Bạch Hổ Tinh Quân

Chương 4 : La Sơn phùng Thiết Đảm Nam Dương ngộ Tiên Hồ

    trước sau   
Đhwgzếythnn cuốqidoi thádqjgng chạoiycp thìxnzw cậxnzwu bédqjg Quádqjgch Tửbxlv Chiêgztwm hoàfxfmn toan bìxnzwnh phụswasc, khiếythnn niềpgfzm vui củwgita Quádqjgch gia trang đcrqpưjvllggubc trọmhain vẹurzzn Kỹzivnjvllơggubng đcrqpãgtjcgguboiycn bảfwptn vềpgfz y họmhaic, nay đcrqpưjvllggubc thêgztwm quyểggubn sádqjgch thuốqidoc củwgita Cửbxlvu Hoa Thádqjgnh Y nêgztwn đcrqpãgtjc cứctqsu đcrqpưjvllggubc con thơggub.

Tửbxlv Chiêgztwm biếythnt mìxnzwnh thoádqjgt chếythnt nhờzmln ai nêgztwn vôjafbyxeyng yêgztwu mếythnn Tam ca, quấjvpsn quýqzbzt chẳlkgsng rờzmlni.

Tửbxlv Khuêgztw đcrqpãgtjcfwptng lêgztwn song thâfwptn hai viêgztwn “Trưjvllzmlnng Thọmhai đcrqpan” nhưjvllng chỉibblxnzwnh Quádqjgch trang chủwgit sửbxlv dụswasng, Kỹzivnjvllơggubng nhỏuuhxggubn chồbimsng mưjvllzmlni mấjvpsy tuổbimsi lạoiyci cóggubjafbng lựkuqoc thâfwptm hậxnzwu nêgztwn rấjvpst trẻxrfv trung trádqjgng kiệfwptn. Bàfxfmfxfm uốqidong “Trưjvllzmlnng Thọmhai đcrqpan” thìxnzw e rằnwzyng Quádqjgch lãgtjco chịewztu khôjafbng thấjvpsu.

jvllơggubng xuâfwptn củwgita năoiycm Giádqjgp Dầezokn chưjvlla tan thìxnzw Tửbxlv Khuêgztw đcrqpãgtjc phảfwpti lêgztwn đcrqpưjvllzmlnng.

Tiếythnng rằnwzyng đcrqpi du ngoạoiycn song thựkuqoc ra làfxfm chàfxfmng chíxnzwnh thứctqsc dấjvpsn thâfwptn vàfxfmo chốqidon giang hồbims.

Việfwptc trưjvllgtjcc tiêgztwn Tửbxlv Khuêgztw phảfwpti thựkuqoc hiệfwptn làfxfm đcrqpếythnn núfqfii La Sơggubn, cạoiycnh bờzmlnjafbng Trúfqfic Can Hàfxfm mộqzggt phụswasjvllu củwgita sôjafbng Hoàfxfmi.


Sứctqs mạoiycng ấjvpsy xuấjvpst phádqjgt từoima chiếythnc ghếythngtjcy củwgita Hồbimsng Vậxnzwn đcrqpoiyci phạoiycn đcrqpiếythnm đcrqpjvpst Nghiệfwptp, chứctqs chẳlkgsng phảfwpti do Cửbxlvu Hoa Thádqjgnh Y giao phóggub.

Sốqidofxfm thếythnfxfmy, trong hàfxfmng ngũzxgqjafbgtjco võylhrfwptm cóggub ba nhâfwptn vậxnzwt cựkuqoc kỳxrfv lợggubi hạoiyci, tuổbimsi đcrqpãgtjc gầezokn chíxnzwn mưjvllơggubi, đcrqpưjvllggubc ngưjvllzmlni đcrqpzmlni xưjvllng tụswasng làfxfmylhrfwptm Tam tôjafbn. Họmhai gồbimsm Bắdbnxc Thiêgztwn Tôjafbn ởqhjs phủwgit Đhwgzoiyci Đhwgzbimsng tỉibblnh Sơggubn Tâfwpty, Nam Thiêgztwn Tôjafbn đcrqpjvpst Thiệfwptu Dưjvllơggubng, tỉibblnh Hồbims Quảfwptng vàfxfm Trung Thiêgztwn Tôjafbn núfqfii La Sơggubn, tỉibblnh hàfxfm Nam.

Ba vịewzt Kỳxrfv Nhâfwptn nàfxfmy võylhrjafbng cádqjgi thếythn, song từoimafwptu đcrqpãgtjc khôjafbng màfxfmng đcrqpếythnn sựkuqo đcrqpzmlni nêgztwn Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn mớgtjci cóggub thểggub hoàfxfmnh hàfxfmnh đcrqpưjvllggubc.

fxfm giờzmln đcrqpâfwpty, Tửbxlv Khuêgztw đcrqpếythnn La Sơggubn làfxfm đcrqpggubdqjgi kiếythnn Trung Thiêgztwn Tôjafbn Trầezokn Ninh Tĩmlhsnh. Lãgtjco ta hiệfwptn đcrqpang giam giữgkil ádqjgi nữgkil củwgita chủwgit nhâfwptn Hồbimsng Vậxnzwn đcrqpoiyci phạoiycn đcrqpiếythnm Tốqidong Nhiêgztwn.

jafbfwptfxfmy têgztwn gọmhaii Tốqidong Thụswasy, tuổbimsi đcrqpãgtjc hai mưjvllơggubi sádqjgu màfxfm vẫqzbzn chưjvlla chồbimsng.

Khôjafbng phảfwpti vìxnzwfxfmng ta quádqjg xấjvpsu nêgztwn ếythnrjtrm. Ngưjvllggubc lạoiyci, Tốqidong Thụswasy khádqjg xinh đcrqpurzzp vàfxfm lạoiyci còewztn rấjvpst thôjafbng minh mẫqzbzn tiệfwptp nữgkila.

Chẳlkgsng qua, côjafb con gádqjgi úfqfit nhàfxfm họmhai Tốqidong cóggubdqjgu giang hồbims, thíxnzwch phiêgztwu bạoiyct đcrqpóggub đcrqpâfwpty màfxfmfxfmnh hiệfwptp chứctqs khôjafbng cam tâfwptm làfxfmm mộqzggt ảfwpt hoàfxfmng hoa khuêgztw nữgkil.

oiycm hai mưjvllơggubi tuổbimsi, Tốqidong Thụswasy đcrqpãgtjc họmhaic hếythnt nghềpgfz củwgita cha vàfxfmdqjgc nghĩmlhsa thúfqfic, liềpgfzn mang gưjvllơggubm xuấjvpst đcrqpoiyco ngay. Chỉibbl sau bốqidon năoiycm, Tốqidong tiểggubu thưjvll đcrqpãgtjc lừoimang danh vớgtjci cádqjgi xúfqfi hiệfwptu Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan. Tuy làfxfmdqjgi nhưjvllng nàfxfmng cóggubdqjgi lốqidoi đcrqpádqjgnh nhau cựkuqoc kỳxrfv liềpgfzu lĩmlhsnh, tádqjgo bạoiyco khiếythnn đcrqpádqjgm nam nhâfwptn phảfwpti xanh mặarint.

Mỗmhaii năoiycm, Tốqidong Thụswasy chỉibbl vềpgfz nhàfxfm mộqzggt thádqjgng tếythnt, nhâfwptn dịewztp giỗmhai mẹurzz hiềpgfzn. Tốqidong lãgtjco cóggub rầezoky la quởqhjs mắdbnxng thìxnzwfxfmng chỉibbl mỉibblm cưjvllzmlni ôjafbn nhu chẳlkgsng hềpgfz biệfwptn bạoiycch. Tốqidong lãgtjco chịewztu thua vìxnzw chẳlkgsng nỡbwdr đcrqpádqjgnh đcrqpxnzwp hay xiềpgfzng xíxnzwch đcrqpctqsa con gádqjgi mang dung mạoiyco củwgita ngưjvllzmlni mẹurzz quádqjg cốqido. Tốqidong Thụswasy mấjvpst mẹurzz từoima nhỏuuhx, lạoiyci giốqidong Tốqidong phu nhâfwptn nhưjvll đcrqpúfqfic nêgztwn đcrqpưjvllggubc cha cưjvllng chiềpgfzu nhấjvpst nhàfxfm.

Tốqidong Nhiêgztwn vốqidon làfxfm mộqzggt cao thủwgit Hắdbnxc đcrqpoiyco hoàfxfmn lưjvllơggubng. Ôjvpsng cóggub ba nghĩmlhsa đcrqpfwpt, hai ngưjvllzmlni đcrqpãgtjc so tàfxfmi quyềpgfzn kiếythnm vớgtjci Tửbxlv Khuêgztw, ngưjvllzmlni thứctqs ba chíxnzwnh làfxfm Ngụswasy Côjafbng Tửbxlv Tềpgfz Thúfqfic Nhưjvll. Tốqidong Thụswasy cũzxgqng làfxfm họmhaic tròewzt củwgita ba kẻxrfvjvpsy.

Đhwgzezoku năoiycm ngoádqjgi, Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan tìxnzwnh cờzmln lạoiycc bưjvllgtjcc đcrqpếythnn núfqfii La Sơggubn màfxfm khôjafbng biếythnt đcrqpjvpsy làfxfm chốqidon ẩrjtrn cưjvll củwgita Trung Thiêgztwn Tôjafbn Trầezokn Ninh Tĩmlhsnh.

Phong cảfwptnh La Sơggubn lúfqfic Xuâfwptn vềpgfz cựkuqoc kỳxrfv diễfxfmm lệfwpt, hoa thádqjgng hai tưjvllng bừoimang nởqhjs rộqzgg. Tốqidong côjafbjvllơggubng say sưjvlla dạoiyco chơggubi vàfxfm thòewzt tay đcrqpewztnh ngắdbnxt vàfxfmo đcrqpógguba hoa thìxnzw bịewzt mộqzggt con chim ưjvllng tấjvpsn côjafbng lédqjgn, mổbimsfxfmo đcrqpezoku đcrqpau đcrqpiếythnng. Tốqidong Thụswasy nổbimsi giậxnzwn thi triểggubn ngay tuyệfwptt kỹzivn củwgita cha giàfxfm, phóggubng mộqzggt mũzxgqi “Yếythnn Vỹzivn châfwptm” giếythnt chếythnt con chim xảfwpto quyệfwptt.

fxfmo ngờzmln, nóggub lạoiyci làfxfm vậxnzwt nuôjafbi yêgztwu quýqzbz củwgita Trung Thiêgztwn Tôjafbn vàfxfm tiếythnng kêgztwu lìxnzwa đcrqpzmlni thảfwptm thiếythnt củwgita thầezokn ưjvllng đcrqpãgtjc đcrqpádqjgnh đcrqpqzggng chủwgit nhâfwptn. Trầezokn lãgtjco liềpgfzn chạoiycy ra, tóggubm cổbims Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan đcrqpem vàfxfmo thạoiycch đcrqpqzggng giam giữgkil.


Sau đcrqpóggub, Trung Thiêgztwn Tôjafbn gởqhjsi thưjvll cho Tốqidong Nhiêgztwn kểggubylhr sựkuqoxnzwnh, bảfwpto rằnwzyng sẽzzio cầezokm tùyxey Tốqidong Thụswasy cho đcrqpếythnn khi nàfxfmo họmhai Tốqidong tìxnzwm đcrqpưjvllggubc mốqidot con chim ưjvllng khádqjgc đcrqpggub bồbimsi thưjvllzmlnng.

Chim ưjvllng thìxnzw chẳlkgsng thiếythnu, song khổbims nỗmhaii Trầezokn Ninh Tĩmlhsnh lạoiyci đcrqpòewzti mộqzggt con biếythn nhậxnzwu vàfxfm tửbxlvu lưjvllggubng khôjafbng dưjvllgtjci 1 thăoiycng (líxnzwt).

Tốqidong đcrqpiếythnm chủwgit thưjvllơggubng con vôjafb hạoiycn, liềpgfzn tìxnzwm mua mấjvpsy chụswasc chúfqfi chim ưjvllng rồbimsi tậxnzwp cho chúfqfing uốqidong rưjvllggubu. Kếythnt quảfwptfxfm chẳlkgsng con nàfxfmo chịewztu uốqidong cảfwptfxfm nếythnu miễfxfmn cưjvllbwdrng đcrqpbimsfxfmo họmhaing chưjvlla đcrqpếythnn nửbxlva thăoiycng thìxnzw chúfqfing lăoiycn ra chếythnt toi.

Tốqidong Nhiêgztwn cùyxeyng ba vịewztfxfmi đcrqpfwpt đcrqpàfxfmnh bóggub tay cứctqs nghĩmlhs đcrqpếythnn Tốqidong Thụswasy làfxfmewztng đcrqpau nhưjvlldqjg. Mỗmhaii ngàfxfmy phảfwpti uốqidong hơggubn thăoiycng rưjvllggubu thìxnzw hai năoiycm sau Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan sẽzzio biếythnn thàfxfmnh bạoiycch cốqidot dạoiyc xoa, dung nhan tàfxfmn tạoiyc va sứctqsc lựkuqoc mỏuuhxi mòewztn. Thểggub chấjvpst củwgita nữgkil nhâfwptn hoàfxfmn toàfxfmn khôjafbng thíxnzwch hợggubp vớgtjci rưjvllggubu. Họmhai uốqidong chơggubi vàfxfmi chung thìxnzw đcrqpưjvllggubc chứctqs cứctqs nốqidoc tràfxfmn thưjvllzmlnng xuyêgztwn thìxnzw yểggubu mạoiycng.

May thay, hồbimsi đcrqpezoku thádqjgng mưjvllzmlni mộqzggt năoiycm ngoádqjgi, sứctqs giảfwpt củwgita Trung Thiêgztwn Tôjafbn đcrqpếythnn Nghiệfwptp thàfxfmnh đcrqpggub trao thưjvll. Trong thưjvlljvpsy, Trung Thiêgztwn Tôjafbn yêgztwu cầezoku Tốqidong Nhiêgztwn xếythnp đcrqparint cádqjgi bẫqzbzy màfxfm Tửbxlv Khuêgztw đcrqpãgtjc sa vàfxfmo. Vàfxfm nếythnu cádqjgi kẻxrfv xui tậxnzwn mạoiycng ấjvpsy chịewztu đcrqpếythnn La Sơggubn hộqzggi kiếythnm vớgtjci Thiêgztwn Tôjafbn thìxnzw Tốqidong Thụswasy sẽzzio đcrqpưjvllggubc thảfwpt ra ngay.

Bởqhjsi thếythn cho nêgztwn, Tốqidong đcrqpiếythnm chủwgityxeyng ba ngưjvllzmlni đcrqpfwpt tửbxlv khẩrjtrn khoảfwptn van nàfxfmi Tửbxlv Khuêgztw giúfqfip đcrqpbwdr. Ngụswasy Côjafbng Tửbxlv Tềpgfz Thúfqfic Nhưjvllewztn dùyxeyng việfwptc làfxfmm giảfwpt Viêgztwn “Tỵzivljafbi thầezokn châfwptu” đcrqpggub uy hiếythnp Tửbxlv Khuêgztw. Nếythnu chàfxfmng khôjafbng chịewztu nhậxnzwn lờzmlni đcrqpi La Sơggubn thìxnzwgtjczxgqng sẽzzio chẳlkgsng thèqhjsm trổbimsfxfmi xảfwpto thủwgit. Thếythnfxfm Tửbxlv Khuêgztw đcrqpàfxfmnh phảfwpti gậxnzwt đcrqpezoku.

Ngưjvllzmlni Trung Hoa rấjvpst coi trọmhaing chữgkilxnzwn nêgztwn vợggub chồbimsng Quádqjgch trang chủwgit đcrqpàfxfmnh phảfwpti gạoiyct lệfwpt tiễfxfmn con, dùyxeyewztng chẳlkgsng hềpgfz muốqidon xa. Cậxnzwu bédqjg Tửbxlv Chiêgztwm thìxnzw sụswast sùyxeyi khóggubc lóggubc khi tốqidong biệfwptt Tam ca, khiếythnn Tửbxlv Khuêgztw phảfwpti hếythnt lòewztng an ủwgiti.

Chỉibblxnzwnh Băoiycng Tâfwptm Ma Nữgkil Kỹzivn Thanh Lam biếythnt rằnwzyng lầezokn ra đcrqpi nàfxfmy sẽzzio đcrqpưjvlla đcrqpếythnn nhữgkilng lầezokn xa nhàfxfm khádqjgc. Âxrfvn oádqjgn giang hồbims vốqidon dâfwpty dưjvlla khôjafbng dứctqst, ngưjvllzmlni hiệfwptp khádqjgch cóggub thểggub chẳlkgsng cầezokn hưjvll danh song lòewztng nhiệfwptt huyếythnt củwgita tuổbimsi thanh xuâfwptn đcrqpãgtjc khiếythnn vóggubfwptu bôjafbn ba chẳlkgsng mỏuuhxi. Ngàfxfmy xưjvlla bàfxfmzxgqng đcrqpãgtjc từoimang làfxfm mộqzggt ngưjvllzmlni nhưjvll thếythn. Nhưjvllng nữgkil nhâfwptn dễfxfmfqfit châfwptn khỏuuhxi chốqidon giang hồbims khi xuấjvpst giádqjg, còewztn nam nhi thìxnzw khádqjgc hẳlkgsn. Khi đcrqpãgtjc thàfxfmnh danh, bọmhain đcrqpàfxfmn ôjafbng sốqidong chếythnt vìxnzwggub, mặarinc cho thêgztw tửbxlv lo lắdbnxng, nhớgtjc thưjvllơggubng.

Do tin tưjvllqhjsng rằnwzyng con mìxnzwnh làfxfm thầezokn tiêgztwn giádqjgng phàfxfmm tấjvpst chẳlkgsng thểggub sốqidong mộqzggt cuộqzggc sốqidong tầezokm thưjvllzmlnng, Kỹzivnjvllơggubng cắdbnxn răoiycng chấjvpsp thuậxnzwn cho Tửbxlv Khuêgztw xuấjvpst đcrqpoiyco.

Nhưjvllng nếythnu Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn chíxnzwnh làfxfm Huyếythnt Mai hộqzggi chủwgit thìxnzw việfwptc đcrqpqidoi đcrqpezoku vớgtjci lãgtjco ta sẽzzio nguy hiểggubm khôjafbn lưjvllzmlnng cho cảfwpt Tửbxlv Khuêgztw lẫqzbzn ngưjvllzmlni thâfwptn. Do đcrqpóggub, bàfxfm đcrqpãgtjc luôjafbn nhắdbnxc nhởqhjs con trai mìxnzwnh phảfwpti thậxnzwn trọmhaing, khôjafbng đcrqpưjvllggubc síxnzwnh cưjvllzmlnng hay sơggub xuấjvpst. Vàfxfm chàfxfmng phảfwpti tuyệfwptt đcrqpqidoi giữgkilxnzwn lai lịewztch, khôjafbng làfxfmm liêgztwn lụswasy đcrqpếythnn Quádqjgch gia trang.

Kỹzivnjvllơggubng đcrqpãgtjc khóggubc khi dặarinn dòewzt khiếythnn Tửbxlv Khuêgztw mủwgiti lòewztng, vộqzggi nặarinng lờzmlni thềpgfz thốqidot đcrqpggub trấjvpsn an. Chàfxfmng hứctqsa vờzmlni mẹurzz rằnwzyng sẽzzio sốqidong sóggubt trởqhjs vềpgfz bằnwzyng mọmhaii giádqjg.

* * * * *

Đhwgzezoku thádqjgng ba, dưjvllgtjci châfwptn núfqfii La Sơggubn xuấjvpst hiệfwptn mộqzggt kỵzivlmlhs. Ngưjvllzmlni nàfxfmy mặarinc đcrqpoiyco bàfxfmo xanh, đcrqpezoku đcrqpqzggi nóggubn tre rộqzggng vàfxfmnh, thâfwptn hìxnzwnh khádqjg lựkuqoc lưjvllbwdrng vàfxfm mặarint thìxnzw đcrqpezoky râfwptu nêgztwn ngưjvllzmlni ngoàfxfmi sẽzzio phỏuuhxng đcrqpdqjgn rằnwzyng gãgtjc đcrqpqzggoiycm lăoiycm, hăoiycm sádqjgu tuổbimsi.


Chàfxfmng đcrqpoiyco sĩmlhsjvpsy dừoimang cưjvllơggubng trưjvllgtjcc mộqzggt nhàfxfm tiềpgfzu phu, xuốqidong ngựkuqoa hỏuuhxi thăoiycm chủwgit nhàfxfm:

- Bẩrjtrm lãgtjco thíxnzw chủwgit! Dádqjgm hỏuuhxi đcrqpưjvllzmlnng nàfxfmo lêgztwn Trung Thiêgztwn đcrqpqzggng?

Ngưjvllzmlni tiềpgfzu phu đcrqpãgtjc giàfxfm, tuổbimsi quádqjgdqjgu mưjvllơggubi nêgztwn khi hỏuuhxi đcrqpưjvllzmlnng, gãgtjc đcrqpoiyco sĩmlhs phảfwpti lộqzggt nóggubn xuốqidong. Nhờzmln vậxnzwy màfxfm chúfqfing ta nhậxnzwn ra chàfxfmng trai sốqido mạoiycng xui xẻxrfvo đcrqpjvpst Hứctqsa Xưjvllơggubng, dùyxey dung mạoiyco kia đcrqpãgtjc khádqjgc đcrqpi nhiềpgfzu?

qzbz do làfxfmxnzw Tửbxlv Khuêgztw đcrqpãgtjc nặarinng hơggubn xưjvlla đcrqpếythnn ba chụswasc câfwptn. Móggubn mặarinn luôjafbn hơggubn móggubn chay, nếythnu khôjafbng thìxnzw thiêgztwn hạoiyc đcrqpãgtjc đcrqpi tu cảfwpt. Suốqidot mấjvpsy thádqjgng qua, ngàfxfmy nàfxfmo Tửbxlv Khuêgztwzxgqng ăoiycn toàfxfmn sơggubn hàfxfmo hảfwpti vịewzt, vừoimaa thơggubm ngon vừoimaa bổbimsjvllbwdrng nêgztwn tăoiycng trọmhaing rấjvpst nhanh. Chàfxfmng ăoiycn vìxnzw khoádqjgi khẩrjtru vàfxfmzxgqng vìxnzw muốqidon làfxfmm vui lòewztng từoima mẫqzbzu. Kỹzivnjvllơggubng đcrqpãgtjc đcrqpíxnzwch thâfwptn xuốqidong bếythnp trổbimsfxfmi thádqjgnh thủwgitgztwn Tửbxlv Khuêgztw phảfwpti ăoiycn cho hếythnt.

Quádqjgch lãgtjco cũzxgqng luôjafbn miệfwptng édqjgp con trai ăoiycn thậxnzwt nhiềpgfzu đcrqpggub bủwgit đcrqpdbnxp cho ba năoiycm chay tịewztnh, kiêgztwng khem. Ôjvpsng quan niệfwptm rằnwzyng vớgtjci chiềpgfzu cao hiệfwptn nay thìxnzw Tửbxlv Khuêgztw quádqjg gầezoky.

Riêgztwng Kỹzivnjvllơggubng thìxnzwewztn mộqzggt lýqzbz do khádqjgc. Sau lầezokn bádqjgn “Tỵzivljafbi thầezokn châfwptu” cho Minh chủwgitylhrfwptm Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn, bàfxfmfxfmng chúfqfi trọmhaing đcrqpếythnn việfwptc ăoiycn uốqidong củwgita ádqjgi tửbxlv. Bàfxfm hiểggubu rằnwzyng khi Tửbxlv Khuêgztw mậxnzwp lêgztwn mấjvpsy chụswasc câfwptn vàfxfmggub mộqzggt gưjvllơggubng mặarint đcrqpezoky râfwptu thìxnzw Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn sẽzzio khóggub nhậxnzwn ra vìxnzw chỉibbl gặarinp gỡbwdr mộqzggt lầezokn. Trong quyểggubn y lãgtjco Cửbxlvu Hoa Thádqjgnh Y cóggub sẵewztn toa thuốqidoc mọmhaic râfwptu vôjafbyxeyng thầezokn hiệfwptu.

Bởqhjsi thếythn cho nêgztwn giờzmln đcrqpâfwpty gưjvllơggubng mặarint Tửbxlv Khuêgztw đcrqpezoky đcrqparinn, phưjvllơggubng phi vàfxfmfwptu thìxnzw phủwgitxnzwn nửbxlva mặarint, bóggub cằnwzym trôjafbng rấjvpst oai võylhr.

Do yêgztwu cầezoku củwgita Trung Thiêgztwn Tôjafbn nêgztwn hôjafbm nay Tửbxlv Khuêgztw mớgtjci mặarinc lạoiyci đcrqpoiyco bàfxfmo. Còewztn sau nàfxfmy, khi cầezokn chàfxfmng cóggub thểggubyxeyng võylhr phụswasc vàfxfm mang cádqjgi lai lịewztch Hàfxfmn Thiếythnu Lăoiycng, hai mưjvllơggubi bảfwpty tuổbimsi, quêgztw quádqjgn Tuầezokn Châfwptu, mộqzggt huyệfwptn thuộqzggc phủwgit Hứctqsa Xưjvllơggubng.

fxfmn Thiếythnu Lăoiycng thựkuqoc làfxfm mộqzggt gãgtjcxnzwnh lệfwpt trong dinh Tổbimsng binh Quádqjgch Tửbxlv Xuyêgztwn, biểggubu đcrqpfwpt củwgita Tửbxlv Khuêgztw. Nguồbimsn cơggubn làfxfm vậxnzwy, giờzmln chúfqfing ta quay lạoiyci La Sơggubn đcrqpggub xem Quádqjgch Tửbxlv Khuêgztwggubi vàfxfmo cảfwptnh ngộqzgg nhưjvll thếythnfxfmo.

Chàfxfmng nghe lờzmlni chỉibbl dẫqzbzn củwgita lãgtjco tiềpgfzu phu, theo đcrqpưjvllzmlnng sơggubn đcrqpoiyco cádqjgch đcrqpjvpsy vàfxfmi chụswasc trưjvllggubng màfxfmgztwn núfqfii. Trung Thiêgztwn đcrqpqzggng nằnwzym trêgztwn mộqzggt bìxnzwnh đcrqpàfxfmi cao gầezokn trăoiycm trưjvllggubng, lưjvllng chừoimang núfqfii La Sơggubn. Ngựkuqoa vốqidon cóggub bốqidon châfwptn song khôjafbng thểggub leo núfqfii đcrqpưjvllggubc, Tửbxlv Khuêgztw đcrqpàfxfmnh phảfwpti gởqhjsi lạoiyci nhàfxfmgtjco tiềpgfzu phu.

gztwn đcrqpếythnn nơggubi, Tửbxlv Khuêgztw chỉibbl thấjvpsy mộqzggt vùyxeyng toàfxfmn hoa cỏuuhx ngàfxfmo ngạoiyct sắdbnxc hưjvllơggubng vàfxfm chẳlkgsng hềpgfzggubggubng dádqjgng nhàfxfm cửbxlva, múfqfit tầezokm mắdbnxt cũzxgqng chỉibblggub mộqzggt màfxfmu xanh mơggubn mởqhjsn củwgita loàfxfmi Mộqzggc cẩrjtrn. Cóggub lẽzzio Trung Thiêgztwn đcrqpqzggng nằnwzym ởqhjs châfwptn vádqjgch đcrqpádqjg, phíxnzwa sau hàfxfmng ràfxfmo Mộqzggc cẩrjtrn nọmhai?

Mộqzggc cẩrjtrn còewztn cóggubgztwn làfxfmfwpty vôjafbng vang, chịewzt em ruộqzggt vớgtjci hai loàfxfmi dâfwptm bụswast vàfxfm phùyxey dung, loàfxfmi câfwpty bụswasi nhỏuuhx hoặarinc thâfwptn gỗmhai nhỏuuhx thuộqzggc họmhai cẩrjtrm quỳxrfv.

Mộqzggc cẩrjtrn làfxfm loàfxfmi thâfwptn gỗmhai cao từoima hai đcrqpếythnn sádqjgu thưjvllgtjcc, cádqjgnh nhỏuuhxfxfmu xádqjgm nâfwptu, vỏuuhx dai, khóggubgtjcy. Ládqjgxnzwnh trứctqsng hoặarinc hìxnzwnh trứctqsng xẻxrfv thùyxeyy, hoa đcrqpơggubn cóggubfxfmu tíxnzwm, trắdbnxng, đcrqpuuhx, tíxnzwm nhạoiyct. Kỳxrfv hoa rấjvpst dàfxfmi, năoiycm đcrqpếythnn mưjvllzmlni thádqjgng hoa nởqhjs liêgztwn miêgztwn, sádqjgng nởqhjs tốqidoi tàfxfmn nêgztwn còewztn cóggubgztwn “Hoa sádqjgng nởqhjs chiềpgfzu tàfxfmn” từoima đcrqpezoku Hạoiyc đcrqpếythnn tậxnzwn tiếythnt Sưjvllơggubng giádqjgng, ngàfxfmy nàfxfmo hoa cũzxgqng nởqhjs.


Bởqhjsi vậxnzwy, ngưjvllzmlni ta gọmhaii nóggubfxfm loàfxfmi câfwpty hoa “Nởqhjs khôjafbng dứctqst, bứctqst khôjafbng hếythnt”.

Trong lúfqfic cádqjgc loàfxfmi hoa khádqjgc đcrqpãgtjc thưjvlla thớgtjct thìxnzw Mộqzggc cẩrjtrn lạoiyci nởqhjs rộqzgg, sắdbnxc màfxfmu rựkuqoc rỡbwdr.

Hoa Mộqzggc cẩrjtrn dạoiycng nhưjvlldqjgi bádqjgt, giốqidong hoa phùyxey dung, vỏuuhx lạoiyci giốqidong câfwpty đcrqpay, vìxnzw thếythnewztn gọmhaii làfxfm “đcrqpay hoa bádqjgt” hoặarinc “đcrqpay phùyxey dung”!

“Đhwgzoạoiycn môjafb tảfwptgztw thêgztw trêgztwn dàfxfmnh cho nhữgkilng đcrqpqzgg giảfwptggub vợggubgztw phim Hàfxfmn Quốqidoc, ngưjvllzmlni Triềpgfzu Tiêgztwn trồbimsng loàfxfmi câfwpty hoa nàfxfmy ởqhjs khắdbnxp nơggubi, xem nóggubfxfmjvllggubng trưjvllng củwgita sựkuqo xinh đcrqpurzzp vàfxfm hạoiycnh phúfqfic vĩmlhsnh hằnwzyng, ca tụswasng nóggub nhưjvll quốqidoc hoa củwgita Triềpgfzu Tiêgztwn”.

ewztn trong bộqzgg truyệfwptn nàfxfmy, Mộqzggc cẩrjtrn chíxnzwnh làfxfm chiêgztwu bàfxfmi củwgita Trung Thiêgztwn Tôjafbn Trầezokn Ninh Tĩmlhsnh lúfqfic vừoimaa xuấjvpst đcrqpoiyco giang hồbims. Hơggubn sádqjgu mưjvllơggubi năoiycm trưjvllgtjcc, họmhai Trầezokn tựkuqojvllng làfxfm Mộqzggc Cẩrjtrn Túfqfimlhs. Nhờzmlnylhrjafbng tuyệfwptt thếythn, danh hiệfwptu ấjvpsy mau chóggubng lẫqzbzy lừoimang Trung Thổbims. Song ngưjvllzmlni đcrqpzmlni lạoiyci lédqjgn gièqhjsm pha rằnwzyng Trầezokn Ninh Tĩmlhsnh hơggubi thiếythnu chấjvpst đcrqpàfxfmn ôjafbng. Họmhai Trầezokn chuộqzggng nhữgkilng bộqzgg y phụswasc cóggubfxfmu tíxnzwm hoặarinc tíxnzwm nhạoiyct, tíxnzwnh tìxnzwnh lạoiyci bấjvpst thưjvllzmlnng, sádqjgng nắdbnxng chiềpgfzu mưjvlla.

Trầezokn Ninh Tĩmlhsnh nghe đcrqpưjvllggubc lờzmlni đcrqpàfxfmm tiếythnu ấjvpsy liềpgfzn chứctqsng minh phẩrjtrm chấjvpst đcrqpoiyci trưjvllggubng phu bằnwzyng cádqjgch lấjvpsy lúfqfic hai ngưjvllzmlni vợggub. Vàfxfm trong ba năoiycm cóggub liềpgfzn sádqjgu đcrqpctqsa con.

Nhưjvllng sau đcrqpóggub, thêgztw tửbxlv củwgita lãgtjco bịewzt bọmhain ádqjgc ma giếythnt sạoiycch. Bádqjgo thùyxey xong thìxnzw đcrqpezoku họmhai Trầezokn đcrqpãgtjc bạoiycc vàfxfm đcrqpưjvllggubc đcrqpzmlni xếythnp vàfxfmo hàfxfmng ngũzxgq “Võylhrfwptm Tam tôjafbn”.

Thanh danh chẳlkgsng thểggub khiếythnn Trầezokn Ninh Tĩmlhsnh bớgtjct chádqjgn đcrqpzmlni, lãgtjco trởqhjs thàfxfmnh đcrqpoiyco sĩmlhs, chọmhain La Sơggubn làfxfmm chốqidon tu tiêgztwn.

Gốqidoc gádqjgc, lai lịewztch củwgita Trung Thiêgztwn Tôjafbn thìxnzw Tửbxlv Khuêgztw chẳlkgsng lạoiyc, chàfxfmng đcrqpãgtjc từoimang đcrqpưjvllggubc nghe âfwptn sưjvll kểggub lạoiyci. Chàfxfmng chỉibbl tựkuqo hỏuuhxi rằnwzyng sau mấjvpsy chụswasc năoiycm tu hàfxfmnh liệfwptu tíxnzwnh nếythnt lãgtjco ta cóggubewztn cổbims quádqjgi, nóggubng nảfwpty nhưjvlljvlla hay khôjafbng? Vàfxfm chàfxfmng sẽzzio phảfwpti làfxfmm gìxnzw đcrqpggub đcrqpbimsi lấjvpsy tựkuqo do cho Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan Tốqidong Thụswasy?

fqfit kinh nghiệfwptm củwgita côjafbfwpt liềpgfzu mạoiycng họmhai Tốqidong, Tửbxlv Khuêgztw chẳlkgsng dádqjgm hádqjgi hoa bắdbnxt bưjvllgtjcm từoimang bưjvllgtjcc thậxnzwn trọmhaing tiếythnn vàfxfmo. Đhwgzếythnn trưjvllgtjcc hàfxfmng Mộqzggc cẩrjtrn rậxnzwm rạoiycp, chàfxfmng dừoimang châfwptn vậxnzwn côjafbng gọmhaii lớgtjcn:

- Đhwgzfwpt tửbxlvfxfm Vu Diệfwptp, từoima Nghiệfwptp thàfxfmnh đcrqpếythnn xin cầezoku kiếythnn Trầezokn tiềpgfzn bốqidoi.

Từoima trong vọmhaing ra tiếythnng ngưjvllzmlni giàfxfm nua:

- Mờzmlni vàfxfmo!


Tửbxlv Khuêgztw mừoimang rỡbwdr tiếythnn lêgztwn. Nhưjvllng khi vừoimaa vưjvllggubt qua hàfxfmng câfwpty đcrqpezoku tiêgztwn, chàfxfmng lậxnzwp tứctqsc rơggubi vàfxfmo mộqzggt biểggubn sưjvllơggubng mùyxeyfxfmy đcrqparinc, chẳlkgsng còewztn thấjvpsy đcrqpưjvllggubc gìxnzw nữgkila.

Tửbxlv Khuêgztw thấjvpst kinh hồbimsn víxnzwa, hiểggubu rằnwzyng đcrqpãgtjc lọmhait vàfxfmo mộqzggt trậxnzwn kỳxrfvjafbn.

Chàfxfmng hoang mang thédqjgt lêgztwn:

- Mong tiềpgfzn bốqidoi chỉibbl giádqjgo cádqjgch qua trậxnzwn.

Trung Thiêgztwn Tôjafbn cưjvllzmlni nhạoiyct đcrqpádqjgp:

- Đhwgzúfqfing làfxfm đcrqpbims bịewzt thịewztt. Chỉibbl mộqzggt trậxnzwn thếythn “Đhwgzgztwn Đhwgzfwpto Ngũzxgqfxfmnh” màfxfmzxgqng khôjafbng biếythnt. Tiếythnn ngũzxgq, tảfwpt tam, tiếythnn tam, hữgkilu ngũzxgq!

Tửbxlv Khuêgztwggubi lờzmlni cảfwptm tạoiyc rồbimsi bưjvllgtjcc theo thứctqs tựkuqojvpsy, ládqjgt sau vàfxfmo đcrqpếythnn khoảfwptng đcrqpjvpst trốqidong trưjvllgtjcc cửbxlva mộqzggt thạoiycch đcrqpqzggng ởqhjs châfwptn vádqjgch đcrqpádqjg.

Trung Thiêgztwn Tôjafbn đcrqpctqsng chắdbnxn cửbxlva đcrqpqzggng, tay xádqjgch bầezoku rưjvllggubu, tay cầezokm vậxnzwt gìxnzw đcrqpjvpsy đcrqpưjvlla lêgztwn miệfwptng gặarinm. Tửbxlv Khuêgztw chưjvlla kịewztp thi lễfxfm thìxnzw phádqjgt hiệfwptn ngựkuqoc ádqjgo đcrqpoiyco bàfxfmo trắdbnxng củwgita Trầezokn lãgtjco bêgztw bếythnt mádqjgu tưjvllơggubi vàfxfmdqjgi khúfqfic dàfxfmi dàfxfmi màfxfmgtjco đcrqpang cắdbnxn chíxnzwnh làfxfm mốqidot đcrqpoạoiycn cẳlkgsng tay ngưjvllzmlni đcrqpwgitoiycm ngóggubn dàfxfmi, trắdbnxng trẻxrfvo. Chàfxfmng rùyxeyng mìxnzwnh, rợggubn tóggubc gádqjgy, sợggub đcrqpếythnn mứctqsc tứctqs chi bủwgitn rủwgitn, chẳlkgsng nóggubi nêgztwn lờzmlni vàfxfm khôjafbng tin vàfxfmo mắdbnxt mìxnzwnh.

Trong lúfqfic ấjvpsy, Trung Thiêgztwn Tôjafbn lộqzggdqjgt hâfwptn hoan, quẳlkgsng khúfqfic xưjvllơggubng cẳlkgsng tay đcrqpi vàfxfmjvllzmlni khanh khádqjgch:

- Ábimsi chàfxfm! Thằnwzyng bédqjgfxfmy to bédqjgo thựkuqoc. Chắdbnxc ta phảfwpti xẻxrfv thịewztt ưjvllgtjcp muốqidoi màfxfm ăoiycn từoima từoima chứctqs khôjafbng thểggub chédqjgn sạoiycch ngay trong mộqzggt ngàfxfmy đcrqpưjvllggubc.

dqjgi miệfwptng rộqzggng vàfxfmfxfmm răoiycng trắdbnxng nhỡbwdrn củwgita lãgtjco cũzxgqng đcrqpezoky mádqjgu tưjvllơggubi, trôjafbng rấjvpst đcrqpádqjgng sợggub.

Tửbxlv Khuêgztw thôjafbi dụswasi mắdbnxt, hiểggubu rằnwzyng Trung Thiêgztwn Tôjafbn đcrqpãgtjcgguba thàfxfmnh quádqjgi vậxnzwt ăoiycn thịewztt đcrqpbimsng loạoiyci. Vàfxfmggub lẽzzio nạoiycn nhâfwptn đcrqpezoku tiêgztwn củwgita lãgtjco chíxnzwnh làfxfm Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan Tốqidong Thụswasy. Trong tiềpgfzm thứctqsc ngưjvllzmlni đcrqpàfxfmn ôjafbng, mỹzivn nhâfwptn luôjafbn làfxfm mộqzggt cádqjgi gìxnzw yếythnu đcrqpuốqidoi, mỏuuhxng manh cầezokn đcrqpưjvllggubc bảfwpto vệfwpt. Từoima cổbims chíxnzw kim, nữgkil nhâfwptn vàfxfm bọmhain nhi đcrqpbimsng làfxfm hai đcrqpqidoi tưjvllggubng màfxfm ngưjvllzmlni hiệfwptp sĩmlhs phảfwpti bêgztwnh vựkuqoc giúfqfip đcrqpbwdr.

Nay nghĩmlhs đcrqpếythnn cảfwptnh Tốqidong Thụswasy bịewzt ăoiycn tưjvllơggubi nuốqidot sốqidong, Tửbxlv Khuêgztwjafbyxeyng thưjvllơggubng xóggubt vàfxfm bấjvpst giádqjgc nổbimsi cơggubn thịewztnh nộqzgg. Chàfxfmng chẳlkgsng còewztn màfxfmng đcrqpếythnn sinh tửbxlv, quyếythnt liềpgfzu thâfwptn giếythnt lãgtjco ádqjgc ma.

Tửbxlv Khuêgztw trợggubn mắdbnxt rốqidong vang trờzmlni, rúfqfit kiếythnm xôjafbng đcrqpếythnn, dồbimsn hếythnt lòewztng căoiycm hậxnzwn vàfxfmo chiêgztwu “Kiếythnm Quảfwpti Thu Phong”.

dqjgi têgztwn đcrqpezoky thi vịewztjvpsy khôjafbng biểggubu hiệfwptn đcrqpưjvllggubc hếythnt nộqzggi dung chiêgztwu thứctqsc. Kiếythnm kìxnzwnh chẳlkgsng hềpgfz nhu hòewzta, hâfwpty hâfwpty nhưjvll gióggub thu màfxfmxnzwt lêgztwn rợggubn ngưjvllzmlni, xédqjgdqjgt khôjafbng gian. Còewztn kiếythnm quang thìxnzw chớgtjcp loang loádqjgng dưjvllgtjci nắdbnxng xuâfwptn, sádqjgt khíxnzw bứctqsc ngưjvllzmlni.

Trung Thiêgztwn Tôjafbn biếythnn sắdbnxc trưjvllgtjcc chiêgztwu kiếythnm tuyệfwptt luâfwptn, đcrqpewztnh thầezokn múfqfia tíxnzwt bầezoku rưjvllggubu trêgztwn tay đcrqpggub chốqidong đcrqpbwdr. Quảfwptfxfm danh bấjvpst hưjvll truyềpgfzn, chiếythnc bầezoku rưjvllggubu dàfxfmi hơggubn gang kia lậxnzwp tứctqsc tạoiyco nêgztwn mộqzggt bứctqsc tưjvllzmlnng kiêgztwn cốqidofxfmxnzwn đcrqpádqjgo, đcrqpóggubn lấjvpsy đcrqpoiyco kiếythnm quang vũzxgqgtjco củwgita đcrqpqidoi phưjvllơggubng.

Khi hai loạoiyci vũzxgq khíxnzw chạoiycm nhau, tiếythnng thédqjgp ngâfwptn lêgztwn oang oang, chứctqsng tỏuuhx bầezoku rưjvllggubu đcrqpưjvllggubc Trung Thiêgztwn Tôjafbn làfxfmm bằnwzyng kim loạoiyci vàfxfm khádqjgfxfmy.

Bảfwpto kiếythnm củwgita Tửbxlv Khuêgztw bịewzt chấjvpsn đcrqpqzggng mãgtjcnh liệfwptt vìxnzwjafbng lựkuqoc củwgita lãgtjco quádqjgi thai họmhai Trầezokn thâfwptm hậxnzwu hơggubn chàfxfmng gấjvpsp bộqzggi.

Cảfwptm giádqjgc đcrqpau rádqjgt ởqhjs hộqzgg khẩrjtru đcrqpãgtjcfxfmm cho Tửbxlv Khuêgztw tỉibblnh tádqjgo lạoiyci. Chàfxfmng thứctqsc ngộqzgg rằnwzyng chẳlkgsng thểggubyxeyng sứctqsc màfxfm thắdbnxng đcrqpqidoi phưjvllơggubng.

Tửbxlv Khuêgztw liềpgfzn cốqidomlhsnh tâfwptm thi triểggubn yếythnu quyếythnt “Nhưjvllggubc Liễfxfmu Tùyxeyy Phong”, đcrqpưjvllzmlnng kiếythnm mềpgfzm mạoiyci, nhu hòewzta song cựkuqoc kỳxrfv nhanh vàfxfm hiểggubm ádqjgc. Mũzxgqi kiếythnm củwgita chàfxfmng bádqjgm chặarint lấjvpsy cổbims tay cầezokm bầezoku rưjvllggubu củwgita Trung Thiêgztwn Tôjafbn chẳlkgsng chịewztu rờzmlni, khiếythnn lãgtjco nhấjvpst thờzmlni lúfqfing túfqfing nhưjvllfxfm mắdbnxc tóggubc. Vàfxfm thỉibblnh thoảfwptng, Tửbxlv Khuêgztw đcrqpiểggubm nhữgkilng nhádqjgt thầezokn tốqidoc làfxfmm cho lãgtjco ta phảfwpti rụswasng rờzmlni, mau mau thoádqjgi hậxnzwu hoặarinc nghiêgztwng mìxnzwnh nédqjg trádqjgnh.

Trung Thiêgztwn Tôjafbn bựkuqoc bộqzggi tăoiycng thêgztwm lựkuqoc đcrqpoiyco, đcrqpádqjgnh nhữgkilng đcrqpòewztn nặarinng nhưjvllfqfii đcrqpbims, bầezoku rưjvllggubu bay vun vúfqfit tựkuqoa dảfwpti lụswasa đcrqpen mờzmln. Lúfqfic ấjvpsy, Tửbxlv Khuêgztw khôjafbn ngoan hoádqjgn vịewzt trádqjgnh chiêgztwu vàfxfm lựkuqoa thếythnfxfm phảfwptn kíxnzwch.

“Trádqjgnh voi chẳlkgsng xấjvpsu mặarint nàfxfmo” vàfxfm trưjvllzmlnng kiếythnm vốqidon dĩmlhs mỏuuhxng manh, nhẹurzz nhàfxfmng, khôjafbng phảfwpti loạoiyci vũzxgq khíxnzw chủwgit vềpgfz lựkuqoc đcrqpoiyco. Trong trưjvllzmlnng hợggubp nàfxfmy, Tửbxlv Khuêgztwggub ưjvllu thếythn vềpgfz chiềpgfzu dàfxfmi binh khíxnzwgztwn nhữgkilng đcrqpòewztn phảfwptn côjafbng củwgita chàfxfmng rấjvpst đcrqpádqjgng sợggub. Tấjvpst nhiêgztwn phảfwpti kểggub đcrqpếythnn tàfxfmi nghệfwptzxgqng nhưjvll bảfwptn chấjvpst củwgita pho “Thanh Long kiếythnm phádqjgp”.

Tửbxlv Khuêgztwggub đcrqpếythnn mưjvllzmlni hai năoiycm khổbims luyệfwptn võylhr nghệfwpt, lầezokn lưjvllggubt do Kỹzivnjvllơggubng rồbimsi Vu Mộqzggc châfwptn nhâfwptn dạoiycy dỗmhai thàfxfmnh tựkuqou, kiếythnm thuậxnzwt củwgita chàfxfmng cao hơggubn quyềpgfzn chưjvllqhjsng vìxnzw đcrqpưjvllggubc sựkuqo hỗmhai trợggub củwgita “Thao Quang thầezokn thứctqsc”. Vớgtjci khảfwptoiycng phádqjgt xạoiyc tia châfwptn khíxnzw đcrqpggub đcrqpiểggubm huyệfwptt vàfxfm nhũzxgqng chiêgztwu thứctqsc chuyêgztwn biệfwptt dàfxfmnh cho tay tảfwpt, chàfxfmng đcrqpãgtjc trởqhjs thàfxfmnh mộqzggt trong nhữgkilng kiếythnm thủwgit hiếythnm hoi sữgkil dụswasng cảfwpt hai tay.

jafbm nay trong hoàfxfmn cảfwptnh thậxnzwp tửbxlv nhấjvpst sinh nàfxfmy, Tửbxlv Khuêgztw phảfwpti dốqidoc hếythnt vốqidon liếythnng ra màfxfm chiếythnn đcrqpjvpsu. Ímlhst phúfqfit sau, Tửbxlv Khuêgztw phiêgztwn thâfwptn trádqjgnh mộqzggt đcrqpòewztn cuồbimsng nộqzgg củwgita Trung Thiêgztwn Tôjafbn rồbimsi phảfwptn côjafbng bằnwzyng chiêgztwu “Nguyệfwptt Phùyxeyng Thiêgztwn Lýqzbz” (Bóggubng trăoiycng dậxnzwp dờzmlnn ngàfxfmn dặarinm). Từoima khoảfwptng cádqjgch hơggubn trưjvllggubng, Tửbxlv Khuêgztwrjtrn mìxnzwnh trong kiếythnm quang, thâfwptn ảfwptnh chậxnzwp chờzmlnn trôjafbi nổbimsi, ậxnzwp vàfxfmo đcrqpqidoi thủwgit.

Khi chạoiycm mặarint nhau, trưjvllzmlnng kiếythnm củwgita Tửbxlv Khuêgztw thọmhaic nhanh hàfxfmng trăoiycm thếythn, dồbimsn dậxnzwp tựkuqoa mưjvlla sa, phong tỏuuhxa đcrqpưjvllzmlnng chùyxeyy củwgita kẻxrfv đcrqpewztch. Chiếythnc bầezoku rưjvllggubu bằnwzyng thédqjgp ròewztng củwgita Trung Thiêgztwn Tôjafbn đcrqpưjvllggubc sửbxlv dụswasng nhưjvll mộqzggt loạoiyci chùyxeyy cádqjgn ngắdbnxn. Vàfxfm chàfxfmng bấjvpst ngờzmlnjvllơggubn tảfwpt thủwgit xạoiyc liềpgfzn hai tia châfwptn khíxnzwfxfmo song nhãgtjcn Trầezokn lãgtjco quádqjgi.

Tửbxlv Khuêgztw chọmhain mắdbnxt làfxfmm mụswasc tiêgztwu vìxnzw biếythnt Trung Thiêgztwn Tôjafbn cóggubggubn hoa giádqjgp côjafbng lựkuqoc, lớgtjcp cưjvllong khíxnzw hộqzgg thâfwptn rấjvpst dàfxfmy, chỉibblggub đcrqpôjafbi mắdbnxt làfxfm yếythnu nhấjvpst.

Nhưjvllng Trầezokn Ninh Tĩmlhsnh làfxfm bậxnzwc kỳxrfv nhâfwptn quádqjgn thếythn, chẳlkgsng dễfxfm thấjvpst cơggub trưjvllgtjcc mộqzggt kẻxrfv hậxnzwu sinh. Lãgtjco hoàfxfmn toàfxfmn bịewzt bấjvpst ngờzmln trưjvllgtjcc đcrqpòewztn ádqjgm tậxnzwp song vẫqzbzn kịewztp ládqjgch ngưjvllzmlni nédqjg trádqjgnh nêgztwn chỉibblggub vầezokng trádqjgng rộqzggng đcrqpezoky nếythnp nhăoiycn trúfqfing đcrqpòewztn vàfxfmggubi đcrqpau đcrqpgtjcn.

Tuy nhiêgztwn, việfwptc nàfxfmy cũzxgqng khiếythnn cho Trung Thiêgztwn Tôjafbn hoảfwptng víxnzwa. Lãgtjco khôjafbng ngờzmln mộqzggt chàfxfmng trai trẻxrfvoiycng lạoiyci sởqhjs đcrqpdbnxc thủwgit phádqjgp “Cưjvllơggubng Ty Phấjvpst Huyệfwptt” thấjvpst truyềpgfzn.

Trầezokn lãgtjco quỷggub vừoimaa chốqidong đcrqpbwdr nhữgkilng chiêgztwu kếythn tiếythnp củwgita Tửbxlv Khuêgztw vừoimaa thédqjgt lêgztwn, gọmhaii ơggubi ớgtjci:

- Cha chảfwpt! Tiểggubu tửbxlvfxfmy lợggubi hạoiyci thựkuqoc! Đhwgzbims đcrqpfwpt mau mang kiếythnm ra cho sưjvll phụswas thìxnzw mớgtjci mong cóggub thịewztt màfxfm ăoiycn.

Tửbxlv Khuêgztw giậxnzwt mìxnzwnh lo ngạoiyci vìxnzw hiểggubu rằnwzyng nếythnu cóggub thêgztwm họmhaic tròewzt củwgita Trung Thiêgztwn Tôjafbn nữgkila thìxnzw chàfxfmng khóggubfxfm thoádqjgt chếythnt, đcrqpoimang nóggubi đcrqpếythnn việfwptc giếythnt lãgtjco ta.

Nhưjvllng may thay, têgztwn đcrqpbims đcrqpfwpt củwgita Thiêgztwn Tôjafbn khôjafbng xuấjvpst hiệfwptn màfxfm chỉibbl từoima trong hang đcrqpádqjg tốqidoi tăoiycm kia nédqjgm kiếythnm ra ngoàfxfmi cho sưjvll phụswas.

Trầezokn Ninh Tĩmlhsnh quédqjgt mạoiycnh mộqzggt đcrqpưjvllzmlnng chùyxeyy, đcrqprjtry lùyxeyi Tửbxlv Khuêgztw rồbimsi vưjvllơggubn tay tảfwpt chụswasp lấjvpsy bảfwpto kiếythnm.

gtjco nédqjgm bầezoku rưjvllggubu xuốqidong bãgtjci cỏuuhx, vung kiếythnm thịewzt uy vàfxfmjvllzmlni khàfxfm khàfxfm:

- Nàfxfmy con trâfwptu nưjvllgtjcc rậxnzwm lôjafbng kia! Lúfqfic nãgtjcy lãgtjco phu khôjafbng cóggub kiếythnm trong tay nêgztwn ngưjvllơggubi mớgtjci đcrqpưjvllggubc dịewztp síxnzwnh cưjvllzmlnng. Giờzmln thìxnzw ngưjvllơggubi đcrqpoimang hòewztng ra oai nữgkila.

Dứctqst lờzmlni, Trung Thiêgztwn Tôjafbn lưjvllgtjct tớgtjci tấjvpsn côjafbng ngay. Lạoiyc thay, kiếythnm phádqjgp củwgita lãgtjco hiềpgfzn hòewzta quảfwptng đcrqpoiyci chứctqs chẳlkgsng hềpgfz hung hãgtjcn.

Tửbxlv Khuêgztw đcrqpãgtjc nghe tôjafbn sưjvll kểggub lạoiyci rằnwzyng sởqhjs trưjvllzmlnng củwgita Trầezokn lãgtjco làfxfm kiếythnm thuậxnzwt nêgztwn càfxfmng ngao ngádqjgn, thậxnzwn trọmhaing đcrqpóggubn chiêgztwu vàfxfm chỉibbl sau gầezokn khắdbnxc, chàfxfmng biếythnt ngay mìxnzwnh chẳlkgsng phảfwpti làfxfm đcrqpqidoi thủwgit, khi mấjvpst ưjvllu thếythn vềpgfzzxgq khíxnzw.

Đhwgzưjvllzmlnng kiếythnm củwgita Trung Thiêgztwn Tôjafbn nhẹurzz nhàfxfmng, lưjvllu loádqjgt tựkuqoa nưjvllgtjcc chảfwpty mâfwpty trôjafbi nhưjvllng biếythnn ảfwpto vôjafb song vàfxfm cựkuqoc kỳxrfvyxeyng hậxnzwu. Nghĩmlhsa làfxfmgtjco đcrqpãgtjc đcrqpoiyct đcrqpếythnn cảfwptnh giớgtjci thưjvllggubng thừoimaa tùyxeyy tâfwptm nhi phádqjgt, thuậxnzwn tay màfxfm đcrqpádqjgnh.

Nhìxnzwn nụswasjvllzmlni ngạoiyco nghễfxfmfxfm ádqjgnh mắdbnxt giễfxfmu cợggubt củwgita đcrqpqidoi phưjvllơggubng, lòewztng Tửbxlv Khuêgztw rựkuqoc chádqjgy niềpgfzm bi phẫqzbzn. Chàfxfmng quêgztwn cảfwpt lờzmlni giádqjgo huấjvpsn củwgita âfwptn sưjvllfxfm từoima mẫqzbzu, nghiếythnn răoiycng xuấjvpst chiêgztwu “Hoàfxfmng Thiêgztwn Bấjvpst Tiếythnu”, chiêgztwu đcrqpezoku tiêgztwn trong pho “Oádqjgn Thiêgztwn kiếythnm phádqjgp”. Trong mấjvpsy thádqjgng ởqhjs nhàfxfm, Tửbxlv Khuêgztw đcrqpãgtjcdqjgo riếythnt luyệfwptn tậxnzwp vàfxfm đcrqpoiyct đcrqpếythnn mứctqsc tinh túfqfiy củwgita hai chiêgztwu đcrqpezoku.

“Oádqjgn Thiêgztwn kiếythnm phádqjgp” đcrqpqzggc ádqjgc phi thưjvllzmlnng vìxnzwggub đcrqpem mádqjgu củwgita ngưjvllzmlni thi triểggubn đcrqpbimsi lấjvpsy mádqjgu hoặarinc mạoiycng kẻxrfv thùyxey. Vàfxfmggub xảfwpto quyệfwptt ởqhjs chỗmhaiyxeyng hàfxfmng trăoiycm thếythn thứctqsc đcrqprjtry đcrqpưjvlla xếythnp đcrqparint, từoimang bưjvllgtjcc, cuốqidoi cùyxeyng bắdbnxt buộqzggc đcrqpqidoi phưjvllơggubng phảfwpti tấjvpsn côjafbng vàfxfmo chỗmhaiggub hởqhjs đcrqpãgtjc lộqzgg ra. Nạoiycn nhâfwptn sẽzzio mắdbnxc bẫqzbzy, hâfwptn hoan hạoiyc thủwgitfxfm trúfqfing đcrqpòewztn ởqhjs mộqzggt vịewzt tríxnzw ádqjgc nghiệfwptt hơggubn.

Giờzmln đcrqpâfwpty, Trung Thiêgztwn Tôjafbn cũzxgqng bịewzt chiêgztwu thứctqsc quádqjgi dịewzt kia lưjvllzmlnng gạoiyct. Đhwgzang chạoiycm kiếythnm, lãgtjco chợggubt nhậxnzwn ra rằnwzyng mìxnzwnh chỉibbl cầezokn vưjvllơggubn tay làfxfm dễfxfmfxfmng đcrqpâfwptm thủwgitng huyệfwptt Thádqjgi Ấsrdjt trêgztwn bụswasng trádqjgi đcrqpqidoi phưjvllơggubng. Nhưjvllng chẳlkgsng hiểggubu sao lãgtjco quádqjgi vậxnzwt ăoiycn thịewztt ngưjvllzmlni ấjvpsy lạoiyci bỏuuhx qua vàfxfm lậxnzwp tứctqsc thoádqjgi hậxnzwu. Nhờzmln vậxnzwy, lãgtjco trádqjgnh đcrqpưjvllggubc việfwptc thủwgitng yếythnt hầezoku bởqhjsi mộqzggt nhádqjgt gưjvllơggubm kíxnzwn đcrqpádqjgo củwgita Tửbxlv Khuêgztw.

Da cổbimsdqjgt lạoiycnh vìxnzwggubi thédqjgp quádqjg gầezokn, Trung Thiêgztwn Tôjafbn rợggubn da gàfxfm quádqjgt lớgtjcn:

- Thìxnzw ra làfxfm “Oádqjgn Thiêgztwn kiếythnm phádqjgp”. May màfxfm bầezokn đcrqpoiyco chẳlkgsng cóggub ádqjgc ýqzbz vớgtjci ngưjvllơggubi, nếythnu khôjafbng thìxnzw đcrqpãgtjc toi mạoiycng rồbimsi.

Tửbxlv Khuêgztw đcrqpang say mádqjgu, chẳlkgsng đcrqpggub ýqzbz đcrqpếythnn câfwptu nóggubi ấjvpsy, tiếythnp tụswasc xôjafbng đcrqpếythnn xuấjvpst chiêgztwu thứctqs hai làfxfm “Tặarinc Thiêgztwn Manh Nhãgtjcn” (lãgtjco giặarinc trờzmlni mùyxey mắdbnxt).

Kiếythnm thuậxnzwt ảfwptnh hưjvllqhjsng rấjvpst lớgtjcn đcrqpếythnn tíxnzwnh cádqjgch củwgita ngưjvllzmlni kiếythnm sĩmlhsgztwn lúfqfic nàfxfmy ádqjgnh mắdbnxt củwgita Tửbxlv Khuêgztw tràfxfmn ngậxnzwp sádqjgt khíxnzw, đcrqpôjafbi môjafbi míxnzwm chặarint khiếythnn nédqjgt mặarint trởqhjsgztwn tàfxfmn nhẫqzbzn, ádqjgc đcrqpqzggc.

Trung Thiêgztwn Tôjafbn hoảfwptng víxnzwa bỏuuhx chạoiycy la bảfwpti hảfwpti:

- Thụswasy nhi mau ra đcrqpâfwpty! Tiểggubu tửbxlvfxfmy nổbimsi đcrqpgztwn rốqidoi!

Từoima trong hang, mộqzggt nữgkil nhâfwptn ádqjgo hồbimsng lao vúfqfit ra chặarinn đcrqpưjvllzmlnng Tửbxlv Khuêgztw, mỉibblm cưjvllzmlni:

- Xin đcrqpoiyco huynh bớgtjct cơggubn thịewztnh nộqzgg. Tiểggubu muộqzggi làfxfm Tốqidong Thụswasy đcrqpâfwpty. Việfwptc gia sưjvll ăoiycn thịewztt ngưjvllzmlni chỉibblfxfm tròewzt đcrqpùyxeya thôjafbi.

Trong lúfqfic Tửbxlv Khuêgztwewztn bàfxfmng hoàfxfmng, ngơggub ngádqjgc thìxnzw Trung Thiêgztwn Tôjafbn quay lạoiyci, đcrqpưjvlla cho chàfxfmng xem cádqjgi cẳlkgsng tay ngưjvllzmlni màfxfmgtjco quăoiycng đcrqpi lúfqfic nãgtjcy. Trấjvpsn Ninh Tĩmlhsnh cưjvllzmlni khanh khádqjgch bảfwpto:

- Nóggub bằnwzyng gỗmhai ngôjafb đcrqpbimsng đcrqpjvpsy, đcrqpbims ngốqidoc ạoiyc. Còewztn mádqjgu trêgztwn miệfwptng vàfxfm ádqjgo bầezokn đcrqpoiyco làfxfm mựkuqoc son.

Tửbxlv Khuêgztw hiểggubu ra, ngưjvllggubng ngùyxeyng ấjvpsp úfqfing:

- Nhưjvllng sao tiềpgfzn bốqidoi lạoiyci bàfxfmy tròewzt chọmhaic ghẹurzzo vãgtjcn bốqidoi làfxfmm gìxnzw?

Thiêgztwn Tôjafbn vỗmhai vai chàfxfmng, nheo mắdbnxt tinh quádqjgi:

- Phảfwpti khíxnzwch cho ngưjvllơggubi bừoimang lửbxlva giậxnzwn thìxnzw bầezokn đcrqpoiyco mớgtjci cóggub thểggub biếythnt đcrqpưjvllggubc châfwptn bảfwptn lĩmlhsnh chứctqs.

* * * * *

Cuốqidoi thưjvllggubng tuầezokn thádqjgng tưjvll, Tửbxlv Khuêgztwfxfm Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan TốqidongThụswasy rờzmlni La Sơggubn. Trong hơggubn thádqjgng qua, Trung Thiêgztwn Tôjafbn ra sứctqsc tàfxfmi bồbimsi kiếythnm thuậxnzwt cho Tửbxlv Khuêgztw.

Khádqjgc vớgtjci Vu Mộqzggc châfwptn nhâfwptn, sởqhjs trưjvllzmlnng củwgita Trầezokn Ninh Tĩmlhsnh làfxfm nghềpgfz đcrqpádqjgnh kiếythnm. Ôjvpsng luyệfwptn kiếythnm đcrqpãgtjc gầezokn tádqjgm mưjvllơggubi năoiycm, tiếythnn đcrqpếythnn cảfwptnh giớgtjci thưjvllggubng thừoimaa củwgita kiếythnm đcrqpoiyco. Cóggub thểggubggubi rằnwzyng Vu Mộqzggc châfwptn nhâfwptn làfxfm ma quyềpgfzn thuậxnzwt còewztn Trung Thiêgztwn Tôjafbn chíxnzwnh thịewzt bậxnzwc kiếythnm vưjvllơggubng.

Ôjvpsng khôjafbng dạoiycy Tửbxlv Khuêgztw kiếythnm chiêgztwu màfxfm chỉibbl giảfwptng giảfwpti vềpgfzdqjgi thầezokn khíxnzw củwgita kiếythnm thuậxnzwt, tứctqsc làfxfm lẽzzio biếythnn hógguba. Yếythnu quyếythnt nàfxfmy cựkuqoc kỳxrfv vi diệfwptu, cao siêgztwu, chỉibbl nhữgkilng bậxnzwc đcrqpoiyci tríxnzw tuệfwpt, bẩrjtrm sinh ngộqzggxnzwnh thưjvllggubng đcrqplkgsng mớgtjci cóggub thểggub hiểggubu đcrqpưjvllggubc.

Trung Thiêgztwn Tôjafbn đcrqpãgtjc sớgtjcm thu Tốqidong Thụswasy làfxfmm đcrqpfwpt tửbxlvfxfm truyềpgfzn thụswas yếythnu quyếythnt nàfxfmy. Nhưjvllng tiếythnc thay, nàfxfmng chỉibbl thuộqzggc hàfxfmng tiểggubu thôjafbng minh nêgztwn khôjafbng thểggub tiếythnp thu đcrqpưjvllggubc. Nay thấjvpsy Tửbxlv Khuêgztw dễfxfmfxfmng hiểggubu thấjvpsu nhữgkilng đcrqpiềpgfzu màfxfmxnzwnh mùyxey tịewztt thìxnzw Tốqidong Thụswasy vôjafbyxeyng thádqjgn phụswasc. Vàfxfmxnzwfxfmng làfxfm mộqzggt nữgkil nhâfwptn mang bảfwptn chấjvpst nam nhi nêgztwn khôjafbng hềpgfz ganh ghédqjgt, đcrqpqido kỵzivl.

Đhwgzưjvllggubc thụswas giádqjgo bậxnzwc kỳxrfv nhâfwptn, Tửbxlv Khuêgztwjafbyxeyng phấjvpsn khởqhjsi, vui vẻxrfvdqjgnh vádqjgc sứctqs mạoiycng màfxfm Trung Thiêgztwn Tôjafbn giao cho. Chàfxfmng sẽzzio phảfwpti so tàfxfmi vớgtjci hai truyềpgfzn nhâfwptn củwgita Bắdbnxc Thiêgztwn Tôjafbn vàfxfm Nam Thiêgztwn Tôjafbn vàfxfmo ngàfxfmy rằnwzym thádqjgng mưjvllzmlni sang năoiycm. Tửbxlv Khuêgztw đcrqpãgtjcggubjvll phụswasgztwn khôjafbng thểggub gọmhaii Trung Thiêgztwn Tôjafbn làfxfm thầezoky. Chàfxfmng bèqhjsn lạoiycy chíxnzwn lạoiycy, xưjvllng nghĩmlhsa tửbxlv. Vớgtjci danh phậxnzwn ấjvpsy, chàfxfmng mớgtjci đcrqpưjvllggubc quyềpgfzn đcrqpoiyci diệfwptn Trầezokn Ninh Tĩmlhsnh.

Mốqidoi duyêgztwn phụswas tửbxlvfxfmy do Tửbxlv Khuêgztw tựkuqo nguyệfwptn đcrqppgfz xuấjvpst vìxnzw Trung Thiêgztwn Tôjafbn đcrqpãgtjcggub ýqzbz đcrqpewztnh bỏuuhx cuộqzggc phóggub ưjvllgtjcc giữgkila tam tôjafbn. Ôjvpsng làfxfm bậxnzwc Châfwptn nhâfwptn đcrqpoiyct đcrqpoiyco, chẳlkgsng còewztn xem trọmhaing hưjvll danh nữgkila. Ôjvpsng dạoiycy kiếythnm đcrqpoiyco thưjvllggubng thừoimaa cho Tửbxlv Khuêgztwfxfmxnzw khôjafbng muốqidon tâfwptm huyếythnt mộqzggt đcrqpzmlni bịewzt mai mộqzggt, thấjvpst truyềpgfzn.

Nhưjvllng khi tìxnzwnh cờzmln nghe Tốqidong Thụswasy kểggub lạoiyci cádqjgi hẹurzzn rằnwzym thádqjgng mưjvllzmlni, Tửbxlv Khuêgztw cho rằnwzyng mìxnzwnh cóggub nghĩmlhsa vụswas phảfwpti thàfxfmnh toàfxfmn ýqzbz nguyệfwptn nhỏuuhx nhoi ấjvpsy đcrqpggub đcrqpádqjgp đcrqppgfzn ơggubn truyềpgfzn tuyệfwptt họmhaic.

Trung Thiêgztwn Tôjafbn rấjvpst ngạoiycc nhiêgztwn vàfxfmjafbyxeyng cao hứctqsng khi cuốqidoi đcrqpzmlni cóggub đcrqpưjvllggubc đcrqpctqsa con nuôjafbi thôjafbng tuệfwpt, khôjafbi ngôjafb, cốqidot cádqjgch anh hùyxeyng cádqjgi thếythn.

fqfic nàfxfmy, Tửbxlv Khuêgztw mớgtjci khai rõylhr lai lịewztch, tíxnzwnh danh, tuổbimsi tádqjgc thựkuqoc. Thờzmlni gian qua, Thiêgztwn Tôjafbn khôjafbng hỏuuhxi nêgztwn chàfxfmng khôjafbng cóggub dịewztp nóggubi ra. Vàfxfm khi Tửbxlv Khuêgztw đcrqpewztnh gọmhaii Tốqidong Thụswasy làfxfmjvll tỷggub thìxnzw Trầezokn lãgtjco khôjafbng cho. Ôjvpsng cưjvllzmlni mádqjgt bảfwpto:

- Ngưjvllơggubi đcrqpúfqfing làfxfm mộqzggt ngốqidoc tửbxlv. Ta lớgtjcn hơggubn lãgtjco Tốqidong Nhiêgztwn mấjvpsy chụswasc tuổbimsi thìxnzw ngưjvllơggubi phảfwpti ởqhjs vai anh mớgtjci hợggubp đcrqpoiyco lýqzbz. Hai làfxfm, nữgkil nhâfwptn chẳlkgsng bao giờzmln muốqidon đcrqpưjvllggubc gọmhaii bằnwzyng chịewzt, nghe giàfxfm nua lằnwzym. Hãgtjcy cứctqs đcrqpggub Thụswasy nhi xưjvllng tuổbimsi muộqzggi nhưjvllzxgq hay hơggubn.

Rồbimsi lãgtjco nheo mắdbnxt hỏuuhxi Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan:

- Sưjvll phụswas quyếythnt đcrqpewztnh nhưjvll thếythnggub đcrqpúfqfing ýqzbz con khôjafbng hởqhjs?

Tốqidong Thụswasy cốqido tỏuuhx vẻxrfv thảfwptn nhiêgztwn song ádqjgnh mắdbnxt khôjafbng giấjvpsu đcrqpưjvllggubc nỗmhaii thẹurzzn thùyxeyng. Nàfxfmng giảfwpt vờzmln hờzmln hữgkilng đcrqpádqjgp xuôjafbi:

- Đhwgzbims nhi đcrqpãgtjc quen phậxnzwn làfxfmm em, chẳlkgsng cầezokn phảfwpti thay đcrqpbimsi nữgkila.

fxfmfxfmng ôjafbm quyềpgfzn vádqjgi:

- Tiểggubu muộqzggi vui mừoimang cóggub đcrqpưjvllggubc mộqzggt sưjvll huynh nhưjvll Quádqjgch côjafbng tửbxlv.

Tửbxlv Khuêgztwfqfing túfqfing đcrqpádqjgp lễfxfm:

- Ngu huynh trẻxrfv ngưjvllzmlni non dạoiyc, quảfwpt khôjafbng xứctqsng làfxfmm anh. Nhưjvllng oan gia đcrqpãgtjc dạoiycy thếythn thìxnzw mong rằnwzyng sưjvll muộqzggi đcrqpoimang buồbimsn. Sau nàfxfmy, ngu huynh còewztn phảfwpti họmhaic hỏuuhxi sưjvll muộqzggi rấjvpst nhiềpgfzu.

Tốqidong Thụswasy chưjvlla kịewztp nóggubi vàfxfmi lờzmlni khiêgztwm tốqidon thìxnzw Trung Thiêgztwn Tôjafbn đcrqpãgtjcjvllzmlni ha hảfwpt, cao hứctqsng bảfwpto:

Đhwgzúfqfing thếythn! Đhwgzúfqfing thếythn! Sau nàfxfmy Thụswasy nhi phảfwpti luôjafbn sádqjgt cádqjgnh vớgtjci Khuêgztw nhi màfxfmfxfmnh hiệfwptp. Giang hồbims hung hiểggubm tuyệfwptt luâfwptn, xảfwpto quyệfwptt khôjafbn lưjvllzmlnng, nếythnu đcrqpggub mộqzggt mìxnzwnh gãgtjc vừoimaa ngâfwpty thơggub vừoimaa xui xẻxrfvo đcrqpi mộqzggt mìxnzwnh thìxnzwewztng giàfxfmfxfmy chẳlkgsng yêgztwn tâfwptm.

ggubi xong, ôjafbng nhádqjgy mắdbnxt vớgtjci Tôjafbng Thụswasy, hàfxfmm ýqzbzdqjgc thàfxfmnh duyêgztwn nợggub cho đcrqpôjafbi trẻxrfv.

Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan hiểggubu ýqzbz âfwptn sưjvll, lòewztng ngậxnzwp tràfxfmn nỗmhaii xuyếythnn xao vàfxfm bốqidoi rốqidoi. Dẫqzbzu biếythnt rằnwzyng phậxnzwn nữgkil nhi làfxfm phảfwpti xuấjvpst giádqjg, nhưjvllng bao năoiycm qua trádqjgi tim nàfxfmy vẫqzbzn chưjvlla hềpgfz rung đcrqpqzggng mãgtjcnh liệfwptt trưjvllgtjcc mộqzggt nam nhâfwptn nàfxfmo. Ngay cảfwpt đcrqpqidoi vớgtjci Tửbxlv Khuêgztwzxgqng vậxnzwy, sau gầezokn thádqjgng tiếythnp cậxnzwn, nàfxfmng chỉibbl thấjvpsy mếythnn màfxfm thôjafbi. Phảfwpti chăoiycng tìxnzwnh yêgztwu cầezokn cóggub thờzmlni gian đcrqpggub đcrqpơggubm hoa kếythnt trádqjgi? Nàfxfmng mếythnn Tửbxlv Khuêgztwggubn bấjvpst cứctqs nam nhâfwptn nàfxfmo đcrqpãgtjc từoimang gặarinp nêgztwn hy vọmhaing rằnwzyng sẽzziogztwu đcrqpưjvllggubc chàfxfmng.

Ýkuqo nguyệfwptn nàfxfmy xem ra cóggubggub hộqzggi thàfxfmnh tựkuqou, lúfqfic hai ngưjvllzmlni xuốqidong núfqfii thìxnzwxnzwnh cảfwptm củwgita Tốqidong Thụswasy dàfxfmnh cho Tửbxlv Khuêgztw đcrqpãgtjc thắdbnxm đcrqpưjvllggubm hơggubn môjafbt bậxnzwc. Nhưjvllng nếythnu gọmhaii làfxfmgztwu thìxnzw chưjvlla hẳlkgsn.

Giờzmln đcrqpâfwpty, đcrqpôjafbi trai gádqjgi đcrqpbimsng hàfxfmnh trêgztwn đcrqpưjvllzmlnng thiêgztwn lýqzbz, lòewztng ngổbimsn ngang nhữgkilng cảfwptm giádqjgc mơggub hồbims, chẳlkgsn thểggubdqjgc đcrqpewztnh đcrqpưjvllggubc.

Trong tìxnzwnh yêgztwu, nam nhâfwptn khôjafbng tinh tếythn, nhạoiycy cảfwptm bằnwzyng nữgkil nhâfwptn. Họmhai thưjvllzmlnng hồbims đcrqpbims, thiếythnu sádqjgng suốqidot, chẳlkgsng hiểggubu rõylhrewztng mìxnzwnh cũzxgqng nhưjvllewztng bạoiycn gádqjgi.

ggub nhiềpgfzu chàfxfmng trai ngốqidoc đcrqpếythnn nỗmhaii khi mấjvpst nhau rồbimsi mớgtjci biếythnt mìxnzwnh đcrqpãgtjcgztwu tha thiếythnt.

Nhưjvllng tụswasc ngữgkilggubfwptu: “Lửbxlva gầezokn rơggubm lâfwptu ngàfxfmy cũzxgqng bédqjgn”. Chúfqfing ta cứctqs đcrqpggub thờzmlni gian vàfxfm hoàfxfmn cảfwptnh làfxfmm côjafbnng việfwptc củwgita mìxnzwnh. Giờzmln chúfqfing ta sẽzziodqjgm theo đcrqpôjafbi nam thanh nữgkilfqfijvpsy, trêgztwn con đcrqpưjvllzmlnng ngàfxfmn dặarinm từoima La Sơggubn đcrqpếythnn Nghiệfwptp thàfxfmnh.

Trưjvllgtjcc tiêgztwn, họmhai phảfwpti qua Tíxnzwn Dưjvllơggubng ởqhjs phíxnzwa tâfwpty La Sơggubn. Sau đcrqpóggub đcrqpi chếythnch hưjvllgtjcng tâfwpty bắdbnxc đcrqpggub đcrqpếythnn Nam Dưjvllơggubng vàfxfm từoima Nam Dưjvllơggubng họmhai sẽzzio thẳlkgsng đcrqpưjvllzmlnng vềpgfz đcrqpjvpst Nghiệfwptp.

Cuốqidoi thádqjgng tưjvll, Tửbxlv Khuêgztwfxfm Tốqidong Thụswasy cóggub mặarint trong thàfxfmnh Nam Dưjvllơggubng ghédqjgfxfmo Bạoiycch Hàfxfm đcrqpoiyci tửbxlvu lâfwptu dùyxeyng bữgkila trưjvlla. Sôjafbng Bạoiycch Hàfxfm chảfwpty qua mạoiycn hưjvllgtjcng Đhwgzôjafbng Thàfxfmnh, làfxfm mộqzggt bộqzgg phậxnzwn gắdbnxn liềpgfzn vờzmlni đcrqpjvpst Nam Dưjvllơggubng, nêgztwn têgztwn củwgita nóggub đcrqpưjvllggubc nhiểggubu lâfwptu quádqjgn ưjvlla chuộqzggng. Đhwgzqidoi diệfwptn Bạoiycch Hàfxfm đcrqpoiyci tửbxlvu lâfwptu còewztn cóggub Bạoiycch Hàfxfm đcrqpoiyci lữgkil đcrqpiếythnm, Bạoiycch Hàfxfm lạoiycp vịewzt gia.

desnyxeyng Hoa Trung, bốqidon mùyxeya rõylhr rệfwptt, Hạoiyc vềpgfz đcrqpúfqfing hẹurzzn nêgztwn nắdbnxng vàfxfmng chóggubi chang vàfxfm hoa lựkuqou nởqhjs khắdbnxp nơggubi, rựkuqoc rỡbwdr ádqjgnh hồbimsng.

Tầezokng trệfwptt củwgita Bạoiycch Hàfxfm đcrqpoiyci tửbxlvu lâfwptu đcrqpôjafbng nghẹurzzt thựkuqoc khádqjgch vìxnzwjvllgtjci nàfxfmy mádqjgt mẻxrfvggubn lầezoku trêgztwn, vàfxfm ngưjvllzmlni ta cóggub thểggub vừoimaa ăoiycn nhậxnzwu vừoimaa ngắdbnxm cảfwptnh vưjvllzmlnn hoa xung quanh qua nhữgkilng khung cửbxlva sổbims rộqzggng.

Trưjvlla nay, trong tầezokng dưjvllgtjci tửbxlvu lâfwptu cóggub khádqjg đcrqpôjafbng khádqjgch võylhrfwptm, chứctqsng tỏuuhx rằnwzyng Nam Dưjvllơggubng đcrqpãgtjc xảfwpty ra mộqzggt biếythnn cốqido lớgtjcn hoặarinc mộqzggt đcrqpádqjgm gìxnzw đcrqpóggub. Ngưjvllzmlni Trung Hoa rấjvpst hàfxfmo sảfwptng, rộqzggng rãgtjci vàfxfm thíxnzwch ồbimsn àfxfmo. Dẫqzbzu đcrqpádqjgm ma, đcrqpádqjgm cưjvllgtjci, đcrqpádqjgm giỗmhai, đcrqpádqjgm thưjvllggubng thọmhai, họmhaizxgqng cốqido tổbims chứctqsc ăoiycn nhậxnzwu vàfxfm mờzmlni mọmhaic khắdbnxp nơggubi, tuy chỉibblggub mộqzggt chúfqfit dâfwpty mơggub rễfxfmdqjg hoặarinc sơggub giao.

Ngưjvllzmlni đcrqpưjvllggubc mờzmlni khôjafbng thểggub khôjafbng đcrqpi vàfxfm sau nàfxfmy cóggub dịewztp thìxnzw mờzmlni lạoiyci. Kếythnt quảfwptfxfm mỗmhaii năoiycm họmhai phảfwpti đcrqpi dựkuqofxfmng chụswasc, hàfxfmng trăoiycm đcrqpádqjgm tiệfwptc vừoimaa tốqidon kédqjgm ngâfwptn lưjvllggubng vừoimaa mấjvpst thờzmlni giờzmln. Giàfxfmu thìxnzw khôjafbng sao, chỉibbl tộqzggi cho nhữgkilng ngưjvllzmlni nghèqhjso màfxfmggub chúfqfit thanh danh ởqhjs đcrqpewzta phưjvllơggubng, văoiycn võylhrxnzwzxgqng vậxnzwy. Nhiềpgfzu khi vợggub con đcrqpóggubi meo màfxfm mộqzggt vịewztfqfifxfmi hay ngàfxfmi đcrqpoiyci hiệfwptp nàfxfmo đcrqpóggub phảfwpti cầezokm cốqido, vay mưjvllggubn đcrqpggubggub tiềpgfzn đcrqpi đcrqpádqjgm.

Tửbxlv Khuêgztwfxfm Tốqidong Thụswasy vàfxfmo đcrqpếythnn mộqzggt bàfxfmn trốqidong, cạoiycnh tưjvllzmlnng Đhwgzôjafbng, lộqzggt nóggubn rộqzggng vàfxfmnh vàfxfm an tọmhaia. Lúfqfic nàfxfmy, bọmhain hàfxfmo khádqjgch trong quádqjgn mớgtjci nhậxnzwn ra Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan Tốqidong Thụswasy. Cóggub nhiếythnu ngưjvllzmlni quen biếythnt nàfxfmng, khấjvpsp khởqhjsi mừoimang, song khôjafbng vộqzggi hôjafb hoádqjgn. Họmhai khádqjg bỡbwdr ngỡbwdr khi thấjvpsy nàfxfmng nữgkil liềpgfzu mạoiycng kia đcrqpbimsng hàfxfmnh vớgtjci mộqzggt Hádqjgn tửbxlvfwptu ria, oai võylhr, thâfwptn thểggub cao to. Tốqidong Thụswasy tíxnzwnh tìxnzwnh cởqhjsi mởqhjs, quảfwptng giao nhưjvllng íxnzwt khi đcrqpi chung vớgtjci nam nhâfwptn.

Nhưjvllng cóggub mộqzggt kẻxrfv hoặarinc đcrqpãgtjcggubi say hoặarinc vìxnzw quádqjg ádqjgi mộqzgg Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan nêgztwn khôjafbng thểggubdqjgn lòewztng, lậxnzwp tứctqsc đcrqpctqsng lêgztwn bưjvllgtjcc đcrqpếythnn chàfxfmo hỏuuhxi.

Đhwgzjvpsy làfxfm mộqzggt nam nhâfwptn tuổbimsi đcrqpqzgg hai mưjvllơggubi bảfwpty, hai mưjvllơggubi tádqjgm, ngưjvllzmlni mảfwptnh khảfwptnh, tầezokm vóggubc trung bìxnzwnh, mặarinc trưjvllzmlnng bàfxfmo gấjvpsm màfxfmu nâfwptu, hôjafbng mang kiếythnm, tay cầezokm quạoiyct lụswasa...

Trôjafbng ra dádqjgng mộqzggt kẻxrfv xuấjvpst thâfwptn kim ốqidoc. Dung mạoiyco khádqjg anh tuấjvpsn dùyxey cằnwzym hơggubi lédqjgm vàfxfm mắdbnxt hơggubi lớgtjcn, đcrqpiểggubm chúfqfit nữgkilxnzwnh.

gtjcfxfm kẻxrfvggub thanh danh chốqidon võylhrfwptm nêgztwn phong thádqjgi khôjafbng khỏuuhxi cóggub phầezokn tựkuqogtjcn. Lưjvlljafbng Đhwgzádqjgn làfxfm ádqjgi tửbxlv duy nhấjvpst củwgita Lưjvllfxfmi Thầezokn đcrqpjvpst Dụswas Châfwptu, nằnwzym giữgkila Nam Dưjvllơggubng vàfxfm Nghiệfwptp thàfxfmnh. Gãgtjcewztn làfxfm đcrqpfwpt tửbxlv tụswasc gia ưjvllu túfqfi củwgita phádqjgi Hoa Sơggubn, võylhr nghệfwpt cao cưjvllzmlnng hai mưjvllơggubi tuổbimsi đcrqpãgtjc nổbimsi danh Tâfwpty Nhạoiycc kiếythnm khádqjgch.

Giớgtjci cao thủwgit lớgtjcp trẻxrfv đcrqpưjvllơggubng đcrqpoiyci cógguboiycm ngưjvllzmlni xuấjvpst sắdbnxc, đcrqpưjvllggubc giang hồbimsylhrfwptm gọmhaii làfxfm “Võylhrfwptm Ngũzxgqfqfi”. Tâfwpty Nhạoiycc kiếythnm khádqjgch Lưjvlljafbng Đhwgzádqjgn ởqhjs trong sốqidojvpsy.

Ngũzxgqfqfi gồbimsm: Võylhr Đhwgzưjvllơggubng Thầezokn Kiếythnm Mộqzgg Duy Lộqzgg, Nga Mi Nhấjvpst Kiếythnm Lạoiycc Y Thưjvllzmlnng, Tâfwpty Nhạoiycc kiếythnm khádqjgch Lưjvlljafbng Đhwgzádqjgn, Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn, Thiếythnu Lâfwptm Thầezokn Côjafbn Lãgtjc Hoa Dưjvllơggubng.

dqjgch xếythnp đcrqparint thứctqs tựkuqo trêgztwn chẳlkgsng phảfwpti dựkuqoa vàfxfmo bảfwptn lĩmlhsnh võylhrjafbng, nhữgkilng ngưjvllzmlni nàfxfmy chưjvlla hềpgfz tỷggub thíxnzw vớgtjci nhau.

Trởqhjs lạoiyci vớgtjci Lưjvlljafbng Đhwgzádqjgn, ta sẽzzio thấjvpsy gãgtjc hớgtjcn hởqhjs ôjafbm quyềpgfzn thi lễfxfmfxfm ngọmhait ngàfxfmo nóggubi vớgtjci Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan:

- Tốqidong côjafbjvllơggubng! Đhwgzãgtjcggubn năoiycm trờzmlni cádqjgch biệfwptt, lòewztng tạoiyci hạoiyc xiếythnt bao nhung nhớgtjc. Nay tìxnzwnh cờzmln đcrqpưjvllggubc tádqjgi ngộqzgg cốqido nhâfwptn, Lưjvll mỗmhai cao hứctqsng phi thưjvllzmlnng. Cádqjgc huynh đcrqpfwptfxfm Nam cũzxgqng nóggubng lòewztng muốqidon đcrqpưjvllggubc cùyxeyng Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan uốqidong chédqjgn tưjvllơggubng phùyxeyng, nêgztwn cửbxlv tạoiyci hạoiyc qua đcrqpâfwpty mờzmlni Tốqidong côjafbjvllơggubng vàfxfm vịewzt đcrqpoiyci huynh nàfxfmy sang bàfxfmn bêgztwn ấjvpsy.

Rồbimsi gãgtjcdqjgi Tửbxlv Khuêgztw, tưjvllơggubi cưjvllzmlni bảfwpto:

- Tiểggubu đcrqpfwptfxfmjvlljafbng Đhwgzádqjgn, bằnwzyng hữgkilu củwgita Tốqidong nữgkil hiệfwptp, xin đcrqpoiyci huynh chớgtjc ngạoiyci.

Tửbxlv Khuêgztw bịewzt bộqzggfwptu rậxnzwm rìxnzwfxfmm cho giàfxfm đcrqpi nêgztwn dung mạoiyco trôjafbng nhưjvll đcrqpãgtjc gầezokn ba mưjvllơggubi. Do đcrqpóggub, Lưjvlljafbng Đhwgzádqjgn mớgtjci gọmhaii chàfxfmng làfxfm anh vàfxfmjvllng tiểggubu đcrqpfwpt. Việfwptc nàfxfmy khiếythnn Tửbxlv Khuêgztw rấjvpst ngưjvllggubng ngùyxeyng, lúfqfing túfqfing đcrqpádqjgp:

- Tạoiyci hạoiyc họmhaifxfmn, têgztwn Thiếythnu Lăoiycng. Xinh cảfwptm tạoiycjvll thiếythnu hiệfwptp đcrqpãgtjcggub lờzmlni mờzmlni mọmhaic nhưjvllng việfwptc nàfxfmy...

Chàfxfmng chưjvlla dứctqst lờzmlni thìxnzw Tốqidong Thụswasy xem vàfxfmo, nàfxfmng ôjafbn tồbimsn bảfwpto họmhaijvll:

- Lưjvll huynh cứctqs vềpgfzfxfmn trưjvllgtjcc đcrqpi. Tiểggubu muộqzggi ăoiycn vàfxfmi chédqjgn vớgtjci Hàfxfmn sưjvll huynh xong sẽzzio sang cùyxeyng chưjvll vịewzt đcrqpqidoi ẩrjtrm. Đhwgzóggubi bụswasng thìxnzw uốqidong rưjvllggubu sẽzzio mau say.

jvlljafbng Đhwgzádqjgn lộqzgg vẻxrfv kinh ngạoiycc:

- Tédqjg ra Hàfxfmn đcrqpoiyci huynh đcrqpâfwpty làfxfmjvll ca củwgita côjafbjvllơggubng đcrqpjvpsy sao? Lưjvll mỗmhai thậxnzwt làfxfm thấjvpst lễfxfm.

gtjc đcrqpi rồbimsi, Tửbxlv Khuêgztw dịewztu giọmhaing bảfwpto Tốqidong Thụswasy:

- Sưjvll muộqzggi khôjafbng cầezokn phảfwpti ăoiycn chung vớgtjci ta, cứctqs sang vớgtjci họmhai đcrqpi!

fxfm chàfxfmng mỉibblm cưjvllzmlni:

- Sưjvll muộqzggi chớgtjcgztwn phụswasewztng ưjvllu ádqjgi củwgita Lưjvlljafbng tửbxlv. Ta đcrqpdqjgn rằnwzyng gãgtjc đcrqpãgtjc say mêgztw muộqzggi từoimafwptu rồbimsi.

Tuy làfxfmm ra vẻxrfv thảfwptn nhiêgztwn song trong thâfwptm tâfwptm Tửbxlv Khuêgztw lạoiyci rốqidoi bờzmlni mộqzggt cảfwptm giádqjgc khóggub gọmhaii têgztwn. Chàfxfmn thầezokm mong Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan sẽzzio khôjafbng sang vớgtjci Tâfwpty Nhạoiycc kiếythnm khádqjgch màfxfmqhjs lạoiyci vớgtjci mìxnzwnh.

Tốqidong Thụswasy nhìxnzwn sâfwptu vàfxfmo mắdbnxt chàfxfmng, đcrqpiềpgfzm đcrqpoiycm đcrqpádqjgp:

- Cốqido tri tádqjgi hộqzggi tấjvpst phảfwpti uốqidong vàfxfmi chédqjgn tưjvllơggubng ngộqzgg. Hơggubn nữgkila, bọmhain họmhai hầezoku hếythnt đcrqppgfzu quen biếythnt vớgtjci tiểggubu muộqzggi chứctqs chẳlkgsng phảfwpti mìxnzwnh Lưjvlljafbng Đhwgzádqjgn. Nhưjvllng nếythnu sưjvll huynh khôjafbng muốqidon dồbimsn bàfxfmn vớgtjci họmhai thìxnzw tiểggubu muộqzggi cũzxgqng đcrqpàfxfmnh chờzmln dịewztp khádqjgc vậxnzwy.

Tửbxlv Khuêgztw nghe câfwptu nóggubi tếythn nhịewzt hợggubp tìxnzwnh hợggubp lýqzbzjvpsy thìxnzw đcrqpâfwptm ra hổbims thẹurzzn. Chàfxfmng tựkuqo trádqjgch mìxnzwnh:

- Bậxnzwc trưjvllơggubng phu sao lạoiyci cóggub thểggub hẹurzzp hòewzti nhưjvll thếythn đcrqpưjvllggubc? Dẫqzbzu ta vàfxfm Tốqidong tiểggubu thưjvll đcrqpãgtjcfxfm mộqzggt đcrqpôjafbi tìxnzwnh lữgkil thìxnzwzxgqng khôjafbng thểggub cấjvpsm nàfxfmng vui vớgtjci bạoiycn bèqhjs, huốqidong hồbims song phưjvllơggubng chẳlkgsng cóggub mộqzggt mốqidoi dâfwpty luyếythnn ádqjgi.

Nghĩmlhs thếythngztwn lòewztng chàfxfmng thanh thảfwptn lạoiyci, cưjvllzmlni rấjvpst tưjvllơggubi:

- Ta cũzxgqng muốqidon cùyxeyng sưjvll muộqzggi sang đcrqpjvpsy cho vui song chỉibbl sợggubfxfmm họmhai mấjvpst tựkuqo nhiêgztwn.

Tốqidong Thụswasy rấjvpst hàfxfmi lòewztng, dịewztu dàfxfmng nóggubi:

- Bọmhain họmhai đcrqppgfzu hàfxfmo sảfwptng, khoádqjgng đcrqpoiyct, hảfwpto tửbxlvu, tấjvpst sẽzzio rấjvpst vui khi cóggub mặarint sưjvll huynh. Chúfqfing ta đcrqpi thôjafbi.

Hai ngưjvllzmlni thu nhặarint tay nảfwpti vàfxfmggubn tre, bưjvllgtjcc vềpgfz phíxnzwa khu vựkuqoc trung tâfwptm tửbxlvu quádqjgn, nơggubi bọmhain Lưjvlljafbng Đhwgzádqjgn đcrqpãgtjcfxfmy tiệfwptc mớgtjci.

fxfmn bádqjgt tiêgztwn thưjvllzmlnng cóggub mặarint hìxnzwnh vuôjafbng, châfwptn hơggubi cong. Nhưjvllng ởqhjsdqjgc lâfwptu quádqjgn, bốqidon châfwptn bàfxfmn đcrqpưjvllggubc làfxfmm rấjvpst thẳlkgsng đcrqpggub khi cầezokn cóggub thểggub ghédqjgp nhiềpgfzu bàfxfmn lạoiyci vớgtjci nhau.

Giờzmln đcrqpâfwpty sádqjgu chiếythnc bàfxfmn kềpgfz vai sádqjgt cádqjgnh, thừoimaa chỗmhai cho hai chụswasc ngưjvllzmlni ngồbimsi quanh. Chédqjgn đcrqpũzxgqa, thứctqsc ăoiycn đcrqppgfzu mớgtjci dọmhain lêgztwn, nghi ngúfqfit khóggubi vàfxfm thơggubm ngậxnzwy. Bọmhain Lưjvlljafbng Đhwgzádqjgn hâfwptn hoan đcrqpctqsng cảfwpt dậxnzwy đcrqpóggubn chàfxfmo cốqido hữgkilu.

Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan làfxfm bậxnzwc anh hùyxeyng trong giớgtjci quầezokn thoa, tíxnzwnh tìxnzwnh cưjvllơggubng nghịewzt, sảfwptng khoádqjgi nhưjvll đcrqpàfxfmn ôjafbng, nhưjvllng ngôjafbn từoima, cửbxlv chỉibbl lạoiyci chẳlkgsng kédqjgm phầezokn thùyxeyy mịewzt, tinh tếythn.

Vềpgfz nhan sắdbnxc thìxnzw Tốqidong Thụswasy xứctqsng danh mỹzivn nữgkil, mắdbnxt bồbimsfwptu đcrqpen lay ládqjgy, mũzxgqi dọmhaic dừoimaa thẳlkgsng tắdbnxp môjafbi anh đcrqpàfxfmo mong mỏuuhxng cóggub đcrqpưjvllzmlnng viềpgfzn gọmhain ghẽzzio. Bìxnzwnh thưjvllzmlnng, gưjvllơggubng mặarint trádqjgi xoan kiềpgfzu diễfxfmm ấjvpsy hơggubi phảfwptng phấjvpst nédqjgt buồbimsn. Nhưjvllng khi nàfxfmng cưjvllzmlni thìxnzw dung nhan rựkuqoc rỡbwdr khádqjgch thưjvllzmlnng vàfxfmfxfmm say đcrqpdbnxm lòewztng ngưjvllzmlni. Răoiycng nàfxfmng khôjafbng đcrqppgfzu, cóggub mộqzggt hai chiếythnc răoiycng khểggubnh, song chẳlkgsng hiểggubu sao nhữgkilng nụswasjvllzmlni hồbimsn nhiêgztwn kia lạoiyci cóggub nộqzggi lựkuqoc mêgztw hồbimsn đcrqpếythnn thếythn?

Cho nêgztwn khôjafbng chỉibbljvlljafbng Đhwgzádqjgn màfxfm khádqjg nhiềpgfzu nam nhâfwptn hiệfwptn diệfwptn ádqjgi mộqzgg Tốqidong Thụswasy. Sau mộqzggt thờzmlni gian tiếythnp cậxnzwn họmhai đcrqppgfzu thấjvpst vọmhaing, bỏuuhx cuộqzggc vìxnzw hiểggubu rằnwzyng trádqjgi tim nàfxfmng xa lạoiyc vớgtjci tìxnzwnh yêgztwu nam nữgkil. Nàfxfmng chỉibbl xem họmhai nhưjvll nhữgkilng hảfwpto bằnwzyng hữgkilu trêgztwn chốqidon giang hồbims, cóggub thểggubyxeyng nhau hàfxfmn huyêgztwn vàfxfm uốqidong rưjvllggubu giảfwpti khuâfwpty, hoặarinc sádqjgnh vai đcrqpqidoi phóggub vớgtjci kẻxrfv thùyxeyfxfmo đcrqpóggub.

Tuy từoima bỏuuhx ưjvllgtjcc mơggub giai ngẫqzbzu song nhữgkilng ngưjvllzmlni ấjvpsy rấjvpst vui khi gặarinp Tốqidong Thụswasy. Họmhaifwptn hoan cưjvllzmlni nóggubi, đcrqpóggubn chàfxfmo vàfxfm bắdbnxt cốqido nhâfwptn phảfwpti cạoiycn chédqjgn trùyxeyng phùyxeyng.

Tửbxlvjvllggubng củwgita Tốqidong Thụswasy khádqjg cao, dẫqzbzu uốqidong nhiềpgfzu mặarint hoa cũzxgqng chỉibbl phớgtjct hồbimsng chứctqs khôjafbng đcrqpuuhx rựkuqoc. Nhưjvllng dầezoku sao nàfxfmng cũzxgqng làfxfm nữgkil nhâfwptn đcrqpưjvllggubc bọmhain đcrqpàfxfmn ôjafbng khoan nhưjvllggubng khôjafbng édqjgp uổbimsng.

Riêgztwng đcrqpqidoi vớgtjci Tửbxlv Khuêgztw thìxnzw khádqjgc, chàfxfmng phảfwpti cạoiycn liêgztwn mưjvllzmlni tádqjgm chung vớgtjci nhữgkilng kẻxrfv mớgtjci quen. Uốqidong xong, sắdbnxc diệfwptn Tửbxlv Khuêgztw chỉibblggubi tádqjgi đcrqpi vàfxfm vẫqzbzn hoàfxfmn toàfxfmn tỉibblnh tádqjgo, khiếythnn bọmhain hàfxfmo khádqjgc Hàfxfm Nam phụswasc lăoiycn.

Trong bàfxfmn ăoiycn nhậxnzwu, kẻxrfvggub tửbxlvu lưjvllggubng cao cưjvllzmlnng, phong thádqjgi trầezokm tĩmlhsnh thưjvll thádqjgi vui vẻxrfv rấjvpst dễfxfm tạoiyco đcrqpưjvllggubc hảfwpto cảfwptm. Vìxnzw vậxnzwy, dẫqzbzu Tửbxlv Khuêgztw chỉibbl mỉibblm cưjvllzmlni vàfxfm nốqidoc rưjvllggubc màfxfm vẫqzbzn đcrqpưjvllggubc mếythnm mộqzgg.

Chàfxfmng thựkuqoc lòewztng cao hứctqsng khi tham gia bữgkila tiệfwptc nàfxfmy chứctqs khôjafbng hềpgfzjvllggubng édqjgp. Đhwgziềpgfzu ấjvpsy đcrqpãgtjc khiếythnn cho Tốqidong Thụswasy rấjvpst vui, nhìxnzwn chàfxfmng vớgtjci ádqjgnh mắdbnxt cảfwptm kíxnzwch.

Nếythnu chàfxfmng khádqjgch sádqjgo hoặarinc ngưjvllggubng ngùyxeyng thìxnzwfxfmng sẽzzio mấjvpst mặarint vớgtjci bạoiycn bèqhjszxgq.

Sau vàfxfmi tuầezokn rưjvllggubu, Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan dòewzt hỏuuhxi:

- Lưjvll huynh! Vìxnzw sao chu vịewzt lạoiyci tềpgfz tựkuqou ởqhjs đcrqpâfwpty đcrqpôjafbng đcrqpwgit nhưjvll vậxnzwy?

jvlljafbng Đhwgzádqjgn nhưjvllgtjcng màfxfmy, làfxfmm ra vẻxrfv quan trọmhaing:

- Thụswasy muộqzggi khôjafbng biếythnt gìxnzw sao? Tạoiyci phủwgit Nam Dưjvllơggubng sắdbnxp xảfwpty ra cuộqzggc chiếythnn khốqidoc liệfwptt đcrqpggub tranh giàfxfmnh vậxnzwt chi bảfwpto củwgita võylhrfwptm làfxfmfwpty “Diêgztwm Vưjvllơggubng quỷggub kỳxrfv”.

Vậxnzwt ấjvpsy hiệfwptn ởqhjs trong tay mộqzggt thổbimsfxfmo đcrqpjvpst Bảfwpto Bìxnzwnh, cádqjgch Nam Dưjvllơggubng hai chụswasc dặarinm vềpgfz phíxnzwa Tâfwpty.

Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan cau đcrqpôjafbi màfxfmy liễfxfmu chẳlkgsng hềpgfz đcrqpưjvllggubc tỉibbla tóggubt, tôjafb vẽzziofxfm vẫqzbzn xanh đcrqpen, hỏuuhxi lạoiyci:

- Lưjvll huynh! Câfwpty “Diêgztwm Vưjvllơggubng quỷggub kỳxrfv” ấjvpsy quýqzbz giádqjgqhjs chỗmhaifxfmo?

jvlljafbng Đhwgzádqjgn đcrqpdbnxc ýqzbz kểggub lểggub:

- Theo truyềpgfzn thuyếythnt củwgita võylhrfwptm thìxnzwfxfmo thờzmlni đcrqpezoku Nam Tốqidong, cádqjgch nay hơggubn ba trăoiycm năoiycm, giang hồbims xuấjvpst hiệfwptn mộqzggt đcrqpoiyci ádqjgc ma làfxfm Quỷggub châfwptn nhâfwptn Đhwgzơggubn Ngạoiycn Hòewzta. Lãgtjco ta chỉibblggubjvllzmlni đcrqpfwpt tửbxlv nhưjvllng đcrqpãgtjc trởqhjs thàfxfmnh tai họmhaia khủwgitng khiếythnp nhấjvpst cho võylhrfwptm vàfxfmdqjgch tíxnzwnh. Quỷggub châfwptn nhâfwptn đcrqpãgtjc đcrqpádqjgnh cưjvllgtjcp hàfxfmng trăoiycm nhàfxfm đcrqpoiyci phúfqfiqhjs cảfwpt hai vùyxeyng lãgtjcnh thổbims Nam Tốqidong vàfxfmjvllgtjcc Kim. Sốqido nạoiycn nhâfwptn củwgita lãgtjco lêgztwn đcrqpếythnn hàfxfmng ngàfxfmn, cảfwptfwptn thưjvllzmlnng lẫqzbzn khádqjgch giang hồbimsfxfm quan quâfwptn.

Quỷggub châfwptn nhâfwptn cóggub thểggub hoàfxfmnh hàfxfmnh bádqjg đcrqpoiyco nhưjvll vậxnzwy làfxfm nhờzmlnggubfwpty “Diêgztwm Vưjvllơggubng quỷggub kỳxrfv”. Câfwpty cờzmlnfxfmy ban đcrqpêgztwm sai khiếythnn đcrqpưjvllggubc âfwptm binh, tạoiyco ra nhữgkilng luồbimsng quádqjgi phong làfxfmm têgztw liệfwptt bấjvpst cứctqs ai chạoiycm phảfwpti. Ban ngàfxfmy thìxnzwdqjgc dụswasng kédqjgm đcrqpi, quádqjgi phong chỉibbljafbng hiệfwptu trong bádqjgn kíxnzwnh hơggubn trưjvllggubng. Song nhưjvll thếythnzxgqng quádqjg đcrqpwgit đcrqpggub Quỷggub châfwptn nhâfwptn Đhwgzơggubn Ngạoiycn Hòewzta thàfxfmnh kẻxrfv bấjvpst bạoiyci.

Cuốqidoi cùyxeyng, tổbimsjvll phádqjgi Toàfxfmn Châfwptn làfxfmjvllơggubng Trùyxeyng Dưjvllơggubng đcrqpãgtjc lan tin khắdbnxp giang hồbims, khiêgztwu chiếythnn vớgtjci Quỷggub châfwptn nhâfwptn. Vưjvllơggubng Tổbimsjvll chấjvpsp nhậxnzwn so tàfxfmi cảfwptfxfmo ban đcrqpêgztwm, lúfqfic “Diêgztwm Vưjvllơggubng quỷggub kỳxrfv” cóggub uy lựkuqoc cao nhấjvpst.

Quỷggub châfwptn nhâfwptn đcrqpãgtjc nhậxnzwn lờzmlni vìxnzw cho rằnwzyng Vưjvllơggubng Trùyxeyng Dưjvllơggubng chẳlkgsng thểggubfxfmo hơggubn đcrqpưjvllggubc Phậxnzwt Nhưjvll Lai. Lãgtjco đcrqpãgtjc từoimang đcrqpádqjgnh cưjvllgtjcp Tàfxfmng kinh cádqjgc củwgita chùyxeya Thiếythnu Lâfwptm màfxfm Phậxnzwt tổbims vẫqzbzn lặarinng thinh, chẳlkgsng làfxfmm đcrqpưjvllggubc gìxnzw.

Nhưjvllng đcrqpggub chắdbnxc ăoiycn, Quỷggub châfwptn nhâfwptn chọmhain giờzmln Hợggubi đcrqpêgztwm rằnwzym thádqjgng bảfwpty đcrqpêgztwm củwgita vong hồbimsn. Còewztn đcrqpewzta đcrqpiểggubm làfxfmgtjci đcrqpjvpst hoang cạoiycnh bờzmlnjafbng Bạoiycch Hàfxfmdqjgch thàfxfmnh Nam Dưjvllơggubng nàfxfmy hơggubn chụswasc dặarinm vềpgfzjvllgtjcng bắdbnxc.

Đhwgzêgztwm ấjvpsy, trưjvllgtjcc sựkuqo chứctqsng kiếythnn củwgita mấjvpsy ngưjvllzmlni, Quỷggub châfwptn nhâfwptn vũzxgq lộqzggng Quỷggub kỳxrfv, tạoiyco nêgztwn luồbimsng quádqjgi phong mãgtjcnh liệfwptt, chậxnzwp chờzmlnn ngàfxfmn bóggubng u linh ghêgztw rợggubn, làfxfmm cho cádqjgt bụswasi mịewztt mùyxey. Nàfxfmo ngờzmln, Vưjvllơggubng tổbimsjvll thảfwptn nhiêgztwn xôjafbng thẳlkgsng qua trậxnzwn bãgtjco ma ấjvpsy, chỉibbl mộqzggt chiêgztwu kiếythnm đcrqpãgtjc đcrqpâfwptm thủwgitng tâfwptm thấjvpst họmhai Đhwgzơggubn.

Tuy trúfqfing đcrqpòewztn tríxnzw mạoiycng nhưjvll thếythnfxfm Quỷggub châfwptn nhâfwptn vẫqzbzn còewztn đcrqpwgit sứctqsc tung mìxnzwnh xuốqidong sôjafbng Bạoiycch Hàfxfm mấjvpst dạoiycng, mang theo “Diêgztwm Vưjvllơggubng quỷggub kỳxrfv”.

Nhưjvllng sau đcrqpóggubgtjco khôjafbng hềpgfz xuấjvpst hiệfwptn nữgkila nêgztwn mọmhaii ngưjvllzmlni đcrqpdqjgn rằnwzyng Đhwgzơggubn Ngạoiycn Hòewzta đcrqpãgtjc chếythnt.

Nghe xong Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan mỉibbln cưjvllzmlni khen ngợggubi:

- Lưjvll huynh quảfwptfxfm ngưjvllzmlni uyêgztwn bádqjgc vàfxfmggubfxfmi kểggub chuyệfwptn!

Đhwgzưjvllggubc mỹzivn nhâfwptn tádqjgn dưjvllơggubng, Tâfwpty Nhạoiycc kiếythnm khádqjgch cựkuqoc kỳxrfv khoan khoádqjgi hai cádqjgnh mũzxgqi phậxnzwp phồbimsng vàfxfm nởqhjs lớgtjcn. Gãgtjc hắdbnxng giọmhaing nóggubi tiếythnp:

- Tốqidong hiềpgfzn muộqzggi biếythnt khôjafbng, ngay cảfwpt việfwptc tádqjgi xuấjvpst củwgita “Diêgztwm Vưjvllơggubng quỷggub kỳxrfv” cũzxgqng rấjvpst édqjgo le, lýqzbz thúfqfi. Sốqidofxfm thổbimsfxfmo đcrqpjvpst Bảfwpto Bìxnzwnh kia têgztwn gọmhaii Kỹzivnewztng Thưjvll, tuổbimsi đcrqpqzggdqjgu mưjvllơggubi bẩrjtry. Lãgtjco ta quêgztw quádqjgn Tứctqs Xuyêgztwn, mưjvllzmlni hai năoiycm trưjvllgtjcc đcrqpếythnn Bảfwpto Bìxnzwnh sang lạoiyci hơggubn ngàfxfmn mẫqzbzu câfwpty ăoiycn quảfwpt, sốqidong đcrqpzmlni nhàfxfmn hạoiyc, sung túfqfic.

Kỹzivngtjco síxnzwnh văoiycn chưjvllơggubng, thưjvllzmlnng đcrqpếythnn Tríxnzwch Tiêgztwn lâfwptu ởqhjs cửbxlva Tâfwpty thàfxfmnh Nam Dưjvllơggubng nàfxfmy ngâfwptm vịewztnh. Gia phụswaszxgqng cóggub thúfqfijvpsy nêgztwn hai ngưjvllzmlni đcrqpãgtjc trởqhjs thàfxfmnh bằnwzyng hữgkilu.

Ngu huynh thưjvllzmlnng theo phụswas thâfwptn đcrqpếythnn chơggubi Kỹzivn gia trang nêgztwn mớgtjci biếythnt Kỹzivnewztng Thưjvll rấjvpst giỏuuhxi võylhr. Ôjvpsng ta vốqidon làfxfm đcrqpfwpt tửbxlv tụswasc gia củwgita phádqjgi Thanh Thàfxfmnh. Kỹzivn đcrqpoiyci thúfqfic đcrqpãgtjc dạoiycy dỗmhai, huấjvpsn luyệfwptn ba trăoiycm trádqjgng đcrqpinh trong trang thàfxfmnh nhữgkilng tay kiêgztwu dũzxgqng, giỏuuhxi cảfwpt kiếythnm lẫqzbzn cung. Ôjvpsng cũzxgqng truyềpgfzn cho ngu huynh vàfxfmi trăoiycm chiêgztwu kiếythnm rấjvpst tuyệfwptt diệfwptu.

Kỹzivn đcrqpoiyci thúfqfic khôjafbng cóggub con trai nêgztwn hai năoiycm trưjvllgtjcc nạoiycp mộqzggt ngưjvllzmlni tiểggubu thiếythnp tuổbimsi mớgtjci hăoiycm lăoiycm, têgztwn gọmhaii Lâfwptm Cổbims Hoàfxfmn. Nàfxfmo ngờzmlnfwptm thịewztfxfm ngưjvllzmlni phóggubng đcrqpãgtjcng, lẳlkgsng lơggub, âfwptm thầezokm thôjafbng dâfwptm vớgtjci mộqzggt đcrqpfwpt tửbxlv củwgita Kỹzivn đcrqpoiyci thúfqfic.

Đhwgzezoku xuâfwptn năoiycm nay, Lâfwptm Cổbims Hoàfxfmn đcrqpãgtjcyxeyng vớgtjci têgztwn đcrqpqidon mạoiyct ấjvpsy lấjvpsy trộqzggm ba ngàfxfmn lưjvllggubng vàfxfmng rồbimsi trốqidon đcrqpi. Biếythnt rằnwzyng Kỹzivn đcrqpoiyci thúfqfic sẽzzio khôjafbng bỏuuhx qua, truy đcrqpuổbimsi đcrqpếythnn cùyxeyng, nêgztwn Lâfwptm Cổbims Hoàfxfmn vàfxfmgtjc Đhwgzinh Văoiycn Kiệfwptt đcrqpãgtjcgztwu rao suốqidot đcrqpưjvllzmlnng đcrqpi rằnwzyng “Diêgztwm Vưjvllơggubng quỷggub kỳxrfv” đcrqpang ởqhjs Kỹzivn gia trang. Họmhai muốqidon Kỹzivnewztng Thưjvll phảfwpti chếythnt.

Thếythnfxfm cảfwptylhrfwptm chấjvpsn đcrqpqzggng, ùyxeyn ùyxeyn kédqjgo nhau vềpgfz Bảfwpto Bìxnzwnh. May thay, Tổbimsng binh thàfxfmnh Nam Dưjvllơggubng Từoima Hậxnzwu lạoiyci làfxfm bạoiycn thi văoiycn vớgtjci Kỹzivn đcrqpoiyci thúfqfic vàfxfm gia phụswas, nêgztwn đcrqpãgtjc mang ngàfxfmn quâfwptn đcrqpếythnn bảfwpto vệfwpt Kỹzivn gia trang, khi nhậxnzwn đcrqpưjvllggubc lờzmlni cầezoku cứctqsu củwgita bạoiycn giàfxfm. Do đcrqpóggub, suốqidot nửbxlva thádqjgng nay, Kỹzivn gia trang vẫqzbzn bìxnzwnh yêgztwn.

Nhưjvllng thiêgztwn hạoiyc lạoiyci đcrqpbimsn rằnwzyng Minh chủwgitylhrfwptm Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn đcrqpang trêgztwn đcrqpưjvllzmlnng đcrqpếythnn Bảfwpto Bìxnzwnh. Vớgtjci cưjvllơggubng vịewzt củwgita mìxnzwnh, lãgtjco cóggub quyềpgfzn thu hồbimsi cádqjgi vậxnzwt cóggub thểggub gieo tai họmhaia cho giang hồbimsfxfmdqjgch tíxnzwnh.

Tốqidong Thụswasy ngắdbnxt lờzmlni gãgtjc:

- Nếythnu thếythn thìxnzw sựkuqo việfwptc sẽzzio diễfxfmn ra suôjafbn sẻxrfv, làfxfmm gìxnzwggub đcrqpádqjgnh nhau màfxfmjvll huynh bảfwpto rằnwzyng khốqidoc liệfwptt.

jvlljafbng Đhwgzádqjgn khoan đcrqpádqjgp, nâfwptng chédqjgn mờzmlni cảfwptfxfmn uốqidong cạoiycn rồbimsi mớgtjci lêgztwn giọmhaing:

- Ngu huynh chẳlkgsng hềpgfzdqjgm phóggubng đcrqpoiyci, hiệfwptn nay, uy quyềpgfzn củwgita Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn đcrqpãgtjc giảfwptm súfqfit rấjvpst nhiềpgfzu. Từoima cuốqidoi năoiycm ngoádqjgi, giớgtjci giang hồbims đcrqpãgtjc rỉibbl tai nhau mộqzggt chuyệfwptn đcrqpqzggng trờzmlni, rằnwzyng Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn chíxnzwnh làfxfmgztwn ádqjgc ma Huyếythnt Mai hộqzggi chủwgitoiycm xưjvlla. Tin nàfxfmy lan nhanh nhưjvll gióggub, tớgtjci cảfwpt tai Đhwgzôjafbdqjgt việfwptn ởqhjs Bắdbnxc Kinh. Thếythnfxfm triềpgfzu đcrqpìxnzwnh ra lệfwptnh cho Tam Ty Hàfxfm Nam đcrqpiềpgfzu tra sựkuqo việfwptc vàfxfmjvllgtjcc bớgtjct quyềpgfzn hàfxfmnh củwgita Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn. Lãgtjco ta vẫqzbzn làfxfm Minh chủwgitylhrfwptm nhưjvllng khôjafbng còewztn đcrqpưjvllggubc quyềpgfzn huy đcrqpqzggng nhâfwptn thủwgit hoặarinc can thiệfwptp vàfxfmo nộqzggi bộqzggdqjgc phádqjgi.

Tấjvpst nhiêgztwn làfxfmzxgqng chẳlkgsng ai thèqhjsm đcrqpóggubng góggubp cho ngâfwptn quỹzivn Tổbimsng đcrqpàfxfmn nhưjvll trưjvllgtjcc nữgkila. Khôjafbng nhữgkilng thếythn, cóggub hai bang hộqzggi mớgtjci thàfxfmnh lậxnzwp màfxfm chẳlkgsng cầezokn xin phédqjgp Minh chủwgit, vàfxfmdqjgi têgztwn củwgita họmhaizxgqng hàfxfmm ýqzbz khiêgztwu khíxnzwch Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn.

Phádqjgi thứctqs nhấjvpst làfxfm Chiếythnt Mai bang ởqhjsfqfii Lĩmlhsnh Sơggubn vùyxeyng đcrqpjvpst cựkuqoc tâfwpty Hàfxfm Nam, giádqjgp vớgtjci Thiểggubm Tâfwpty. Phádqjgi thứctqs hai làfxfmxnzwch Huyếythnt bang ởqhjs huyệfwptn Tâfwptn Thádqjgi cádqjgch đcrqpâfwpty chừoimang hai trăoiycm dặarinm vềpgfz phíxnzwa đcrqpôjafbng.

Vớgtjci vịewzt tríxnzw nhưjvll thếythn, vôjafbxnzwnh trung hai bang ấjvpsy muốqidon cùyxeyng Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn tạoiyco thàfxfmnh thếythn ba châfwptn vạoiycc trêgztwn đcrqpjvpst Hàfxfm Nam, tâfwptm đcrqpiểggubm củwgita võylhrfwptm.

Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn rấjvpst cay cúfqfi song phảfwpti lờzmln đcrqpi vìxnzw e ngạoiyci nhữgkilng đcrqpoiyci nhâfwptn vậxnzwt đcrqpang đcrqpbwdr đcrqpezoku cho hai bang hộqzggi ngạoiyco mạoiycn kia. Hậxnzwu thuẫqzbzn củwgita Chiếythnt Mai bang làfxfm Bắdbnxc Thiêgztwn Tôjafbn Phùyxeyng Thịewztnh Đhwgzoan, củwgita Bíxnzwch Huyếythnt bang làfxfm Nam Thiêgztwn Tôjafbn Từoimajafbn Chiếythnn.

Hiệfwptn nay, Chiếythnt Mai bang cùyxeyng Bíxnzwch Huyếythnt bang đcrqppgfzu đcrqpãgtjcdqjgo lựkuqoc lưjvllggubng đcrqpếythnn Bảfwpto Bìxnzwnh, tấjvpst sẽzzio khôjafbng đcrqpggub Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn đcrqpoạoiyct câfwpty “Diêgztwm Vưjvllơggubng quỷggub kỳxrfv”.

fxfm ngưjvllggubc lạoiyci, Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn cũzxgqng quyếythnt lấjvpsy cho đcrqpưjvllggubc bảfwpto vậxnzwt đcrqpggub thựkuqoc sựkuqo trởqhjs thàfxfmnh bádqjg chủwgit. Bởqhjsi thếythn, cuộqzggc chiếythnn trưjvllgtjcc mắdbnxt sẽzzio rấjvpst ádqjgc liệfwptt, mádqjgu xưjvllơggubng chồbimsng chấjvpst.

Kểggub xong, Lưjvlljafbng Đhwgzádqjgn lộqzgg sắdbnxc lo âfwptu hạoiyc giọmhaing:

- Ngu huynh nhậxnzwn lệfwptnh gia phụswas đcrqpếythnn Quádqjgch gia trang khuyêgztwn nhủwgit Kỹzivn đcrqpoiyci thúfqfic đcrqpoimang vìxnzw bảfwpto vậxnzwt màfxfm lụswasy đcrqpếythnn thâfwptn. Tốqidot nhấjvpst làfxfm trao cho Từoima tổbimsng binh hủwgity hoạoiyci Quỷggub kỳxrfv trưjvllgtjcc mặarint mọmhaii ngưjvllzmlni, giảfwpti trừoima tai họmhaia.

Bỗmhaing cóggub tiếythnng cưjvllzmlni trong nhưjvll ngọmhaic vỡbwdr, đcrqpezoky vẻxrfv quyếythnn rũzxgq cấjvpst lêgztwn vàfxfm ai đcrqpóggub nhẹurzz nhàfxfmng mỉibbla mai:

- Lưjvlljafbng Tửbxlv quảfwptfxfm kẻxrfv ngâfwpty thơggub. Sẽzzio chẳlkgsng ai chịewztu tin câfwpty cờzmln bịewzt hủwgity làfxfm thựkuqoc cảfwpt. Vàfxfm khi quan quâfwptn rúfqfit đcrqpi rồbimsi thìxnzw Kỹzivn gia trang sẽzzio thàfxfmnh bìxnzwnh đcrqpewzta.

Ngưjvllzmlni nóggubi ra câfwptu chíxnzwqzbzjvpsy làfxfm mộqzggt nữgkil lang võylhr phụswasc vàfxfmng nhạoiyct, ádqjgo choàfxfmng lưjvllng màfxfmu tíxnzwa, đcrqpezoku đcrqpqzggi nóggubn rộqzggng vàfxfmnh cóggubqhjsm che mặarint. Khi nàfxfmng lộqzggt nóggubn ra, bọmhain nam nhâfwptn hoảfwptng hốqidot rédqjggztwn:

- Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims!

jvlljafbng Đhwgzádqjgn đcrqpctqsng lêgztwn, ngưjvllggubng ngùyxeyng nóggubi:

- Tédqjg ra làfxfm Dịewztch côjafbjvllơggubng. Mờzmlni côjafbjvllơggubng an tọmhaia rồbimsi chỉibbl giádqjgo cho tạoiyci hạoiycdqjgch giảfwpti cứctqsu Kỹzivn gia trang.

Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims mỉibbln cưjvllzmlni, chậxnzwm rãgtjci bưjvllgtjcc đcrqpi trong mộqzggt khoảfwptng khôjafbng gian hoàfxfmn toàfxfmn tĩmlhsnh lặarinng. Mọmhaii thựkuqoc khádqjgch đcrqppgfzu đcrqpãgtjcxnzwn thởqhjs, trốqido mắdbnxt chiêgztwm ngưjvllbwdrng ảfwpt hồbims ly núfqfii Thádqjgi Sơggubn.

Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn xinh đcrqpurzzp phi thưjvllzmlnng, đcrqpurzzp đcrqpếythnn mứctqsc chẳlkgsng búfqfit nàfxfmo tảfwpt xiếythnt, mộqzggt cádqjgi đcrqpurzzp rấjvpst đcrqpàfxfmn bàfxfm chứctqs khôjafbng pha chúfqfit nam tíxnzwnh nhưjvll Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan.

desnfxfmng, mọmhaii bộqzgg phậxnzwn đcrqppgfzu đcrqpoiyct đcrqpếythnn mứctqsc tuyệfwptt mỹzivn, chỉibblggub thểggubxnzwnh dung bằnwzyng nhữgkilng ẩrjtrn dụswas nhưjvll:

fxfmn Thu thủwgity nédqjgt Xuâfwptn sơggubn Hoa ghen thua thắdbnxm, liễfxfmu hờzmlnn kédqjgm xanh.

Nhìxnzwn nàfxfmng, bọmhain đcrqpàfxfmn ôjafbng lậxnzwp tứctqsc bịewzt quyếythnn rũzxgqgztw muộqzggi vàfxfm khao khádqjgt. Cóggub thểggubxnzwjvllơggubng mặarint tiêgztwn nga vàfxfmzxgqng cóggub thểggubxnzw thâfwptn hìxnzwnh thon thảfwpt, khiêgztwu gợggubi củwgita nàfxfmng. Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn ăoiycn mặarinc kíxnzwn đcrqpádqjgo, chẳlkgsng chúfqfit hởqhjs hang song tấjvpst cảfwptjvllzmlnng nhưjvll đcrqpãgtjc lộqzgg ra dưjvllgtjci lớgtjcp lụswasa óggubng ảfwpt, bóggubdqjgt cơggub thểggub. Chiếythnc ádqjgo ấjvpsy đcrqpưjvllggubc may mộqzggt cádqjgch chíxnzwnh xádqjgc đcrqpếythnn từoimang ly, tôjafbn vinh vòewztng eo thon thảfwpt, bờzmlnjafbn tròewztn trịewzta vàfxfm đcrqpôjafbi òewzt bồbimsng đcrqpfwpto kiêgztwu sa thấjvpsp thoádqjgng nhấjvpsp nhôjafb hai múfqfim vúfqfi nho nhỏuuhx.

Lốqidoi phụswasc trang ấjvpsy khôjafbng che đcrqpưjvllggubc gìxnzw cảfwptfxfm chỉibbl khiếythnn cho đcrqpàfxfmn ôjafbng rờzmlnn rợggubn thịewztt da, mặarint nóggubng bừoimang vìxnzw đcrqpqzggng tìxnzwnh.

Đhwgzâfwptu đcrqpâfwpty bỗmhaing khẽzzioggub nhữgkilng tiếythnng thởqhjsfxfmi, nhữgkilng âfwptm thanh củwgita đcrqpqzggng tádqjgc nuốqidot nưjvllgtjcc bọmhait đcrqpezoky thèqhjsm khádqjgt. Nhưjvllng cóggub mộqzggt ngưjvllzmlni mỉibblm cưjvllzmlni đcrqpóggubfxfm Quádqjgch Tửbxlv Khuêgztw. Chàfxfmng cũzxgqng ngấjvpst ngâfwpty trưjvllgtjcc nhan sắdbnxc khuynh thàfxfmnh củwgita Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims song chẳlkgsng hềpgfzgztw muộqzggi. Lýqzbz do làfxfmxnzw Tửbxlv Khuêgztw biếythnt rõylhr rằnwzyng xádqjgc thâfwptn nóggubng bỏuuhxng kia đcrqpưjvllggubc tạoiycc bằnwzyng băoiycng tuyếythnt, rằnwzyng Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn chẳlkgsng phảfwpti đcrqpàfxfmn bàfxfm.

zxgqng nhưjvlljvll phụswasfxfm Thádqjgi Sơggubn Tiêgztwn Nưjvllơggubng, Tádqjgi Vâfwptn đcrqpãgtjc luyệfwptn côjafbng phu “Thádqjgi Âxrfvm Tốqido Nữgkilfwptm phádqjgp”. Tuyệfwptt họmhaic nàfxfmy giúfqfip ngưjvllzmlni luyệfwptn trẻxrfv trung rấjvpst lâfwptu, nhan sắdbnxc nhưjvll tồbimsn tạoiyci mãgtjci vớgtjci thờzmlni gian. Nhưjvllng đcrqpbimsi lạoiyci, ngưjvllzmlni ấjvpsy sẽzzio đcrqpádqjgnh mấjvpst hoàfxfmn toàfxfmn nhữgkilng cảfwptm xúfqfic tìxnzwnh dụswasc.

xnzw mậxnzwt ấjvpsy Tửbxlv Khuêgztw biếythnt đcrqpưjvllggubc làfxfm do sựkuqo tiếythnt lộqzgg củwgita Cửbxlvu Hoa Thádqjgnh Y Cổbimsmlhs Hoàfxfmnh trong lầezokn gặarinp nhau ởqhjs Quang Hógguba. Cổbimsgtjco đcrqpãgtjc từoimang yêgztwu thưjvllơggubng Thádqjgi Sơggubn Tiêgztwn Nưjvllơggubng, cốqido đcrqpem tàfxfmi Hoa Đhwgzàfxfm, Biểggubn Thưjvllgtjcc ra khắdbnxc phụswasc khuyếythnt đcrqpiểggubm chếythnt ngưjvllzmlni củwgita “Thádqjgi Âxrfvm Tốqido Nữgkil thầezokn côjafbng”, nhưjvllng đcrqpãgtjc thấjvpst bạoiyci.

Ngàfxfmy ấjvpsy, trưjvllgtjcc lễfxfm thọmhai củwgita Chưjvllqhjsng môjafbn phádqjgi Võylhr Đhwgzưjvllơggubng, Cổbimsmlhs Hoàfxfmnh tìxnzwnh cờzmln biếythnt đcrqpưjvllggubc việfwptc Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn sai Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims quyếythnn rũzxgqylhr Đhwgzưjvllơggubng Thầezokn Kiếythnm Mộqzgg Duy Lộqzgg đcrqpggub đcrqpádqjgnh cắdbnxp thanh “Trạoiycm Lưjvll thầezokn kiếythnm”, nêgztwn đcrqpãgtjc bảfwpto Tửbxlv Khuêgztwyxeyng phédqjgp “Phấjvpst Huyệfwptt Tỏuuhxa Kinh” phádqjg vỡbwdr âfwptm mưjvllu kia.

Mộqzgg Duy Lộqzgg mấjvpst đcrqpi khảfwptoiycng tìxnzwnh dụswasc tấjvpst sẽzzio chẳlkgsng còewztn say mêgztw Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn đcrqpưjvllggubc nữgkila.

Tửbxlv Khuêgztw nhớgtjc lạoiyci thủwgit đcrqpoạoiycn quádqjgi ádqjgc củwgita sưjvll thúfqfic màfxfm khôjafbng nédqjgn nổbimsi cưjvllzmlni. Vàfxfm chíxnzwnh nụswasjvllzmlni lạoiycyxeyng ấjvpsy đcrqpãgtjc khiếythnn Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbimsn ngạoiycc nhiêgztwn, thắdbnxc mắdbnxc.

Tạoiyci sao Hádqjgn tửbxlvfwptu rậxnzwm kia lạoiyci nhìxnzwn mìxnzwnh rồbimsi mỉibbln cưjvllzmlni, cứctqs nhưjvll phádqjgt hiệfwptn ra mộqzggt vếythnt lọmhai nồbimsi khôjafbi hàfxfmi trêgztwn mặarint vậxnzwy? Làfxfm ádqjgnh mắdbnxt chàfxfmng ta cũzxgqng biểggubu hiệfwptn rõylhr vẻxrfv giễfxfmu cợggubt, thíxnzwch thúfqfi.

fxfmng chẳlkgsng cóggub khảfwptoiycng cảfwptm nhậxnzwn khoádqjgi lạoiycc xádqjgc thịewztt vớgtjci nam nhâfwptn nhưjvllng vẫqzbzn làfxfm mộqzggt ngưjvllzmlni đcrqpàfxfmn bàfxfm say mêgztwjafbn thờzmln nhan sắdbnxc củwgita chíxnzwnh mìxnzwnh. Do đcrqpóggub, Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn khôjafbng chịewztu nổbimsi thádqjgi đcrqpqzgg kỳxrfv quặarinc, khóggub hiểggubu củwgita Tửbxlv Khuêgztw, liềpgfzn rảfwpto bưjvllgtjcc đcrqpếythnn, hậxnzwm hựkuqoc hỏuuhxi chàfxfmng:

- Dádqjgm hỏuuhxi vìxnzw sao cádqjgc hạoiyc lạoiyci cưjvllzmlni cợggubt bổbimsn côjafbjvllơggubng?

Tửbxlv Khuêgztw đcrqpang lung túfqfing, chưjvlla biếythnt trảfwpt lờzmlni thếythnfxfmo thìxnzw Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan đcrqpctqsng phắdbnxt dậxnzwy, lạoiycnh lung bảfwpto:

- Cưjvllzmlni thìxnzw đcrqpãgtjc sao? Chẳlkgsng lẽzzio gặarinp nàfxfmng bọmhain ta phảfwpti khóggubc?

dqjgi câfwptu: “Rừoimang khôjafbng hai cọmhaip” cũzxgqng cóggub nghĩmlhsa làfxfmqhjsyxeyng mộqzggt chỗmhai chẳlkgsng nêgztwn cóggub hai ngưjvllzmlni đcrqpàfxfmn bàfxfm đcrqpurzzp. Sựkuqo đcrqpqido kỵzivl vềpgfz nhan sắdbnxc đcrqpãgtjc ăoiycn sâfwptu vàfxfmo mádqjgu huyếythnt nữgkil nhâfwptn, đcrqpưjvllggubc giấjvpsu kíxnzwn nhờzmln tríxnzw tuệfwptfxfm nhâfwptn phẩrjtrm mỗmhaii ngưjvllzmlni. Nhữgkilng khi cóggubggub hộqzggi thìxnzwdqjgi bảfwptn năoiycng ấjvpsy bùyxeyng nổbims rấjvpst dữgkil dộqzggi.

ylhrfxfmng làfxfm vẻxrfv đcrqpurzzp lồbims lộqzgg, đcrqpezoky ma lựkuqoc củwgita Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims đcrqpãgtjc lấjvpsn ádqjgp nédqjgt hấjvpsp dẫqzbzn kíxnzwn đcrqpádqjgo củwgita Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan, khiếythnn Tốqidong Thụswasy hơggubi buồbimsn trong dạoiyc. Nàfxfmng thầezokm chádqjgn ngádqjgn đcrqpádqjgm nam nhâfwptn hádqjgo sắdbnxc chung quanh. Nay Tửbxlv Khuêgztw khôjafbng giốqidong họmhai, lạoiyci còewztn chọmhaic giậxnzwn con chồbimsn cádqjgi lẳlkgsng lơggub kia, làfxfmm cho nàfxfmng thấjvpsy lòewztng đcrqpưjvllggubc an ủwgiti vàfxfm khi nghe Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn dádqjgm hạoiycch sádqjgch kẻxrfv tri âfwptm, tri kỷggub duy nhấjvpst củwgita mìxnzwnh thìxnzw Tốqidong Thụswasy liềpgfzn nổbimsi tam bàfxfmnh.

Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims giậxnzwt mìxnzwnh nhìxnzwn Tốqidong Thụswasy rồbimsi cưjvllzmlni yêgztwu mịewzt:

- Phảfwpti chăoiycng nàfxfmng làfxfm Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan, nữgkil nhâfwptn đcrqpjvpst Nam Dưjvllơggubng?

Ngoàfxfmi Tốqidong nữgkil hiệfwptp ra chẳlkgsng cóggub nữgkil nhâfwptn nàfxfmo vừoimaa đcrqpurzzp vừoimaa nóggubng nảfwpty nhưjvll thếythn?

fwptu khen ngợggubi khédqjgo lédqjgo nàfxfmy đcrqpãgtjc dậxnzwp bớgtjct lửbxlva giậxnzwn trong lòewztng Tốqidong Thụswasy.

fxfmng hờzmlnzxgqng đcrqpádqjgp:

- Khôjafbng dádqjgm! Khôjafbng dádqjgm! Bổbimsn côjafbjvllơggubng làfxfmm sao sádqjgnh đcrqpưjvllggubc vờzmlni Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims.

fwpty Nhạoiycc kiếythnm khádqjgch Lưjvlljafbng Đhwgzádqjgn nhăoiycn nhóggub giảfwptng hòewzta:

- Xin nhịewzt vịewzt nểggub mặarint Lưjvll mổbimsfxfmmlhsewzta vi quýqzbz. Song phưjvllơggubng đcrqppgfzu làfxfm chỗmhai thâfwptm giao, nếythnu xảfwpty ra hiềpgfzm khíxnzwch thìxnzwjvll mỗmhai sẽzzio rấjvpst khóggub xửbxlv.

Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn cưjvllzmlni tưjvllơggubi nhưjvll hoa, trấjvpsn an họmhaijvll:

- Lưjvll huynh cứctqsgztwn tâfwptm. Tiểggubu muộqzggi chẳlkgsng dạoiyci gìxnzw chọmhaic giậxnzwn Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan.

fxfmng vui vẻxrfv ngồbimsi xuốqidong chiếythnc ghếythn trốqidong bêgztwn cạoiycnh Lưjvlljafbng Đhwgzádqjgn, đcrqpqidoi diệfwptn vớgtjci Tửbxlv Khuêgztwfxfm Tốqidong Thụswasy.

Sau màfxfmn giớgtjci thiệfwptu tíxnzwnh danh, Tádqjgi Vâfwptn cạoiycn chédqjgn vớgtjci cảfwptfxfmn rồbimsi tủwgitm tỉibblm hỏuuhxi Tửbxlv Khuêgztw:

- Hàfxfmn đcrqpoiyci ca tưjvllgtjcng mạoiyco oai phong song chẳlkgsng thiếythnu phầezokn văoiycn nhãgtjc, chắdbnxc cũzxgqng làfxfm bậxnzwc tao nhâfwptn mặarinc khádqjgch, liệfwptu đcrqpoiyci ca cóggub thểggub trổbimsfxfmi phun châfwptu nhảfwpt ngọmhaic, bìxnzwnh phẩrjtrm chúfqfit nhan sắdbnxc hèqhjsn mọmhain nàfxfmy củwgita tiểggubu muộqzggi hay khôjafbng.

ylhrfxfmng làfxfmfwpt hồbims ly vẫqzbzn còewztn ấjvpsm ứctqsc nêgztwn tìxnzwm cádqjgch chơggubi trádqjgc Tửbxlv Khuêgztw. Tádqjgi Vâfwptn cho rằnwzyng mộqzggt gãgtjc to con thôjafb kệfwptch, mặarint đcrqpezoky râfwptu kia chẳlkgsng thểggubfxfmo làfxfmm nổbimsi mộqzggt câfwptu thơggub. Vàfxfm giảfwpt nhưjvll chàfxfmng cóggubfxfmm đcrqpưjvllggubc thìxnzwfwptzxgqng thừoimaa sứctqsc bắdbnxt bẻxrfv, chêgztw bai khiếythnn chàfxfmng phảfwpti bẽzzio mặarint.

jvlljafbng Đhwgzádqjgn quádqjgylhr thâfwptm ýqzbz củwgita Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims liềpgfzn bádqjgc ngay:

- Dịewztch côjafbjvllơggubng chớgtjcfxfmy tròewztfxfmm khóggub ngưjvllzmlni ta. Hàfxfmn đcrqpoiyci huynh đcrqpâfwpty làfxfm bậxnzwc anh hùyxeyng cádqjgi thếythn, chỉibbl quen vớgtjci kiếythnm cung, đcrqpâfwptu phảfwpti làfxfm mộqzggt gãgtjc mọmhait sádqjgch.

fxfmo ngờzmln, Tửbxlv Khuêgztw lạoiyci ứctqsng tiếythnng:

- Khôjafbng sao đcrqpâfwptu Lưjvlljafbng tửbxlv. Tạoiyci hạoiyc tuy dốqidot song cũzxgqng tậxnzwp tễfxfmnh làfxfmm thơggub.

Nay cóggub dịewztp đcrqpggub khoe tàfxfmi vớgtjci mỹzivn nhâfwptn, tạoiyci hạoiyc chẳlkgsng thểggub bỏuuhx lỡbwdr đcrqpưjvllggubc.

Họmhaijvll thởqhjsfxfmi, thầezokm lo lắdbnxng rằnwzyng ládqjgt nữgkila đcrqpâfwpty con cọmhaip cádqjgi Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan sẽzzio chẳlkgsng tha cho Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims. Dùyxey Tốqidong Thụswasy khôjafbng cóggubgztwn trong hàfxfmng ngũzxgq sao sádqjgng võylhrfwptm nhưjvllng võylhrjafbng chẳlkgsng kédqjgm gìxnzwgtjc. Vàfxfm vớgtjci đcrqpjvpsu phádqjgp liềpgfzu lĩmlhsnh, đcrqpádqjgng sợggub củwgita nàfxfmng thìxnzw Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn thua làfxfmdqjgi chắdbnxc. Tiêgztwn Hồbims qua xem trọmhaing nhan sắdbnxc nêgztwn sợggub thưjvllơggubng tíxnzwch, dũzxgqng khíxnzw đcrqpâfwptu màfxfm chốqidong chọmhaii vớgtjci mộqzggt đcrqpqidoi thủwgit khôjafbng sợggub chếythnt?

fqfic nàfxfmy, Tửbxlv Khuêgztw đcrqpãgtjc hắdbnxng giọmhaing ngâfwptm nga, mắdbnxt nhìxnzwn thẳlkgsng vàfxfmo mặarint Tádqjgi Vâfwptn:

Hiềpgfzm huy vạoiycn diễfxfmm vôjafboiycng noãgtjcn

Mỹzivn nữgkil thiêgztwn hưjvllơggubng bấjvpst khảfwpt xan!

Tạoiycm dịewztch

Ábimsnh trăoiycng dẫqzbzu sádqjgng khôjafbng làfxfmm ấjvpsm

dqjgi đcrqpurzzp dùyxey xinh chẳlkgsng thểggub ăoiycn!

Bọmhain nam nhâfwptn vỗmhai tay tádqjgn thưjvllqhjsng hai câfwptu thơggubxnzw dỏuuhxm ngộqzgg nghĩmlhsnh. Họmhai khôjafbng đcrqpggub ýqzbz rằnwzyng gưjvllơggubng mặarint đcrqpurzzp củwgita Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims giờzmln đcrqpâfwpty tádqjgi xanh nhưjvllfxfmu ládqjgfxfm ádqjgnh mắdbnxt nàfxfmng tràfxfmn ngậxnzwp vẻxrfv hoang mang, sợggubgtjci. Nàfxfmng khôjafbng ngờzmlngtjcfwptu rậxnzwm chếythnt toi kia lạoiyci biếythnt rõylhrxnzw mậxnzwt củwgita mìxnzwnh. Hiềpgfzm huy tứctqsc thịewzt Thádqjgi Âxrfvm, còewztn mỹzivn nữgkilzxgqng chíxnzwnh làfxfm Tốqido Nữgkil.

Lờzmlni thơggubewztn hàfxfmm ýqzbz rằnwzyng gãgtjc biếythnt nàfxfmng lãgtjcnh cảfwptm, khôjafbng thểggubjvllqhjsi ấjvpsm vàfxfmfxfmm thỏuuhxa lòewztng ngưjvllzmlni đcrqpàfxfmn ôjafbng đcrqpưjvllggubc.

Nhưjvllng đcrqpbimsng thờzmlni, Tádqjgi Vâfwptn lạoiyci nhậxnzwn thấjvpsy sắdbnxc diệfwptn cùyxeyng nhãgtjcn thầezokn đcrqpqidoi phưjvllơggubng rấjvpst hiềpgfzn hòewzta, chẳlkgsng chúfqfit gìxnzw gọmhaii làfxfm cay đcrqpqzggc, mỉibbla mai. Vậxnzwy phảfwpti chăoiycng Hàfxfmn Thiếythnu Lăoiycng chỉibblxnzwnh cờzmlndqjgng tádqjgc hai câfwptu thơggubjvpsy chứctqs khôjafbng hềpgfz biếythnt nàfxfmng luyệfwptn Thádqjgi Âxrfvm Tốqido Nữgkil thầezokn côjafbng?

Trong tâfwptm trạoiycng rốqidoi bờzmlni, nửbxlva tin nửbxlva ngờzmln, Tádqjgi Vâfwptn chẳlkgsng còewztn lòewztng dạoiycfxfmo màfxfm bắdbnxt bẻxrfv nữgkila, gưjvllggubng gạoiyco vỗmhai tay khen hay vàfxfm cảfwptm ơggubn Tửbxlv Khuêgztw.

jvlljafbng Đhwgzádqjgn mừoimang hếythnt lớgtjcn dõylhrng dạoiycc mờzmlni cạoiycn chédqjgn vàfxfmggubi lảfwptng sang chuyệfwptn khádqjgc. Gãgtjc thựkuqoc sựkuqo đcrqpãgtjcgztwu thưjvllơggubng Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan song cũzxgqng chẳlkgsng hờzmln hữgkilng vớgtjci Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims. Gãgtjcggub quyềpgfzn mơggub mộqzggng đcrqpếythnn cảfwpt hai vìxnzw họmhai đcrqppgfzu ởqhjs ngoàfxfmi tầezokm tay, chưjvlla ai chịewztu ban bốqido chúfqfit âfwptn tìxnzwnh nàfxfmo.

Qua ngọmhai, Tâfwpty Nhạoiycc kiếythnm khádqjgch đcrqpưjvlla cảfwpt đcrqpádqjgm rờzmlni Nam Dưjvllơggubng, đcrqpi đcrqpếythnn Kỹzivn gia trang ởqhjs đcrqpjvpst Bảfwpto Bìxnzwnh.

Dọmhaic đcrqpưjvllzmlnng, Lưjvlljafbng Đhwgzádqjgn gióggubng ngựkuqoa sádqjgnh đcrqpôjafbi Tốqidong Thụswasy vìxnzw Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn đcrqpãgtjc cặarinp kèqhjs Tửbxlv Khuêgztw. Đhwgzôjafbng Nhạoiycch Tiêgztwn Hồbims chẳlkgsng yêgztwn tâfwptm, quyếythnt tiếythnp cậxnzwn gãgtjcfwptu rậxnzwm họmhaifxfmn đcrqpggub đcrqpiềpgfzu tra hưjvll thựkuqoc. Nếythnu đcrqpúfqfing làfxfmfxfmn Thiếythnu Lăoiycng nắdbnxm đcrqpưjvllggubc nhưjvllggubc đcrqpiểggubm củwgita nàfxfmng thìxnzwgtjc phảfwpti chếythnt.

dqjgi Vâfwptn khôjafbng hềpgfz nghĩmlhs đcrqpếythnn Cửbxlvu Hoa châfwptn nhâfwptn Cổbimsmlhs Hoàfxfmnh vìxnzw Thádqjgi Sơggubn Tiêgztwn Nưjvllơggubng, sưjvll phụswasfxfmng chưjvlla bao giờzmln nhắdbnxc lạoiyci cuộqzggc tìxnzwnh vôjafb vọmhaing cũzxgq.

Muốqidon cho mộqzggt nam nhâfwptn cung cấjvpsp tin tứctqsc, bộqzggc lộqzggfwptm can thìxnzw chẳlkgsng cóggubdqjgch nàfxfmo tốqidot hơggubn làfxfmyxeyng mỹzivn nhâfwptn kếythn. Phưjvllơggubng phádqjgp nàfxfmy đcrqpãgtjc đcrqpưjvllggubc sửbxlv dụswasng nhiềpgfzu năoiycm màfxfm vẫqzbzn luôjafbn luôjafbn côjafbng hiệfwptu. Vàfxfm Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims lạoiyci làfxfm thiêgztwn hạoiyc đcrqpfwpt nhấjvpst mỹzivn nhâfwptn, dẫqzbzu Hằnwzyng Nga, Tâfwpty Thi tádqjgi sinh cũzxgqng khôjafbng thểggub qua nổbimsi. Do đcrqpóggub, Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn rấjvpst tựkuqo tin, đcrqpem hếythnt bảfwptn lãgtjcnh quyếythnn rũzxgq đcrqpàfxfmn ôjafbng ra chinh phụswasc Tửbxlv Khuêgztw.

Đhwgzezoku màfxfmy, cuốqidoi mắdbnxt, giọmhaing nóggubi, tiếythnng cưjvllzmlni tấjvpst cảfwpt đcrqppgfzu hấjvpsp dẫqzbzn phi thưjvllzmlnng cóggub thểggub lung lạoiycc ngay mộqzggt bậxnzwc cao tăoiycng đcrqpdbnxc đcrqpoiyco.

Nhưjvllng khổbims nỗmhaii Tửbxlv Khuêgztw lạoiyci hiểggubu quádqjgylhr bảfwptn chấjvpst thựkuqoc củwgita mỹzivn nhâfwptn nêgztwn nhậxnzwn ra nhữgkilng biểggubu hiệfwptn bêgztwn ngoàfxfmi ngọmhait ngàfxfmo, kiềpgfzu mịewzt kia toàfxfmn làfxfm giảfwpt dốqidoi. Nhờzmln vậxnzwy, chàfxfmng khôjafbng bịewztgztw muộqzggi, thảfwptn nhiêgztwn vàfxfm tỉibblnh tádqjgo đcrqpqidoi đcrqpádqjgp.

Thựkuqoc ra, Tửbxlv Khuêgztwzxgqng cóggub đcrqpôjafbi chúfqfit xuyếythnn xao, rạoiyco rựkuqoc trưjvllgtjcc nhan sắdbnxc khuynh thàfxfmnh vàfxfm thâfwptn hìxnzwnh bốqidoc lửbxlva củwgita Tádqjgi Vâfwptn. Mấjvpsy thádqjgng qua, chàfxfmng ngãgtjc mặarinn, lạoiyci ăoiycn toàfxfmn cao lưjvllơggubng mỹzivn vịewzt đcrqpezoky chấjvpst bổbimsgztwn dụswasc tíxnzwnh rấjvpst vưjvllggubng. Vảfwpt lạoiyci, ấjvpsn tưjvllggubng củwgita giấjvpsc mơggub ádqjgi âfwptn vớgtjci Nữgkil Hầezoku tưjvllgtjcc Trìxnzwnh Thiêgztwn Kim luôjafbn ádqjgm ảfwptnh, khiếythnn chàfxfmng hổbims thẹurzzn vàfxfm tửbxlv nhủwgit rằnwzyng đcrqpếythnn lúfqfic phảfwpti lấjvpsy vợggub. Tuy nhiêgztwn, khádqjgc vớgtjci Trìxnzwnh Thiêgztwn Kim, Tửbxlv Khuêgztw khôjafbng thứctqsc ngộqzgg đcrqpưjvllggubc rằnwzyng giấjvpsc mơggub kia làfxfm thựkuqoc. Việfwptc nam nhâfwptn thỉibblnh thoảfwptng mộqzggng tinh làfxfm rấjvpst thưjvllzmlnng tìxnzwnh. Nghĩmlhsa làfxfm, Tửbxlv Khuêgztw chỉibbl xem Bang chủwgit Hoàfxfmng Phong bang giốqidong nhưjvll Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan, mộqzggt trong nhữgkilng đcrqpqidoi tưjvllggubng cóggub thểggub thàfxfmnh vợggubxnzwnh.

Riêgztwng đcrqpqidoi vớgtjci Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn, Tửbxlv Khuêgztw khôjafbng mơggubjvllqhjsng đcrqpếythnn, chỉibblggub cảfwptm giádqjgc nhưjvll ngưjvllzmlni đcrqpang thưjvllqhjsng lãgtjcm mộqzggt pho tưjvllggubng đcrqpurzzp vôjafb tri, vôjafb giádqjgc.

Rờzmlni cửbxlva tâfwpty thàfxfmnh Nam Dưjvllơggubng đcrqpưjvllggubc sádqjgu bảfwpty dặarinm, đcrqpfxfmn ngưjvllzmlni đcrqpi xuyêgztwn qua mộqzggt cádqjgnh rừoimang sơggubn, loạoiyci câfwpty nguyêgztwn liệfwptu chíxnzwnh cho ngàfxfmnh sảfwptn xuấjvpst sơggubn màfxfmu củwgita Trung Hoa cổbims.

Thìxnzwnh lìxnzwnh, khung cảfwptnh tĩmlhsnh lặarinng bịewztdqjg toang bờzmlni mộqzggt tràfxfmng cưjvllzmlni ghêgztw rợggubn, chóggubi tai. Vàfxfm từoima trong rừoimang, hàfxfmng trăoiycm gãgtjcylhrmlhs ádqjgo xanh thẫqzbzm ùyxeya ra, chặarinn kíxnzwn hai đcrqpezoku quan đcrqpoiyco, vâfwpty chặarint bọmhain Tửbxlv Khuêgztw lạoiyci. Vũzxgq khíxnzw củwgita chúfqfing làfxfm nhữgkilng câfwpty đcrqpao lớgtjcn, nưjvllgtjcc thédqjgp xanh rờzmlnn.

Đhwgzâfwpty làfxfm loạoiyci đcrqpao làfxfmm phỏuuhxng theo kiểggubu đcrqpao Nhậxnzwt Bảfwptn, dàfxfmi tổbimsng cộqzggng non nửbxlva trưjvllggubng, chuôjafbi mộqzggt xíxnzwch rưjvllbwdri. Thứctqszxgq khíxnzwfxfmy rấjvpst thịewztnh hàfxfmnh trong quâfwptn binh, từoima sau thờzmlni nhàfxfm Nguyêgztwn. Do chuôjafbi đcrqpao dàfxfmi nêgztwn ngưjvllzmlni ta cóggub thểggub cầezokm bằnwzyng hai tay, chédqjgm ngưjvllzmlni, ngựkuqoa trong nhữgkilng trậxnzwn chiếythnn trêgztwn bộqzgg rấjvpst tiệfwptn lợggubi, lựkuqoc đcrqpoiyco mạoiycnh mẽzziofxfm tầezokm sádqjgt thưjvllơggubng khádqjg rộqzggng. Tuy nhiêgztwn, nóggub vẫqzbzn đcrqpưjvllggubc xếythnp vàfxfmo hàfxfmng ngũzxgq đcrqpoảfwptn binh vìxnzw trưjvllzmlnng đcrqpao dàfxfmi đcrqpếythnn hai phầezokn ba trưjvllggubng vàfxfm nặarinng tớgtjci hai mưjvllơggubi lăoiycm câfwptn.

Thủwgitmlhsnh củwgita đcrqpqzggi quâfwptn ádqjgo xanh nọmhaifxfm mộqzggt lãgtjco nhâfwptn thâfwptn hìxnzwnh khôjafbi vĩmlhs, mặarint đcrqpuuhx nhưjvll son, tóggubc xõylhra ngang lưjvllng, râfwptu hùyxeym hàfxfmm édqjgn rấjvpst oai phong. Tuổbimsi lãgtjco chắdbnxc khoảfwptng thấjvpst thậxnzwp vìxnzwfwptu tóggubc đcrqppgfzu đcrqpãgtjc hoa râfwptm.

Vớgtjci tưjvllgtjcng mạoiyco anh hùyxeyng ấjvpsy, lãgtjco ta chẳlkgsng thểggubfxfm kẻxrfvjafb danh, nêgztwn bọmhain Tâfwpty Nhạoiycc kiếythnm khádqjgch nhậxnzwn ra ngay. Gãgtjc vộqzggi hạoiycgtjc, kíxnzwnh cẩrjtrn ôjafbm quyềpgfzn thi lễfxfm:

- Tầezokn đcrqpoiyci thúfqfic chặarinn đcrqpưjvllzmlnng bọmhain tiểggubu đcrqpiệfwptt cóggub đcrqpiềpgfzu chi dạoiycy bảfwpto?

gtjc chẳlkgsng dádqjgm thấjvpst lễfxfmxnzw biếythnt lãgtjco mặarint đcrqpuuhxfxfm Bảfwpto chủwgit Thầezokn Đhwgzao bảfwpto Tầezokn Minh Viêgztwn, hùyxeyng cứctqs đcrqpjvpst Thâfwptm Dưjvllơggubng, cádqjgch Nam Dưjvllơggubng gầezokn trăoiycm dặarinm vềpgfzjvllgtjcng đcrqpôjafbng.

Tầezokn lãgtjco cóggub sứctqsc khỏuuhxe phi thưjvllzmlnng, đcrqpao phádqjgp tinh thôjafbng, đcrqpưjvllggubc xem làfxfm cao thủwgit sốqido hai củwgita võylhrfwptm. Thầezokn Đhwgzao bảfwpto chủwgit chíxnzwnh làfxfm ngưjvllzmlni đcrqpãgtjcyxeyng Lưjvll Châfwptu đcrqpoiyci hiệfwptp Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn đcrqpjvpsu trậxnzwn chung kếythnt tranh ngôjafbi Minh chủwgit. Sau gầezokn ngàfxfmn chiêgztwu, Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn mớgtjci thắdbnxng nổbimsi Tầezokn Minh Viêgztwn.

Tổbims phụswas họmhai Tầezokn còewztn làfxfmjafbng thầezokn triềpgfzu Minh, con chádqjgu đcrqpzmlni đcrqpzmlni Tậxnzwp Tưjvllgtjcc Thầezokn Đhwgzao Bádqjg, nêgztwn thếythn lựkuqoc Thầezokn Đhwgzao bảfwpto cựkuqoc kỳxrfvyxeyng mạoiycnh. Ngay Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn cũzxgqng nểggub mặarint, chẳlkgsng dádqjgm đcrqpswasng chạoiycm đcrqpếythnn.

Nhắdbnxc lạoiyci Tầezokn Minh Viêgztwn nghe Lưjvlljafbng Đhwgzádqjgn hỏuuhxi nhưjvll thếythn thìxnzwjvllzmlni nhạoiyct đcrqpádqjgp:

- Lãgtjco phu đcrqpếythnn đcrqpâfwpty làfxfmxnzw con nha đcrqpezoku Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn. Cádqjgc ngưjvllơggubi hãgtjcy chuẩrjtrn bịewzt lễfxfm vậxnzwt đcrqpggub mừoimang đcrqpádqjgm cưjvllgtjci củwgita Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims vớgtjci khuyểggubn tửbxlv Tầezokn Trọmhaing Vỹzivn.

Trừoima Tửbxlv Khuêgztw ra, bọmhain Lưjvlljafbng Đhwgzádqjgn gầezokn hai mưjvllơggubi ngưjvllzmlni đcrqppgfzu giậxnzwt bắdbnxn mìxnzwnh thầezokm thưjvllơggubng xóggubt cho Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn.

Thiếythnu bảfwpto chủwgit Thầezokn Đhwgzao bảfwpto Tầezokn Trọmhaing Vỹzivn vốqidon đcrqpưjvllggubc thiêgztwn hạoiyc gọmhaii bằnwzyng cádqjgi xúfqfi danh Đhwgzàfxfm Bốqidoi Ngốqidoc Đhwgzao. Tuy vừoimaa gùyxey vừoimaa ngu song nhờzmln gia thếythn giàfxfmu sang nêgztwn cũzxgqng lấjvpsy đcrqpưjvllggubc vợggub. Nhưjvllng chỉibbl hai thádqjgng sau làfxfm vợggubgtjc chịewztu đcrqpkuqong hếythnt nổbimsi ôjafbm góggubi bỏuuhx trốqidon. Kểggub từoimafqfic ấjvpsy, chẳlkgsng nhàfxfmfxfmo dádqjgm gảfwpt con gádqjgi cho Trọmhaing Vỹzivn nữgkila.

Ngưjvllzmlni ta đcrqpbimsn rằnwzyng Đhwgzàfxfm Bốqidoi Ngốqidoc Đhwgzao mắdbnxc bệfwptn bạoiyco dâfwptm, phảfwpti đcrqpádqjgnh đcrqpxnzwp, hàfxfmnh hạoiyc ngưjvllzmlni phốqidoi ngẫqzbzu thìxnzw mớgtjci thỏuuhxa lòewztng.

xnzw vậxnzwy, ngưjvllzmlni ngoàfxfmi chỉibbl giậxnzwt mìxnzwnh nhưjvllng Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn thìxnzw sợggub đcrqpếythnn chếythnt khiếythnp. Nàfxfmng cốqido trấjvpsn tĩmlhsnh lêgztwn tiếythnng:

- Sao Tầezokn bảfwpto chủwgit lạoiyci cóggub thểggub hoàfxfmnh hàfxfmnh ngang ngưjvllggubc nhưjvll vậxnzwy đcrqpưjvllggubc? Bổbimsn côjafbjvllơggubng gặarinp lệfwptnh lang chỉibblggub mộqzggt lầezokn vàfxfm chẳlkgsng hềpgfz muốqidon làfxfmm dâfwptu họmhai Tầezokn.

Bảfwpto chủwgit Thầezokn Đhwgzao bảfwpto thảfwptn nhiêgztwn đcrqpádqjgp:

- Hồbimsi đcrqpezoku xuâfwptn, Vỹzivn nhi đcrqpếythnn Y Xuyêgztwn ngoạoiycn cảfwptnh Long môjafbn Phậxnzwt đcrqpqzggng.

fqfic trởqhjs vềpgfz, y phádqjgt bệfwptnh tưjvllơggubng tưjvll, nằnwzyng nặarinc đcrqpòewzti cưjvllgtjci cho đcrqpưjvllggubc ngưjvllơggubi. Trọmhaing Vỹzivn khôjafbng ăoiycn, khôjafbng ngủwgit suốqidot mấjvpsy thádqjgng qua nêgztwn giờzmln đcrqpâfwpty tíxnzwnh mạoiycng nhưjvll đcrqpèqhjsn trưjvllgtjcc gióggub. Lãgtjco phu chỉibblggub y làfxfm kẻxrfv nốqidoi dõylhri tôjafbng đcrqpưjvllzmlnng nêgztwn chẳlkgsng thểggub khoanh tay nhìxnzwn con mìxnzwnh chếythnt thảfwptm vàfxfm họmhai Tầezokn tuyệfwptt tựkuqo. Do vậxnzwy, lãgtjco phu bấjvpst chấjvpsp thủwgit đcrqpoạoiycn, bằnwzyng bấjvpst cứctqs giádqjgfxfmo cũzxgqng phảfwpti đcrqpưjvlla ngưjvllơggubi vềpgfz Thầezokn Đhwgzao bảfwpto đcrqpggub cứctqsu mạoiycng Vỹzivn nhi.

Nghe giọmhaing lưjvllbwdri bádqjg đcrqpoiyco ấjvpsy, Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbimsfxfmng bộqzggi phầezokn lo lắdbnxng, đcrqpàfxfmnh phảfwpti thổbims lộqzgg chúfqfit bíxnzw mậxnzwt đcrqpggub giảfwpti vâfwpty, nàfxfmng nghiêgztwm nghịewztggubi:

- Tôjafbn giádqjg đcrqpãgtjc chọmhain sai đcrqpqidoi tưjvllggubng đcrqpggubfxfm hiếythnp rồbimsi. Bổbimsn côjafbjvllơggubng chíxnzwnh thựkuqoc làfxfm nghĩmlhsa nữgkil củwgita đcrqpưjvllơggubng kim Minh chủwgitylhrfwptm, ôjafbng màfxfm mạoiyco phạoiycm đcrqpếythnn thìxnzw mang họmhaia đcrqpjvpsy.

fxfmo ngờzmln Tầezokn Minh Viêgztwn khôjafbng hềpgfz sợggubgtjci, lạoiyci ngửbxlva cổbimsjvllzmlni dàfxfmi:

- Dịewztch nha đcrqpezoku! Ngưjvllơggubi đcrqpãgtjcdqjgm côjafbng nhậxnzwn mốqidoi quan hệfwptjvpsy thìxnzwgtjco phu càfxfmng dễfxfmfxfmnh đcrqpqzggng. Thúfqfi thựkuqoc làfxfmgtjco phu đcrqpãgtjc mang síxnzwnh lễfxfm đcrqpếythnn Tổbimsng đcrqpàfxfmn Võylhrfwptm cầezoku hôjafbn vàfxfm đcrqpưjvllggubc lệfwptnh nghĩmlhsa phụswas chấjvpsp thuậxnzwn rồbimsi. Nếythnu khôjafbng thìxnzw sao lãgtjco phu biếythnt đcrqpưjvllggubc ngưjvllơggubi sẽzzio đcrqpi đcrqpếythnn Bảfwpto Bìxnzwnh màfxfm mai phụswasc.

Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims chếythnt đcrqpiếythnng ngưjvllzmlni khôjafbng ngờzmln Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn lạoiyci bádqjgn đcrqpctqsng mìxnzwnh đcrqpggub đcrqpbimsi lấjvpsy sựkuqo hỗmhai trợggub củwgita Thầezokn Đhwgzao bảfwpto. Sau khi bịewzt triềpgfzu đcrqpìxnzwnh tưjvllgtjcc bớgtjct quyềpgfzn hàfxfmnh đcrqpggub đcrqpiềpgfzu tra, Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn cảfwptm thấjvpsy mìxnzwnh côjafb thếythn trưjvllgtjcc sựkuqo uy hiếythnp củwgita hai bang hộqzggi mớgtjci làfxfm Chiếythnt Mai bang vàfxfmxnzwch Huyếythnt bang, nêgztwn rấjvpst cầezokn đcrqpếythnn thếythn lựkuqoc hùyxeyng mạoiycnh củwgita Thầezokn Đhwgzao bảfwpto.

Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn xảfwpto quyệfwptt nhưjvll chồbimsn nêgztwn mớgtjci cóggub danh hiệfwptu Tiêgztwn Hồbims. Nàfxfmng chẳlkgsng cam tâfwptm thúfqfic thủwgit ngay màfxfm cốqido nghĩmlhsdqjgch thoádqjgt thâfwptn. Tádqjgi Vâfwptn làfxfmm ra vẻxrfv ung dung nóggubi:

- Dẫqzbzu cho tôjafbn giádqjgggub sựkuqo hậxnzwu thuẫqzbzn củwgita gia nghĩmlhsa phụswas thìxnzwzxgqng muộqzggn rồbimsi.

Bổbimsn côjafbjvllơggubng đcrqpãgtjc lỡbwdrggub vịewztjafbn phu, chẳlkgsng thểggubfxfmm dâfwptu họmhai Tầezokn đcrqpưjvllggubc. Ngưjvllzmlni ấjvpsy cũzxgqng đcrqpang hiệfwptn diệfwptn ởqhjs đcrqpâfwpty.

Kếythndqjgch nàfxfmy củwgita Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims rấjvpst lợggubi hạoiyci vìxnzw dẫqzbzu sao thìxnzw Tầezokn Minh Viêgztwn cũzxgqng làfxfm kẻxrfvggub thanh danh cao cảfwpt trong võylhrfwptm, đcrqpbimsng thờzmlni còewztn làfxfm mộqzggt bádqjgjvllgtjcc, chẳlkgsng thểggub giếythnt ngưjvllzmlni đcrqpoạoiyct vợggub đcrqpưjvllggubc. Nếythnu nàfxfmng chưjvlla chồbimsng thìxnzwgtjco cóggub thểggubjvllggubc Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn làfxfmm bìxnzwnh phong, tàfxfmm tạoiycm muốqidoi mặarint vớgtjci thiêgztwn hạoiyc. Lúfqfic nàfxfmy, sốqido ngưjvllzmlni hiếythnu kỳxrfv tụswas tậxnzwp ởqhjs chung quanh đcrqpãgtjc khádqjg đcrqpôjafbng, họmhaizxgqng đcrqpang trêgztwn đcrqpưjvllzmlnng đcrqpếythnn Bảfwpto Bìxnzwnh, thấjvpsy việfwptc lạoiyc thìxnzw mừoimang rỡbwdrfqfim lạoiyci xem.

Thầezokn Đhwgzao bảfwpto chủwgit bốqidoi rốqidoi suy nghĩmlhs:

- Chếythnt thựkuqoc! Nếythnu ảfwpt hồbims ly nàfxfmy đcrqpãgtjc thềpgfz nguyềpgfzn trăoiycng sao vớgtjci tiểggubu tửbxlvjvlljafbng Đhwgzádqjgn thìxnzw ta chẳlkgsng thểggubfxfmm đcrqpưjvllggubc gìxnzw. Lưjvllfxfmi Thầezokn thếythn lựkuqoc vưjvllơggubn đcrqpếythnn tậxnzwn kinh sưjvll, khôjafbng dễfxfm đcrqpswasng vàfxfmo.

Nhưjvllng vìxnzw thưjvllơggubng con, Tầezokn Minh Viêgztwn bấjvpsm bụswasng chơggubi tròewzt thádqjgu cádqjgy, quắdbnxc mắdbnxt hăoiycm dọmhaia:

- Lãgtjco phu chưjvlla hềpgfz nghe Âxrfvu Dưjvllơggubng minh chủwgit nhắdbnxc đcrqpếythnn chàfxfmng rểggubfxfmo nêgztwn xem nhưjvll khôjafbng cóggub. Vàfxfm kẻxrfvfxfmo đcrqpãgtjc ăoiycn gan hùyxeym mậxnzwt gấjvpsu dádqjgm đcrqpctqsng ra nhậxnzwn càfxfmn thìxnzwgtjco phu sẽzzio giếythnt ngay.

Rồbimsi lãgtjco bấjvpst ngờzmln chỉibbl mặarint Tâfwpty Nhạoiycc kiếythnm khádqjgch Lưjvlljafbng Đhwgzádqjgn màfxfm nạoiyct lớgtjcn:

- Cóggub phảfwpti ngưjvllơggubi khôjafbng?

Họmhaijvll hồbimsn víxnzwa lêgztwn mâfwpty, thảfwptng thốqidot đcrqpádqjgp liềpgfzn:

- Khôjafbng! Khôjafbng phảfwpti vãgtjcn bốqidoi!

Phầezokn vìxnzw sợggubgtjci cádqjgi oai củwgita đcrqpqidoi phưjvllơggubng, phầezokn vìxnzw trong lòewztng vốqidon nặarinng tìxnzwnh vớgtjci Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan hơggubn nữgkila gãgtjc đcrqpãgtjc buộqzggt miệfwptng trảfwpt lờzmlni nhưjvll vậxnzwy. Nóggubi xong, Côjafbng Đhwgzádqjgn liếythnc nhìxnzwn Tốqidong Thụswasy nhưjvll gởqhjsi gắdbnxm tâfwptm tìxnzwnh. Nàfxfmo ngờzmln, Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan chẳlkgsng chúfqfit cảfwptm đcrqpqzggng màfxfmewztn cau màfxfmy biểggubu lộqzgg vẻxrfv khôjafbng hàfxfmi lòewztng.

Tuy Tốqidong Thụswasy chẳlkgsng ưjvlla gìxnzw Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims song rấjvpst chádqjgn ghédqjgt hàfxfmnh vi bádqjg đcrqpoiyco củwgita Thầezokn Đhwgzao bảfwpto. Hơggubn nữgkila, cùyxeyng làfxfm phậxnzwn gádqjgi, nàfxfmng khôjafbng muốqidon Tádqjgi Vâfwptn ngọmhaic nádqjgt châfwptu trầezokm trong tay mộqzggt gãgtjc quádqjgi vậxnzwt nhưjvll Tầezokn Trọmhaing Vỹzivn.

Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan thừoimaa cơggub tríxnzw đcrqpggub hiểggubu kếythndqjgch củwgita Tádqjgi Vâfwptn. Ngờzmln đcrqpâfwptu, Lưjvlljafbng Đhwgzádqjgn vìxnzw khiếythnp nhưjvllggubc màfxfmfxfmm hỏuuhxng diệfwptu kếythnjvpsu. Vảfwpt lạoiyci, Côjafbng Đhwgzádqjgn đcrqpãgtjcggubewztng ádqjgi mộqzggdqjgi Vâfwptn sao giờzmlnggub thểggubxnzw sợggub chếythnt màfxfm bỏuuhxfxfmng ta?

Phầezokn Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbimszxgqng rấjvpst bẽzziofxfmng trưjvllgtjcc sựkuqo phủwgit nhậxnzwn mau mắdbnxn củwgita gãgtjc chếythnt tiệfwptt họmhaijvll. Song nàfxfmng thầezokm hy vọmhaing rằnwzyng Tầezokn Minh Viêgztwn vìxnzw thanh danh màfxfm khôjafbng dádqjgm giếythnt càfxfmn dẫqzbzu ngưjvllzmlni nàfxfmng chọmhain lựkuqoa làfxfm ai cũzxgqng thếythn. Do đcrqpóggub, Tádqjgi Vâfwptn giảfwpt vờzmlnxnzwnh thảfwptn, cưjvllzmlni khanh khádqjgch:

- Tầezokn bảfwpto chủwgit nhìxnzwn lầezokm ngưjvllzmlni rồbimsi. Vịewztjafbn phu củwgita bổbimsn côjafbjvllơggubng nàfxfmo phảfwpti kẻxrfv tầezokm thưjvllzmlnng nhưjvllfwpty Nhạoiycc kiếythnm khádqjgch. Đhwgzggub ta giớgtjci thiệfwptu ngưjvllzmlni ấjvpsy cho lãgtjco biếythnt.

ggubi xong nàfxfmng quay lạoiyci nhìxnzwn đcrqpádqjgm nam nhâfwptn đcrqpbimsng hàfxfmnh, cốqidoxnzwm nhanh mộqzggt đcrqpqidoi tưjvllggubng. Khổbims thay hầezoku hếythnt bọmhain họmhai đcrqppgfzu ngoảfwptnh đcrqpi hoặarinc cúfqfii mặarint, chẳlkgsng muốqidon díxnzwnh vàfxfmo, mặarinc dùyxey trưjvllgtjcc đcrqpâfwpty vàfxfmi khắdbnxc họmhai luôjafbn nhìxnzwn nàfxfmng bằnwzyng cặarinp mắdbnxt đcrqpdbnxm say, tôjafbn thờzmln.

Chỉibblggub chàfxfmng rậxnzwm râfwptu Hàfxfmn Thiếythnu Lăoiycng làfxfm đcrqpang thìxnzw thầezokm to nhỏuuhxxnzw đcrqpóggub vớgtjci Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan. Vàfxfm chàfxfmng còewztn mỉibblm cưjvllzmlni nữgkila.

Thựkuqoc ra, lúfqfic ấjvpsy Tửbxlv Khuêgztwggubi vớgtjci Tốqidong Thụswasy thếythnfxfmy:

- Tốqidong sưjvll muộqzggi! Sốqido mạoiycng củwgita ta vốqidon cựkuqoc kỳxrfv xui xẻxrfvo, thếythnfxfmo cũzxgqng bịewzt Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn gọmhaii ra làfxfmm “thếythn tửbxlv quy”. Lúfqfic ấjvpsy theo ýqzbzjvll muộqzggi thìxnzw ta phảfwpti làfxfmm sao.

Quảfwpt y nhưjvll rằnwzyng, Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims cấjvpst giọmhaing ngọmhait ngàfxfmo gọmhaii:

- Hàfxfmn đcrqpoiyci ca! Mờzmlni chàfxfmng bưjvllgtjcc ra cùyxeyng tiểggubu muộqzggi bádqjgi kiếythnn Tầezokn bảfwpto chủwgit.

Giọmhaing nàfxfmng hơggubi run vìxnzw sợggub rằnwzyng gãgtjc họmhaifxfmn cũzxgqng chếythnt nhádqjgt nhưjvlljvlljafbng Đhwgzádqjgn thìxnzw nguy to. Nhưjvllng may thay Hàfxfmn Thiếythnu Lăoiycng đcrqpãgtjc xuốqidong ngựkuqoa bưjvllgtjcc đcrqpếythnn cạoiycnh nàfxfmng, ôjafbm quyềpgfzn ngưjvllggubng nghịewztu nóggubi vớgtjci Tầezokn Minh Viêgztwn:

- Vãgtjcn bốqidoi làfxfmfxfmn Thiếythnu Lăoiycng, đcrqpãgtjcyxeyng Dịewztch côjafbjvllơggubng đcrqpâfwpty đcrqpíxnzwnh ưjvllgtjcc trăoiycm năoiycm. Tầezokn bảfwpto chủwgitfxfm bậxnzwc đcrqpoiyci nhâfwptn chắdbnxc chẳlkgsng nỡbwdr rẽzzio thúfqfiy chia loan bọmhain hậxnzwu sinh.

Thấjvpsy dádqjgng vẻxrfv ngưjvllggubng ngùyxeyng, gưjvllggubng gạoiyco củwgita Tửbxlv Khuêgztw, Tầezokn Minh Viêgztwn đcrqpdqjgn ngay ra ngụswasy kếythn củwgita Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn, lãgtjco thầezokm suy nghĩmlhs:

- Gãgtjc chếythnt bằnwzym nàfxfmy khôjafbng sợggub chếythnt nêgztwn dádqjgm bưjvllgtjcc ra, ta cóggubyxey dọmhaia thêgztwm cũzxgqng vôjafb íxnzwch, phảfwpti tìxnzwm cádqjgch khádqjgc mớgtjci xong.

Tầezokn Minh Viêgztwn nghiêgztwm nghịewzt bảfwpto:

- Nàfxfmy Hàfxfmn thiếythnu hiệfwptp! Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbimsfxfm mộqzggt nữgkil nhâfwptn gian hoạoiyct, xảfwpto trádqjg bậxnzwc nhấjvpst thếythn gian, ngưjvllơggubi chớgtjcxnzw nhan sắdbnxc củwgita ảfwptfxfm tiêgztwu tan mộqzggt đcrqpzmlni hảfwpto hádqjgn.

Dẫqzbzu ngưjvllơggubi cóggub đcrqpúfqfing làfxfm vịewztjafbn phu củwgita Tádqjgi Vâfwptn thìxnzw trưjvllgtjcc sau gìxnzwzxgqng bịewztfwpt bỏuuhxggubi.

Nay lãgtjco phu thưjvllơggubng ngưjvllơggubi cốqidot cádqjgch anh hùyxeyng nêgztwn mớgtjci cảfwptnh tỉibblnh nhưjvll thếythn. Vàfxfm nếythnu ngưjvllơggubi chịewztu nghe lờzmlni giádqjgo huấjvpsn ấjvpsy, từoima bỏuuhx Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn thìxnzwgtjco phu sẽzzio thưjvllqhjsng cho ba ngàfxfmn lưjvllggubng vàfxfmng.

Bọmhain Lưjvlljafbng Đhwgzádqjgn bàfxfmng hoàfxfmng tiếythnc rẻxrfv, khôjafbng ngờzmln chỉibbl vớgtjci chúfqfit can đcrqpfwptm màfxfmfxfmn Thiếythnu Lăoiycng lạoiyci vớgtjc đcrqpưjvllggubc móggubn hờzmlni. Tédqjg ra, Tầezokn Minh Viêgztwn chỉibbl lớgtjci tiếythnng hùyxey dọmhaia chứctqs khôjafbng dádqjgm giếythnt ngưjvllzmlni, vàfxfmewztn sẵewztn sàfxfmng nédqjgm vàfxfmng ra đcrqpggub giảfwpti quyếythnt êgztwm xuôjafbi.

Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbimszxgqng khôjafbng nghĩmlhs đcrqpếythnn thủwgit đcrqpoạoiycn phi thưjvllzmlnng nàfxfmy củwgita Tầezokn lãgtjco, lòewztng rấjvpst lo sợggubfxfmn Thiếythnu Lăoiycng tham vàfxfmng màfxfm chốqidoi bỏuuhxxnzwnh. Trong cơggubn bốqidoi rốqidoi, Tádqjgi Vâfwptn buộqzggt miệfwptng thềpgfz đcrqpqzggc:

- Tưjvllgtjcng côjafbng chớgtjc tin lờzmlni lãgtjco ta! Thiếythnp xin thềpgfzggubjafbi Thầezokn chứctqsng giádqjgm rằnwzyng sẽzzio suốqidot đcrqpzmlni chung thủwgity vớgtjci tưjvllgtjcng côjafbng. Ngoàfxfmi chàfxfmng ra, thiếythnp sẽzzio khôjafbng nhìxnzwn đcrqpếythnn nam nhâfwptn nàfxfmo khádqjgc trong thiêgztwn hạoiyc.

xnzwnh cờzmln, khi nàfxfmng vừoimaa nóggubi xong từoima xa xa vọmhaing lạoiyci tiếythnng sấjvpsm ìxnzwezokm cứctqs nhưjvllfxfmgtjco Thiêgztwn Lôjafbi mỏuuhx nhọmhai biểggubu hiệfwptn sựkuqo chứctqsng thựkuqoc củwgita mìxnzwnh vậxnzwy.

dqjgi Vâfwptn ghêgztw sợggubgtjc quádqjgi thai Tầezokn Trọmhaing Vỹzivn đcrqpếythnn mứctqsc mấjvpst cảfwpt hồbimsn víxnzwa, sẵewztn sàfxfmng lấjvpsy bấjvpst cứctqs ai, trừoimagtjc ta. Tửbxlv Khuêgztw nghe lờzmlni thềpgfz thốqidot ấjvpsy màfxfm hoảfwptng víxnzwa than thầezokm:

- Chếythnt ta rồbimsi! Ảrspxfxfmy tuy đcrqpurzzp nhưjvllng chỉibblfxfmjvllggubng đcrqpádqjg, chẳlkgsng biếythnt yêgztwu đcrqpưjvllơggubng vàfxfmzxgqng khôjafbng thểggub sinh con, chắdbnxc chắdbnxn sẽzzio khiếythnn song thâfwptn ta phiềpgfzn muộqzggn. Ta phảfwpti lo phầezokn mìxnzwnh trưjvllgtjcc đcrqpãgtjc.

Chàfxfmng gưjvllggubng cưjvllzmlni trảfwpt lờzmlni Tádqjgi Vâfwptn:

- Dịewztch hiềpgfzn muộqzggi! Nàfxfmng đcrqpãgtjc lậxnzwp thệfwpt nhưjvll thếythn thìxnzw ta cũzxgqng yêgztwn lòewztng. Cóggub đcrqpiềpgfzu rằnwzyng tíxnzwnh ta vốqidon ưjvlla trăoiycng hoa, dựkuqo đcrqpewztnh sẽzzio lấjvpsy đcrqpếythnn ba bốqidon vợggub, liệfwptn nàfxfmng cóggub rộqzggng lưjvllggubng thứctqs tha hay khôjafbng?

Đhwgzang cơggubn nguy cấjvpsp, Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims chẳlkgsng còewztn tâfwptm tríxnzw đcrqpâfwptu màfxfmewztqhjs, mặarinc cảfwpt. Nàfxfmng gậxnzwt đcrqpezoky ngay:

- Trai anh hùyxeyng năoiycm thêgztw bảfwpty thiếythnp làfxfm chuyệfwptn thưjvllzmlnng tìxnzwnh, thiếythnp quyếythnt chẳlkgsng dádqjgm ghen tuôjafbng.

Ngưjvllzmlni chung quanh dởqhjs khóggubc dởqhjsjvllzmlni, chẳlkgsng hiểggubu Hàfxfmn Thiếythnu Lăoiycng đcrqpgztwn hay tỉibblnh? Đhwgzãgtjc lấjvpsy đcrqpưjvllggubc thiêgztwn hạoiyc đcrqpfwpt nhấjvpst mỹzivn nhâfwptn màfxfmgtjc chưjvlla thỏuuhxa lòewztng, còewztn đcrqpòewzti thêgztwm vàfxfmi côjafb vợggub nữgkila.

Tửbxlv Khuêgztw an bàfxfmi xong gia sựkuqo, yêgztwn lòewztng phúfqfic đcrqpádqjgp Trầezokn Minh Viêgztwn:

- Nay Dịewztch côjafbjvllơggubng đcrqpãgtjc lậxnzwp trọmhaing thệfwpt nhưjvll thếythngztwn vãgtjcn bốqidoi rấjvpst an tâfwptm cùyxeyng nàfxfmng kếythnt duyêgztwn Tầezokn - Tấjvpsn. Xin cảfwptm tạoiyc hảfwpto ýqzbz củwgita bậxnzwc trưjvllqhjsng thưjvllggubng!

Tầezokn bảfwpto chủwgit biếythnt mìxnzwnh đcrqpãgtjc thua, đcrqpctqsng ngẩrjtrn ngơggub mộqzggt lúfqfic lâfwptu. Hìxnzwnh dádqjgng gầezoky gòewzt, thảfwptm hạoiyci củwgita đcrqpctqsa con yêgztwu hiệfwptn ra khiếythnn lãgtjco đcrqpau lòewztng khôjafbn xiếythnt. Nghĩmlhs đcrqpếythnn cảfwptnh mấjvpst con vàfxfm tuyệfwptt tựkuqo, Tầezokn lãgtjco phádqjgt đcrqpgztwn lêgztwn, cơggub hồbims chẳlkgsng còewztn màfxfmng đcrqpếythnn thanh danh nữgkila. Nhưjvllng Tầezokn Minh Viêgztwn làfxfm kẻxrfvggub tríxnzw, thứctqsc ngộqzgg rằnwzyng phe đcrqpqidoi phưjvllơggubng đcrqpang đcrqpi đcrqpếythnn Kỹzivn gia trang, nơggubi sẽzziofxfm đcrqpjvpsu trưjvllzmlnng đcrqpqzbzm mádqjgu vàfxfmgtjco còewztn nhiềpgfzu cơggub hộqzggi đcrqpggub ádqjgm sádqjgt Hàfxfmn Thiếythnu Lăoiycng giàfxfmnh lạoiyci con dâfwptu.

Do chủwgit ýqzbzfxfmy màfxfm Tầezokn lãgtjco cốqido nhẫqzbzn nạoiyci, ra hiệfwptu rúfqfit quâfwptn. Mai phụswasc khôjafbng còewztn, bọmhain Tửbxlv Khuêgztw tiếythnp tụswasc lêgztwn đcrqpưjvllzmlnng nhưjvllng ai nấjvpsy lặarinng lẽzzio nhưjvll đcrqpưjvlla đcrqpádqjgm, chẳlkgsng nóggubi tiếythnng nàfxfmo.

jvlljafbng Đhwgzádqjgn vàfxfm bọmhain hàfxfmo khádqjgch Nam Dưjvllơggubng thìxnzw hổbims thẹurzzn, Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn thìxnzw bốqidoi rốqidoi vàfxfm hốqidoi hậxnzwn. Nàfxfmng thầezokm đcrqpàfxfmo mồbims cuốqidoc mảfwpt Tầezokn Minh Viêgztwn ra màfxfm nguyềpgfzn rủwgita. Lãgtjco ta vàfxfm đcrqpctqsa con chếythnt tiệfwptt đcrqpãgtjcjafb đcrqprjtry nàfxfmng vàfxfmo bưjvllgtjcc đcrqpưjvllzmlnng cùyxeyng, phảfwpti chịewztu lấjvpsy họmhaifxfmn. Nhưjvllng nàfxfmng làfxfm thạoiycch nữgkil, lấjvpsy chồbimsng làfxfmm gìxnzwggub chứctqs?

Đhwgzưjvllggubc hơggubn dặarinm, đcrqpfxfmn ngưjvllzmlni dừoimang châfwptn ởqhjs quádqjgn nưjvllgtjcc bêgztwn đcrqpưjvllzmlnng đcrqpggub giảfwpti khádqjgt. Nhâfwptn dịewztp nàfxfmy, Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn ấjvpsp úfqfing nóggubi vớgtjci Tửbxlv Khuêgztw:

- Hàfxfmn đcrqpoiyci ca! Tiểggubu muộqzggi làfxfm mộqzggt nữgkil nhâfwptn nhiềpgfzu tai tiếythnng, chẳlkgsn đcrqpádqjgng làfxfmm kẻxrfvfwptng khăoiycn sửbxlva túfqfii cho đcrqpoiyci ca. Lúfqfic nãgtjcy, vìxnzw ngộqzgg biếythnn tùyxeyng quyềpgfzn màfxfm tiểggubu muộqzggi đcrqpãgtjc phảfwpti mạoiyco muộqzggi xưjvllng làfxfm vịewztjafbn thêgztw củwgita đcrqpoiyci ca. Nay tai họmhaia đcrqpãgtjc qua, tiểggubu muộqzggi khấjvpsu đcrqpezoku mong đcrqpoiyci ca giảfwpti trừoima lờzmlni thềpgfz nguyềpgfzn ấjvpsy. Tiểggubu muộqzggi quyếythnt chẳlkgsng đcrqpggubfxfmn đcrqpoiyci ca thiếythnt thòewzti, xing dâfwptng ngàfxfmn lưjvllggubng vàfxfmng gọmhaii làfxfm tạoiyc âfwptn cứctqsu mạoiycng.

Bọmhain Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan hồbimsi hộqzggp dádqjgn mắdbnxt vàfxfmo Tửbxlv Khuêgztw, chờzmln xem chàfxfmng phúfqfic đcrqpádqjgp thếythnfxfmo. Trong thâfwptm tâfwptm, họmhai đcrqpdqjgn rằnwzyng chàfxfmng sẽzzio khôjafbng chịewztu bỏuuhx lỡbwdrggub hộqzggi làfxfmm chồbimsng ngưjvllzmlni đcrqpàfxfmn bàfxfm đcrqpurzzp nhấjvpst võylhrfwptm.

Ngờzmln đcrqpâfwptu gãgtjc họmhaifxfmn tốqidot phúfqfic kia lạoiyci trầezokm ngâfwptm đcrqpádqjgp:

- Hôjafbn nhâfwptn chẳlkgsng thểggub miễfxfmn cưjvllbwdrng màfxfmggub. Do đcrqpóggub, ta sẵewztn sàfxfmng từoimajafbn. Tuy nhiêgztwn, ta sẽzzio chẳlkgsng lấjvpsy nàfxfmng màfxfm chỉibblgztwu cầezoku nàfxfmng thềpgfz rằnwzyng từoima nay khôjafbng tiếythnp tay cho Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn nữgkila. Vàfxfm tốqidot nhấjvpst làfxfmfxfmng nêgztwn xa ládqjgnh lãgtjco ta đcrqpggub khỏuuhxi mang họmhaia sau nàfxfmy.

Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbimszxgqng chẳlkgsng giàfxfmu cóggubxnzwgztwn mớgtjci khuấjvpst thâfwptn làfxfmm nghĩmlhsa nữgkil củwgita Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn. Nay khôjafbng phảfwpti mấjvpst ngàfxfmn lưjvllggubng vàfxfmng thìxnzwfxfmng mừoimang húfqfim, hớgtjcn hởqhjs hứctqsa ngay:

- Tiểggubu muộqzggi xin hứctqsa rằnwzyng sẽzzio nghe theo lờzmlni dạoiycy bảfwpto củwgita Hàfxfmn đcrqpoiyci ca.

Tửbxlv Khuêgztwfxfmi lòewztng gậxnzwt đcrqpezoku tuyêgztwn bốqido:

- Ta làfxfmfxfmn Thiếythnu Lăoiycng, nay tựkuqo nguyệfwptn bãgtjci bỏuuhxjafbn ưjvllgtjcc vớgtjci Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn côjafbjvllơggubng, mong trờzmlni xanh vàfxfm chưjvll vịewzt huynh đcrqpfwpt hiệfwptn diệfwptn chốqidon nàfxfmy làfxfmm chứctqsng cho.

Đhwgzôjafbng Nhạoiycc Tiêgztwn Hồbims cảfwptm đcrqpqzggng trưjvllgtjcc tấjvpsm lòewztng rộqzggng rãgtjci, cao cảfwpt củwgita đcrqpqidoi phưjvllơggubng liềpgfzn vádqjgi dàfxfmi, thàfxfmnh thựkuqoc đcrqpádqjgp:

- Ơnznzn đcrqpctqsc củwgita đcrqpoiyci ca, kiếythnp sau tiểggubu muộqzggi sẽzzio đcrqpádqjgp đcrqppgfzn.

Đhwgzúfqfing lúfqfic nàfxfmy mặarint đcrqpjvpst rung rinh vóggub ngựkuqoa ầezokm ầezokm, dồbimsn dậxnzwp củwgita mộqzggt đcrqpfxfmn kỵzivlmlhs đcrqpôjafbng đcrqpếythnn mấjvpsy trăoiycm đcrqpang trẩrjtry quâfwptn qua. Mọmhaii ngưjvllzmlni nhìxnzwn ra thìxnzw thấjvpsy thấjvpsp thoádqjgng ládqjg đcrqpoiyci kỳxrfvylhrfwptm đcrqpang phầezokn phậxnzwt tung bay trong gióggub hạoiyc. Dịewztch Tádqjgi Vâfwptn mừoimang rỡbwdrggubi mau:

- Gia nghĩmlhsa phụswasfxfm đcrqpoiyci quâfwptn đcrqpãgtjc đcrqpếythnn. Tiểggubu muộqzggi xin cádqjgo biệfwptt chưjvll vịewzt.

Thếythnfxfmfxfmng chụswasp lấjvpsy tay nảfwpti, lao vúfqfit ra ngoàfxfmi, nhảfwpty lêgztwn lưjvllng ngựkuqoa đcrqpuổbimsi theo Âxrfvu Dưjvllơggubng Mẫqzbzn. Thìxnzw ra, Tádqjgi Vâfwptn chỉibbl hứctqsa suôjafbng vớgtjci Tửbxlv Khuêgztwfxfm thôjafbi.

Thiếythnt Đhwgzfwptm Hồbimsng Nhan bậxnzwt cưjvllzmlni, chếythn giễfxfmu Tửbxlv Khuêgztw:

- Sưjvll huynh đcrqpãgtjc mắdbnxc lừoimaa ảfwpt rồbimsi. Sao lúfqfic nãgtjcy sưjvll huynh khôjafbng nhậxnzwn ngàfxfmn lưjvllggubng vàfxfmng cho xong.

Tửbxlv Khuêgztwjvllzmlni khàfxfm khàfxfm chốqidong chếythn:

- Tốqidong sưjvll muộqzggi khôjafbng biếythnt đcrqpjvpsy thôjafbi. Lãgtjco lôjafbi côjafbng kia vừoimaa hẹurzzp hòewzti vừoimaa thùyxey dai, chẳlkgsng đcrqpggubdqjgi Vâfwptn qua mặarint đcrqpâfwptu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.