Bạch Hổ Tinh Quân

Chương 23 : Lôi Đình Nguyệt Hoa Hoài Âm táng Tái Bắc chinh nhân hà thời hối

    trước sau   
Mờsozybiofng, Tửehoj Khuêuwsumgtx Quan San lạdefji cấqkqhp tốalwoc bômizen hàmgtxnh. Bọhvugn Cuồfidhng Loan khômizeng cùmfplng đzlgci. Họhvug sẽxzjfkvbv lạdefji trấqkqhn Minh Kỳvunj thêuwsum vàmgtxi ngàmgtxy, chờsozy thưoabgơrgfnng tídefjch củdefja Lạdefjc Y Thưoabgsozyng vàmgtx mắasfnt củdefja họhvug Nhạdefjc khábiofrgfnn rồfidhi mớpvowi vếnozurgfnn Tâtrhfy.

Đbxmvômizei trai gábiofi nàmgtxy đzlgcãxzjf luyếnozun ábiofi nhau vàmgtxrobu lẽxzjf sẽxzjfuwsun duyêuwsun giai ngẫdkbzu.

Nga Mi Nhấqkqht Phụuobfng khômizeng córobu nhan sắasfnc củdefja mộqkqht mỹbqtj nhâtrhfn, song dung mạdefjo đzlgcoan trang, thùmfply mịdefj. Nàmgtxng lạdefji mang trábiofi tim nhâtrhfn ábiofi, châtrhfn thàmgtxnh, chắasfnc chắasfnc sẽxzjfmgtx mộqkqht ngưoabgsozyi vợhvug tốalwot củdefja Cuồfidhng Loan.

Dọhvugc đzlgcưoabgsozyng, Quan San vàmgtx Tửehoj Khuêuwsu đzlgcãxzjfmgtxn bạdefjc rấqkqht nhiềasfnu. Họhvug kếnozut nốalwoi cábiofc dữdefj kiệkahfn đzlgcswbu đzlgci đzlgcếnozun kếnozut luậhjkln làmgtx Long Vâtrhfn Túbybihjkl đzlgcang liêuwsun minh vớpvowi Nguyệkahft Hoa mômizen.

Cho nêuwsun Mộqkqh Duy Lộqkqh, Lãxzjf Hoa Dưoabgơrgfnng mớpvowi đzlgcfidhng hàmgtxnh vàmgtx chỉbqtj huy nhữdefjng gãxzjf bịdefjt mặzelct córobu lốalwoi đzlgcábiofnh gưoabgơrgfnm kỳvunj dịdefj.

Xếnozu chiềasfnu ngàmgtxy hai mưoabgơrgfni tưoabg thábiofng giêuwsung, anh em Tửehoj Khuêuwsu tiếnozun vàmgtxo cửehoja Bắasfnc thàmgtxnh Tídefjn Dưoabgơrgfnng. Lúbybic nàmgtxy họhvug đzlgcãxzjf khômizei phụuobfc lạdefji dung mạdefjo thựfuwac vìvunj thâtrhfn phậhjkln Tábiofi Bắasfnc song hùmfplng khômizeng còpyezn cầkvbvn thiếnozut nữdefja. Tửehoj Khuêuwsu trởkvbv lạdefji làmgtx Cầkvbvu Nhiêuwsum đzlgcdefji hiệkahfp, vớpvowi bộqkqhtrhfu rậhjklm rạdefjp oai vệkahf. Khi còpyezn cábiofch Hoàmgtxi Âoabgm vưoabgơrgfnng phủdefjmgtxi chụuobfc trưoabghvugng, họhvug đzlgcãxzjf bịdefj quâtrhfn lídefjnh triềasfnu đzlgcìvunjnh chặzelcn lạdefji. Nhưoabgng khi nghe khábiofch xưoabgng làmgtx nghĩhjkla tửehoj củdefja Trung Thiêuwsun Tômizen thìvunj chúbybing kídefjnh cẩkppln thi lễhvug.


Đbxmvếnozun nơrgfni, thấqkqhy trưoabgpvowc vưoabgơrgfnng phủdefj treo hai ngọhvugn đzlgcèsimtn lồfidhng (X, trang 89), Tửehoj Khuêuwsu đzlgcãxzjf chếnozut đzlgciếnozung ngưoabgsozyi [X, trang 89] chàmgtxng sựfuwac nhớpvow ra rằrgfnng Lạdefjc Mạdefjo châtrhfn nhâtrhfn cùmfplng mấqkqhy trănzazm gãxzjf giábiofp sĩhjkl đzlgcãxzjf từqkqh trầkvbvn cábiofch nay gầkvbvn nửehoja thábiofng. Tấqkqht nhiêuwsun họhvug đzlgcãxzjf đzlgcưoabghvugc mai tábiofng nhưoabgng đzlgcèsimtn bábiofo tang vẫdkbzn chưoabga đzlgcếnozun lúbybic đzlgcalwot đzlgci.

mgtx Trábiofc Thanh Châtrhfn đzlgcãxzjf chờsozy sẵnzazn ởkvbv trưoabgpvowc, lưoabgpvowt đzlgcếnozun nhưoabg giórobu thoảoabgng, nhoẻwmhkn miệkahfng cưoabgsozyi tưoabgơrgfni nórobui rídefju rídefjt: “Tưoabgpvowng cômizeng! Can gia vẫdkbzn còpyezn sốalwong”.

Tửehoj Khuêuwsumfplng Quan San hoan hỉbqtj thởkvbv phàmgtxo, đzlgci theo Thanh Châtrhfn vàmgtxo khu hậhjklu việkahfn củdefja Vưoabgơrgfnng phủdefj. Họhvug nhậhjkln ra trong phủdefjrobumgtxi cao thủdefjbiofc phábiofi ởkvbv gầkvbvn Tídefjn Dưoabgơrgfnng, nhưoabgbxmv Đbxmvưoabgơrgfnng, Thiêuwsun Sưoabg giábiofo, Thầkvbvn Đbxmvao bảoabgo. Vàmgtx chỉbqtj ídefjt ngàmgtxy nữdefja nhữdefjng mômizen phábiofi ởkvbv xa cũloqmng sẽxzjf hiệkahfn diệkahfn.

Hậhjklu phủdefjrobu khábiof nhiềasfnu nhữdefjng kiếnozun trúbybic xinh đzlgcbybip dàmgtxnh cho khábiofch, nằrgfnm rảoabgi rábiofc giữdefja vưoabgsozyn cảoabgnh. Trung Thiêuwsun Tômizen vàmgtx bọhvugn Thiêuwsun Kim ởkvbv mộqkqht trong nhữdefjng khábiofch xábiofqkqhy. Nơrgfni nàmgtxy cũloqmng đzlgcưoabghvugc bảoabgo vệkahf nghiêuwsum ngặzelct bởkvbvi lựfuwac lưoabghvugng gia đzlgcinh củdefja nhàmgtx họhvug Quábiofch, do Lãxzjf Bấqkqht Thàmgtxnh chỉbqtj huy.

Thanh Châtrhfn đzlgcưoabga Tửehoj Khuêuwsumgtx Quan San đzlgcếnozun thẳvhqrng phòpyezng hưoabgpvowng đzlgcômizeng, nơrgfni Trầkvbvn lãxzjfo đzlgcang nằrgfnm chờsozy chếnozut. Thiêuwsun Kim, Tábiofi Vâtrhfn, Tốalwong Thụuobfy túbybic trựfuwac nơrgfni nàmgtxy, nởkvbv nụuobfoabgsozyi héuobfo úbybia chàmgtxo đzlgcórobun trưoabghvugng phu.

Tửehoj Khuêuwsuloqmng gưoabghvugng cưoabgsozyi rồfidhi bưoabgpvowc đzlgcếnozun bêuwsun giưoabgsozyng bệkahfnh. Chàmgtxng khômizeng cầkvbvm đzlgcưoabghvugc nưoabgpvowc mắasfnt khi thấqkqhy nghĩhjkla phụuobf gầkvbvy trơrgfnoabgơrgfnng, mặzelct trắasfnng bạdefjch nhưoabg ngưoabgsozyi chếnozut. Suốalwot nửehoja thábiofng qua, Thiêuwsun Tômizen chỉbqtj sốalwong nhờsozyoabgpvowc chábiofo vàmgtx thuốalwoc quýcrgi.

Tửehoj Khuêuwsu thòpyez tay chẩkppln đzlgcbiofn, phábioft hiệkahfn mạdefjch củdefja ômizeng đzlgci rấqkqht êuwsum diu, nhẹbybi nhàmgtxng, nhỏmfpluobfmgtx khômizeng hềasfnrobu hiệkahfn tưoabghvugng bệkahfnh lýcrgi. Chang hiểswbuu ngay rằrgfnng cha nuômizei bịdefj hạdefji bờsozyi ma lựfuwac củdefja Quỷnzoj kỳvunj. Nguyêuwsun thầkvbvn củdefja ômizeng sẽxzjf cạdefjn kiệkahft dầkvbvn cho đzlgcếnozun chếnozut.

Tửehoj Khuêuwsu buồfidhn rầkvbvu vômize hạdefjn đzlgckpplng ngâtrhfy ngưoabgsozyi, lệkahf thấqkqhm tuômizen dàmgtxi trêuwsun mábiof.

Chợhvugt Tốalwong Thụuobfy sụuobft sùmfpli lêuwsun tiếnozung: “Bọhvugn thiếnozup đzlgcãxzjf cho lãxzjfo nhâtrhfn gia uốalwong ‘Hắasfnc Ngọhvugc tiêuwsun đzlgcàmgtxo’ song cũloqmng chẳvhqrng thấqkqhy tábiofc dụuobfng gìvunj”.

Tửehoj Khuêuwsu biếnozut vậhjklt bábiofu ấqkqhy đzlgcãxzjf đzlgcưoabghvugc Lômizei Đbxmvìvunjnh Đbxmvếnozu Quâtrhfn dâtrhfng tặzelcng Hoàmgtxi Âoabgm Vưoabgơrgfnng hồfidhi nănzazm ngoábiofi khi Tầkvbvn vưoabgơrgfnng phi bịdefjuobft đzlgcábiofnh. Chu Kiềasfnm đzlgcưoabghvugc Thiêuwsun Tômizen cứkpplu mạdefjng tấqkqht sẽxzjf khômizeng tiếnozuc rẻwmhk đzlgciềasfnu gìvunj.

Nhưoabgng câtrhfu nórobui củdefja Thiếnozut Đbxmvàmgtxm Hồfidhng Nhan đzlgcãxzjf khơrgfni dậhjkly trong lòpyezng Tửehoj Khuêuwsu mộqkqht ýcrgi niệkahfm mơrgfn hồfidh. Chàmgtxng bábiofm lấqkqhy hy vọhvugng ấqkqhy, rờsozyi phòpyezng đzlgci tắasfnm gộqkqhi.

Thiêuwsun Kim vàmgtx Tốalwong Thụuobfy ởkvbv lạdefji canh chừqkqhng ngưoabgsozyi bệkahfnh nêuwsun Tábiofi Vâtrhfn vớpvowi Thanh Châtrhfn lo việkahfc tẩkpply sạdefjch tấqkqhm thâtrhfn nhớpvowp nhúbybia bụuobfi đzlgcưoabgsozyng củdefja trưoabghvugng phu.

Đbxmvômizeng Nhạdefjc Tiêuwsun Hồfidh khômizeng dábiofm đzlgcùmfpla giỡznikn nhưoabg thưoabgsozyng lệkahf, song Thanh Châtrhfn thìvunj thảoabgn nhiêuwsun cưoabgsozyi cợhvugt. Nàmgtxng nhănzazn mũloqmi chêuwsu bai: “Tưoabgpvowng cômizeng hômizei hábiofm quábiof. Khômizeng chừqkqhng chídefjnh mùmfpli hômizei ấqkqhy sẽxzjfmgtxm bệkahfnh củdefja nghĩhjkla phụuobf nặzelcng thêuwsum”.


biofi Vâtrhfn phìvunjoabgsozyi, nhưoabgng chẳvhqrng nórobui gìvunj, ra sứkpplc kỳvunjoabgng cho chồfidhng. Tửehoj Khuêuwsubioft yêuwsuu vàmgtxo gòpyezbiof trắasfnng hồfidhng củdefja Thanh Châtrhfn vàmgtx trábiofch: “Can gia đzlgcang thậhjklp tửehoj nhấqkqht sinh màmgtx Châtrhfn muộqkqhi còpyezn đzlgcùmfpla giỡznikn đzlgcưoabghvugc ưoabg?”

Thanh Châtrhfn thảoabgn nhiêuwsun đzlgcábiofp: “Hữdefju sinh hữdefju diệkahft làmgtx đzlgcdefjo củdefja tựfuwa nhiêuwsun. Vảoabg lạdefji, dẫdkbzu chúbybing ta córobu khórobuc lórobuc, mếnozuu mábiofo cảoabg ngàmgtxy thìvunjloqmng chẳvhqrng cứkpplu đzlgcưoabghvugc Can gia”.

Bỗltftng nàmgtxng đzlgcưoabga tay véuobfo mạdefjnh mũloqmi củdefja Tửehoj Khuêuwsumgtxoabgsozyi khúbybic khídefjch: “Bệkahfnh củdefja Can gia làmgtx bệkahfnh ma quỷnzoj. Tưoabgpvowng cômizeng mang cốalwot cábiofch thầkvbvn tiêuwsun, hórobua thâtrhfn củdefja Bạdefjch Hổmgtx Đbxmvếnozu Quâtrhfn, lo gìvunj khômizeng cứkpplu đzlgcưoabghvugc lãxzjfo nhâtrhfn gia?”

Tửehoj Khuêuwsu giậhjklt mìvunjnh vàmgtx ngưoabghvugng ngùmfplng đzlgcếnozun đzlgcmfpl mặzelct. Nhưoabgng chàmgtxng thầkvbvm khen cômize vợhvug trẻwmhk con củdefja mìvunjnh córobumgtxi nhìvunjn thấqkqhu lòpyezng ngưoabgsozyi. Quảoabg thựfuwac làmgtx chàmgtxng đzlgcang nghĩhjkl đzlgcếnozun việkahfc ấqkqhy.

Tửehoj Khuêuwsu đzlgcãxzjfuwsuu thưoabgơrgfnng Thanh Châtrhfn bằrgfnng mộqkqht tìvunjnh cảoabgm hơrgfni khábiofc lạdefj.

Khômizeng chỉbqtjmgtx vợhvug, Thanh Châtrhfn còpyezn nhưoabg mộqkqht cômize em gábiofi béuobf bỏmfplng thơrgfn ngâtrhfy vàmgtx vui tídefjnh. Nàmgtxng đzlgcãxzjfmgtxm cho Quábiofch gia trang tràmgtxn ngậhjklp tiếnozung cưoabgsozyi. Nhữdefjng câtrhfu nórobui củdefja Thanh Châtrhfn bềasfn ngoàmgtxi córobu vẻwmhk ngômize nghêuwsu, chấqkqht phábiofc song lạdefji rấqkqht gầkvbvn vớpvowi châtrhfn lýcrgi. Mọhvugi ngưoabgsozyi bậhjklt cưoabgsozyi vàmgtx bấqkqht ngờsozy nhậhjkln ra đzlgcdefjo lýcrgikvbv phídefja sau mộqkqht hàmgtxnh đzlgcqkqhng, mộqkqht câtrhfu nórobui dídefj dỏmfplm, ngâtrhfy thơrgfn.

mizem nay cũloqmng vậhjkly, Thanh Châtrhfn đzlgcãxzjf đzlgcếnozun rấqkqht sábioft vớpvowi sựfuwa thựfuwac. Tửehoj Khuêuwsu liêuwsun tưoabgkvbvng đzlgcếnozun chuyệkahfn thầkvbvn tiêuwsun, nhưoabgng chàmgtxng khômizeng biếnozut phảoabgi làmgtxm gìvunjmgtxloqmng chẳvhqrng tựfuwa tin lắasfnm. Tuy nhiêuwsun, chàmgtxng còpyezn mộqkqht chỗltft dựfuwaa khábiofc làmgtx Tầkvbvn vưoabgơrgfnng phi. Chàmgtxng đzlgcãxzjf giấqkqhu nhẹbybim việkahfc Tầkvbvn Hạdefjnh Nga làmgtx chồfidhn tinh, khômizeng nórobui cho bấqkqht cứkppl ai biếnozut. Chàmgtxng luômizen hổmgtx thẹbybin vớpvowi thêuwsu thiếnozup vàmgtx vớpvowi cảoabg Chu Kiềasfnm, nêuwsun chẳvhqrng héuobfmizei.

mgtx khi đzlgcãxzjfmgtx hồfidh ly tinh thìvunjmgtxng ta khômizeng thểswbu bịdefj bắasfnt mộqkqht cábiofch dễhvugmgtxng nhưoabg thếnozu đzlgcưoabghvugc. Nhưoabghvugc bằrgfnng đzlgcúbybing làmgtx Hạdefjnh Nga đzlgcang bịdefj giam cầkvbvm thìvunj chàmgtxng vẫdkbzn córobu thểswbu hỏmfpli thănzazm bọhvugn chồfidhn nhỏmfpl, thủdefj hạdefj củdefja nàmgtxng.

Tửehoj Khuêuwsu tắasfnm gộqkqhi xong thìvunj Huyềasfnn Thiêuwsun Châtrhfn Quâtrhfn Trưoabgơrgfnng Sábiofch đzlgcếnozun.

Trưoabgơrgfnng giábiofo chủdefj rấqkqht hâtrhfn hoan khi gặzelcp mặzelct chàmgtxng trai họhvug Quábiofch.

Trưoabgơrgfnng Thiêuwsun Sưoabg vẫdkbzn thầkvbvm tin tưoabgkvbvng Tửehoj Khuêuwsumgtxoabgpvowng tinh giábiofng phàmgtxm, nhấqkqht làmgtx sau lầkvbvn chàmgtxng chữdefja khỏmfpli bệkahfnh cho Tầkvbvn vưoabgơrgfnng phi vàmgtxrobup phầkvbvn đzlgcưoabga lãxzjfo cùmfplng Thiêuwsun Sưoabg giábiofo lêuwsun đzlgcbqtjnh vinh quang.

Trưoabgơrgfnng Sábiofch nhưoabg ngưoabgsozyi trúbybit đzlgcưoabghvugc gábiofnh nặzelcng, thởkvbv phàmgtxo rồfidhi thổmgtx lộqkqhtrhfm sựfuwa:

“Nghe nórobui Quábiofch hiềasfnn đzlgciệkahft đzlgcãxzjf đzlgcếnozun nơrgfni làmgtx bầkvbvn đzlgcdefjo nhẹbybi cảoabg ngưoabgsozyi. Hoàmgtxi Âoabgm Vưoabgơrgfnng đzlgcang phábioft cuồfidhng vàmgtx chắasfnc chắasfnn sẽxzjf trúbybit giậhjkln lêuwsun đzlgckvbvu Hộqkqhi đzlgcfidhng Võbxmvtrhfm, nếnozuu chúbybing ta khômizeng cứkpplu đzlgcưoabghvugc Tầkvbvn vưoabgơrgfnng phi. Mấqkqhy vạdefjn quan quâtrhfn, bổmgtx đzlgckvbvu, cùmfplng đzlgckahf tửehojbiofi bang đzlgcãxzjfmgtx đzlgcang rábiofo riếnozut truy tìvunjm, chắasfnc trưoabgpvowc sau gìvunjloqmng córobu manh mốalwoi. Đbxmvếnozun lúbybic ấqkqhy, chídefjnh hiềasfnn đzlgciệkahft làmgtx ngưoabgsozyi duy nhấqkqht khômizeng sợhvug cởkvbv ma cầkvbvm châtrhfn Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefj đzlgcswbu bọhvugn ta đzlgcalwoi đzlgcdefjch, cứkpplu Vưoabgơrgfnng phi.


Nghe lãxzjfo tábiofn dưoabgơrgfnng quábiof lờsozyi, Tửehoj Khuêuwsu ngưoabghvugng ngùmfplng đzlgcábiofp: “Giábiofo chủdefj quábiof xem trọhvugng khiếnozun đzlgckahf tửehojmgtxng thêuwsum hổmgtx thẹbybin. Nhưoabgng sao Giábiofo chủdefj lạdefji tin rằrgfnng đzlgckahf tửehojrobu khảoabgnzazng ấqkqhy?”

Trưoabgơrgfnng Sábiofch cưoabgsozyi khàmgtx khàmgtx, chỉbqtj mặzelct Trábiofc Thanh Châtrhfn: “Thìvunj chídefjnh Trábiofc nữdefj thídefj chủdefj đzlgcãxzjf khẳvhqrng đzlgcdefjnh vớpvowi bầkvbvn đzlgcdefjo nhưoabg thếnozu. Nàmgtxng ta bảoabgo rằrgfnng hiềasfnn đzlgciệkahft làmgtx Bạdefjch Hổmgtx Đbxmvếnozu Quâtrhfn giábiofng phàmgtxm, chẳvhqrng xem ‘Diêuwsum Vưoabgơrgfnng quỷnzoj kỳvunj’ ra cábiofi thábiofvunj”.

Bọhvugn Thiêuwsun Kim, Tábiofi Vâtrhfn, Tốalwong Thụuobfy cùmfplng trưoabghvugng phu đzlgcếnozun đzlgcâtrhfy đzlgcswbu chịdefju tang Trung Thiêuwsun Tômizen, chứkppl khômizeng phảoabgi đzlgcswbu đzlgcábiofnh nhau vớpvowi mộqkqht đzlgcdefji hung thầkvbvn nhưoabg Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefj. Trung Thiêuwsun Tômizen vàmgtx Lạdefjc Mạdefjo châtrhfn nhâtrhfn đzlgcdefjo hạdefjnh cao thâtrhfm, sábiofnh bậhjklc đzlgcdefja tiêuwsun màmgtxpyezn toi mạdefjng thìvunj liệkahfu Tửehoj Khuêuwsurobu sốalwong sórobut nổmgtxi khômizeng? Ngay mộqkqht con ma giàmgtx nhưoabg Lỗltft phábiofn quan màmgtx chàmgtxng còpyezn trịdefj chẳvhqrng xong.

robum lạdefji, ba nàmgtxng ấqkqhy khômizeng hềasfn muốalwon Tửehoj Khuêuwsu mang cábiofi cốalwot cábiofch thầkvbvn tiêuwsun đzlgcábiofng ngờsozy vựfuwac củdefja chàmgtxng ra thừqkqh thábiofch vớpvowi cábiofi chếnozut. Do đzlgcórobu, khi thấqkqhy Thanh Châtrhfn ngu dạdefji lắasfnm lờsozyi, đzlgcưoabga Tửehoj Khuêuwsumgtxo chỗltft hiểswbum nguy, ba nàmgtxng rấqkqht tứkpplc giậhjkln. Trìvunjnh Thiêuwsun Kim nhìvunjn ảoabg họhvug Trábiofc bằrgfnng đzlgcômizei mắasfnt tórobue lửehoja vàmgtx gằrgfnn giọhvugng: “Châtrhfn muộqkqhi giỏmfpli thựfuwac! Khômizeng ngờsozy ngưoabgơrgfni lạdefji nhẫdkbzn tâtrhfm đzlgckpply tưoabgpvowng cômizeng vàmgtxo tửehoj đzlgcdefja”.

Thanh Châtrhfn sợhvug đzlgcếnozun nhũloqmn cảoabg ngưoabgsozyi, lắasfnp bắasfnp biệkahfn minh: “Tiểswbuu muộqkqhi chỉbqtjrobui vớpvowi Trưoabgơrgfnng Thiêuwsun Sưoabg rằrgfnng tưoabgpvowng cômizeng làmgtx Khuêuwsu Tinh đzlgckvbvu thai, khômizeng hềasfn sợhvug ma quỷnzoj, làmgtxm bạdefjn vớpvowi cảoabg Lỗltft phábiofn quan, chứkppl đzlgcâtrhfu nhắasfnc gìvunj đzlgcếnozun ‘Diêuwsum Vưoabgơrgfnng quỷnzoj kỳvunj’.”

Thấqkqhy nàmgtxng quábiof sợhvugxzjfi, Tửehoj Khuêuwsu liềasfnn lêuwsun tiếnozung: “Khômizeng sao! Châtrhfn muộqkqhi chỉbqtjrobui đzlgcúbybing sựfuwa thậhjklt. Quảoabgmgtx ta vốalwon khômizeng sợhvug Quỷnzoj kỳvunj”.

biofi Vâtrhfn lo lắasfnng xen vàmgtxo: “Tưoabgpvowng cômizeng đzlgcãxzjf thửehoj lầkvbvn nàmgtxo chưoabga màmgtxbiofm nórobui chắasfnc nhưoabg thếnozu?”

Tửehoj Khuêuwsu khoa tay trấqkqhn an vàmgtx nghiêuwsum nghịdefjrobui: “Cábiofc nàmgtxng cứkppluwsun tâtrhfm! Ta biếnozut rõbxmv khảoabgnzazng củdefja mìvunjnh. Hơrgfnn nữdefja, ta khômizeng thểswbu khômizeng tiêuwsuu diệkahft đzlgcdefji họhvuga cho võbxmvtrhfm vàmgtxbiofch tídefjnh. Đbxmvfidhng thờsozyi cũloqmng làmgtx trảoabg thùmfpl cho gia mẫdkbzu cùmfplng mấqkqhy chụuobfc gia nhâtrhfn hai nhàmgtx Quábiofch, Kỹbqtj”.

robui xong, chàmgtxng quay sang hỏmfpli Trưoabgơrgfnng Thiêuwsun Sưoabg: “Bầkvbvm Giábiofo chủdefj! Đbxmvkahf tửehoj muốalwon biếnozut thọhvug mạdefjng củdefja Gia nghĩhjkla phụuobfpyezn đzlgcưoabghvugc bao nhiêuwsuu ngàmgtxy nữdefja?”

Trưoabgơrgfnng Sábiofch trầkvbvm ngâtrhfm đzlgcábiofp: “Trong Đbxmvdefjo Tạdefjng củdefja bổmgtxn giábiofo córobu đzlgcoạdefjn nórobui rằrgfnng ‘Diêuwsum Vưoabgơrgfnng quỷnzoj kỳvunj’ uy lựfuwac tuyệkahft luâtrhfn, dầkvbvu nạdefjn nhâtrhfn làmgtx kẻwmhk tu hàmgtxnh nhiềasfnu kiếnozup thìvunjloqmng phảoabgi cạdefjn hếnozut nguyêuwsun thầkvbvn sau mưoabgsozyi chídefjn ngàmgtxy”.

Tửehoj Khuêuwsu gậhjklt gùmfpl: “Vậhjkly làmgtxpyezn hơrgfnn thábiofng nữdefja. Đbxmvkahf tửehoj tựfuwa tin sẽxzjf cứkpplu đzlgcưoabghvugc Can gia”.

Trưoabgơrgfnng Thiêuwsun Sưoabg ngầkvbvn ngừqkqhuwsuu thắasfnc mắasfnc: “Nàmgtxy Quábiofch hiềasfnn đzlgciệkahft! Theo nhưoabgbiofch ngưoabgơrgfni nórobui thìvunj Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefj chídefjnh làmgtx Long Vâtrhfn Túbybihjkl Quảoabgng Chiêuwsuu Phong. Nhưoabgng nếnozuu đzlgcúbybing vậhjkly thìvunjxzjfo ta khômizeng thểswbu bịdefj Trung Thiêuwsun Tômizen đzlgcoabg thưoabgơrgfnng đzlgcưoabghvugc”.

Dịdefjch Quan San tábiofn thàmgtxnh ngay: “Trưoabgơrgfnng giábiofo chủdefjrobui rấqkqht córobucrgi. Nàmgtxy hiềasfnn đzlgckahf, từqkqhtrhfu rồfidhi ta vẫdkbzn khômizeng hiểswbuu vìvunj sao ngưoabgơrgfni lạdefji cho rằrgfnng Quảoabgng Chiêuwsuu Phong chídefjnh làmgtx ngưoabgsozyi đzlgcang giữdefj Quỷnzoj kỳvunj?”


hjkl nhiêuwsun Tửehoj Khuêuwsu chẳvhqrng thểswbu khai ra nguồfidhn gốalwoc tin tứkpplc làmgtxoabg hồfidh ly tinh họhvug Tầkvbvn. Chàmgtxng đzlgcàmgtxnh biệkahfn bạdefjch: “Trưoabgpvowc đzlgcâtrhfy, tiểswbuu đzlgckahf chỉbqtj phỏmfplng đzlgcbiofn, dựfuwaa vàmgtxo nhữdefjng lờsozyi miêuwsuu tảoabg hung thủdefj củdefja Châtrhfn muộqkqhi. Nhưoabgng giờsozy thìvunj chúbybing ta đzlgcãxzjfrobu thểswbu khẳvhqrng đzlgcdefjnh”.

Chàmgtxng liềasfnn kểswbu cho Trưoabgơrgfnng Sábiofch vàmgtxbiofc mỹbqtj nhâtrhfn nghe cuộqkqhc chiếnozun ởkvbv bờsozy Bắasfnc sômizeng Nhữdefjmgtx. Khi nghe nhắasfnc đzlgcếnozun Lãxzjf Hoa Dưoabgơrgfnng màmgtx Mộqkqh Duy Lộqkqh thìvunj Tốalwong Thụuobfy, Tábiofi Vâtrhfn đzlgcasfnu cúbybii đzlgckvbvu hổmgtx thẹbybin. Song họhvug chẳvhqrng hềasfn thưoabgơrgfnng tiếnozuc hai gãxzjf chếnozut toi ấqkqhy.

Nghe xong câtrhfu chuyệkahfn, Trưoabgơrgfnng Thiêuwsun Sưoabg lộqkqh vẻwmhk buồfidhn rầkvbvu vàmgtx dặzelcn bọhvugn Tửehoj Khuêuwsu đzlgcqkqhng tiếnozut lộqkqh ra ngoàmgtxi, ảoabgnh hưoabgkvbvng đzlgcếnozun thanh danh củdefja hai phábiofi Võbxmv Đbxmvưoabgơrgfnng, Thiếnozuu Lâtrhfm. Tửehoj Khuêuwsu phảoabgi làmgtxm nhưoabg chưoabga bao giờsozy gặzelcp hai gãxzjf phảoabgn đzlgcfidh kia. Bàmgtxn bạdefjc thêuwsum mộqkqht hồfidhi lâtrhfu, Trưoabgơrgfnng Sábiofch quay vềasfn khábiofch xábiof củdefja mìvunjnh.

* * * * *

Đbxmvêuwsum hômizem ấqkqhy, Tửehoj Khuêuwsu ngủdefj rấqkqht say vìvunj quábiof mỏmfpli mệkahft sau cuộqkqhc hàmgtxnh trìvunjnh cấqkqhp bábiofch, gian nan. Vàmgtx chàmgtxng đzlgcãxzjf nằrgfnm mộqkqhng thấqkqhy Lỗltft phábiofn quan. Tửehoj Khuêuwsu rấqkqht vui mừqkqhng, cưoabgsozyi hỏmfpli: “Phảoabgi chănzazng lãxzjfo ca quábiof bậhjkln việkahfc âtrhfm ty nêuwsun mãxzjfi hômizem nay mớpvowi chịdefju giábioftrhfm khiếnozun tiểswbuu đzlgckahf phảoabgi mỏmfpli mòpyezn trômizeng đzlgchvugi”.

Lỗltft Trựfuwac đzlgcábiofp vớpvowi giọhvugng buồfidhn buồfidhn: “Quảoabg đzlgcúbybing vậhjkly! Thờsozyi gian qua lãxzjfo phu làmgtxm cômizeng việkahfc canh gábiofc cầkvbvu Nạdefji Hàmgtxuwsun chẳvhqrng mấqkqhy khi đzlgcưoabghvugc rảoabgnh rang. Nay lãxzjfo phu sắasfnp đzlgcưoabghvugc phábiofi sang Giao Châtrhfu làmgtxm Dẫdkbzn Vong sứkppl giảoabguwsun đzlgcếnozun từqkqh biệkahft hiềasfnn đzlgckahf”.

Tửehoj Khuêuwsumgtx ngưoabgsozyi củdefja Đbxmvdefjo giábiofo, vàmgtx từqkqhng tròpyez chuyệkahfn vớpvowi Lỗltft Trựfuwac, nêuwsun chẳvhqrng lạdefjvunj thứkppl bậhjklc dưoabgpvowi âtrhfm giớpvowi. Chàmgtxng hiểswbuu ngay rằrgfnng Lỗltft phábiofn quan đzlgcãxzjfmgtx đzlgcang chịdefju hìvunjnh phạdefjt. Việkahfc gábiofc cầkvbvu Nạdefji Hàmgtx vốalwon làmgtx củdefja bọhvugn quỷnzoj tốalwot hạdefjng béuobft vàmgtxbiofi danh hiệkahfu “Dẫdkbzn Vong sứkppl giảoabg” chídefjnh làmgtx đzlgcswbu chỉbqtj bọhvugn Ngưoabgu Đbxmvkvbvu Mãxzjf Diệkahfn téuobfp riu.

Tửehoj Khuêuwsu biếnozut lãxzjfo mang họhvuga vìvunj cứkpplu mìvunjnh. Chàmgtxng đzlgcau lòpyezng khômizen xiếnozut, bùmfpli ngùmfpli nórobui: “Téuobf ra chídefjnh tiểswbuu đzlgckahf đzlgcãxzjf hạdefji đzlgcdefji ca”.

Lỗltft Trựfuwac nhìvunjn chàmgtxng bằrgfnng ábiofnh mắasfnt yêuwsuu thưoabgơrgfnng, gưoabghvugng cưoabgsozyi an ủdefji: “Lãxzjfo phu chỉbqtjrobu mộqkqht đzlgckppla em làmgtx ngưoabgơrgfni, tấqkqht phảoabgi hếnozut lòpyezng giúbybip đzlgcznik. Ngưoabgơrgfni chớpvowuwsun quábiof đzlgcau xórobut, ábiofy nábiofy. Giao Châtrhfu làmgtx xứkppl nhỏmfpluobf, ídefjt dâtrhfn, cômizeng việkahfc củdefja ta cũloqmng sẽxzjf nhàmgtxn hạdefj”.

Tửehoj Khuêuwsu sa lệkahf, cắasfnn mômizei suy nghĩhjkl miêuwsun man, cốalwovunjm cábiofch bábiofo âtrhfn Lỗltft Trựfuwac.

Chàmgtxng tuyệkahft vọhvugng hỏmfpli bừqkqha: “Đbxmvdefji ca! Liệkahfu córobu thểswbumfplng cábiofch củdefja dưoabgơrgfnng gian, dâtrhfng hậhjklu lễhvug đzlgcswbu Diêuwsum đzlgcếnozuxzjfi bỏmfpl việkahfc lưoabgu đzlgcàmgtxy đzlgcưoabghvugc khômizeng?”

Lỗltft Trựfuwac phìvunjoabgsozyi, chửehoji đzlgcmgtxng: “Mẹbybi kiếnozup! Hiềasfnn đzlgckahf quảoabgmgtx ngu dạdefji hếnozut chỗltftrobui mớpvowi nghĩhjkl đzlgcếnozun việkahfc hốalwoi lộqkqh Diêuwsum vưoabgơrgfnng. Ngàmgtxi quảoabgn lýcrgi tấqkqht cảoabg nhữdefjng mỏmfplmgtxng bạdefjc, ngọhvugc quýcrgioabgpvowi lòpyezng đzlgcqkqht, hábiof lạdefji tham mớpvow kim ngâtrhfn giảoabg mạdefjo củdefja ngưoabgơrgfni?”

Nhưoabgng bỗltftng mắasfnt Lỗltft Trựfuwac sábiofng lêuwsun vàmgtx miệkahfng lẩkpplm bẩkpplm: “Ừprpv nhỉbqtj! Tạdefji sao lạdefji khômizeng!”


Rồfidhi lãxzjfo vỗltft vai Tửehoj Khuêuwsu, hớpvown hởkvbv bảoabgo: “Téuobf ra ngưoabgơrgfni córobucrgi. Đbxmvúbybing làmgtx Diêuwsum chúbybia còpyezn thiếnozuu mộqkqht thứkppl”.

Lỗltft Trựfuwac kéuobfo Tửehoj Khuêuwsu ngồfidhi xuốalwong thàmgtxnh giưoabgsozyng vàmgtx khoan khoábiofi kểswbu: “Nănzazm kia, trong lúbybic tràmgtxoabg tửehoju hậhjklu. Ngàmgtxi córobu buộqkqht miệkahfng nórobui đzlgcùmfpla rằrgfnng: ‘Bổmgtxn Vưoabgơrgfnng làmgtx kẻwmhkrobu quyềasfnn uy lớpvown nhấqkqht đzlgcalwoi vớpvowi loàmgtxi ngưoabgsozyi, thếnozumgtx họhvug chỉbqtjbybing tếnozubybic córobu thâtrhfn nhâtrhfn qua đzlgcsozyi. Còpyezn thưoabgsozyng nhậhjklt thìvunj họhvug quêuwsun lãxzjfng vàmgtx hầkvbvu nhưoabg khômizeng muốalwon nhắasfnc đzlgcếnozun ta. Giábiof nhưoabgrobu thiệkahfn nam tídefjn nữdefjmgtxo hiểswbuu đzlgcưoabghvugc nỗltfti khổmgtx củdefja bổmgtxn Vưoabgơrgfnng, xâtrhfy mộqkqht tòpyeza Diêuwsum Vưoabgơrgfnng miếnozuu thậhjklt to, ngàmgtxy ngàmgtxy nhang khórobui thìvunjmizeng đzlgckpplc sẽxzjf khômizeng nhỏmfpl’.”

Tửehoj Khuêuwsu mừqkqhng rỡznikrobui: “Hay lắasfnm! Đbxmvdefji ca cứkppl vềasfntrhfu lạdefji vớpvowi Phong Đbxmvômize Đbxmvdefji đzlgcếnozu rằrgfnng Tửehoj Khuêuwsu sẽxzjf dựfuwang ởkvbv Hứkppla Xưoabgơrgfnng mộqkqht tòpyeza miếnozuu thờsozy đzlgcfidh sộqkqhmgtx lộqkqhng lẫdkbzy. Tưoabghvugng củdefja Diêuwsum đzlgcếnozu sẽxzjf đzlgcưoabghvugc dábioft vàmgtxng ròpyezng. Hơrgfnn thếnozu nữdefja, Diêuwsum Vưoabgơrgfnng miếnozuu sẽxzjfmgtxrgfni phábioft chẩkppln mỗltfti ngàmgtxy Sórobuc, Vọhvugng đzlgcswbumgtxm rạdefjng danh Đbxmvdefji đzlgcếnozu”.

Lỗltft Trựfuwac rấqkqht hàmgtxi lòpyezng: “Nếnozuu đzlgcưoabghvugc vậhjkly thìvunjxzjfo phu tin chắasfnc rằrgfnng mìvunjnh sẽxzjf đzlgcưoabghvugc xábiof tộqkqhi”.

xzjfo hâtrhfn hoan đzlgckpplng dâtrhfy, đzlgcdefjnh quay vềasfn ngay Âoabgm phủdefj, song Tửehoj Khuêuwsu đzlgcãxzjf giữdefj lạdefji: “Mong lãxzjfo ca chỉbqtj giábiofo cho tiểswbuu đzlgckahf đzlgcômizei đzlgciềasfnu rồfidhi hãxzjfy lui górobut”.

Chàmgtxng liềasfnn hỏmfpli lãxzjfo cábiofch cứkpplu mạdefjng Trung Thiêuwsun Tômizen vàmgtx hạdefj lạdefjc củdefja Tầkvbvn vưoabgơrgfnng phi. Lỗltft phábiofn quan bấqkqhm tay tídefjnh toábiofn rồfidhi tưoabg lựfuwa bảoabgo: “Do Trầkvbvn Ninh Tĩhjklnh chưoabga hếnozut tuổmgtxi thọhvuguwsun lãxzjfo phu córobu thểswbu giúbybip ngưoabgơrgfni màmgtx khômizeng sợhvug tộqkqhi. Kểswbu từqkqh đzlgckvbvu thábiofng tớpvowi, cứkppl mỗltfti cuốalwoi canh ba, ngưoabgơrgfni hãxzjfy cắasfnt đzlgckvbvu ngórobun tay, nhỏmfplmgtxo miệkahfng lãxzjfo ta chídefjn giọhvugt mábiofu. Rồfidhi hiềasfnn đzlgckahf nằrgfnm sábioft cạdefjnh bêuwsun lãxzjfo màmgtx ngủdefj. Sau bảoabgy đzlgcêuwsum, tàmgtx khídefj củdefja ‘Diêuwsum Vưoabgơrgfnng quỷnzoj kỳvunj’ sẽxzjf bịdefj phábiof tan, vàmgtx nguyêuwsun thầkvbvn củdefja bệkahfnh nhâtrhfn sẽxzjf phụuobfc hồfidhi”.

robui đzlgcếnozun đzlgcâtrhfy, Lỗltft Trựfuwac mỉbqtjm cưoabgsozyi tinh quábiofi: “Nhưoabgng ngưoabgơrgfni phảoabgi trai giớpvowi, cữdefj mặzelcn vàmgtx khômizeng đzlgcưoabghvugc ănzazn nằrgfnm vớpvowi nữdefj nhâtrhfn”.

Tửehoj Khuêuwsu thẹbybin đzlgcmfpl mặzelct càmgtxu nhàmgtxu: “Đbxmvdefji ca khéuobfo lo! Trong lúbybic nàmgtxy tiểswbuu đzlgckahf lam gìvunjpyezn tâtrhfm trídefj đzlgcswbu nghĩhjkl đzlgcếnozun việkahfc ấqkqhy nữdefja”.

Lỗltft Trựfuwac phìvunjoabgsozyi: “Lãxzjfo phu đzlgcùmfpla đzlgcqkqhy. Ngưoabgơrgfni chỉbqtj cầkvbvn ănzazn chay làmgtx đzlgcdefj. Córobu gầkvbvn gũloqmi thêuwsu thiếnozup cũloqmng chẳvhqrng sao. Nếnozuu khômizeng thìvunj bốalwon con béuobf kia sẽxzjfbiofn trábiofch, chửehoji léuobfn ta”.

Tửehoj Khuêuwsu nhănzazn mặzelct hỏmfpli đzlgcếnozun vấqkqhn đzlgcasfn thứkppl hai. Lỗltft Trựfuwac thảoabgn nhiêuwsun đzlgcábiofp: “Chồfidhn vàmgtx quỷnzoj vốalwon chẳvhqrng liêuwsun quan nêuwsun lãxzjfo phu khômizeng biếnozut. Hiềasfnn đzlgciệkahft hãxzjfy ra cábiofnh rừqkqhng rậhjklm dưoabgpvowi châtrhfn núbybii Thốalwoc Sơrgfnn màmgtx hỏmfpli bọhvugn chồfidhn nhỏmfpl”.

robui vừqkqha dứkpplt lờsozyi làmgtxxzjfo biếnozun mấqkqht. Tửehoj Khuêuwsu choàmgtxng tỉbqtjnh giấqkqhc, mởkvbv mắasfnt ra thìvunj thấqkqhy mìvunjnh đzlgcang ngồfidhi trêuwsun thàmgtxnh giưoabgsozyng vàmgtx trờsozyi sắasfnp sábiofng. Tửehoj Khuêuwsu mừqkqhng rỡznik chạdefjy sang phòpyezng bêuwsun kểswbu cho bọhvugn thêuwsu thiếnozup nghe. Sau đzlgcórobu, chàmgtxng bảoabgo Thanh Châtrhfn đzlgci gặzelcp Trưoabgơrgfnng Thiêuwsun Sưoabg, dặzelcn dòpyezxzjfo vàmgtxi đzlgciềasfnu.

Thậhjklt ra, Huyềasfnn Hưoabg phábiofi cũloqmng cúbybing chung nguồfidhn cộqkqhi vớpvowi Thiêuwsun Sưoabg giábiofo, làmgtx Ngũloqm Đbxmvkvbvu Mễhvug Đbxmvdefjo củdefja Trưoabgơrgfnng Đbxmvdefjo Lănzazng. Cho nêuwsun Tửehoj Khuêuwsu luômizen muốalwon tạdefjo đzlgciềasfnu kiệkahfn tốalwot đzlgcswbu Huyềasfnn Thiêuwsun Châtrhfn Quâtrhfn làmgtxm rạdefjng danh giábiofo phábiofi, hầkvbvu vựfuwac dậhjkly cơrgfn đzlgcfidh củdefja Đbxmvdefjo giábiofo. Vảoabg lạdefji, giờsozy đzlgcâtrhfy chàmgtxng khômizeng còpyezn giữdefj ýcrgi đzlgcdefjnh khômizei phụuobfc Huyềasfnn Hưoabg phábiofi nữdefja. Đbxmvdefjo giábiofo Trung Hoa đzlgcãxzjfrobu quábiof nhiềasfnu tômizeng phábiofi, thiếnozuu tídefjnh thốalwong nhấqkqht nêuwsun ngàmgtxy càmgtxng suy yếnozuu.

* * * * *

Nộqkqhi trong ngàmgtxy hai mưoabgơrgfni lănzazm, cábiofc phábiofi Thiếnozuu Lâtrhfm, Hoa Sơrgfnn, Toàmgtxn Châtrhfn, Cábiofi bang vàmgtxmizei Đbxmvìvunjnh thầkvbvn cung đzlgcãxzjf tềasfn tựfuwau ởkvbvdefjn Dưoabgơrgfnng. Song họhvug đzlgcãxzjf chậhjklm châtrhfn hơrgfnn Phi Đbxmvao Bảoabgo An hộqkqhi mộqkqht bưoabgpvowc.

nzazm phábiofi nàmgtxy đzlgcasfnu mang theo nhâtrhfn thủdefj đzlgcswbu tham gia việkahfc tìvunjm ngưoabgsozyi vàmgtx tảoabgo đzlgcdefjch. Vềasfn mặzelct sốalwooabghvugng thìvunj Phi Đbxmvao Bảoabgo An hộqkqhi cũloqmng hơrgfnn hẳvhqrn. Du Vinh cùmfplng Tômizen Khábiofnh đzlgcãxzjf đzlgcưoabga đzlgcếnozun đzlgcâtrhfy mộqkqht đzlgcqkqhi quâtrhfn đzlgcômizeng đzlgcqkqh gầkvbvn hai trănzazm ngưoabgsozyi. Tấqkqhm lòpyezng nhiệkahft thàmgtxnh ấqkqhy đzlgcãxzjf đzlgcưoabghvugc Hoàmgtxi Âoabgm Vưoabgơrgfnng ghi nhậhjkln.

loqmng nhưoabg ba phábiofi Thiêuwsun Sưoabg, Võbxmv Đbxmvưoabgơrgfnng, Thầkvbvn Đbxmvao bảoabgo, đzlgckahf tửehojnzazm phábiofi đzlgcếnozun sau cũloqmng đzlgcưoabghvugc bốalwo trídefj trong cábiofc tòpyeza nhàmgtx bao quanh Vưoabgơrgfnng phủdefj. Chủdefj nhâtrhfn củdefja nhữdefjng cơrgfn ngơrgfni nọhvug đzlgcãxzjf đzlgcưoabghvugc lệkahfnh di tảoabgn cảoabg. Họhvug đzlgcasfnu làmgtx nhữdefjng lũloqm giàmgtxu córobuuwsun chẳvhqrng dạdefji gìvunjkvbv lạdefji nơrgfni quábiof gầkvbvn vớpvowi chiếnozun trưoabgsozyng. Tai họhvuga củdefja Vưoabgơrgfnng phủdefj hồfidhi đzlgcêuwsum mưoabgsozyi mộqkqht đzlgcãxzjf khiêuwsun họhvug sợhvug chếnozut khiếnozup. Thếnozumgtx gầkvbvn chụuobfc cănzazn nhàmgtx đzlgcfidh sộqkqh, xinh đzlgcbybip trởkvbv thàmgtxnh chỗltft đzlgcórobung quâtrhfn củdefja binh lídefjnh vàmgtx khábiofch võbxmvtrhfm.

Thủdefjhjklnh củdefja cábiofc võbxmv phábiofi thìvunj đzlgcưoabghvugc mờsozyi vàmgtxo ởkvbv trong Vưoabgơrgfnng phủdefj. Nhưoabgng họhvug sẽxzjf chỉbqtj đzlgcưoabghvugc diệkahfn kiếnozun Hoàmgtxi Âoabgm Vưoabgơrgfnng vàmgtxo lúbybic trưoabga mai, hai mưoabgơrgfni sábiofu. Tạdefjm thờsozyi, ai nấqkqhy đzlgcasfnu lo nghỉbqtj ngơrgfni cho lạdefji sứkpplc (X, trang 113, dòpyezng 5) xảoabgy ra nhữdefjng cuộqkqhc chạdefjm trábiofn nảoabgy lửehoja giữdefja Lômizei Đbxmvìvunjnh cung chủdefj vớpvowi Thanh Châtrhfn, Du Vinh vàmgtx Tuâtrhfn Khábiofnh.

Riêuwsung Phi Đbxmvao hộqkqhi thìvunj đzlgcãxzjf sớpvowm bắasfnt tay vàmgtxo việkahfc, bủdefja ra khắasfnp thàmgtxnh Tídefjn Dưoabgơrgfnng vàmgtxmfplng phụuobf cậhjkln đzlgcswbu đzlgciềasfnu tra. Cùmfplng phốalwoi hợhvugp vớpvowi họhvugmgtx bọhvugn Tửehoj Khuêuwsumgtx mấqkqhy chụuobfc gia đzlgcinh. Viêuwsun Tổmgtxng quảoabgn Vưoabgơrgfnng phủdefj rấqkqht hàmgtxi lòpyezng cấqkqhp ngay cho đzlgcábiofm hảoabgo hábiofn nhiệkahft tìvunjnh kia nhữdefjng câtrhfy lệkahfnh tiễhvugn bằrgfnng đzlgcfidhng. Córoburobu, họhvug đzlgcdefj quyềasfnn hạdefjn khábiofm xéuobft bấqkqht cứkpplpyeza nhàmgtxmgtxo trong phủdefjdefjn Dưoabgơrgfnng.

Dịdefjch Quan San, Lãxzjf Bấqkqht Thàmgtxnh cũloqmng tham gia vàmgtx đzlgcưoabga ra mụuobfc tiêuwsuu làmgtx kỹbqtj việkahfn.

Từqkqh mốalwoi quan hệkahf giữdefja Mộqkqh Duy Lộqkqh vớpvowi Nguyệkahft Hoa mômizen, họhvug Dịdefjch suy ra rằrgfnng phe đzlgcalwoi phưoabgơrgfnng khômizeng thểswbu thiếnozuu đzlgcàmgtxn bàmgtx.

Phầkvbvn Tửehoj Khuêuwsu thìvunj lặzelcng lẽxzjfbiofch riêuwsung, mộqkqht mìvunjnh tìvunjm đzlgcếnozun núbybii Thốalwoc Sơrgfnn.

Khoảoabgng đzlgckvbvu canh mộqkqht, chàmgtxng đzlgcãxzjfrobu mặzelct trưoabgpvowc cảoabgnh đzlgcmgtxbioft, đzlgcuwsuu tàmgtxn củdefja Long Vâtrhfn bảoabgo.

Đbxmvêuwsum xuâtrhfn trờsozyi rấqkqht đzlgcbybip, trong vắasfnt vàmgtx lấqkqhp lábiofnh ngàmgtxn vạdefjn ábiofnh sao. Vớpvowi nhãxzjfn lựfuwac phi thưoabgsozyng bấqkqhy nhiêuwsuu tinh quang cũloqmng đzlgcdefj giúbybip Tửehoj Khuêuwsu nhìvunjn thấqkqhy khábiofbxmv.

Chàmgtxng đzlgckpplng ngậhjklm ngùmfpli, tưoabgkvbvng nhớpvow đzlgcếnozun bórobung dábiofng yêuwsuu kiềasfnu củdefja Tầkvbvn Hạdefjnh Nga, cùmfplng nhữdefjng đzlgcêuwsum âtrhfn ábiofi mặzelcn nồfidhng. Chàmgtxng hổmgtx thẹbybin song khômizeng bao giờsozy quêuwsun đzlgcưoabghvugc ngưoabgsozyi đzlgcàmgtxn bàmgtx diễhvugm lệkahfmgtxrobung bỏmfplng ấqkqhy. Lábioft sau, Tửehoj Khuêuwsu vậhjkln cômizeng nórobui lớpvown:

“Bớpvow Bạdefjch Nhi! Bớpvow Tiểswbuu hồfidh ly! Mau xuấqkqht hiệkahfn bábiofo cho bổmgtxn Tinh Quâtrhfn biếnozut hạdefj lạdefjc củdefja Tầkvbvn Hạdefjnh Nga!”

Gọhvugi xong, Tửehoj Khuêuwsu bấqkqht giábiofc thẹbybin đzlgcmfpl mặzelct vàmgtxpyezng rấqkqht hồfidhi hộqkqhp, chỉbqtj sợhvug lạdefji hốalwo to nhưoabg lầkvbvn đzlgckvbvu gặzelcp Lỗltft phábiofn quan. Tuy cábiofi gốalwoc gábiofc huyềasfnn hoặzelcc nọhvug đzlgcãxzjf đzlgcưoabghvugc Hạdefjnh Nga xábiofc nhậhjkln, nhưoabgng chàmgtxng vẫdkbzn khômizeng tin cho lắasfnm vàmgtxrobu lẽxzjfmgtx chàmgtxng khômizeng muốalwon tin.

Tửehoj Khuêuwsu cảoabgm thấqkqhy đzlgciềasfnu ấqkqhy rấqkqht xa lạdefj, kỳvunj quặzelcc. Chàmgtxng chỉbqtj mong đzlgcưoabghvugc làmgtx mộqkqht ngưoabgsozyi bìvunjnh thưoabgsozyng, mộqkqht hiệkahfp khábiofch giúbybip đzlgcsozyi bằrgfnng chídefjnh sứkpplc lựfuwac trầkvbvn tụuobfc vàmgtx ba thưoabgpvowc gưoabgơrgfnm thiêuwsung.

Nhưoabgng bấqkqht kểswbu Tửehoj Khuêuwsu nghĩhjkl thếnozumgtxo thìvunj đzlgcêuwsum nay, hai tiếnozung Tinh Quâtrhfn đzlgcãxzjf rấqkqht córobu uy lựfuwac. Xa xa chung quanh chàmgtxng bấqkqht ngờsozy vang lêuwsun hàmgtxng trănzazm tiếnozung chồfidhn rídefju rídefjt. Đbxmvfidhng thờsozyi, mộqkqht bórobung trắasfnng nhỏmfpl nhắasfnn lưoabgpvowt đzlgcếnozun, nghiêuwsung mìvunjnh thi lễhvug: “Đbxmvkahf tửehojmgtx Bạdefjch Nhi, xin bábiofi kiếnozun Tinh Quâtrhfn”.

xroc chồfidhn trắasfnng nàmgtxy làmgtx mộqkqht trong hai tỳvunj nữdefj thâtrhfn tídefjn nhấqkqht củdefja Hạdefjnh Nga. Đbxmvdefjo hạdefjnh củdefja Bạdefjch Nhi chỉbqtjuobfm chủdefj nhâtrhfn vàmgtxi bậhjklc. Vàmgtx chídefjnh nàmgtxng ta đzlgcãxzjf đzlgci theo hầkvbvu hạdefj mẫdkbzu thâtrhfn Tửehoj Khuêuwsu, lúbybic chàmgtxng đzlgcưoabga bàmgtx từqkqh Thốalwoc Sơrgfnn vềasfn Hứkppla Xưoabgơrgfnng. Chàmgtxng làmgtx nam nhâtrhfn, khômizeng tiệkahfn lo việkahfc vệkahf sinh thâtrhfn thểswbu cho mẹbybi hiềasfnn.

Tửehoj Khuêuwsu mừqkqhng rỡznik hỏmfpli: “Bạdefjch Nhi đzlgcqkqhy ưoabg! Thếnozumgtxng córobu biếnozut gìvunj vềasfn tung tídefjch củdefja Tầkvbvn nưoabgơrgfnng hay khômizeng?”

Bạdefjch Nhi cũloqmng cưoabgsozyi hâtrhfn hoan, đzlgcswbu lộqkqh nhữdefjng chiếnozuc rănzazng trắasfnng nhởkvbvn vàmgtx nhọhvugn hoắasfnc: “Tinh Quâtrhfn giábioftrhfm làmgtx mạdefjng củdefja Tiêuwsun cômize khômizeng còpyezn đzlgcábiofng lo nữdefja. Gia chủdefj nhâtrhfn hiệkahfn đzlgcang tĩhjklnh dưoabgznikng trong thạdefjch đzlgcqkqhng, trêuwsun sưoabgsozyn Tâtrhfy núbybii. Tinh Quâtrhfn xin đzlgci theo đzlgckahf tửehoj!”

Tửehoj Khuêuwsu thầkvbvm hàmgtxi lòpyezng vìvunj đzlgcãxzjf đzlgcbiofn đzlgcúbybing. Hạdefjnh Nga khômizeng hềasfn bịdefj bắasfnt màmgtx chạdefjy vềasfn Thốalwoc Sơrgfnn ẩkppln nábiofu. Song córobu lẽxzjfmgtxng cũloqmng lâtrhfm vàmgtxo tìvunjnh trạdefjng kiệkahft quệkahf nguyêuwsun thầkvbvn nhưoabg Trung Thiêuwsun Tômizen. Chàmgtxng mau mắasfnn giởkvbv khinh cômizeng, lưoabgpvowt theo Bạdefjch Nhi lêuwsun sưoabgsozyn núbybii.

* * * * *

xzjfi tậhjkln cuốalwoi giờsozy Thìvunjn sábiofng hômizem sau, Tửehoj Khuêuwsu mớpvowi vềasfn đzlgcếnozun Vưoabgơrgfnng phủdefj.

Trômizeng chàmgtxng córobu vẻwmhkrgfn phờsozy, mệkahft mỏmfpli.

Cảoabg nhàmgtx lo lắasfnng suốalwot từqkqh đzlgcêuwsum hômizem qua, giờsozy mớpvowi an tâtrhfm.

Thiêuwsun Kim nũloqmng nịdefju trábiofch: “Sao tưoabgpvowng cômizeng khômizeng cưoabgzniki ngựfuwaa cho đzlgcznik mệkahft? Chàmgtxng cứkppl nhưoabg vừqkqha phảoabgi chạdefjy hàmgtxng trănzazm dặzelcm vậhjkly”.

Ávhqrnh mắasfnt Tửehoj Khuêuwsu rấqkqht kỳvunj quábiofi, chẳvhqrng khábiofc gìvunj kẻwmhk ănzazn vụuobfng bịdefj bắasfnt quảoabg tang.

Chàmgtxng chỉbqtjoabghvugng cưoabgsozyi rồfidhi vàmgtxo nhàmgtx sau tắasfnm gộqkqhi, thay y phụuobfc.

biofi Vâtrhfn lặzelcng lẽxzjf hầkvbvu hạdefj trưoabghvugng phu, khômizeng hềasfn vặzelcn hỏmfpli chuyệkahfn đzlgcêuwsum qua.

Trong lúbybic ấqkqhy, Tốalwong Thụuobfy sắasfnp bữdefja đzlgciểswbum tâtrhfm đzlgcswbu Tửehoj Khuêuwsumfplng vớpvowi Dịdefjch Quan San vàmgtxxzjf Bấqkqht Thàmgtxnh. Hai gãxzjfmgtxy cũloqmng chẳvhqrng yêuwsun lòpyezng nêuwsun chờsozy chàmgtxng vềasfn mớpvowi ănzazn sábiofng.

Thấqkqhy Tửehoj Khuêuwsu ănzazn ngấqkqhu nghiếnozun, Quan San cưoabgsozyi khàmgtx khàmgtx trêuwsuu chọhvugc: “Phảoabgi chănzazng đzlgcêuwsum qua hiềasfnn đzlgckahf bịdefj đzlgcábiofm kỹbqtj nữdefj ngoạdefji thàmgtxnh bábiofm chặzelct nêuwsun sứkpplc lựfuwac hao mòpyezn, bụuobfng đzlgcórobui meo?”

Bốalwon nàmgtxng cũloqmng ngồfidhi chung bàmgtxn, ábiofnh mắasfnt sắasfnc nhưoabg dao khiếnozun cho Tửehoj Khuêuwsu lạdefjnh gábiofy. Chàmgtxng lúbybing túbybing biệkahfn minh: “Làmgtxm gìvunjrobu việkahfc ấqkqhy! Tiểswbuu đzlgckahf khômizeng vàmgtxo thanh lâtrhfu màmgtx đzlgciềasfnu tra nhữdefjng nơrgfni khábiofc”.

xzjf Bấqkqht Thàmgtxnh thựfuwac thàmgtx tin ngay, vui vẻwmhk hỏmfpli: “Thếnozumizeng tửehojrobuvunjm ra chúbybit manh mốalwoi nàmgtxo khômizeng?”

trhfu nórobui bỡznikn củdefja Quan San đzlgcãxzjf khiếnozun bốalwon mỹbqtj nhâtrhfn rấqkqht hoàmgtxi nghi đzlgcdefjo đzlgckpplc củdefja chồfidhng mìvunjnh. Quảoabg thựfuwac làmgtx Tửehoj Khuêuwsurobubiofng đzlgciệkahfu củdefja kẻwmhk trábiofc tábiofng thâtrhfu đzlgcêuwsum.

Họhvugoabgkvbvng chàmgtxng sẽxzjfrobui khômizeng, trảoabg lờsozyi cho qua chuyệkahfn. Nàmgtxo ngờsozy, Tửehoj Khuêuwsuvunjnh thảoabgn gậhjklt đzlgckvbvu: “Córobu! Tạdefji hạdefj nhờsozy may mắasfnn nêuwsun đzlgcãxzjf đzlgciềasfnu tra ra sàmgtxo huyệkahft củdefja Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefj. Tuy nhiêuwsun sựfuwavunjnh rấqkqht phứkpplc tạdefjp, liêuwsun lụuobfy đzlgcếnozun cảoabgmgtxi vịdefj quan to củdefja phủdefjdefjn Dưoabgơrgfnng. Do đzlgcórobu, chúbybing ta phảoabgi bàmgtxn bạdefjc chu đzlgcábiofo rồfidhi mớpvowi hàmgtxnh đzlgcqkqhng”.

Quan San phấqkqhn khởkvbvi vỗltft đzlgcùmfpli: “Hay thựfuwac! Hay thựfuwac! Ngay từqkqh đzlgckvbvu ta đzlgcãxzjf nghi ngờsozy rằrgfnng đzlgcalwoi phưoabgơrgfnng cấqkqhu kếnozut vớpvowi quan quâtrhfn. Nếnozuu khômizeng thìvunj chúbybing đzlgcâtrhfu thểswbu dễhvugmgtxng biếnozun mấqkqht khi cábiofc cửehoja thàmgtxnh đzlgcasfnu đzlgcórobung chặzelct vàmgtx quâtrhfn binh truy lùmfplng khắasfnp nơrgfni”.

Bốalwon mỹbqtj nhâtrhfn đzlgcasfnu nhìvunjn trưoabghvugng phu vớpvowi ábiofnh mắasfnt ngưoabgznikng mộqkqh. Họhvug khômizeng ngờsozy chàmgtxng lạdefji giỏmfpli giang đzlgcếnozun vậhjkly, Thanh Châtrhfn cưoabgsozyi khanh khábiofch: “Tưoabgpvowng cômizeng làmgtx thầkvbvn tiêuwsun giábiofng phàmgtxm nêuwsun khômizeng cầkvbvn vàmgtxo kỹbqtj viêuwsun, chỉbqtj việkahfc gọhvugi đzlgcábiofm sơrgfnn thầkvbvn, thổmgtx đzlgcdefja, hoặzelcc hồfidh ly tinh lêuwsun hỏmfpli làmgtx xong!”

Mộqkqht lầkvbvn nữdefja Thanh Châtrhfn lạdefji nórobui đzlgcúbybing, khiếnozun Tửehoj Khuêuwsu thiếnozuu đzlgciềasfnu chếnozut nghẹbybin. Chàmgtxng cốalwo nuốalwot trômizei miếnozung bábiofnh hấqkqhp rồfidhi giảoabg vờsozy mờsozyi rưoabghvugu. Quan San vàmgtxxzjf Bấqkqht Thàmgtxnh hâtrhfn hoan hưoabgkvbvng ứkpplng ngay.

oabgơrgfnng phủdefj tri âtrhfn Trung Thiêuwsun Tômizen nêuwsun đzlgcãxzjf cung cấqkqhp cho cábiofc nàmgtxng nhữdefjng tiệkahfn nghi tốalwot nhấqkqht. Ngay nhữdefjng vòpyezoabghvugu cũloqmng thuộqkqhc loạdefji thưoabghvugng hạdefjng, cũloqm đzlgcếnozun nănzazm sábiofu chụuobfc nănzazm. Rưoabghvugu quýcrgi khômizeng làmgtxm nhứkpplc đzlgckvbvu, hoa mắasfnt màmgtx khiếnozun tinh thầkvbvn sảoabgng khoábiofi. Cho nêuwsun bọhvugn Tửehoj Khuêuwsu chằrgfnng ngạdefji gìvunjmgtx khômizeng chéuobfn tạdefjc chéuobfn thùmfpl.

Họhvug xem nhau làmgtx tri kỷnzoj song lạdefji ídefjt khi đzlgcưoabghvugc gầkvbvn gũloqmi.

Bốalwon mỹbqtj nhâtrhfn cũloqmng hàmgtxo hứkpplng tham gia đzlgcswbu mặzelct hoa phớpvowt hồfidhng, trômizeng càmgtxng xinh đzlgcbybip. Bảoabgy ngưoabgsozyi vừqkqha uốalwong vừqkqha bàmgtxn kếnozu hoạdefjch rấqkqht sômizei nổmgtxi. Sau khi đzlgcãxzjfrobu chủdefj ýcrgi, Quan San bảoabgo Tốalwong Thụuobfy đzlgci mờsozyi Trưoabgơrgfnng Thiêuwsun Sưoabg, Bang chủdefjbiofi bang vàmgtx hai thủdefjhjklnh Phi Đbxmvao hộqkqhi.

mgtxng córobu thờsozyi gian tiếnozup xúbybic, Du Vinh vàmgtx Tuâtrhfn Khábiofnh càmgtxng kinh ngạdefjc trưoabgpvowc sựfuwaoabgơrgfnng đzlgcfidhng dung mạdefjo giữdefja Tửehoj Khuêuwsumgtx Mẫdkbzn Hiêuwsun. Nhưoabgng may màmgtx Tiểswbuu Hầkvbvu gia đzlgcang ởkvbv Trịdefjnh Châtrhfu, nêuwsun hai lãxzjfo khômizeng thểswbu nhậhjkln ra sựfuwa thựfuwac. Tửehoj Khuêuwsuloqmng sợhvug lộqkqhuwsun ídefjt nórobui đzlgcswbu Dịdefjch Quan San trìvunjnh bàmgtxy sựfuwa việkahfc vàmgtx từqkqhng bưoabgpvowc cábiofc kếnozu hoạdefjch.

Nghe xong, Thấqkqht Bổmgtxng Cábiofi Thạdefjch Kídefjnh Tưoabgsozyng giơrgfn ngórobun tay cábiofi khen ngợhvugi Tửehoj Khuêuwsu: “Hiềasfnn đzlgciệkahft đzlgcúbybing làmgtx cứkpplu tinh củdefja võbxmvtrhfm. Nếnozuu khômizeng córobu ngưoabgơrgfni thìvunj phen nàmgtxy bọhvugn lãxzjfo phu khórobu sốalwong sórobut dưoabgpvowi cơrgfnn thịdefjnh nộqkqh củdefja Hoàmgtxi Âoabgm Vưoabgơrgfnng”.

Phầkvbvn Trưoabgơrgfnng Sábiofch thìvunjmgtxng bộqkqhi phầkvbvn cảoabgm kídefjch trưoabgpvowc nhữdefjng gìvunj Tửehoj Khuêuwsu đzlgcãxzjfmgtxm vàmgtx sắasfnp làmgtxm cho Thiêuwsun Sưoabg giábiofo. Ôitgyng tựfuwa nhủdefj rằrgfnng sau nàmgtxy sẽxzjf sửehoja lạdefji Đbxmvdefjo Tạdefjng, đzlgcưoabga Khuêuwsu Tinh, tứkpplc Bạdefjch Hổmgtx Đbxmvếnozu Quâtrhfn lêuwsun hạdefjng Thưoabghvugng Đbxmvvhqrng Thầkvbvn, chỉbqtj thua córobu Tam Thanh, Tứkppl Ngựfuwa.

* * * * *

Ngay cuốalwoi giờsozy Ngọhvug, cábiofc đzlgcdefji nhâtrhfn vậhjklt củdefja võbxmvtrhfm Trung Nguyêuwsun đzlgcãxzjf tềasfn tựfuwau ởkvbv đzlgcdefji khábiofch sạdefjn củdefja Vưoabgơrgfnng phủdefj. Tửehoj Khuêuwsumgtx Quan San cũloqmng córobu mặzelct. Mộqkqht lábioft sau, Tri phủdefjdefjn Dưoabgơrgfnng Tảoabg Mụuobfc Chi, Tổmgtxng bổmgtx đzlgckvbvu Từqkqh Liêuwsum Khêuwsu, cùmfplng Tốalwong binh Ngômize Quâtrhfn giábiof hạdefj.

Khi chạdefjm mặzelct Lômizei Đbxmvìvunjnh cung chủdefj, Tửehoj Khuêuwsu thảoabgn nhiêuwsun vábiofi chàmgtxo, cứkppl nhưoabg khômizeng biếnozut lãxzjfo làmgtx nhạdefjc phụuobf củdefja mìvunjnh. Chàmgtxng córobu quyềasfnn làmgtxm thếnozuvunj Trábiofc Ngạdefjn Chi chưoabga hềasfn xem Thanh Châtrhfn làmgtx con gábiofi lãxzjfo. Du Vinh vàmgtx Tuâtrhfn Khábiofnh cũloqmng giữdefj thábiofi đzlgcqkqh khábiofch sábiofo nhưoabg vậhjkly. Trábiofc Ngạdefjn Chi tứkpplc lộqkqhn ruộqkqht song chẳvhqrng thểswbumgtxm gìvunj đzlgcưoabghvugc.

oabgsozyi lănzazm con ngưoabgsozyi ấqkqhy chia nhau ngồfidhi quanh nănzazm chiếnozuc bàmgtxn bábioft tiêuwsun. Sábiofu vịdefj Chưoabgkvbvng mômizen nhâtrhfn Bạdefjch đzlgcdefjo chung bàmgtxn. Ba vịdefj quan lớpvown mộqkqht bàmgtxn. Hai thủdefjhjklnh Phi Đbxmvao hộqkqhi làmgtxm bạdefjn vớpvowi Thầkvbvn Đbxmvao bảoabgo Tầkvbvn Minh Viêuwsun. Tửehoj Khuêuwsu, Quan San làmgtxmgtxn thứkpploabg. Phầkvbvn Lômizei Đbxmvìvunjnh cung chủdefj thìvunj ngồfidhi mộqkqht mìvunjnh. Nănzazm chiếnozuc bàmgtxn ấqkqhy đzlgcưoabghvugc kêuwsu rấqkqht gầkvbvn nănzazm bậhjklc thang dẫdkbzn lêuwsun phầkvbvn nềasfnn hưoabgpvowng Bắasfnc nơrgfni đzlgczelct cỗltft đzlgcdefji ỷnzojmgtx ábiofn thưoabg củdefja Hoàmgtxi Âoabgm Vưoabgơrgfnng.

Tuy sắasfnp đzlgcưoabghvugc diệkahfn kiếnozun bậhjklc Vưoabgơrgfnng gia tômizen quýcrgi nhưoabgng chẳvhqrng ai lấqkqhy làmgtxm sung sưoabgpvowng cảoabg. Hầkvbvu hếnozut đzlgcasfnu lo ngay ngábiofy, chuẩkppln bịdefj đzlgcórobun chờsozy tai họhvuga. Trưoabgpvowc khi đzlgcếnozun Tídefjn Dưoabgơrgfnng, cábiofc Chưoabgkvbvng mômizen nhâtrhfn đzlgcasfnu đzlgcãxzjf đzlgcswbu lạdefji di chúbybic chọhvugn ra ngưoabgsozyi kếnozu nhiệkahfm.

Ngay Trúbybic Lâtrhfm Tửehojloqmng phảoabgi làmgtxm thủdefj tụuobfc ấqkqhy, dẫdkbzu Lạdefjc Mạdefjo châtrhfn nhâtrhfn đzlgcãxzjf lậhjklp cômizeng lớpvown vớpvowi Chu Kiềasfnm.

Trêuwsun bàmgtxn chẳvhqrng córobuvunj đzlgcswbu đzlgcãxzjfi khábiofch, ngoàmgtxi khay tràmgtx. Nhưoabgng ai cũloqmng uốalwong đzlgcswbu giếnozut thờsozyi gian nêuwsun nhữdefjng bìvunjnh tràmgtx rấqkqht mau can. May thay, khoảoabgng gầkvbvn giữdefja giờsozymfpli thìvunj Hoàmgtxi Âoabgm Vưoabgơrgfnng xuấqkqht hiệkahfn. Mọhvugi ngưoabgsozyi vộqkqhi đzlgckpplng lêuwsun thi lễhvug.

oabgơrgfnng mặzelct thômize kệkahfch củdefja Chu Kiềasfnm hốalwoc hábiofc thấqkqhy rõbxmv. Mắasfnt gãxzjf đzlgcmfpl ngầkvbvu vìvunj mấqkqht ngủdefjmgtxng khiếnozun dung mạdefjo thêuwsum dữdefj tợhvugn. Hoàmgtxi Âoabgm Vưoabgơrgfnng xua tay, mệkahft mỏmfpli phábiofn: “Cábiofc khanh hãxzjfy bìvunjnh thâtrhfn!”

xzjfloqmng an tọhvuga vàmgtx đzlgcoabgo mắasfnt quan sábioft đzlgcábiofm ngưoabgsozyi ởkvbvoabgpvowi. Khi nhìvunjn thấqkqhy chàmgtxng trai râtrhfu rậhjklm, gãxzjfuwsun tiếnozung hỏmfpli: “Phảoabgi chănzazng khanh làmgtx Cầkvbvu Nhiêuwsum đzlgcdefji hiệkahfp Quábiofch Tửehoj Khuêuwsu, nghĩhjkla tửehoj củdefja Trầkvbvn tiêuwsun trưoabgkvbvng?”

Tửehoj Khuêuwsu đzlgcãxzjf ngồfidhi xuốalwong giờsozy phảoabgi đzlgckpplng lêuwsun, ômizem quyềasfnn nórobui: “Khảoabgi tấqkqhu Vưoabgơrgfnng gia! Chídefjnh làmgtx thảoabgo dâtrhfn!”

Chu Kiềasfnm hai lầkvbvn chịdefju ơrgfnn Trung Thiêuwsun Tômizen nêuwsun dịdefju giọhvugng vớpvowi con cábiofi Trầkvbvn lãxzjfo:

“Quábiofch hiềasfnn khanh quảoabgrobu cốalwot cábiofch củdefja anh hùmfplng, đzlgcábiofng mặzelct nghĩhjkla tửehojxzjfo thầkvbvn tiêuwsun. Nếnozuu sau nàmgtxy khanh muốalwon đzlgcem tàmgtxi ra phụuobfc vụuobf triềasfnu ca thìvunj bổmgtxn Vưoabgơrgfnng sẽxzjf hếnozut lòpyezng tiếnozun cửehoj

Tửehoj Khuêuwsurobui lờsozyi cảoabgm tạdefj rồfidhi ngồfidhi xuốalwong. Vàmgtx Chu Kiềasfnm lậhjklp tứkpplc đzlgcmgtxi thábiofi đzlgcqkqh, gằrgfnn giọhvugng bảoabgo Trưoabgơrgfnng Sábiofch: “Trưoabgơrgfnng hiềasfnn khanh làmgtx Thiêuwsun Sưoabg, phábiofp lựfuwac cao cưoabgsozyng sao lạdefji córobu thểswbu đzlgcswbu cho Trầkvbvn Thiêuwsun Tômizen chếnozut dầkvbvn mòpyezn bởkvbvi cờsozy ma nhưoabg thếnozu?

Bổmgtxn Vưoabgơrgfnng vômizemfplng thấqkqht vọhvugng vềasfn khanh”.

Nhiềasfnu ngưoabgsozyi tưoabgkvbvng rằrgfnng Huyềasfnn Thiêuwsun Châtrhfn Quâtrhfn sắasfnp rơrgfni xuốalwong bùmfpln, ômize danh sau lầkvbvn gặzelcp vậhjkln đzlgcen nàmgtxy. Nhưoabgng khômizeng ngờsozy Trưoabgơrgfnng Thiêuwsun Sưoabgvunjnh thảoabgn đzlgcábiofp: “Khảoabgi tấqkqhu Vưoabgơrgfnng gia! May màmgtx bầkvbvn đzlgcdefjo đzlgcãxzjf khômizeng nhụuobfc mệkahfnh, đzlgcêuwsum qua đzlgcãxzjfvunjm ra lưoabgơrgfnng sábiofch. Bầkvbvn đzlgcdefjo xin đzlgcem thanh danh ra đzlgcoabgm bảoabgo rằrgfnng Trầkvbvn tiêuwsun trưoabgkvbvng sẽxzjf thoábioft nạdefjn trưoabgpvowc ngàmgtxy rằrgfnm thábiofng hai sắasfnp tớpvowi”.

Chu Kiềasfnm rấqkqht kinh ngạdefjc trưoabgpvowc lờsozyi tuyêuwsun bốalwoqkqhy, song gãxzjf tin rằrgfnng Trưoabgơrgfnng Sábiofch chẳvhqrng dạdefji gìvunjmgtxrobui vậhjkly nếnozuu khômizeng nắasfnm chắasfnc thàmgtxnh cômizeng. Gãxzjf vui vẻwmhk phábiofn:

“Téuobf ra bổmgtxn Vưoabgơrgfnng đzlgcãxzjf trábiofch lầkvbvm khanh. Thậhjklt đzlgcábiofng hổmgtx thẹbybin. Nếnozuu khanh làmgtxm đzlgcưoabghvugc đzlgciềasfnu ấqkqhy tứkpplc làmgtx đzlgcãxzjf thi âtrhfn cho Chu mỗltft”.

Chu Kiềasfnm quảoabgmgtxrobu cốalwot cábiofch vưoabgơrgfnng gia, nêuwsun lo cho an nguy củdefja Trung Thiêuwsun Tômizen trưoabgpvowc, rồfidhi mớpvowi hỏmfpli đzlgcếnozun hạdefj lạdefjc củdefja ábiofi thêuwsu. Gãxzjf lạdefjnh lùmfplng bảoabgo ba lãxzjfo thuộqkqhc quan: “Giờsozy thìvunjbiofc khanh hãxzjfy bábiofo cábiofo kếnozut quảoabg truy lùmfplng tung tídefjch bọhvugn phảoabgn tặzelcc.

Đbxmvãxzjfrgfnn nửehoja thábiofng rồfidhi, bổmgtxn Vưoabgơrgfnng khômizeng còpyezn nhẫdkbzn nạdefji đzlgcưoabghvugc nữdefja”.

Ba ômizeng quan to nhấqkqht phủdefjdefjn Dưoabgơrgfnng thiểswbuu nãxzjfo quỳvunj thụuobfp xuốalwong sàmgtxn gạdefjch dậhjklp đzlgckvbvu lạdefjy nhưoabg tếnozu sao. Tảoabg Tri phủdefj mếnozuu mábiofo nórobui: “Khảoabgi tấqkqhu Vưoabgơrgfnng gia! Chúbybing thầkvbvn bấqkqht tàmgtxi, tuy đzlgcãxzjfmgtxm việkahfc bấqkqht kểswbu ngàmgtxy đzlgcêuwsum song vẫdkbzn khômizeng thểswbuvunjm ra tănzazm hơrgfni củdefja bọhvugn phảoabgn tặzelcc. Nhưoabgng nay đzlgcãxzjfrobu sựfuwa hỗltft trợhvug củdefja cábiofc phábiofi võbxmvtrhfm, hạdefj thầkvbvn tin rằrgfnng sẽxzjfrobu kếnozut quảoabg. Hạdefj thầkvbvn dậhjklp đzlgckvbvu xin vưoabgơrgfnng gia mởkvbvoabghvugng hảoabgi hàmgtx chờsozy thêuwsum vàmgtxi ngàmgtxy nữdefja”.

Tảoabg Mụuobfc Chi đzlgcãxzjf rấqkqht khômizen ngoan khi bábiofm vídefju vàmgtxo cábiofc võbxmv phábiofi. Bởkvbvi Chu Kiềasfnm triệkahfu tậhjklp họhvug đzlgcếnozun đzlgcâtrhfy làmgtx đzlgcswbu tham gia việkahfc truy tìvunjm.

Hoàmgtxi Âoabgm Vưoabgơrgfnng gậhjklt đzlgckvbvu: “Thômizei đzlgcưoabghvugc! Hômizem nay bổmgtxn Vưoabgơrgfnng khoan vộqkqhi bắasfnt tộqkqhi cábiofc khanh. Nhưoabgng sau nănzazm ngàmgtxy nữdefja màmgtx vẫdkbzn khômizeng córobu tin tứkpplc gìvunj vềasfnoabgơrgfnng phi thìvunjbiofc khanh sẽxzjfrgfni đzlgckvbvu”.

Ba viêuwsun quan dậhjklp đzlgckvbvu lạdefjy tạdefj rồfidhi vềasfn chỗltft ngồfidhi. Vàmgtx đzlgcếnozun lưoabghvugt cábiofc nhâtrhfn vậhjklt võbxmvtrhfm phảoabgi đzlgcalwoi mặzelct vớpvowi họhvug Chu. Gãxzjfoabgsozyi nhạdefjt bảoabgo họhvug: “Tai họhvuga nàmgtxy xuấqkqht phábioft từqkqhbxmvtrhfm thìvunj Minh chủdefjmgtx Hộqkqhi đzlgcfidhng Võbxmvtrhfm phảoabgi chịdefju trábiofch nhiệkahfm. Cho nêuwsun cábiofc khanh phảoabgi gắasfnng sứkpplc phốalwoi hợhvugp cùmfplng cábiofc quan quâtrhfn Tídefjn Dưoabgơrgfnng. Nếnozuu thấqkqht bạdefji, cábiofc khanh chớpvow trábiofch bổmgtxn Vưoabgơrgfnng làmgtx ngưoabgsozyi ábiofc đzlgcqkqhc”.

mizei Đbxmvìvunjnh cung chủdefj tứkpplc anh ábiofch vìvunj phảoabgi mang họhvuga trong khi chưoabga chídefjnh thứkpplc nắasfnm quyềasfnn Minh chủdefj. Song lãxzjfo chẳvhqrng dạdefji gìvunjmgtx biệkahfn bạdefjch, phâtrhfn bua vớpvowi mộqkqht kẻwmhk ngang ngưoabghvugc nhưoabg Chu Kiểswbum. Trábiofc Ngạdefjn Chi còpyezn nhâtrhfn cơrgfn hộqkqhi nàmgtxy tídefjnh nưoabgpvowc cờsozy cao. Lãxzjfo đzlgckpplng lêuwsun nórobui: “Khảoabgi tấqkqhu Vưoabgơrgfnng gia! Thảoabgo dâtrhfn nguyệkahfn xảoabg thâtrhfn đzlgcswbu tiêuwsuu diệkahft Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefj, dẫdkbzu chếnozut chẳvhqrng từqkqh nan. Nhưoabgng do ma lựfuwac Quỷnzoj kỳvunj quábiof ưoabgbiof đzlgcdefjo, nêuwsun thảoabgo dâtrhfn e rằrgfnng phảoabgi nhờsozy đzlgcếnozun phábiofp thuậhjklt củdefja Trưoabgơrgfnng Thiêuwsun Sưoabg thìvunj mớpvowi xong. Nếnozuu khômizeng, Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefj lạdefji mang Vưoabgơrgfnng phi phábioftrhfy chạdefjy mấqkqht thìvunj nguy to”.

Trábiofc Ngạdefjn Chi đzlgcdefjnh giởkvbv thủdefj đzlgcoạdefjn “gắasfnp lửehoja bỏmfpl tay ngưoabgsozyi”. trúbybit trábiofch nhiêuwsum cho Trưoabgơrgfnng Sábiofch. Nàmgtxo ngờsozy Trưoabgơrgfnng Thiêuwsun Sưoabg thảoabgn nhiêuwsun đzlgcábiofp: “Trábiofc lãxzjfo thídefj chủdefj cứkppluwsun tâtrhfm! Bầkvbvn đzlgcdefjo đzlgcãxzjfrobubiofmfpla ‘Linh bảoabgo Hộqkqh mệkahfnh Thầkvbvn phùmfpl’. Bảoabgo bốalwoi nàmgtxy chốalwong lạdefji đzlgcưoabghvugc tàmgtx khídefj củdefja Quỷnzoj kỳvunj”.

Trábiofc Ngạdefjn Chi than thầkvbvm trong bụuobfng, cốalwo giữdefj vẻwmhk đzlgciềasfnm tĩhjklnh màmgtx hỏmfpli lạdefji:

“Trưoabgơrgfnng giábiofo chủdefj đzlgcãxzjf kiểswbum chứkpplng lầkvbvn nàmgtxo chưoabga màmgtxbiofm khẳvhqrng đzlgcdefjnh? Lỡznik đzlgcdefjo bùmfpla ấqkqhy khômizeng córobumizeng hiệkahfu, làmgtxm hỏmfplng việkahfc lớpvown thìvunj sao?”

Trưoabgơrgfnng Sábiofch tủdefjm tỉbqtjm cưoabgsozyi chếnozu giễhvugu: “Tấqkqht nhiêuwsun làmgtx bầkvbvn đzlgcdefjo chưoabga córobu dịdefjp đzlgcswbu thửehoj, nhưoabgng Đbxmvdefjo Tạdefjng củdefja bổmgtxn giábiofo chẳvhqrng thểswbu sai. Nếnozuu Trábiofc lãxzjfo thídefj chủdefj sợhvug chếnozut thìvunj thômizei vậhjkly. Hơrgfnn nữdefja, lábiofmfpla nọhvug đzlgcãxzjfrobu ngưoabgsozyi tin tưoabgkvbvng. Nghĩhjkla tửehoj củdefja Trung Thiêuwsun Tômizen sẽxzjf mang bùmfpla màmgtx đzlgcalwoi phórobu vớpvowi Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefj”.

Hoàmgtxi Âoabgm Vưoabgơrgfnng rấqkqht đzlgcbybip dạdefj, vẫdkbzy gọhvugi Tửehoj Khuêuwsumgtxbiofn thưoabgkvbvng: “Téuobf ra Quábiofch hiềasfnn khanh thậhjklt lòpyezng trung nghĩhjkla, nguyệkahfn vìvunj bổmgtxn Vưoabgơrgfnng màmgtxxzjfnh ấqkqhn tiêuwsun phong.

Đbxmvábiofng khen thay bậhjklc anh hùmfplng trẻwmhk tuổmgtxi”.

Rồfidhi gãxzjf quắasfnc mắasfnt nhìvunjn Lômizei Đbxmvìvunjnh cung chủdefj, mỉbqtja mai: “Chẳvhqrng lẽxzjf Trábiofc hiềasfnn khanh lạdefji chịdefju làmgtxm kẻwmhk hậhjklu sinh? Hay làmgtx khanh cho rằrgfnng Chu mỗltftuobfm đzlgckpplc, khômizeng đzlgcábiofng đzlgcswbu khanh hy sinh?”

mizei Đbxmvìvunjnh cung chủdefj thừqkqha sứkpplc giếnozut Chu Kiềasfnm bằrgfnng mộqkqht phábioft “Phábiofch Khômizeng chưoabgkvbvng” song chẳvhqrng dábiofm. Lãxzjfo còpyezn luômizen phậhjklp phồfidhng, e sợhvug trưoabgpvowc họhvug Chu. Trábiofc Ngạdefjn Chi tábiofi mặzelct run giọhvugng biệkahfn bạdefjch: “Khảoabgi tấqkqhu Vưoabgơrgfnng gia! Thảoabgo dâtrhfn giàmgtx cảoabguwsun thậhjkln trọhvugng thếnozu thômizei. Thảoabgo dâtrhfn nguyệkahfn sábioft cábiofnh vớpvowi Quábiofch cômizeng tửehoj đzlgcswbu diệkahft trừqkqh Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefj”.

Chu Kiềasfnm gậhjklt gùmfpl chấqkqhp thuậhjkln: “Thếnozu thìvunj tốalwot. Trưoabgơrgfnng Thiêuwsun Sưoabg sẽxzjf ban cho hai khanh bùmfpla hộqkqh mệkahfnh. Hãxzjfy yêuwsun tâtrhfm tảoabgo trừqkqhuwsun phảoabgn tặzelcc ấqkqhy”.

mgtxxzjf buộqkqht miệkahfng than: “Khổmgtx thay, chúbybing ta lạdefji khômizeng biếnozut hang ổmgtx củdefja bọhvugn cuồfidhng đzlgcfidh. Bổmgtxn Vưoabgơrgfnng nhưoabg ngưoabgsozyi ngồfidhi trêuwsun lòpyez lửehoja, lo lắasfnng cho ábiofi thêuwsuuwsun mộqkqht ngàmgtxy dàmgtxi tựfuwaa ba thu”.

Chu Kiềasfnm buồfidhn bãxzjf gụuobfc đzlgckvbvu đzlgcswbu che giấqkqhu dòpyezng lệkahf thảoabgm. Bỗltftng gãxzjf nghe córobu tiếnozung ai vang lêuwsun: “Khảoabgi tấqkqhu Vưoabgơrgfnng gia. Thảoabgo dâtrhfn córobu việkahfc xin mậhjklt bábiofo”.

Hoàmgtxi Âoabgm Vưoabgơrgfnng ngạdefjc nhiêuwsun khi nhậhjkln ra Quábiofch Tửehoj Khuêuwsu. Gãxzjf cau màmgtxy phábiofn: “Đbxmvưoabghvugc! Hiềasfnn khanh hãxzjfy lêuwsun đzlgcâtrhfy!”

Tửehoj Khuêuwsu chậhjklm rãxzjfi rờsozyi bàmgtxn, vưoabghvugt nănzazm bậhjklc gạdefjch đzlgcếnozun đzlgckpplng bêuwsun Chu Kiềasfnm, kềasfn tai phụuobf nhĩhjkl: “Xin vưoabgơrgfnng gia hãxzjfy bìvunjnh tâtrhfm! Thảoabgo dâtrhfn chỉbqtjpyezn phảoabgi giảoabgi quyếnozut vàmgtxi nghi vấqkqhn làmgtxrobu thểswbuvunjm ra hang ổmgtx bọhvugn phảoabgn tặzelcc”.

Chu Kiềasfnm cốalwouobfn nỗltfti hâtrhfn hoan ngấqkqht trờsozyi, gậhjklt đzlgckvbvu bảoabgo: “Khanh cứkppl hỏmfpli!”

Tửehoj Khuêuwsu liềasfnn nórobui: “Thảoabgo dâtrhfn muốalwon biếnozut phảoabgi chănzazng Ngômize tổmgtxng binh cũloqmng làmgtx ngưoabgsozyi trong hoàmgtxng tộqkqhc vàmgtx sẽxzjf đzlgcưoabghvugc vưoabgơrgfnng gia nưoabgơrgfnng tay?”

Chu Kiềasfnm giậhjklt mìvunjnh xábiofc nhậhjkln: “Đbxmvúbybing thếnozu! Ngômize Quâtrhfn làmgtx chábiofu củdefja Thábiofi hoàmgtxng Thábiofi hậhjklu, tấqkqht nhiêuwsun ta khômizeng nỡznik chem đzlgckvbvu y. Nhưoabgng lẽxzjfmgtxo Ngômize Quâtrhfn lạdefji phảoabgn bổmgtxn Vưoabgơrgfnng”.

Tửehoj Khuêuwsu nghiêuwsum trang đzlgcábiofp: “Vưoabgơrgfnng gia phảoabgi tuyệkahft đzlgcalwoi tídefjn nhiệkahfm thảoabgo dâtrhfn, trao toàmgtxn quyềasfnn hàmgtxnh đzlgcqkqhng thìvunj mớpvowi mong cứkpplu đzlgcưoabghvugc Vưoabgơrgfnng phi. Thảoabgo dâtrhfn xin đzlgcem tídefjnh mạdefjng toàmgtxn gia ra bảoabgo chứkpplng”.

Nghe nhắasfnc đzlgcếnozun ábiofi phi, Chu Kiềasfnm khômizeng còpyezn lưoabgznikng lựfuwa nữdefja. Gãxzjf thábiofo ngay Kim bàmgtxi trêuwsun cổmgtx, trao cho Tửehoj Khuêuwsu rồfidhi dặzelcn dòpyez: “Đbxmvâtrhfy làmgtxoabgơrgfnng tửehoj kim bàmgtxi, đzlgcdefji diệkahfn cho uy quyềasfnn củdefja bổmgtxn Vưoabgơrgfnng. Khanh cứkpplmfply nghi hàmgtxnh sựfuwa, miễhvugn sao cứkpplu đzlgcưoabghvugc Vưoabgơrgfnng phi. Nếnozuu khanh thàmgtxnh cômizeng, bổmgtxn Vưoabgơrgfnng sẽxzjf xin Thábiofnh thưoabghvugng phong cho tưoabgpvowc Bábiof”.

Rồfidhi gãxzjf đzlgckpplng dậhjkly, tuyêuwsun bốalwo vớpvowi mọhvugi ngưoabgsozyi: “Quábiofch hiềasfnn khanh đzlgcãxzjfvunjm ra sàmgtxo huyệkahft củdefja Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefj. Do đzlgcórobu, bổmgtxn Vưoabgơrgfnng trao kim bàmgtxi đzlgcswbu Quábiofch khanh đzlgciềasfnu đzlgcqkqhng đzlgcdefjo quâtrhfn tiểswbuu phỉbqtj. Thấqkqhy kim bàmgtxi nhưoabg thấqkqhy bổmgtxn Vưoabgơrgfnng, khômizeng mộqkqht ai đzlgcưoabghvugc khábiofng lệkahfnh”.

Cửehoj tọhvuga sửehojng sốalwot nhìvunjn nhau, chẳvhqrng hiểswbuu Tửehoj Khuêuwsu đzlgcãxzjfmgtxm thếnozumgtxo màmgtxrobu đzlgcưoabghvugc thômizeng tin, khi chỉbqtj vừqkqha đzlgcếnozun đzlgcâtrhfy chưoabga đzlgckvbvy hai hômizem. Họhvugpyezn kinh ngạdefjc hơrgfnn khi thấqkqhy Tửehoj Khuêuwsu giơrgfn cao kim bàmgtxi vàmgtx ra lệkahfnh: “Mau bắasfnt trórobui gãxzjf Ngômize tổmgtxng binh!”

Tuâtrhfn Khábiofnh vàmgtx Du Vinh đzlgcãxzjf chựfuwac sẵnzazn, nhảoabgy xổmgtx đzlgcếnozun khốalwong chếnozu Ngômize Quâtrhfn.

Họhvug Ngômize vẫdkbzn còpyezn nórobui đzlgcưoabghvugc, luômizen miệkahfng kêuwsuu oan. Hai vịdefj quan kia thìvunj run nhưoabg cầkvbvy sấqkqhy, chỉbqtj sợhvug vạdefjtrhfy.

Chu Kiềasfnm vỗltftmgtxn nạdefjt: “Ngômize Quâtrhfn! Ngưoabgơrgfni làmgtx hoàmgtxng thâtrhfn quốalwoc thídefjch, đzlgcưoabghvugc hưoabgkvbvng bổmgtxng lộqkqhc cao cảoabg, sao lạdefji liêuwsun kếnozut vớpvowi phảoabgn tặzelcc? Mau khai ra hang ổmgtx củdefja chúbybing đzlgcswbu trábiofnh cựfuwac hìvunjnh tra khảoabgo!”

Họhvug Ngômize nhấqkqht mựfuwac phủdefj nhậhjkln tộqkqhi lỗltfti, thềasfn thốalwot rằrgfnng chẳvhqrng hềasfn liêuwsun quan gìvunj vớpvowi bọhvugn Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefj.

Tửehoj Khuêuwsuoabgsozyi nhạdefjt, bảoabgo: “Lãxzjfo đzlgcqkqhng chốalwoi vômize ídefjch. Ta còpyezn biếnozut rõbxmv Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefjmgtx đzlgcfidhng đzlgcoabgng đzlgcang ẩkppln nábiofu tạdefji mỏmfpl đzlgcábiof hoa cưoabgơrgfnng, phídefja Tâtrhfy thàmgtxnh. Nơrgfni ấqkqhy do bàmgtxo đzlgckahf củdefja lãxzjfo làmgtx Viêuwsun ngoạdefji Lang bộqkqhmizeng Ngômize Luâtrhfn quảoabgn lýcrgi, sửehojmfplng tùmfpl khổmgtx sai làmgtxm cômizeng nhâtrhfn khai thábiofc”.

Hoàmgtxi Âoabgm Vưoabgơrgfnng nghe Tửehoj Khuêuwsurobui rõbxmvmgtxng nhưoabg thếnozu thìvunjmizemfplng hoan hỉbqtj, đzlgckpplng dậhjkly phábiofn: “Vậhjkly thìvunj chẳvhqrng cầkvbvn phảoabgi hỏmfpli nữdefja, cứkppl chéuobfm quábiofch gãxzjf cẩkpplu trệkahf Ngômize Quâtrhfn rồfidhi chúbybing ta khởkvbvi binh”.

Ngômize tổmgtxng binh biếnozut thếnozu đzlgcãxzjfmfplng liềasfnn khórobuc lớpvown: “Tiểswbuu nhâtrhfn xin nhậhjkln tộqkqhi. Mong vưoabgơrgfnng gia nghĩhjklvunjnh quyếnozun thuộqkqhc màmgtx tha mạdefjng”.

Nghe xong, Chu Kiềasfnm càmgtxng đzlgcuwsun tiếnozut, phấqkqht tay ábiofo quábioft: “Trảoabgm!”

Du Vinh lậhjklp tứkpplc rúbybit kiếnozum chéuobfm bay đzlgckvbvu họhvug Ngômize.

* * * * *

Đbxmvếnozun khoảoabgng giữdefja giờsozy Thâtrhfn thìvunj mỏmfpl đzlgcábiof hoa cưoabgơrgfnng cábiofch thàmgtxnh Tídefjn Dưoabgơrgfnng sábiofu dặzelcm đzlgcãxzjf bịdefj hai ngàmgtxn quâtrhfn triềasfnu đzlgcìvunjnh vàmgtxbiofc đzlgckahf tửehojbiofc phábiofi vâtrhfy chặzelct. Hoàmgtxi Âoabgm Vưoabgơrgfnng giábiofp trụuobfbiofng giớpvowi, đzlgcídefjch thâtrhfn thốalwong lĩhjklnh ba quâtrhfn. Dĩhjkl nhiêuwsun gãxzjf chỉbqtjkvbv phídefja sau lưoabghvugc trậhjkln.

Mỏmfpl đzlgcábiof sửehoj dụuobfng tùmfpl nhâtrhfn nêuwsun đzlgcưoabghvugc bao quanh bởkvbvi tưoabgsozyng ràmgtxo cao ngấqkqht, làmgtxm bằrgfnng nhữdefjng thâtrhfn câtrhfy đzlgckvbvu vórobut nhọhvugn. Nhữdefjng loàmgtxi thảoabgo mộqkqhc thâtrhfn leo đzlgcãxzjf phủdefj đzlgckvbvy bứkpplc ràmgtxo, trong ngoàmgtxi chẳvhqrng thấqkqhy nhau.

Đbxmvdefjo quâtrhfn kéuobfo đzlgcếnozun đzlgcâtrhfy rấqkqht âtrhfm thầkvbvm, lặzelcng lẽxzjf phủdefj phụuobfc trong nhữdefjng bụuobfi cỏmfplmfpla xuâtrhfn rậhjklm rạdefjp. Họhvug chờsozy đzlgchvugi Cầkvbvu Nhiêuwsum đzlgcdefji hiệkahfp cứkpplu đzlgcưoabghvugc Tầkvbvn vưoabgơrgfnng phi ra rồfidhi mớpvowi tấqkqhn cômizeng.

Chàmgtxng trai họhvug Quábiofch đzlgcãxzjf mộqkqht mìvunjnh đzlgcqkqht nhậhjklp vàmgtxo từqkqh phídefja Đbxmvômizeng, bằrgfnng cábiofch phábiof mộqkqht đzlgcoạdefjn ràmgtxo gỗltft rệkahfu rãxzjf. Cầkvbvu Nhiêuwsum Đbxmvdefji Hiêuwsup quảoabgmgtx thầkvbvn thômizeng quảoabgng đzlgcdefji, chỉbqtj sau gầkvbvn khắasfnc đzlgcãxzjf trởkvbv ra vớpvowi ngưoabgsozyi đzlgcbybip trêuwsun tay.

Hoàmgtxi Âoabgm Vưoabgơrgfnng khômizeng hềasfn nổmgtxi ghen tỵbybivunjbybic nàmgtxy ábiofi phi củdefja gãxzjf gầkvbvy ốalwom, lem luốalwoc vàmgtxmizei nhưoabgbybi. Chu Kiềasfnm xúbybic đzlgcqkqhng ômizem lấqkqhy ngưoabgsozyi ngọhvugc rồfidhi ra lệkahfnh tấqkqhn cômizeng.

Giờsozy đzlgcâtrhfy, tiếnozung trốalwong trậhjkln vang lừqkqhng, binh lídefjnh phábiof sậhjklp hàmgtxng ràmgtxo vàmgtx ùmfpla vàmgtxo nhưoabg thábiofc lũloqm. Tửehoj Khuêuwsu đzlgcãxzjf dặzelcn dòpyez phe mìvunjnh khômizeng đzlgcưoabghvugc giếnozut nhữdefjng kẻwmhk lam lũloqm bịdefj xiềasfnng xídefjch vìvunj họhvugmgtxmfpl nhâtrhfn. Còpyezn bọhvugn thủdefj hạdefj Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefj thìvunj đzlgcưoabghvugc tựfuwa do vàmgtx ănzazn mặzelcc chỉbqtjnh tềasfn, đzlgcbybip đzlgcxzjf.

Mặzelcc kệkahf cảoabgnh mábiofu xưoabgơrgfnng, ởkvbv đzlgcâtrhfy Chu Kiềasfnm vỗltft vềasfn, an ủdefji mỹbqtj nhâtrhfn vàmgtx hỏmfpli:

“Thếnozu bọhvugn chúbybing córobu mạdefjo phạdefjm đzlgcếnozun ngọhvugc thểswbu củdefja nàmgtxng khômizeng?”

xzjf đzlgcãxzjf bịdefj đzlgciềasfnu ấqkqhy ábiofm ảoabgnh suốalwot thờsozyi gian qua. Gãxzjf sẽxzjf khômizeng sốalwong nổmgtxi nếnozuu Hạdefjnh Nga đzlgcãxzjf bịdefjoabgznikng bứkpplc.

Tầkvbvn vưoabgơrgfnng phi bậhjklt khórobuc, trábiofch mórobuc Chu Kiềasfnm: “Vưoabgơrgfnng gia cho rằrgfnng thầkvbvn thiếnozup sẽxzjf chịdefju nhụuobfc đzlgcswbu cầkvbvu sinh hay sao?”

Dứkpplt lờsozyi, nàmgtxng rúbybit trong tay ábiofo ra mộqkqht con dao nhọhvugn hoắasfnc vàmgtx nghẹbybin ngàmgtxo nórobui: “Thầkvbvn thiếnozup nhờsozy vậhjklt nàmgtxy màmgtx vẫdkbzn giữdefj đzlgcưoabghvugc tiếnozut hạdefjnh. Nếnozuu Vưoabgơrgfnng gia khômizeng tin thìvunj thầkvbvn thiếnozup xin chếnozut tạdefji đzlgcâtrhfy đzlgcswbu chứkpplng tỏmfpl tấqkqhm lòpyezng trinh bạdefjch”.

Chu Kiềasfnm trúbybit đzlgcưoabghvugc gábiofnh nặzelcng ngàmgtxn câtrhfn trong lòpyezng, đzlgcoạdefjt ngay mũloqmi tiểswbuu đzlgcao vàmgtx hếnozut lờsozyi tạdefj lỗltfti ngưoabgsozyi vợhvug thủdefjy chung, trinh liệkahft. Gãxzjf lậhjklp tứkpplc đzlgcưoabga ábiofi phi vềasfnoabgơrgfnng phủdefj, chẳvhqrng cầkvbvn biếnozut kếnozut quảoabg cuộqkqhc chiếnozun trong kia.

bybic nàmgtxy, phầkvbvn thắasfnng đzlgcãxzjf nghiêuwsung hẳvhqrn vềasfn phídefja quan quâtrhfn. Phe đzlgcdefjch chỉbqtjpyezn đzlgcqkqh hai trănzazm vàmgtx mộqkqht nửehoja làmgtxdefjnh gábiofc tùmfpl. Gãxzjf viêuwsun ngoạdefji lang Ngômize Luâtrhfn đzlgcãxzjf bịdefj giếnozut song Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefj thìvunj chưoabga thấqkqhy xuấqkqht hiệkahfn.

Mỏmfpl đzlgcábiofmgtxy córobu diệkahfn tídefjch rấqkqht rộqkqhng chạdefjy dọhvugc châtrhfn phídefja Nam củdefja núbybii đzlgcábiof mộqkqht đzlgcoạdefjn dàmgtxi hơrgfnn dặzelcm. Trong phạdefjm vi mỏmfplrobutrhfy cốalwoi, suốalwoi nưoabgpvowc vàmgtx nhữdefjng cănzazn nhàmgtx gỗltft. Nhưoabgng hiệkahfn giờsozy trong đzlgcábiofm kiếnozun trúbybic xấqkqhu xídefjrgfn bẩkppln ấqkqhy khômizeng córobu ngưoabgsozyi. Hơrgfnn nănzazm trănzazm tùmfpl nhâtrhfn đzlgcasfnu đzlgcang làmgtxm cômizeng việkahfc đzlgcàmgtxo bớpvowi, đzlgcuobfc đzlgcxzjfo đzlgcábiof hoa cưoabgơrgfnng. Họhvug đzlgcãxzjf khômizen ngoan ngồfidhi xuốalwong tạdefji chỗltft, đzlgczelct hai tay lêuwsun đzlgckvbvu rồfidhi mớpvowi...

(X, trang 145)

oabgsozyn núbybii cao đzlgcếnozun hàmgtxng chụuobfc trưoabghvugng, tuy khômizeng dưoabgng đzlgckpplng song cũloqmng rấqkqht khórobu leo trèsimto. Hơrgfnn nữdefja, nănzazm trănzazm lídefjnh cung nỏmfpl rảoabgi đzlgckvbvy trêuwsun đzlgcbqtjnh củdefja ngọhvugn núbybii thấqkqhp nàmgtxy vàmgtx chúbybing bábiofo cábiofo rằrgfnng khômizeng thấqkqhy ai thoábioft ra.

Quầkvbvn hùmfplng đzlgcãxzjf nỗltft lựfuwac lụuobfc soábioft khắasfnp nơrgfni màmgtx chỉbqtj thấqkqhy hai ngômizei mộqkqh, bia ghi têuwsun Quảoabgng Chiêuwsuu Phong vàmgtx Phùmfplng Bábiof Hảoabgi.

mizei Đbxmvìvunjnh Đbxmvếnozu Quâtrhfn thìvunj cho rằrgfnng Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefj đzlgci vắasfnng, đzlgcasfn nghịdefjbybit quâtrhfn.

Nhưoabgng Tửehoj Khuêuwsu biếnozut chắasfnc lãxzjfo córobu mặzelct nêuwsun khômizeng chịdefju. Chàmgtxng nghiêuwsum nghịdefj bảoabgo: “Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefj chídefjnh thựfuwac làmgtx Phùmfplng Bábiof Toàmgtxn, di cômize củdefja Nguyệkahft Hoa mômizen chủdefj Phùmfplng Bábiof Ngọhvugc. Hắasfnn ta màmgtx thoábioft đzlgcưoabghvugc trậhjkln nàmgtxy thìvunj từqkqh nay võbxmvtrhfm chẳvhqrng còpyezn mộqkqht khắasfnc bìvunjnh yêuwsun. Hắasfnn làmgtx ngưoabgsozyi xảoabgo quyệkahft nêuwsun đzlgcãxzjf nhẫdkbzn nạdefji ẩkppln nấqkqhp, chờsozy trờsozyi tốalwoi mớpvowi phábioftrhfy. Lúbybic ấqkqhy, ‘Diêuwsum Vưoabgơrgfnng quỷnzoj kỳvunj’ córobubiofc dụuobfng mãxzjfnh liệkahft nhấqkqht”.

biofc Chưoabgkvbvng mômizen nhâtrhfn đzlgcasfnu tábiofn thàmgtxnh lậhjklp luậhjkln củdefja chàmgtxng. Bỗltftng Dịdefjch Quan San thảoabgng thốalwot nórobui: “Chếnozut thựfuwac! Hay làmgtxxzjfo ta tràmgtx trộqkqhn trong đzlgcábiofm tùmfpl nhâtrhfn?”

Tửehoj Khuêuwsu bừqkqhng tỉbqtjnh ngộqkqh, đzlgciềasfnu đzlgcqkqhng quâtrhfn cung nỏmfpl đzlgcếnozun khu vựfuwac đzlgcang khai thábiofc đzlgcábiof. Quầkvbvn hùmfplng cũloqmng lậhjklp phòpyezng tuyếnozun ởkvbv phídefja sau quâtrhfn binh. Bốalwo trídefj xong, chàmgtxng dõbxmvng dạdefjc tuyêuwsun bốalwo: “Cábiofc anh em phạdefjm nhâtrhfn hãxzjfy đzlgckpplng dậhjkly, lộqkqht nórobun, cởkvbvi ábiofo, đzlgcưoabga hai tay lêuwsun khỏmfpli đzlgckvbvu vàmgtx tiếnozun ra ngoàmgtxi nàmgtxy. Ta chỉbqtj cầkvbvn tìvunjm Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefjuwsun sẽxzjf khômizeng làmgtxm hạdefji đzlgcếnozun cábiofc ngưoabgsozyi”.

Bọhvugn tùmfpl khổmgtx sai ngoan ngoãxzjfn làmgtxm theo lờsozyi chàmgtxng, mau chórobung bưoabgpvowc ra khỏmfpli bãxzjfi đzlgcãxzjf ngổmgtxn ngang, đzlgckpplng tụuobf tậhjklp ởkvbv khu vựfuwac đzlgcãxzjf đzlgcưoabghvugc Tửehoj Khuêuwsu chỉbqtj đzlgcdefjnh.

mfpl nhâtrhfn thứkppl thiệkahft thìvunj gầkvbvy ốalwom, da dẻwmhkbiofm đzlgcen, sầkvbvn sùmfpli, dơrgfn bẩkppln, tórobuc cũloqmng đzlgcmfpl quạdefjch vìvunj chábiofy nắasfnng. Vàmgtx khi cởkvbvi trầkvbvn thìvunj chẳvhqrng ai córobu thểswbu giấqkqhu Quỷnzojcrgi hay vũloqm khídefj.

Nghĩhjkla làmgtx nếnozuu Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefjrobu mặzelct trong đzlgcábiofm tùmfpl nhâtrhfn sẽxzjf bịdefj phábioft hiệkahfn.

xzjfo cũloqmng biếnozut vậhjkly nêuwsun nấqkqhp lạdefji mộqkqht lúbybic vàmgtx bấqkqht ngờsozy lao vúbybit ra, tay hữdefju lănzazm lănzazm bábiofu kiếnozum, tay ta vũloqm lộqkqhng Quỷnzoj kỳvunj, tưoabg thếnozu bộqkqh dạdefjng ấqkqhy rấqkqht dễhvug nhậhjkln ra từqkqh khoàmgtxng cábiofch tábiofm chídefjn trưoabghvugng. Quâtrhfn cung nỏmfpl lậhjklp tứkpplc buômizeng têuwsun, bắasfnn nhưoabgoabga.

Nhưoabgng Bábiof Toàmgtxn kiếnozum phábiofp tuyệkahft luâtrhfn, che thâtrhfn rấqkqht hữdefju hiệkahfu.

Tửehoj Khuêuwsu liềasfnn ra lệkahfnh ngưoabgng xạdefj tiễhvugn rồfidhi lưoabgpvowt đzlgcếnozun chặzelcn đzlgcưoabgsozyng Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefj. Bêuwsun ngoàmgtxi, quầkvbvn hùmfplng cũloqmng tràmgtxn lêuwsun, thếnozu chỗltft cho bọhvugn lídefjnh tầkvbvm thưoabgsozyng.

Phùmfplng Bábiof Toàmgtxn thấqkqhy đzlgcalwoi phưoabgơrgfnng khômizeng biếnozut sốalwong chếnozut, dábiofm đzlgcalwoi phórobu vớpvowi cờsozy ma, thìvunj đzlgcasfnc ýcrgi phấqkqht mạdefjnh Quỷnzoj kỳvunj, miệkahfng thìvunj lầkvbvm rầkvbvm niệkahfm chúbybi. Lúbybic nàmgtxy, vầkvbvng dưoabgơrgfnng đzlgcãxzjf tắasfnt lịdefjm dưoabgpvowi trờsozyi tâtrhfy nêuwsun uy lựfuwac củdefja Quỷnzoj kỳvunj khábiof mạdefjnh, tạdefjo ra luồfidhng quábiofi phong xa tớpvowi hơrgfnn hai trưoabghvugng song vẫdkbzn chưoabga córobu hồfidhn ma bórobung quếnozu đzlgci kèsimtm.

Tửehoj Khuêuwsu thảoabgn nhiêuwsun bay xuyêuwsun qua luồfidhng giórobu quábiofi dịdefj đzlgckvbvy bụuobfi bặzelcm, dồfidhn toàmgtxn lựfuwac xuấqkqht chiêuwsuu “Nguyệkahft Phùmfpl Thiêuwsun Lýcrgi”.

Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefj cho rằrgfnng sứkpplc lựfuwac kẻwmhk đzlgcdefjch đzlgcãxzjf tổmgtxn thấqkqht gầkvbvn hếnozut, ngay khi chạdefjm phảoabgi quỷnzoj phong nêuwsun thẳvhqrng thắasfnn cửehojoabgơrgfnm chốalwong đzlgcznik. Nàmgtxo ngờsozy, khi théuobfp chạdefjm théuobfp, Bábiof Toàmgtxn mớpvowi biếnozut gãxzjf rậhjklm râtrhfu kia đzlgcdefjo hạdefjnh thâtrhfm sâtrhfu còpyezn hơrgfnn cảoabg Trung Thiêuwsun Tômizen. Châtrhfn khídefj củdefja đzlgcalwoi phưoabgơrgfnng vẫdkbzn rấqkqht dồfidhi dàmgtxo vàmgtx kiếnozum phábiofp thìvunj lợhvugi hạdefji phi thưoabgsozyng.

May màmgtxbiof Toàmgtxn dàmgtxy cômizeng khổmgtx luyệkahfn vàmgtx đzlgcábiofnh mộqkqht chiêuwsuu kiếnozum rấqkqht ảoabgo diệkahfu.

xzjfo hórobua giảoabgi đzlgcưoabghvugc gầkvbvn hếnozut nhữdefjng thếnozuoabgơrgfnm củdefja đzlgcalwoi thủdefj, vàmgtx chỉbqtj trúbybing mộqkqht đzlgcòpyezn vàmgtxo ngựfuwac. Song lãxzjfo đzlgcãxzjfrobu bảoabgo y hộqkqh thểswbuuwsun chỉbqtj đzlgcau đzlgcpvown chứkppl chẳvhqrng thọhvug thưoabgơrgfnng.

mgtxo đzlgckahf củdefja lãxzjfo vídefjnzojmgtxi, khômizeng mặzelcc giábiofp nêuwsun đzlgcãxzjf bịdefj Trung Thiêuwsun Tômizen đzlgcâtrhfm thùmfplng gan mớpvowi chếnozut cábiofch nay vàmgtxi ngàmgtxy.

biof Toàmgtxn mưoabghvugn lựfuwac đzlgckpply củdefja nhábioft kiếnozum ấqkqhy màmgtx nhảoabgy ngưoabghvugc vềasfn phídefja sau, hạdefj thâtrhfn trêuwsun mộqkqht tảoabgng đzlgcábiof lớpvown. Từqkqh vịdefj trídefjmgtxy, lãxzjfo bốalwoc lêuwsun cao, trưoabgpvowc tiêuwsun làmgtx bủdefja luồfidhng quỷnzoj phong, sau đzlgcórobu sa xuốalwong múbybia gưoabgơrgfnm tậhjklp kídefjch thưoabghvugng bàmgtxn kẻwmhk đzlgcdefjch. Lãxzjfo khômizeng tin rằrgfnng gãxzjftrhfu rậhjklm kia lạdefji córobu thểswbu đzlgckpplng vữdefjng trưoabgpvowc đzlgcòpyezn thứkppl hai củdefja Quỷnzoj kỳvunj. Bábiof Toàmgtxn thầkvbvm đzlgcbiofn đzlgcalwoi thủdefjmgtx Cầkvbvu Nhiêuwsum đzlgcdefji hiệkahfp Quábiofch Tửehoj Khuêuwsu, con nuômizei củdefja Trung Thiêuwsun Tômizen.

xzjfo đzlgcãxzjf đzlgcbiofn đzlgcúbybing lai lịdefjch nhưoabgng khômizeng biếnozut rằrgfnng Tửehoj Khuêuwsumgtx khắasfnc tinh củdefja Quỷnzoj kỳvunj. Chàmgtxng họhvug Quábiofch lao vúbybit lêuwsun, xuấqkqht chiêuwsuu “Lậhjklu Nguyệkahft Tábiofi Vâtrhfn” (Chạdefjm trănzazng cắasfnt mâtrhfy). Hàmgtxng trănzazm thứkpplc kiếnozum nhanh tựfuwaa mưoabga ràmgtxo đzlgcãxzjf chặzelcn đzlgckpplng chiêuwsuu gưoabgơrgfnm ábiofc liệkahft vàmgtx khéuobfo léuobfo đzlgcâtrhfm thủdefjng đzlgcùmfpli trábiofi củdefja kẻwmhk thùmfpl, ngay huyệkahft Phụuobfc Thốalwo.

loqmi kiếnozum “Đbxmvoabgo Nguyêuwsun” rấqkqht sắasfnc béuobfn đzlgcãxzjf đzlgcâtrhfm thủdefjng cảoabgoabgơrgfnng đzlgcùmfpli nạdefjn nhâtrhfn.

Song phưoabgơrgfnng rờsozyi nhau, rơrgfni xuốalwong đzlgcqkqht, cábiofch xa đzlgcqkqhrgfnn trưoabghvugng.

Ávhqrnh mắasfnt củdefja Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefj lấqkqhp lábiofnh niềasfnm oábiofn hậhjkln vàmgtx sợhvugxzjfi. Vếnozut thưoabgơrgfnng ởkvbv đzlgcùmfpli tuômizen mábiofu nhưoabg suốalwoi vàmgtx đzlgcau đzlgcpvown đzlgcếnozun têuwsu dạdefji. Lãxzjfo biếnozut mìvunjnh khórobu thoábioft thâtrhfn.

Nhưoabgng Tửehoj Khuêuwsu chưoabga kịdefjp xômizeng lêuwsun thìvunj đzlgcãxzjfrobu kẻwmhk tranh cômizeng. Lômizei Đbxmvìvunjnh cung chủdefj thấqkqhy chàmgtxng trai họhvug Quábiofch an toàmgtxn trưoabgpvowc Quỷnzoj kỳvunj thìvunj sinh lòpyezng tin tưoabgkvbvng vàmgtxo lábiofmfpla linh bảoabgo “Hộqkqh mệkahfnh thầkvbvn phùmfpl”. Chàmgtxng ta vàmgtxxzjfo đzlgcasfnu đzlgceo mộqkqht lábiof giốalwong nhau.

Thếnozumgtx Trábiofc Ngạdefjn Chi quyếnozut đzlgcdefjnh giàmgtxnh lấqkqhy cômizeng đzlgckvbvu hạdefjbioft Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefj. Lãxzjfo bấqkqht ngờsozy lao vúbybit tớpvowi nhưoabguwsun bắasfnn, đzlgcábiofnh vàmgtxo méuobf hữdefju mụuobfc tiêuwsuu. Lãxzjfo hàmgtxnh đzlgcqkqhng êuwsum thắasfnm vàmgtx thầkvbvn tốalwoc nêuwsun Tửehoj Khuêuwsu khômizeng kịdefjp ngănzazn cảoabgn.

mgtx tấqkqht nhiêuwsun Bábiof Toàmgtxn phấqkqht Quỷnzoj kỳvunj, đzlgcưoabga luồfidhng quábiofi phong chặzelcn trưoabgpvowc họhvug Trábiofc. Ởzfki khoảoabgng cábiofch hơrgfnn hai trưoabghvugng thìvunj “Lômizei Đbxmvìvunjnh thầkvbvn chưoabgkvbvng” khômizeng córobubiofc dụuobfng, nêuwsun Ngạdefjn Chi phảoabgi tiếnozup tụuobfc phi thâtrhfn xuyêuwsun qua luồfidhng giórobu quỷnzoj.

Khổmgtx thay, lábiofmfpla củdefja Trưoabgơrgfnng Sábiofch chỉbqtjmgtx phưoabgơrgfnng tiệkahfn đzlgcswbumgtxm rạdefjng danh Thiêuwsun Sưoabg giábiofo, vàmgtx bảoabgn thâtrhfn Tửehoj Khuêuwsu khômizeng cầkvbvn đzlgcếnozun. Trábiofc Ngạdefjn Chi đzlgcãxzjf phảoabgi chịdefju quảoabgbiofo cho nhữdefjng hàmgtxnh vi ábiofc đzlgcqkqhc củdefja mìvunjnh. Khi vừqkqha chạdefjm phảoabgi luồfidhng quỷnzoj phong thìvunjmizei Đbxmvìvunjnh cung chủdefj đzlgcãxzjf hồfidhn xiêuwsuu phábiofch lạdefjc, mêuwsu man tựfuwaa kẻwmhkrgfni xuốalwong chốalwon u minh. Tấqkqht nhiêuwsun lãxzjfo chẳvhqrng hềasfn phảoabgn ứkpplng trưoabgpvowc đzlgcưoabgsozyng gưoabgơrgfnm củdefja Bábiof Toàmgtxn.

Tim phổmgtxi đzlgcasfnu bịdefj đzlgcâtrhfm thấqkqhu, Trábiofc Ngạdefjn Chi gụuobfc ngãxzjf chếnozut ngay.

Tửehoj Khuêuwsu khômizeng kịdefjp cứkpplu mạdefjng lãxzjfo cha vợhvug bởkvbvi dẫdkbzu đzlgcãxzjf tậhjkln lựfuwac tấqkqhn cômizeng Bábiof Toàmgtxn bằrgfnng chiêuwsuu “Phiêuwsun Thiêuwsun Phụuobfc Đbxmvdefja”. Do chàmgtxng đzlgcábiofnh vàmgtxo méuobf tảoabguwsun trưoabgpvowc tiêuwsun Bábiof Toàmgtxn phảoabgi sửehoj dụuobfng Quỷnzoj kỳvunj đzlgcswbu chốalwong đzlgcõbxmv, sau đzlgcórobu mớpvowi kịdefjp dùmfplng kiếnozum.

oabgsozyng nhưoabgxzjfo ta thuậhjkln cảoabg hai tay, vàmgtx đzlgcãxzjfsimtn luyệkahfn phéuobfp phốalwoi hợhvugp gưoabgơrgfnm vớpvowi cờsozy, nêuwsun nhữdefjng thếnozu thứkpplc củdefja lãxzjfo rấqkqht lợhvugi hạdefji. Lábiof cờsozy bằrgfnng gấqkqhm bịdefj “Đbxmvoabgo Nguyêuwsun thầkvbvn kiếnozum” chéuobfm rábiofch bưoabgơrgfnm, rơrgfni ra khỏmfpli cábiofn khiếnozun Quỷnzoj kỳvunj mấqkqht đzlgci ma lựfuwac. Nhưoabgng Phùmfplng Bábiof Toàmgtxn đzlgcãxzjf chặzelcn đzlgckpplng đzlgcưoabghvugc chiêuwsuu cômizeng củdefja Tửehoj Khuêuwsu, vàmgtx tiếnozup tụuobfc thi triểswbun đzlgcqkqhu phábiofp kiếnozum kỳvunj hợhvugp bídefjch màmgtx phảoabgn kídefjch lạdefji. Cábiofn Quỷnzoj kỳvunj rấqkqht cứkpplng rắasfnn, thừqkqha sứkpplc chịdefju đzlgcfuwang nhữdefjng đzlgcòpyezn chéuobfm mãxzjfnh liệkahft củdefja thầkvbvn kiếnozum. Bábiof Toàmgtxn cũloqmng biếnozut việkahfc Nữdefj Hầkvbvu tưoabgpvowc Trìvunjnh Thiêuwsun Kim, chídefjnh thấqkqht củdefja Tửehoj Khuêuwsu lờsozyi đzlgcưoabghvugc thanh “Đbxmvoabgo Nguyêuwsun thầkvbvn kiếnozum” khi đzlgcábiofnh bạdefjc vớpvowi Đbxmvmgtx Hầkvbvu. Canh bạdefjc khổmgtxng lồfidhmgtxy đzlgcãxzjf đzlgcưoabghvugc giớpvowi võbxmvtrhfm truyềasfnn tụuobfng khắasfnp nơrgfni.

biof Toàmgtxn khômizeng dábiofm thi thốalwo “Đbxmvalwon Bộqkqhi tâtrhfm phábiofp” mộqkqht cábiofch hấqkqhp tấqkqhp, vìvunjmizeng phu ấqkqhy rấqkqht hao tổmgtxn châtrhfn nguyêuwsun, trong khi thâtrhfn phábiofp củdefja đzlgcalwoi phưoabgơrgfnng quábiof nhanh nhẹbybin. Tửehoj Khuêuwsumgtx trábiofnh đzlgcưoabghvugc vàmgtx phảoabgn cômizeng lạdefji thìvunjxzjfo nguy ngay. Cho nêuwsun Bábiof Toàmgtxn cốalwokppln nhẫdkbzn chờsozyrgfn hộqkqhi chắasfnc ănzazn mưoabgsozyi mưoabgơrgfni mớpvowi hạdefj đzlgcqkqhc thủdefj.

Vảoabg lạdefji, lãxzjfo sởkvbv hữdefju đzlgcếnozun gầkvbvn hoa giábiofp cômizeng lựfuwac, khổmgtx luyệkahfn pho “Trưoabgsozyng Bạdefjch ma kiếnozum” đzlgcãxzjf ba mưoabgơrgfni nănzazm, lẽxzjfmgtxo lạdefji thua mộqkqht gãxzjf hậhjklu sinh. Trong hai lầkvbvn chạdefjm kiếnozum trưoabgpvowc, do ỷnzoj lạdefji vàmgtxo tàmgtx lựfuwac củdefja Quỷnzoj kỳvunjuwsun lãxzjfo córobu phầkvbvn sơrgfn xuấqkqht, phảoabgi léuobfp vếnozu.

Nhưoabgng giờsozy thìvunj đzlgcãxzjf khábiofc, Bábiof Toàmgtxn bìvunjnh tâtrhfm mang hếnozut sởkvbv họhvugc ra sửehoj dụuobfng.

Do châtrhfn trábiofi thọhvug thưoabgơrgfnng khômizeng tiệkahfn di chuyểswbun nhiềasfnu, Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefj chọhvugn đzlgcqkqhu phábiofp dĩhjklhjklnh chếnozu đzlgcqkqhng. Trưoabgsozyng kiếnozum trong tay lãxzjfo lưoabghvugn nhanh nhưoabg tựfuwaa giórobu, lựfuwac đzlgcdefjo mạdefjnh mẽxzjf đzlgcếnozun mứkpplc kiếnozum phong rídefjt lêuwsun xoèsimtn xoẹbybit nhưoabguobf lụuobfa, vàmgtx thếnozu thứkpplc thìvunj cựfuwac kỳvunj quỷnzoj dịdefj, nham hiểswbum. Thỉbqtjnh thoảoabgng mũloqmi nhọhvugn củdefja cábiofn Quỷnzoj kỳvunj lạdefji bấqkqht ngờsozy thọhvugc vàmgtxo mộqkqht yếnozuu huyệkahft nàmgtxo đzlgcórobu củdefja đzlgcalwoi phưoabgơrgfnng.

Tửehoj Khuêuwsuloqmng córobu nhữdefjng lợhvugi thếnozu củdefja riêuwsung mìvunjnh, đzlgcórobumgtx bộqkqh phábiofp “Tiêuwsun Nữdefjmfply Phong” vàmgtx chiếnozuc bao tay Kim Miệkahft ởkvbv tảoabg thủdefj. Chàmgtxng hoábiofn vịdefj nhanh nhưoabg chớpvowp, trábiofnh đzlgcưoabghvugc nhữdefjng đzlgcưoabgsozyng gưoabgơrgfnm ábiofc liệkahft đzlgckvbvy bấqkqht trắasfnc. Còpyezn bàmgtxn tay trábiofi củdefja chàmgtxng thìvunjrobu thểswbu ngang nhiêuwsun chụuobfp lấqkqhy lưoabgzniki kiếnozum hoặzelcc mũloqmi Quỷnzoj kỳvunj. Cho đzlgcếnozun lúbybic nàmgtxy, Tửehoj Khuêuwsu vẫdkbzn chưoabga đzlgcswbu lộqkqhbiofc dụuobfng củdefja Kim Miệkahft.

Nhưoabgng yếnozuu tốalwo quan trọhvugng nhấqkqht vẫdkbzn chídefjnh làmgtx bảoabgn lĩhjklnh kiếnozum thuậhjklt củdefja Tửehoj Khuêuwsu. Trong nghềasfn đzlgcábiofnh gưoabgơrgfnm, chàmgtxng khômizeng biếnozut rõbxmv ai vàmgtxmgtxng hàmgtxo hứkpplng khi gặzelcp đzlgcdefjch thủdefj cao cưoabgsozyng. Tửehoj Khuêuwsu phấqkqhn khởkvbvi màmgtx giảoabgi nhữdefjng chiêuwsuu kiếnozum kỳvunjdefj, lợhvugi hạdefji củdefja đzlgcqkqht Liêuwsuu Đbxmvômizeng vớpvowi niềasfnm say mêuwsumize hạdefjn. Tuy Bábiof Toàmgtxn đzlgcang thọhvug thưoabgơrgfnng, ởkvbvmgtxo vịdefj trídefj bịdefj đzlgcqkqhng, song lạdefji córobu bảoabgo y hộqkqh thểswbu, cho nêuwsun Tửehoj Khuêuwsu chịdefju thiệkahft thòpyezi khi chỉbqtjrobu thểswbu tấqkqhn cômizeng vàmgtxo mặzelct, cổmgtxmgtx tứkppl chi kẻwmhk đzlgcdefjch. May màmgtx chàmgtxng đzlgcãxzjfrobu kinh nghiệkahfm trong dịdefjp đzlgcqkqhu vớpvowi Hắasfnc Diệkahfn Thầkvbvn Ưuobfng, chẳvhqrng đzlgcswbun nỗltfti bốalwoi rốalwoi. Đbxmvfidhng thờsozyi, đzlgcqkqhu phábiofp “Vômize chiêuwsuu” ngàmgtxy càmgtxng hoàmgtxn thiệkahfn, tiếnozun dầkvbvn đzlgcếnozun cảoabgnh giớpvowi thưoabghvugng thừqkqha.

Tiếnozung théuobfp chạdefjm nhau khômizeng ngớpvowt, khômize khốalwoc ghêuwsu tai, song cũloqmng xen lẫdkbzn tiếnozung ngâtrhfn nga khi “Đbxmvoabgo Nguyêuwsun thầkvbvn kiếnozum” chéuobfm trúbybing cábiofn Quỷnzoj kỳvunjmgtxalwong rỗltftng. Cổmgtx vậhjklt ấqkqhy khômizeng bịdefj chặzelct gãxzjfy nhưoabgng trầkvbvy trụuobfa, sứkpplt mẻwmhk, mấqkqht đzlgci khábiof nhiềasfnu chữdefj khắasfnc trêuwsun thâtrhfn.

Phùmfplng Bábiof Toàmgtxn tiếnozuc muốalwon đzlgckpplt ruộqkqht, hiểswbuu rằrgfnng “Diêuwsum Vưoabgơrgfnng quỷnzoj kỳvunj” đzlgcãxzjf khômizeng còpyezn ma lựfuwac khi câtrhfu thầkvbvn chúbybi trêuwsun cábiofn cờsozy bịdefj hủdefjy hoạdefji. Dĩhjkl nhiêuwsun làmgtxxzjfo vômizemfplng oábiofn hậhjkln Tửehoj Khuêuwsu. Song sau đzlgcórobu, Bábiof Toàmgtxn cũloqmng thứkpplc ngộqkqh ra rằrgfnng “Đbxmvoabgo Nguyêuwsun” sắasfnc béuobfn tuyệkahft luâtrhfn, trưoabgpvowc sau gìvunjloqmng chặzelct gãxzjfy kiếnozum củdefja mìvunjnh. Hiệkahfn giờsozyoabgzniki kiếnozum đzlgcãxzjf mẻwmhkmgtxng trănzazm chỗltft.

biof Toàmgtxn chẳvhqrng thểswbu chờsozy tớpvowi lúbybic kiếnozum đzlgcoạdefjn nhâtrhfn vong, lậhjklp tứkpplc thi triểswbun “Đbxmvalwon Bộqkqhi tâtrhfm phábiofp” nhâtrhfn đzlgcômizei cômizeng lựfuwac màmgtx xuấqkqht chiêuwsuu “Hàmgtxn Phong Thấqkqhu Cốalwot”. Chiêuwsuu nàmgtxy hầkvbvu nhưoabg chỉbqtj toàmgtxn nhữdefjng thứkpplc đzlgcâtrhfm, vìvunj chéuobfm mạdefjnh vàmgtxo thầkvbvn kiếnozum làmgtx tựfuwa hạdefji mìvunjnh.

Tuy màmgtxn đzlgcêuwsum đzlgcãxzjf buômizeng xuốalwong nhưoabgng đzlgcqkqhu trưoabgsozyng khábiofbiofng sủdefja nhờsozy ábiofnh sábiofng củdefja mấqkqhy trănzazm ngọhvugn đzlgcuốalwoc. Cảoabg quầkvbvn hùmfplng lẫdkbzn quan quâtrhfn đzlgcasfnu muốalwon thưoabgkvbvng thứkpplc trọhvugn vẹbybin cuộqkqhc so gưoabgơrgfnm hiếnozum córobumgtxy. Chídefjnh nhữdefjng ábiofnh đzlgcuốalwoc vàmgtxng võbxmvqkqhy đzlgcãxzjf giúbybip Tửehoj Khuêuwsu nhậhjkln ra sựfuwa biếnozun đzlgcmgtxi trêuwsun gưoabgơrgfnng mặzelct đzlgcalwoi phưoabgơrgfnng. Chàmgtxng đzlgcãxzjf biếnozut sựfuwa lợhvugi hạdefji củdefja tàmgtxmizeng “Đbxmvalwon Bộqkqhi tâtrhfm phábiofp” nêuwsun luômizen luômizen cảoabgnh giábiofc. Tửehoj Khuêuwsu lậhjklp tứkpplc đzlgcoabgo bộqkqh thầkvbvn tốalwoc, rờsozyi xa đzlgcalwoi thủdefj. Bábiof Toàmgtxn đzlgcau châtrhfn khômizeng thểswbubiofm theo kịdefjp, đzlgcàmgtxnh bỏmfpl dởkvbv thếnozumizeng đzlgckpplng thởkvbv dốalwoc. Bấqkqht cứkppl đzlgciềasfnu gìvunj thábiofi quábiof đzlgcasfnu córobu hạdefji cảoabg. Châtrhfn khídefj củdefja Bábiof Toàmgtxn lúbybic nàmgtxy đzlgcãxzjf suy giảoabgm mấqkqht mộqkqht nửehoja. Lãxzjfo ta vômizemfplng tiếnozuc rẻwmhk, cốalwo trấqkqhn tĩhjklnh chốalwong đzlgcznik đzlgcòpyezn phảoabgn kídefjch củdefja kẻwmhk đzlgcdefjch. Tửehoj Khuêuwsu đzlgcãxzjf khômizeng bỏmfpl lỡznikrgfn hộqkqhi ngàmgtxn vàmgtxng, quay trởkvbv lạdefji vớpvowi chiêuwsuu “Nhậhjklt Nguyệkahft Tưoabgơrgfnng Vong”. Chiêuwsuu nàmgtxy córobu lẽxzjf xuấqkqht phábioft từqkqh kiếnozum phábiofp Phùmfpl Tang, gồfidhm mưoabgsozyi tábiofm thếnozu chéuobfm bằrgfnng cảoabg hai tay nặzelcng tựfuwaa ngàmgtxn câtrhfn.

Khídefj thếnozu hung hãxzjfn phi thưoabgsozyng củdefja chiêuwsuu kiếnozum đzlgcãxzjfmgtxm cho Bábiof Toàmgtxn phảoabgi chộqkqht da, múbybia tídefjt gưoabgơrgfnm vàmgtxbiofn Quỷnzoj kỳvunj đzlgcswbu chốalwong đzlgcznik. Lãxzjfo chỉbqtj mong thủdefj thâtrhfn chứkppl khômizeng hy vọhvugng hórobua giảoabgi nổmgtxi đzlgcưoabgsozyng gưoabgơrgfnm lạdefjmfplng kia.

Lầkvbvn nàmgtxy tiếnozung sắasfnt théuobfp va chạdefjm gay gắasfnt chórobui tai hơrgfnn trưoabgpvowc rấqkqht nhiềasfnu. Vàmgtx trưoabgsozyng kiếnozum củdefja Bábiof Toàmgtxn đzlgcãxzjfxzjfy lìvunja khi Tửehoj Khuêuwsu chéuobfm đzlgcếnozun thứkpplc mưoabgsozyi bàmgtxy. Lãxzjfo họhvug Phùmfplng kinh hãxzjfi, vưoabgơrgfnn dàmgtxi cábiofn Quỷnzoj kỳvunj, thọhvugc liềasfnn ba thếnozumgtxo ngựfuwac đzlgcalwoi thủdefj đzlgcswbu cứkpplu vãxzjfn tìvunjnh hìvunjnh. Đbxmvòpyezn nàmgtxy rấqkqht hiểswbum đzlgcqkqhc, đzlgcưoabga Tửehoj Khuêuwsumgtxo cảoabgnh “đzlgcfidhng quy ưoabg tậhjkln” vàmgtxbiof Toàmgtxn tin rằrgfnng đzlgcalwoi phưoabgơrgfnng khômizeng dábiofm đzlgcmgtxi mạdefjng vìvunj đzlgcang chiếnozum thếnozu thưoabghvugng phong.

(Mấqkqht 8 dòpyezng, từqkqhpyezng 5 đzlgcếnozun dòpyezng 12, trang 161)

Trong lúbybic đzlgcômizei mắasfnt vẫdkbzn tràmgtxn đzlgckvbvy vẻwmhk kinh ngạdefjc. Quầkvbvn hàmgtxo vàmgtx bọhvugn quâtrhfn binh mừqkqhng rỡznik reo hòpyez nhưoabg sấqkqhm dậhjkly.

* * * * *

mizen lễhvug củdefja Tửehoj Khuêuwsumgtx bốalwon ảoabg giai nhâtrhfn đzlgcưoabghvugc cửehojmgtxnh vàmgtxo đzlgckvbvu thábiofng mưoabgsozyi mộqkqht. Vàmgtx hai thábiofng sau, Diêuwsum Vưoabgơrgfnng miếnozuu đzlgcưoabghvugc khábiofnh thàmgtxnh. Tòpyeza miếnozuu uy nghi trábiofng lệkahfmgtxy tọhvuga lạdefjc trêuwsun nềasfnn cũloqm củdefja Quábiofch gia trang cạdefjnh bờsozymizeng Thạdefjch Lưoabgơrgfnng.

robu lớpvown vàmgtx đzlgcbybip hơrgfnn hẳvhqrn miếnozuu thờsozy Quan Vâtrhfn Trưoabgsozyng ởkvbv gầkvbvn đzlgcqkqhy.

Trong chídefjnh đzlgciệkahfn đzlgczelct mộqkqht tưoabghvugng Phong Đbxmvômize Đbxmvdefji Đbxmvếnozu ngồfidhi trêuwsun ngai, lớpvown cỡznik ngưoabgsozyi thậhjklt, bằrgfnng đzlgcfidhng dábioft vàmgtxng ròpyezng. Tảoabg hữdefju củdefja ngàmgtxi córobu hai vịdefj Phábiofn Quan đzlgckpplng hầkvbvu. Sốalwo đzlgcdefjo sĩhjkl phụuobfc vụuobf trong miếnozuu đzlgcômizeng đzlgcqkqh bốalwon nănzazm chụuobfc ngưoabgsozyi vàmgtxmgtx đzlgckahf tửehoj Thiêuwsun Sưoabg giábiofo.

Tấqkqht cảoabg nhữdefjng bứkpplc tưoabghvugng củdefja Diêuwsum Vưoabgơrgfnng miếnozuu đzlgcasfnu đzlgcưoabghvugc phủdefjdefjn bằrgfnng hàmgtxng trănzazm tấqkqhm tranh bídefjch họhvuga khổmgtx lớpvown, miêuwsuu tảoabg cảoabgnh kẻwmhk ábiofc chịdefju hìvunjnh phạdefjt trong ngụuobfc A Tỳvunj. Cạdefjnh mỗltfti bứkpplc tranh làmgtx mộqkqht vàmgtxi câtrhfu giábiofo lýcrgi củdefja cảoabg ba đzlgcdefjo Khổmgtxng, Phậhjklt, Lãxzjfo khuyêuwsun con ngưoabgsozyi sốalwong thiệkahfn lưoabgơrgfnng, nhâtrhfn nghĩhjkla. Lốalwoi giábiofo hórobua trựfuwac quan sinh đzlgcqkqhng ấqkqhy xem ra rấqkqht córobubiofc dụuobfng. Khábiofch thậhjklp phưoabgơrgfnng nàmgtxo rờsozyi miếnozuu cũloqmng trởkvbv thàmgtxnh nhũloqmn nhặzelcn, hiềasfnn làmgtxnh, bởkvbvi lòpyezng họhvug đzlgcang tràmgtxn ngậhjklp cảoabgm giábiofc sợhvug sệkahft vàmgtx hốalwoi hậhjkln.

Diêuwsum Vưoabgơrgfnng miếnozuu khômizeng chỉbqtj bốalwo thídefjmgtxo nhữdefjng ngàmgtxy Sórobuc, Vọhvugng màmgtxpyezn thựfuwac hiệkahfn nhữdefjng cuộqkqhc phábioft chẩkppln vĩhjkl đzlgcdefji, mỗltfti khi ởkvbv đzlgcâtrhfu đzlgcóroburobu thiêuwsun tạdefji hoặzelcc đzlgcórobui kéuobfm. Nếnozuu đzlgcdefja phưoabgơrgfnng bấqkqht hạdefjnh nọhvugkvbv khômizeng xa thìvunjoabgơrgfnng thựfuwac, y phụuobfc, chănzazn mềasfnn sẽxzjf đzlgcưoabghvugc tậhjklp kếnozut tạdefji Diêuwsum Vưoabgơrgfnng miếnozuu rồfidhi chởkvbv đzlgci.

Sau lầkvbvn gặzelcp gỡznik Tầkvbvn Hạdefjnh Nga ởkvbv Thốalwoc Sơrgfnn, Tửehoj Khuêuwsu mớpvowi biếnozut sốalwomgtxi sảoabgn củdefja Long Vâtrhfn Túbybihjkl đzlgcãxzjf đzlgcưoabghvugc Bạdefjch Nhi chômizen dưoabgpvowi vưoabgsozyn hoa Mãxzjf gia trang. Vàmgtx chàmgtxng quyếnozut đzlgcdefjnh đzlgcem gầkvbvn sábiofu mưoabgơrgfni vạdefjn lưoabghvugng vàmgtxng phi nghĩhjkla kia ra làmgtxm việkahfc thiệkahfn.

Tửehoj Khuêuwsu đzlgcãxzjf trởkvbv thàmgtxnh Minh chủdefjbxmvtrhfm. Thủdefj hạdefjoabgpvowi trưoabgpvowng chàmgtxng lạdefji chídefjnh làmgtx ngưoabgsozyi củdefja Lômizei Đbxmvìvunjnh thầkvbvn cung. Chàmgtxng màmgtx khômizeng thu nhậhjkln thìvunj chắasfnc làmgtx họhvug sẽxzjf phảoabgi đzlgci ănzazn màmgtxy.

Phi Đbxmvao Bảoabgo An hộqkqhi vẫdkbzn an cưoabg lạdefjc nghiệkahfp ởkvbv Trịdefjnh Châtrhfu vìvunj Trábiofc Ngạdefjn Chi đzlgcãxzjf chếnozut. Đbxmvábiofm kiếnozum thủdefj ngưoabgsozyi Thổmgtx thìvunj vềasfn cảoabg cốalwooabgơrgfnng, nơrgfni bộqkqh tộqkqhc củdefja họhvug đzlgcang sinh sốalwong.

Đbxmvkvbvu Hạdefjnzazm sau, quâtrhfn Mômizeng Cổmgtxbiofo riếnozut tấqkqhn cômizeng vùmfplng quan ảoabgi phídefja Bắasfnc, sắasfnp sửehoja vưoabghvugt qua Vạdefjn Lýcrgi Trưoabgsozyng Thàmgtxnh. Thếnozuoabgpvowc cựfuwac kỳvunj nguy ngậhjklp, vua Hoằrgfnng Trịdefj vộqkqhi giábiofng chỉbqtj, sai Hoàmgtxi Âoabgm Vưoabgơrgfnng thốalwong lĩhjklnh đzlgcdefji quâtrhfn ra biêuwsun tábiofi tiếnozup việkahfn.

Chu Kiềasfnm liềasfnn bảoabgo Tửehoj Khuêuwsu chiêuwsuu tụuobf anh hùmfplng võbxmvtrhfm đzlgci giúbybip nưoabgpvowc. Hơrgfnn ngàmgtxn cao thủdefj Trung Nguyêuwsun đzlgcãxzjf theo châtrhfn Tửehoj Khuêuwsu ngưoabghvugc Bắasfnc. Ngoàmgtxi Dịdefjch Quan San, Lãxzjf Bấqkqht Thàmgtxnh còpyezn córobu cảoabg Nhạdefjc Cuồfidhng Loan vàmgtx Phi Đbxmvao hộqkqhi.

Thiêuwsun Kim, Tốalwong Thụuobfy, Tábiofi Vâtrhfn đzlgcasfnu đzlgcang bụuobfng mang dạdefj chửehoja nêuwsun chỉbqtjvunjnh Thanh Châtrhfn thábiofp tùmfplng trưoabghvugng phu.

* * * * *

Ngưoabgsozyi Mômizeng Cổmgtxmgtx nhữdefjng chiếnozun binh bẩkpplm sinh, nănzazm sábiofu tuồfidhi đzlgcãxzjf biếnozut cưoabgzniki ngựfuwaa, bắasfnn cung, vàmgtx khi trưoabgkvbvng thàmgtxnh, họhvugrobu thểswbu vừqkqha phi ngựfuwaa nhưoabg bay, vừqkqha xạdefj tiễhvugn cựfuwac kỳvunj chuẩkppln xábiofc.

Ngưoabgsozyi Hábiofn cũloqmng biếnozut hai kỹbqtjnzazng chiếnozun đzlgcqkqhu ấqkqhy song trìvunjnh đzlgcqkqh thua xa nhữdefjng kẻwmhkmgtx họhvug gọhvugi làmgtx man di mọhvugi rợhvug. Nựfuwac cưoabgsozyi ởkvbv chỗltft trong lịdefjch sửehoj cổmgtx đzlgcdefji Trung Hoa lạdefji córobumgtxi tay thầkvbvn xạdefj, bảoabgn lãxzjfnh nghiêuwsung trờsozyi lệkahfch đzlgcqkqht. Hậhjklu Nghệkahf thìvunj bắasfnn rơrgfni cảoabg mặzelct trờsozyi, còpyezn Dưoabgznikng Do Cơrgfnbiofch bộqkqh xuyêuwsun dưoabgơrgfnng.

loqmng nhưoabg Tầkvbvn Thủdefjy Hoàmgtxng, Minh Thábiofi Tổmgtx Chu Nguyêuwsun Chưoabgơrgfnng hiểswbuu rõbxmv sởkvbv đzlgcoảoabgn củdefja dâtrhfn tộqkqhc Hoa Hạdefj, nêuwsun ra sứkpplc củdefjng cốalwo hệkahf thốalwong Vạdefjn Lýcrgi Trưoabgsozyng Thàmgtxnh đzlgcswbu ngănzazn bưoabgpvowc tiếnozun củdefja đzlgcábiofm rợhvug phưoabgơrgfnng Bắasfnc.

Sau chídefjn mưoabgơrgfni nănzazm cai trịdefj Trung Hoa, ngưoabgsozyi Mômizeng Cổmgtx suy yếnozuu đzlgci vìvunj bịdefjbiofn hórobua, mấqkqht hếnozut cábiofi vũloqmloqmng truyềasfnn thốalwong, trởkvbv thàmgtxnh nhúbybit nhábioft, ngạdefji khórobu nhọhvugc, ngạdefji chiếnozun đzlgcqkqhu vàmgtx chỉbqtj ham hưoabgkvbvng lạdefjc. Do đzlgcórobu, ngưoabgsozyi Trung Hoa mớpvowi diệkahft đzlgcưoabghvugc nhàmgtx Nguyêuwsun, giàmgtxnh lạdefji giang sơrgfnn.

Nhưoabgng khi ngưoabgsozyi Mômizeng Cổmgtx trởkvbv lạdefji vớpvowi nếnozup sốalwong thảoabgo nguyêuwsun kiêuwsuu dũloqmng thìvunj chẳvhqrng mấqkqhy chốalwoc họhvug sẽxzjf đzlgcábiofng sợhvug nhưoabgoabga. Quảoabg đzlgcúbybing thếnozu, khoảoabgng sábiofu bảoabgy chụuobfc nănzazm sau, quâtrhfn Mômizeng Cổmgtxmfplng mạdefjnh hẳvhqrn lêuwsun, bắasfnt triềasfnu Minh phảoabgi cốalwong nạdefjp tiềasfnn củdefja, bảoabgo vậhjklt, rồfidhi cửehoj binh đzlgcábiofnh Trung Hoa, hạdefj đzlgcưoabghvugc nhiềasfnu đzlgcfidhn ảoabgi. Thậhjklm chídefj, ngưoabgsozyi Mômizeng còpyezn bắasfnt sốalwong đzlgcưoabghvugc cảoabg vua Minh Anh Tômizen ởkvbv đzlgcfidhn Thếnozu Lộqkqhc, tỉbqtjnh Sábioft Cábiofp Nhĩhjkl. Song nhờsozyrobu Vạdefjn Lýcrgi Trưoabgsozyng Thàmgtxnh màmgtx nhàmgtx Minh vẫdkbzn giữdefj đzlgcưoabghvugc xãxzjf tắasfnc thêuwsum hơrgfnn hai trănzazm nănzazm nữdefja.

Vậhjkly thìvunj tạdefji sao lúbybic nàmgtxy cômizeng trìvunjnh phòpyezng thủdefjhjkl đzlgcdefji ấqkqhy lạdefji khômizeng ngănzazn đzlgcưoabghvugc rợhvugmizeng, đzlgcswbu chàmgtxng trai họhvug Quábiofch củdefja chúbybing ta phảoabgi tòpyezng quâtrhfn cứkpplu nưoabgpvowc?

Nguyêuwsun nhâtrhfn làmgtxvunj ngưoabgsozyi Mômizeng Cổmgtx đzlgcãxzjf mua đzlgcưoabghvugc Bồfidh Đbxmvàmgtxo Nha hai chụuobfc cỗltftbybing thầkvbvn cômizeng cựfuwac kỳvunj lợhvugi hạdefji. Đbxmvâtrhfy làmgtx loạdefji Phậhjklt Lang Cơrgfn phábiofo, bắasfnn đzlgcdefjn nổmgtxmgtxrobu bộqkqh phậhjkln ngắasfnm chuẩkppln nêuwsun sứkpplc cômizeng phábiof rấqkqht dữdefj dộqkqhi vàmgtx khábiof chídefjnh xábiofc. Tầkvbvm đzlgcdefjn củdefja chúbybing lạdefji dàmgtxi gấqkqhp đzlgcômizei hỏmfpla khídefj củdefja quâtrhfn Minh.

Thuốalwoc súbybing vàmgtx hỏmfpla khídefjmgtx phábioft minh củdefja ngưoabgsozyi Trung Hoa, đzlgcếnozun nửehoja đzlgckvbvu thếnozu kỷnzojoabgsozyi ba mớpvowi truyềasfnn bábiof sang Ấznikn Đbxmvqkqhmgtxxroc Rậhjklp. Vàmgtxo thờsozyi nhàmgtx Nguyêuwsun, qua giao chiếnozun vớpvowi quâtrhfn Mômizeng Cổmgtx, ngưoabgsozyi Ảxroc Rậhjklp biếnozut tớpvowi hỏmfpla khídefjmgtx họhvugc đzlgcưoabghvugc cábiofch chếnozu tạdefjo, sửehoj dụuobfng. Sau đzlgcórobu, khi ngưoabgsozyi châtrhfu Âoabgu đzlgcábiofnh nhau vớpvowi ngưoabgsozyi Ảxroc Rậhjklp thìvunj mớpvowi tiếnozup xúbybic vớpvowi thuốalwoc súbybing. Nhưoabgng chídefjnh nhữdefjng dâtrhfn tộqkqhc châtrhfu Âoabgu nhưoabgtrhfy Ban Nha, Bồfidh Đbxmvàmgtxo Nha, Hàmgtx Lan, Anh, Phábiofp... lạdefji mau chórobung trởkvbv thàmgtxnh bậhjklc thầkvbvy trong nghềasfn hỏmfpla dưoabghvugc, chếnozu tạdefjo ra nhữdefjng khẩkpplu phábiofo vômizemfplng đzlgcábiofng sợhvug.

Trong lúbybic ấqkqhy, đzlgcếnozun thờsozyi vua Hoằrgfnng Trịdefjmgtx Trung Hoa chỉbqtjrobu nhữdefjng loạdefji hỏmfpla khídefj yếnozuu ớpvowt, kéuobfm cỏmfpli. Đbxmvfidhng Hỏmfpla phábiofo củdefja quâtrhfn Minh bắasfnn đzlgcdefjn đzlgczelcc nhưoabg đzlgcábiof, chìvunj, sắasfnt... đzlgcqkqhmgtxi đzlgcưoabgsozyng đzlgcdefjn chỉbqtj khoảoabgng từqkqhoabgsozyi bộqkqh đzlgcếnozun hai trănzazm bộqkqh.

Kếnozut quảoabgmgtx Phậhjklt Lang Cơrgfn phábiofo củdefja quâtrhfn Mômizeng Cổmgtx đzlgcãxzjf bắasfnn sậhjklp cửehoja ảoabgi quâtrhfn Đbxmvômize Quan, ởkvbv phídefja Bắasfnc huyệkahfn Xưoabgơrgfnng Bìvunjnh, cábiofch Bắasfnc Kinh chỉbqtj chừqkqhng hai trănzazm dặzelcm.

Quâtrhfn Minh bịdefj bắasfnt buộqkqhc phảoabgi dàmgtxn trậhjkln bêuwsun ngoàmgtxi quan ảoabgi, dưoabgpvowi châtrhfn Vạdefjn Lýcrgi Trưoabgsozyng Thàmgtxnh, trựfuwac diệkahfn giao chiếnozun vớpvowi rợhvugmizeng. Đbxmvdefjo quâtrhfn tiếnozup việkahfn củdefja Hoàmgtxi Âoabgm Vưoabgơrgfnng Chu Kiềasfnm đzlgcãxzjf đzlgcếnozun kịdefjp lúbybic, đzlgckpply quâtrhfn Mômizeng lùmfpli xa ba dặzelcm.

Nhữdefjng viêuwsun đzlgcdefjn phábiofo Tâtrhfy Dưoabgơrgfnng đzlgcãxzjf khômizeng còpyezn córobu thểswbuoabgơrgfnn tớpvowi Trưoabgsozyng Thàmgtxnh, nêuwsun quâtrhfn Minh cấqkqhp tốalwoc sửehoja sang lạdefji cửehoja ảoabgi. Tấqkqht nhiêuwsun làmgtxmizeng trìvunjnh nàmgtxy sẽxzjf khômizeng đzlgcưoabghvugc đzlgcbybip mắasfnt vàmgtx mang tídefjnh tạdefjm bợhvug.

mgtxi ngàmgtxy sau, quâtrhfn Mômizeng mởkvbv cuộqkqhc phảoabgn cômizeng, đzlgckpply lùmfpli quâtrhfn triềasfnu đzlgcìvunjnh, đzlgcưoabga đzlgcdefjo phábiofo đzlgcếnozun vịdefj trídefjloqm, vàmgtx cửehoja ảoabgi lạdefji tan hoang. Nhưoabgng cuốalwoi cùmfplng thìvunj nhờsozymgtxi thao lưoabghvugc củdefja Chu Kiềasfnm vàmgtx tinh thầkvbvn vìvunjoabgpvowc quêuwsun mìvunjnh củdefja ba quâtrhfn màmgtx mộqkqht lầkvbvn nữdefja giặzelcc Mômizeng lạdefji phảoabgi rúbybit lui.

Trơrgfnng suốalwot mấqkqhy thábiofng trờsozyi, hai phe đzlgcãxzjf giao tranh hàmgtxng trănzazm trậhjkln, giằrgfnng córobu nhau trưoabgpvowc cửehoja ảoabgi Quan Đbxmvo. Sốalwo thưoabgơrgfnng vong củdefja quâtrhfn Mídefjnh đzlgcãxzjfuwsun đzlgcếnozun hàmgtxng vạdefjn, song cưoabgơrgfnng thổmgtx vẫdkbzn vẹbybin toàmgtxn.

Đbxmvábiofng lẽxzjf ra, theo thômizeng lệkahf thìvunjmfpla đzlgcômizeng khắasfnc nghiệkahft củdefja vùmfplng biêuwsun tábiofi sẽxzjf khiếnozun rợhvugmizeng phảoabgi lui binh, chờsozy sang xuâtrhfn. Bởkvbvi cábiofi lạdefjnh cắasfnt da xéuobf thịdefjt vàmgtx nhữdefjng trậhjkln mưoabga tuyếnozut mịdefjt mùmfpl rấqkqht bấqkqht lợhvugi đzlgcalwoi vớpvowi kỵbybi binh, cũloqmng nhưoabg việkahfc tiếnozup tếnozuoabgơrgfnng thảoabgo.

Khổmgtx thay, nănzazm nay thờsozyi tiếnozut lạdefji ấqkqhm ábiofp lạdefj thưoabgsozyng. Đbxmvômizeng đzlgcãxzjf vềasfntrhfu màmgtx tuyếnozut chỉbqtjrgfni lấqkqht phấqkqht, khômizeng đzlgcdefj đzlgcswbumgtxm chùmfpln châtrhfn đzlgcàmgtxn chiếnozun mãxzjfmizeng Cổmgtx. Vàmgtxmgtxng tệkahf hạdefji hơrgfnn nữdefja khi bệkahfnh sốalwot thưoabgơrgfnng hàmgtxn lạdefji bấqkqht ngờsozy hoàmgtxnh hàmgtxnh trong doanh trạdefji quâtrhfn Minh. Nórobu mau chórobung lan thàmgtxnh dịdefjch vàmgtx giếnozut chếnozut hàmgtxng ngàmgtxn ngưoabgsozyi, khiếnozun lòpyezng quâtrhfn sĩhjkl rốalwoi loạdefjn, thậhjklm chídefjrobu kẻwmhk đzlgcãxzjf đzlgcàmgtxo ngũloqm.

Quâtrhfn Mômizeng Cổmgtx nhâtrhfn cơrgfn hộqkqhi nàmgtxy tấqkqhn cômizeng quyếnozut liệkahft. Vua Mômizeng làmgtx Bộqkqht Nhĩhjkl Chídefjch Câtrhfn Di Lâtrhfn Thiếnozup Mụuobfc đzlgcídefjch thâtrhfn xuấqkqht trậhjkln, ngồfidhi trêuwsun chiếnozun xa cổmgtxloqm tinh thầkvbvn binh lídefjnh. Chúbybing còpyezn tậhjklp trung đzlgcdefji phábiofo bắasfnn nhưoabgoabga, hỗltft trợhvug cho đzlgcqkqhi kỵbybi binh tràmgtxn tớpvowi tựfuwaa sórobung dữdefj, hếnozut đzlgchvugt nàmgtxy đzlgcếnozun đzlgchvugt khábiofc. Do córobu sựfuwa hiệkahfn diệkahfn củdefja Thiếnozup Mụuobfc màmgtx bọhvugn lídefjnh Mômizeng hănzazng hábiofi hẳvhqrn lêuwsun dưoabgsozyng nhưoabg chẳvhqrng còpyezn biếnozut sợhvug chếnozut làmgtxvunj.

Bọhvugn Tửehoj Khuêuwsu luômizen córobu mặzelct ởkvbv tuyếnozun đzlgckvbvu xômizeng pha làmgtxn têuwsun mũloqmi giábiofp, giúbybip quâtrhfn nhàmgtx đzlgckpply lùmfpli nhữdefjng mũloqmi tấqkqhn cômizeng sắasfnc béuobfn củdefja rợhvugmizeng.

Trưoabgsozyng kídefjch củdefja Lãxzjf Bấqkqht Thàmgtxnh chídefjnh làmgtxloqm khídefj chốalwon sa trưoabgsozyng. Gãxzjf mặzelcc giábiofp nặzelcng, cưoabgzniki ngựfuwaa khỏmfple, lao vàmgtxo đzlgcqkqhi hìvunjnh quâtrhfn Mômizeng màmgtx tung hoàmgtxnh, oai phong lẫdkbzm liệkahft chẳvhqrng kéuobfm gìvunjxzjf Bốalwo thủdefjơrgfnoabga Nhạdefjc Cuồfidhng Loan cùmfplng đzlgcábiofm trung niêuwsun củdefja Lômizei Đbxmvìvunjnh thầkvbvn cung, hiệkahfn làmgtx thủdefj hạdefj Tửehoj Khuêuwsu, thi triểswbun “Lômizei Đbxmvìvunjnh thầkvbvn chưoabgkvbvng” từqkqh khoảoabgng cábiofch hơrgfnn trưoabghvugng đzlgcábiofnh vănzazng bọhvugn kỵbybi binh Mômizeng khỏmfpli lưoabgng ngựfuwaa.

Phi Đbxmvao Bảoabgo An hộqkqhi do Du Vinh vàmgtx Tuâtrhfn Khábiofnh chỉbqtj huy cũloqmng lậhjklp nhiềasfnu chiếnozun tídefjch bằrgfnng đzlgcưoabgsozyng gưoabgơrgfnm vàmgtx bằrgfnng cảoabgloqmi phi đzlgcao hiểswbum ábiofc. Nhữdefjng sábioft thủdefj hoàmgtxn lưoabgơrgfnng nàmgtxy gầkvbvn nhưoabg tin chắasfnc đzlgcếnozun chídefjn phầkvbvn mưoabgsozyi rằrgfnng Quábiofch Tửehoj Khuêuwsu mớpvowi làmgtx Ngâtrhfn Diệkahfn Hầkvbvu, kẻwmhk đzlgcãxzjf đzlgcoạdefjt võbxmvtrhfm soábiofi kỳvunjmgtx đzlgcưoabga họhvug vềasfn vớpvowi chídefjnh đzlgcdefjo. Càmgtxng córobu thờsozyi gian gầkvbvn gũloqmi, họhvugmgtxng nhậhjkln ra vẻwmhk quen thuộqkqhc củdefja khuômizen mặzelct đzlgckvbvy râtrhfu ria, nhấqkqht làmgtx khi Tửehoj Khuêuwsu phórobung phi đzlgcao quábiof giỏmfpli. Nhưoabgng họhvug khômizeng sao lýcrgi giảoabgi đzlgcưoabghvugc việkahfc gìvunj đzlgcãxzjf xảoabgy ra nêuwsun chẳvhqrng dábiofm xảoabgo quyếnozut.

Dịdefjch sốalwot thưoabgơrgfnng hàmgtxn ngàmgtxy càmgtxng lan rộqkqhng, làmgtxm suy yếnozuu sứkpplc lựfuwac vàmgtx cảoabg tinh thầkvbvn quâtrhfn triềasfnu đzlgcìvunjnh cho nêuwsun nhữdefjng cốalwo gắasfnng củdefja bọhvugn Tửehoj Khuêuwsu đzlgcãxzjf khômizeng cứkpplu vãxzjfn đzlgcưoabghvugc tìvunjnh hìvunjnh. Đbxmvếnozun trưoabga mùmfplng tábiofm thábiofng giêuwsung, đzlgcdefji quâtrhfn củdefja Hoàmgtxi Âoabgm Vưoabgơrgfnng đzlgcãxzjf bịdefj đzlgckpply lùmfpli dầkvbvn vềasfn phídefja trưoabgsozyng thàmgtxnh. Vàmgtx nếnozuu quâtrhfn Minh phảoabgi rúbybit vàmgtxo trong quan ảoabgi thìvunj nhữdefjng cỗltft đzlgcdefji phábiofo củdefja quâtrhfn Mômizeng Cổmgtx sẽxzjf tiếnozun lêuwsun, bắasfnn vỡznik cửehoja ảoabgi.

Giờsozy đzlgcâtrhfy, trấqkqhn ảoabgi khômizeng phảoabgi làmgtx cứkppl đzlgcórobung chặzelct cửehoja, từqkqh trêuwsun bắasfnn xuốalwong hoặzelcc xua đzlgcuổmgtxi nhữdefjng kẻwmhkbiofc thang trèsimto lêuwsun, màmgtxrobu nghĩhjkla làmgtx kiểswbum soábioft đzlgcưoabghvugc vòpyezng chiếnozun đzlgcdefja trưoabgpvowc cửehoja ảoabgi.

Vạdefjn Lýcrgi Trưoabgsozyng Thàmgtxnh đzlgcưoabghvugc xâtrhfy dựfuwang phầkvbvn lớpvown trêuwsun nhữdefjng đzlgcdefja hìvunjnh hiểswbum trởkvbv, chẳvhqrng phảoabgi đzlgcoạdefjn nàmgtxo quâtrhfn Mômizeng cũloqmng tiếnozun sábioft đzlgcưoabghvugc. Riêuwsung ởkvbv nhữdefjng khu vựfuwac đzlgcqkqht đzlgcai bằrgfnng phẳvhqrng thìvunj mớpvowi córobu cửehoja ảoabgi, nơrgfni thômizeng thưoabgơrgfnng, thômizeng sứkpplbybic thờsozyi bìvunjnh, nhưoabgng cũloqmng làmgtx đzlgciểswbum yếnozuu nhấqkqht khi xảoabgy ra chiếnozun tranh.

Trong cụuobfc diệkahfn hiểswbum nghèsimto nàmgtxy, Tửehoj Khuêuwsu lo lắasfnng đzlgcếnozun chábiofy cảoabg ruộqkqht gan.

Chàmgtxng nghiêuwsum nghịdefj bảoabgo Thanh Châtrhfn: “Châtrhfn muộqkqhi! Muốalwon chặzelcn bưoabgpvowc tiếnozun củdefja rợhvugmizeng thìvunj chỉbqtjrobubiofch làmgtx giếnozut vua củdefja chúbybing. Nàmgtxng hãxzjfy lui vềasfn trung quâtrhfn, bảoabgo vớpvowi Hoàmgtxi Âoabgm Vưoabgơrgfnng rằrgfnng khi nàmgtxo thấqkqhy soábiofi kỳvunj giặzelcc Mômizeng ngãxzjf xuốalwong thìvunj đzlgcưoabga ba quâtrhfn tiếnozun lêuwsun. Lúbybic ấqkqhy, quâtrhfn đzlgcdefjch thàmgtxnh rắasfnn khômizeng đzlgckvbvu tấqkqht phảoabgi lui binh”.

Thanh Châtrhfn nhoẻwmhkn miệkahfng cưoabgsozyi nhưoabgng lệkahf tuômizen dàmgtxi trêuwsun gưoabgơrgfnng mặzelct lem luốalwoc vìvunj bụuobfi đzlgcqkqht. Nàmgtxng run giọhvugng đzlgcábiofp: “Thiếnozup khômizeng córobu ýcrgi đzlgcdefjnh sốalwong màmgtx thiếnozuu tưoabgpvowng cômizeng, nêuwsun sẽxzjfmfplng chàmgtxng đzlgci chặzelct đzlgckvbvu lãxzjfo vua Mômizeng. Córobu thiếnozup bảoabgo vệkahf phídefja sau thìvunjoabgpvowng cômizeng mớpvowi mong tiếnozun đzlgcếnozun đzlgcưoabghvugc mụuobfc tiêuwsuu”.

Quảoabgmgtx Thanh Châtrhfn nórobui chẳvhqrng sai, Tửehoj Khuêuwsu chỉbqtjrobu thểswbu bao quábioft đzlgcưoabghvugc trưoabgpvowc mặzelct cùmfplng tảoabg hữdefju vàmgtx phơrgfni lưoabgng trưoabgpvowc trậhjkln mưoabga têuwsun. Dẫdkbzu chàmgtxng córobu mặzelcc giábiofp quýcrgi đzlgcãxzjf đzlgcoạdefjt đzlgcưoabghvugc củdefja Diêuwsum Vưoabgơrgfnng lệkahfnh chủdefj thìvunjmizeng vàmgtx hai đzlgcùmfpli sau cũloqmng trốalwong trảoabgi. Thanh Châtrhfn làmgtx ngưoabgsozyi duy nhấqkqht córobu thểswbubiofm theo chàmgtxng trong tưoabg thếnozu quay mặzelct vềasfn phídefja sau, vớpvowi tốalwoc đzlgcqkqhoabgơrgfnng đzlgcưoabgơrgfnng. Nàmgtxng hiệkahfn đzlgcang đzlgcqkqhi nórobun đzlgcfidhng vàmgtx mặzelcc tấqkqhm bảoabgo y ấqkqhy nêuwsun khábiof an toàmgtxn.

Tiếnozung đzlgcdefji phábiofo củdefja quâtrhfn Mômizeng ngàmgtxy càmgtxng gầkvbvn, Tửehoj Khuêuwsu chẳvhqrng còpyezn nghĩhjkl đzlgcếnozun tìvunjnh riêuwsung nữdefja. Chàmgtxng cưoabgsozyi mábioft, véuobfo mũloqmi Thanh Châtrhfn, âtrhfu yếnozum bảoabgo: “Nếnozuu đzlgcômizei ta bỏmfpl mạdefjng thìvunj chòpyezm Bạdefjch Hổmgtx sẽxzjfrobu thêuwsum mộqkqht ngômizei sao nữdefja”.

Thanh Châtrhfn hàmgtxi lòpyezng cưoabgsozyi tủdefjm tỉbqtjm, đzlgcưoabga tay giúbybip chàmgtxng cởkvbvi giábiofp trụuobf, Tửehoj Khuêuwsu sẽxzjf phảoabgi thi triểswbun khinh cômizeng, tiếnozun lêuwsun vớpvowi tốalwoc đzlgcqkqh nhanh nhấqkqht nêuwsun khômizeng thểswbu mặzelcc bộqkqh giábiofp nặzelcng nềasfnmgtxy đzlgcưoabghvugc.

Vừqkqha lúbybic Lãxzjf Bấqkqht Thàmgtxnh phórobung ngựfuwaa đzlgcếnozun. Gãxzjf bịdefj trúbybing mộqkqht mũloqmi têuwsun vàmgtxo đzlgcùmfpli nêuwsun quay vềasfn hậhjklu quâtrhfn đzlgcswbunzazng bórobu.

Thấqkqhy Tửehoj Khuêuwsu cởkvbvi giábiofp, gãxzjf dừqkqhng ngựfuwaa, buồfidhn rầkvbvu hỏmfpli: “Phảoabgi chănzazng cômizeng tửehoj muốalwon giếnozut lãxzjfo vua Mômizeng?”

Tuy tuổmgtxi tábiofc cábiofch biệkahft song Bấqkqht Thàmgtxnh đzlgcúbybing làmgtx tri kỷnzoj củdefja Tửehoj Khuêuwsu. Chàmgtxng mỉbqtjm cưoabgsozyi gậhjklt đzlgckvbvu, nhờsozyxzjfbiofo lạdefji kếnozu hoạdefjch đzlgcãxzjf đzlgcdefjnh cho Chu Kiềasfnm biếnozut. Họhvugxzjf nhìvunjn chàmgtxng bằrgfnng ábiofnh mắasfnt đzlgcfidhng cảoabgm pha chúbybit bi thưoabgơrgfnng, vàmgtx đzlgciềasfnm đzlgcdefjm đzlgcábiofp: “Bầkvbvn đzlgcdefjo đzlgci theo chỉbqtjmgtxm vưoabgpvowng châtrhfn cômizeng tửehoj, đzlgcàmgtxnh ởkvbv lạdefji chờsozy tin thắasfnng lợhvugi. Nếnozuu cômizeng tửehoj thấqkqht bạdefji thìvunj bầkvbvn đzlgcdefjo cũloqmng gởkvbvi xábiofc chốalwon nàmgtxy đzlgcswbu bầkvbvu bạdefjn”.

robui xong nhữdefjng lờsozyi chídefj thiếnozut ấqkqhy, Bấqkqht Thàmgtxnh quay ngựfuwaa đzlgci ngay, dưoabgsozyng nhưoabg đzlgcswbu giấqkqhu dòpyezng lệkahf hiếnozum hoi.

Thanh Châtrhfn nhìvunjn theo bórobung gãxzjfmgtx lẩkpplm bẩkpplm: “Khômizeng ngờsozyvunjnh bằrgfnng hữdefju củdefja bọhvugn nam nhâtrhfn cũloqmng nặzelcng chằrgfnng kéuobfm gìvunj nghĩhjkla phu thêuwsu”.

Tửehoj Khuêuwsu khoábiofc đzlgcai da cắasfnm đzlgckvbvy phi đzlgcao lêuwsun ngưoabgsozyi rồfidhi dặzelcn dòpyez Thanh Châtrhfn thậhjklt kỹbqtjoabgznikng. Hai ngưoabgsozyi lao vúbybit đzlgci nhưoabg giórobu thoảoabgng, phúbybit chốalwoc đzlgcãxzjf đzlgcếnozun tiềasfnn trậhjkln, nơrgfni nàmgtxy hai phe đzlgcang giao chiếnozun kịdefjch liệkahft. Tớpvowi lúbybic nàmgtxy Thanh Châtrhfn mớpvowi quay ngưoabgsozyi lạdefji, đzlgcâtrhfu lưoabgng cùmfplng trưoabghvugng phu, khômizeng cầkvbvn nhìvunjn ngórobumgtx vẫdkbzn luômizen bábiofm sábioft.

Nhưoabgng thựfuwac ra hai ngưoabgsozyi nốalwoi vớpvowi nhau bằrgfnng mộqkqht đzlgcoạdefjn dâtrhfy vàmgtx Tửehoj Khuêuwsu đzlgcãxzjf phảoabgi thỉbqtjnh thoảoabgng nhắasfnc nhởkvbvvunj sa trưoabgsozyng đzlgckvbvy dẫdkbzy xábiofc ngưoabgsozyi ngựfuwaa. May màmgtx họhvug đzlgcãxzjf thựfuwac hiệkahfn phưoabgơrgfnng phábiofp chiếnozun đzlgcqkqhu kỳvunj lạdefjmgtxy vàmgtxi thábiofng nêuwsun rấqkqht thuầkvbvn thụuobfc, khômizeng hềasfn va vấqkqhp.

Bọhvugn lídefjnh Mômizeng lậhjklp tứkpplc giụuobfc ngựfuwaa lao đzlgcếnozun, buômizeng têuwsun tớpvowi tấqkqhp đzlgcswbu chặzelcn đzlgcưoabgsozyng đzlgcômizei nam nữdefj quábiofi dịdefj kia. Chúbybing đzlgcãxzjf từqkqhng chứkpplng kiếnozun đzlgcfidhng đzlgcqkqhi chếnozut bởkvbvi nhữdefjng mũloqmi phi đzlgcao khủdefjng khiếnozup củdefja Tửehoj Khuêuwsuuwsun córobu ýcrgi ngábiofn sợhvug, cốalwo giữdefj khoàmgtxng cábiofch ngoàmgtxi nănzazm trưoabghvugng. Nhờsozy vậhjkly màmgtx vợhvug chồfidhng Tửehoj Khuêuwsu tiếnozun lêuwsun rấqkqht nhanh. Họhvug chỉbqtj chănzazm chúbybimfplng kiếnozum hoặzelcc bàmgtxn tay tảoabg đzlgceo Kim Miệkahft màmgtx đzlgcábiofnh bạdefjt nhữdefjng mũloqmi têuwsun, trong lúbybic châtrhfn cứkpploabgpvowt mau.

Trong khoảoabgnh khắasfnc hai ngưoabgsozyi đzlgcãxzjfmgtxo rấqkqht sâtrhfu, cábiofch ngọhvugn soábiofi kỳvunj củdefja vua Mômizeng chỉbqtj đzlgcqkqh gầkvbvn trănzazm trưoabghvugng. Chung quanh họhvug giờsozy đzlgcâtrhfy chỉbqtj toàmgtxn làmgtx kẻwmhk đzlgcdefjch.

Đbxmvếnozun lúbybic nàmgtxy quâtrhfn Mômizeng mớpvowi phábioft hiệkahfn ra ýcrgi đzlgcfidh củdefja vợhvug chồfidhng Tửehoj Khuêuwsu, tậhjklp trung kỵbybi binh vàmgtx bộqkqh binh màmgtx ngănzazn chặzelcn. Chúbybing liềasfnu mìvunjnh lănzazn xảoabgmgtxo bấqkqht kểswbu tửehoj sinh.

Nhưoabgng Tửehoj Khuêuwsu đzlgcãxzjf khômizeng đzlgcswbu bịdefjtrhfy, chàmgtxng đzlgcdefji khai sábioft giớpvowi, múbybia tídefjt “Đbxmvoabgo Nguyêuwsun thầkvbvn kiếnozum” mởkvbv đzlgcưoabgsozyng mábiofu. Chàmgtxng thi triểswbun bộqkqh phábiofp “Tiêuwsun Nữdefjmfply Phong” đzlgcếnozun mứkpplc chórobut, thâtrhfn hìvunjnh nhấqkqhp nhômize, chậhjklp chờsozyn, lúbybic tảoabgbybic hữdefju, lúbybic bốalwoc lêuwsun cao. Tửehoj Khuêuwsu thẳvhqrng tay chéuobfm giếnozut bằrgfnng cảoabg bảoabgo kiếnozum lẫdkbzn bàmgtxn tay tảoabg. Nhữdefjng tia châtrhfn khídefj từqkqh đzlgckvbvu ngórobun tay chàmgtxng âtrhfm thầkvbvm bay ra khômizeng xuyêuwsun thủdefjng da thịdefjt màmgtx chỉbqtj phong tỏmfpla huyệkahft đzlgcdefjo, song cũloqmng đzlgcdefj loạdefji kẻwmhk đzlgcdefjch khỏmfpli vòpyezng chiếnozun. Vàmgtx khi cầkvbvn thiếnozut, mộqkqht mũloqmi phi đzlgcao lạdefji xuấqkqht hiệkahfn, cắasfnm vàmgtxo cơrgfn thểswbu củdefja mộqkqht gãxzjf kỵbybi binh xấqkqhu sốalwomgtxo đzlgcórobu. Hàmgtxng trănzazm xábiofc lídefjnh Mômizeng đzlgcãxzjf ngãxzjf xuốalwong trêuwsun đzlgcưoabgsozyng tiếnozun củdefja hai ngưoabgsozyi.

Chiếnozun tídefjch ấqkqhy córobu phầkvbvn đzlgcórobung górobup khômizeng nhỏmfpl củdefja Thanh Châtrhfn. Đbxmvưoabgsozyng kiếnozum củdefja nàmgtxng linh hoạdefjt, thầkvbvn tốalwoc vàmgtx chuẩkppln xábiofc phi thưoabgsozyng, trong cùmfplng mộqkqht lúbybic córobu thểswbu chặzelcn đzlgckpplng ba bốalwon mũloqmi têuwsun. Thi thoảoabgng, Thanh Châtrhfn cũloqmng vưoabgơrgfnn tảoabg thủdefj chụuobfp lấqkqhy vàmgtxi mũloqmi têuwsun théuobfp hoặzelcc giábiofng mộqkqht chưoabgkvbvng Lômizei Đbxmvìvunjnh.

Cuốalwoi cùmfplng thìvunj đzlgcômizei uyêuwsun ưoabgơrgfnng cảoabgm tửehoj chỉbqtjpyezn cábiofch mụuobfc tiêuwsuu vàmgtxi chụuobfc trưoabghvugng vàmgtx chạdefjm trábiofn đzlgcqkqhi kỵbybi binh sửehoj dụuobfng giábiofo dàmgtxi, lídefjnh ngựfuwatrhfm củdefja vua Mômizeng. Chúbybing khômizeng hềasfn hoảoabgng loạdefjn, lậhjklp thàmgtxnh hàmgtxng ràmgtxo dàmgtxy đzlgczelcc quanh chiếnozun xa củdefja Di Lâtrhfn Thiếnozup Mụuobfc vàmgtxtrhfy chặzelct vợhvug chồfidhng Tửehoj Khuêuwsu.

Từqkqh trêuwsun lưoabgng ngựfuwaa, chúbybing vưoabgơrgfnn giábiofo đzlgcâtrhfm xuốalwong nhưoabg đzlgcan lưoabgpvowi chômizeng.

mizeng Cổmgtxmgtx đzlgcqkqht sa mạdefjc, ídefjt khoábiofng sảoabgn vàmgtx ngưoabgsozyi Mômizeng sốalwong chủdefj yếnozuu bằrgfnng nghềasfn chănzazn nuômizei. Sắasfnt théuobfp hiếnozum hoi nêuwsun cábiofn giábiofo đzlgcasfnu làmgtxm bằrgfnng gỗltft, khômizeng thểswbumgtxo toàmgtxn vẹbybin trưoabgpvowc thanh gưoabgơrgfnm sắasfnc béuobfn nhưoabg “Đbxmvoabgo Nguyêuwsun”. Trong chớpvowp mắasfnt, Tửehoj Khuêuwsu đzlgcãxzjf chặzelct gãxzjfy sábiofu bảoabgy mũloqmi giábiofo, đzlgcábiofnh thốalwoc vàmgtxo phòpyezng tuyếnozun trưoabgpvowc mặzelct. Kiếnozum củdefja Thanh Châtrhfn chẳvhqrng phảoabgi làmgtx thầkvbvn binh nêuwsun chịdefju thiệkahft thòpyezi trưoabgpvowc bọhvugn giábiofo dàmgtxi.

mgtxng phảoabgi thưoabgsozyng xuyêuwsun xạdefj chưoabgkvbvng kìvunjnh đzlgcábiofnh vănzazng nhữdefjng kẻwmhk đzlgcếnozun gầkvbvn.

Y phụuobfc vợhvug chồfidhng Tửehoj Khuêuwsu ưoabgpvowt đzlgcdkbzm mábiofu đzlgcàmgtxo, mábiofu củdefja rợhvugmizeng hòpyeza vàmgtxo mábiofu chídefjnh họhvug. Khi xômizeng qua cảoabg mộqkqht rừqkqhng gưoabgơrgfnm giábiofo, têuwsun đzlgcdefjn, họhvug khômizeng trábiofnh khỏmfpli vàmgtxi vếnozut thưoabgơrgfnng nhẹbybi. Cômizeng lựfuwac cũloqmng đzlgcãxzjf hao tổmgtxn rấqkqht nhiềasfnu, dẫdkbzu thàmgtxnh cômizeng họhvugloqmng chẳvhqrng còpyezn sứkpplc đzlgcswbu phábioftrhfy, quay trởkvbv vềasfn. Bắasfnt sốalwong vua Mômizeng làmgtx phưoabgơrgfnng cábiofch duy nhâtrhft bảoabgo toàmgtxn mạdefjng sốalwong hai ngưoabgsozyi. Nhưoabgng Tửehoj Khuêuwsu khômizeng dábiofm nghĩhjkl đzlgcếnozun kếnozumgtxy, vìvunj Thiếnozup Mụuobfc sẽxzjf bỏmfpl chạdefjy khi thấqkqhy chàmgtxng đzlgcếnozun quábiofbioft.

Tửehoj Khuêuwsu chỉbqtjpyezn cábiofch chiếnozun xa củdefja vua Mômizeng bảoabgy trưoabghvugng. Thiếnozup Mụuobfc chẳvhqrng chúbybit sợhvugxzjfi, đzlgckpplng thẳvhqrng ngưoabgsozyi màmgtx quan chiếnozun, chỉbqtj huy. Lãxzjfo khômizeng thểswbu tỏmfpl ra khiếnozup nhưoabghvugc, mấqkqht khídefj phábiofch vàmgtx thểswbu diệkahfn bậhjklc quâtrhfn vưoabgơrgfnng.

Tửehoj Khuêuwsu biếnozut đzlgcãxzjf đzlgcếnozun lúbybic, khẽxzjf quábioft: “Đbxmvi thômizei!”

Thanh Châtrhfn hiểswbuu ýcrgi chàmgtxng, thi hàmgtxnh kếnozu hoạdefjch đzlgcãxzjfmgtxn. Nàmgtxng cắasfnt đzlgckpplt sợhvugi dâtrhfy nốalwoi hai ngưoabgsozyi, rồfidhi cùmfplng Tửehoj Khuêuwsubybia kiếnozum che thâtrhfn, luồfidhn lábiofch qua nhữdefjng hàmgtxng châtrhfn ngựfuwaa mau chórobung tiếnozun thêuwsum đzlgcưoabghvugc ba trưoabghvugng nữdefja.

Vua Mômizeng chưoabga hiểswbuu chuyệkahfn gìvunj đzlgcang xảoabgy ra thìvunj từqkqh trong hàmgtxng ngũloqm kỵbybi binh córobu hai bórobung ngưoabgsozyi bốalwoc lêuwsun cao, lao chếnozuch vềasfn phídefja lãxzjfo.

mgtxng ràmgtxo quâtrhfn ngựfuwatrhfm phídefja trưoabgpvowc chiếnozun xa vộqkqhi giưoabgơrgfnng giábiofo thậhjklt cao đzlgcswbu hứkpplng hai thídefjch khábiofch. Quảoabg nhiêuwsun làmgtx kẻwmhk đzlgcdefjch khômizeng tàmgtxi nàmgtxo vưoabghvugt hếnozut khoảoabgng cábiofch bốalwon trưoabghvugng, nửehoja đzlgcưoabgsozyng đzlgcãxzjfrgfni xuốalwong. Nhưoabgng trưoabgpvowc đzlgcórobu, thanh “Đbxmvoabgo Nguyêuwsun thầkvbvn kiếnozum” đzlgcãxzjf rờsozyi tay Tửehoj Khuêuwsu, hórobua thàmgtxnh mũloqmi têuwsun théuobfp, bay đzlgcếnozun cắasfnm vàmgtxo lồfidhng ngựfuwac Di Lâtrhfn Thiếnozup Mụuobfc. Thanh thầkvbvn kiếnozum đzlgcdefj sắasfnc béuobfn đzlgcswbu xuyêuwsun thủdefjng tấqkqhm ábiofo giábiofp rấqkqht dàmgtxy củdefja vịdefj vua Mômizeng, loạdefji giábiofp đzlgczelcc biệkahft nàmgtxy córobu thểswbu chốalwong đzlgcưoabghvugc cảoabg nhữdefjng mũloqmi têuwsun bọhvugc đzlgcfidhng hoặzelcc gưoabgơrgfnm giábiofo thômizeng thưoabgsozyng.

Họhvug khômizeng córobu thờsozyi gian đzlgcswbu biểswbuu lộqkqh sựfuwa vui mừqkqhng, Thanh Châtrhfn phảoabgi giábiofng liềasfnn mộqkqht chưoabgkvbvng đzlgcábiofnh ngãxzjfxzjfmizeng Cổmgtx phídefja trưoabgpvowc mìvunjnh, rồfidhi đzlgcábiofp xuốalwong lưoabgng ngựfuwaa. Vàmgtxmgtxng lạdefji lậhjklp tứkpplc nhúbybin mạdefjnh song cưoabgpvowc, lao vèsimto lêuwsun chiếnozun xa, chéuobfm gãxzjfy câtrhfy soábiofi kỳvunj cao sừqkqhng sữdefjng. Thanh Châtrhfn rơrgfni trởkvbv xuốalwong sàmgtxn xe, đzlgcdefjp châtrhfn lêuwsun ngựfuwac Thiếnozup Mụuobfc vàmgtxbybit “Đbxmvoabgo Nguyêuwsun thầkvbvn kiếnozum” ra, nàmgtxng thậhjkln trọhvugng thọhvugc thêuwsum mộqkqht nhábioft vàmgtxo cổmgtx họhvugng lãxzjfo.

Thựfuwac ra, Tửehoj Khuêuwsu đzlgcãxzjf luômizen theo sábioft ábiofi thêuwsu nhưoabgng ởkvbvoabgpvowi đzlgcqkqht. Chàmgtxng đzlgcãxzjf đzlgcoạdefjt lấqkqhy mộqkqht câtrhfy giábiofo làmgtxm vũloqm khídefj, quéuobft vănzazng bọhvugn lídefjnh ngựfuwatrhfm, xômizeng tớpvowi chiếnozun xa gầkvbvn nhưoabgmfplng mộqkqht lúbybic vớpvowi Thanh Châtrhfn. Nhờsozy vậhjkly, nàmgtxng mớpvowi rảoabgnh tay hàmgtxnh đzlgcqkqhng màmgtx khômizeng bịdefj ai ngănzazn cảoabg.

Tửehoj Khuêuwsu chợhvugt phábioft hiệkahfn cặzelcp ngựfuwaa kéuobfo chiếnozun xa đzlgcưoabghvugc bảoabgo vệkahf chu đzlgcábiofo bằrgfnng mộqkqht lớpvowp “mãxzjf giábiofp” che kídefjn từqkqh cổmgtx đzlgcếnozun mômizeng vàmgtx rủdefj xuốalwong quábiof bụuobfng. Thùmfplng xe rấqkqht kiêuwsun cốalwo, tuy chỉbqtj cao đzlgcếnozun cổmgtx ngưoabgsozyi song cũloqmng làmgtx quábiof tốalwot. Chàmgtxng liềasfnn nàmgtxy ra mộqkqht ýcrgi hay, buômizeng giábiofo đzlgcưoabga tay nhổmgtx đzlgcoạdefjn cábiofn còpyezn lạdefji củdefja soábiofi kỳvunj khỏmfpli thàmgtxnh xe. Tuy đzlgcãxzjf bịdefj Thanh Châtrhfn chặzelct mấqkqht mộqkqht nửehoja màmgtxrobu vẫdkbzn còpyezn dàmgtxi đzlgcếnozun gầkvbvn trưoabghvugn. Tửehoj Khuêuwsu thuậhjkln tay quéuobft mộqkqht vòpyezng, đzlgcábiofnh bạdefjt bọhvugn lídefjnh Mômizeng ởkvbv quanh xe, miệkahfng thìvunjrobui nhanh: “Châtrhfn muộqkqhi mau cầkvbvm lấqkqhy dâtrhfy cưoabgơrgfnng!”

Trong bốalwon ngưoabgsozyi vợhvug củdefja Tửehoj Khuêuwsu, Thanh Châtrhfn hiểswbuu chồfidhng hơrgfnn cảoabg. Tâtrhfm hồfidhn nàmgtxng trong sábiofng nhưoabgoabgơrgfnng, dễhvugmgtxng tiếnozup cậhjkln châtrhfn lýcrgi củdefja sựfuwa vậhjklt. Nàmgtxng biếnozut ngay chàmgtxng muốalwon gìvunj, chụuobfp lấqkqhy roi vàmgtxtrhfy cưoabgơrgfnng. Cặzelcp tuấqkqhn mãxzjf bịdefj quấqkqht rấqkqht đzlgcau, lồfidhng lêuwsun phi nưoabgpvowc đzlgcdefji. Bọhvugn lídefjnh Mômizeng hung hănzazng cảoabgn đzlgcưoabgsozyng bịdefj Tửehoj Khuêuwsumfplng sàmgtxo gỗltftmgtxi quéuobft rơrgfni khỏmfpli lưoabgng ngựfuwaa.

bybic nàmgtxy quâtrhfn nhàmgtx Minh đzlgcãxzjf phảoabgn cômizeng vàmgtx đzlgcfidhng thanh théuobft lớpvown: “Thiếnozup Mụuobfc đzlgcãxzjf chếnozut!”

Bọhvugn lídefjnh Mômizeng ởkvbv tiềasfnn trậhjkln nhìvunjn lạdefji phídefja sau khômizeng còpyezn thấqkqhy soábiofi kỳvunj thìvunj biếnozut rằrgfnng đzlgcqkqhy làmgtx sựfuwa thậhjklt. Cábiofc tưoabgpvowng Mômizeng cũloqmng mấqkqht hếnozut tinh thầkvbvn, ra lệkahfnh rúbybit vềasfn, chủdefj yếnozuu làmgtx chặzelcn cho đzlgcưoabghvugc cỗltft chiếnozun xa, cưoabgpvowp lạdefji xábiofc nhàmgtx vua vàmgtx giếnozut thídefjch khábiofch.

mgtxng ngàmgtxn mũloqmi têuwsun nhằrgfnm vàmgtxo cỗltft xe. Tửehoj Khuêuwsu đzlgcàmgtxnh phảoabgi néuobfm bỏmfpl đzlgcoạdefjn sàmgtxo dàmgtxi, dựfuwang xábiofc vua Mômizeng lêuwsun làmgtxm mộqkqhc che thâtrhfn. Nhưoabgng đzlgcômizei ngựfuwaa kéuobfo xe đzlgcãxzjf trúbybing têuwsun vàmgtxo đzlgckvbvu, quỵbybi xuốalwong.

Vợhvug chồfidhng Tửehoj Khuêuwsu bỏmfpl xe, múbybia kiếnozum phábioftrhfy. Ngoàmgtxi trưoabgsozyng tiễhvugn, họhvugpyezn phảoabgi đzlgcalwoi phórobu vớpvowi hàmgtxng trănzazm ngọhvugn giábiofo phórobung tớpvowi nhưoabgoabga. Sứkpplc lựfuwac mỏmfpli mòpyezn do mệkahft nhọhvugc vàmgtx mấqkqht mábiofu, đzlgcưoabgsozyng gưoabgơrgfnm củdefja đzlgcômizei uyêuwsun ưoabgơrgfnng khômizeng còpyezn nhanh nhẹbybin, chuẩkppln xábiofc nhưoabg trưoabgpvowc. Thanh Châtrhfn bịdefj trưoabgsozyng tiễhvugn bắasfnn xuyêuwsun đzlgcùmfpli phảoabgi, chẳvhqrng thểswbu chạdefjy đzlgcưoabghvugc nữdefja. Nàmgtxng chặzelct gãxzjfy đzlgcoạdefjn têuwsun lórobu ra rồfidhi sa lệkahfrobui: “Tưoabgpvowng cômizeng đzlgcqkqhng lo cho thiếnozup! Chàmgtxng hãxzjfy mau thoábioft thâtrhfn”.

Tửehoj Khuêuwsu đzlgcau lòpyezng khômizen xiếnozut biếnozut đzlgcãxzjf đzlgcếnozun lúbybic cùmfplng ábiofi thêuwsu xuốalwong hoàmgtxng tuyềasfnn. Nhưoabgng “phụuobfc chi tâtrhfm linh nhâtrhfn cấqkqhp trídefj sinh”, Tửehoj Khuêuwsu chợhvugt nảoabgy ra mộqkqht ýcrgi lạdefj. Chàmgtxng nhanh nhẹbybin đzlgcưoabga lưoabgng ra vàmgtxrobui mau: “Chúbybing ta sẽxzjf chạdefjy ngưoabghvugc vềasfnoabgpvowng Bắasfnc!”

trhfm ýcrgioabgơrgfnng phùmfplng, Thanh Châtrhfn hiểswbuu ngay đzlgcâtrhfy làmgtx lốalwoi thoábioft duy nhấqkqht.

mgtxng mau chórobung ômizem cổmgtx chàmgtxng, châtrhfn quặzelcp lấqkqhy bụuobfng thậhjklt chặzelct. Nhờsozy vậhjkly, hai tay Tửehoj Khuêuwsu đzlgcưoabghvugc rảoabgnh rang đzlgcswbu chiếnozun đzlgcqkqhu. Đbxmvkvbvu Thanh Châtrhfn đzlgcqkqhi nórobun đzlgcfidhng, lưoabgng córobu bảoabgo y nêuwsun khômizeng sợhvug cung têuwsun, vàmgtxmgtxng cũloqmng làmgtx tấqkqhm khiêuwsun che chởkvbv cho Tửehoj Khuêuwsu.

Đbxmvúbybing làmgtxoabgpvowng Bắasfnc córobu ídefjt quâtrhfn Mômizeng hơrgfnn ba hưoabgpvowng còpyezn lạdefji. Chúbybing đzlgcâtrhfu thểswbu ngờsozy đzlgcếnozun việkahfc đzlgcalwoi phưoabgơrgfnng sẽxzjf đzlgcàmgtxo tẩkpplu bằrgfnng cábiofch chạdefjy sâtrhfu vàmgtxo đzlgcqkqht Mômizeng! Tửehoj Khuêuwsu dồfidhn hếnozut nộqkqhi lựfuwac vàmgtxo đzlgcômizei châtrhfn, lao đzlgci nhưoabg giórobu, xômizeng thẳvhqrng vàmgtxo toábiofn kỵbybi binh Mômizeng Cổmgtxkvbv mạdefjn Bắasfnc. Chàmgtxng khômizeng mong giếnozut chúbybing, chỉbqtj chặzelct gãxzjfy giábiofo gưoabgơrgfnm đzlgcswbu mởkvbv đzlgcưoabgsozyng. Thanh Châtrhfn cũloqmng chưoabga phảoabgi làmgtxmize dụuobfng, buômizeng mộqkqht tay giábiofng chưoabgkvbvng hỗltft trợhvug trưoabghvugng phu.

Khi quâtrhfn đzlgcdefjch kịdefjp trấqkqhn tĩhjklnh lạdefji trưoabgpvowc diễhvugn biếnozun bấqkqht ngờsozymgtxy thìvunj Tửehoj Khuêuwsu đzlgcãxzjf thoábioft khỏmfpli vòpyezng vâtrhfy. Bọhvugn lídefjnh Mômizeng chỉbqtjpyezn cábiofch giụuobfc ngựfuwaa truy đzlgcuổmgtxi. Chàmgtxng ởkvbv đzlgcâtrhfy đzlgcãxzjftrhfu, lạdefji thưoabgsozyng cùmfplng Hoàmgtxi Âoabgm Vưoabgơrgfnng xem xéuobft đzlgcdefja đzlgcfidh khu vựfuwac đzlgcswbumgtxi binh bốalwo trậhjkln, nêuwsun biếnozut rằrgfnng hưoabgpvowng Đbxmvômizeng Bắasfnc chỉbqtj toàmgtxn làmgtxbioft mịdefjn.

Quảoabg đzlgcúbybing nhưoabg vậhjkly, khi Tửehoj Khuêuwsu đzlgcếnozun đzlgcưoabghvugc vùmfplng cábioft vàmgtxng mêuwsunh mômizeng ấqkqhy thìvunj bỏmfpl xa bọhvugn truy binh. Cábioft làmgtxm vórobu ngựfuwaa lúbybin sâtrhfu, song khômizeng thểswbutrhfy khórobu khănzazn cho mộqkqht kẻwmhkrobu trìvunjnh đzlgcqkqh khinh cômizeng “Đbxmvdefjp tuyếnozut vômize ngầkvbvn” nhưoabg Tửehoj Khuêuwsu, Thanh Châtrhfn lạdefji córoburobuc ngưoabgsozyi thon nhỏmfpl, nặzelcng chưoabga đzlgcếnozun bàmgtxy mưoabgơrgfni câtrhfn.

Khi màmgtxn đzlgcêuwsum buômizeng xuốalwong thìvunj bọhvugn lídefjnh Mômizeng hoàmgtxn toàmgtxn mấqkqht dấqkqhu hai ngưoabgsozyi. Chúbybing chábiofn nảoabgn bỏmfpl cuộqkqhc, quay lạdefji đzlgcswbumfplng rúbybit lui vớpvowi đzlgcfidhng đzlgcqkqhi. Mưoabgsozyi vạdefjn quâtrhfn Mômizeng đzlgcãxzjfbybit sạdefjch trong đzlgcêuwsum ấqkqhy, đzlgcưoabga thi hàmgtxi củdefja vua Mômizeng vềasfn thàmgtxnh Ưuobfpvowc Dãxzjf đzlgcswbumgtxm lễhvug mai tábiofng.

Quâtrhfn Minh khômizeng đzlgcuổmgtxi theo, đzlgcalwot lêuwsun hàmgtxng vạdefjn ngọhvugn đzlgcuốalwoc màmgtx thu nhặzelct từqkqhng tửehoj thi đzlgcfidhng đzlgcqkqhi, nhưoabgng chủdefj yếnozuu làmgtxvunjm cho đzlgcưoabghvugc xábiofc củdefja vợhvug chồfidhng Tửehoj Khuêuwsu.

mizeng việkahfc cựfuwac nhọhvugc ấqkqhy tiếnozun hàmgtxnh cho đzlgcếnozun sábiofng mớpvowi xong. Vàmgtx khi khômizeng tìvunjm thấqkqhy chúbybit dấqkqhu vếnozut nàmgtxo củdefja hai kẻwmhk đzlgcãxzjf liềasfnu thâtrhfn cứkpplu giang sơrgfnn, mọhvugi ngưoabgsozyi đzlgcábiofnh kếnozut luậhjkln rằrgfnng họhvug đzlgcãxzjf chếnozut hoặzelcc bịdefj bắasfnt sốalwong. Trong cảoabg hai trưoabgsozyng hợhvugp ấqkqhy, vợhvug chồfidhng Tửehoj Khuêuwsu đzlgcasfnu bịdefj mang vềasfn xứkpplmizeng đzlgcswbumgtxm vậhjklt tếnozu Di Lâtrhfn Thiếnozup Mụuobfc. Khômizeng mộqkqht ai tin rằrgfnng họhvugrobu thểswbu thoábioft khỏmfpli vòpyezng vâtrhfy củdefja mấqkqhy vạdefjn quâtrhfn Mômizeng. Việkahfc họhvugmgtxnh thídefjch thàmgtxnh cômizeng cũloqmng đzlgcábiofng gọhvugi làmgtx đzlgciềasfnu kỳvunj diệkahfu rồfidhi.

Ngoàmgtxi nhữdefjng chốalwot cảoabgnh giớpvowi từqkqh xa, toàmgtxn bộqkqh quâtrhfn Minh đzlgcasfnu rúbybit vàmgtxo trong quan ảoabgi đzlgcswbu nghỉbqtj ngơrgfni. Hoàmgtxi Âoabgm Vưoabgơrgfnng thìvunj triệkahfu tậhjklp đzlgcábiofm đzlgckvbvu lĩhjklnh củdefja lụuobfc cưoabgơrgfnng hàmgtxo kiệkahft võbxmvtrhfm đzlgcếnozun đzlgcdefji bảoabgn doanh. Nhữdefjng ngưoabgsozyi ấqkqhy đzlgcãxzjf biếnozut tin dữdefj, mặzelct màmgtxy hai mắasfnt đzlgcmfpl ngầkvbvu. Chu Kiềasfnm hắasfnng giọhvugng mởkvbv lờsozyi tábiofn dưoabgơrgfnng cômizeng lao hạdefjn mãxzjf củdefja vợhvug chồfidhng Tửehoj Khuêuwsumgtx hứkppla sẽxzjf gửehoji tấqkqhu chưoabgơrgfnng vềasfn triềasfnu, xin thiêuwsun tửehoj truy tặzelcng tưoabgpvowc Hầkvbvu. Gãxzjfloqmng hếnozut lờsozyi khen ngợhvugi quầkvbvn hàmgtxo, cảoabgm ơrgfnn nhữdefjng đzlgcórobung górobup củdefja họhvugmgtx cho phéuobfp xuấqkqht ngũloqm vềasfn quêuwsu nhàmgtx.

Dịdefjch Quan San đzlgckpplng lêuwsun, lạdefjnh lùmfplng nórobui: “Khảoabgi tấqkqhu Vưoabgơrgfnng gia! Bọhvugn thảoabgo dâtrhfn sẽxzjfoabghvugt sa mạdefjc, vàmgtxo tậhjkln thàmgtxnh Ưuobfpvowc Dãxzjf đzlgcswbu đzlgcòpyezi lạdefji thìvunjmgtxi củdefja phu thêuwsu Quábiofch Minh chủdefj. Mong Vưoabgơrgfnng gia khai âtrhfn cấqkqhp cho trănzazm con ngựfuwaa tốalwot vàmgtxoabgơrgfnng thựfuwac”.

Chu Kiềasfnm cũloqmng rấqkqht yêuwsuu mếnozun Tửehoj Khuêuwsuuwsun khômizeng giậhjkln trưoabgpvowc thábiofi đzlgcqkqh ngang tàmgtxng củdefja Quan San. Gãxzjf thởkvbvmgtxi phábiofn: “Cábiofc khanh đzlgcãxzjf quyếnozut chếnozut vìvunj đzlgcdefjo nghĩhjkla thìvunj bổmgtxn Vưoabgơrgfnng chẳvhqrng dábiofm ngănzazn cảoabgn. Ta chúbybic cábiofc khanh ‘mãxzjf đzlgcábiofo thàmgtxnh cômizeng’.”

Dịdefjch Quan San vábiofi tạdefj, cùmfplng mọhvugi ngưoabgsozyi rờsozyi đzlgcdefji bảoabgn doanh. Nhạdefjc Cuồfidhng Loan tiếnozun lêuwsun sábiofnh bưoabgpvowc họhvug Dịdefjch vàmgtx nghiêuwsum nghịdefj hỏmfpli: “Vìvunj sao Dịdefjch đzlgcdefji ca khômizeng cho tiểswbuu đzlgcbybi biếnozut gìvunj vềasfn kếnozu hoạdefjch ấqkqhy. Vàmgtxbiofm hỏmfpli trong sốalwo trănzazm ngưoabgsozyi đzlgci Ưuobfpvowc Dãxzjfrobudefjnh đzlgcếnozun Loan nàmgtxy khômizeng?”

Quan San thảoabgn nhiêuwsun lắasfnc đzlgckvbvu: “Ngưoabgơrgfni khômizeng thểswbu đzlgci đzlgcưoabghvugc. Họhvug Nhạdefjc vẫdkbzn chưoabga córobu ngưoabgsozyi nốalwoi dõbxmvi”.

Cuồfidhng Loan liềasfnn kéuobfo Quan San đzlgckpplng lạdefji, nhìvunjn vàmgtxo mặzelct gãxzjfmgtx chậhjklm rãxzjfi nórobui:

“Nhạdefjc mỗltft thàmgtx tuyệkahft tựfuwa chứkppl khômizeng chịdefju làmgtxm ngưoabgsozyi bấqkqht nghĩhjkla. Hơrgfnn nữdefja, khi Tửehoj Khuêuwsu đzlgcãxzjf chếnozut thìvunj cuộqkqhc đzlgcsozyi nàmgtxy còpyezn gìvunj đzlgcswbu Cuồfidhng Loan lưoabgu luyếnozun nữdefja”.

Quan San biếnozut con ngưoabgsozyi cao ngạdefjo nàmgtxy đzlgcãxzjfrobui thựfuwac lòpyezng. Gãxzjf mỉbqtjm cưoabgsozyi héuobfo úbybia: “Téuobf ra chúbybing ta cùmfplng mộqkqht tâtrhfm sựfuwa. Thômizei đzlgcưoabghvugc, ngưoabgơrgfni sẽxzjf toạdefji nguyệkahfn”.

Cuồfidhng Loan càmgtxng hàmgtxi lòpyezng hơrgfnn khi Lãxzjf Bấqkqht Thàmgtxnh bưoabgpvowc tớpvowi siếnozut chặzelct vai gãxzjf, tỏmfpl ýcrgibiofn thưoabgkvbvng. Chợhvugt córobuoabg tỳvunj nữdefj củdefja Tầkvbvn vưoabgơrgfnng phi chạdefjy đzlgcếnozun thìvunj thầkvbvm vớpvowi ba ngưoabgsozyi: “Vưoabgơrgfnng phi bảoabgo rằrgfnng chưoabg vịdefj chớpvowuwsun đzlgci Ưuobfpvowc Dãxzjf. Cứkppl theo hưoabgpvowng Đbxmvômizeng Bắasfnc màmgtxvunjm thìvunj sẽxzjf gặzelcp”.

robui xong, ảoabg hấqkqhp tấqkqhp bỏmfpl đzlgci ngay. Ba ngưoabgsozyi nhìvunjn nhau bábiofn tídefjn bábiofn nghi, chẳvhqrng biếnozut Tầkvbvn vưoabgơrgfnng phi đzlgcùmfpla hay thựfuwac? Tạdefji sao nàmgtxng ta lạdefji dábiofm nórobui chắasfnc nhưoabg thếnozu?

Nhưoabgng Quan San sựfuwac nhớpvow đzlgcếnozun Phábiofn Quan, liềasfnn buộqkqht miệkahfng nórobui: “Chúbybing ta đzlgci thômizei! Thàmgtx tin rằrgfnng córobupyezn hơrgfnn khômizeng tin”.

Ba ngưoabgsozyi vộqkqhi vãxzjf vềasfn doanh trạdefji, huy đzlgcqkqhng gầkvbvn ba trănzazm nhâtrhfn thủdefj củdefja Phi Đbxmvao hộqkqhi vàmgtxmizei Đbxmvìvunjnh thầkvbvn cung. Du Vinh cùmfplng Tuâtrhfn Khábiofnh cũloqmng tấqkqht tảoabg thábiofp tùmfplng. Đbxmvmgtxn ngưoabgsozyi rờsozyi quan ảoabgi, gộqkqhi tuyếnozut nhắasfnm hưoabgpvowng Đbxmvômizeng Bắasfnc phi mau. Họhvugmgtxn hàmgtxng ngang màmgtx tiếnozun lêuwsun, bao quábioft mộqkqht khu vựfuwac rộqkqhng đzlgcếnozun vàmgtxi trănzazm trưoabghvugng.

Tiếnozun sâtrhfu vàmgtxo hoang mạdefjc lạdefjnh giábiof đzlgcãxzjf ba mưoabgơrgfni dặzelcm màmgtx chẳvhqrng thấqkqhy gìvunj, Quan San rấqkqht thấqkqht vọhvugng, lẩkpplm bẩkpplm thórobua mạdefj mụuobfoabgơrgfnng phi rábiofch việkahfc. Nhưoabgng Nhạdefjc Cuồfidhng Loan đzlgcãxzjf bấqkqht nórobui lớpvown: “Phídefja trưoabgpvowc córobu nhiềasfnu diềasfnu quạdefj đzlgcang bay lưoabghvugn. Dưoabgsozyng nhưoabg chúbybing phábioft hiệkahfn ra xábiofc chếnozut”.

Cảoabg đzlgcmgtxn vừqkqha mừqkqhng vừqkqha đzlgcau đzlgcpvown, thúbybic ngựfuwaa phórobung nhưoabg bay. Khi mụuobfc tiêuwsuu lọhvugt vàmgtxo tầkvbvm mắasfnt, bọhvugn Quan San nhậhjkln ra Tửehoj Khuêuwsu đzlgcang ngồfidhi, còpyezn Thanh Châtrhfn nằrgfnm gọhvugn trong lòpyezng. Ngưoabgsozyi chếnozut thìvunj khômizeng thểswbu ngồfidhi đzlgcưoabghvugc, nghĩhjkla làmgtx bọhvugn họhvugpyezn sốalwong. Nỗltfti hâtrhfn hoan ngúbybit trờsozyi đzlgcãxzjf khiếnozun đzlgcmgtxn ngưoabgsozyi tìvunjm kiếnozum théuobft vang.

Cuồfidhng Loan, Quan San, Bấqkqht Thàmgtxnh nórobung ruộqkqht rờsozyi lưoabgng ngựfuwaa lưoabgpvowt nhanh đzlgcếnozun. Họhvug đzlgcang run sợhvugvunj cảoabg Tửehoj Khuêuwsu lẫdkbzn Thanh Châtrhfn đzlgcasfnu nhắasfnm mắasfnt, ngưoabgsozyi phủdefj đzlgckvbvy tuyếnozut vàmgtx chẳvhqrng hềasfn phảoabgn ứkpplng trưoabgpvowc tiếnozung reo hòpyez vang dộqkqhi kia.

Nhưoabgng may thay, Tửehoj Khuêuwsu đzlgcãxzjf mởkvbv mắasfnt, nởkvbv nụuobfoabgsozyi ấqkqhm ábiofp tìvunjnh bằrgfnng hữdefju vàmgtxrobui: “Thấqkqhy chưoabg vịdefjmgtx Khuêuwsumizei bỗltftng nhiêuwsun thèsimtm rưoabghvugu!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.