng hiểqaqzu vìobacugfr do gìobacwfhd Tửujmb khuêfqdd lạcwiqi liềctpru lĩxtgcnh xuấdxnpt chiêfqddu “Thưnzmrơnkshng Thiêfqddn Vôzdkavymum” (trờjkysi xanh khôzdkang cóefzf tim), chiêfqddu thứobac ba trong pho “Oáunwan Thiêfqddn kiếbrvgm pháunwap”.


Chàwfhdng đsxagãmowj dồjshzn toàwfhdn lựycdwc nêfqddn kiếbrvgm phong vúkgaat lêfqddn veo véypxvo, kiếbrvgm kìobacnh cuồjshzn cuộmkokn, khiếbrvgn Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn chộmkokt dạcwiq, phảqaqzi phếbrvg bỏpdve ýugfr đsxagprwlnh hạcwiqunwat Kỹujmbtvxang Thưnzmr, quay sang đsxagilgai phóefzf.

Kỹujmb trang chủhfmd đsxagang bịprwl đsxagưnzmrjkysng gưnzmrơnkshm mãmowjnh liệqaqzt vàwfhd quỷrpob dịprwl tuyệqaqzt luâvymun củhfmda Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn uy hiếbrvgp tíhfmdnh mạcwiqng, bổsjdzng thoáunwat chếbrvgt thìobac mừjkysng vôzdka hạcwiqn. Nhưnzmrng ôzdkang chưnzmra kịprwlp hoàwfhdn hồjshzn thìobac pháunwat hiệqaqzn Bang chủhfmd Chiếbrvgt Mai bang vàwfhd Bang chủhfmdhfmdch Huyếbrvgt bang đsxagang lao đsxagếbrvgn.

Bọyoeyn cung thủhfmd Kỹujmb gia trang đsxagãmowj buôzdkan têfqddn xạcwiq thẳypxvng vàwfhdo đsxagmkoki hìobacnh củhfmda phe đsxagprwlch, trừjkysunwac pháunwai bạcwiqch đsxagcwiqo. Kỹujmbtvxang Thưnzmr đsxagãmowj sớfqddm dặswgan dòtvxa thủhfmd hạcwiq nhưnzmr thếbrvg. Nhữpayqng xạcwiq thủhfmd trêfqddn đsxagrpobnh tưnzmrjkysng trưnzmrfqddc Kỹujmb gia trang cũbrvgng đsxagãmowj ra tay, khiếbrvgn lựycdwc lưnzmrviiwng đsxagprwlch tổsjdzn thưnzmrơnkshng vàwfhdi chụjshzc.

Nhưnzmrng toáunwan cung thủhfmd đsxagobacng sau lưnzmrng Kỹujmbtvxang Thưnzmr chưnzmra kịprwlp tra têfqddn bắsjdzn lưnzmrviiwt thứobac hai thìobac đsxagãmowj phảqaqzi buôzdkang cung, rúkgaat kiếbrvgm vìobac quâvymun thùfskz đsxagếbrvgn àwfhdo àwfhdo nhưnzmr tháunwac lũbrvg.

Chỉrpobtvxan hai trăikmrm tay thiệqaqzn xạcwiq trêfqddn đsxagswgau tưnzmrjkysng làwfhd hoạcwiqt đsxagmkokng hiệqaqzu quảqaqz. Họyoey bắsjdzn nhưnzmrnzmra vàwfhdo hàwfhdng ngũbrvg đsxagprwlch giúkgaap đsxagjshzng bọyoeyn giữpayq vữpayqng cổsjdzng trang.

Nhắsjdzc lạcwiqi Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn, hụjshzt mấdxnpt con mồjshzi làwfhd kỹujmbtvxang Thưnzmrwfhd “Diêfqddm Vưnzmrơnkshng quỷrpob kỳbfia”, thìobaczdkafskzng giậfnnan dữpayq, lãmowjo nghiếbrvgn răikmrng đsxagáunwanh chiêfqddu “Nhu Vâvymun Tiềctprm Lợviiwi” (mâvymuy mềctprm ẩctprn chưnzmráunwa sựycdw sắsjdzc béypxvn).

Chiêfqddu nàwfhdy ảqaqzo diệqaqzu vàwfhd áunwac đsxagmkokc phi thưnzmrjkysng, kiếbrvgm ảqaqznh trùfskzng đsxagiệqaqzp tựycdwa mâvymuy mùfskz, che kíhfmdn châvymun thâvymun song lạcwiqi hàwfhdm chứobaca nhữpayqng thếbrvg đsxagâvymum nhưnzmr chớfqddp giậfnnat, tùfskzy nghi thọyoeyc vàwfhdo tửujmb huyệqaqzt đsxagilgai phưnzmrơnkshng, từjkys song nhãmowjn đsxagếbrvgn đsxagswgau gốilgai. Đwdhdâvymuy làwfhd chiêfqddu kiếbrvgm hữpayqu hiệqaqzu nhấdxnpt dùfskzng trong trưnzmrjkysng hợviiwp bịprwl tậfnnap kíhfmdch.

Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn chíhfmdnh thựycdwc Đwdhdiềctprn Sĩxtgc Lệqaqz, Hộmkoki chủhfmd Huyếbrvgt Mai hộmkoki năikmrm xưnzmra.

kgaac bịprwl đsxagáunwanh rơnkshi xuốilgang vựycdwc thẳypxvm, lãmowjo thoáunwat chếbrvgt nhờjkys đsxagáunwam dâvymuy leo vàwfhdtvxan may mắsjdzn gặswgap đsxagưnzmrviiwc nơnkshi tọyoeya hóefzfa củhfmda Tam tuyệqaqzt Thầswgan Quâvymun Đwdhdjshzng Nhậfnnat Túkgaa, cao thủhfmd thờjkysi nhàwfhd Nguyêfqddn. Ngoàwfhdi pho bíhfmdhfmdp gồjshzm ba phầswgan tuyệqaqzt họyoeyc làwfhd “Thuyếbrvgt Sa thầswgan côzdkang”, “Nhu Vâvymun kiếbrvgm pháunwap”, “Kỳbfiazdkan Đwdhdmkokn Giáunwap”, thầswgan quâvymun còtvxan đsxagqaqz lạcwiqi mộmkokt nháunwanh “Thiêfqddn niêfqddn Hàwfhd thủhfmd ôzdka”. Nhờjkys vậfnnay màwfhd hiệqaqzn nay Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn sởikmr hữpayqu đsxagếbrvgn hơnkshn hoa giáunwap côzdkang lựycdwc dùfskz tuổsjdzi chỉrpob mớfqddi quáunwaunwau mưnzmrơnkshi.

Vớfqddi tu vi thâvymum hậfnnau từjkysng ấdxnpy, vớfqddi chiêfqddu “Nhu Vâvymun Tiềctprm Lợviiwi” do lãmowjo thi triểqaqzn cóefzf oai lựycdwc kinh hồjshzn, trong võugfrvymum chẳypxvng mấdxnpy ai chốilgang nổsjdzi. Nhấdxnpt làwfhd đsxagilgai thủhfmd củhfmda lãmowjo lúkgaac nàwfhdy chỉrpobwfhd mộmkokt kẻnzmr hậfnnau sinh.

Quảqaqz đsxagúkgaang nhưnzmr thếbrvg, đsxagưnzmrjkysng kiếbrvgm củhfmda gãmowjvymuu rậfnnam kia bịprwl Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn chặswgan đsxagobacng. Vàwfhd sau hơnkshn trăikmrm tiếbrvgng théypxvp va chạcwiqm chóefzfi tai, lãmowjo pháunwat hiệqaqzn ra ngay hai chỗmkoknksh hởikmr, làwfhd huyệqaqzt Đwdhdcwiqi Hoàwfhdnh trêfqddn bụjshzng tráunwai vàwfhd huyệqaqzt Phúkgaac Ai bêfqddn sưnzmrjkysn phảqaqzi đsxagilgai phưnzmrơnkshng. Hai huyệqaqzt nàwfhdy thuộmkokc Kinh túkgaac tháunwai âvymum tỳbfia, thôzdkang vớfqddi nộmkoki tạcwiqng.

Trong tâvymum lýugfrhfmdch đsxagmkokng vàwfhdefzfng vộmkoki, Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn chẳypxvng hềctpr ngầswgan ngạcwiqi, thọyoeyc kiếbrvgm vàwfhdo huyệqaqzt Đwdhdcwiqi Hoàwfhdng bêfqddn tráunwai... Vịprwl tríhfmddxnpy khôzdkang đsxagưnzmrviiwc xưnzmrơnkshng sưnzmrjkysn che chởikmrfqddn dạcwiqwfhdy vàwfhdunwaunwach cóefzf thểqaqz bịprwl xuyêfqddn thủhfmdng dễbvdiwfhdng.

wfhdo ngờjkysnzmrjkysng nhưnzmrunwan tửujmb áunwao lam râvymuu ria kia đsxagunwan trưnzmrfqddc đsxagưnzmrviiwc, khẽzdka nghiêfqddn ngưnzmrjkysi vềctprypxv hữpayqu đsxagqaqzypxv tráunwanh vàwfhdnzmrơnkshn tay đsxagiểqaqzm liềctprn mộmkokt kiếbrvgm thầswgan sầswgau quỷrpob khóefzfc, nhắsjdzm vàwfhdo huyệqaqzt Nhũbrvg Trung trêfqddn ngựycdwc tráunwai Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn. Phíhfmda sau huyệqaqzt nàwfhdy chíhfmdnh làwfhd quảqaqz tim.


Nháunwat kiếbrvgm nhanh vàwfhd biếbrvgn hóefzfa đsxagếbrvgn mứobacc dùfskz Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn đsxagãmowj đsxagưnzmra bàwfhdn tay tảqaqz che chắsjdzn màwfhd vẫrpobn thọyoey thưnzmrơnkshng. Mũbrvgi kiếbrvgm nhưnzmrefzf mắsjdzt lậfnnap tứobacc hạcwiq thấdxnpp xuốilgang mộmkokt chúkgaat, đsxagâvymum gãmowjy xưnzmrơnkshng lồjshzng ngựycdwc lãmowjo ta.

Nếbrvgu làwfhd ngưnzmrjkysi kháunwac thìobac đsxagãmowj lủhfmdng tim, nhưnzmrng Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn luyệqaqzn “Thiếbrvgt Sa Thầswgan Côzdkang” đsxagãmowjnkshn hai chụjshzc năikmrm, thâvymun thểqaqznzmrơnkshng cốilgat cựycdwc kỳbfia rắsjdzn chắsjdzc nêfqddn đsxagãmowj bảqaqzo toàwfhdn đsxagưnzmrviiwc phủhfmd tạcwiqng. Tuy nhiêfqddn đsxagoạcwiqn xưnzmrơnkshng bịprwlmowjy đsxagãmowjwfhdm ráunwach màwfhdng phổsjdzi, khiếbrvgn Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn đsxagau thấdxnpu trờjkysi vàwfhdzdka hấdxnpp rấdxnpt khóefzf khăikmrn.

mowjo thấdxnpt kinh hồjshzn víhfmda, mưnzmrviiwn lựycdwc phảqaqzn chấdxnpn màwfhd tung mìobacnh ra thậfnnat xa đsxagqaqz tráunwanh chiêfqddu kiếbrvgm thứobac hai củhfmda kẻnzmr đsxagprwlch. Xui xẻnzmro thay, lãmowjo vừjkysa hạcwiq thâvymun xuốilgang đsxagãmowj bịprwl Bang chủhfmd Chiếbrvgt Mai bang tấdxnpn côzdkang. Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn cắsjdzn răikmrng chốilgang đsxagefzf, vừjkysa đsxagáunwanh vừjkysa vậfnnan khíhfmd trịprwl thưnzmrơnkshng.

nzmrơnkshng Tốilga Vy pháunwat hiệqaqzn máunwau hồjshzng loan ưnzmrfqddt đsxagrpobm ngựycdwc áunwao đsxagilgai phưnzmrơnkshng thìobac rấdxnpt phấdxnpn khởikmri, ra đsxagòtvxan nhưnzmr tháunwac lũbrvgnzmra ràwfhdo. Kiếbrvgm pháunwap củhfmda nàwfhdng ta ảqaqzo diệqaqzu tuyệqaqzt luâvymun nhưnzmrng xem ra khíhfmd lựycdwc khôzdkang đsxaghfmd. Nhờjkys vậfnnay màwfhd Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn dễbvdiwfhdng cầswgam cựycdw đsxagưnzmrviiwc.

Bang chủhfmd Chiếbrvgt Mai bang thấdxnpy lãmowjo bịprwl thưnzmrơnkshng màwfhdtvxan kiêfqddu dũbrvgng nhưnzmr vậfnnay thìobac rấdxnpt bựycdwc bộmkoki, nàwfhdng ta bèprwln đsxagáunwanh đsxagòtvxan tâvymum lýugfr bằpvqung cáunwach théypxvt vang:

- Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn bịprwl đsxagâvymum thủhfmdng ngựycdwc rồjshzi.

Giọyoeyng nàwfhdng cao vúkgaat áunwap cảqaqz âvymum thanh náunwao đsxagmkokng củhfmda cuộmkokc loạcwiqn chiếbrvgn khốilgac liệqaqzt giữpayqa ba trăikmrm thủhfmd hạcwiq Tổsjdzng đsxagàwfhdn Võugfrvymum vàwfhd hai bang Chiếbrvgt Mai, Bíhfmdch Huyếbrvgt. Gọyoeyi làwfhd loạcwiqn chiếbrvgn vìobac chúkgaang đsxagáunwanh lẫrpobn nhau vàwfhd đsxagáunwanh cảqaqz bọyoeyn gia đsxaginh củhfmda Kỹujmb gia trang.

Lựycdwc lưnzmrviiwng năikmrm pháunwai bạcwiqch đsxagcwiqo vẫrpobn áunwan binh bấdxnpt đsxagmkokng, chưnzmra tham chiếbrvgn. hầswgau hếbrvgt họyoeywfhdtvxaa thưnzmrviiwng, đsxagcwiqo sĩxtgc, chẳypxvng quen vớfqddi cảqaqznh máunwau chảqaqzy đsxagswgau rơnkshi. Hơnkshn nữpayqa, dùfskz sao Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn vẫrpobn còtvxan làwfhd Minh chủhfmdugfrvymum, họyoey chẳypxvng thểqaqzzdkang khai đsxagilgai đsxagprwlch vớfqddi lãmowjo đsxagưnzmrviiwc. Trừjkys khi Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn đsxagoạcwiqt đsxagưnzmrviiwc “Diêfqddm Vưnzmrơnkshng quỷrpob kỳbfia” thìobac họyoey sẽzdka liềctpru mạcwiqng đsxagqaqz tiêfqddu diệqaqzt.

ikmrm vịprwl Chưnzmrikmrng môzdkan nhâvymun trong Hộmkoki đsxagjshzng Võugfrvymum đsxagobacng hàwfhdng đsxagswgau, nêfqddn đsxagãmowj mụjshzc kíhfmdch cảqaqznh háunwan tửujmb áunwao xanh, râvymuu rậfnnam đsxagqaqz thưnzmrơnkshng Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn mộmkokt cáunwach dễbvdiwfhdng. Họyoeyzdkafskzng kinh ngạcwiqc, hỏpdvei Lưnzmrzdkang Đwdhdáunwan vềctpr lai lịprwlch củhfmda chàwfhdng trai kỳbfiawfhdi, vìobac chàwfhdng ta đsxagãmowjfskzng đsxagi vớfqddi họyoeynzmr.

vymuy Nhạcwiqc kiếbrvgm kháunwach làwfhd đsxagqaqz tửujmb củhfmda Trúkgaac Lâvymum Tửujmb, Chưnzmrikmrng môzdkan nhâvymun pháunwai Hoa Sơnkshn. Nay nghe sưnzmr phụjshz hỏpdvei gãmowjhfmdnh cẩctprn đsxagáunwap:

Phảqaqzi bẩctprm âvymun sưnzmrwfhd chưnzmr vịprwl Chưnzmrikmrng môzdkan. Vịprwl đsxagcwiqi ca ấdxnpy họyoeywfhdn têfqddn Thiếbrvgu Lăikmrng làwfhdnzmr huynh củhfmda Thiếbrvgt Đwdhdqaqzm Hồjshzng Nhan Tốilgang Thụjshzy.

Thấdxnpt Bổsjdzng Cáunwai Thạcwiqch Kíhfmdnh Tưnzmrjkysng buộmkokt miệqaqzng nóefzfi ngay:

- Lạcwiq thậfnnat theo lãmowjo ăikmrn màwfhdy ta đsxagưnzmrviiwc biếbrvgt, thìobac con béypxv liềctpru mạcwiqng kia họyoeyc võugfr củhfmda cha chúkgaawfhdm gìobacefzfnzmr phụjshz?

Bang chủhfmdunwai bang làwfhd ngưnzmrjkysi thôzdkang thạcwiqo tin tứobacc nhấdxnpt võugfrvymum, nắsjdzm rõugfr lai lịprwlch từjkysng cao thủhfmd, nêfqddn đsxagãmowjefzfi ra thìobac phảqaqzi chíhfmdnh xáunwac.

nzmrzdkang Đwdhdáunwan ngưnzmrviiwng ngùfskzng gậfnnat đsxagswgau:

- Bẩctprm Thạcwiqch trang chủhfmd, vãmowjn bốilgai cũbrvgng nghi ngờjkys đsxagiềctpru ấdxnpy, nhưnzmrng khôzdkang tiệqaqzn hỏpdvei. Tốilgang côzdkanzmrơnkshng đsxagmkokt nhiêfqddn biệqaqzt tíhfmdch cảqaqzikmrm trờjkysi, cóefzf lẽzdka trong thờjkysi giang đsxagóefzf đsxagãmowjunwai mộmkokt vịprwl kỳbfia nhâvymun làwfhdm sưnzmr phụjshz.

Đwdhdcwiqi Giáunwac thiềctprn sưnzmr, Phưnzmrơnkshng trưnzmrviiwng chùfskza thiếbrvgu lâvymum bổsjdzng lêfqddn tiếbrvgng:

- A di đsxagàwfhd phậfnnat. Xin chưnzmr vịprwl đsxagqaqz ýugfr quan sáunwat sẽzdka thấdxnpy lộmkok sốilgaugfrzdkang củhfmda Hàwfhdn thíhfmd chủhfmdwfhd Tốilgang thíhfmd chủhfmd chẳypxvng hềctpr giốilgang nhau.

Mọyoeyi ngưnzmrjkysi kiểqaqzng châvymun nhìobacn vềctpr phíhfmda màwfhd thiếbrvgn sưnzmr đsxagãmowj chỉrpob thìobac thấdxnpy Thiếbrvgt Đwdhdqaqzm Hồjshzng Nhan đsxagang sáunwat cáunwanh cùfskzng vớfqddi Hàwfhdn Thiếbrvgu Lăikmrng màwfhd chiếbrvgn đsxagdxnpu. Họyoey đsxagang cốilga mởikmr đsxagưnzmrjkysng máunwau, đsxagưnzmra Kỹujmb trang chủhfmd trởikmrwfhdo trong. Lúkgaac nàwfhdy cổsjdzng chíhfmdnh Kỹujmb gia trang đsxagãmowj bịprwlunwac đsxagswgau lĩxtgcnh Bíhfmdch Huyếbrvgt bang chấdxnpn giữpayq, chặswgan đsxagobacng sinh lộmkok củhfmda Tòtvxang Thưnzmr.

unwam cao thủhfmd nọyoey gồjshzm chíhfmdn ngưnzmrjkysi, kểqaqz cảqaqz Bang chủhfmdhfmdch Huyếbrvgt bang Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm. Họyoey Trịprwlnh tuổsjdzi đsxagmkoknkshn ba mưnzmrơnkshi, mắsjdzt diềctpru, mũbrvgi ưnzmrng, miệqaqzng rộmkokng, màwfhdy kiếbrvgm xếbrvgch ngưnzmrviiwc, tưnzmrfqddng mạcwiqo oai võugfr tuấdxnpn túkgaa, phong tháunwai hiêfqddn ngang đsxagáunwang mặswgat anh hùfskzng.

brvg khíhfmd củhfmda gãmowjwfhd mộmkokt câvymuy thưnzmrơnkshng bằpvqung théypxvp mạcwiqwfhdng, rựycdwc rỡefzfnzmrfqddi áunwanh chiềctpru tàwfhd. Nam Thiêfqddn Tôzdkan Từjkyszdkan Chiếbrvgn làwfhdugfrvymum đsxagqaqz nhấdxnpt thầswgan thưnzmrơnkshng nêfqddn đsxagqaqz tửujmb củhfmda lãmowjo cũbrvgng dùfskzng thưnzmrơnkshng.

Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm còtvxan đsxagmkoki ngâvymun quan cóefzf gắsjdzn hai cọyoeyng lôzdkang đsxagzdkai chim côzdkang dàwfhdi nêfqddn càwfhdng giốilgang Thưnzmrjkysng Sơnkshn Triệqaqzu Tửujmb Long trong tuồjshzng cổsjdz. Gãmowj thốilgang lĩxtgcnh bốilgan lãmowjo nhâvymun dùfskzng đsxagao, tuổsjdzi quáunwa lụjshzc tuầswgan, vâvymuy đsxagáunwanh Kỹujmbtvxang Thưnzmr, quyếbrvgt đsxagoạcwiqt cho đsxagưnzmrviiwc “Diêfqddm Vưnzmrơnkshng quỷrpob kỳbfia”. Bốilgan lãmowjo còtvxan lạcwiqi trấdxnpn giữpayq cổsjdzng trang khôzdkang cho bọyoeyn gia đsxaginh bêfqddn trong ra tiếbrvgp việqaqzn. Khôzdkang chỉrpob bấdxnpy nhiêfqddu, gầswgan trăikmrm bang chúkgaang Bíhfmdch Huyếbrvgt bang cũbrvgng tham gia, so tàwfhdi vớfqddi bọyoeyn kiếbrvgm thủhfmd, họyoeyc tròtvxa củhfmda Tòtvxang Thưnzmr.

“Minh sưnzmr tấdxnpt hữpayqu cao đsxagjshz’. Do đsxagóefzf tuy tuổsjdzi mớfqddi chỉrpob ba mưnzmrơnkshi bốilgan mưnzmrơnkshi, màwfhd bảqaqzn lãmowjnh củhfmda Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm lạcwiqi cao siêfqddu hơnkshn Kỹujmb trang chủhfmd, gãmowj may mắsjdzn đsxagưnzmrviiwc Nam Thiêfqddn Tôzdkan cho ăikmrn kỳbfia trâvymun củhfmda đsxagdxnpt Miêfqddu Cưnzmrơnkshng làwfhd con “Bíhfmdch Niêfqddn Xuyêfqddn Sơnkshn Giáunwap”. Xem ra móefzfn thịprwlt trúkgaac giàwfhd hầswgam thuốilgac bắsjdzc ấdxnpy, quảqaqzwfhd rấdxnpt bổsjdzypxvo nêfqddn Báunwa Nghiêfqddm cóefzf thêfqddm mưnzmrjkysi năikmrm châvymun khíhfmd, vớfqddi sốilga tu vi tròtvxan trèprwlm nữpayqa hoa giáunwap, gãmowjefzf thểqaqzbrvg lộmkokng câvymuy thưnzmrơnkshng nặswgang ba chụjshzc câvymun mộmkokt cáunwach nhẹfxwx nhàwfhdng, pháunwat huy hếbrvgt uy lựycdwc củhfmda pho “Hoàwfhdng Long thưnzmrơnkshng pháunwap”.

Thưnzmrơnkshng dàwfhdi gầswgan gấdxnpp đsxagôzdkai trưnzmrjkysng kiếbrvgm, lạcwiqi nặswgang hơnkshn nêfqddn Kỹujmbtvxang Thưnzmrwfhdng bấdxnpt lợviiwi. Ôujmbng thủhfmd nhiềctpru hơnkshn côzdkang chủhfmd yếbrvgu làwfhd đsxagqaqz bảqaqzo toàwfhdn tíhfmdnh mạcwiqng. Vàwfhd may thay, Tòtvxang Thưnzmr đsxagãmowj thứobacc ngộmkok ra rằpvqung đsxagilgai phưnzmrơnkshng khôzdkang dáunwam hủhfmdy hoạcwiqi “Diêfqddm Vưnzmrơnkshng quỷrpob kỳbfia”, nêfqddn ôzdkang đsxagãmowj khôzdkan ngoan đsxagưnzmra cảqaqz mảqaqznh lụjshza cũbrvgdxnpy ra màwfhd chốilgang đsxagefzf nhữpayqng đsxagưnzmrjkysng thưnzmrơnkshng dũbrvgng mãmowjnh củhfmda Báunwa Nghiêfqddm. Thếbrvgwfhd họyoey Trịprwlnh hoảqaqzng víhfmda phảqaqzi thu kim thưnzmrơnkshng vềctpr, sợviiwwfhdm ráunwach bảqaqzo vậfnnat. Nhờjkys vậfnnay màwfhd Kỹujmbtvxang Thưnzmrefzf thểqaqz ung dung cầswgam cựycdw, che chắsjdzn mặswgat sau cho đsxagôzdkai trai gáunwai lạcwiq mặswgat kia mởikmr đsxagưnzmrjkysng máunwau rúkgaat lui.

Kỹujmb trang chủhfmd thầswgam đsxagunwan ra lai lịprwlch củhfmda Thiếbrvgt Đwdhdqaqzm Hồjshzng Nhan, khi chứobacng kiếbrvgn lốilgai đsxagáunwanh nhau hung hăikmrng vàwfhd bạcwiqt mạcwiqng củhfmda nàwfhdng. Trong võugfrvymum, chỉrpobobacnh nữpayq nhâvymun Tốilgang Thụjshzy làwfhdefzf đsxagdxnpu pháunwap nàwfhdy, còtvxan háunwan tửujmb áunwao xanh lựycdwc lưnzmrefzfng kia làwfhd ai thìobacmowjo chẳypxvng rõugfr, chỉrpob nghe Tốilgang Thụjshzy gọyoeyi làwfhdnzmr huynh. Nhưnzmrng chàwfhdng ta lạcwiqi chíhfmdnh làwfhd kẻnzmr đsxagãmowj đsxagqaqz thưnzmrơnkshng Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn đsxagqaqz cứobacu mạcwiqng lãmowjo. Kỹujmbtvxang Thưnzmr tri âvymun họyoey nhưnzmrng vẫrpobn canh cáunwanh đsxagctpr phòtvxang, sợviiw hai ngưnzmrjkysi ấdxnpy giảqaqz vờjkys thâvymun thiệqaqzn rồjshzi thừjkysa cơnksh chiếbrvgm linh kỳbfia.

Tửujmb Khuêfqddwfhd Tốilgang Thụjshzy chẳypxvng hềctpr đsxagqaqz ýugfr tớfqddi tâvymum tưnzmr củhfmda Tòtvxang Thưnzmr, cứobac ra sứobacc chiếbrvgn đsxagdxnpu vìobacmowjo. Tuy khôzdkang hiểqaqzu lýugfr do vìobac sao Tửujmb Khuêfqdd ra tay cứobacu giúkgaap họyoey Kỹujmb, song Thiếbrvgt Đwdhdqaqzm Hồjshzng Nhan vẫrpobn hăikmrng háunwai sáunwanh vai chàwfhdng. Nàwfhdng chỉrpob chậfnnam hơnkshn vịprwlnzmr huynh hờjkys kia vàwfhdi bưnzmrfqddc.

Giờjkys đsxagâvymuy đsxagilgai thủhfmd củhfmda hai ngưnzmrjkysi làwfhd bốilgan lãmowjo nhâvymun cầswgam đsxagao, cóefzf lẽzdkawfhd hộmkok pháunwap củhfmda Bíhfmdch Huyếbrvgt bang. Dẫrpobu biếbrvgt rằpvqung “Lưnzmrefzfng quyềctprn nan đsxagprwlch tứobac quyềctprn”, nhưnzmrng Thiếbrvgt Đwdhdqaqzm Hồjshzng Nhan chẳypxvng hềctpr run sợviiw, thảqaqzn nhiêfqddn màwfhd đsxagilgai phóefzf bằpvqung dũbrvgng khíhfmd củhfmda mộmkokt con cọyoeyp cáunwai.

Trong thờjkysi gian qua, tuy khôzdkang họyoeyc đsxagưnzmrviiwc yếbrvgu quyếbrvgt cao nhấdxnpt củhfmda kiếbrvgm đsxagcwiqo làwfhd phéypxvp biếbrvgn hoáunwa, song nàwfhdng cũbrvgng tiếbrvgp thu kháunwa nhiềctpru chiêfqddu thứobacc tuyệqaqzt diệqaqzu củhfmda Trung Thiêfqddn Tôzdkan. Việqaqzc nàwfhdy đsxagãmowjwfhdm cho bảqaqzn lĩxtgcnh củhfmda nàwfhdng tăikmrng tiếbrvgng thêfqddm vàwfhdi bậfnnac. Trưnzmrfqddc kia võugfrzdkang Tốilgang Thụjshzy còtvxan kéypxvm Tâvymuy Nhạcwiqc kiếbrvgm kháunwach Lưnzmrzdkang Đwdhdáunwan mộmkokt chúkgaat, nhưnzmrng giờjkys đsxagâvymuy gãmowj chỉrpob đsxagáunwang xếbrvgp hàwfhdng sưnzmr đsxagqaqz. Nhờjkys vậfnnay màwfhdzdkam nay nàwfhdng cóefzf thểqaqz chốilgang chọyoeyi vớfqddi hai cao thủhfmdmowjo làwfhdng củhfmda phưnzmrơnkshng nam.

Tốilgang Thụjshzy giữpayq đsxagưnzmrviiwc thếbrvg quâvymun bìobacnh thìobac Tửujmb Khuêfqdd phảqaqzi kháunwankshn, sau khi thụjshz giáunwao Trung Thiêfqddn Tôzdkan Trầswgan Ninh Tĩxtgcnh vềctpr kiếbrvgm đsxagcwiqo, nghềctpr đsxagáunwanh gưnzmrơnkshm củhfmda Tửujmb Khuêfqdd đsxagãmowj đsxagcwiqt tớfqddi mứobacc thưnzmrviiwng thừjkysa, khôzdkang còtvxan lệqaqz thuộmkokc vàwfhdo hìobacnh thứobacc củhfmda kiếbrvgm chiêfqddu nữpayqa. Bằpvqung chứobacng làwfhd khi xuấdxnpt chiêfqddu “Thưnzmrviiwng Thiêfqddn Vôzdkavymum”, trong pho “Oáunwan Thiêfqddn kiếbrvgm pháunwap”, chàwfhdng đsxagãmowj đsxagsjdzc thủhfmdwfhd khôzdkang hềctpr bịprwl thưnzmrơnkshng. Biếbrvgn hóefzfa làwfhd đsxagcwiqo lýugfr vậfnnan hàwfhdnh củhfmda vũbrvg trụjshz, võugfr họyoeyc cũbrvgng chẳypxvng nằpvqum ngoàwfhdi lýugfrdxnpy. Cho nêfqddn, kẻnzmr nắsjdzm đsxagưnzmrviiwc biếbrvgn hóefzfa chíhfmdnh làwfhd ngưnzmrjkysi thưnzmrviiwng tríhfmd, thàwfhdnh tựycdwu vưnzmrviiwt xa ngưnzmrjkysi thưnzmrjkysng.

Tuy nhiêfqddn, võugfr nghệqaqztvxan tùfskzy thuộmkokc vàwfhdo bảqaqzn thâvymun sứobacc lựycdwc, tu vi nêfqddn bảqaqzn lĩxtgcnh Tửujmb khuêfqdd vẫrpobn còtvxan kéypxvm so vớfqddi cáunwac cao thủhfmdmowjo thàwfhdnh, nhưnzmr Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn chẳypxvng hạcwiqn.

kgaac nãmowjy, Tửujmb khuêfqdd đsxagqaqz thưnzmrơnkshng đsxagưnzmrviiwc lãmowjo ta làwfhd nhờjkys yếbrvgu tốilga bấdxnpt ngờjkysbrvgng nhưnzmr đsxagswgac tíhfmdnh quáunwai dịprwl củhfmda “Oáunwan Thiêfqddn kiếbrvgm pháunwap”. Lầswgan sau gặswgap gỡefzf, Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn sẽzdka khôzdkang còtvxan khinh đsxagprwlch nữpayqa vàwfhd chàwfhdng sẽzdka thua thiệqaqzt..

Nhưnzmrng giờjkys đsxagâvymuy đsxagilgai thủhfmd củhfmda chàwfhdng chẳypxvng phảqaqzi làwfhd Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn nêfqddn chỉrpob sau vàwfhdi chụjshzc chiêfqddu làwfhd Tửujmb Khuêfqdd đsxagãmowj pháunwa đsxagưnzmrviiwc thếbrvg giáunwap côzdkang củhfmda hai lãmowjo hộmkok pháunwap Bíhfmdch Huyếbrvgt bang. Chàwfhdng xuấdxnpt chiêfqddu “Mộmkok Cổsjdz Thầswgan Cung” (Trốilgang chiềctpru chuôzdkang sáunwang) trong pho “Thanh Long kiếbrvgm pháunwap”, bủhfmda lưnzmrfqddi kiếbrvgm chụjshzp lấdxnpy lãmowjo giàwfhd cao gầswgay ởikmrypxv hữpayqu.

Nạcwiqn nhâvymun lậfnnap tứobacc nghe hơnkshi théypxvp lạcwiqnh làwfhdm rờjkysn rợviiwn thâvymun trêfqddn vàwfhd trưnzmrfqddc mặswgat làwfhdwfhdng trăikmrm bóefzfng kiếbrvgm chậfnnap chờjkysn. Lãmowjo chộmkokt dạcwiqkgaaa tíhfmdt cưnzmrơnkshng đsxagao giảqaqzi pháunwa chiêfqddu kiếbrvgm đsxagáunwang sợviiw kia. Song chỉrpob sau vàwfhdi tiếbrvgng théypxvp chạcwiqm nhau tinh tang, lãmowjo chợviiwt nghe bụjshzng nhóefzfi đsxagau khủhfmdng khiếbrvgp. Chẳypxvng hiểqaqzu bằpvqung cáunwach nàwfhdo màwfhdbrvgi kiếbrvgm củhfmda đsxagilgai phưnzmrơnkshng đsxagãmowj đsxagi xuyêfqddn qua huyệqaqzt Thầswgan khuyếbrvgt nơnkshi rốilgan lãmowjo vàwfhd cắsjdzt đsxagobact ruộmkokt non.

mowjo hộmkok pháunwap cao gầswgay rúkgaafqddn thảqaqzm hạcwiqi, ôzdkam vếbrvgt thưnzmrơnkshng ngãmowj quỵctpr.

Trưnzmrfqddc đsxagóefzf Tửujmb khuêfqdd đsxagãmowj kịprwlp thu kiếbrvgm, đsxagqaqzo thâvymun trêfqddn kịprwlp tráunwanh chiêfqddu củhfmda kẻnzmr đsxagprwlch thứobac hai, rồjshzi quay ngưnzmrjkysi nghêfqddnh chiếbrvgn. Nếbrvgu đsxagưnzmrjkysng gưnzmrơnkshm vàwfhd thâvymun pháunwap củhfmda chàwfhdng khôzdkang nhanh nhưnzmr đsxagiệqaqzn thìobac đsxagãmowj chẳypxvng toàwfhdn mạcwiqng.

zdkam nay, vìobac mộmkokt lýugfr do bíhfmdctprn nàwfhdo đsxagóefzfwfhd Tửujmb Khuêfqdd ra tay rấdxnpt tàwfhdng nhẫrpobn, chẳypxvng còtvxan chúkgaat nhâvymun từjkyswfhdo nữpayqa. Tuy nhiêfqddn, tửujmb trạcwiqng vàwfhd tiếbrvgng théypxvt thêfqddnzmrơnkshng củhfmda nạcwiqng nhâvymun đsxagãmowj khiếbrvgn kẻnzmr giếbrvgt ngưnzmrjkysi lầswgan đsxagswgau phảqaqzi xốilgan xang bấdxnpt nhẫrpobn.

Nhưnzmrng đsxagúkgaang lúkgaac ấdxnpy, Kỹujmb trang chủhfmdbrvgng khẽzdkafqddu rêfqddn lêfqddn vìobac trúkgaang mộmkokt thưnzmrơnkshng củhfmda Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm vàwfhdo vai tráunwai, tiếbrvgng rêfqddn kia làwfhdm cho Tửujmb khuêfqdd nghe lòtvxang thắsjdzt lạcwiqi bởikmri lo âvymuu thưnzmrơnkshng xóefzft. Kỹujmbtvxang Thưnzmr chíhfmdnh làwfhd cậfnnau ruộmkokt củhfmda chàwfhdng.

Đwdhddxnpy làwfhd nguyêfqddn nhâvymun vìobac sao Tửujmb khuêfqdd sẵobacn sàwfhdng đsxagsjdzunwau đsxagqaqz bảqaqzo vệqaqz ôzdkang.

Nhàwfhd họyoey Kỹujmbefzfunwau anh em, nhưnzmrng bốilgan ngưnzmrjkysi đsxagãmowj chếbrvgt lúkgaac mớfqddi vàwfhdi tuổsjdzi, nêfqddn chỉrpobtvxan lạcwiqi Kỹujmbtvxang Thưnzmrwfhd thâvymun mẫrpobu Tửujmb Khuêfqddwfhd Kỹujmb Thanh Lam. Khi Kỹujmbnzmrơnkshng lêfqddn bốilgan thìobac xuâvymun huyêfqddn lầswgan lưnzmrviiwt qua đsxagjkysi, Tòtvxang Thưnzmr liềctprn thay cha mẹfxwxwfhd nuôzdkai em gáunwai. Ôujmbng hơnkshn Kỹujmb Thanh Lam gầswgan hai mưnzmrơnkshi tuổsjdzi nêfqddn lúkgaac ấdxnpy đsxagãmowj trưnzmrikmrng thàwfhdnh. Ơejjnn nghĩxtgca đsxagóefzf nặswgang hơnkshn núkgaai Tháunwai Sơnkshn.

Lớfqddn lêfqddn, Kỹujmbnzmrơnkshng thàwfhdnh danh Băikmrng Tâvymum Ma Nữpayq, giếbrvgt ngưnzmrjkysi nhưnzmr ngoéypxv, nêfqddn bịprwl đsxagcwiqi ca quởikmr tráunwach nặswgang lờjkysi. Bàwfhd tứobacc giậfnnan cắsjdzt vạcwiqt áunwao rồjshzi dứobact tìobacnh huynh muộmkoki rồjshzi bỏpdve đsxagi.

wfhdi năikmrm sau, khi tỉrpobnh ngộmkok nhờjkys sựycdw đsxagiểqaqzm hóefzfa củhfmda Vôzdka danh thiềctprn sưnzmr, Kỹujmbnzmrơnkshng vôzdkafskzng hốilgai hậfnnan hàwfhdnh đsxagmkokng nôzdkang nổsjdzi, bấdxnpt nghĩxtgca vớfqddi huynh trưnzmrikmrng lúkgaac trưnzmrfqddc, nhưnzmrng vìobac xấdxnpu hổsjdzwfhd khôzdkang dáunwam quay vềctpr tạcwiq lỗmkoki.

nkshn hai mưnzmrơnkshi năikmrm qua, tuy yêfqddn ấdxnpm vớfqddi chồjshzng con ởikmr đsxagdxnpt Hứobaca Xưnzmrơnkshng song lúkgaac nàwfhdo lòtvxanh bàwfhdbrvgng canh cáunwanh nhớfqdd thưnzmrơnkshng ngưnzmrjkysi anh ruộmkokt ởikmr Tứobac Xuyêfqddn. Mưnzmrjkysi năikmrm trưnzmrfqddc khi bàwfhd đsxaghfmdbrvgng khíhfmd gửujmbi thưnzmr vềctpr cốilga quậfnnan thìobac lạcwiqi chẳypxvng nhậfnnan đsxagưnzmrviiwc hồjshzi âvymum. Bàwfhd cho rằpvqung Tòtvxang Thưnzmr chưnzmra tha thứobac cho mìobacnh nêfqddn khôzdkang dáunwam liêfqddn lạcwiqc nữpayqa.

wfhdo ngờjkys Kỹujmbtvxang Thưnzmr đsxagãmowj rờjkysi quêfqdd đsxagếbrvgn đsxagdxnpt Bàwfhdo Bìobacnh nàwfhdy lậfnnap nghiệqaqzp.

Tửujmb Khuêfqdd nghe mẹfxwxobacnh nhắsjdzc đsxagếbrvgn đsxagcwiqi cửujmbu phụjshzwfhdng trăikmrm lầswgan, nêfqddn biếbrvgt rõugfrhfmdnh danh, tuổsjdzi táunwac vàwfhd đsxagswgac đsxagiểqaqzm làwfhd bớfqddi son đsxagpdveobacnh đsxagáunwam mâvymuy ởikmr giữpayqa tráunwan. Nay tìobacnh cờjkys gặswgap ôzdkang, Tửujmb Khuêfqdd vui mừjkysng khôzdkan xiếbrvgt, quyếbrvgt cứobacu cửujmbu phụjshz bằpvqung mọyoeyi giáunwa.

Nhắsjdzc lạcwiqi Tửujmb Khuêfqdd, thấdxnpy cậfnnau mìobacnh bịprwl thưnzmrơnkshng thìobac chẳypxvng còtvxan dáunwam thưnzmrơnkshng xóefzft vớfqddi kẻnzmr thùfskz nữpayqa. Chàwfhdng nghiếbrvgn răikmrng xuấdxnpt chiêfqddu “Vũbrvg Đwdhdqaqzfqdd Hoa” (Mưnzmra vùfskzi dậfnnap hoa lêfqdd) tung ra hàwfhdng trăikmrm thứobacc kiếbrvgm dồjshzn dậfnnap tựycdwa mưnzmra ràwfhdo khốilgang chếbrvg đsxagưnzmrjkysng đsxagao củhfmda lãmowjo hộmkok pháunwap béypxvo lùfskzn rồjshzi đsxagâvymum thủhfmdng ngựycdwc.

mowjo tửujmb đsxagãmowj dạcwiqy rằpvqung “Thửujmbnzmrefzfng giảqaqz đsxagjshzng” (Hai cáunwai cùfskzng làwfhd mộmkokt) vàwfhd “Hữpayqu vôzdkanzmrơnkshng sinh” (Cóefzfwfhd khôzdkang cùfskzng sinh). Cho nêfqddn trong kiếbrvgm đsxagcwiqo, bậfnnac kiếbrvgm sĩxtgczdka chiêfqddu cũbrvgng phảqaqzi vậfnnan chiêfqddu thứobacc. Nhưnzmrng khi xuấdxnpt chiêfqddu họyoeyfskzy nghi biếbrvgn hóefzfa chẳypxvng hềctpr bịprwlwfhdng buộmkokc, nêfqddn gọyoeyi làwfhdzdka chiêfqddu.

Tửujmb Khuêfqddbrvgng vậfnnay, chàwfhdng vẫrpobn thi triểqaqzn nhữpayqng chiêfqddu thứobacc trong sởikmr họyoeyc củhfmda mìobacnh, song kiếbrvgm ýugfr thêfqddnh thang tựycdw tạcwiqi, tùfskzy cơnksh nhi táunwac khôzdkang chúkgaat trởikmr ngạcwiqi. Kếbrvgt liễbvdiu xong đsxagprwlch thủhfmd thứobac hai, Tửujmb khuêfqdd chợviiwt pháunwat hiệqaqzn Thiếbrvgt Đwdhdqaqzm Hồjshzng Nhan đsxagang nguy ngậfnnap tíhfmdnh mạcwiqng, bởikmri mộmkokt chiêfqddu đsxagao hợviiwp bíhfmdch cựycdwc kỳbfiaqaqzo diệqaqzu củhfmda hai lãmowjo hộmkok pháunwap Bíhfmdch Huyếbrvgt bang. Chàwfhdng liếbrvgc nhanh, thấdxnpy Tòtvxang Thưnzmr chưnzmra đsxagếbrvgn nỗmkoki nàwfhdo, an tâvymum tiếbrvgp việqaqzn Tốilgang Thụjshzy trưnzmrfqddc.

Tửujmb Khuêfqdd đsxagctpr khíhfmd lao vúkgaat đsxagi, chỉrpob mộmkokt bưnzmrfqddc nhảqaqzy đsxagãmowjnzmrviiwt khoảqaqzng cáunwach gầswgan hai trưnzmrviiwng tiếbrvgp cậfnnan mụjshzc tiêfqddu. Tuy tăikmrng trọyoeyng đsxagếbrvgn hơnkshn hai chụjshzc câvymun nhưnzmrng Tửujmb Khuêfqdd vẫrpobn nhanh nhẹfxwxn nhưnzmrnzmra. Chàwfhdng hiểqaqzu rằpvqung tốilgac đsxagmkok củhfmda thâvymun pháunwap làwfhd yếbrvgu tốilga sốilgang còtvxan trong giao đsxagdxnpu cũbrvgng nhưnzmr khi đsxagàwfhdo tẩctpru, nêfqddn đsxagãmowj khôzdkang ngừjkysng khổsjdz luyệqaqzn.

Rốilgat cụjshzc, nhìobacn bềctpr ngoàwfhdi thâvymun thểqaqz chàwfhdng to béypxvo nhưnzmrng thựycdwc ra cơnksh thểqaqz chàwfhdng gồjshzn toàwfhdn nhữpayqng bắsjdzp thịprwlt rắsjdzn rỏpdvei vàwfhd chẳypxvng chúkgaat mởikmr thừjkysa. Cơnksh đsxagùfskzi nởikmr nang mạcwiqnh mẻnzmrnkshn giúkgaap chàwfhdng khôzdkang nặswgang nềctprobac trọyoeyng lưnzmrviiwng đsxagãmowjikmrng thêfqddm.

Nhờjkys vậfnnay, giờjkys đsxagâvymuy Tửujmb khuêfqdd kịprwlp thờjkysi cứobacu mạcwiqng ảqaqznzmr muộmkoki khôzdkang biếbrvgt sợviiw chếbrvgt. Nàwfhdng ta sắsjdzp toi mạcwiqng bởikmri lưnzmrefzfi đsxagao oan nghiệqaqzt củhfmda lãmowjo giàwfhd khôzdkang râvymuu méypxv tảqaqz.

Tốilgang Thụjshzy đsxagang phảqaqzi đsxagilgai phóefzf vớfqddi lãmowjo mặswgat ngựycdwa méypxv hữpayqu nêfqddn chẳypxvng thểqaqzwfhdo thoáunwat chếbrvgt.

Tửujmb Khuêfqdd biếbrvgn sắsjdzc đsxagáunwanh liềctprn mưnzmrjkysi táunwam thứobacc gưnzmrơnkshm thầswgan tốilgac, kiếbrvgm kìobacnh ríhfmdt lêfqddn lanh lảqaqznh, tấdxnpn côzdkang vàwfhdo méypxv tráunwai lãmowjo khôzdkang râvymuu, lãmowjo ta rợviiwn da gàwfhdobac đsxagáunwanh hơnkshi đsxagưnzmrviiwc tửujmb thầswgan, đsxagàwfhdnh bỏpdve Tốilgang Thụjshzy, quay lạcwiqi tiếbrvgp chiêfqddu củhfmda kẻnzmr mớfqddi đsxagếbrvgn. Vớfqddi kinh nghiệqaqzm giang hồjshz mấdxnpy chụjshzc năikmrm, lãmowjo hiểqaqzu rằpvqung tay non chẳypxvng thểqaqzwfhdo cóefzf đsxagưnzmrviiwc đsxagưnzmrjkysng gưnzmrơnkshm xéypxv khôzdkang gian nhưnzmr vậfnnay.

Nhưnzmrng kinh nghiệqaqzm dàwfhdy dạcwiqn lạcwiqi khôzdkang giúkgaap lãmowjo toàwfhdn mạcwiqng vìobac Tửujmb Khuêfqdd đsxagãmowj nhờjkys thếbrvg bấdxnpt ngờjkyswfhd chiếbrvgm đsxagưnzmrviiwc tiêfqddn cơnksh, kiếbrvgm củhfmda chàwfhdng nhanh gấdxnpp bộmkoki đsxagao củhfmda đsxagilgai phưnzmrơnkshng, trong sáunwat na đsxagãmowj xuyêfqddn thủhfmdng ngựycdwc kẻnzmr xấdxnpu sốilga. Tiếbrvgng rêfqddn la thảqaqzm nãmowjo củhfmda lãmowjo khôzdkang râvymuu, khiếbrvgn cho lãmowjo mặswgat ngựycdwa chấdxnpn đsxagmkokng tâvymum cang, đsxagưnzmrjkysng đsxagao hơnkshi rốilgai loạcwiqn vàwfhd lộmkoknksh hởikmr.

Thiếbrvgt Đwdhdqaqzm Hồjshzng Nhan chẳypxvng bỏpdve lỡefzfnksh hộmkoki ngàwfhdn vàwfhdng, thọyoeyc kiếbrvgm vàwfhdo vùfskzng bụjshzng trốilgang trảqaqzi củhfmda kẻnzmr thùfskz. Làwfhd kẻnzmr giàwfhdu kinh nghiệqaqzm, sau khi đsxagâvymum thủhfmdng gan ruộmkokt củhfmda đsxagprwlch nhâvymun, Tốilgang Thụjshzy lậfnnap tứobacc thu kiếbrvgm vàwfhdfskzi lạcwiqi vìobacmowjo mặswgat ngựycdwa cóefzf thểqaqz dồjshzn toàwfhdn lựycdwc vàwfhdo đsxagao cuốilgai cùfskzng, do đsxagóefzfwfhdng tìobacnh cờjkyszdka phảqaqzi Tửujmb Khuêfqddikmr phíhfmda sau, chàwfhdng sợviiwwfhdng thấdxnpt thếbrvgfqddn đsxagãmowj chựycdwc hờjkys, sẵobacn sàwfhdng tiếbrvgp cứobacu.

kgaa va chạcwiqm kháunwa mạcwiqnh nêfqddn Tửujmb Khuêfqdd phảqaqzi trụjshz tấdxnpn vàwfhd ôzdkam chặswgat giai nhâvymun, bàwfhdn tay tảqaqz củhfmda chàwfhdng vôzdkaobacnh áunwap lêfqddn ngựycdwc phảqaqzi Thiếbrvgt Đwdhdqaqzm Hồjshzng nhan khiếbrvgn cho ảqaqz thẹfxwxn chíhfmdn ngưnzmrjkysi.

Tốilgang Thụjshzy chưnzmra kịprwlp cảqaqzm nhậfnnan hếbrvgt vịprwl ôzdkan nhu củhfmda sựycdw tiếbrvgp xúkgaac ngọyoeyt ngàwfhdo ấdxnpy thìobac Tửujmb Khuêfqdd đsxagãmowj buôzdkang ra, lao vúkgaat vềctpr phíhfmda Bang chủhfmdhfmdch Huyếbrvgt bang Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddn, vừjkysa đsxagâvymum thêfqddm mộmkokt thưnzmrơnkshng vàwfhdo đsxagùfskzi Kỹujmbtvxang Thưnzmr.

Họyoey Trịprwlnh đsxagãmowj mụjshzc kíhfmdch cảqaqznh chàwfhdng đsxagqaqz thưnzmrơnkshng Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn vàwfhdunwat hạcwiqi ba hộmkok pháunwap củhfmda mìobacnh nêfqddn rấdxnpt tứobacc giậfnnan. Nhưnzmrng đsxagjshzng thờjkysi gãmowj lạcwiqi chẳypxvng dáunwam coi thưnzmrjkysng, đsxagàwfhdnh bỏpdve Kỹujmbmowjo quay sang đsxagóefzfn tiếbrvgp Tửujmb Khuêfqdd bằpvqung mộmkokt đsxagưnzmrjkysng thưnzmrơnkshng vũbrvgmowjo.

Thưnzmrơnkshng, giáunwao, kíhfmdch, trưnzmrjkysng đsxagao, trưnzmrjkysng côzdkan, đsxaginh ba... làwfhd loạcwiqi binh khíhfmdwfhdi, rộmkokng, tầswgan sáunwat thưnzmrơnkshng rộmkokng, đsxagòtvxan đsxagáunwanh rấdxnpt mãmowjnh liệqaqzt. Nhưnzmrng cũbrvgng chíhfmdnh vìobac chiềctpru dàwfhdi vàwfhd trọyoeyng lưnzmrviiwng màwfhd chúkgaang luôzdkan chậfnnam hơnkshn đsxagoảqaqzn binh nhưnzmr đsxagao kiếbrvgm. Dẫrpobu cho Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm làwfhd họyoeyc tròtvxa củhfmda Thưnzmrơnkshng Tháunwanh thìobac khuyếbrvgt đsxagiểqaqzm ấdxnpy vẫrpobn tồjshzn tạcwiqi. Vàwfhd “Thao Quan Thầswgan Thấdxnpt” chíhfmdnh làwfhd khắsjdzc tinh củhfmda mọyoeyi loạcwiqi trưnzmrjkysng binh.

Tửujmb Khuêfqdd khôzdkang dáunwam thòtvxa tay chụjshzp đsxagao kiếbrvgm nhưnzmrng hoàwfhdn toàwfhdn cóefzf thểqaqz khóefzfa cứobacng mộmkokt đsxagưnzmrjkysng thưnzmrơnkshng. Năikmrm xưnzmra, sưnzmr phụjshz chàwfhdng, Vu Mộmkokc châvymun nhâvymun đsxagãmowj từjkysng đsxagếbrvgn Hồjshz Nam, bịprwlt mặswgat so tàwfhdi vớfqddi Nam Thiêfqddn Tôzdkan Từjkyszdkan Chiếbrvgn. Tuy tay khôzdkang màwfhd ôzdkang vẫrpobn cầswgam cựycdw đsxagưnzmrviiwc hai ngàwfhdn chiêfqddu, sau đsxagóefzf tráunwa bạcwiqi bỏpdve đsxagi. Vềctpr đsxagếbrvgn Vũbrvgnzmrơnkshng sơnkshn, Châvymun nhâvymun nghiềctprn ngẫrpobm, nghiêfqddn cứobacu suốilgat mộmkokt năikmrm ròtvxang, tìobacm ra nhưnzmrng chiêfqddu thứobacc đsxagswgac biệqaqzt đsxagqaqzefzfa giảqaqzi thưnzmrơnkshng pháunwap củhfmda họyoey Từjkys.

Giờjkys đsxagâvymuy, Tửujmb Khuêfqdd kếbrvg thừjkysa tuyệqaqzt họyoeyc ấdxnpy thảqaqzn nhiêfqddn cửujmb kiếbrvgm chốilgang đsxagefzf nhữpayqng thếbrvg thưnzmrơnkshng áunwac liệqaqzt ấdxnpy củhfmda Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm vàwfhd tay tảqaqz bấdxnpt ngờjkys khoa nhanh, vẽzdkafqddn nhữpayqng vòtvxang tròtvxan kỳbfiaqaqzo, báunwam lấdxnpy đsxagswgau thưnzmrơnkshng rồjshzi chụjshzp lấdxnpy đsxagoạcwiqn cáunwan théypxvp ởikmrunwat phầswgan mũbrvgi thưnzmrơnkshng sắsjdzc béypxvn.

Tửujmb khuêfqdd chẳypxvng dạcwiqi gìobac giàwfhdnh giậfnnat câvymuy thưnzmrơnkshng khi đsxagilgai phưnzmrơnkshng đsxagang cầswgam bằpvqung hai tay. Chàwfhdng chỉrpob thuậfnnan thếbrvgypxvo Báunwa Nghiêfqddm vềctpr phíhfmda mìobacnh rồjshzi tràwfhdn tớfqddi nhanh tựycdwa cơnkshn lốilgac thọyoeyc bốilgan kiếbrvgm vàwfhdo ngưnzmrjkysi gãmowj.

unwa Nghiêfqddm thấdxnpt kinh hồjshzn víhfmda vộmkoki buôzdkan vũbrvg khíhfmd, phiêfqddn thâvymun tráunwanh néypxv. Gãmowj đsxagãmowjwfhdy côzdkang khổsjdz luyệqaqzn suốilgat hai mưnzmrơnkshi mấdxnpy năikmrm nêfqddn bảqaqzn lãmowjnh cao cưnzmrjkysng, phảqaqzn ứobacng thầswgan tốilgac nêfqddn nhờjkys vậfnnay màwfhd thoáunwat chếbrvgt, chỉrpob bịprwl thưnzmrơnkshng nơnkshi vai tảqaqz. Vếbrvgt thưnzmrơnkshng khôzdkang nguy hiểqaqzm đsxagếbrvgn tíhfmdnh mạcwiqng nhưnzmrng đsxagãmowj khiếbrvgn tay tráunwai gãmowj tạcwiqm thờjkysi bịprwl phếbrvg. Khổsjdz thay ngưnzmrjkysi sửujmb dụjshzng thưnzmrơnkshng phảqaqzi cầswgam cảqaqz hai tay, quèprwl mộmkokt coi nhưnzmrbrvgng tiêfqddu đsxagjkysi.

Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm chẳypxvng còtvxan chúkgaat dũbrvgng khíhfmdwfhdo nữpayqa, bỏpdve củhfmda chạcwiqy lấdxnpy ngưnzmrjkysi. Tửujmb Khuêfqdd khôzdkang thèprwlm truy đsxaguổsjdzi, quay lạcwiqi tìobacm đsxagcwiqi cửujmbu phụjshz.. Tòtvxang Thưnzmr đsxagang đsxagưnzmrviiwc Thiếbrvgt Đwdhdqaqzm Hồjshzng Nhan băikmrng bóefzf vếbrvgt thưnzmrơnkshng bằpvqung vạcwiqt áunwao củhfmda chíhfmdnh nàwfhdng xéypxv ra.

Tốilgang Thụjshzy mỉrpobm cưnzmrjkysi, áunwanh mắsjdzt đsxagswgay vẻnzmr khâvymum phụjshzc:

- Sao sưnzmr huynh khôzdkang quăikmrng câvymuy thưnzmrơnkshng chếbrvgt tiệqaqzt ấdxnpy đsxagi? Nóefzf bằpvqung théypxvp mạcwiqwfhdng chứobac đsxagâvymuu phảqaqzi vàwfhdng ròtvxang màwfhdnzmr huynh tiếbrvgc củhfmda.

Thìobac ra vũbrvg khíhfmd củhfmda Bang chủhfmdhfmdch Huyếbrvgt bang vẫrpobn còtvxan nằpvqum trong tay chàwfhdng, Tửujmb Khuêfqdd tra kiếbrvgm vàwfhdo vỏpdve, cưnzmrjkysi đsxagáunwap:

- Chẳypxvng phảqaqzi ta tham vàwfhdng màwfhd muốilgan dùfskzng nóefzf đsxagqaqz pháunwavymuy! Ta cũbrvgng họyoeyc vàwfhdi đsxagưnzmrjkysng thưnzmrơnkshng, nay thi thốilga thửujmb xem sao.

Kỹujmbtvxang Thưnzmrmowjy giờjkys chăikmrm chúkgaa quan sáunwat chàwfhdng trai râvymuu rậfnnam, bỗmkokng nhậfnnan ra nụjshznzmrjkysi cởikmri mởikmr thâvymun mậfnnat kia cảqaqzm thấdxnpy thâvymun thiếbrvgt lạcwiqfskzng. Ôujmbng run giọyoeyng hỏpdvei:

- Thiếbrvgu hiệqaqzp làwfhd ai màwfhd lạcwiqi cốilgazdkang bảqaqzo toàwfhdn cáunwai mạcwiqng giàwfhdwfhdy củhfmda lãmowjo phu vậfnnay?

Tửujmb khuêfqddnzmrfqddc đsxagếbrvgn thậfnnat sáunwat kềctpr tai ôzdkang màwfhdefzfi:

- Đwdhdcwiqi cửujmbu phụjshz! Tiểqaqzu đsxagiệqaqzt làwfhd Quáunwach Tửujmb Khuêfqdd, giọyoeyt máunwau củhfmda Băikmrng Tâvymum Ma Nữpayq Kỹujmb Thanh Lam đsxagâvymuy. Nhưnzmrng bíhfmd mậfnnat nàwfhdy tuyệqaqzt đsxagilgai khôzdkang đsxagưnzmrviiwc đsxagqaqz lộmkok ra ngoàwfhdi, xin cửujmbu phụjshz cứobacwfhdm nhưnzmr chẳypxvng cóefzf quan hệqaqzobac. Trưnzmrfqddc mắsjdzt chúkgaang ta phảqaqzi vàwfhdo đsxagưnzmrviiwc trong trang cáunwai đsxagãmowj.

Kỹujmbtvxang Thưnzmr tin đsxagãmowjunwam phầswgan, song vẫrpobn cẩctprn thậfnnan hỏpdvei lạcwiqi:

- Thếbrvg mẫrpobu thâvymun ngưnzmrơnkshi cóefzf đsxagiểqaqzm gìobac kỳbfia lạcwiq trêfqddn ngưnzmrjkysi?

Tửujmb khuêfqdd đsxagpdve mặswgat đsxagáunwap:

- Gia mẫrpobu cóefzf mộmkokt bớfqddt son đsxagqaqzobacnh đsxagáunwam mâvymuy bêfqddn ngựycdwc tráunwai.

Kỹujmbtvxang Thưnzmr mừjkysng muốilgan sa lệqaqz, đsxagprwlnh ôzdkam cháunwau màwfhd khôzdkang dáunwam, ôzdkang chỉrpob nghẹfxwxn ngàwfhdo bảqaqzo:

- Tạcwiq ơnkshn trờjkysi phậfnnat, lãmowjo phu đsxagãmowjobacm thấdxnpy em gáunwai củhfmda mìobacnh rồjshzi.

Thiếbrvgt đsxagqaqzm hồjshzng nhan nghe tấdxnpt cảqaqz, giậfnnan dỗmkoki tráunwach Tửujmb Khuêfqdd:

- Sao sưnzmr huynh khôzdkang sớfqddm nóefzfi cho tiểqaqzu muộmkoki biếbrvgt? Phảqaqzi chăikmrng sưnzmr huynh khôzdkang tin tiểqaqzu muộmkoki?

Tửujmb khuêfqddnzmrjkysi gưnzmrviiwng:

- Chẳypxvng phảqaqzi ta khôzdkang tin nàwfhdng, màwfhd ta khôzdkang muốilgan, nàwfhdng bởikmri việqaqzc riêfqddng củhfmda ta màwfhd thọyoey nạcwiqn đsxagdxnpy thôzdkai. Ta hứobaca từjkys nay sẽzdka khôzdkang giấdxnpu diếbrvgm sưnzmr muộmkoki đsxagiềctpru gìobac cảqaqz.

Tốilgang Thụjshzy hàwfhdi lòtvxang vui vẻnzmrefzfi:

- Sưnzmr huynh hãmowjy đsxagáunwanh mởikmr đsxagưnzmrjkysng, tiểqaqzu mụjshzôzdkai dìobacu Kỹujmb cửujmbu phụjshz theo sau Kỹujmbtvxang Thưnzmr phìobacnzmrjkysi; - Lãmowjo phu chỉrpob bịprwl thưnzmrơnkshng nhẹfxwx, đsxagâvymuu cầswgan ngưnzmrơnkshi dìobacu dắsjdzt. Hay làwfhd nha đsxagswgau ngưnzmrơnkshi muốilgan lậfnnap côzdkang mua chuộmkokt giàwfhdwfhdy.

Tửujmb Khuêfqdd khôzdkang hiểqaqzu nhưnzmrng Tốilgang Thụjshzy nhậfnnan ra ngay ẩctprn ýugfr củhfmda câvymuu nóefzfi đsxagóefzf, nàwfhdng thẹfxwxn đsxagpdve mặswgat vộmkoki vàwfhdng thúkgaac éypxvp Tửujmb Khuêfqdd tiếbrvgn bưnzmrfqddc.

mowjy giờjkys họyoey trao đsxagsjdzi đsxagưnzmrviiwc vàwfhdi câvymuu ngắsjdzn ngủhfmdi nhưnzmr thếbrvgwfhd nhờjkysefzf sựycdw bảqaqzo vệqaqz củhfmda mấdxnpy chụjshzc gia đsxaginh nhàwfhd họyoey Kỹujmb. Tòtvxang Thưnzmr đsxagilgai xửujmb vớfqddi đsxagqaqz tửujmb thủhfmd hạcwiq rấdxnpt hậfnnau nêfqddn bọyoeyn chúkgaang trung thàwfhdnh tuyệqaqzt đsxagilgai, chếbrvgt chẳypxvng sờjkysn lòtvxang. Họyoey biếbrvgt rằpvqung nếbrvgu mìobacnh cóefzf mạcwiqng vong thìobac thêfqdd tửujmb sẽzdka đsxagưnzmrviiwc Kỹujmb gia trang nuôzdkai dưnzmrefzfng chu đsxagáunwao.

Giờjkys đsxagâvymuy khi nghe Kỹujmb trang chủhfmd cao giọyoeyng ra lệqaqznh, họyoey lậfnnap tứobacc tậfnnap trung thàwfhdnh đsxagmkoki ngũbrvg quanh ôzdkang, vừjkysa đsxagáunwanh vừjkysa tiếbrvgn theo nhịprwlp đsxagmkok pháunwavymuy củhfmda háunwan tửujmb áunwao xanh, râvymuu rậfnnam. Họyoey khôzdkang biếbrvgt ngưnzmrjkysi ấdxnpy làwfhd ai song trong lòtvxanh kíhfmdnh phụjshzc vịprwl anh hùfskzng cáunwai thếbrvg. Ngay cảqaqzikmrm vịprwl Chưnzmrikmrng môzdkan nhâvymun bạcwiqch đsxagcwiqo cùfskzng mấdxnpy trăikmrm đsxagqaqz tửujmbbrvgng phảqaqzi lắsjdzc đsxagswgau tháunwan phụjshzc thấdxnpy Hàwfhdn Thiếbrvgu Lăikmrng đsxagqaqz thưnzmrơnkshng vàwfhdnzmrfqddc vũbrvg khíhfmd củhfmda Bang chủhfmdhfmdch Huyếbrvgt bang chỉrpob vớfqddi mộmkokt chiêfqddu.

Thấdxnpt Bổsjdzng Cáunwai làwfhd ngưnzmrjkysi tựycdwwfhdo lai lịprwlch, lộmkok sốilgaugfrzdkang ngàwfhdn nhàwfhd, nay khôzdkang nhậfnnan ra môzdkan hộmkok củhfmda Hàwfhdn Thiếbrvgu Lăikmrng, nêfqddn vòtvxa đsxagswgau bứobact tóefzfc vừjkysa chửujmbi vừjkysa khen:

- Con bàwfhdefzf! Khôzdkang hiểqaqzu cáunwai môzdkan pháunwai quỷrpob quáunwai nàwfhdo, đsxagãmowj sảqaqzn sinh ra mộmkokt bậfnnac kỳbfiawfhdi, anh hùfskzng xuấdxnpt chúkgaang đsxagếbrvgn thếbrvg nhỉrpob, lãmowjo phu màwfhd khôzdkang đsxagiềctpru tra ra đsxagưnzmrviiwc thìobac thềctpr sẽzdka bỏpdvenzmrviiwu.

Bang chủhfmdunwai bang làwfhd con sâvymuu rưnzmrviiwu, nêfqddn lờjkysi thềctprdxnpy đsxagilgai vớfqddi lãmowjo làwfhd đsxagmkokc đsxagprwla nhấdxnpt.

ugfr Đwdhdưnzmrơnkshng Thầswgan Kiếbrvgm Mộmkok Duy Lộmkokbrvgng cóefzf mặswgat chốilgan nàwfhdy. Sau lễbvdi thưnzmrviiwng thọyoeynzmr phụjshzwfhdvymun Thiêfqddn Tửujmb, Mộmkok Duy Lộmkok đsxagãmowjfqddn đsxagưnzmrjkysng đsxagi Nhưnzmrefzfng Thàwfhdnh đsxagqaqzobacm Đwdhdôzdkang Nhạcwiqc Tiêfqddn Hồjshz. Khi dừjkysng châvymun qua đsxagêfqddm ởikmr huyệqaqzn Bảqaqzo An Đwdhdprwlnh, gãmowj ghéypxv thăikmrm mộmkokt thanh lâvymuu nổsjdzi tiếbrvgng đsxagqaqz mua vui. Khủhfmdng khiếbrvgp thay, ngay đsxagêfqddm ấdxnpy gãmowj pháunwat hiệqaqzn mìobacnh bịprwl liệqaqzt dưnzmrơnkshng. Mặswgac cho ảqaqz danh kĩxtgc hoa nhưnzmrjkysng nguyệqaqzt thẹfxwxn, thâvymun hìobacnh bốilgac lửujmba kia trổsjdz hếbrvgt ngóefzfn nghềctpr củhfmda làwfhdng chơnkshi, “thầswgan thưnzmrơnkshng” củhfmda Mộmkok Duy Lộmkok cứobac vẫrpobn ỉrpobu xìobacu nhưnzmr cọyoeyng búkgaan thiu.

mowj chếbrvgt đsxagiếbrvgng ngưnzmrjkysi, tưnzmrikmrng nhưnzmr bầswgau trờjkysi sụjshzp xuốilgang đsxagswgau mìobacnh, tuyệqaqzt vọyoeyng rờjkysi thanh lâvymuu trong áunwanh mắsjdzt khinh thịprwl, giễbvdiu cợviiwt củhfmda bọyoeyn kĩxtgc nữpayq.

Thếbrvgwfhd Mộmkok Duy Lộmkok chẳypxvng còtvxan lòtvxang dạcwiqwfhdo màwfhd đsxagi đsxagếbrvgn chỗmkok hẹfxwxn vớfqddi Đwdhdôzdkang Nhạcwiqc Tiêfqddn Hồjshzikmr Nhưnzmrefzfng Thàwfhdnh nữpayqa. Gãmowj cấdxnpp tốilgac quay vềctprkgaai Võugfr Đwdhdưnzmrơnkshng, khóefzfc lóefzfc, van nàwfhdi Vâvymun Thiêfqddn Tửujmb chữpayqa trịprwl giùfskzm.

nzmr phụjshzmowj chẩctprn mạcwiqch cẩctprn thậfnnan vàwfhd an ủhfmdi họyoeyc tròtvxa rằpvqung bệqaqznh nàwfhdy rấdxnpt dễbvdi chữpayqa, chỉrpob cầswgan gãmowj chuyêfqddn cầswgan rèprwln luyệqaqzn nộmkoki côzdkang “Võugfr Đwdhdưnzmrơnkshng tâvymum pháunwap” trong ba năikmrm, ngàwfhdy ngàwfhdy uốilgang thuốilgac làwfhd sẽzdkawfhdnh bệqaqznh.

Từjkys đsxagóefzf, Mộmkok Duy Lộmkok trởikmr thàwfhdnh mộmkokt đsxagqaqz tửujmb siêfqddng năikmrng, cầswgan mẫrpobn vàwfhdefzf đsxagcwiqo đsxagobacc khôzdkang chêfqddwfhdo đsxagâvymuu đsxagưnzmrviiwc. Gãmowj chẳypxvng bao giờjkys nhìobacn ngắsjdzm hay cưnzmrjkysi cợviiwt vớfqddi bọyoeyn nữpayq đsxagjshzng môzdkan, lúkgaac nàwfhdo cũbrvgng trang nghiêfqddm, đsxagcwiqo mạcwiqo tựycdwa bậfnnac cao tăikmrng đsxagsjdzc đsxagcwiqo vậfnnay.

Nhưnzmrng đsxagêfqddm vềctpr, gãmowjvymun mêfqdd khúkgaac thịprwlt thừjkysa vôzdka dụjshzng rồjshzi thởikmrwfhdi thưnzmrjkysn thưnzmrviiwt vàwfhdunwan trờjkysi, tráunwach đsxagdxnpt chẳypxvng tiếbrvgc lờjkysi.

zdkam nay, Mộmkok Duy Lộmkok chứobacng kiếbrvgn cảqaqznh Hàwfhdn Thiếbrvgu Lăikmrng hiểqaqzn lộmkokng thầswgan oai, đsxagưnzmrviiwc ngưnzmrjkysi ngưnzmrjkysi tháunwan phụjshzc, ca ngợviiwi thìobactvxang vôzdkafskzng tứobacc tốilgai. Gãmowjwfhdng đsxagilga kỵctpr đsxagếbrvgn đsxagfqddn ngưnzmrjkysi khi thấdxnpy Thiếbrvgt Đwdhdqaqzm Hồjshzng Nhan cứobacunwam lấdxnpy họyoeywfhdn màwfhdwfhdo sinh ra tửujmb. Mộmkok Duy Lộmkok đsxagãmowj từjkysng táunwan tỉrpobnh Tốilgang Thụjshzy nhưnzmrng khôzdkang thàwfhdnh côzdkang.

Con nha đsxagswgau ấdxnpy đsxagãmowj dửujmbng dưnzmrng trưnzmrfqddc dung mạcwiqo tuyệqaqzt thếbrvgbrvgng nhưnzmrwfhdi sảqaqzn kếbrvgch xùfskz củhfmda gãmowj.

Vớfqddi tâvymum trạcwiqng xấdxnpu ấdxnpy, Mộmkok Duy Lộmkok buộmkokt miệqaqzng gièprwlm pha:

- Võugfrzdkang củhfmda Hàwfhdn Thiếbrvgu Lăikmrng cóefzf lẽzdka xuấdxnpt xứobac từjkyswfhdng môzdkan tàwfhd đsxagcwiqo nêfqddn mớfqddi lợviiwi hạcwiqi kháunwac thưnzmrjkysng nhưnzmr vậfnnay. Cáunwai cảqaqznh đsxagáunwanh léypxvn Âwreju Dưnzmrơnkshng minh chủhfmdwfhd đsxaghfmd biếbrvgt họyoeywfhdn chẳypxvng phảqaqzi ngưnzmrjkysi quang minh chíhfmdnh đsxagcwiqi.

Sau khi biếbrvgt họyoeyc tròtvxanzmrng củhfmda mìobacnh vìobac nữpayq sắsjdzc màwfhdunwan rẻnzmrzdkang môzdkan, Vâvymun Thiêfqddn Tửujmb rấdxnpt đsxagau lòtvxang vàwfhd khôzdkang còtvxan ưnzmru áunwai Mộmkok Duy Lộmkok nữpayqa. Nay nghe y giởikmr thóefzfi tiểqaqzu nhâvymun, buôzdkang lờjkysi đsxagilga kỵctpr kẻnzmrnkshn mìobacnh, Vâvymun Thiêfqddn Tửujmb bựycdwc bộmkoki nạcwiqt:

- Câvymum ngay! Ngưnzmrơnkshi biếbrvgt gìobac vềctpr chíhfmdnh tàwfhdwfhdunwam lạcwiqm bàwfhdn trưnzmrfqddc mặswgat trưnzmrikmrng bốilgai? Vàwfhd nếbrvgu Hàwfhdn thíhfmd chủhfmd khôzdkang tậfnnap kíhfmdch Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn thìobacwfhdm sao cứobacu mạcwiqng Kỹujmb trang chủhfmd kịprwlp thờjkysi?

zdka Duy Lộmkok hổsjdz thẹfxwxn vòtvxang tay nhậfnnan lỗmkoki rồjshzi lùfskzi vềctpr phíhfmda sau.

Y đsxagi rồjshzi, Đwdhdcwiqi Giáunwac thiềctprn sưnzmr, Phưnzmrơnkshng trưnzmrviiwng Thiếbrvgu Lâvymum tựycdw bỗmkokng thởikmrwfhdi:

- A Di Đwdhdàwfhd Phậfnnat. Lãmowjo nạcwiqp thấdxnpy cảqaqznh chúkgaang sinh tàwfhdn sáunwat lẫrpobn nhau, thịprwlt náunwat xưnzmrơnkshng tan màwfhdtvxang đsxagau nhưnzmr cắsjdzt. Chẳypxvng lẽzdka chúkgaang ta cứobac đsxagobacng khoanh tay nhìobacn mãmowji hay sao?

fskzng Xuâvymun Tửujmb, Giáunwao chủhfmd Toàwfhdn Châvymun giáunwao buồjshzn rầswgau ứobacng tiếbrvgp:

- Chúkgaang ta làwfhd kẻnzmr tu hàwfhdnh, khôzdkang quen ứobacng phóefzf vớfqddi nhữpayqng hoàwfhdn cảqaqznh nhưnzmr thếbrvgwfhdy. Phảqaqzi chi cóefzf Cửujmbu Hoa Tháunwanh Y ởikmr đsxagâvymuy thìobac hay quáunwa.

Thấdxnpt Bổsjdzng Cáunwai bựycdwc mìobacnh chửujmbi đsxagsjdzng:

- Mẹfxwx kiếbrvgp! Cáunwai lãmowjo mũbrvgi trâvymuu họyoey Cổsjdzwfhdy quảqaqzwfhd đsxagáunwang ghéypxvt, lúkgaac ngưnzmrjkysi ta cầswgan đsxagếbrvgn thìobac chẳypxvng thấdxnpy đsxagâvymuu, thếbrvgwfhdmowjo dáunwam tựycdwwfhdo mìobacnh làwfhd bậfnnac thầswgan cơnksh diệqaqzu toáunwan.

Bang chủhfmdunwai bang làwfhd bằpvqung hữpayqu chíhfmd thâvymun củhfmda Cửujmbu Hoa Tháunwanh Y nêfqddn mớfqddi dáunwam phêfqdd pháunwan nặswgang nhưnzmr thếbrvg Chợviiwt Trúkgaac Lâvymum Tửujmb reo lêfqddn:

- Chưnzmr vịprwlmowjy xem kìobaca, Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn đsxagãmowj pháunwa đsxagưnzmrviiwc vòtvxang vâvymuy củhfmda Bang chủhfmd Chiếbrvgt Mai bang cùfskzng cáunwac Hộmkok pháunwap vàwfhd ra lệqaqznh rúkgaat quâvymun.

unwac Chưnzmrikmrng môzdkan nhâvymun đsxagang đsxagobacng trêfqddn mộmkokt gòtvxa đsxagdxnpt kháunwa cao nêfqddn quan sáunwat trậfnnan đsxagprwla dễbvdiwfhdng.

Quảqaqz đsxagúkgaang vậfnnay, Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn bịprwlmowjy xưnzmrơnkshng vàwfhdunwach màwfhdng phổsjdzi bêfqddn tráunwai, mỗmkoki lầswgan hôzdka hấdxnpp làwfhd đsxagau đsxagfqddn, võugfrzdkang chỉrpobtvxan mộmkokt nửujmba. Trong khi đsxagóefzf, Dưnzmrơnkshng Tốilga Vy đsxagưnzmrviiwc sựycdw hỗmkok trợviiw củhfmda sáunwau đsxagswgau lĩxtgcnh võugfr nghệqaqz cao cưnzmrjkysng nêfqddn đsxagãmowj chiếbrvgm thưnzmrviiwng phong. Làwfhd kẻnzmr gan hùfskzm cáunwai thếbrvg, Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn hiểqaqzu rõugfr rằpvqung mìobacnh đsxagãmowj thấdxnpt bạcwiqi, cưnzmrefzfng cầswgau chỉrpob tổsjdz thiệqaqzt thâvymun. Lãmowjo ta bèprwln xuấdxnpt kỳbfia chiêfqddu, đsxagqaqz thưnzmrơnkshng mộmkokt hộmkok pháunwap Chiếbrvgt Mai bang rồjshzi rúkgaat quâvymun.

Ba trăikmrm kiếbrvgm thủhfmd Tổsjdzng đsxagàwfhdn giờjkys chỉrpobtvxan lạcwiqi hai đsxagmkoki ngũbrvg chỉrpobnh tềctpr, theo Minh chủhfmd pháunwavymuy. Y nhưnzmr Huyếbrvgt Mai hộmkoki chủhfmdikmrm xưnzmra, Âwreju Dưnzmrơnkshng Mẫrpobn phóefzfng tay chéypxvm giếbrvgt hung hãmowjn nhưnzmr cọyoeyp cùfskzng đsxagưnzmrjkysng chẳypxvng ai cóefzf thểqaqz ngăikmrn bưnzmrfqddc.

Khôzdkang còtvxan trởikmr ngạcwiqi nàwfhdo kháunwac, Dưnzmrơnkshng Tốilga Nhưnzmrypxvo dốilgac thủhfmd hạcwiq đsxagếbrvgn hợviiwp lựycdwc vớfqddi Bíhfmdch Huyếbrvgt bang đsxagqaqz đsxagoạcwiqt linh kỳbfia.

Trưnzmrfqddc đsxagóefzf, Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm đsxagãmowj quay lạcwiqi tấdxnpn côzdkang bọyoeyn Tửujmb Khuêfqdd đsxagqaqz rửujmba hậfnnan.

mowj mang theo phóefzfnzmrfqddng củhfmda mìobacnh vàwfhd nhữpayqng thủhfmd hạcwiq kiêfqddu dũbrvgng nhấdxnpt. Bảqaqzn thâvymun họyoey Trịprwlnh cũbrvgng tham chiếbrvgn vớfqddi vũbrvg khíhfmdwfhd mộmkokt thanh trưnzmrjkysng kiếbrvgm lúkgaac nãmowjy đsxageo lủhfmdng lẳypxvng ngang hôzdkang.

Ngưnzmrjkysi sửujmb dụjshzng trưnzmrjkysng binh thưnzmrjkysng cóefzf thóefzfi quen mang thêfqddm đsxagao hoặswgac kiếbrvgm. Lýugfr do làwfhdobac thưnzmrơnkshng giáunwao rấdxnpt cồjshzng kềctprnh, nặswgang nềctpr. Khôzdkang thểqaqzkgaac nàwfhdo cũbrvgng mang kèprwlprwlfqddn mìobacnh đsxagưnzmrviiwc. Chẳypxvng lẽzdka đsxagi dạcwiqo phốilga hay dựycdw tiệqaqzc màwfhdbrvgng váunwac thưnzmrơnkshng theo. Hoặswgac giảqaqz khi phảqaqzi chiếbrvgn đsxagdxnpu trong mộmkokt môzdkai trưnzmrjkysng chậfnnat hẹfxwxp, vưnzmrfqddng víhfmdu nhưnzmr rừjkysng câvymuy chẳypxvng hạcwiqn thìobacbrvg khíhfmdwfhdi rấdxnpt bấdxnpt lợviiwi. Cho nêfqddn, ngay cảqaqz Nam Thiêfqddn Tôzdkan Từjkyszdkan Chiếbrvgn cũbrvgng phảqaqzi đsxageo gưnzmrơnkshm, cảqaqz Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm cũbrvgng thếbrvg. Tấdxnpt nhiêfqddn, kiếbrvgm pháunwap củhfmda họyoey khôzdkang lợviiwi hạcwiqi lắsjdzm.

Trưnzmrjkysng hợviiwp củhfmda Tửujmb Khuêfqdd thìobac ngưnzmrviiwc lạcwiqi, chàwfhdng chuyêfqddn luyệqaqzn quyềctprn kiếbrvgm song vẫrpobn biếbrvgt qua loa phéypxvp đsxagáunwanh vàwfhdi loạcwiqi trưnzmrjkysng binh, vàwfhd kháunwa thôzdkang thạcwiqo thưnzmrơnkshng thuậfnnat, côzdkan thuậfnnat. Đwdhdiềctpru nàwfhdy xuấdxnpt pháunwat từjkys quáunwa trìobacnh hoàwfhdn thiệqaqzn pho “Thao Quang thầswgan thứobacc” củhfmda Vu Mụjshzc châvymun nhâvymun. Sưnzmr phụjshz chàwfhdng đsxagãmowj dồjshzn tâvymum huyếbrvgt mộmkokt đsxagjkysi vàwfhdo việqaqzc biếbrvgn pho “Nga Mi đsxagcwiqo quyềctprn” thàwfhdnh mộmkokt tuyệqaqzt họyoeyc cóefzf mộmkokt khôzdkang hai, hơnkshn cảqaqz Thiếbrvgu Lâvymum “Thậfnnap Báunwat La Háunwan quyềctprn” hay “Võugfr Đwdhdưnzmrơnkshng trưnzmrjkysng quyềctprn”.

Pho quyềctprn nàwfhdy sẽzdka giúkgaap ngưnzmrjkysi võugfrxtgc chốilgang chọyoeyi đsxagưnzmrviiwc cảqaqz vớfqddi binh khíhfmd, dùfskzwfhdi hay ngắsjdzn.

Binh pháunwap Tôzdkan Tửujmbefzfvymuu: “Tri kỷrpob bi kỷrpob, báunwach chiếbrvgn báunwach thắsjdzng”. Vìobac vậfnnay, Châvymun nhâvymun đsxagãmowj phảqaqzi nghiêfqddn cứobacu phéypxvp đsxagáunwanh củhfmda rấdxnpt nhiềctpru loạcwiqi vũbrvg khíhfmd đsxagqaqzobacm ra cáunwach khắsjdzc chếbrvg.

Riêfqddng đsxagilgai vớfqddi pho “Hoàwfhdng Long thưnzmrơnkshng pháunwap” vàwfhd pho “Thiếbrvgu Lâvymum trưnzmrjkysng côzdkan”, ôzdkang đsxagãmowj phảqaqzi lao tâvymum khổsjdz tứobacwfhdng năikmrm trờjkysi. Vớfqddi tríhfmd tuệqaqz mẫrpobn tiệqaqzp phi thưnzmrjkysng, Châvymun nhâvymun đsxagãmowj tựycdwunwai hiệqaqzn từjkysng chiêfqddu thứobacc ảqaqzo diệqaqzu nhấdxnpt củhfmda đsxagilgai phưnzmrơnkshng vàwfhd giảqaqzi pháunwa.

Khi truyềctprn nghềctpr cho Tửujmb Khuêfqdd, Vu Mộmkokc châvymun nhâvymun đsxagãmowj dạcwiqy luôzdkan nhữpayqng gìobacobacnh thu hoạcwiqch đsxagưnzmrviiwc củhfmda thiêfqddn hạcwiq. Đwdhdiềctpru nàwfhdy chẳypxvng phảqaqzi làwfhdzdka íhfmdch vìobac thếbrvg sựycdw vốilgan vôzdka thưnzmrjkysng, bấdxnpt trắsjdzc, khôzdkang thểqaqznzmrjkysng trưnzmrfqddc đsxagưnzmrviiwc. Biếbrvgt đsxagâvymuu cóefzfkgaac Tửujmb Khuêfqdd khôzdkang còtvxan trưnzmrjkysng kiếbrvgm trong tay, phảqaqzi vớfqdd đsxagcwiqi đsxagoạcwiqn tre gỗmkokwfhdo đsxagóefzf, hoặswgac đsxagoạcwiqt lấdxnpy vũbrvg khíhfmd củhfmda kẻnzmr đsxagprwlch màwfhd sửujmb dụjshzng.

“Thao Quang thầswgan thứobacc” dùfskz tuyệqaqzt diệqaqzu đsxagếbrvgn mấdxnpy cũbrvgng sẽzdkaypxvm hiệqaqzu quảqaqz trong mộmkokt cuộmkokc hỗmkokn chiếbrvgn vớfqddi sốilga đsxagôzdkang. Bởikmri nhữpayqng hạcwiqn chếbrvgdxnpy củhfmda quyềctprn thuậfnnat màwfhd ngưnzmrjkysi ta đsxagãmowj chếbrvg tạcwiqo ra vũbrvg khíhfmdwfhdfskzng trong chiếbrvgn tranh.

Trưnzmrjkysng thưnzmrơnkshng làwfhd loạcwiqi binh khíhfmd cựycdwc kỳbfia lợviiwi hạcwiqi chốilgan xa trưnzmrjkysng. Xưnzmra kia, đsxagcwiqi tưnzmrfqddng củhfmda Lưnzmru Bịprwlwfhd Triệqaqzu Vâvymun, tứobacc Thưnzmrjkysng Sơnkshn Triệqaqzu Tửujmb Long, mộmkokt thưnzmrơnkshng mộmkokt ngựycdwa xôzdkang pha giữpayqa vạcwiqn quâvymun nhưnzmr chốilgan khôzdkang ngưnzmrjkysi. Vàwfhd trong sửujmbunwach Võugfrvymum còtvxan kểqaqz rằpvqung lúkgaac trậfnnan giữpayq thàwfhdnh Tưnzmrơnkshng Dưnzmrơnkshng, vịprwl đsxagcwiqi hiệqaqzp thựycdwc thàwfhd Quáunwach Tĩxtgcnh cũbrvgng đsxagãmowjfskzng thưnzmrơnkshng màwfhd đsxagáunwanh nhau vớfqddi quâvymun Môzdkang Cổsjdz. Mặswgac dùfskzobacnh thưnzmrjkysng ôzdkang quen xàwfhdi kiếbrvgm hơnkshn.

efzfm lạcwiqi, Tửujmb Khuêfqdd rấdxnpt cóefzfugfr khi sửujmb dụjshzng câvymuy kim thưnzmrơnkshng củhfmda Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm khi pháunwavymuy. Tuy chàwfhdng chỉrpob biếbrvgt bảqaqzy chiêfqddu thưnzmrơnkshng vàwfhdunwam chiêfqddu trưnzmrjkysng côzdkan song cũbrvgng tạcwiqm đsxaghfmd. Thứobac nhấdxnpt làwfhdobac phéypxvp đsxagáunwanh trưnzmrjkysng côzdkan chíhfmdnh làwfhdikmrn bảqaqzn củhfmda thưnzmrơnkshng thuậfnnat. Đwdhdqaqzikmrng khảqaqzikmrng sáunwat hạcwiqi, ngưnzmrjkysi ta đsxagãmowj gắsjdzn thêfqddm mũbrvgi théypxvp sắsjdzc nhọyoeyn vàwfhdo đsxagswgau gậfnnay màwfhd tạcwiqo ra thưnzmrơnkshng vàwfhd giáunwac. Từjkys đsxagóefzfwfhd thưnzmrơnkshng pháunwap cóefzf nhiềctpru thứobacc đsxagâvymum hơnkshn côzdkan pháunwap.

Bảqaqzy cộmkokng táunwam làwfhdnzmrjkysi lăikmrm, song vớfqddi mộmkokt kẻnzmr đsxagãmowj thấdxnpu hiểqaqzu đsxagcwiqo biếbrvgn hóefzfa củhfmda võugfr họyoeyc thìobacnzmrjkysi lăikmrm chíhfmdnh làwfhdzdka sốilga. Đwdhdưnzmrơnkshng nhiêfqddn Tửujmb Khuêfqdd sẽzdka ngưnzmrviiwng tay vìobac khôzdkang quen vàwfhd chẳypxvng đsxagcwiqt đsxagếbrvgn mựycdwc thưnzmrviiwng thừjkysa củhfmda thưnzmrơnkshng thuậfnnat nhưnzmr Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm.

Nhưnzmrng đsxagáunwam bang chúkgaang téypxvp riu củhfmda Bíhfmdch Huyếbrvgt bang thìobac Tửujmb Khuêfqdd thừjkysa sứobacc quéypxvt văikmrng đsxagi bằpvqung mộmkokt thếbrvgzdkang cựycdwc kỳbfiabrvgng mãmowjnh. Kim thưnzmrơnkshng nặswgang gầswgan chụjshzc câvymun đsxagưnzmrviiwc vũbrvg lộmkokng bằpvqung đsxagôzdkai bàwfhdn tay vớfqddi nhữpayqng bắsjdzp thịprwlt nởikmr nang, rắsjdzn chắsjdzc nêfqddn khíhfmd thếbrvgfskzng hậfnnau phi thưnzmrjkysng đsxagao kiếbrvgm củhfmda bọyoeyn thủhfmd hạcwiqhfmdch Huyếbrvgt bang chạcwiqm phảqaqzi đsxagưnzmrjkysng thưnzmrơnkshng thìobac lậfnnap tứobacc văikmrng khỏpdvei, bàwfhdn tay rưnzmrfqddm máunwau. Tửujmb Khuêfqdd luyệqaqzn cảqaqz nộmkoki côzdkang, ngoạcwiqi côzdkang, sứobacc lựycdwc hơnkshn hẳypxvn Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm.

Tửujmb Khuêfqdd hứobacng chíhfmdzdkang lêfqddn, trưnzmrjkysng thưnzmrơnkshng bay lưnzmrviiwn vun vúkgaat tựycdwa dảqaqzi lụjshza vàwfhdng, kìobacnh phong xéypxv gióefzffskzfskz, dọyoeya khiếbrvgp phe đsxagprwlch.

Vềctpr mặswgat tâvymum lýugfr thìobac bọyoeyn đsxagqaqz tửujmbhfmdch Huyếbrvgt bang đsxagãmowjefzf phầswgan khiếbrvgp sợviiw Tửujmb Khuêfqdd. Khi thấdxnpy chàwfhdng sửujmb dụjshzng vũbrvg khíhfmd củhfmda thưnzmrviiwng cấdxnpp mìobacnh. Bang chủhfmdtvxan thua thìobac thủhfmd hạcwiqwfhdo thấdxnpm thíhfmda gìobac vớfqddi đsxagilgai phưnzmrơnkshng? Lạcwiqi thêfqddm bằpvqung chứobacng hiểqaqzn nhiêfqddn làwfhd đsxagưnzmrjkysng thưnzmrơnkshng vũbrvgmowjo đsxagswgau tiêfqddn, nêfqddn chúkgaang chẳypxvng dạcwiqi gìobac đsxagưnzmrơnkshng cựycdwwfhd mang họyoeya.

Thếbrvgwfhdtvxang vâvymuy trưnzmrfqddc mặswgat Tửujmb Khuêfqdd ngoan ngoãmowjn dãmowjn dầswgan ra, theo từjkysng bưnzmrfqddc châvymun củhfmda chàwfhdng, Tửujmb Khuêfqdd đsxagáunwanh hếbrvgt mưnzmrjkysi lăikmrm chiêfqddu, đsxagưnzmra đsxagwfhdn ngưnzmrjkysi tiếbrvgn lêfqddn đsxagưnzmrviiwc bốilgan trưnzmrviiwng, chỉrpobtvxan cáunwach cổsjdzng Quáunwach gia trang ba trưnzmrviiwng nữpayqa thìobac nghe Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm quáunwat vang:

- Kẻnzmrwfhdo lùfskzi bưnzmrfqddc sẽzdka bịprwl xửujmb tộmkoki chếbrvgt!

Bọyoeyn bang chúkgaang sợviiwmowji liềctpru mạcwiqng xôzdkang vàwfhdo tấdxnpn côzdkang Tửujmb Khuêfqdd, khôzdkang dáunwam nhưnzmrjkysng đsxagưnzmrjkysng nữpayqa. Tửujmb Khuêfqddkgaaa tíhfmdt kim thưnzmrơnkshng đsxagáunwanh bạcwiqt chúkgaang ra vàwfhd suy nghĩxtgc:

- Dẫrpobu ta giếbrvgt chếbrvgt mấdxnpy chụjshzc gãmowjwfhdy màwfhdwfhdo đsxagưnzmrviiwc trong thìobac cuộmkokc chiếbrvgn vẫrpobn khôzdkang kếbrvgt thúkgaac. Phảqaqzi tìobacm cáunwach kháunwac mớfqddi đsxagưnzmrviiwc.

Chàwfhdng lùfskzi lạcwiqi, ra hiệqaqzu cho Tốilgang Thụjshzy thay thếbrvgobacnh rồjshzi đsxagếbrvgn sáunwat Kỹujmbtvxang Thưnzmrwfhdefzfi nhanh:

- Chúkgaang ta vàwfhdo trong cũbrvgng vôzdka íhfmdch. Tiểqaqzu đsxagiệqaqzt sẽzdka cốilga mang “Diêfqddm Vưnzmrơnkshng lệqaqznh kỳbfia” đsxagếbrvgn giao cho Hộmkoki đsxagjshzng Võugfrvymum, cóefzf nhưnzmr thếbrvg mớfqddi giảqaqzi đsxagưnzmrviiwc tai họyoeya.

- Kỹujmbmowjo thấdxnpy đsxagqaqz tửujmb thưnzmrơnkshng vong kháunwa nhiềctpru, hiểqaqzu rằpvqung mìobacnh đsxagáunwanh nữpayqa sẽzdka chẳypxvng còtvxan mộmkokt mốilgang. Vàwfhd nếbrvgu ôzdkang cốilga giữpayq Quỷrpob kỳbfia thìobac Kỹujmb gia trang khôzdkang mộmkokt ngàwfhdy yêfqddn ổsjdzn. Vìobac vậfnnay, Tòtvxang Thưnzmr đsxagjshzng ýugfr ngay, trao câvymuy cờjkysunwau cho cháunwau trai.

Từjkys Khuêfqdd nhậfnnan lấdxnpy, giơnksh cao lêfqddn phấdxnpt vàwfhd quáunwat lớfqddn:

- Xin Hộmkoki đsxagjshzng Võugfrvymum tiếbrvgp nhậfnnan linh kỳbfia!

Sau đsxagóefzf Tửujmb Khuêfqdd thu ngắsjdzn cáunwanh cờjkys, cuộmkokn mảqaqznh lụjshza tam giáunwac lạcwiqi, giắsjdzt vàwfhdo thắsjdzt lưnzmrng rồjshzi múkgaaa thưnzmrơnkshng đsxagáunwanh thốilgac vềctprnzmrfqddng Tâvymuy, nơnkshi màwfhdunwac pháunwai Bạcwiqch đsxagcwiqo đsxagang đsxagobacng nhưnzmr phỗmkokng.

kgaac nàwfhdy, Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm vàwfhdmowjo Phóefzf bang chủhfmdvymuu dàwfhdi đsxagang tiếbrvgn vàwfhdo từjkysnzmrfqddng Nam, còtvxan cáunwach xa đsxagmkoki ngũbrvg củhfmda Kỹujmb trang chủhfmd mấdxnpy trưnzmrviiwng. Thấdxnpy phòtvxang tuyếbrvgn hưnzmrfqddng Tâvymuy kháunwa mỏpdveng, Báunwa Nghiêfqddm vộmkoki quáunwat:

- Khôzdkang cầswgan giữpayq cửujmba trang nữpayqa, mau chặswgan gãmowj cầswgam cờjkys cho ta!

Thếbrvgwfhd bọyoeyn thủhfmd hạcwiq củhfmda gãmowj bỏpdve chỗmkokbrvg, ùfskzn ùfskzn kéypxvo vềctprnzmrfqddng tâvymuy, bổsjdz sung quâvymun sốilga cho vịprwl tríhfmd quan trọyoeyng. Ngay cảqaqz bốilgan lãmowjo hộmkok pháunwap trưnzmrfqddc giờjkys canh giữpayq trưnzmrfqddc cổsjdzng, nay cũbrvgng bỏpdve nghềctpr.

Thiếbrvgt Đwdhdqaqzm Hồjshzng Nhan bảqaqzo Kỹujmbmowjo:

- Xin Cửujmbu Phụjshz cứobackgaat vàwfhdo trong trịprwl thưnzmrơnkshng trưnzmrfqddc. Tiểqaqzu nữpayq sẽzdka đsxaguổsjdzi theo hỗmkok trợviiw Quáunwach sưnzmr huynh.

Kỹujmbtvxang Thưnzmr gậfnnat đsxagswgau vàwfhd dặswgan dòtvxa:

- Đwdhdao, kiếbrvgm khôzdkang cóefzf mắsjdzt. Lãmowjo phu mong rằpvqung hai ngưnzmrjkysi cẩctprn trọyoeyng. Lãmowjo phu sẽzdka đsxagiềctpru binh hỗmkok trợviiw ngay.

Tốilgang Thụjshzy ôzdkam quyềctprn chàwfhdo rồjshzi phi thâvymun vềctprnzmrfqddng Tửujmb Khuêfqdd đsxagang tảqaqz xung hữpayqu đsxagmkokt. Phe đsxagilgai phưnzmrơnkshng muốilgan cầswgam châvymun chàwfhdng nêfqddn tậfnnap trung rấdxnpt dàwfhdy ởikmr trưnzmrfqddc mặswgat, sau lưnzmrng cũbrvgng cóefzf nhưnzmrng khôzdkang nhiềctpru. Nhờjkys vậfnnay, Thiếbrvgt Đwdhdqaqzm Hồjshzng Nhan cóefzf thểqaqz pháunwavymuy, vàwfhdo vớfqddi Tửujmb Khuêfqdd.

Thấdxnpy nàwfhdng, Tửujmb Khuêfqddzdkafskzng cảqaqzm đsxagmkokng vàwfhdfqddn tâvymum mởikmr đsxagưnzmrjkysng máunwau vìobac đsxagãmowjefzf ngưnzmrjkysi che chắsjdzn mặswgat sau lưnzmrng. Đwdhdilgai thủhfmdkgaac nàwfhdy củhfmda chàwfhdng gồjshzm Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm, Dưnzmrơnkshng Tốilga Vy vàwfhdmowjo nhâvymun râvymuu dàwfhdi Phóefzf bang chủhfmdhfmdch Huyếbrvgt bang.

Chung quanh đsxagdxnpu trưnzmrjkysng làwfhdunwau trăikmrm thủhfmd hạcwiq củhfmda hai bang hộmkoki Chiếbrvgt Mai, Bíhfmdch Huyếbrvgt. Họyoey tậfnnap trung nhiềctpru ởikmrnzmrfqddng tâvymuy đsxagqaqz đsxagctpr phòtvxang sựycdw tham chiếbrvgn củhfmda phe Bạcwiqch đsxagcwiqo. Tuy lựycdwc lưnzmrviiwng nàwfhdy chỉrpob đsxagmkoknkshn hai trăikmrm song đsxagctpru làwfhd tay kháunwa nhấdxnpt làwfhdikmrm vịprwl Chưnzmrikmrng môzdkan nhâvymun vàwfhd Thậfnnap Báunwat La Háunwan Thiếbrvgu Lâvymum tựycdw. Nhưnzmrng vớfqddi oai phong củhfmda Bắsjdzc Thiêfqddn Tôzdkan vàwfhd Nam Thiêfqddn Tôzdkan chưnzmra chắsjdzc bọyoeyn hòtvxaa thưnzmrviiwng, đsxagcwiqo sĩxtgc, ăikmrn màwfhdy ấdxnpy dáunwam tham chiếbrvgn. Bằpvqung chứobacng làwfhd từjkys đsxagswgau đsxagếbrvgn giờjkys họyoey cứobacobacnh châvymun nhưnzmr vạcwiqi.

Nhưnzmrng sựycdw thựycdwc lạcwiqi kháunwac vớfqddi dựycdw đsxagunwan củhfmda Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm vàwfhdnzmrơnkshng Tốilga Vy, Vâvymun Thiêfqddn Tửujmb Chưnzmrikmrng môzdkan nhâvymun pháunwai Võugfr Đwdhdưnzmrơnkshng đsxagãmowj vậfnnan côzdkang quáunwat vang:

- Hộmkoki đsxagjshzng Võugfrvymum yêfqddu cầswgau Chiếbrvgt Mai bang vàwfhdhfmdch Huyếbrvgt bang đsxagìobacnh thủhfmd!

Hộmkoki đsxagjshzng sẽzdka thu nhậfnnan “Diêfqddm Vưnzmrơnkshng quỷrpob kỳbfia” vàwfhd hủhfmdy hoạcwiqi ngay tạcwiqi chốilgan nàwfhdy.

nzmrơnkshng Tốilga Vy bỏpdve trậfnnan đsxagprwla, nhảqaqzy lêfqddn đsxagobacng trêfqddn vai ảqaqz nữpayq thủhfmd hạcwiq to con rồjshzi khôzdkan khéypxvo đsxagáunwap:

- Bẩctprm chưnzmr vịprwl Chưnzmrikmrng môzdkan! Gia sưnzmr Bắsjdzc Thiêfqddn Tôzdkan muốilgan sửujmb dụjshzng linh kỳbfia đsxagqaqz giúkgaap đsxagcwiqo quâvymun triềctpru đsxagìobacnh ởikmrfskzng quan ảqaqzi phíhfmda bắsjdzc Sơnkshn Tâvymuy, đsxagưnzmrơnkshng cựycdw vớfqddi rợviiwzdkang. Mong Hộmkoki đsxagjshzng Võugfrvymum ủhfmdng hộmkokwfhdnh vi chíhfmdnh nghĩxtgca ấdxnpy.

vymun Thiêfqddn Tửujmb bốilgai rốilgai, chẳypxvng biếbrvgt phảqaqzi giảqaqzi quyếbrvgt thếbrvgwfhdo thìobac đsxagưnzmrviiwc mộmkokt nữpayq đsxagjshz đsxagqaqz đsxagobacng bêfqddn hiếbrvgn kếbrvg. Vịprwl đsxagcwiqo côzdkadxnpy làwfhd đsxagqaqz tửujmb nhỏpdve nhấdxnpt củhfmda ôzdkang, đsxagobacng hàwfhdng thứobacunwam đsxagcwiqo danh Linh Tuệqaqz. Nàwfhdng ta tuổsjdzi mớfqddi đsxagôzdkai chíhfmdn, tíhfmdnh tìobacnh hiềctprn làwfhdnh, vui vẻnzmr nhưnzmrng đsxagswgau óefzfc thôzdkang minh tuyệqaqzt thếbrvg, mẫrpobn tiệqaqzp phi thưnzmrjkysng.

Kháunwac vớfqddi Mộmkok Duy Lộmkok, Linh Tuệqaqz đsxagếbrvgn Võugfr Đwdhdưnzmrơnkshng khôzdkang mộmkokt xu lễbvdi vậfnnat màwfhd vẫrpobn đsxagưnzmrviiwc làwfhdm đsxagqaqz tửujmb củhfmda Chưnzmrikmrng môzdkan nhâvymun, tứobacc đsxagjkysi thứobac hai. Đwdhdáunwang lẽzdka, nàwfhdng ta phảqaqzi làwfhdm đsxagqaqz tửujmb đsxagjkysi thứobac ba mớfqddi đsxagúkgaang quy củhfmd. Nhưnzmrng chẳypxvng ai ganh ghéypxvt vớfqddi Linh Tuệqaqz cảqaqzobacwfhdng làwfhd cháunwau gọyoeyi Vâvymun Thiêfqddn Tửujmb bằpvqung chúkgaa ruộmkokt. Vảqaqz lạcwiqi, Linh Tuệqaqz rấdxnpt dễbvdi mếbrvgn, đsxagưnzmrviiwc cảqaqz pháunwai yêfqddu thưnzmrơnkshng. Vàwfhdwfhdng chíhfmdnh làwfhd ngưnzmrjkysi duy nhấdxnpt cổsjdzbrvg cho Tửujmb Khuêfqdd trong trậfnnan so tàwfhdi vớfqddi Mộmkok Duy Lộmkokikmr Quang Hóefzfa.

Giờjkys đsxagâvymuy, côzdkawfhdng cóefzf cặswgap mắsjdzt tinh đsxagjkysi ấdxnpy rỉrpob tai máunwach nưnzmrfqddc cho sưnzmr phụjshz.

Nghe xong, Vâvymun Thiêfqddn Tửujmb hớfqddn hởikmr cao giọyoeyng trảqaqz lờjkysi Dưnzmrơnkshng Tốilga Vy:

- Thiệqaqzn tai! Thiệqaqzn tai! Bắsjdzc Thiêfqddn Tôzdkan đsxagãmowjefzftvxang vìobacmowj tắsjdzc nhưnzmr thếbrvg thìobac Hộmkoki đsxagjshzng Võugfrvymum rấdxnpt khâvymum phụjshzc. Nhưnzmrng nếbrvgu chưnzmr vịprwl khôzdkang mau đsxagìobacnh thủhfmd thìobac e rằpvqung vịprwl thíhfmd chủhfmd họyoeywfhdn kia sẽzdka hủhfmdy bảqaqzo vậfnnat đsxagi đsxagdxnpy.

vymuu nóefzfi kháunwach sáunwao ấdxnpy chíhfmdnh làwfhd lờjkysi nhắsjdzc nhởikmr Tửujmb Khuêfqdd mau pháunwa hủhfmdy linh lỳbfia.

Chàwfhdng trai xui xẻnzmro củhfmda chúkgaang ta tuy hơnkshi thậfnnat thàwfhd nhưnzmrng khôzdkang đsxagếbrvgn nỗmkoki ngốilgac. Tửujmb Khuêfqdd liềctprn tỉrpobnh ngộmkok, quéypxvt mộmkokt thưnzmrơnkshng sấdxnpm séypxvt, đsxagctpry lùfskzi nhữpayqng đsxagilgai thủhfmd củhfmda mìobacnh.

wfhd bấdxnpt ngờjkys phóefzfng thẳypxvng kim thưnzmrơnkshng vàwfhdo ngưnzmrjkysi lãmowjo Phóefzf bang chủhfmdhfmdch Huyếbrvgt bang. Lãmowjo ta khôzdkang dáunwam néypxv tráunwanh sợviiw hạcwiqi mạcwiqng bọyoeyn thủhfmd hạcwiq phíhfmda sau, đsxagàwfhdnh vung đsxagao chặswgan lạcwiqi.

Đwdhdao pháunwap củhfmda lãmowjo rấdxnpt linh diệqaqzu nêfqddn đsxagãmowj đsxagáunwanh rơnkshi đsxagưnzmrviiwc mũbrvgi áunwam khíhfmd to đsxagùfskzng ấdxnpy xuốilgang đsxagdxnpt. Nhưnzmrng Tửujmb Khuêfqdd đsxagãmowj lợviiwi dụjshzng khoảqaqznh khắsjdzc nọyoeywfhdkgaat Diêfqddm Vưnzmrơnkshng quỷrpob kỳbfia ra, kéypxvo dàwfhdi cáunwan théypxvp, sửujmb dụjshzng nhưnzmr mộmkokt thanh kiếbrvgm thứobac hai bêfqddn tay tráunwai.

Chàwfhdng cóefzf thểqaqzfskzng tảqaqz thủhfmd đsxagáunwanh nhữpayqng chiêfqddu quyềctprn, trảqaqzo, phốilgai hợviiwp vớfqddi trưnzmrjkysng kiếbrvgm bêfqddn tay hữpayqu thìobac việqaqzc múkgaaa cờjkys bằpvqung tay tráunwai chẳypxvng phảqaqzi làwfhd khóefzf.

Nghĩxtgca làwfhd Tửujmb Khuêfqdd đsxagãmowj khôzdkang làwfhdm theo lờjkysi nhắsjdzc nhởikmr củhfmda Chưnzmrikmrng môzdkan pháunwai Võugfr Đwdhdưnzmrơnkshng màwfhd lạcwiqi dùfskzng sựycdw toàwfhdn vẹfxwxn củhfmda “Diêfqddm Vưnzmrơnkshng quỷrpob kỳbfia” đsxagqaqz pháunwavymuy. Phe đsxagprwlch rơnkshi vàwfhdo thếbrvg “Néypxvm chuộmkokt sợviiw vỡefzf đsxagjshz quýugfr” sẽzdka phảqaqzi nhưnzmrjkysng đsxagưnzmrjkysng. Chàwfhdng muốilgan thay thâvymun mẫrpobu báunwao đsxagáunwap đsxagcwiqi âvymun dưnzmrefzfng dụjshzc củhfmda Tòtvxang Thưnzmrfqddn cốilga gắsjdzng hoàwfhdn thàwfhdnh tâvymum nguyệqaqzn củhfmda ôzdkang làwfhd bảqaqzo toàwfhdn linh kỳbfia, sau nàwfhdy trao cho ngưnzmrjkysi tàwfhdi đsxagobacc.

Vậfnnay phảqaqzi chăikmrng Tửujmb Khuêfqdd thầswgam cho rằpvqung mìobacnh làwfhd vịprwlnzmrfqddng tinh giáunwang phàwfhdm ấdxnpy? Khôzdkang phảqaqzi vậfnnay, từjkys sau lầswgan thấdxnpt bạcwiqi trưnzmrfqddc hồjshzn ma củhfmda Lỗmkok pháunwan quan ởikmr Trìobacnh gia trang, chàwfhdng khôzdkang còtvxan chúkgaat ảqaqzo tưnzmrikmrng nàwfhdo vàwfhdo cáunwai gốilgac gáunwac thầswgan tiêfqddn củhfmda mìobacnh nữpayqa.

Tửujmb Khuêfqddwfhd ngưnzmrjkysi thẳypxvng thắsjdzn, khoáunwang đsxagcwiqt, nêfqddn chẳypxvng thèprwlm đsxagqaqz ýugfr đsxagếbrvgn chúkgaang nữpayqa. Nhưnzmrng ma quỷrpobwfhd thuậfnnat bóefzfi toáunwan làwfhd hai mặswgat hiểqaqzn nhiểqaqzn nhiêfqddn tồjshzn tạcwiqi củhfmda văikmrn hóefzfa Trung Quốilgac mấdxnpy ngàwfhdn năikmrm nêfqddn Tửujmb Khuêfqdd chấdxnpp nhậfnnan đsxagưnzmrviiwc. Do đsxagóefzf, chàwfhdng khôzdkang thắsjdzc mắsjdzc vìobac sao Cửujmbu Hoa Tháunwanh Y nhậfnnan ra mìobacnh dùfskz chưnzmra hềctpr gặswgap gởikmr. Còtvxan ma thìobac chàwfhdng đsxagãmowj gặswgap rồjshzi.

Nhắsjdzc lạcwiqi, vớfqddi chủhfmd ýugfrdxnpy, Tửujmb Khuêfqdd ung dung lao vúkgaat vềctpr phíhfmda trưnzmrfqddc. Dùfskzng linh kỳbfia đsxagâvymum Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm ba nháunwat. Họyoey Trịprwlnh khôzdkang dáunwam dùfskzng thanh gưnzmrơnkshm đsxagưnzmrviiwc màwfhdi sắsjdzc nhưnzmr dao cạcwiqo củhfmda mìobacnh chốilgang đsxagefzf, đsxagàwfhdnh phảqaqzi thoáunwai hậfnnau. Gãmowj sợviiw chéypxvm ráunwach cờjkysunwau thìobac uổsjdzng côzdkang lao kéypxvo quâvymun đsxagếbrvgn đsxagâvymuy vàwfhd khôzdkang hoàwfhdn thàwfhdnh sứobac mạcwiqng do Thiêfqddn Tôzdkan đsxagãmowj giao phóefzf. Họyoey đsxagãmowj ra lệqaqznh cho gãmowjwfhd Tốilga Vy chiếbrvgm cho bằpvqung đsxagưnzmrviiwc “Diêfqddm Vưnzmrơnkshng quỷrpob kỳbfia”.

Đwdhdctpry lùfskzi đsxagưnzmrviiwc Báunwa Nghiêfqddm, Tửujmb Khuêfqddfqddn tâvymum xôzdkang vàwfhdo tấdxnpn côzdkang lãmowjo Phóefzf bang chủhfmdhfmdch Huyếbrvgt bang. Tuy làwfhd phóefzf nhưnzmrng bảqaqzn lĩxtgcnh lãmowjo ta còtvxan cao hơnkshn họyoey Trịprwlnh. Thấdxnpt Hoàwfhdn Đwdhdao Hưnzmrfqddng Vụjshz Quan năikmrm nay đsxagãmowjunwau mưnzmrơnkshi sáunwau tuổsjdzi, cóefzfwfhdi đsxagáunwanh đsxagao siêfqddu việqaqzt, hùfskzng cứobac đsxagdxnpt Hàwfhdnh Dưnzmrơnkshng đsxagãmowj mấdxnpy chụjshzc năikmrm. Hưnzmrfqddng lãmowjo mởikmr trưnzmrjkysng dạcwiqy đsxagao thuậfnnat, lấdxnpy têfqddn làwfhd “Báunwa Đwdhdao đsxagưnzmrjkysng”, đsxagqaqz tửujmb đsxagmkokng đsxagếbrvgn gầswgan ngàwfhdn.

nzmrfqddng Vụjshz Quan vốilgan khôzdkang cóefzf tham vọyoeyng lớfqddn lao, bằpvqung lòtvxang vớfqddi vai tròtvxaunwa chủhfmdfskzng đsxagôzdkang nam tỉrpobnh Hồjshz Quảqaqzng (Gồjshzm Hồjshz Bắsjdzc vàwfhd Hồjshz Nam hiệqaqzn tạcwiqi). Nhưnzmrng do từjkysng chịprwlu ơnkshn cứobacu mạcwiqng củhfmda Nam Thiêfqddn Tôzdkan Từjkyszdkan Chiếbrvgn nêfqddn Hưnzmrfqddng lãmowjo đsxagãmowj khuấdxnpt thâvymun làwfhdm phóefzf cho Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm. Ôujmbng còtvxan đsxagưnzmra mấdxnpy trăikmrm họyoeyc tròtvxa giỏpdvei củhfmda mìobacnh đsxagếbrvgn gia nhậfnnap Bíhfmdch Huyếbrvgt bang, tạcwiqo thàwfhdnh lựycdwc lưnzmrviiwng nòtvxang cốilgat củhfmda tổsjdz chứobacc non trẻnzmrwfhdy.

Tửujmb Khuêfqdd nhờjkys bảqaqzy vòtvxang théypxvp rủhfmdng rẻnzmrng trêfqddn sốilgang đsxagao đsxagilgai phưnzmrơnkshng màwfhd nhậfnnan ra lai lịprwlch lãmowjo gìobacefzfnzmrơnkshng mặswgat chữpayq đsxagiềctprn cưnzmrơnkshng nghịprwl kia. Tuy biếbrvgt Thấdxnpt Hoàwfhdn Đwdhdao khôzdkang phảqaqzi làwfhd kẻnzmr áunwac, song đsxagãmowjikmr thếbrvg đsxagilgai đsxagswgau thìobac chàwfhdng chẳypxvng thểqaqznzmrơnkshng tay. Tửujmb Khuêfqdd trậfnnan trọyoeyng xuấdxnpt chiêfqddu “Tưnzmrjkysng Vâvymun Long Hiệqaqzn” (Rồjshzng hiệqaqzn trong đsxagáunwam mâvymuy làwfhdnh).

Vầswgang kim ôzdka đsxagãmowj khuấdxnpt sau rặswgang núkgaai xa xăikmrm cuốilgai trờjkysi tâvymuy, chỉrpobtvxan lạcwiqi chúkgaat nắsjdzng vàwfhdng hiu hắsjdzt nhuộmkokm dởikmr dang nhữpayqng đsxagáunwam mâvymuy trắsjdzng lữpayqng lờjkys. Nhữpayqng tia nắsjdzng ấdxnpy khôzdkang đsxagếbrvgn đsxagưnzmrviiwc đsxagdxnpu trưnzmrjkysng đsxagrpobm máunwau nàwfhdy đsxagqaqzzdka đsxagiểqaqzm cho màwfhdn kiếbrvgm ảqaqznh dàwfhdy đsxagswgat củhfmda Tửujmb Khuêfqdd tạcwiqo ra mộmkokt đsxagóefzfa mâvymuy làwfhdnh rựycdwc rỡefzf.

Nhưnzmrng chẳypxvng vìobac thếbrvgwfhd chiêfqddu kiếbrvgm giảqaqzm phầswgan lợviiwi hạcwiqi, táunwam mưnzmrơnkshi sáunwau thứobacc đsxagâvymum nhưnzmr chớfqddp giậfnnat vẫrpobn khiếbrvgn cho Thấdxnpt Hoàwfhdn Đwdhdao phảqaqzi rợviiwn tóefzfc gáunway. Lãmowjo ta cẩctprn trọyoeyng đsxagóefzfn đsxagefzf bằpvqung mộmkokt chiêfqddu đsxagao cựycdwc kỳbfia thậfnnan trọyoeyng vàwfhdfskznh mạcwiqnh “Hưnzmrfqddng gia đsxagao pháunwap” vốilgan nổsjdzi tiếbrvgng võugfrvymum vềctprhfmdnh trầswgam ổsjdzn, vữpayqng vàwfhdng. Bảqaqzn đsxagao rộmkokng gấdxnpp đsxagôzdkai bảqaqzo kiếbrvgm nêfqddn khi phòtvxang thủhfmd thìobac bộmkoki phầswgan kíhfmdn đsxagáunwao. Hơnkshn nữpayqa, Hưnzmrfqddng Vụjshz Quan luyệqaqzn võugfr rấdxnpt sớfqddm, cảqaqz đsxagao pháunwap lẫrpobn côzdkang lựycdwc đsxagctpru thâvymum hậfnnau. Nhờjkys vậfnnay, lãmowjo cảqaqzn pháunwa đsxagưnzmrviiwc gầswgan hếbrvgt nhữpayqng thếbrvgzdkang củhfmda Tửujmb Khuêfqdd.

Nhưnzmrng Hưnzmrfqddng Vụjshz Quan khôzdkang ngờjkys rằpvqung gãmowj tiểqaqzu tửujmbvymuu rậfnnam kia lạcwiqi cóefzf thểqaqz sửujmb dụjshzng hai tay cùfskzng mộmkokt lúkgaac, dùfskzng “Diêfqddm Vưnzmrơnkshng quỷrpob kỳbfia” thọyoeyc liềctprn năikmrm thứobacc thàwfhdnh năikmrm đsxagòtvxan đsxagâvymum nhanh tựycdwa đsxagmkokc xàwfhd thểqaqzm đsxagiệqaqzn. Nêfqddn Hưnzmrfqddng lãmowjo chỉrpobefzf thểqaqzkgaat châvymun tráunwai vềctprwfhdfskzng đsxagao che chắsjdzn thâvymun phảqaqzi Khổsjdz nỗmkoki làwfhdmowjo cũbrvgng khôzdkang dáunwam hủhfmdy hoạcwiqi cờjkysunwau nêfqddn đsxagàwfhdnh phảqaqzi nhắsjdzm vàwfhdo đsxagoạcwiqn théypxvp ởikmrbrvgi cáunwan cờjkyswfhd va chạcwiqm. Đwdhdãmowj phâvymun tâvymum đsxagếbrvgm mứobacc ấdxnpy thìobac đsxagưnzmrjkysng đsxagao khôzdkang thểqaqz nhanh vàwfhdhfmdn nhưnzmr thưnzmrjkysng lệqaqz đsxagưnzmrviiwc. Thếbrvgwfhdmowjo trúkgaang mộmkokt kiếbrvgm củhfmda đsxagilgai phưnzmrơnkshng vàwfhdo sưnzmrjkysn tảqaqz.

Vếbrvgt thưnzmrơnkshng khôzdkang nặswgang nhưnzmrng cũbrvgng đsxaghfmd khiếbrvgn Thấdxnpt Hoàwfhdn Đwdhdao nảqaqzn chíhfmd rờjkysi vịprwl tríhfmd, nhưnzmrjkysng đsxagưnzmrjkysng cho kẻnzmr đsxagprwlch. Đwdhdáunwanh nhau màwfhd phảqaqzi kiêfqddng dèprwl đsxaghfmd thứobac thìobac thàwfhd khôzdkang đsxagáunwanh còtvxan hơnkshn.

Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm cũbrvgng hiểqaqzu hoàwfhdn cảqaqznh éypxvo le ấdxnpy nêfqddn khôzdkang hềctpr tráunwach móefzfc vịprwlmowjo tưnzmrfqddng củhfmda mìobacnh. Gãmowj bựycdwc bộmkoki xôzdkang vàwfhdo tấdxnpn côzdkang Thiếbrvgt Đwdhdqaqzm Hồjshzng Nhan vìobacwfhdng báunwam sau lưnzmrng Tửujmb Khuêfqdd, màwfhdnzmrviiwt lêfqddn. Thấdxnpt Hoàwfhdn Đwdhdao thấdxnpy thếbrvgbrvgng hợviiwp lựycdwc cùfskzng Bang chủhfmd, cho rằpvqung nếbrvgu bắsjdzt đsxagưnzmrviiwc Tốilgang Thụjshzy thìobacmowj rấdxnpu rậfnnam kia sẽzdka phảqaqzi dùfskzng linh kỳbfia đsxagqaqz đsxagsjdzi con tin.

nzmrfqddng lãmowjo dồjshzn toàwfhdn lựycdwc xuấdxnpt chiêfqddu “Bạcwiqt Sơnkshn Đwdhdqaqzo Hảqaqzi”. Đwdhdưnzmrjkysng đsxagao mãmowjnh liệqaqzt phi thưnzmrjkysng, quyếbrvgt chặswgat gãmowjy hoặswgac đsxagáunwanh văikmrng bảqaqzo kiếbrvgm củhfmda ảqaqz họyoey Tốilgang.

Nếbrvgu làwfhd đsxagơnkshn đsxagdxnpu mộmkokt chọyoeyi mộmkokt thìobac Thiếbrvgt Đwdhdqaqzm Hồjshzng Nhan còtvxan cóefzf thểqaqz tráunwanh néypxv va chạcwiqm vàwfhd đsxagilgai phóefzf chiêfqddu dao dữpayq dộmkoki ấdxnpy bằpvqung nhữpayqng thếbrvg đsxagâvymum nhanh qua sơnksh hởikmr, làwfhd sởikmr trưnzmrjkysng củhfmda kiếbrvgm. Nhưnzmrng lúkgaac nàwfhdy, nàwfhdng đsxagang phảqaqzi đsxagyoey kiếbrvgm vớfqddi Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm nêfqddn chỉrpobtvxan cáunwach chặswgan đsxagưnzmrjkysng đsxagao rồjshzi thoáunwai hậfnnau.

Chẳypxvng phảqaqzi ngẫrpobu nhiêfqddn màwfhd ngưnzmrjkysi đsxagjkysi gọyoeyi nữpayq nhâvymun làwfhd pháunwai yếbrvgu, trờjkysi sinh họyoey ra vớfqddi khung xưnzmrơnkshng nhỏpdve nhắsjdzn, cơnksh bắsjdzp mềctprm mạcwiqi, chẳypxvng phảqaqzi đsxagqaqz đsxagáunwanh nhau.

Nhữpayqng tạcwiqo vậfnnat mỹujmb miềctpru đsxagáunwang kíhfmdnh ấdxnpy cóefzf nhiệqaqzm vụjshz cao quýugfrwfhd sinh sảqaqzn, bảqaqzo tồjshzn nòtvxai giốilgang nhâvymun loạcwiqi. Chỗmkok thíhfmdch hợviiwp củhfmda họyoeywfhd mộmkokt ngôzdkai nhàwfhddxnpm cúkgaang, mộmkokt cáunwai giưnzmrjkysng trảqaqzi nệqaqzm êfqddm, hoặswgac làwfhd mộmkokt cáunwai bàwfhdn thờjkys trêfqddn đsxagswgau đsxagobacc ôzdkang chồjshzng râvymuu quặswgap.

Nghĩxtgca làwfhd trừjkys trưnzmrjkysng hợviiwp giặswgac đsxagếbrvgn nhàwfhd đsxagàwfhdn bàwfhdbrvgng đsxagáunwanh, họyoey đsxagjkysng nêfqddn váunwac tấdxnpm thâvymun nõugfrn nàwfhd, mềctprm mạcwiqi củhfmda mìobacnh ra chốilgan đsxagswgau gưnzmrơnkshm mũbrvgi giáunwao.

Do sựycdw thua thiệqaqzt bẩctprm sinh ấdxnpy màwfhdikmrm ngóefzfn tay búkgaap măikmrng củhfmda Tốilgang Thụjshzy đsxagãmowj khôzdkang giữpayq nổsjdzi chuôzdkai kiếbrvgm khi va chạcwiqm vớfqddi nháunwat Đwdhdao nặswgang nhưnzmrkgaai Tháunwai củhfmda Hưnzmrfqddng lãmowjo. Hổsjdz khẩctpru nàwfhdng ráunwach toạcwiqc, trưnzmrjkysng kiếbrvgm văikmrng ra vàwfhdtvxa nhũbrvg phong bêfqddn tráunwai bịprwlbrvgi đsxagao rạcwiqch mộmkokt đsxagưnzmrjkysng khôzdkang sâvymuu lắsjdzm.

Nữpayq nhâvymun quýugfr trọyoeyng nhấdxnpt làwfhdnzmrơnkshng mặswgat củhfmda mìobacnh, sau đsxagóefzf chíhfmdnh làwfhd bộmkok ngựycdwc.

Bởikmri thếbrvg, dẫrpobu cóefzfwfhd cọyoeyp cáunwai thìobac Tốilgang Thụjshzy cũbrvgng phảqaqzi kinh hoàwfhdng rúkgaafqddn, vìobac đsxagau thìobac íhfmdt màwfhd hoảqaqzng hồjshzn thìobac nhiềctpru. Nàwfhdng tưnzmrikmrng rằpvqung mộmkokt chỏpdvem ngọyoeyc phong đsxagãmowj bịprwl chặswgat cụjshzt, tan náunwat đsxagjkysi mỹujmb nữpayq.

Do thoáunwai hậfnnau quáunwa gấdxnpp nêfqddn lưnzmrng nàwfhdng đsxagãmowj chạcwiqm lưnzmrng Tửujmb Khuêfqdd. Nghe tiếbrvgng rúkgaa củhfmda sưnzmr muộmkoki, Tửujmb Khuêfqdd kinh hãmowji đsxagqaqzo bộmkok quay ngoắsjdzt lạcwiqi che cho nàwfhdng đsxagilgai diệqaqzn vớfqddi Thấdxnpt Hoàwfhdn Đwdhdao vàwfhd Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm. Chàwfhdng đsxagâvymum liềctprn năikmrm thấdxnpt nhưnzmrnzmra xa đsxagqaqz ngăikmrn cảqaqzn rồjshzi trao “Diêfqddm Vưnzmrơnkshng quỷrpob kỳbfia” cho Tốilgang Thụjshzy sửujmb dụjshzng.

Tốilgang côzdkanzmrơnkshng hoàwfhdn hồjshzn, sau khi sờjkysfqddn ngựycdwc yêfqddn tâvymum vìobackgaam vúkgaa hồjshzng hồjshzng xinh xắsjdzn vẫrpobn còtvxan nguyêfqddn. Nàwfhdng vừjkysa đsxagiểqaqzm huyệqaqzt chỉrpob huyếbrvgt, vừjkysa vung cờjkys chốilgang chọyoeyi vớfqddi Dưnzmrơnkshng Tốilga Vy ởikmr trưnzmrfqddc mặswgat. Nàwfhdng ta dãmowjn ra ngay vìobac sợviiwwfhdm ráunwach cờjkys.

Thiếbrvgt Đwdhdqaqzm Hồjshzng Nhan cao hứobacng tràwfhdn lêfqddn, quéypxvt rộmkokng linh kỳbfia, tiếbrvgn rấdxnpt nhanh. Dưnzmrơnkshng Tốilga Vy vàwfhd bọyoeyn thủhfmd hạcwiq chẳypxvng đsxaghfmd bảqaqzn lãmowjnh đsxagqaqz thưnzmrơnkshng ngưnzmrjkysi màwfhd khôzdkang làwfhdm hạcwiqi đsxagếbrvgn láunwa cờjkysfqddn đsxagàwfhdnh bóefzf tay.

kgaac nàwfhdy, cụjshzc diệqaqzn chiếbrvgn trưnzmrjkysng cóefzf diễbvdin biếbrvgn mớfqddi. Kỹujmb trang chủhfmd đsxagãmowjikmrng bóefzf vếbrvgt thưnzmrơnkshng xong, cùfskzng thứobac nữpayqwfhd Kỹujmbnzmru Tiêfqddn kéypxvo lựycdwc lưnzmrviiwng gia đsxaginh ra hỗmkok trợviiw Tửujmb Khuêfqdd.

Họyoey đsxagãmowj xuấdxnpt trang bằpvqung lốilgai sau vòtvxang sang hưnzmrfqddng Tâvymuy vàwfhd bấdxnpt ngờjkys đsxagáunwanh tậfnnap hậfnnau phe đsxagilgai phưnzmrơnkshng. Gầswgan hai trăikmrm câvymuy cung chia hai đsxagviiwt màwfhd buôzdkang têfqddn vớfqddi lòtvxang căikmrm thùfskz, giậfnnan dữpayqfqddn đsxagãmowj thu hoạcwiqch khôzdkang nhỏpdve. Cóefzf đsxagếbrvgn bảqaqzy táunwam chụjshzc gãmowj thủhfmd hạcwiq củhfmda hai bang Chiếbrvgt Mai-Bíhfmdch Huyếbrvgt bịprwl trúkgaang đsxagòtvxan, kêfqddu gàwfhdo thảqaqzm thiếbrvgt.

Kỹujmbtvxang Thưnzmrwfhd ngưnzmrjkysi thíhfmdch săikmrn bắsjdzn, thuậfnnat xạcwiq tiễbvdin rấdxnpt cao cưnzmrjkysng. Kỹujmb gia trang lạcwiqi tọyoeya lạcwiqc đsxagơnkshn đsxagmkokc ởikmr mộmkokt vùfskzng vắsjdzng vẻnzmr, chung quanh làwfhdnzmrjkysn câvymuy bạcwiqt ngàwfhdn, nêfqddn ôzdkang đsxagãmowj chúkgaavymum dạcwiqy nghềctpr bắsjdzn cung cho cáunwac gia đsxaginh. Cung tiễbvdin làwfhd thứobacbrvg khíhfmd phòtvxang thủhfmd hoặswgac tấdxnpn côzdkang từjkys xa rấdxnpt hữpayqu hiệqaqzu.

Trậfnnan nàwfhdy, Kỹujmbmowjo đsxagãmowj tổsjdzn thấdxnpt mộmkokt phầswgan ba quâvymun sốilga, song lựycdwc lưnzmrviiwng còtvxan lạcwiqi càwfhdng thêfqddm kiêfqddu dũbrvgng, vìobac muốilgan báunwao thùfskz cho đsxagjshzng đsxagmkoki.

Họyoeywfhd nhữpayqng nôzdkang dâvymun chấdxnpt pháunwac trong vùfskzng, sốilgang bằpvqung nghềctpr chăikmrm sóefzfc vưnzmrjkysn tưnzmrviiwc đsxagãmowj bao đsxagjkysi. Khi Kỹujmbtvxang Thưnzmr mua lạcwiqi ngàwfhdn mẫrpobu vưnzmrjkysn nàwfhdy, khôzdkang nhữpayqng tăikmrng lưnzmrơnkshng cho họyoeywfhdtvxan dạcwiqy võugfr nghệqaqz, kiếbrvgm cung, khiếbrvgn ai cũbrvgng vôzdkafskzng cảqaqzm kíhfmdch.

Họyoey rấdxnpt giậfnnan dữpayq khi ngưnzmrjkysi ngoàwfhdi ngang nhiêfqddn đsxagếbrvgn cưnzmrfqddp đsxagoạcwiqt mộmkokt vậfnnat nằpvqum trêfqddn bàwfhdn thờjkys nhàwfhd họyoey Kỹujmb đsxagãmowjnzmrjkysi năikmrm. Nếbrvgu vìobacunwa cờjkys kia cóefzf thểqaqz giếbrvgt ngưnzmrjkysi màwfhd phảqaqzi hủhfmdy bỏpdve thìobacefzf kháunwac nàwfhdo cầswgan phảqaqzi thiếbrvgn hếbrvgt đsxagàwfhdn ôzdkang trong thiêfqddn hạcwiq đsxagqaqz khôzdkang còtvxan tộmkoki cưnzmrefzfng dâvymum. Thiệqaqzn áunwac do lòtvxang ngưnzmrjkysi chứobacwfhdo phảqaqzi do vậfnnat?

Họyoey khôzdkang quen việqaqzc bắsjdzn vàwfhdo đsxagjshzng loạcwiqi nêfqddn đsxagswgau trậfnnan hơnkshi run tay, nhưnzmrng giờjkys thìobac ai nấdxnpy lạcwiqnh lùfskzng buôzdkang từjkysng mũbrvgi têfqddn chíhfmdnh xáunwac đsxagếbrvgn khôzdkang ngờjkys. Kẻnzmr đsxagobacng ngưnzmrjkysi quỳbfia, thay nhau bắsjdzn vàwfhdo nhữpayqng kẻnzmr hung áunwac đsxagang xôzdkang đsxagếbrvgn.

Bọyoeyn đsxagswgau lĩxtgcnh hai bang Bíhfmdch Huyếbrvgt-Chiếbrvgt Mai ỷrpobwfhdo bảqaqzn lĩxtgcnh cao cưnzmrjkysng cốilganzmrviiwt trậfnnan mưnzmra têfqddn, dẫrpobn quâvymun tiếbrvgn lêfqddn. Mưnzmrjkysi mấdxnpy gãmowj Hộmkok pháunwap, Đwdhdưnzmrjkysng chủhfmddxnpy đsxagctpru làwfhd cao thủhfmd thàwfhdnh danh, thừjkysa sứobacc dùfskzng vũbrvg khíhfmd đsxagáunwanh bạcwiqt nhữpayqng mũbrvgi têfqddn khôzdkang bọyoeyc sắsjdzt, bắsjdzn ra từjkys nhữpayqng câvymuy cung nhỏpdve.

Cung vốilgan cóefzf hai loạcwiqi. Trưnzmrjkysng cung cóefzfunwanh dàwfhdi đsxagmkok sảqaqzi tay, bắsjdzn ra nhữpayqng mũbrvgi têfqddn dàwfhdi nặswgang, đsxagswgau bọyoeyc sắsjdzt, bay rấdxnpt xa vàwfhdefzf thểqaqz xuyêfqddn thủhfmdng giáunwap võugfrng.

Nhưnzmrng loạcwiqi nàwfhdy đsxagòtvxai hỏpdvei sứobacc lựycdwc mạcwiqnh mẽzdka, thưnzmrjkysng chỉrpobfskzng trong chiếbrvgn trậfnnan.

Loạcwiqi thứobac hai làwfhd đsxagoảqaqzn cung, cáunwanh ngắsjdzn vàwfhd mỏpdveng hơnkshn, têfqddn cũbrvgng nhẹfxwxwfhd íhfmdt khi bọyoeyc mũbrvgi. Đwdhdoảqaqzn cung bắsjdzn gầswgan rấdxnpt tốilgat, tiệqaqzn lợviiwi hơnkshn trưnzmrjkysng cung.

ikmrm xưnzmra, mỗmkoki kỵctpr binh Môzdkang Cổsjdz đsxagctpru đsxagưnzmrviiwc trang bịprwlwfhd hai loạcwiqi cung nàwfhdy vàwfhdwfhdi xạcwiq tiễbvdin củhfmda họyoey đsxagãmowj tạcwiqo nêfqddn mộmkokt đsxagếbrvg quốilgac rộmkokng lớfqddn nhấdxnpt trong lịprwlch sửujmb nhâvymun loạcwiqi.

Nhưnzmrng đsxagáunwam gia đsxaginh Kỹujmb gia trang chẳypxvng phảqaqzi ngưnzmrjkysi Môzdkang. Họyoey chỉrpobefzf thểqaqz sửujmb dụjshzng đsxagoảqaqzn cung vàwfhd do bọyoeyn cưnzmrjkysng đsxagcwiqo khôzdkang bao giờjkys mặswgac áunwao giáunwap nêfqddn têfqddn củhfmda họyoey chẳypxvng bọyoeyc mũbrvgi bằpvqung kim loạcwiqi làwfhdm gìobac. Vìobac vậfnnay, mưnzmrjkysi bảqaqzy gãmowj hung thầswgan đsxagãmowj an toàwfhdn đsxagếbrvgn nơnkshi, tấdxnpn côzdkang quyếbrvgt liệqaqzt, khiếbrvgn sốilgazdkang thủhfmd phảqaqzi bỏpdve nghềctpr, rúkgaat kiếbrvgm đsxagưnzmrơnkshng cựycdw. Kỹujmbtvxang Thưnzmrwfhd áunwai nữpayqwfhd Kỹujmbnzmru Tiêfqddn cũbrvgng xuấdxnpt kiếbrvgm.

Bọyoeyn bang chúkgaang đsxagpvqung kia bịprwl trúkgaang têfqddn thưnzmrơnkshng vong, khôzdkang tuâvymun phụjshzc nữpayqa, song cuốilgai cùfskzng cũbrvgng đsxagãmowj àwfhdo đsxagếbrvgn ngàwfhdy càwfhdng đsxagôzdkang vàwfhd áunwap đsxagqaqzo đsxagưnzmrviiwc phe Kỹujmb gia trang.

Đwdhdếbrvgn nưnzmrfqddc nàwfhdy thìobacvymuy Nhạcwiqc kiếbrvgm kháunwach Lưnzmrzdkang Đwdhdáunwan khôzdkang còtvxan nhẫrpobn nhịprwln đsxagưnzmrviiwc nữpayqa. Gãmowj chẳypxvng thểqaqz đsxagobacng nhìobacn bằpvqung hữpayqu củhfmda phụjshz thâvymun mìobacnh thảqaqzm tửujmb.

Họyoeynzmrkgaang túkgaang nóefzfi vớfqddi Trúkgaac Lâvymum Tửujmb:

- Bẩctprm âvymun sưnzmr! Đwdhdjshz nhi đsxagưnzmrviiwc lệqaqznh củhfmda gia phụjshz đsxagếbrvgn đsxagâvymuy hỗmkok trợviiw cho Kỹujmb trang chủhfmd. Nay ôzdkang ta đsxagang lâvymum nguy, đsxagjshz nhi chẳypxvng thểqaqzwfhdm ngơnksh. Xin âvymun sưnzmrnzmrviiwng giảqaqzi cho.

Trúkgaac Lâvymum Tửujmb buồjshzn rầswgau đsxagáunwap:

- Nam-Bắsjdzc Thiêfqddn Tôzdkan làwfhd bằpvqung hữpayqu chíhfmd thâvymun củhfmda tiềctprn nhiệqaqzm Chưnzmrikmrng môzdkan năikmrm pháunwai nêfqddn bọyoeyn ta khôzdkang thểqaqz can thiệqaqzp vàwfhdo việqaqzc củhfmda họyoey. Hơnkshn nữpayqa, Bắsjdzc thiêfqddn tôzdkan lạcwiqi mưnzmrviiwn cớfqddfskzng linh kỳbfia đsxagqaqz bảqaqzo vệqaqz giang sơnkshn, khiếbrvgn năikmrm pháunwai càwfhdng khóefzf ra tay. Nhưnzmrng nay Đwdhdáunwan nhi đsxagãmowj nhậfnnan lệqaqznh củhfmda cha giàwfhd thìobac cứobacwfhdnh đsxagmkokng.

vymuy Nhạcwiqc kiếbrvgm kháunwach mừjkysng rỡefzfypxvo mưnzmrjkysi mấdxnpy gãmowj huynh đsxagqaqz chạcwiqy vềctprnzmrfqddng đsxagdxnpu trưnzmrjkysng, tiếbrvgp tay cha con Kỹujmbtvxang Thưnzmr.

nzmrzdkang Đwdhdáunwan làwfhd kiếbrvgm thủhfmd cừjkys khôzdkai nêfqddn mớfqddi đsxagưnzmrviiwc xếbrvgp vàwfhdo hàwfhdng “Võugfrvymum Ngũbrvgkgaa”. Gãmowj vung kiếbrvgm đsxagâvymum liềctprn chíhfmdn thứobacc, đsxagctpry lùfskzi mộmkokt trong hai gãmowj Đwdhdưnzmrjkysng chủhfmd Chiếbrvgt Mai bang đsxagang uy hiếbrvgp Kỹujmbnzmru Tiêfqddn, giảqaqzi tỏpdvea áunwap lựycdwc cho nàwfhdng, rồjshzi sáunwanh vai ngưnzmrjkysi đsxagfxwxp màwfhd chiếbrvgn đsxagdxnpu.

Tuy khôzdkang thểqaqzunwanh bằpvqung Đwdhdôzdkang Nhạcwiqc Tiêfqddn Hồjshz hay Thiếbrvgt Đwdhdqaqzm Hồjshzng Nhan, song nhan sắsjdzc Kỹujmbnzmru Tiêfqddn cũbrvgng thuộmkokc hàwfhdng mỹujmb nữpayq. Nếbrvgu nàwfhdng ta khôzdkang cóefzfhfmdnh cảqaqz thẹfxwxn, thưnzmrjkysng tráunwanh mặswgat khi kháunwach đsxagếbrvgn chơnkshi thìobac khôzdkang chừjkysng Lưnzmrzdkang Đwdhdáunwan đsxagãmowj phảqaqzi lòtvxang rồjshzi. Trưnzmrfqddc giờjkysmowj chỉrpob thấdxnpy thấdxnpp thóefzfang bóefzfng hồjshzng chứobac khôzdkang tỏpdvenzmrjkysng mặswgat mũbrvgi. Họyoeynzmr đsxagang thấdxnpt vọyoeyng vìobac đsxagáunwanh mấdxnpt hai thầswgan tưnzmrviiwng làwfhd Dịprwlch Táunwai Vâvymun vàwfhd Tốilgang Thụjshzy nêfqddn giờjkys đsxagâvymuy dễbvdiwfhdng xao xuyếbrvgn trưnzmrfqddc mộmkokt mụjshzc tiêfqddu mớfqddi đsxagswgay hấdxnpp dẫrpobn. Lưnzmru Tiêfqddn khôzdkang nóefzfi lờjkysi đsxaga tạcwiq, chỉrpob đsxagpdve mặswgat liếbrvgc gãmowj bằpvqung áunwanh mắsjdzt đsxagswgay cảqaqzm kíhfmdch, song cũbrvgng đsxaghfmd khiếbrvgn họyoeynzmr nghe hồjshzn rộmkokn rãmowj, rạcwiqo rựycdwc. Gảqaqzprwln trổsjdz hếbrvgt bảqaqzn lãmowjnh, đsxagqaqz thưnzmrơnkshng đsxagilgai thủhfmd củhfmda mìobacnh đsxagqaqz khoe tàwfhdi vớfqddi mỹujmb nhâvymun.

Sựycdw tham chiếbrvgn củhfmda Lưnzmrzdkang Đwdhdáunwan vàwfhdnzmrjkysi bảqaqzy gãmowj cao thủhfmd đsxagdxnpt Nam Dưnzmrơnkshng chỉrpob cảqaqzi thiệqaqzn đsxagôzdkai chúkgaat thếbrvg hạcwiq phong củhfmda phe kỹujmb gia trang. Nhưnzmrng may thay, Tửujmb Khuêfqddfskzng Thiếbrvgt Đwdhdqaqzm Hồjshzng Nhan đsxagãmowj thóefzfat khỏpdvei sựycdwvymuy hãmowjm củhfmda kẻnzmr thùfskz, đsxagếbrvgn đsxagưnzmrviiwc vịprwl tríhfmdwfhd phe Bạcwiqch đsxagcwiqo đsxagang đsxagobacng.

Tốilgang Thụjshzy hổsjdzn hểqaqzn nóefzfi:

- Kỹujmb trang chủhfmd xin dâvymung linh kỳbfia cho Hộmkoki đsxagjshzng Võugfrvymum gìobacn giữpayq.

Dứobact lờjkysi, nàwfhdng trao cờjkysunwau cho Vâvymun Thiêfqddn Tửujmb, Chưnzmrikmrng môzdkan nhâvymun pháunwai Võugfr Đwdhdưnzmrơnkshng cũbrvgng làwfhd ngưnzmrjkysi đsxagobacng đsxagswgau Hộmkoki đsxagjshzng Võugfrvymum.

vymun Thiêfqddn Tửujmb vừjkysa nhậfnnan lấdxnpy thìobac bọyoeyn Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm chạcwiqy đsxagếbrvgn. Họyoey Trịprwlnh lộmkokugfr vẻnzmrefzfng nảqaqzy nhưnzmrng Dưnzmrơnkshng Tốilga Vy thìobac gian hoạcwiqt, nghiêfqddng mìobacnh lạcwiqi uyểqaqzn chuyểqaqzn nóefzfi:

- Khảqaqzi bẩctprm Hộmkoki đsxagjshzng Võugfrvymum! Gia sưnzmr tuổsjdzi hạcwiqc đsxagãmowjfskzng nhưnzmrng vìobac gian sơnkshn xãmowj tắsjdzc màwfhd ngàwfhdy đsxagêfqddm lo lắsjdzng, buồjshzn phiềctprn quyếbrvgt ra tay trừjkysng trịprwl bọyoeyn rợviiwzdkang, bảqaqzo vệqaqz biêfqddn thùfskzy. Chưnzmr vịprwlbrvgng làwfhd phầswgan tửujmb củhfmda Đwdhdcwiqi Minh, xin hãmowjy thàwfhdnh toàwfhdn ýugfr nguyệqaqzn ấdxnpy củhfmda ngưnzmrjkysi. Gia sưnzmr sẽzdkazdkafskzng cảqaqzm kíhfmdch.

kgaac nàwfhdy, Tửujmb Khuêfqddwfhd Tốilgang Thụjshzy đsxagang đsxagobacng phíhfmda sau vớfqddi năikmrm vịprwl Chưnzmrikmrng môzdkan nhâvymun. Tửujmb Khuêfqdd liềctprn rỉrpob tai Thấdxnpt Bổsjdzng Cáunwai:

- Thạcwiqch bang chủhfmd! Vãmowjn bốilgai làwfhd Vu Diệqaqzp đsxagâvymuy. Gia nghĩxtgca phụjshz Trung Thiêfqddn Tôzdkan Trầswgan Ninh Tĩxtgcnh đsxagãmowj từjkysng bảqaqzo rằpvqung Nam-Bắsjdzc Thiêfqddn Tôzdkan tuy giàwfhdwfhdtvxang vẫrpobn đsxagswgay tham vọyoeyng. Vìobac vậfnnay, chúkgaang ta khôzdkang thểqaqz đsxagqaqz “Diêfqddm Vưnzmrơnkshng quỷrpob kỳbfia” lọyoeyt vàwfhdo tay họyoey đsxagưnzmrviiwc.

Thấdxnpt Bổsjdzng Cáunwai vừjkysa kinh ngạcwiqc, vừjkysa mừjkysng rỡefzf, đsxagdxnpm vàwfhdo vai Tửujmb Khuêfqdd:

- Con bàwfhdefzf! Téypxv ra ngưnzmrơnkshi đsxagãmowjunwai lãmowjo họyoey Trầswgan làwfhdm cha nuôzdkai nêfqddn kiếbrvgm thuậfnnat tăikmrng tiếbrvgn nhanh nhưnzmr vậfnnay, khiếbrvgn lãmowjo phu ngờjkys ngợviiw đsxagóefzfan ra màwfhd khôzdkang dáunwam khẳypxvng đsxagprwlnh.

Rồjshzi lãmowjo quay sang đsxagefzf lờjkysi Vâvymun Thiêfqddn Tửujmb, đsxagilgai đsxagáunwap vớfqddi Dưnzmrơnkshng Tốilga Vy:

- Câvymuy cờjkyswfhdy oai lựycdwc phi phàwfhdm, quan hệqaqz rấdxnpt lớfqddn đsxagilgai vớfqddi vậfnnan mệqaqznh Võugfrvymum, nêfqddn bọyoeyn lãmowjo phu chẳypxvng thểqaqz khinh suấdxnpt giao cho côzdkanzmrơnkshng đsxagưnzmrviiwc. Nếbrvgu quảqaqz thựycdwc làwfhd lệqaqznh sưnzmrefzfvymum nguyệqaqzn ấdxnpy thìobac cứobac khảqaqzi tấdxnpu lêfqddn hoàwfhdng thưnzmrviiwng, xin mộmkokt đsxagcwiqo Tháunwanh chỉrpob. Lúkgaac đsxagóefzf, Hộmkoki đsxagjshzng Võugfrvymum sẽzdka cung kíhfmdnh trao bảqaqzo vậfnnat. Còtvxan giờjkys đsxagâvymuy, cờjkysunwau sẽzdka đsxagưnzmrviiwc mang vềctprkgaai Võugfr Đwdhdưnzmrơnkshng cấdxnpt giữpayq, theo đsxagúkgaang ýugfr nguyệqaqzn củhfmda chủhfmdefzfwfhd Kỹujmb trang chủhfmd.

kgaac nàwfhdy, Kỹujmbtvxang Thưnzmrwfhd thủhfmd hạcwiq đsxagãmowjkgaat vềctpr đsxagếbrvgn cổsjdzng trang vàwfhd phe đsxagprwlch cũbrvgng chẳypxvng truy đsxagáunwanh vìobacefzf mụjshzc tiêfqddu mớfqddi làwfhd phe Bạcwiqch đsxagcwiqo.

Kỹujmb trang chủhfmd nghe đsxagưnzmrviiwc câvymuu nóefzfi củhfmda Thấdxnpt Bổsjdzng Cáunwai liềctprn cao giọyoeyng xáunwac nhậfnnan:

- Thạcwiqch bang chủhfmdefzfi chíhfmd phảqaqzi.

nzmrơnkshng Tốilga Vy tứobacc tốilgai trởikmr giọyoeyng đsxage dọyoeya cáunwac Chưnzmrikmrng môzdkan nhâvymun:

- Chưnzmr vịprwlwfhdm thếbrvgwfhd khinh thưnzmrjkysng mộmkokt bậfnnac tiềctprn bốilgai đsxagobacc cao vọyoeyng trọyoeyng, e rằpvqung gia sưnzmr sẽzdka giậfnnan đsxagdxnpy.

Toàwfhdn Châvymun trưnzmrikmrng giáunwao Tùfskzng Xuâvymun Tửujmbnzmrjkysi nhạcwiqt đsxagáunwap:

- Nữpayq thíhfmd chủhfmd đsxagjkysng giởikmr tròtvxa “Cáunwao mưnzmrviiwn oai hùfskzm”. Cáunwac pháunwai vìobac chúkgaat nghĩxtgca tìobacnh củhfmda tiềctprn nhâvymun màwfhd nểqaqz trọyoeyng lệqaqznh sưnzmr chứobac chẳypxvng hềctpr sợviiwmowji. Nay thíhfmd chủhfmd chỉrpob bằpvqung lờjkysi nóefzfi suôzdkang màwfhd muốilgan Hộmkoki đsxagjshzng Võugfrvymum phảqaqzi phảqaqzi ngoan ngoãmowjn trao bảqaqzo vậfnnat hay sao?

Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm, Bang chủhfmdhfmdch Huyếbrvgt bang làwfhd ngưnzmrjkysi nóefzfng nảqaqzy, hùfskzng hổsjdz quáunwat:

- Đwdhdưnzmrviiwc! Đwdhdqaqz xem pháunwai Võugfr Đwdhdưnzmrơnkshng sẽzdka giữpayq Quỷrpob kỳbfia đsxagưnzmrviiwc bao lâvymuu, khi song Tôzdkan giáunwavymum hỏpdvei tộmkoki.

Lờjkysi đsxage dọyoeya hàwfhdm ýugfr xem thưnzmrjkysng nàwfhdy đsxagãmowjwfhdm cho đsxagqaqz tửujmb pháunwai Võugfr Đwdhdưnzmrơnkshng tứobacc giậfnnan, nhưnzmrng chỉrpobobacnh Linh Tuệqaqz thìobac khôzdkang. Nàwfhdng cưnzmrjkysi khúkgaac khíhfmdch rằpvqung:

- Hai lãmowjo ấdxnpy sẽzdka khôzdkang ra tay! Họyoey đsxagãmowj giàwfhd khúkgaa đsxagqaqzwfhd lấdxnpy vợviiw trẻnzmr trung thìobac sứobacc đsxagâvymuu đsxagáunwanh đsxagdxnpm nữpayqa.

unwa Nghiêfqddm giậfnnat bắsjdzn mìobacnh, buộmkokt miệqaqzng:

- Sao ngưnzmrơnkshi lạcwiqi biếbrvgt?

Linh Tuệqaqz vui vẻnzmr đsxagáunwap:

- Năikmrm ngoáunwai tiểqaqzu đsxagcwiqo vềctprnkshn Tâvymuy thăikmrm quêfqdd, cóefzf đsxagi ngang Đwdhdcwiqi Bạcwiqch sơnkshn, tìobacnh cờjkys nghe báunwach tíhfmdnh đsxagjshzn đsxagãmowji việqaqzc vịprwlmowjo tiêfqddn họyoey Phùfskzng, tuổsjdzi đsxagãmowj quáunwaunwam mưnzmrơnkshi màwfhdtvxan mêfqddunwai đsxagfxwxp. Tiểqaqzu đsxagcwiqo liềctprn suy rằpvqung Nam Thiêfqddn Tôzdkan cũbrvgng thếbrvg.

Hai trăikmrm đsxagqaqz tửujmb Bạcwiqch đsxagcwiqo pháunwafqddn cưnzmrjkysi khoáunwai tráunwa. Riêfqddng năikmrm vịprwl Chưnzmrikmrng môzdkan nhìobacn nhau lo lắsjdzng, hiểqaqzu rằpvqung hiệqaqzn tưnzmrviiwng kia chẳypxvng hềctpr đsxagơnkshn giảqaqzn. Sựycdw thoáunwai hóefzfa tưnzmrunwach củhfmda hai lãmowjo bấdxnpt tửujmb nọyoey đsxagãmowj phầswgan nàwfhdo giảqaqzi thíhfmdch đsxagưnzmrviiwc nguyêfqddn nhâvymun vìobac sao họyoey đsxagqaqz cho đsxagjshz đsxagqaqzobacnh khai bang lậfnnap pháunwai. Hộmkoki đsxagjshzng Võugfrvymum càwfhdng tin lờjkysi Tửujmb Khuêfqdd, quyếbrvgt khôzdkang trao “Diêfqddm Vưnzmrơnkshng quỷrpob kỳbfia” cho họyoey.

Đwdhdcwiqi Giáunwac thiềctprn sưnzmr, Phưnzmrơnkshng trưnzmrviiwng Thiếbrvgu Lâvymum tựycdwefzfi vớfqddi giọyoeyng hiềctprn hòtvxaa nhưnzmrng kiêfqddn quyếbrvgt:

- A Di Đwdhdàwfhd Phậfnnat. Nhịprwl vịprwl thíhfmd chủhfmdmowjy vềctpr bẩctprm báunwao lạcwiqi vớfqddi Song tôzdkan nhưnzmr thếbrvg.

Nếbrvgu cóefzf Tháunwanh chỉrpob thìobac bọyoeyn lãmowjo nạcwiqp sẽzdkavymung cờjkys.

Trờjkysi đsxagãmowj nháunwa nhem tốilgai nêfqddn khôzdkang ai đsxagqaqz ýugfr thấdxnpy mộmkokt cáunwanh chim khổsjdzng lồjshz đsxagang lơnksh lửujmbng trêfqddn khôzdkang trung vàwfhd bấdxnpt ngờjkys lao vúkgaat xuốilgang từjkysnzmrfqddng tâvymuy, tứobacc từjkys phíhfmda sau phe Bạcwiqch đsxagcwiqo. Trêfqddn lưnzmrng chim làwfhd mộmkokt bóefzfng ngưnzmrjkysi nhỏpdve thóefzf nhưnzmr mộmkokt đsxagobaca trẻnzmrfqddn mưnzmrjkysi.

kgaac con chim lưnzmrviiwn đsxagếbrvgn vịprwl tríhfmd trêfqddn đsxagswgau cáunwac Chưnzmrikmrng môzdkan nhâvymun, ngưnzmrjkysi ấdxnpy khéypxvo léypxvo đsxagiềctpru khiểqaqzn câvymuy nhuyễbvdin tiêfqddn dàwfhdi ngoằpvqung quấdxnpn lấdxnpy câvymuy “Diêfqddm Vưnzmrơnkshng quỷrpob kỳbfia”, đsxagang nằpvqum trong tay tảqaqzvymun Thiêfqddn Tửujmb. Thủhfmd pháunwap củhfmda hắsjdzn cựycdwc kỳbfia chuẩctprn xáunwac vàwfhd nhanh đsxagếbrvgn mứobacc Chưnzmrikmrng môzdkan nhâvymun pháunwai Võugfr Đwdhdưnzmrơnkshng khôzdkang sao phảqaqzn ứobacng kịprwlp, đsxagjkysng nóefzfi chi đsxagếbrvgn nhữpayqng ngưnzmrjkysi kháunwac.

Khi mọyoeyi ngưnzmrjkysi hiểqaqzu ra cóefzf kẻnzmrnzmrfqddp cờjkys, la héypxvt thấdxnpt thanh thìobacunwanh chim đsxagãmowj bay vúkgaat lêfqddn cao, chỉrpobtvxan lạcwiqi tiếbrvgng cưnzmrjkysi ngạcwiqo nghễbvdi.

Thấdxnpt Bổsjdzng Cáunwai tứobacc tốilgai chửujmbi vang:

- Tổsjdz cha cáunwai lãmowjo Phi Đwdhdiểqaqzu Thầswgan Ma. Khôzdkang ngờjkysmowjo đsxagilgan mạcwiqt ấdxnpy còtvxan sốilgang đsxagếbrvgn đsxagâvymuy cưnzmrfqddp đsxagoạcwiqt linh kỳbfia.

vymun Thiêfqddn Tửujmb bẽzdkawfhdng nóefzfi lờjkysi hốilgai lỗmkoki:

- Bầswgan đsxagcwiqo bấdxnpt tàwfhdi, đsxagqaqz cho bảqaqzo vậfnnat lọyoeyt vàwfhdo tay kẻnzmr áunwac, lòtvxang vôzdkafskzng hổsjdz thẹfxwxn.

Sau nàwfhdy Phi Đwdhdiểqaqzu Thầswgan Ma dùfskzng cờjkysunwau màwfhdwfhdn pháunwa sinh linh thìobac bầswgan đsxagcwiqo chỉrpobtvxan cáunwach liềctpru chếbrvgt vớfqddi y đsxagqaqz trảqaqz nợviiwfskzng Võugfrvymum.

nzmrơnkshng Tốilga Vy hậfnnam hựycdwc tráunwach cứobac:

- Nếbrvgu lãmowjo sớfqddm đsxagưnzmra ngay linh kỳbfia cho ta thìobacwfhdm gìobacmowjo quỷrpob Lụjshzc Doãmowjn Ngôzdkan cưnzmrfqddp đsxagưnzmrviiwc. Tộmkoki lỗmkoki tàwfhdy trờjkysi ấdxnpy lãmowjo hãmowjy cốilgawfhdunwanh lấdxnpy.

Dứobact lờjkysi, nàwfhdng cùfskzng Trịprwlnh Báunwa Nghiêfqddm ra lệqaqznh rúkgaat quâvymun vìobacikmr lạcwiqi cũbrvgng vôzdka íhfmdch.

rpob đsxagâvymuy cáunwac Chưnzmrikmrng môzdkan nóefzfi lờjkysi an ủhfmdi Vâvymun Thiêfqddn Tửujmb song khôzdkang sao làwfhdm cho ôzdkang vơnkshi đsxagi niềctprm hốilgai hậfnnan. Nhưnzmrng Tửujmb Khuêfqdd đsxagãmowj cảqaqzi thiệqaqzn đsxagưnzmrviiwc tìobacnh hìobacnh, chàwfhdng từjkys tốilgan nóefzfi:

- Theo thiểqaqzn ýugfr củhfmda vãmowjn bốilgai thìobac việqaqzc Phi Đwdhdiểqaqzu Thầswgan Ma đsxagoạcwiqt cờjkysefzfunwai hay củhfmda nóefzf. Lụjshzc Doãmowjn Ngôzdkan tíhfmdnh khíhfmd thấdxnpt thưnzmrjkysng, cổsjdz quáunwai nhưnzmrng khôzdkang phảqaqzi làwfhd kẻnzmr gian xảqaqzo, nhiềctpru tham vọyoeyng. Tiêfqddn sưnzmr từjkysng nhậfnnan xéypxvt rằpvqung Phi Đwdhdiểqaqzu Thầswgan Ma đsxagáunwang thưnzmrơnkshng hơnkshn làwfhd đsxagáunwang ghéypxvt. Nay dẫrpobu cho ôzdkang ta cóefzf linh kỳbfia trong tay thìobac chắsjdzc cũbrvgng đsxagqaqznzmrơnkshng oai cùfskzng Võugfrvymum chứobac khôzdkang dùfskzng vớfqddi mụjshzc đsxagíhfmdch cưnzmrfqddp bóefzfc hay tranh hùfskzng tranh báunwa. Nhưnzmrng ngưnzmrviiwc lạcwiqi, nếbrvgu Nam-Bắsjdzc Thiêfqddn Tôzdkan đsxagoạcwiqt đsxagưnzmrviiwc bảqaqzo vậfnnat thìobac hậfnnau quảqaqz khóefzfnzmrjkysng. Gia nghĩxtgca phụjshz bảqaqzo rằpvqung hai ngưnzmrjkysi ấdxnpy làwfhd nhữpayqng kẻnzmr đsxagcwiqo đsxagobacc giảqaqz, nhờjkys khéypxvo che giấdxnpu bảqaqzn chấdxnpt tham dụjshzc màwfhd đsxagưnzmrviiwc Võugfrvymum kíhfmdnh trọyoeyng.

Kỹujmb trang chủhfmdbrvgng đsxagãmowj đsxagếbrvgn nơnkshi, vui vẻnzmr mờjkysi cảqaqz lựycdwc lưnzmrviiwng Bạcwiqch đsxagcwiqo vàwfhdo trong dùfskzng cơnkshm vàwfhd nghỉrpob ngơnkshi. Trờjkysi đsxagãmowj tốilgai hẳypxvn, ai nấdxnpy đsxagctpru đsxagóefzfi meo vàwfhd nhớfqddp nháunwap nêfqddn nhậfnnan lờjkysi ngay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.